C Schoolkorf bal-serie wedstrijden een belofte voor de toekomst SW kon DOS nog net de baas blijven Auto botst in volle vaart tegen tram JEUGD JOLIJT" Voetbal bij Wilton WALDO-TAXI Koeriersters Bij cén perfecte organisatie De Prinses Irene-school zag zich trijs nog net ontgaan de pi Duivensport ONDANKS DE DRUIL-REGEN THOR-ASPIRANTJES TONEN WAT ZIJ WAARD ZIJN Demonstratie keur-turnsters Schiedam, na zeer zwak begin, overspeelt Hazenkamp met 15-5 Koemarktbrug weer afgesloten Jeugdvoetbal Burgerlijke stand Meisje onder vrachtauto; Twee jongens door steekvlam in bet gelaat getroffen Stinkbommen in de Hema gegooid Knaapje speelde in bed met vuur Wie heeft iets verloren? Op gevaarlijk punt in Rotterdam: Zes Hagenaars ernstig gewond Voor de lange zomeravonden met een gevarieerd programma Man die inbrak bij Ali Khan in arrest Duitsland herdenkt 17 jnni-opstand Sjepilow in Caïro aangekomen Noren denken over bouw atoomschip SCHIEDAM Dr. F. QÜISPEL Maandag 18 juni 1936 (Advertentie l.M 67570—69915 De jaarlijkse schoolkorf&al-serlewedstrüden. hebben zaterdag nog een op windend einde gehad. In de afdeling van de ULO-scholen bevochten de Prinses Ireneschool en de Willem de Zwjjgerschool elkaar in de laatste wed strijd. Prinses Irene won met 2—1, maar de fraaie zilveren korf zou toch nog niet worden overhandigd, want het bleek dat het twaalftal van deze school een speelster bevatte, die geen leerlinge van de school was. De orga nisatoren trokken een ernstig gezicht en zU natncn het besluit om één straf punt toe te kennen. Hierdoor kwam de WUIem de Zwjjgerschool samen roet de concurrent aan de top en er moesten dus strafwojyen voor de be slissing worden genomen. Rond het voorste veld verzamelden zich alle aanwezigen en onder grote spanning namen de teams de viermeterworpen. Driemaal verdween de bal voor de Willem de Zwijgerschool in de korf en de meisjes en jongens van de Prinses Ireneschool slaagden er niet in dit aantal te overtreffen, slechts twee worpen troffen doel- Van half twee tot tegen zes uur hebben meer dan tweehonderd en thousiaste jongeren het spel rond de korf gespeeld. Buiten de vijf velden zwierven veel jongens en meisjes om de scbooigenoten aan te moedigen. De strijd was gewoonlijk zeer fel en uitslagen met „korfbalcijfers" kwa men niet uit dc bus. Dit is wel teke nend voor de krachtsverhoudingen en voor de gunstige ontwikkeling die de korfbalsport in Schiedam door maakt. Sedert 1941 worden deze scboolwedstrijden met wisselend suc ces georganiseerd, maar zaterdag hebben de organisatoren bemerkt op de goede weg te 2ijn. Dit kwam niet in het minst door de perfecte leiding. Zonder moeilijkheden en in de beste stemming is het programma afge werkt. Slechts het nemen van. de strafworpen vergde enige extra tijd. Urenlang schalde de versterker op gewekte muziek over de twee terrei nen van het Boshoekcomplex. En het zeer talrijke publiek mengde daar luide aanmoedigingen door. De par tijen deden hun uiterste best om de trofeën voor Je kast van hun sehooi te verwerven. Ondersteund door hun kameraadjes die wat meer ervaring "in een korfbalvereniging iutuu-n op gedaan, lieten ook de „amateurszich niet onbetuigd. Tactisch was het spel niet altijc in orde. want dikwijls stonden de kin deren hongerig bij de lijnen op de bal te wachten, die uit het naastlig gende vak moest komen. De dekking werd dan verwaarloosd en eensge zind wierpen vriend en vijand zich Op de komende bal. maar dit ver hoogde slechts de spanning. De commissie voor schoolkorf- bat verdient voor deze organisa tie alle lof. Schiedam heeft een leraar voor lichamelijke opvoe ding gekregen, die- grote tvaarde hecht aan de beoefening van het korfbalspel, bovendien zijn er bu het openbaar en het bijzonder on derwijs leerkrachten, die deze sport een goed hart toedragen en zo was het niet moeilijk om met' functionarissen uan de drie Schiedamse korfbalverenigingen een hecht ürerfccomitê te uormen. Deze commissie bestond uit de heren JHeyda (openbaar onder wijs), P. de Keyzer (byzonder onderuhjs), W, J, Kijlstra (leraar liduunelyke opuoedingj, F. Efln- gebraek fvoorzSucces), J. P. van der Tuuk (Schiedam) en J. P. Winkelman (ODi). Aan het slot heeft bondssecretaris H. M. van Driel de prijzen uitgereikt. Dank bracht hij aan organisatoren en i vele medewerkers. De mannen van de transportcolonne van het Roode Kruis hadden het ook een prettige dag gevonden. Verwondingen kwa- 1 men bij dit massale korfbal haast j niet voor: vier schrammetjes en een verstuikte enkel. UITSLAGEN De prijzen gingen naar: Afd. Ulo: 1. Willem de Zwijger, zilveren korf (wisselpnjs) en legpenning; 2. Prin ses Irene, beker. Afdeling Lagere scholen (eerste twaalftallen): 1. Theo Thyssenschoob Wisselbeker en legpenning; 2, Dr. A. Kuyperschool, CKB-medaüle; 3. Prin ses Beatrixschool. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek i Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen o(j ongeval: (jo en O..0 Tuinlaao 80 telefoon BBayo j Gem. Openbare Leeszaal en Blhilo- f tbeek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur en iedere avond ibehaive woens dags en zaterdags» van 7 tut 30 uur Znnd&es gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend leaere dag t behalve maandag» van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tOf 5 uut. voerdertje Theo Schippers, daille van de SBLO, die in de kast van de Jan Ligthartschool komt. Tweede werd de Oranje Nassau- school 2 en dit team verdiende de medaille van de SG, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Sissi". Monopole. 2, 7 en 9 uur: „Het Pla teau des Doods". GEMEENTE I SCHIEDAM Voor de reserveteams ontvmg aan- j OFFICIEEL NÏEUWS~) De Schiedamse Postduivenhou- 'ders vereniging ..De Snelvüegers" vervolgde het programma met een wedvlucht vanuit Mons (E-Igië), een afstand van 165 km. Door het regenachtige weer in zuid-Neder land had de vlucht een traag ver loop:. De eerste duif kwam binnen om 14.59.29 uur» de laatste om 16.06.34 uur. De uitslag is: 1, n, 14 J. C. Ko- ïiings: 2. 13 M. Broekhuizen: 3. 8 M. Vostenbos: 4. 5. 6 Chr. Zweistra; 7. 10 P. J. van Eijk; 9 J. v. d. Mey en 12 A. Faas. Kleine voetjes trippelden zaterdagavond over de kille stenen van het Plantagepodium bü de openiuchtuitvoerlng voor aspiranten van THOR Het weer werkte helaas niet mee, de gehete avond bleef een druilige re gen de circa vijfhonderd belangstellenden plagen. De zeshonderd Jonge deelnemers en deelneemsters trokken zich van het dreigende w olkendek niets aan. Slechts de organisatoren maakten zich bezorgd over de natte tegenslag Ferm zei één van de bestuursleden somber naar hoven ziend: „Wc houden vol tot het bittere einde toe". En dit einde was juist zo uitstekend, niet „bitter" maar schoon van een enerverende sierlijkheid. Esperanto-agendo Jaudon, Ia 21 air de junto. Klub- vesper o. Konversaci» kun vena ce f gek v. Geuk, Ploegstraat 19. I La vetero, estas tia, ke vi certe I povos pasigi* kelkajn. horojn on Es pera ntujo. POK-mtvoermg in het water gevallen De regen is als spelbreker bij de gymnastiek-uuvoerïng. die DOK zaterdagavond in Kethel zou hou den, opgetreden. Wel is er een mars door Kethel gemaakt, waarvan de stoet geformeerd werd bij de Chr. school. Alle afdelingen van Kethel en enkele uit Schiedam traden hier voor aan en met de drumband voor op trok men naar het DHS-terrein. Daar de neergutsende regen elke uitvoering onmogelijk maakte trok de marscolonne echter weer af. Indien het weer zulks toelaat zal de uitvoering aanstaande zaterdag plaats hebben. De keurklas dames. Truus Woord. Miep Woord, Fien Scholte en Wil Bos. de troef van THOR, toonde tot welke prestaties men kon komen na langdurige oefening. Op de brug met ongelijke leggers werd het een demonstratie van overweldigend gymnastisch kunnen. Bij de opening na de vlaggen- en vaandelparade onder leiding van Jac van Oudheusden had voor zitter Th van Woerkom het van wege de weersomstandigheden kort gemaakt. Hij herinnerde de talrijke ouders aan de grote waarde van zenuwachtig als het publiek, Hoe DOS ook haar best deed. de verde- i was -loper SVV Zowel SW als Schiedam hebben ook dit weekeind de volle winst bin nen gehaald. Tussen SW' en DOS in Utrecht heeft het nogal gespannen tot in de laatste ling toe toen SW nog slechts één punt voor stond. Bij de wedstrijd Schiedamde Hazenkamp, leek het dat de Schie dammers de eerste nederlaag zouden lijden, toen De Hazenkamp by de Se Inning een 30 voorsprong had. Doch zover is het niet gekomen, om dat Schiedam in de vierde inning schijnbaar paa op dreef kwam. In dezelfde afdelinr leed Allen Weerbaar tegen PSV haar 6e neder laag, terwijl USC met 155 van The Blue Lions won. Schiedam staat nog ongeslagen aan de kop, terwijl SVV en PSV 10 punten uit 7, DOS en USC hebben elk 6 punten, evenals de Hazenkamp Blue Lions heeft Z punten, terwijl Allen Weerbaar nog geen enkel winstpunt heeft behaald en onder aan de Hjst staat. DOS—SVV 3—6 De wedstrijd in Utrecht is een wedstrijd geweest, waarin spanning is gebleven tot het bittere einde toe. Eerst in de tweede inning werden er punten gescoord; DOS kreeg 2 man binnen, "waarop SW met drie. antwoordde. Pas de 6e inning bracht voor elke party één loper binnen. (34), terwijl in de 8ste ir.ning DOS de stand op gelijke voet bracht (4-4). De laatste inning zou dus de be slissing brengen. De Schiedammers kregen nog twee lopers thuis waar door de stand 46 werd. Toen DOS voor de laatste maal aan slag kwam, een een vijfde loper binnenkwam. Werd het uiterst spannend. De kans voor de gelijkmaker of het winnen van dc wedstrijd was niet uitgcslo» diging van SW m het veld prima, waardoor geen DOS-lo| meer binnen kon komen en met 65 won. De werp cijfers van de Lange zijn: 14 x 3 slag, 4x4 wy'd. Huip Kooy- man noteerde een home-run. De werpcyfers voor Stilting waren: 3x3 Slag; 4x4 wijd. Schiedam.Haz.enkamp 15-5 Het heeft er in het begin van de wedstrijd niet naar uitgezien, dat Schiedam met zo'n hoge score zou winnen. Het slagwerk van de gasten was prima, terwijl door het uiterst gladde veld. vooral by de honken, het veldwerk uiterst moeilijk werd in de derde inning had Schiedam nog een achterstand van 03. Maar in de vierde inning ging het slagwerk aanmerkelijk beter en ook hadden de spelers van de Hazenkamp last van de gladheid van het terrein- Nog bij 0 uit kwamen reeds twee lopers van Schiedam binnen. By de ingang van de 5e inning waren de rollen gekeerd en leidde Schiedam met 4—3. Deze voorsprong gaf de Schiedamse spelers het zelfvertrou wen terug en toen kwamen na een formidabele slag van W. Touw nog drie lopers binnen (83) terwijl bij het einde van de 5e inning de stand 93 was geworden. In de volgende inning liep De Hazenkamp nog wel iets in doordat 2 lopers binnen kwa men, doch verder brachten zü het met (95). In de 7« Inning kwamen nog vier lopers van Schiedam binnen, terwijl de 8ste inning, welke niet werd uit gespeeld, Schiedam de stand op 155 bracht. De werpcljfers van Reïnierse zijn: sportbeoefening voor bet lichaam en de geest, een tegenwicht voor de spanningen in de maatschappij. Daarna liet leidster Corrie Ro mein—van Meurs haar colonnes kleuters oprukken. De warme trui tjes gingen uit en onder de verte derde „ach's" van het publiek de monstreerden de kleintjes aardige staaltjes behendigheidsoefeningen. Op de ladder hupten, kropen, liepen, en sprongen zij en triomfantelijk gleden ze dan weer naar beneden. Tot verwondering van de aanwezige ouders, die zoveel moed niet bij hun kroost hadden gezocht. De jongens deden het onder lei ding van de heer H. Romein al net zo. Zij kropen onder banken door, worstelden zich door manden en tenslotte slingerden zij zich roet een reuzenzwaai van de brug Na de vijf- en zsjarigen kwamen de kin deren. van* acht tot elf jaar in het zeer gevarieerde programma aan de beurt. Brug, lange mat, springkast en veel vrije oefeningen. De des kundige leiding had voor zoveel variatie gezorgd dat niemand nei ging vertoonde naar huis te gaan. Heel vlot werd alles onder super visie van de heer G. J- W. Brand afgewerkt. De evenwichtsbalken- oefeningen bij de oudere meisjes waren van formaat en de volks dansjes waren niet alleen leuk, doch de gymnastische .jongens" en I meisjes blonken hier uit door hun maatgevoel voor deze vorm van rit mische gymnastiek. Paardspringen en ringenzwaaien voor de oudsten tot zestien jaar en daarna het tafelspringen voor de jongens onder leiding van C van Oudheusden en de sublieme li- chaamsbeheersing van de keurtum- sters onder leiding van F. F. Schonk besloot een geslaagde uitvoering van THOR. Een uitvoering van, zes honderd gymnasten, die een groot- In verband met de uitvoering van verbeteringswerkzaamheden aan de Koemarktbrug zal deze hedennacht van 0.30 uur tot 5.30 uur zijn afge sloten voor alle wegverkeer, dus ook voor voetgangers. In de Zomeravond-voetbalcompeti tie van het Clubhuis St. Joxisdoele. worden deze week op het teriein Laan Ons Genoegen de volgende wedstrijden gespeeld: Dinsdag 19 juni: C-afd. 7 uur TTB—Piet Hein; 7.35 uur DDBHet Anker. B-afd.: 8.05 uur DSBCOJ. Dnderdag 21 juni: A-afd. 7 uur St. Joris Doele— Het Anker en 8.05 uur Piet Hein— Rowallanhuis. Vrijdag, 22 juni; B-afd. 7 uur Het AnkerCOJ en 8.C5 uur DWO—Piet Hem. Programma Vara TV-club Deze week twee kijkavonden van de VARA TV-club. Dinsdagavond vanaf 8 uur wordt een circusfilm „Salto des Doods" vertoond en woensdag, eveneens om 8 uur, een thriller. Geboren: Johannes B. G. A., z. v. A. A. J, Havermans en H. J. M. E. Ronde; Petronella B. S., d. v- J. v. d. Kuil en C. Rietbergen; Martin N.. z. v. H. Piuijm en G. van Etteren; Gerard, z. v. G, Heijmans en W. Ruseler. Overleden: G. J. J. Wissenburg, 14 jaar, A. Ooms. 17 jaar. Cabaret in Zonnehuis Het Pr. Irene-fonds organiseert vanavond in „Het Zonnehuis". Chr. tehuis voor chronische patiënten, een cabaret-variété-a vond, met medewer king van o.a. Ted Valerio en Cora Ville. Het zevenjarige meisje Geertrui- da K. werd zaterdagmiddag om streeks half vijf m de Lorentzlaan door een vrachtauto over beide be nen gereden, toen zij op rolschaat sen van het trottoir de rijweg op- gleed. Het meisje dat een hersen schudding opliep, is naar het Ge meenteziekenhuis gebracht. Haar toestand is redelijk. Twee jongens van dertien en veertien jaar hebben zaterdagmid dag stinkbommen gegooid in de Hema aan de Koemarkt. De knapen zijn door de politie onder handen genomen en dc kinderpolitie zal de zaak verder onderzoeken. Doordat het zevenjarige zoontje van de familie H. A. O. aan de Rotterdamse dijk 313 in bed mot vuur speelde, ontstond er zaterdag avond om acht uur brand op een b ij zolder. Met een slag op de wa terleiding slaagde de brandweer er Twee jongens kregen ernstige in het vuur „te blussen, waardoor brandwonden aan het gelaat, toen i de schade beperkt bleef. zij zaterdagmiddag brand veroor- I zaakten In een put roet gasafsluiter Jfn„ irjp herder ba de hoofdbrug aan het eind van an wie is ate neraer de Lange Nleuwstraat. Beiden zijn f Bd de Gemeentelijke Reimgings- naar het Gemeenteziekenhuis ge- dienst is een grote herdershond op bracht 1 i dergebracht. Het dier, dat zwart- Het waren de zestienjarige Dirk geel is getekend, draagt een rode N, uit de Lange Nieuwstraat en zijn balsband. De eigenaar kan zien ver vriend Hans S. uit de Tuinlaan, die 1 voegen bij het gebouw van de rei- Eindexamen gymnasium Na voortgezet examen zijn ge slaagd voor het eindexamen gymna sium diploma B: B. J. Buntjer ea H. L. Houtzager. met vuur speelden by de put, die niet door een deksel was afgesloten. Lekkage aan een plug, waardoor gas kon ontsnappen was er de oor zaak van, dat er plotseling een steekvlam uit de put schoot die hen beiden in het gelaat trof. Hans S. werd bovendien nog aan zyn rech terbeen gewond. In het gootsteenkastje van een wo ning aan de Prins Bernhardlaan is een zware granaat gevonden, die nog geheel intact was. Het pro jectiel werd ontdekt toen een aan staande bewoner de woning onder zocht. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.30 en 2—5 uur: 1 paar dameshand. schoenen; 1 paar kinderschoenen; rood kinderjasje; kïnderportemon- naie; knippatroon; kabelslot van rij wiel; doos met ledige flessen. Te bevragen bij de vinders: wiel dop van Chevrolet, H. Mes, Rotter- damsedyk 249a; hamer, J. Does, Lan ge Singelstraat 86b; zonnebril, J. Steensma, Hooïdrift 50b, Rotterdam; huissleutel, portier gem. ziekenhuis; kinder zonnebril, H. Krift, Nieuw- sticht 2.Z. 35; bos sleutels, Lans, Burg. v. Haarenlaan 307; tabakspijp, C. v» d. Zouwen, Jan Steenstraat 31; metalen leefnet, H. Nobel, Percnlaan; bruin dekzeil A. Pegels, Oosthaven- kade 53b, Vlaardingen; damespols horloge, v. Schooneveld, Rembrandt laan 26a; dames-ring, L. v. d. Anker, Middelharnissestraat 38a; kinderarm. band, A. Zuidgeest, B.K. Laan 19&b; damespolshorloge, H. Wieggers, Gah- leistraat 78a; damespolshorloge. Sin- nema, Doggerstraat 21, Rotterdam; bedrag aan geld. Droppert, Lorentz- la^a 10b; rode autostep, Blok, Rembrandtlaan 17a; rode autostep, M. Hoek.' Houtstraat 33; speelgoed popje, H. v. Rossum, Rijnstraat 39a; portemonnaie met inhoud, E. Marke. stijn, Rotterdamse dijk 399b; bruine heren portemonnaie met inhoud, F. Schop, Populierenlaan 34: kinderpor- temonnaie met inhoud, L. de Borst, Nassauiaan 3a; portemonnaie met inhoud, C. Groeneveld, St Liduina- straat 77; parapluie, J. Klein, P-K-O. Laan 129b; kindertasje met inhoud, A- Goudappel, Gasstraat 28; porte monnaie met inhoud, Hartig. Boer- havelaan 66; damesportemonnaie met inhoud, M. Bakkes, Lange Sin gelstraat 9ib; rood beursje met in houd, J. Prein, Talmalaan 55; kinder tasje. Vermeulen, Ph. v. Bourgondië- straat 24b; boodschappentas met in houd, M. H. Moeren, Parallelweg 216; herenhandschoen, L. v. d. Ploeg, Dr. Kuijperlaan 75; dameshandschoen r., C. v. Wiel, Hofje van Belois 8; pa- rapluiehoes, H. Schafthuizen, Nieuwe Haven 283b; pakje met inhoud, H. Louis, Nic. Beetsstraat 49a; kinder- jack, S. Poppe, Aib. Cuypstraat 22b: kinderjasje. Olsthoom. Harre-weg 1, Kethel; herenhandschoen t-, C. Schouten, Snelliussingel 50; vierkau. te hoofddoek, Ulricb, G. Verboon- de Keyser uit de Sonoystraat (her straat 2. senschudding en linkeronderbeen- ROTTERDAM. Zes Hagenaars inzittenden van ©en grote luxe blaas- Ford werden ernstig ge wond, toen zondagmiddag omstreeks half drie een motorwagen van lijn 3 op hei gevaarlijke kruispunt Bree- Langegeer door de auto werd ge ramd. De bestuurder van de auto, "de •-jarige heer H, Bartels, machinist van de grote vaart, wonende in de Damastraat, werd met een hersen schudding en een rib fractuur naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. In het St. Franciscusziekenhuis werden opgenomen de 73-jarige me vrouw G. Adem a van Scheltexna Kraag van de Valkenboschkade (schedelbasis- en rechterbeenfrac- tuur), de 55-jarige mevr. D. Dom Nu de zomermaanden weer langer worden en de schooljeugd met de vele vrije tijd haast geen raad meer weet. gaat de sectie Jeugd van de Schiedamse Gemeenschap weer een aantal activiteiten organiseren voor de kinderen, zoals het ook in de voorgaande jaren het gevai is ge weest. Onder het motto Jeugd Jo lijt" wil men de jongens en meisjes een verantwoorde vrijetijdsbesteding brengen en zo worden in de ver schillende wijken van de stad en uaö*tf« CU* etu Kiuuk- ook 'i» Kelh{d een aantal bijeen- scheepse en universele propaganda komsten gehouden met wedstrijden voor de gymnastiek werd, doch waar en dergelyk vermaak, helaas (ten onrechte) te weinig Het programma is vry gevarieerd stadgenoten van hebben genoten. i en begint woensdag 20 juni met een Zaterdagmiddag zijn op het ter-Pirates F.C. en V.O.C. uit Eotter- rem van Wilton Fijenoord aan de dam. Pirates F.C. is een ploeg vaa Vlaardingerdijk twee strijden gespeeld. Een ploeg van "Wilton Fijenoord. hoofdzakelijk bestaande uit spelers van de afd. reparatie, die in nau..* contact staat met buitenlandse wer ven, heeft gespeeld tegen BeUard- Crighton en Co. Verleden jaar is Wilton naar Antwerpen geweest en verloor met 5—1. Zaterdag was dus de returnmatch en de Wiltonmannen hebben deze gewonnen. De rust stand was 4—2 en het einde kwam met een 8—2 overwinning. De te genstanders waren ook te ï-wak. Een Supertendes bij Wilton Fijenoord. Een aantrekkelijke wedstrijd met aan beide kanten vaak zeer goed voetbal. Het le doelpünt was voor VOC uit een mooie aanval en afge sloten met een prachtig schot door midvcor Madsen. die ook het twee de doelpunt scoorde. De ruststand was 0—2. In de tweede helft kwam Pirates F.C. flink opzetten en het was de Engelsman Thirston, die op Ïirachtige wijze scoorde. 1—2. Caste- sin maakte de stand weer gelijk uit een aanval over rechts waarin de prima spelende Thirston ook een groot aandeel bad. VOC ging uit ten. De spelers maakten zich niet zo I Boon: 8x3 slag; 7x4 wijd» prachtige bokaal en een vaantje j eindelijk no*, roet de overwinning werden overhandigd aan de aan- naar de Maasstad terug, want tegen voerder van Wilton, de heer v. d. het einde was het Wiener die het 7x3 slag: 3x4 wijd. die van werper Schee. winnende doelpunt voor zjjtt ploeg De tweede wedstrijd ging tussen 1 maakte. rolschaatswedatrijd en een z.g.,»spel- avond". De gekostumeerde optoch ten, die altijd zo'n succes hebben gehad, zullen ook ditmaal niet ont breken; hiervoor is het bekende sprookje „tafeitje dek-je" gekozen. Dit spel is dan bedoeld voor kinde ren van 8 tot 13 jaar en zij mogen zich, hefst naar onderwerpen uit het sprookje kostumeren en in de optoent meelopen. Een aantal jeugd-organisaties, sportverenigingen en muziekgezel schappen verleent medewerking aan „Jeugd Jolijt", maar er is nog steeds een tekort aan leiders en leidsters. Op de jeugd-organisaties. die zich hiervoor nog met hebben aange meld. wordt een beroep gedaan om ook een handje te helpen. Hoe meer leiders, hoe meer kans dat het met het jolijt zal slagen. Zij kunnen zich opgeven bij de Schiedamse Gemeen schap aan de Plantage. Het ligt in de bedoeling dat er donderdag 26 juli een grote slot bijeenkomst wordt gehouden, waar bij een bont programma wordt af gewerkt. Maar gehoopt wordt dan wel dat deze avond het slot zal zyn van een geslaagde ..Jeugd Jolijt" waarvan duizenenden kinderen ge noten hebben. Deze week: Het programma voor deze week vermeldt op woensdag 20 juni een rolschaatswcdstrijd op de Maasbou levard, bedoeld voor de zuidelijke wijk, aanvang 7 uur. Op die dag is er ook op het schoolplein Huysman- straat ('t westen) een spelavond en een poppenkastvoorstelling om 7 uur. Donderdag 21 juni Is er een ge kostumeerde optocht. „Tafeltje dek- je." waarvoor om 7 uur verzameld wordt op het Doelepleln. Het Tamboer- en Fijpcrkorps ..Har monie" trekt mee in de optocht. fractuur) en de 74-jarige mevr. F. L. Gert—Kraag van de Valkenbosch kade (schedelbasisfractuur en ge broken jukbeenderen). Twee andere inzittenden, de 68- jarige mevr. F. H. 'Lione van de Nieboenveg (enkelfractuur) eg de 65-jarige mevr. M„ A. Geelen, wo nende aan Frankenslag. werden eerst naar het Zuiderziekenhuis vervoerd, doch tater overgebracht naar een ziekenhuis in Den Haag, Het ongeluk gebeurde, doordat de bestuurder van de auto. die in de richting van de Breebrug reed, het flikkerlicht niet opmerkte, dat waar schuwt wanneer er op de Lange Geer een tram in aantocht is, die de Bree oversteekt. Pas toen de motor wagen van lijn 3 de Bree opreed, zag de automobilist het gevaar. Rem. men was niet meer mogelijk. Met een geweldige klap botste de auto op de linkerkant van de tram ter hoogte van de baanschuïver. De wagen werd aan de voorzijde vernield; de motor werd in elkaar gedrukt en het stuurwiel verwron gen. De motorwagen van lijn 3 liep geen noemenswaardige schade op. De passagiers hoefden niet uit te stappen, doch konden na ruim een uur, toen een takelwagen er in was geslaagd de auto van de tram los te scheuren,- met dezelfde motor wagen de reis vervolgen. Het duurde een half uur voor de gewonden uit de volkomen ver- wrongen auto waren bevrijd. Drie ziekenauto's brachten hen weg. nïgmgsdienst aan de Buitenhaven weg. COMO. De politie te Como in Itahe lieeft de man gearresteerd, die ingebroken heeft bij prins Ali Khan. en de ex-konmgin van Griekenland Do inbreker, een zekere Rossini, heeft 15 inbraken bekend, zes in Zwitserland, vijf aan de Franse Ri viera en de overige aan de Italiaan se Rivièra. Rossini was een hartstochtelijk krantenlezer. Daardoor kon hy de bewegingen van belangrijke mensen volgen en hun villa's binnendringen wanneer zij op reis waren. De rech ter van onderzoek houdt rekening met de mogelijkheid, dat hij in to taal 70 tot 80 inbraken op zijn ge weten heeft. De Zwitsers en Fransen hebben zijn uitlevering reeds aangevraagd. ANWB wil verbetering rijksweg bij Baam DEN HAAG. De ANWB heeft de Rijkswaterstaat verzocht op de ryksweg Amersfoort—Soest—Am sterdam bij Baarn verkeersstrepen. en rijrichtingpijlen aan te brengen, waarvan er een met reflecterend materiaal en de ander als lichtbak dient te worden uitgevoerd. bond is hiertoe overgegaan omdat het herhaaldelijk: is gebeurd dat automobilisten bij avond de middenscheïöing tussen de rijbanen raken. Deze scheiding is aange bracht ter geleiding van het ver keer ui de richting Amsterdam. BERLIJN Langs het 1381 km lange IJzeren Gordijn door Duits land hebben Westdujtsers zaterdag toortsen en vuren ontstoken ter her denking van de opstand die op 17 juni I9a3 in Oost-Duitsland uitbrak. Ook in West-Berlijn brandden vu ren. In Oost-Berlyn was- het rustig. De OastduitSe autoriteiten hadden op deze dag een aantal sportgebeurte nissen georganiseerd. President Eisenhower stuurde een special® boodschap aan president Heuss van West-Duitsland. CAIRO De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sjepilow, is zaterdag per vliegtuig te Cairo aangekomen, waar hy de feestelijk heden ter viering van het vertrek van de laatste Britse troepen uit de Suez-kanaalzone zal bijwonen. Met Egyptische leiders zal hij van. gedachten wisselen over de betrek kingen. tussen, de Arabische landen en de Sowjet-Unie en andere vraag stukken. Na zijn verblijf in Egypte zal Sjepilow bezoeken brengen aan Syrië en Libanon. OSLO Het Noorse Instituut voor atoomonderzoek zou er navier jaar van werken in zijn geslaagd een methode van voortstuwing door atoomkracht te vinden, die goedko per zou zijn dan de Amerikaanse. Tussen het instituut en een groep reders worden besprekingen ge voerd over de bomv van een atoom schip. dat in 1959 van stapel zou moeten lopen. Alle technische pro blemen zouden al zijn opgelost Vrouwenarts te Schiedam AFWEZIG TOT 3 JULI "Waarn.: TeL 69125—69553. RIJSCHOOL j Ta koop atmgeb. j ToerUtenkaartoii van Neder land, België-Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, on misbaar op uw reis. Speciaal bromfletskaarteti van Ne derland bij kantoorboekhan- tH Modern. Bcerhaavelaan 124, tel. 68415, Van Loenen voor verf. De zaak met de vakkundig® voorlichting. Dam 4143, te lefoon 66192. Lenen Voor scoaterles naar Autorij school H. P. Take, Jan Sonje- straat 4, Rotterdam, telefoon 36777. Moderne coiffures, K. v d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij. Sta tion), tel. 6984L Uw perma nent is bij ons in goede han den- Permanent 8.- en 10.- Oliepermanenfc i 11 (stroom loos). Dametkapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave» compleet 6. Broersvest 115, teL 67237. Ufnuo Fasaplegcl* 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 14*75. 80 rond 17.—. geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas, autoruiten enz. levert u Loo- s glasindustrie. Botmtr. 39, Schiedam, telefoon 68945

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1