moeten maken voor de nieuwe Zware straffen voor ve m Hillelaan Kruiser in de lichtjes t Goederen-emplacement is a I gereed gekomen 1955 gunstig jaar voor NYY-Schiedam I Zwevend K.v.K.-archief 's met agenten Jaarvergadering ABvOvD Koeriersters Station Schiedam in opbouw Machinefabriek en kantoor aan de top Aantal tbc-patiënten gestegen WALD6-RIJSCH0GL 69915 Onttrekking aan openbaar verkeer Partij poetslappen vloog in brand Twee vrouwen in vrijheid gesteld Nederlander lichtte Duitse dominees op Burgerlijke stand IWV: Delegatie uit i Spanje en Roemenië geen arbeiders SCHIEDAM Woensdag 20 juni 1956 In ons volgebouwde landje schijnt aan. de opbouw altijd de afbraak vooraf te moeten gaan. Dit is nu weer merkbaar bij de uitvoering van de Schiedamse Spoorwegplannen. Tot nog toe is het al maar opbouw geweest, wat de klok sloeg en in de afgelopen anderhalf jaar zijn tienduizenden kubieke meters zand gestort voor de dijk, waarover in de (nabije) toekomst de spoorbaan zal lopen. Aan dit zandstorten is tijdelijk een stop gekomen, tenminste voor wat' betreft de omgeving van het bestaande stations-emplacement. En zo breekt thans de pe riode aan van afbraak, n.l. van dit bestaande emplacement. Iu de afgelopen opbouw-periode reden in een schier eindeloze rtf de zandwagcns aan om hun lading te storten op het drassige terrein tus sen het station en de" Parallelweg. Dit terrein werd enkele meters op gehoogd en steekt nu uit boven de Parallelweg. Daarna zijn de bou wers gekomen. Zij hebben het ter rein mooi glad getrokken en hier het goederen-emplacement gebouwd. DU is no kortgeleden gereed geko men. Het ziet er keurig en vooral overzichtelijk uit met de nieuwe bestrating en de beklinkerde los plaatsen langs de rails. Door het nieuwe systeem dat door Van Gend en Loos is ingesteld voor het- laden en lossen van stuk-goe deren (waarvoor een nieuwe loods ingebouwd aan de zuidkant van de spoorbaan*, is het goederen-empla cement van het station Schiedam ook sterk vereenvoudigd kunnen worden.Hier liggen nu nog maar aan spoorrails twee loslijnen en drie goederenlijnen. Heel wat minder dus dan de wirwar van railbanen, die bet stations-emplacement vroeger kenmerkte. Hier wordt nog alleen maar ge lost en geladen bij wagonladingen tegelijk, zodat geen opslagplaatsen vereist zijn. Tot deze losplaatsen heeft men nu via de Parallelweg de toegang aangegeven door twee in aanbouw zijnde pilaren. Ook aan de broodnodige afschei ding tussen stationsgebied en de Pa rallelweg wordt nog gewerkt Deze is nog niet gereed en zo kan men nog steeds zien dat kinderen óver de afrastering klimmen en tussen de spoorwagons scharrelen. Een ge vaar, waarop ook is gewezen in het adres van de gezamenlijke Paral- Jelweg-bewoners. Hopelijk komt spoedig een einde aan dit euveL BANEN VERDWIJNEN Daar voor het passagiersvervoer slechts twee railbsnen vereist wor den, direct grenzend aan de per rons, doet nu het definitieve goe- dercnemplacement gereed is geko men en in gebruik genomen, het middendeel van het stationsterrein momenteel geen dienst meer. Hier ise men dan ook bezig met de af braak. die wij boven'gesignaleerd hebben. - VDe nu overbodige rails worden losgemaakt en de dwarsligger» uit hun beddingen gelicht. Ook de voor malige opslagplaats Lvan Van Gend en Loos, midden op net terrein, valt nu onder slopers handen. De elek trische bovenleidingen-zullen spoe dig volgen, maar' op het ogenblik l(jn de mannen van Weg en Wer ken van de N.S. nog bezig met het aanbrengen van nieuwe palen die d© elektrische draden moeten dra gen, nodig voor de nog in gebruik zijnde rail banen. Hiervoor schuift een puffend werk treintje, waarbij ook een op eer: treinstel gemonteerde kraan is aangesloten, gedurig heen en weer. Met de kraan worden de zware betonnen voetstukken voor de lci- dingpalen op hun plaats gebracht Bij deze afbraak wordt het mid denterrein. dus gelegen tussen goe- deren-emplacemetit en perrons, leeg gemaakt. Want in augustus verschij nen hier weer de zandauto's om er het zand te storten voor bet dyk- lichaam van -de definitieve spoor dijk, - die „bekroond" zal worden door de Vier railbanen. Daarlangs komen, dan weer de nieuwe perrons terwijl waarschijn lijk ook het stationsgebouw mee zal Gezicht op hetnietitatf. ruime, goederen-emplacement, dat kort Beleden in gebruik is genomen. Links de huizen z:an de Parallel- weg. - schuiven naar' de hoger gelegen baan. Maar dit is 'weer een nieuwe fase in de- spoorwegopbouw. BEGIN VAN VIADUCT Waar vooral het wegverkeer in Schiedam belangstellend naar uit kijkt, is het viaduct dat over de Overschlesestraat wordt gelegd. Hierdoor immers zal er een einde komen aan alle ellende van de spoorwegovergang. Door b, en w. is reeds aangekondigd dat in sep tember begonnen zal worden met de bouw van dit viaduct, dat toV over de Schie zal reiken. Maar voorlopig, blijft het parool bij de uitvoering van het werk: zandstorten. Driehonderdduizend, ku bieke meter zand, nodig voor het dijklichaam. Zand tot zeven meter hoogte, waarvan dan weèr een deel (niet eens, onaanzienlijk) zal ver dwijnen in de slappe veengrond. Met dit zandstorten vordert men overigens al aardig en een gebied ten westen van de Schie is al een miniatuur woestijn geworden. Dit materiaal ligt al een meter of wat hoog tegen de achterschutting van de werkplaatsen, van Kemper Sc Van Twist Diesel N.V., welk bedrijf nog dit jaar zal verdwijnen naar Dordrecht. "Want dwars over het terrein van dit bedrijf zal de nieu we spoorbaan komen te lopen. En zo zijn we dan weer gekomen op het punt, waarvan we in dit artikel zijn uitgegaan: dat er eerst afgebroken, moet worden, voordat men aan de opbouw kan beginnen! Bedrijfsvoetbal Wilton In de Zomeravond-voetbalcompe titie van Wilton Fijenoord heeft de ploeg van de Machinefabriek in afd, A. de leiding genomen door de con currenten de ÏJzerwerkers R'dam te slaan..Maar het-heeft hun heel wat moeite gekost en voor de pauze leék het. zelfs dat de ÏJzerwerkers aan het langste eind zouden trek ken. Want in deze zeer spannende eet ook anderzins'heel goede wed strijd brachten'de ÏJzerwerkers de stand nog voor de rust op 20 door fraaie schoten van Wijzen- broek en Breedveld; De Machinisten lieten het niet op zich zitten en in de tweede helft scoorde Vermast (van Hollandia, Vlaardingen) twee punten en het was Weeda (van Hermes) .die de weegschaal deed overslaan met een mooi schot. 2—3. In een erg harde wedstrijd wisten in afd. B. de Lassers een 3—0 over winning te behalen op de Koper slagers. En in' afd. C staat Kantoor nu met 5 punten onbedreigd boven aan. Dit door een overtuigende 4—0 overwinning op het duidelijk minder sterke team van de Kokers. Het had ook. 6 of 0 kunnen zijn. De koude regen van gisteravond heeft de toeschouwers vrijwel ge heel van het veld gedreven en een wedstrijd werd in de nattigheid af gelast. Dit had het voordeel dat voor de belangrijke wedstrijden v/at langer gespeeld kon worden, nl.' twee maal drie kwartier. Vanavond is er rust, dan volgen er nog twee wedstrijddagen. Door de N.V.V.-b eatuurdersbond afdeling Schiedam is het jaarverslag over 1955 uitgebracht. Hier wordt in het algemene deel gewaagd van het verheugende feit dat in 1955 gesproken kan worden van het „verdelen van de welvaart**, tien jaar geleden, in 1945, nog sprake moest itfn van een „verdeling van de armoede". Wel is nu weer gebleken dat de armoede makkelijker te verdelen bleek te z(jn dan de welvaart- Hierover wordt, ook in dit jaarver slag, met enige ongerustheid gespro- ken. Vastgehouden wordt aan het standpunt dat de werknemer ook in de stijgende welvaart moet delen; is het niet door loonsverhoging, dan door prijsverlaging. Wat de afdeling Schiedam betreft, kan opgemerkt worden dat het totaal aantal leden van de bij het N.V.V. aangesloten bonden 5.489 bedraagt, een kleine stijging met vorig jaar. Hiervan behoort precies de helft tot de Alg. Ned. Metaalbewerkers Bond. In het bestuur kwam een kleine wijziging; zo werd de heer M. Tal- mon verkozen tot penningmeester. Verder is de N.V.V.-Bestuurdersbond vertegenwoordigd in totaal 24 com missies van diverse aard. In dit jaarverslag wordt een flinke plaats geruimd aan de arbeidsmoge lijkheden in Schiedam, waaruit blijkt dat de aanvragen het aanbod nog verre overtreft, zij het in iets gerin gere mate dan in 1954. 467 ontslag aanvragen werden in behandeling ge nomen waarvan 115 van werkgevers en 352 van werknemerszijde. Het aantal bezoekers van het bureau voor arbeidsrecht nam sterk ai, van 223 tot 146. Uit het financieel verslag blijkt, dat het jaar 1055 sloot met een klein batig saldo van ƒ852,15; dit ïn ver- gelijk met 1954 toen met een klein nadelig saldo werd gesloten. Wat de Vrouwenbond N.V.V. be- treft wordt opgemerkt dat 3955 rustig verliep zonder opzienbarende gebeur tenissen. Het ledental blijft ongeveer gelijk. Het N.V.V. t.b.c.-fonda „Zonne straal" laat een waarschuwend geluid (Advertentie li?.) VOOSHEDEN. Apotheken nachtdienst; Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en GD Tuiolaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur Zondags gcsloteD K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags} van tot &3Ö uur: des zondags gesloten Stedeiyk Museum; Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „Slssi". M ono po le. 2, 7, en 9 uur; Ri chard Leeuwenhart". VOORSTELLINGEN Geb. Chr. Soc. Bel., 7.45 uur: Ned. Chr. Beambtenbond, ledenver gadering. Aula, 8.15 uur: Opening tentoon stelling Corneille, inl. Elburg. Maasboulevard. 7 uur: Jeugdjolijt, rolschaatswedstrijden. Schoolplein Huysmanstraat, 7 uur: Jeugd Jolijt, spelavond en pop penkast. Hr. ms. kruiser „de Zeven Provin ciën", gemeerd aan de Rotterdamse Parkkade, vormt, met de prachtig ge- illumineerde contouren, een waardig decor voor de Vlootweek. De Rotter dammers, die toch ai warmlopen voor alles wat de marine betreft, komen in grote drommen naar de ge-Park-eer- de marineschepen en bij de bezich tiging van de schepen krioelt het er van de „landrotten". Maar om negen uur moet de vloot worden ontruimd door alles wat geen blauw uniform draagt. Dan echter beginnen de lichtjes-in-lijnen te gloeien en dan wordt het een genot om de schepen juist van een afstand te bekijken. Een bijzonder gezicht is ook het spel van de vele zoeklichten: het lijkt wel alsof de matrozen ach ter de grote lampen spelen met de stralenbundels in de wolken. Dit ,.he- melspel" was van grote afstand te zien. OEMEEHTE SMlf SCHIEDAM f OFFICIEEL NIEUWS"! Ter openbare kennis wordt ge bracht, dat ter gemeentesecretarie ven Schiedam (afd. Algemene Za ken) van 21 juni tot en met 30 juni 1956 ter inzage is gelegd een ont- werp-besluittot het onttrekken aan het openbare verkeer van: 1. Het nog niet aan. het. cpen- baar verkeer onttrokken gedeelte van het p a dl - verbindende de pa rallelweg met de. Laansloatseweg (volgnummer 5 vaii de Wegenlegger der gemeente Schiedam gedeel telijk), voor zover-gelegen binnen de grens der gemeente Schiedam; zomede: 2. de laan naar Spieringshoek (volgnummer 9 vr.n de "Wegenlegger der gemeente SJuedam). Belanghebbenden kunnen tegen dit voornemen gedurende de termijn van de ter-visie-legging bezwaren inbrengen bij de gemeenteraad. Nieuwe leerkracht bij Willem v. (5. Berghschool Als onderwijzeres aan de Mr. dr. - "Willem v. d. Berghschool in Nieuw- Jn met de |ancj jg benoemd mej. J. de Jong berichten In de pers is net aantal pa- ujj Voorburg. Het toenemend aantal tienten met Ui toirm"!». schit- leerlingen op de school heeft klasse- dam schijnt hierbij een uiUonderltis uitbreiding nodig gemaakt en hier- te tyn, want In vele andere gemeen-voor moest een nieuwe leerkracht ten la wel aprake van een vooruit- woraen aangesteld, gang- van de resultaten van de be- j strijding. Het grootste aantal patiën- I ten komt voor onder de metaalbe- j u-erkers, n.l. ongeveer 60 '"i. Gere kend naar het ledental blijkt de t.b,r. hier meer slachtoffers te maken. Door omstandigheden bracht de collecte voor dit fonds minder op dan vorig jaar. maar een betere opbrengst wordt verwacht. Verder wordt in dit jaarverslag een overzicht gegeven van de culturele bijeenkomsten, het cursuswerk en de ontspanningsavonden die door het N.V.V. en de aangesloten organisaties zijn gehouden. Het la een respecta bele lijst, waaruit wel blijkt dat het N.V.V. ook op ander gebied dan dat van het directe vakbondswerk actief ls geweest Bij de opslagplaats voor lompen van de firma S. aan de Havendijfc ontstond gistermiddag om half zes. waarschijnlijk door broeiing, brand in een partij poetslappen. Met een slang op de waterleiding sloeg het personeel van het bedrijf aan het blussen. De brandweer, die uitruk te met een ladderwagen, verrichtte de -nablussing. De schade bleef be perkt .en wordt -gedekt "door een verzekering. Van wie is dat hondje? J. B. v. R. kreeg 4 maanden met af trek en de beide vrouwen ieder 3 weken met aftrek, hetgeen beteken de dat zowel M. v. R.-D. als G. v. d. B.-D. op vrije voeten werden gesteld. Veel bier Het viertal wist zich van de vecht partij In het café niets te herinne ren. J. C. v. B. gaf toe, dat hij op die bewuste dag 14 a 15 glazen bier had gedronken. Zijn echt Een jong hondje, leef, kortharig I kende, in Bet café een buitenman en donker gekleurd, is onderge- Ijen. bankje van 125,— ontfutseld te bracht in het gebouw van de ge- j hebber. had dit in de zak van meenlelïjke reinigingsdienst aan de i Bet colbertjasje van naar man gesto Euiienhavemveg. De eigenaar kan Kort daarop waren de twee (Van een onzer verslaggevers) „Ik vind een strenge straf hier zekr- yp zyn plaats. Na elke feestdag vraag ik mij af, welke agent nu weer is mis handeld", zei de officier van justitie gisterentot twee, man? nen en twee vrouwen, die voor de rechtbank terechtstonden omdat zij op 21 mei j.I. in een café aan de Hilielaan. hadden gevochten met vier politie mannen. Wegens weerspannigheid en verzet eiste de officier van jnstitie 5 maan den gevangenisstraf met aftrek te gen de 44-jarige voorman J. C; v. d. B.. een zelfde straf tegen de 32-jarige chauffeur J. B. v. R. en 6 weken met aftrek tegen zijn 32-jarige echtge note M. v. R.-D. De echtgenote van J. C. v. d. B., de 39-jarige G. v. d. B.- D. hoorde wegens diefstal I maand met aftrek tegen zich eisen. De president deed nadat d - rechtbank zich in raadkamer had le- „„"Snol IS ruggelrokken - uitspraak. J. C. V. d.achtear de politiemannen stond, die E. werd conform de eis veroordeeld, raMr dan hun plicht hadoe.r drongen en had met zijn vuisten ruim baan gemaakt. Het gevolg was dat de agent onder de voet werd gelopen en de twee mannen en twee vrouwen binnendrongen. Spoedig waren beide politiemen sen niet hen in eengevecht gewik keld. Kort daarop" kregen zij assis tentie van twee collega's, waarna liet hun met veel moeite gelukte, de twéé mannen en. de twee vrouwen' in een .politieauto te krijgen. Dé politieman, die by de deur had gestaan kon tengevolge van.de vecht partij nog steeds geen dienst doen. Hij verscheen in de rechtzaalmet zijn rechterpols in verband. Uit de verklaringen van de poli tiemannen bleek, dat' deslagen hoofdzakelijk waren uitgedeeld door v.-<L B. en v, R. X Oök mevrouw M, v. R.-D. had een. paar klappen uitgedeeld; doch- het aandeel van .beide* vrouwen fn da vechtpartij had grotendeels 'bestaan uit het aan de nekken hangen van de zich verdedigende politiemannen. Vulpen sneuvelde Een der politiemannen vroeg scha deloosstelling voor zijn gesneuvelde vulpen. „De pen heeft mij 21,— ge kost en ik kan hem niet meer ge bruiken." Als bewijs had hij de vul pen in een zakje meegenomen. V. d. B.-.en V. R. verklaarden zich Onmid dellijk bereid de schade te vergoe den.' J. B. v. R., die evenals-de an dere verdachten zijn spijt over het'gebeurde betuigde voegde er aan toe: „Ik werd driftig, toen, ik zag, dat een agent mijn vrouw sloeg." De officier van justitie bracht in zich daar vervoegen. FLENSBURG. De 28-jarige J. S. uit Eindhoven is gearresteerd omdat hij zogenaamd als „hoogge plaatst Nederlands padvinderlei der" Duitse jeugdgroepen en predi kanten voor grote bedragen heeft opgelicht. Hij gebruikte de naam „dr. Frans Smulders". Naar de politie in Flensburg me dedeelde, heeft S. voorgewend dat hij Duitse jongens uitzocht voor een groot zomerkamp in Neder land. Hij vertelde dan dat zijn auto defect was geraakt en dat hij geld nodig had om de reparatie te be talen. gedaan. Het verzet, dat door de twee mannen en twee vrouwen tegen hen was gepleegd, noemde hij „ergerlijk". Kleine rol De verdediger, mr: B. Baardam, was van mening, dat de rol, die beide vrouwen bij de vechtpartij hadden gespeeld-klein was. Hij ver zocht de rechtbank om mevrouw M. v. R.-D., die reeds van 21 mei af in voorarrestzat onmiddellijkin ZiiiTechtgenoie O. v. d. B.-D. be- I vrijheid te stellen. Ook vond hij de taikn,™, eis van 1 Trihand met'aftrdt tegen mevrouw S. v, d. B.-D., die een bankbiljet van ƒ25,— had- gestolen, te zwaar. Ook voer haar vroeg hij onmiddellijke invrijheidsstelling. Voor de beide andere verdachten pleitte de verdediger clementie. - 'Dé president besloot onmiddellijk uitspraak te doen. mannen en de twee vrouwen naar een café op de Pleinweg gegaan, j doch later waren zij in het etablis- i sement op de Hillelaan teruggen- I men. Zij hadden toen de deur geslo ten'gevonden. Een politieman die daarop als getuige werd gehoord vertelde waarom de deur gesloten was. „Ik wilde een onderzoek instellen waar het bankbiljet was gebleven, dat de buitenman was kwijtgeraakt. Daar om had ik mijn collega verzocht, bij de deur te gaan staan, en niemand binnen te laten." Ruim baan De politieman, die bU de deur had gestaan verklaarde, dat er plotse ling op de deur werd geslagen. Hij opende deze op een kier, om te kij ken, wat er aan de hand was. J, C. v. d. B. was toen naar binnen ge- Dt ontruiming van het EandeUgebouto te VUtardingen 1* in volle gang- Maandag werd c«n bepin gemaakt met het overbrengen van de inventaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden- Maas naar het nieuwe kantoorgebouw vos de Kamer aan de Schiedamsetrcp te Vlaar- Hingen. Oote kisten met bescheiden toerden door uakmenem naar be neden getakeld. GEBOREN: Patricia A. M.. d. van G. Stofregen en J. C. T. Driessen: Barbarina J, L. d. van C. \L Rcks en A. J. de Boer. De tiende jaarvergadering van de Algemene Bond van Ouden van Dagen, die gistermiddag in Musis Sacrum werd gehouden, was zo mogelijk nog rumoeriger dan anders. Iedereen scheen het zijne, of hare te zeggen te hebben over bepaalde kwesties, zodat de bestuurders ach ter de tafel af en toe moeite had den om aan het woord te komen. Veel en lan^ werd er gesproken door de voorzitter, de heer W, v. Beek, over de organisatie ln de plaatselijke bond en de aspecten van de nieuwe ouderdomswet. BU de verkiezing ging het heet toe, maar tenslotte kwam toch het nieu we bestuur uit de bus. De heer W. v. Beek werd als voorzitter her kozen en ln de plaats van de af tredende penningmeesteresse. mevr. Kamerling, kwam mej. C. H. Blad- De beide nieuwe commissarissen zijn: mevr, Hoogendoorn en de heer VV. ae Zeeuw. Mevrouw Kamerling, die o.a. met de heren Van Beek en Lochen tot de oprichters van de plaatselijke afdeling behoort en de groei mee maakte in tien jaar van 16 leden tot 1700 leden, "werd bij haar af treden hartelijk toegesproken door de voorzitter. Voor tien jaar trouwe dienst kreeg zij een horloge van het bestuur aangeboden. De schel dende commissaris, de heer van Lochen. deelde als pionier ook in de hulde en kreeg een mooie ruiker bloeroen aangeboden. GENèVE Het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen heeft op de conferentie van de In- I ternationale Arbeidsorganisatie de officiële status aangevochten van de arbeidersrdelegaties uit Spanje en Roemenië omdat zij niet de arbei ders uit die landen maar alleen de regering vertegenwoordigen. - Onze landgenoot, de heer J. K. Oldenbroek verklaarde dathetlVW dit zal blijven doen tegenover ar beidersdelegaties uit dictatoriale lan den. Hieronder verstond hij alle communistische landen waartoe hij i ook Joego-Slavië rekende en verder Portugal en andere staten. Voor de velen blijken van belangstelling ,en medeleven ondervonden .bij.het overlij den en teraardebestelling van onze geliefds mar» en vader ARY VAN DER SLOT betuigen wtf u onze oprech te dank. M. J, VAN DER SLOT— WENINK en kinderen. Schiedam, juni 1956. FotogroSa Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tele foon 66720. In spoedgeval des- gewenst in I uur klaar, Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto van Vuu ren, Hoogstraat 106. Personeel gen, f Restaurant tearoom B. Scheffers, Lijnbaan *87, Rot terdam vraagt een servea» met goede getuigschriften. Persoonlijk aanmelden van 10—lx uur of van 20—21 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1