Stemverhouding Schiedam f1T Duizenden stroomden naar onze verkiezingsdienst m 111 Nog eens feest voor Hermes-kampioenen De uitslagen van de stembureaus Schiedam sprak zich uit voor „doorbraak55 Gezellige en amusante drukte op het Koolas De „stemliist steeg met 6 pet. in Schiedam NOOIT TEVOREN ZOVEEL BELANGSTELLENDEN Jazz-douche Supporters als gastheren X «K- Ir i. Is DOOR LANGERE STEMTOD? - - KVP-„ winst" valt tegen Prot. christ. partijen en de communisten verloren grond Junïoren-vijfkamp van Hermes-DVS TIMCO Gevangenisstraffen voor handel in marihuana Donderdag 14 juni 1956 VOOR BEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bU opgeval: G.Ü. en G-D TuinJaan 80. telefoon 89290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur eD iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten RJK> Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uux BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Sissi". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Jeugd in gevaar". voorstellingen Musis Sacrum 7 uur Kath. Vrouwe- Karei Scholten en. zijn „douche"- genoten laten weer eens iets van zich boren met een „gratis douche van iazz-mtfziek", die op vrijdag avond 15 juni om half negen zal worden opengedraaid door „The 'Dixieland Seven" uit Dordrecht en het „Cool Jazz Quartet" uit Schie dam. Hierna zullen de heet- en koud waterkranen worden bediend door een groot aantal musici, die op muzikaal gepast wijze afscheid ko men nemen van klarinettist Jan Hartman, die deze maand naar Ca nada vertrekt. De douche wordt be sloten met een jam-session. Als bad huis doet Tivoli dienst. Gratis kaarten zijn verkrijgbaar op de volgende adressen: Karei Scholten, Frans Halsplein 6b, Cees Nijhoff, Lorentzlaan 38b. lijke Jeugdbew. Baïletuitvoe- ing. Arcade 8 uur KVP-contacttavond, Ircne 8 uur EHBO Diploma-uitrei king. uur Show-avond. Met een gerust liart kunnen we zeggen, dat de verkiezings dienst van JDe Schiedammer" er voor zorgde, dat het Koolas woensdagavond verweg het drukste punt van Schiedam was. Nooit tevoren zagen we daar zoveel stadgenoten bij elkaar, in gespannen afwachting van steeds maar weer de volgende ver kiezingsuitslagen. Van acht tot bijna twaalf uur verdrongen zich duizenden op de brede hoek van de Broersvest en de Kerk straat, om toch vooral maar niets te missen van de uitslagen, die eerst werden omgeroepen en daarna aangeplakt. En natuurlijk ging de belangstelling ook uit naar de filmvertonin gen en de vrolijke muziek, die tussen de uitslagen door voor een welkome afwisseling zorgden. Het was een bijzonder ge zellige drukte, die eerst volgens de voorschriften om twaalf uur een einde nam. Louter genoegen Het was een. genot voor de kijkers zowel als voor de mensen van de verkiezingsdienst, dat het weer zo prachtig meewerkte, want daardoor kwam het geheel volledig tot zijn recht. Tot ver in de omtrek-was de actie van de verkizingsdsenst merk baar, terwijl het opstuwende publiek ogen en oren te kost liet gaan. Nu eens een vrolijke mop muziek, dan weer de stem. van de omroeper met het laatste verkiezingsnieuws; nu eens een lachfilm van alom bekende komieken, dan weer een nieuwe vel "papier op het bord, die meer seri euze aandacht vroeg voor de toe komstige volksvertegenwoordiging in ons land. Eindelijk de eerste! Reeds vóór acht zaten de mannen van de verkiezingsdienst in span ning te wachten op de dingen, die komen zouden. Alle voorbereidingen waren getroffen en in het hoofd kwartier <de kapsalon van J. de Ruiter aan de Lange Kerkstraat) kwamen traditiegetrouw de verbin dingen tot stand, die moesten zorgen voor een snelle verbreiding van het plaatselijke zowel als landelijk ver kiezingsnieuws: Iedereen was op zijn post. In. verband met de late sluiting van de stembureaus lieten de uit slagen nog wat op zich wachten, maar de talrijke belangstellenden vermaakten rich ondertussen opper best met het „bijprogramma". En toen eindelijk kwam de eerste uit slag los uit een klein plaatsje en vervolgens lieten ook enkele Schle- damse stembureaus hun stemmen horen. Dat was het begin van een lawine van verkiezingsuitslagen, waaraan, geen einde scheen te komen. De te lefoon latelde onophoudelijk om de uitslagen uit andere gemeenten te kunnen spuien. Eerst de kleine plaatsjes en later de grotere,, om tenslotte te komen tot verkiezings uitslagen van provincies en de z.g. thermometerstanden, die een alge meen beeld gaven van de ongeveer beraamde situatie in een 900 Neder landse gemeenten. S».r V Ome plakker Bram van Rijk heeft er evenals voorgaan de jaren tceer veel toe bij- gedropen, dat de verkiezings dienst van „De Schiedammer" een groot succes is geworden. Hoeveel vellen met uitslagen hij de ladder op heeft gezeuld, zouden we niet meer bij be- 1 -nadering dttruen zeggen. Daar enkele uitslagen (en tenslot te nog één) van Schiedamse stem bureaus nog al lang op rich lieten wachten, moest er geruime tyd vol staan worden met een officieuse to taal-uitslag van onze stad, die de of ficiële echter zeer dicht nabjj kwam. Tot sluiting toe moest er poot aan worden gespeeld door de mannen van de verkiezingsdienst. Maar bij -zoyeel - belangstelling was het be kendmaken van de verkiezingsuit slagen. een louter genoegen. Tevre den over het bereikte resultaat kon den de werkers zich huiswaarts be geven, toen klokslag twaalf uur aan kondigde, dat er aan de geluidvolle berichtgeving een einde moest ko men. Maar niet nadat op het grote aanplakbord, waarover die avond al zovele vellen waren geplakt, de landelijke uitslag was gepubliceerd. Dit ten gerieve van degenen, die zich 's morgens vroeg naar het werk zouden begeven. Want de toeschou wers "van die avond hadden toen allen hun bed al opgezocht, Bovenstaande foto geeft enigs zins een idee van de enorme drukte pp het Koolas, waar „De Schiedammer' de oerfcie- zingsuitslagen bekend maakte. Hermes-DVS heeft wéér feest ge vierd. Woensdag waren de spelers van het eerste elftal, het bestuur en de commissies te gast bij de supportersvereniging. Vierhonderd aanhangers van het blauwwitte vaandel hebben woensdag in Musis Sacrum een kostelijke avond vol vermaak gehad. De vele vriende lijke woorden, die werden gewis- De verkiezingen in Schiedam zijn heel rustig verlopen en eigenlijk had niemand het anders verwacht Op de tocht die wij langs de verschillende stembureaus hebben gemaakt, hebben we geen ander bescheid gehad, dan dat het „best" ging en erg rustig. Wel is men er het er algemeen over eens dat de nieuwe regeling, nL dat de lokalen open blijven tot zeven uur, een vooruitgang betekent. De leden van de stembureaus zijn er wel twee uur langer voor in touw moeten zijn, maar dat is aan de kiezers zelf zeker ten goede gekomen. Van „opstoppingen" bij de stem lokalen, zoals die vroeger in de middaguren nog wel eens voorkwa men. was ditmaal geen sprake. Wel heerste er na vijf uur een verhoog de activiteit, maar, uitgespreid als dit over een langere periode kon worden, is het nergens een opstop ping geworden. En na half zeven kon van „binnen druppelen" der kiezers worden gesproken. Heeft de „geriefelijker" wijze van stemmen ook de stemlust in Schie dam bevorderd? Men zou het wel haast gaan denken. Want vergele ken met de vorige verkiezing voor de Tweede Kamer zijn er liefst 6 pet. meer stemmen uitgebracht en in totaal hebben 42,065 Schiedam mers een geldig stembiljet ingele verd, Een opkomst van 95 pet, was geen uitzondering een verrassend goed resultaat. Alles is dus gladjes verlopen. En om zeven uur gingen overal de stembussen dicht en konden de le den van de stembureaus beginnen met het moeilijkste werk: het tellen. Hierbij daalt er een haast gewij de stilte over de lokalen, die slechts verbroken wordt door het monotone oplezen door de vnorzitter „Rom- meRommeRommeen la ter „DreesDrees- Drees honderden malen herhaald. Drie, vier of meer potloden staan aan dachtig te „turven" bij dit eento nige gezang. Het is een secuur werkje. Hoe secuur, heeft men gisteren bemerkt bij stembureau 17 (Pr. Beatrix- school, Buys Ballotsingel) waar bleek dat de aanvankelijk verkre gen aantallen niet klopten, zodat het tellen herhaald moest worden en nog maals. Dit hield erg op, zodat de officiële totaaluitslag van Schiedam eerst heel laat, ongeveer kwart over elf werd verkregen. Stembureau 1 (school Oude Kerk hof 13), waar eerst wethouder Sa bel en later burgemeester Peek de scepter zwaaiden, heeft de meeste stemmen te tellen gekregen. Maar dat komt ook dat alle kiezers van buiten, die in Schiedam wilden stemmen, hier hun biljet in de bus moesten werpen, Erg druk is er geen gebruik van gemaakt, alleen kwam hier een grote touring-car voorrijden waaruit 43 stemlustige Apeldoorners kwamen, die verkozen hadden om tijdens hun rondrit door Nederland in Schiedam te stem men! Toch was de uitslag van dit stem bureau het eerst bekend bij het hoofdstembureau voor Schiedam, dat in de raadszaal van het stadhuis was gevestigd. Hier zijn dus de uit slagen verzameld en geteld en dan naar Dordrecht verstuurd. seld, bleven uiteraard niet vrij van speculaties op de komende strijd, maar voor het overige gold het parool: ontspanning na een slo pende periode van inspanning. Voor die ontspanning zorgde een be kwaam groepje artiesten. De Beierse kapel van de Rotter damse Harmoniekapel bracht al di rect leven in de brouwerij. De zaal besteedde haar aandacht aan com munity-singing. Johnny van Heyst bracht de aan wezigen met zijn conferences tot bulderen van het lachen. De hoofd schotel vormde de muzikale clown DoReMi met zijn. assistente. De gekste fratsen haalde de bont ge kleurde en geklede komiek uit Voor de pauze werden vele en hartelijke woorden gesproken. De voorzitter van de supportersvereni ging, de heer Wennekers, verraste alle spelers met een fraaie herin neringstegel en hy deed de belofte dat zy allen binnenkort, een mooie blauwe reistas zullen ontvangen. Speciaal voor de vijftien spelers worden deze tassen gemaakt en de eerste exemplaren werden alras t getoond. Ook de dames werden niet vergeten. De heer Wennekers zei, dat de grote feestavond op 4 november in Rotterdam wordt gegeven. Hij hoop te bij dit twintigjarig bestaan van de supportersvereniging op een plaats in de eredivisie als geschenk. Staande applaudisseerden allen daar_ na voor de kampioenen. Trainer Smit en. echtgenote werden ook In de hulde betrokken. De heer Vorstenbos, voorzitter van de supportersvereniging van SW „Door weer en wind ver persoonlijkte de sportieve vriend schap, die tussen twee concurreren de verenigingen kan bestaan- Een mooi vaantje, dat-hij overhandigde, getuigde van deze vriendschap. De voorzitter van HDVS, de heer H, J. Beyer, zei er van overtuigd te zijn, dat de vereniging niet zonder zijn supporters door het leven kan. Uit erkenning- schonk hij een blauwwit vaantje aan de heer Wen nekers. Ook trainer Smit en aanvoerder Aad van Diest spraken vol lof over de „aanhang" van HDVS. Aad van Diest néjp, al bij voorbaat de steun van de getrouwen in voor de acht komende zware wedstrijden en liet zijn team applaudisseren voorde aanhang. Aan het einde van dit geslaagde kampioensfeest dansten de voetbal- minnenden nog lang op etonen van het dansorkest The Rhythm Aces. Uitge Nummer Plaats stembureau brachte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stemb. stemmen K.V.P. P.v.cLA, A.R. C.H.U. V.V.D. C.P.N. S.G.P. G.P.V. N.U. N.O.U. 1. 1032 249 474 44 75 57 112 13 8 5 2. 1021 882 311 61 75 91 71 9 4 9 8 3, 922 223 363 58 66 119 62 14 7 2 8 4. 994 836 378 36 50 49 113 24 6 1 1 5. 720 120 400 30 49 27 60 26 6 2 6. Rehobothsehool Tuinlaan 64 S64 231 248 113 84 148 10 12 2 7 9 7. School Singel 5 748 168 268 67 88 173 15 5 9 6 2 8. 827 213 258 61 57 190 16 S 9 10 5 9. 988 801 383 85 73 47 31 12 5 1 10. St. J&nsschool L. Singelstr, 55 S81 222 447 37 48 61 46 5 2 7 6 11. 842 271 279 68 108 43 34 27 6 5 1 12. 902 245 327 77 116 69 32 20 5 6 5 13. 853 240 420 52 70 14 39 9 6 2 1 14. 867 165 460 58 68 S-2 51 22 4 3 4 15. School Bdisonplein 2 859 249 841 100 49 56 36 10 11- 2 6 16. School Edisonplein 2 953 133 585 18 16 12 175 6 5 1 2 17. Pr. Beatrixschool B B, BaJIotstr. 104 894 234 438 63 42 SI 38 27 13 3 5 18. Pr. Beatrixschool B B. Ballotstr. 104 941 204 898 87 93 94 36 15 8 2 4 19. Prof. Kohnatammschool Lorentzplein 966 222 452 74 63 65 62 16 7 1 4 20. St. Mariagchool Fahrenheit str. 8 943 210 430 63 93 73 47 12 1-2 3 21. School Dwarsstraat 4 934 201 481 59 64 51 54 13 9 2 22. School Dwarsstraat 4 939 207 495 52 67 23 73 13 7 2 23. Schqol Dwarsstraat 4 871 181 439 85 50 25 1 72 14 4 1 24. Alida-kleuterschool Maasstraat 80S 171 S71 115 79 17 30 22 1 1 1 25. Gynrn.1. St. Hendricussoh. IJselmondesestr. 2 909 212 443 69 81 23 58 16 6 1 26. School Zwartewaalsestraat 16 863 145 441 108 85 11 43 23 5 1 1 27. School Zwartewaalsestraat 16 754 116 373 72 20 14 50 11 6 2 28. 845 119 191 146 77 193 8 10 10 9 2 29. 935 377 160 139 83 192 6 17 7 4 30. 913 475 240 44 53 49 30 7 10 4 31. 881 296 302 74 69 64 69 42 19 S 8 32. School Anfc. Muyastraat 2 886 230 897 46 21 111 10 5 2 33. Kiveva-kieuterschool v. Beverenstr. 40 979 305 489 39 68 15 83 15 11 4 84. Kiveva-kleuterschool v. Beverenstr. 40 962 240 452 37 73 39 60 29 14 19 4 4, 35. Dr, de Viaserschool W.-Frankenl.str. 152 992 270 873 111 116 58 10 22 1 2 36. Dr. de Visserschool W.-Frankenl.etr. 152 933 232 377 74 115 47 42 23 20 3 87. St, Bemardusschool Bosboomlaan 5 893 183 244 102 91 231 7 3 13 13 1 88. St. Bemardusschool Bosboomlaan 5 875 189 320 105 102 116 17 2 13 9 2 39. 941 212 361 123 92 104 22 11 10 6 40. 930 202 354 101 116 60 69 17 26 11 2 2 41, 913 221 426 78 65 39 49 29 1 42. 710 125 335 93 61 38 57 31 11 13 2 1 43. Pr. Marijkeschooi Dr. de Visserlaan 985 201 509 72 77 39 22 20 5 S 2 44. Openb. BLO-school Burg. H. Gretelaan 5. 754 137 385 55 83 53 9 5 4 1 45. 850 149 416 92 68 220 49 43 9 12 12 46. Vm. gemeentehuis Kethel S.damseweg 26 747 238 146 36 33 41 39 20 7 1 2 47. 591 134 237 69 21 75 9 18 14 4 48. R.k.-verenigingsgebouw Kerkweg Kethel 505 288 24 138 8 8 18 1 2 2 42065 10S04 17441 3476 S725 3087 2168 684 - 400 169 111 Zelfs al$ men héél, héél kort getrouwd is, mag men z'n staatsrechtelijke plicht, het kiezen, niet nalaten. Het pasgetrouwde echtpaar A. van Houten-Vink is daarom nog in huwelijkskledij ter stembus g< trokken in stemlokaal 24 (Alida kleuterschool, Maasstraat), vergezeld van de huwelijksgasten. Het kiezen was de eerste daad, die het paar gezamelijk mocht verrichten. Of ze ook op de zelfde partij hebben gestemd Wanneer we de resultaten in Schiedam van de gisteren ge houden verkiezingen bekijken en deze cijfers vergelijken met die van de verkiezingen in 1952, eveneens voor de Tweede Kamer, dan valt direct op de grote winst die de Partij van de Arbeid in Schiedam geboekt heeft. Deze winst is voornamelijk ten koste gegaan van de protestants-christelijke partijen en vooral van de A.R., maar ook de K.V.P. is ondanks een schijn bare vooruitgang van 13,5% er in wezen niet beter op gewor den. Gezegd kan dus wel worden dat de doorbraak-gedaehte hier in Schiedam het gewonnen heeft. Maar ook de communis ten kregen een heel gevoelige tik te 'incasseren. Voordat we de resultaten van' de verschillende partijen afzonderlijk onder de loep nemen, moet wel even naar voren gebracht worden, dat de burgerij een opvallend gro tere belangstelling aan de dag heeft gelegd voor de verkiezingen, ver geleken met 1952. Toen Immers werden 39.660 geldige stemmen uit gebracht en ditmaal 42.065; een vooruitgang van bijna 6 pet,, die niet verklaard kan worden door dfe groei van de stad, want deze is in de afgelopen vier jaar by lange na geen 6 pet. geweest. De PvdA dan verwierf in 1952 14.885 stemmen en ditmaal 17.441, een winst dus van 17.8 pet. Veruit- gaand boven het gestegen gemid delde van 6 pet. Met 41.5 pet. van alle stemmen staat deze partij nu geheid op de eerste plaats in Schie dam. Ook de VVD is gestegen, n.l. van 69 in 1952 tot 3087 en heeft zo 7.4 pet. van het totaal aantal. De winst van 118 stemmen is echter slechts 4 pct„ zodat deze partij nog achterstaat bij de algemene stij ging van de uitgebrachte stemmen. De A.R. viel terug van 3709 in 1952 tot 3476 (of 8 pet. van het totaal aantal). Het verlies is 233 kiezers of liefst 6.3 pet, hetgeen de algemene stijging in aanmerking ge nomen, een gevoelige achteruitgang is. De CHU heeft het er iets beter afgebracht. Deze partij verwierf 3725 stemmen of 8.9 pet. Het ver lies is hier 166 stemmen of 4.5 pet. Een kleine winst is te constateren bij de Staatkundig Gereformeerde Party, die 684 stemmen kreeg of 1.4 pet- een winst van 4 pet, die dus nog net achterstaat bij de al gemene stijging van 6 pet De zus terpartij van het Geref. Pol. Ver bond zakte van 413 terug tot 400; dit is niet zo veel, slechts 3 pet. Een gevoelige tik kregen de com munisten, die van hun 2349 stem men In 1952 er 181 moesten mis sen of 7.7 pet. Zfj sleepten nog 2168 stemmen in de wacht of 5.1 pet. Ook Schiedam heeft zich dus, evenals dat in bet gehele land het geval is geweest, van deze party afgewend. men in Schiedam en dan is verge leken by het thans verkregen aan tal van 10.804 stemmen, de winst slechts 4 pet. Nog beneden de al gemene stemmenstijging van 6 pet! In dit''licht gezien, valt de „over winning" van. de KVP dus beslist tegen. Tenslotte moeten we volledigheids halve nog vermelden dat de twee gloednieuwe partijtjes, de Nationale Unie en de Ned. Oppositie Unie in Schiedam niet aan hun trek zijn gekomen. Zij kregen respectievelijk 169 (0.4 pet.) en 111 (0.26) stemmen. Zo liggen dus de politieke ver houdingen in Schiedam, dat zich dus wel uitdrukkelijk heeft uitge sproken voor „vader Drees" en voor de doorbraak. ..en de K.V.P. Tenslotte dan de KVP, die schijn baar een mooie winst heeft geboekt van liefst 13.5 pet., n.l. een styging van 6522 tot 10.804 stemmen of 25.6 pet, van het totaal. Dit zou dus een. mooie overwinning hebben bete kend voor de volgelingen van prol Romme, ware het niet dat bij deze stemmen ook die gerekend moeten worden van de NKP, de oude groep van Weiter. Deze rechts-katholieke groep verkreeg in. 1952 856 stemmen en wanneer men dit aantal optelt bij die van de KVP ui 1952, dan krijgt men 10.378 katholieke stem- Evenals vorige jaren zal ook dit jaar weer een juniores vijfkamp voor jeugdleden van Hermes-DVS worden georganiseerd. De wedstrij den worden vrijdagavond 15 juni om zeven uur gehouden op het terrein aan de Damlaan, Het programma bestaat uit: 80 m hardlopen (a en b juniores), 60 m hardlopen (c juniores en pupil len), doelschieten, dribbelen, in gooien en verschieten. (Advertentie LM.) JUNI VADERDAG Het cadeau voor vaders een ZELFBINDER reeds vanaf 1.95 I He 7. (Luxe verpakking gratis) voor de betere herenmodes. BROERSVEST 56 SCHIEDAM Het Haagse Gerechtshof heeft da Rotterdammers J. W. en Th. H. van O. veroordeeld tot resp, zes en. ne gen maanden gevangenisstraf met aftrek. W. verkocht in Katendrecht Marihuana-sigaretten, die door van O. gedraaid waren. De procureur- generaal had bevestiging van de straffen geëist, welke door de Rot terdamse rechtbank tegen de ver« dachten waren uitgesproken. Behal ve de duur van de aftrek van het voorarrest waren deze straffen de zelfde als die, welke het hof de Rotterdammers oplegde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1