Engels en muziekonderwijs op de Technische School Dichter Elburg introduceert werk van schilder Corneille Nieuwe Hoofdbrug in december gereed Openbare lessen trokken honderden ouders Politiemannen zwemmen voor hun diploma Noadl verslaat Wilton 1 Nieuw systeem had succes bij 60-ballen wedstrijd EEN BRIL Koeriersters Uitbreiding machinepark voor f75.000 Werkvergadering van de NCBB Kas-visconcours van Het Voorntje Tafeltennis-seizoen loopt af NA PARIJSBRUSSEL EN AMSTERDAM: SCHIEDAM Aanzienlijke belangstelling bij opening van de tentoonstelling jPrijsuitreiking kegelconcours Kinderfeest bij NW-ju bileum Bredeelectrische ophaalbrug Nieuw raadslid M. v. Harmeien De jeugd vermaakte zich opperbest GEZELLIGE EN OPGEWEKTE START VAN JEUGD JOLIJT Hardrijden op rolschaatsen Wedvluchten Aan"" De Blauwe Doffer Bij Koemarktbrug Yerkeersmisère gauw voorbij Huwelijksboot Hoogste punt van manometerfabrïek Algerije pas dinsdag in Veiligheidsraad SCHIEDAM DAMESMODES W. v. d. B U R G Donderdag 21 juni 1956 550 leerlingen van de Technische School voor Schiedam en Omstreken zullen Engels moeten leren. Vanaf september zal in alle 22 klassen Engelse les worden gegeven. Met ingang van de nieuwe cursus zal bovendien in alle klassen muziekles wor den gegeven. Een resultaat van de onderwijsvernieuwing. Voor de komende maanden staat een uitbreiding van het machine park op het programma, waarmee ongeveer 75.000.zijn ge moeid. De zo noodzakelijke uitbreiding van het schoolgebouw, waaraan reeds lang goedkeuring is gehecht, wordt opgehou den door de bouwstop. Dit betreft de uitbreiding met eert nieu we vleugel en het optrekken van twee verdiepingen, die er al gedeeltelijk zijn. Dit zijn enkele belangwekkende feiten voor de Technische School, die wij vernamen op de openbare lessen in het schoolgebouw woensdag en vandaag, waar honderden ouders 's middags en s avonds een kijkje kwamen nemen om de verrichtingen van hun kinderen gade te slaan. Onderwijsvernieuwing De afdeling Schiedam van de Ne derlands Christelijke Beambtenbond hield woensdagavond een werkver gadering in. het gebouw voor Chr. Soc. Belangen. Deze avond was als sluiting bedoeld van de wintercam- pagne- In zijn openingswoord wekte de voorzitter, de heer A. Korbee, de niet talrijke aanwezigen op om in CNV-verband samen op te trekken. Ook vroeg hij grotere activiteit bij de ledenwerving in Schiedam. Vervolgens las de tweede secreta ris, de heer H. C. Drenth de notulen voor, alsmede het verslag van de op 2 en 3 mei in Zeist gehouden ver gadering van de NCBB. Hierbij wer den de leden in de gelegenheid ge steld op- of aanmerkingen te maken. Na de pauze werd een filmpro gramma gedraald. „Zonnige harten", de geschiedenis van mijnheer Grum- tnel, die zich op-dokters advies uit het zakenleven terugtrekt en een kindertehuis koopt, was de hoofd film. Daarvoor draaiden enkele klei nere filmpjes: de muzikale tekenfilm „Wilhelm Teil", de natuurfilm- ..De Wonderherder"' en de komische film „De keukenprinses". De aanwezigen vermaakten zich uitstekend met deze films. De hengelvereniging „Het voorn tje" hield voer de leden en hun da mes haar Kas-concours in de Delftse Schie. Ondanks de slechte weersom standigheden werd er met veel ani mo gevist. Vooral onder de dames heerste veel spanning. De volgende dames gingen met een. prijs naar huis: 1. mevr. De Jong, 2. mevr. J. Lup- ker, 3. mevr. G. Lupker, 4. mej. v. d. Ree, 5. mevr. v. Gerven. De uitslag bü de heren was als volgt: L J. Lupker, 2.' R. Lotnan, 3. G. Vermeer, 4. B. J. Pil. 5. H. Lup ker, 6. G. Lupker, 7. B. J. Lupker, 8. H. L -er Jr.. 9. A. Knikman, 10. D. v. Eden, 11. C. J. de Jong, 12. L. v. Gerven, 13. D. Jongenengel, 14. J. Frein, 15. H. Prein. 16. W. Doesburg, 17. J. Schwagerman, 18 H. v. Vliet, 19. H. de Waard, 20. E. Schlarman en 21. H. Kramer. Gekostumeerde optocht van Jeugd Jolijt Vanavond -wordt de eerste bijeen komst gehouden van „Tafeltje dek je. ezeltje strek je, knuppel uit de zak" in het kader van de Jeugd Jo lijt De kinderen moeten om 7 uur verkleed op het Doelepleïn zijn, voor het clubhuis St. Jorisdoele. Daar zal met de kinderen ge speeld worden tot kwart over acht Dan vertrekt de groep in optocht met de harmonie voorop langs de volgende route: Doeleplein» Noordvest, Spoeling- brug. Boterstraat Kreupelstr., Lan ge Kerkstraat, Nieuwstraat, Laan, Lange Achterweg, Hoogstraat langs Monopole, Lange Haven (even), Beursbrug, Nieuwe Sluisstraat, Oude Sluis, Prmsensteeg. Achter de Teer- stoof. Verbrande Erven, Raam. De ouders worden verzocht hun kinderen van 8 tot 13 jaar te laten deelnemen. Alleen kinderen mogen mee in de gekostumeerde optocht. Vooral 's avonds tijdens de open bare lessen was het in het school gebouw een drukte van belang. Ter wijl siueedvuren oplaaiden en de leerlingen zich beijverden hun werk goed te verrichten, keken vele ou ders belangstellend toe. Nieuwsgie rig keken de bezoekers rond in de lokalen en de werkstukjes, die wa ren opgesteld, kregen de belangstel ling, die ze verdienden. Tijdens deze openbare lessen ver namen we van het schoolpersoneel enkele zaken, die van belang zijn voor de toekomst van de school. Het plaatsen van de vakken Engels en muziek op het lesrooster vormt een bewijs van het streven om het technisch onderwijs te vernieuwen. Voor vakmensen wordt het steeds belangrijker de wereldtaal Engels machtig te zijn. De proeven, die op de school genomen zijn met de nieuwe vakken, vielen goed uit. Meer en meer wordt ingezien, dat het onderwijs op de technische schooi een ander accent moet krij gen, aangezien dit onderwijs voor duizenden jongens eindonderwijs is. Met technische kennis alleen kan niet worden volstaan. Het onderwijs blijft beperkt tot elementaire vakken, zoals metaal- en houtbewerking, terwijl de res terende tijd wordt besteed aan excursies en het bijbrengen van algemene ontwikkeling. Eerst in het derde leerjaar wordt de uit eindelijke vakkeus gemaakt. Mo gelijkheden zijn er wel: bankwer- ken, machinale metaalbewerking, fijn-bankwerkcn, automonteur, elektricien, schilderen, timmeren, meubelmaken, modelmaken en scheepsbescbieten. Vakken, die toch wel toekomst beloven, In ver band hiermee waren juist de open bare lessen zo bijzonder geslaagd. De ouders konden een indruk krijgen van al de werkzaamheden, die m de school verricht worden. Ruimtegebrek Het onderwijs wordt dus wat uit gebreid en men. Is reeds bezjg de duur van de cursus geleidelijk te verlengen. Voor de meeste vakken is drie jaar voldoende; voor elek tricien, automonteur en fijn-bank werker is vier jaar nodig. De directeur van de school, de heer J. Pulleman, spreekt met recht matige trots over zijn leerlingen, die in het bedrijfsleven overal even graag gezien zijn- Het streven is er doelbewust op gericht om bij* het onderwijs de ontwikkeling van de techniek zoveel mogelijk bij te hou- den. De uitbreiding van. het machine park vraagt ongeveer f 75.000, want de inrichting van een technische school vraagt duizenden guldens. Voor machines alleen is voor de inrichting van een lokaal ruim 100.000 gulden nodig. De geplande uitbreiding van het schoolgebouw kan voorlopig niet verder uitgevoerd worden door de bouwstop. Daar het een aanzienlij ke uitbreiding betreft, moet dit noodzakelijk ernstige gevolgen heb ben voor de ontwikkeling van de school, die met groot ruimtegebrek te kampen heeft. Nu al moeten tachtig jongens worden afgewezen, omdat er geen. plaats is. Alleen een paar timmerlieden en schilders kun nen worden geplaatst. Deze toestand zal steeds erger worden. In 1959 b.v. wordt een bijzonder grote toevloed van leerlingen verwacht. En al is de chr. technische school dan ge reed, vermoedelijk kunnen dan toch niet alle leerlingen worden geplaatst. Dit vertelde de heer Pulleman. Commissaris- K. Rypma w as gistermiddag in het Sportfondsenbad aanwezig om zijn mannen, die slaagden voor de zwemproef, het di ploma uil te reiken. Elf leden van het Schïedamse politiekorps gin gen deze middag te water en allen slaagden voor het diploma 2, een officieel erkend diploma van de Kon- Ned. Zwembond. Bovendien reikte de heer Rijpma de diploma's 1 uit aan een twintigtal politie mannen, die de vorige week voor de wat gemakkelijker zwemproef in het water doken. Zelfs gedurende de winter hebben de politie mannen duchtig geoefend in het Sportfondsenbad onder leiding van de chef-instructeur J. JA. Ga-maat, instructeur A- Verlinde en in- stmctrïce M. de Bruin. Het resultaat mocht dan ook gezien Worden. Dat het van het grootste belang is, dat politiemannen zwemmen kun- nen in verband met het redden van drenkelingenbehoeft geen na der betoog. De commissaris dankte zijn mannen voor hun ijver en doorzettingsvermogen en richtte ook woorden van danfc tot de direc teur van het Sportfondsenbad, de heer F. A. Putto, en zijn stafDe heer Putto bood hij een ingelijste foto aan van de ,jzwemklas" en de heer Garnaat werd voor zijn moeite beloond met een rokertje. Ook de voorzitter van de Politie Sportvereniging, inspecteur H. Wil- lems nan Beveren, sprak de geslaagde nog van het water druipen de politiemannen toe. In de wedstrijd tegen Wilton 1 heeft NOAD 1 zich niet voor de tweede keer laten verrassen. De wedstrijd werd gespeeld in het club lokaal van Wilton 1 en iedereen was benieuwd hoe de toekomstige twee- de-klasser zich tegen het eerste klas team van NOAD zou weren. Het moet direct gezegd, dat de Wliton- spelers zich tot het uiterste hebben gegeven en dat NOAD de handen vol had met de tegenstander. Het is een aardige en sportief ge speelde wedstrijd geworden. Na twee Een aanzienlijk aantal kunstminnenden woonde gisteravond in het stede lijk museum de opening bij van de tentoonstelling van werken van de avant-gardistische schilder Corneille. Behalve naar de schilderijen ging de belangstelling van de bezoekers ook uit naar de dichter Jan G. Elburg, die in de aula een inteiding op deze bijzondere tentoonstelling hield. Een diep gaande beschouwing over dt achtergronden van deze experimentele kunst had men van deze zijde niet te verwachten, aangezien de heer Elburg van mening is, dat deze kunst meer onbevangen benaderd moet worden, zon der daarbij al te veel complicaties te betrekken. De aan de schilder zeer verwante dichter hield een toespraak, die van grote bewondering getuigde voor het tentoongestelde werk,Jk ben er zeker van dat de jonge Corneille nu al iets van betekenis heeft gepresteerd uoor de schilderkunst in het algemeen, als een hard werkende vernieuwer," aldus Jan Elburg. korst, die sinds lange jaren is ge legd, hee- te trappen", aldus de heer Elbutg. Hij wees op de onder ling onbarmhartige kritiek bij de experimentelen en noemde het een daadd van moed toen Corneille in '50, na de gebeurtenissen rond de tentoonstelling in Amsterdam in '-hl, naar het ongewisse Parijs vertrok. In rijn openingswoord prees de conservator van het museum, de ïeer D. Schwagermann, zich geluk kig na Parijs, Brussel en Amster dam in onze stad een tentoonstel ling van het werk van de nog jonge, maar belangrijke schilder Corneille te kunnen houden. De naam van de schilder heeft zelfs internationaal een goede klank: Corneille laat een persoonlijk en zeer eigen geluid ho ren. Hij stelde het op prijs om. de schilder zelf welkom te kunnen he ten, die voor deze tentoonstelling Parijs (waar hij sinds 1950 werkt) voor Schiedam had verwisseld. Jan Elburg begon met de positie van de experimentelen in het alge meen te illustreren met enkele voor vallen, die getuigden van het no dige verzet tegen de experimentele kunst in bepaalde kringen. Maar daaruit bleek dan toch in ieder ge val dat deze nieuwe, frisse en ge durfde kunst aanstoot gaf. Vanuit deze uiterlijke positie be naderde hij het innerlijke van het werk, dat dikwijls agressief en bar baars aandoet. Jlert moet hard schoppen om door de officiële verf- Op initiatief v»n de heer J. J. Levens, bestuurslid van de Schïedamse Kegel Bond, is bij de door deze bond uitgeschreven 60 hanenwedstrijd, welke eind april van dit jaar werd gespeeld, een nieuw systeem toegepast, nieuw althans voor Schiedam. Als verwoed biljarter, voelde de heer Le vens er veel voor, om ook in Schiedam eens, bij wijze van proef, een wed strijd te laten spelen volgens moyennesysteem; het systeem, dat b|j biljart wedstrijden ook wordt toegepast. Deze proefneming is ten volle geslaagd, niet alleen voor de initiatief nemer, doch ook voor alle 28 spelers van de diverse verenigingen, die aan de wedstrijden hebben deelgenomen. Alien waren, zonder uitzondering, vol lof over dit systeem, dat bij wedstrijden meer spanning en ook grotere kans individueel biedt. Gisteravond heeft in besloten kring In één der zalen van hotel De Kroon de prijsuitreiking plaats gevonden. De voorzitter van de S-K.B., de heer H. J. Scheffers,-betuigde ia zijn openingswoord zijn grote tevreden heid over de toepassing van dit nieu we systeem en was er van overtuigd, dat het niet bü deze proefneming zal blijven, doch in de toekomst veel vuldig zal toegepast worden. Voorts wees de heer Scheffers er pp. dat van de 23 deelnemers, laai ender ook enkele dames,, er 22 wa ren, die boven hun gemiddelde had den gegooid. Er was een keur van prachtige prijzen, beschikbaar gesteld door de SJC3. en diverse leden. Van de dames bleek mevrouw Leenders het beste resultaat te heb ben behaald met 65 hout boven haar gemiddelde, waardoor zij voor de eerste prijs in aanmerking kwam. Bij de heren was het de heer Heijster lid van de K.C. Noveni, die zelfs 102 hout boven zijn gemiddelde bleef. Na de prijsuitreiking bleef rnen ge. ruime tijd m de beste stemming bij een. Zuinig z|jn Met veel bewondering uitte spre ker rich over het werk van zijn geestverwant, die ook kleine Franse verzen en wat proza schrijft. De schreeuw heeft b|j Corneille eet* eigen lokroep gekregen. Hij Is een zelfstandige kunstenaar, die slaagde zonder reclame. Spreker noemde de bescheidenheid van de schilder de sleutel, die toegang geeft tot z|jn werk. Vooral bij het werk van Corneille Een kleine 1200 kinderen hebben in het kader van de jubileum-activi teiten van de NVV-bestuurdersbond gistermiddag genoten Van een twee tal filmvoorstellingen in Musis Sa crum, die de moeite van het aanzien, waard waren, blijkens de luidruch tige reacties. De dames van de NW- Vrouwenbond hadden de handen vol werk om alles in goede banen te leiden, want zoveel kinderen bij el kaar is bepaald geen kleinigheid. Het jonge publiek leefde weer in tens raee met de helden op het witte doek. „Aladm en de wonderlamp*', „Het geheim van de loodmijn", een vermakelijk filmpje, het ging er in als het zakje snoep, dat uitgereikt werd- Opgetogen keerden de kleintjes tenslotte huiswaarts met ieder een prachtige ballon, in de hand. De voorzitster van de Vrouwenbond, mevr. A. Brand-Dijkhoffz, zette in enkele eenvoudige bewoordingen uiteen, wat het feest ter gelegenheid van 50 jaar vakbond eigenlijk be tekent Een „Lang zullen ze leven" klonk aan het eind van het toe- ipraakje uit honderden kindermon den. is het nodig ongecompliceerd en onbevangen nader te treden om het ademende en kloppende fenomeen; het doek, te ervaren. Op mensen als Corneille moeten we zuinig zijn, al dus Jan Elburg. In Parijs is men reeds bezig deze Nederlandse schil der te annexeren. Corneille is een vernieuwer, die internationaal ge zien van betekenis is voor de schil derkunst. Na deze toespraak zwierven de aanwezigen, al gewend aan het nieu we gezicht van de schilderkunst door de vele tentoonstellingen die de vooruitstrevende conservator reeds van progressieve kunst orga niseerde, uit over de zalen om ken nis te maken met het werk van de Hollandse Fanjzenaar. Het stedelijk museum, dat reeds in het bezit wi van een Corneille, heeft er nu r een doek van de schilder bijgeko" zodat er nu met een doek bruikleen drie schilderijen v.... Corneille zijn. De verzameling mo derne schilderijen begint zo lang zamerhand aanzien te krijgen in ons museum. partijen had NOAD de leïdipg met 2—-0. Kees Marijnen, die nog steeds naar zijn oude vorm loopt te zoeken, moest door een nederlaag tegen Mart Groeneweg het eerste tegenpunt aan de gasten toestaan- Dik Aaldljk zorgde echter dat de stand weer 3—1 werd door een overwinning op Wim Maasen v, d. Brink. Marijnen moest toen weer capitu leren tegen Piet Boer. Jan Verstegen en Kees Marijnen noteerden toen twee overwinningen voor NOAD resp. op Mart. Groeneweg en Maas- sen v. d. Brink (5—2). Weliswaar zorgde Groeneweg in een van beide zijden zeer goed gespeelde partij, dat Wilton nog een punt kon binnenha len te"*n Dik Aaldijk. Deze wed strijd -verd in de derde game met de'cijfers 25—24 in het voordeel van Wilton beslist De einduitslag werd echter door een overwinning van Jan Verstegen op Piet Boer: 6—3 voor NOAD. De gedetailleerde uitslagen luiden: P. Boer—D. Aaldijk 5—21, 17—21; C. Marijnen 21—16, 15—21, 21—19; J, Verstegen 21—19. 18—21, 25—21; W. Maassen v. cL Brink—J. Verstegen 21—18, 22—24, T 21; Aaldijk 15—21, 21—16, 14—21; ..Marijnen 13—21, 13— 21; M. Groeneweg—Marijnen 21—14, 21—4. Verstegen 11—21. 21—19, 13— 21: Aaldijk 22—20, 16—21, 26—24. Vrijdagavond wordt in de Beurs de wedstrijd gespeeld NOAD 3 Wilton 1. Dit is de laatste bekerwed strijd. Als NOAD 3 deze wedstrijd wint heeft hij de beker gewonnen. Wint Wilton echter, dan eindigen drie teams gelijk en zal er vermoe delijk wel overgespeeld worden. De wedstrijd in de Beurs begint om half ht 's avonds. Als de beslissing is allen, gaan zo zoetjes aan de ta- ritennisspullen in de kast en gaan ook de Schiedamse tafeltenissers uit rusten van het afgelopen seizoen om dan in september weer met de voor bereidingen te beginnen. De oude Hoofdbrug tussen de Lange Nieuwstraat en de Hoofdstraat, die sinds 1902 de Nieuwe Haven overspant, moet plaats maken voor een nieuwe brug, aangepast aan de eisen van het snelverkeer. Vandaag Is J. K, Simon Aannemingsbedrijf NV- met het slopen van de oude brug begonnen, een werk, dat nog deze week voltooid zal worden. De nieuwe brug wordt een ophaalbrug met elektrische bediening, ongeveer te vergelijken met de Westerhavenbnig. Verwacht wordt, dat men de bouw van de nieuwe brug ongeveer in december gereed zal hebben. Is de fctale breedte van de oude brug 716 ra, de nieuwe krijgt een to tale breedte van 14*£ m. Dat is TA m voor de rij breedte en tweemaal 3m voor de voetpaden. Aangezien de rreuwe ophaalbrug met op de fun dering van de Varkenssluis komt te rusten, zoals bij de oude brug het ge val is, maar een eigen betonfundenng krijgt achter de oude sluisfundermg, wordt de overspanning ook langer (ongeveer 13 m van oever tot oever). De doorvaarthoogte bedraagt 9 meter, terwyl de totale hoogte ongeveer 12 m is. De balans boven de brug krijgt een lengte van 17 m. De onderheiing bestaat uit 36 palen van 21 m. Het oude bruwachtershuisje maakt plaats voor een moderner gebouwtje, dat juist aan de andere kant van de weg. naast de brug wordt geplaatst. De brug wordt gebouwd naar- een eigen ontwerp van de dienst van ge meentewerken. De onderbouw wordt Uitgevoerd door J. K. Simon Aan nemingsbedrijf N.V., terwijl de stalen bovenbouw geleverd wordt door Hol- landia uit Krimpen a/d Ussel. Smalle Hoofdstraat Als ook de Lange Nieuwstraat ge asfalteerd is, ia! de nieuwe hoofd brug ter plaatse een mooi sluitstuk vormen, dat In de naaste omgeving zal domineren. Is het dan met de aan sluiting b|j de Lange Nieuwstraat in orde, aan de andere kant van het water is dat zeker niet he4 geval. De slecht geplaveide Hoofdstraat is veel te smal. Zo zelfs, dat door de aan zienlijke breedte van de brug de straat schuin ten opzichte van de brug komt te liggen. In de verre toe komst aal hierin verbetering worden gebracht door het achteruit brengen van de rooilijn van de huizen aan de zijde van de Buitenharen (sanerings plan). Hoewel venvacht werd, dat men met de werkzaamheden aan de Hoofdbrug zou wachten, totdat de Gerrit Verboonstraat gereed zou zijn, is dat dus niet het geval. Daardoor zal men in de omgeving van de Plan tage de nodige last ondervinden- van de afsluiting van de Hoofdbrug, hoe wel er een noodbrug is aangebracht voor voetgangers en fietsers. In de open plaats in de Schie damse gemeenteraad, ontstaan door het aftreden van de heer J. YVeer- gang, lid van de Part|j van de Ar beid, is door de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkie zing van de leden s m de gemeente raad van Schied sienoemd de heer M. van Hartm n »t. Ter secre tarie (afd. Algemene Zaken op het stadhuis) ligt het benoemingsbesluit voor een ieder ter inzage. Geboren: Antonia, d.v. A. Klaasse en W. S. F. Hommel; Jan H., z.v. L. M. Nüs en H. van Manen; Pieter, z.v. P. Verboon en N. Ritman; Ei- ma. d.v. J. Roovers en A. A. Don kersloot; Hendrica M„ d.v, M, Ku- perus en C. Brandt. Overleden: L. Elenbaas 47 jr. vr. van P. v. d. Vlies. Jeugd Jolijt is weer gestart en de eerstvolgende weken zullen regelmatig groepen kinderen verkeersopstoppingen veroorzaken, want onder super visie van de heer Karei Scholten gaan de jeugdorganisaties de wijken in om in de avonduren de jeugd aangenaam bezig te houden. In Schiedam- Zirid noteerde clubhuisleïder Jaap Klinkenberg gisteravond al de eerste kampioenen in het hardrijden op de rolschaatsen. Enkele assistenten van het clubhuis St, Jorisdoele en twee goedmo.edige agenten hadden op de Maasboulevard een traject afgezet en bij de 'start stond Jaap Klinkenberg met de microfoon van de radiowagen in de liand de race te regelen. „Klaar af", klonken z|jn commando's en de gegadigden voor de ereprijs vlogen daarna op hun rollend materiaal naar de eindstreep b|j het Hoofd, Waar voor de snelste van het duo strijdenden alvast een rol zuurtjes of een lek kere kaneelstok gereed lag. Jammer was het dat het oppervlak van. de Maasboulevard nog al Stroef was; het wegdek is niet geschikt voor rolschaatsen, hoewel de rustige om geving zich voor deze evenementen wel leent. De negenjarige Anneke zou de dupe worden van de ruwe baan; zij kwam. onprettig te vallen, maar hoofdleider Klinkenberg zorg de voor een zoete balsem op de won de. De overige vijf- en twintig jonge ren streden verwoed en vooral Ma rijke van de Voorne had het in de laatste serie uiterst moeilijk. Uitein delijk kwamen de volgende kampioe nen uit de bus: Marijke van de Voorne (89 jr), Anneke Hoegee (10—11 jr), Aukje Chaigneau (89 jr) en Cor Lemson (1011 jr). Deze matadoren zullen na de wedstrijden In de andere wij ken om de stedelijke titel moeten kampen. Op het schoolplein in de Huysman- straat waren meer dan honderd kin deren gekomen. Hier wachtte een kleine teleurstelling, want de aange kondigde poppenkastvoorstelling kon niet doorgaan, omdat 'de organiseren de AJC-ers te laat waren gewaar schuwd. Dit was wel jammer, maar erg was het niet, want Jaap Weer gang en zijn vrienden uit de AJC vormden kringetjes en rijtjes; er werd lustig gezongen en allerlei spel letjes kwamen op het programma. „Drie is te veel en twee is te weinig", was voor de kinderen uit West geen rekenkundig maar een atletisch pro bleem. Er werd gezellig gelachen en. aan het slot liet Jaap Weergang allen in een grote kring de boom al maar dikker en dikker worden. De eerste manifestaties van Jeugd Jolijt z|jn weer uitnemend geslaagd. Karei Scholten had deze eerste avond vrij af; de kinderen juichten al toen hü kwam. maar toen h|j zag dat zijn medewerkers de „motor" ai draaien de hadden, ging h|j met een gerust hart naar huis om z|jn verjaardag te vieren. Veel kinderen hadden blijkbaar zulke goede herinneringen aan de verkleedpartijtjes van vorig jaar, dat zij ook dit keer al weer op het appel verschenen in on-alledaagse kos tuums. Bij de meisjes is het vak van verpleegster populair er waren er tientallen, in groot tenue en sommi gen met hun zieke pop bij zich de jongens zochten het meer in de cow- i* *11 boys. met schrikaanjagende pistolen. (jCrOlClG ft0rt€l6UlilC en verder zwervers, boertjes en gees- I. telijken. Al met al een gezellige start +pn i rr «otrnn rï pn van deze zomeravondserie van ver- LUI Utgc V UHUCU cbeurs hebben woensdag een porte feuille met bijna 1300 gulden terug gevonden, die een 55-jarige vishan delaar tegen, half drie 's nachts was kwijtgeraakt Een twintigjarige man uit de Nieuwe Kerkstraat heeft hem. beroofd- Deze is gearresteerd nadat de portefeuille in zijn woning was gevonden. Terwijl de politiemannen naar het geld op zoek waren, deed de vishan delaar op het politiebureau zijn best zo snel mogelijk weer nuchter te worden. Toen hij de aangifte van de diefstal kwam doen was hij niet in staat een signalement o.P.te geven van de man, met wie hij in de om geving van de Amstelstraat een serie cafés had bezocht De rechercheurs gingen echter toch maar op zoek en vonden na een hele nacht gewerkt te hebben eerst de naam van degene die do vishandelaar bad vergezeld en tenslotte zelfs zijn adres. De Schiedamse Postduivenvereni ging „De Blauwe Doffer" organiseert zondagmorgen een jonge-duiven- v lucht vanuit Barendreeht. Inkorven zondagmorgen half acht op de Schie 62 voor alle georganiseerde liefheb bers. Na het slechte weer zijn de dui ven van dc leden van „De Blauwe Doffer" dinsdag j,L losgelaten in Chitoai. een afstand van 196 km. De eerste duif kwam binnen om 8.35.32 uur en de laatste om 0.34.40 uur. De uitslagen zijn: M. Putters en zn. 1, 17; A. Lim- borgh 2: P. Diner 3, 5, 14; Sebrechts 4. 39; W. v. d. Sloot CO. 6, 34; Gebr. Lems 7; F. J, v. Wijk 8; v. Leeu wen en co 9, 20; K. v. Lopik en zn. 10- 23, 37, 38; v. Gogh en co. II, 27. 41; v. d, Heiden, 12; mevr Domenie 3**, 28; Vermeulen 15: M, Bakker 16; M. J. Kouwenherg IB; C. Faarden- koper 19. 25,26; J. W. Zazenbroot 21; J. Broeders 22; A. v. Put 24; Duiven, bode 29, 32; Kerkhof 30, 40; J. Lips en co 31; C. H, Hersbach 33: J, v. Opijen. 35; P. Morra 36. Dipl. P. J'mer. De werkzaamheden aan de Koe marktbrug en de Gerrit Verboon straatOranjestraat naderen hun efnde. Hard is er de laatste dagen gewerkt aan deze slagader van het verkeer, 2odat er een gegronde hoop bestaat, dat aanstaande zaterdag het verkeer in beide richtingen kan worden vrijgegeven. Zowel over de brug als over de Gerrit Verboon straat. Hoewel het werk dan nog niet volledig voltooid is, komt er dan toch een einde aan de verkeersmi- sere, veroorzaakt door het eenrich tingsverkeer ter plaatse, dat nu al geruime tijd. omlegging van het ver keer noodzakelijk maakt. Voor de omgeving van de Plan tage is dit van des te meer belang, aangezien hier ook aan de z|jde van de gorzen een afsluiting door de werkzaamheden aan de hoofdbrug is. Een zware drijvende bok heeft vanmorgen reeds de stalen boven bouw van de oude brug gelicht. Aan de Gerrit Verboonstraat zal men nog het nodige nawerk hebben met de fietspaden, de verkeerslich ten en de vaste verkeerspost die midden in de straat, recht tegenover de Amsterdamsche Bank komt. Vanmorgen zyrt de heer E. Nieu- wenburg en mej. J. H. Schanp in het hutoetykibootje gestapt. Ditmaal met alleen figuurlijk, maar ook let terlijk. Want het jonge paar kwam van de Overschleseweg met een grote Maaskruiser aanvaren en. leg de aan by de brede marktsieeg, i waarop het paar met de getuigen naar het stadhuis kwam voor de huwelijksplechtigheid. Na afloop vertrok het gloednieuwe echtpaar 4 weer met de hnveU)k*bo<jt. VOOK HEDEN Apothekers nachtdienst; Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bü ongeval: G.G en GJ3. Tuiniaan 80. telefoon 69290. Gem. openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Ha vera, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9-36 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten RJL Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tol 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling Corneille Geopend, dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Sissi". Monopole, 2, 7, en 9 uur: Ri chard Leeuwenhart". VOORSTELLINGEN Arcade, 8 uur: K~A.B.-jaarvergade- ring. Doeleplein, 7 uur: Jeugd Jol|jt, ge kostumeerde optocht. Passage, 7 uur: Schoolrevue, „Zo* merklanken". Bij het in aanbouw zijnde nieuwe fabriekspand van de eerste Neder landse manometerfabriek in het in dustriecentrum ten westen van de Schie is het hoogste punt bereikt. Met een kleine plechtigheid is van middag de vlag geplaatst op dit hoogste punt. NEW YORK. De Veiligheids raad heeft gisteren op verzoek van Rusland de bespreking van de Al gerijnse kwestie tot amsdag uitge steld. Sobolew zei dat hij nog met over instructies beschikte. Verwacht wordt, dat. het verzoek van de Aziz isch-Arrikaanse landen om de Algerijnse kwestie op de agenda van de raad te plaatsen, niet de vereiste meerderheid van zeven stemmen zal krijgen. Voor uw japon, deux- pièpe, blouse of rok; LANGE KERKSTRAAT 19 SCHIEDAM - TEL. 66135 D. DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 Fotografie Ontwikkelen van rolfilms, des morgens gebracht, des avonds klaar K. v. Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Diversen Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twee jaar garantie. G. van Loenen, Dam 41—43. telefoon 66192. Showroom: Vlaardmgerstr. 6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1