De S 45 wil meer beeldende kunstenaars samenbundelen Krotbewoners vragen zelf om ontruiming Maar cle belangstelling is (nog) n iet erg groot Kinder-verkleedpartij in amusante optocht Honkbal voor dit weekend 400 schoolkinderen geven een sprookjes-revue Zakkendragershuisje hun centrum? Passage Jaarvergadering van de K A.B. HIJ LAAN ONS GENOEGEN: B en W: „Zo snel mogelijkV' X)D TiirffllfSlIff Goede promotiekans voor O.D.I. 2 Prijsuitreiking bij de biljarters Zomerk! anken" m Maastocht Vissende biljarters j Twee uitvoeringen Muziekschool Hengelconcours „Hel Baarsje Koemarktbrug vandaag open voor verkeer Bedrijfsvoetbal bij Wilton Wedstrijden van i£i Martinit Wie heeft iets verloren Tweede prijs voor onze politie in Brabant-rit P. v. d. Menlen niet meer verbonden aan ..Twaalf Provinciën" Vrijdag 22 juni 1956 Aan de Oude Sfids, m bet harfje van oiid-Schiedam, staat, rresclijlc ..his toricch" en even vervallen, net Zakkcndrngershuisje c« op cru steenworp daar vandaan ligt het atelier i-an tic Ocbr. Henderickx, glazeniers. Geen zign reizen, op het canvas neerlegt. Ria Jansen niet haar vaardige naald* werk. Kees van Haasteren die de penning van de S.G. ontwierp. Jaap de Raat, tekenaar en naturalistisch schilder, die de amateurs van de Studievrienden helpt. En tenslotte Ben Vincent, zelf geen beeldend kunstenaar, die echter door zijn li teraire werk een plaats heelt gekre gen in de S 45. Men ziet, aan verscheidenheid in verband tussen deze twee, denkt n'.'.Toch wel. IVant üt de glazeniers-werk- tic uitingen van dc kunst ontbreekt plaats komen wel eens de beeldende kunstenaars bijeen, die zich vcroniQd 1 het niet in dit gezelschap. En daar- hebben in het kunstenaarsgenootschap de „S 45". Het is echter hun vaste om vinden zij het ooi: zo jammer centrum" niet en eerlijk gezegd hebben zy er helemaal geen. Daarom heb- dat niet meer kunstenaars (die moet ben zij een oogje gewaagd aan hel Zakkendragershuiajc. dat het eigendom Schiedam toch wel kunnen opbren- is cn» het uitstervende pilde van de Zakkendragers, meur nu Jeep statu. Zij gen!) zich aansluiten. Vers bloed, zouden dit lelyfcc gebouwtje, verguld door ne historie, best kunnen gebrui- vooral van jongeren, zou veel goed ken als centrum voor hun kunstenc.ars-aciiviteilen. Maar of de gemeente doen. die waars tijnlijk binnenkort eigenaar wordt van hei Zakkehdragershuisjc Ook met her doel belangstelling (zo het al ntei 'r geval is) hel voor dit doel af zal staan? Het raft te beiu;ij- te trekken, heeft de S 45 sinds an- yclen, want zo heel erg veel wordt cr van gemeentelijke zijde niet gedaan derhaif jaar hel visitekaartje geprc- om ne actieve beoefening van de Schone Kunsten in Schiedam te be- ""«"Uin/u rfan ,n /ir. vorderen. Deze kunstenaars-gemeenschap die representatief zijn voor Schie- „S 45" is, zoals de naam het al aan- dam. Het is echter wel een doornige geeft, vlak na de oorlog in het bran dende enthousiasme van die tijd ont staan. Vrij veel'beoefenaren van de beeldende kunsten hebben zich toen onder die korte naam samengevoegd. Later, bij het luwen van de storm, is de belangstelling afgenomen en de kwaliteit heeft de voorrang gekregen boven de kwantiteit. Er werd geselec teerd. In 1952 trad S 43 toe tot de Fede ratie van beroepsverenigingen van beeldende kunstenaars, maar moest daartoe een scherpe proef afleggen: een tentoonstelling in 1952 in het Stedelijk Museum gehouden, die be oordeeld werd door een commissie van dc federatie. Deze beoordeling viel gunstig ust maar de S 45 nam hiermee de verplichting op zich een zekere ballotage op het lidmaatschap te stellen. Eer. goede voorbereiding voor het ..vak" 'ook de beeldende kunstenaar moet beschikken over een technische vaardigheid!) werdt verwacht van de leden. Wel. niet di rect een opleiding aan een Acade mie unaar toch wel iets in die rich ting. Lar.gs de:e selcctict;e weg koopt men te komen tol de vorming van een kern aan beeldende kunstenaars, Slechts con twintigtal leden was donderdagavond in Arcade aanwezig om de jaarvergadering van de Ka tholieke Arbeiders Beweging bij te wonen. Op deze vergadering bleven de aftredende bestuursleden allen aan. omdat er geen nieuwe kandi daten naar voren waren gebracht. De voorzitter, dc heer C. Meijer, "besprak diverse interne aangelegen heden en sprak zijn teleurstelling uit over het geringe bezoek op deze vergadering in het bijzonder en op de bijeenkomsten in het algemeen. De amusementsa vonden eijn veel meer in trek dan de ver gaderingen. zodat het meer dan eens voorkomt, dat cr niets te bereiken valt door de geringe opkomst. N";ru we taken en nieuwe vormen zullen gezocht moeten worden om het ge heel aantrekkelijker te maken, zodat de interesse bij cc leden stijgt, rid us de voorzitter. Dc notulen cn het jaarverslag van de pcrtntngmcc. werden voorgc-, lezen. De geestelijke adviseurs, pater J. A. Koghmans, sprak over een nieuwe taak. die mogelijk vdor dc organisatie is weggelegd. Men moot niet afdalen tot defaitisme, maar de taak van de katholieke beweging voorop stellen. weg gebleken, want het geestelijk klimaat van Schiedam leent zich niet bijster goed voor de verwezenlijking van dit ideaal. Schiedam, de typische industrie stad, die geen provincie-plaats wil zijn. maar cultureel gesproken, nog niet toe is aan het stadium van gro te stad. Het Stedelijk Museum heeft zich ontwikkeld tot een waardig cul tureel centrum van de stad, maar wat vindt men buiten dit museum? OP PEIL Toch willen de leden van de S 45 zich op Schiedam oriënteren, hier werken en hier hun inspiratie zoe ken. Maar makkelijk valt hun dit kennelijk niet. Door hun idealen ge dreven (en door het andere werk dat zij verrichten daartoe in staat gesteld) willen zij zich niet verlagen tot het péil van de kunstenaar, die het publiek geeft wat het vraagt om daarmee iets te verdienen, maar in hun streven om hun kunstopv attin- j gen hoog te houden ontmoeten zij maar weinig bijval, vinden zij. Noch van de zijde van de overheid, noch van de burgerij. En voorat dit laat ste begrijpen zij niet goed. Het moet toch mogelijk zijn. zo vertelde ons Albeit Slot. de leider van de gemeenschap, dat in een stad van 7Ö.0Q0 inwoners een bloeiende kunstenaarsgemeenschap wordt ge sticht? Kennelijk niet in Schiedam, want de S 45 telt maar tien leden. Dit zijn dan Albert Slot, lei-aar aan de rijks hbs met 'n grote belang stelling voor de kujist van 't kind (de inspiratie voor vele kunstenaars). Gerard Batelaar, eveneens leraar, zich toeleggend op mozaïek-werk en plastieken. Goof Smit die de non- figuratieve richting is toegedaan en die onlangs nog in het C.C.C. expo seerde. De gebroeders André en Frits Henderickx, de glazeniers. De crack Willem van der Does, die uit zijn geheugen beelden, opgedaan tijdens setileèrd. Dit geschiedt dan in de etalage van het pand Grote Markt 17, waar regelmatig de werken van de leden worden geëxposeerd. Elke maand weer andere. Maar hoeveel Schiedammers, die de etalage passe ren. zien het werki Er hangen sinds kort twee ab stracte werken van Goof Smit, een kleurig stuk van Albert Slot in een nieuw procédé .neocolor' uitgevoerd. Baieiaar bracht een compositie van Schiedam en drie kleine plastieken. Joop de Raat verschijnt met drie, to taal verschillende schilderijen en van. Willem van der Does is er een heldere wajang-wong figuur. Foto's tonen het werk van de gebr. Hen- derickx. Dit werk van kunstenaars, die zich ontwikkeld hebben boven hetpeil van de amateur, verdient in Schie dam zéker de aandacht. En ook het streven van de S 45, Vandaar dat we dit artikel aan hen wijden. f Advertentie 1 Af J De deelnemertjes aan Jeugd Jolijt hebben donderdagavond de stad op stelten gezet met een pracht van een gekostumeerde op tocht. Voorafgegaan door het korps van de Harmonie, dat er lustig op los musiceerde, trokken de grillig verklede jongens en meisjes in een bonte, wemelende stoet door Schiedam, die overal veel hilari teit verwekte. Aan de oproep van Karei Scholten om verkleed op het Doclcplein te- verschijnen, hadden de kinderen maar al te graag gehoor gege ven. Tenslotte is er niets te vergelijken met een heerlijke verkleed partij! Met voorliefde hadden diverse jongens, enmeisjes hun ge zichten beschilderd, waarbij hard rood de dominerende kleur was. Kleine meisjes in lange bonte jurken, jongetjes in, grote-mannen kleven en met hoge hoeden op, veel verpleegstertjes... alles met elkaar een bonte drukte va» jewelste, u'aaruan de deelnemertjes zelf nog het meest genoten. Het was dè eerste bijeenkomst in het kader van „Ta/eitje dek je, ezeltje strek je" en „Knuppel uit de zak", die de kinderen al zeer vroeg in de avond in een vrolijk spelen onder leiding van Karei Scholten en zijn staf bijeen bracht op het'plein voor het clubhuis St. Joris Doele. Moe gespeeld als ze waren, was het van de kinderen toch helemaal niet teveel gevraagd om er nog eens een flinke mars door de stad nan vast te knopen. Dit weekeinde zal ïn 2 D wel de meest spannende strijd gestreden worden, tussen de honkbalteams van PSV en SVV, waarvoor de" Schie dammers zondag naar Eindhoven moeten. Tussen beide negentallen, welke elk 10 punten uit 7 wed strijden hebben, gaat het voorlopig nog om de tweede plaats te kun nen bezetten, achter Schiedam, dat uit de 6 gespeelde wedstrijden de volle winst behaalde. Schiedam heeft wederom een thuiswedstrijd; ditmaal zondagmid dag tegen The Blue Lions. Dit laatste negental heefi tot nu toe nog niet veel succes gehadr slechts één van de zeven gespeelde wedstrijden bracht voor hen twee Winstpunten op. Het zou ons sterk verwonderen, als Schiedam deze wedstrijd niet zou winnen. Wint Schiedam, dan heeft het de halve competitie achter f Advertentie LM.) Door een negental bewoners van woningen aan Laan Ons Genoegen is een adres gericht aan het college van burgemeester en wethouders, waarin een wel vreemd verzoek is vervat: of deze woningen zo snel mogelijk ontruimd kunnen worden. Dit omdat de woningen het gevaar zouden opleveren van instorten. Hiermee gepaard gaat natuurlijk het verzoek om de bewoners van de te ontruimen huizen een ander en beter onderdak te verstrekken. B. en w. hebben daarop de toe- j stand van de woningen laten onder- i zoeken en bevonden is dat een twee tal van die woningen zodanig boiiw- Uw „persoonlijk* bril" passand bij Uw type vindt U In on*e grote collectie brilmonturen VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst; Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5- Bellen bij ongeval: G.G. en G-D, Tuinlann 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend FOX vallig was, dat spoedige ontruiming gewenst was. Wat inmiddels reeds is geschied. Maar ook de toestand van de andere woningen is onvoldoende en met het oog daarop zal getracht worden om die bewoners binnen korte tijd aan een andere woning te helpen. Hieraan wordt door b. en w. nog toegevoegd, dat het in de bedoeling ligt terstond na de ontruiming van de panden deze te doen slopen, dit ,om te voorkomen dat deze opnieuw, clandestien, worden betrokken. Ove- de rug, 2onder een enkel verlies- punt. Voorts ontvangt USC in Rotter dam DOS uit Utrecht. Beide teams hebben uit zes wedstrijden een ge middelde van één behaald, zodat het ook bij deze wedstrijd zal kunnen spannen. Tenslotte spelen zaterdag Allen Weerbaar en de Hazenkamp tegen elkaar. Vorige week hebben wij de Hazenkamp tegen Schiedam zien spelen en maakte eerst genoemd negental toch geen slechte indruk. Het zal voor Allen Weerbaar een zware strijd worden. Al met al aantrekkelijk program, waarbij wel licht nog verrassingen uit de bus kunnen komen. Korfbal De prijsuitreiking' aan alle kam pioenen van het biljartdistrict Schiedam is vastgesteld op donder dag 28 juni in het clublokaal van Dirks Vrienden te Schiedam. De kampioenen van het thans be ëindigde seizoen waren: kader: C. KÖneman, Eureka; driebanden (klein biljart), M. Schaap. Rem brandt, hoofdklasse libre klein bil jart A. Quirï'ns, Raadhuis: libre le klasse B, L. Soelen. Entre Nous: 2e kl, libre L. v. d. Lee. Het Oos ten: 3e klasse J. v. d. Zande, Volksgebouw; 4e klas C. Korpel, Eureka; 5e klas M- Meyer, Volks- gebouw. Competitie: in afdeling C het team van üiitre Nous, in D het Volksgebouw en in D Rembrandt. Voorts worden de prijzen van enige toernooien aan de winnaars uitgereikt. Er was eens... zo beginnen alle sprookjes. Donderdag maakten enige honderden kinderen cn een groep leerkrachten onder supervisie van gym nastiekleraar G. J. W. Brand een sprookje waarheid. Net als in de ver haaltjes ging een klein meisje slapen op het podium van 't Passage Theater in een heus bed cn wat zij daarna droomde kwamen talryke vriendjes en vriendinnetjes op het toneel vertolken. Ren lawine van sprookjesfiguren kwam zich bij de prinses en de prins op de troon voorstellen, Chineesjes, velerlei danseresjes, kaasdragertjes, Hans en Grietje, roodkapje en dc wolf, assepoester met gereedschap voor de kennismaking met de prins en daarna in haar m'Ie fleurigheid tijdens het bal, soldaten en matrozen en nog veel meer. Een werveling van dansende grappig verklede kinderen. Helaas maakte Vader Tijd een eind aan dit festijn. Daarna kwamen meer lichaamsoefeningen aan de beurt. Meisjes gaven een demonstratie springen op de lange mat en jongens toonden series krachtsport. Volley bal en tafeispringen en het" nieuwe toestel de evenwiehtsbalk kwamen daarna op het programma. Op een kaperschip was weer een fantasie op j hot leven van de zeerovers. Aan dek lagen de woeste rakkers tot dat dc ruwe kapitein wat orde in de bende bracht. Het werd een kostelijke pa rodie. Muzikale scholieren zorgden tussen dc bedrijven door op hun accordeons voor entr'acte muziek. Aan het slot was er het bewegingsspel „De gou den Bal". Een groot aantal leer krachten heelt het zestal organisato ren bijgestaan, in dc zaal was het een komen en gaan van jonge arties ten en de onderwijzers zorgden dat ieder op tijd naar de planken ging. De berijmde teksten bij de vier ge kostumeerde nummers waren van de heer G. J, W. Brand, die met dc op voering van déze revue de kroon zette op een diensttijd van 25 jaar als.leraar lichamelijke opvoeding. Ongeveer 400 kinderen van de openbare lagere en uitgebreid lage re scholen namen aan dit ritmische feest van dans en muziek in velerlei meest zelf-vervaardigde kostuums, deel. De heer Brand sprak het slotwoord op dit feest dat bijgewoond werd door de rijksconsulent de heer J. Smcvenburg, wethouder L. v. Bocho- ve, inspecteur onderwijs M. Holl en de heer J, C. Bronneman. 22 van Tot Ons Plezier De r.-k, jeugdvereniging „Tot Ons Plezier" organiseert, onder auspici ën van de N.W.B. zaterdag 23 juni wandelmarsen, onder de naam „Maastocht". Gelopen worden de afstanden: 5 km voor kinderen bo ven 8 jaar: 12 km voor kinderen bóven 10 jaar: 18 km voor kinde ren boven 12 jaar en de hoofdmars van 30 km voor personen boven de 16 jaar. Gestart wordt vanaf de St.-Tho- masschool aan de Waranda en wel tussen 3 cn 3.30 uur. Ieder die de mars volbrengt krijgt een speciaal ontworpen medaille met lint, terwijl er ook groepsherini:?;*ingsprjjzen zijn eu prijzen voor de best lopen de groepen. Het. is de eerste maal. dat TOP een dergelkije mars in Schiedam organiseert.^ De biljartvereniging Voïksgebouw t In tegenstelling tot de KNKB kent I de CKB nog promotie-degradatie-! wedstrijden en daar is op het ogen-organiseert weer voor deleden van, blik. ODI 2, die kampioen van zijn af- verenigingen van het biljartdistrict deling is geworden, mee bezig. Afge- Schiedam een viscmicours. Het wordt lopen zaterdag is de eerste wedstrijd gehouden op zondag 15 juli. gespeeld in Vlaardingen op het O ran- je Nassau-terreïn tegen TOP 2. Onze j stadgenoten wonnen deze ontmoeting met 40 en zetten de strijd daarmee dus goed in. A.s. zaterdag wordt de J tweede en laatste wedstrijd gespeeld i De nieuw Rembrandt librc-bcker voor B. Schipper De Rembrandt iibrebeker. wonnen door B. Schipper van de Stichting Schiedamse Toonkunst Muziekschool zrl met twee grotere uitvoeringen naai' bui- i ten treden. Zo is er morgen Uater- dagmiddag) om 2.30 uur in Musis Sacrum, een demonstratie van de i balletafdeling, waarbij de kinderen i o.a. sprookjes in dansen zullen uit voeren. De leiding berust bij de dansleraressen mej. Liesbelh van Buul, mevr. Henriette Laggro en I mevr. Dullaert. j Volgende week vrijdagavond 29 biljartvereniging Volksgebouw. Op i juni komen de leerlingen van de de tweede plaats eindigde H. v. d. I muziekschool zelf op de planken Meyden, eveneens van Volksgebouw, j van Musis Sacrum, aanvang 7.30 Voorts: 3 J. Prein, Dirks Vrienden; j uur. Zo geven honderd kinderen 4. Th. van Duikeren, De Sluis; 5. G. i een demonstratie van het algemeen v, d. Lubben. HVO; G, H. Zwaans, i vormend muziek-onderwijs onder HVO; 7. M; Meyer, Volksgebouw. [leiding van de wnd. .directeur L. De prijsuitreiking heeft inmiddels I van den Hoonaard, tewijl ook plaats gevonden. i enkele kinderen als solist optreden. rigens is reeds een gedeelte van dit 2 maal VA uur gevist moeten wor- ze reeds voldoende voor promotie. De B-adspiranten spelen om het kampioenschap van hun afdeling te gen. SSV-A in Szmonshaven. Ook aan ae goede afloop van deze krachtme ting wordt niet getwijfeld. Het jaarlijkse hengelconcours, om de Parool-wisselbeker, zal zondag 24 juni plaatsvinden. De winnare- van vorig jaar, de hengelaarsvereniging T h p Pa!n ..Het Baarsje" zal dus met de orga- nisatie belast worden en gezien het j rincc aantal vóór-inschrijvingen, dat reeds j Uxia -HDIjü meer dan 100 bedraagt, belooft ook eerste ej£tai van HBSS speelt j De goede samenwerking tussen de dit concours wederom een groot sue- om 4 uur een vriend- Kon, Wegenbouw uit Utrecht cn C!r%?vS?«t concours gedurende DHS °-D ScW«!*m h"" dat weten onze klan ten uit ondervinding, als zij "s Zaterdagsmorgens een vroege tram nemen om er toch vooral als de- kippen bij te zijn. Voor hen is deze aanbieding H ongaarse boodschapmanden. 2000 stuks van 1+95 1600 stuks van U75 solide boodschapmanden, ideaal voor boodschappen in de buurtvoor de va- cantievoor naar het stranden tientallen andere mogelijk- *Jj4 heden. 04 Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze boodschapmanden, een grote maar met gevlochten hand vatten en kleinere met gezette bodem. U koopt ze door eikaar voor één prijs, voo WINKEICENTRUM BIHNCMWfP. Tel. 331^ i Concert Harmonie W.F. j De Harmonie Wilton Fijenoorö zal j morgen, aanvang 6.30 uur. een con- j eert geven in de Plantage. Dirigent 1 Telefoon 67649^3 Het Slopen van de «i£ 1902 daterende Hoofdbrug is be gonnen. De drijvende bo»: Ac tie ran Van der Graaf en Mulder's Bergingsbedrijf n.t. beurde gistermiddag om 12 uur de stalen opbouw aan zijn lange c 7i, daarbij het aan grijpingspunt zoekend bij de zware ballaslkisf ran de op haalbrug. Maar vóór de oude brug „onthoofd" wa&, moes ten de staanders op enkele meters hoogte doorgebrand worden. Nog slechts een. en kele dag en de oude ophaai- hrug behoort to: eert verle den lijd. iedere werkdag (behalve maan- I dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens- I dags en zaterdags) van 7 tot 3.30 uur. Zon'ags gesloten, i R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve j maandag) van 2 tot 4 uur. f i Iedere avond (behalve donder- c om pi ex gesloopt. j Om deze x-edenen wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de adres santen te berichten dat aan hun in het adres vervatte verzoek zaJ wor den voldaan. Het gebeurt overigens niet vaak dat een adres zo vlot in- wordt gewilligd door het gemeente- bestuur! Hierbij willen we dan aantekenen dat ïn dit complex bouwvalli, den. loe geleid, cA*. nog vandaag het ver keer over t Koemarktbrug, Gerrit Verboonstrarft-Oranjestraat kan wor. den vrijgegeven in beide richtingen. Een feit dat zeker door alle -wegge bruikers, die de verkeersmisère heb ben meegemaakt, wordt toegejuicht- Afgezien van het nawerk, dat nog wel enige weken in beslag zal nemen, is de verkeerssituatie rond Zondagmorgen vroeg om 7 uur zal t Burgerlijke StRlld aangetreden worden bij het eei-ste overzetveer aan deDelf we Schie,! GEBOREN: Willemijntje, d.v. C. alwaar om de plaatsen geloot zal Konemann en G. A. van Dongen; worden. Na een korte rust zal het J Adriaan. z.v. A. H. de Swart en C. tweede gedeelte van het concours j van Wagt^idonk. iets noordelijker gehouden worden ONDERTROUWD: D. Bloemendaal en wel in de Zweth-vaart. i 29 j. en E. van Noordennen 24 j.: r'""LILT -5 Avondsom 3 uw zal r.e fees-1 P. C. de Bruin 31 j. en G. M. Tret- de Koemjrktbrue nu dus S«ea=W. lelijke prijsuitreiking plaatsvinden in fees 21 ju C. van Buren 25 j. en H. P. op do vmdceersHohtóa en ..ontogen de Diénst - Bescherming ca££/!)ram Schotten aan de Haga- Brouns 20 y. C Goudappel -4_j en j keeishu'sie m. Bevolking kortgeleden een huis toe.- straat.) Ya^~ gelezen "heeft 'gekregen voor club- dags en zaterdags) van 7 tot en oefcngelagenheid. Ook zijn pjan- 8.30 uur; des zondags gestolen.Jien gemaakt om dit bouwval nog SteddÜk Museum: Expositie eigen wat op te knappen, maar als xve .zo! werk. Tentoonstelling Corneille 1 antwoord van b.en w. lezen. Geopend dagelijks van 2 tot 5za} jj.B. nie^ veeL succes hebben j uur. met dit clublokaal. 3 BIOSCOPEN' Passage, 2 cn 8.15 uur: ..Engelen zonder vleugels". Monopolie, 2. 7 cn 9 uur: ..The Ken- tuckian". VOORSTELLINGEN Beijcrsbergen. 3 uur: DAV.S,, alge mene ledenvergadering. Door een verschuiving jubileumprogramma van niet Fortuna 2, maar Ex Rotterdam vandaag dc strtjil aan- binden tegèn Marlïnit op het terrein ^mnffc - hoek—Va vier wedstrijden is het xviasu zo, dat SW 2 Martinit de grootste voor nederlaag heeft toegebracht (3—2). Tegen het goedspclende Excelsior zal l^et een zware wedstrijd worden voor Martinit. Een gelijk spel lijkt niet onwaarschijnlijk. Heesch 30 j. en C. A. Neerhout 23 j.; van den Heuvel 19 j. en M. A. ran Vugt 21 j.; G. Krabbendam 25 3. j P. G. Wigmans 25 j.: J. Mookhoek 25 j. .en L. S. v. Dam 23 j.: A. J. J. Odijk 26 j. en M. H. L. Thijssen 23 j.; 'j H. C- Offerman 33 j.en G. M. E. Hagen- doorn 22 j.; R. van Roekel 23 j. en A. "W. van Leeuwen 17 j.; K. A. Bos man 26 j. en J. S. van Waarde 28 j.; J. Schot 30 j. en E..W. van Put 22 j.; J. Waltman 23 j. en C. J. de Wijs 22 speeld/i Branders—Groningse XI 4—0 j.; j. h. Waltman 30 j. en M. S. C. cn tBuitensjouwers—Bankwerkers Westdijk 25 j. Nieuwbouw 1—4. GEHUWD: C. v .d. Does 48 j. en Hetl waren beide sportieve wed- C. Hoogerbrugge 30 j.; J. H. dè Vree Van de Branders nam Ver- so j. en N. v.' d. Most 27 j.: T, Mas- drie doelpunten voor zijn re- tenbroek 26 j. en A. W. Prince 24 j.; kenin^ en Jansen scoorde de vier- H. F. J. Landsbergen 26 j. en E. J. C. Groningers hebben zich van Lommei 22 j.; K. J. C. Punt 24 j. teravrf ^iriwtTzï! ««1^ Excelsior 2 uitj a.- «trlif) aan- hacrcrft d In \de zomeravondvoetbalcompeti- fcsen de elftallen van de afde- ....„„j van Wilton Fijenoord zijn gis- teravoVid maar twee wedstrijden ge- Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 25 uur: witte sjaal, grijs jongensjasje, witte rozenkrans, fietspomp je. Te bevragen, bij dc vinders: Schroevedraaier, Hollemans Ho gen- ban weg 31a; autoped, Hersbach, Oosterstraat 25: speelgoed beertje, H. v. d'. Broek. Buitenhaven weg 166: groene autoped, E. Wiegman. Ar- chimedesstraat 20a; bril. W, Struik, Den Bommelscstraat 2; stofbril. P. v. Hooijdonk. Rotterdnmsedijk 271; bos sleutels, v. Druten, Klaaswaal- sestraat 17a; etui inh. vulpen en balpen en etui inh. balpen cn pot lood, Heinsbroek, Talmalaan 39; buitenlands bankbiljet, G. de Ja ger, St. Janssteeg 6; horen potshor loge. L. Boks. Stephenson straat 6*2 c: doublé armbandje. S. Vink Le1 straat 12; doublé armbandhorloge. W. Rixoort, Leliestraat 41; bedrag aan geld, J. Hoek. Geert Reinders- straat 34a; oorbel, C. v. d. Wie!, Hofje van Belois S: bedrag aan geld, M. Spruijt. Hargsingel 31; portemonnaie mei inhoud. G. dc Reuver. Hagastraat 16; dam esp or- temonnaie met inhoud. K. Maas dam. Veile vest 14a; portefeuille met inhoud, Touw, Fendrechtsestvaat 22; portemonnaie met inhoud, N. Zap- peij,, Iepenlaan 30; heren portemon naie met inhoud. K. Vermeulen. Westfrankelandsesiraat 133a; para plu ieho es. B. Schilpenoord. Över- I schiesestraat 94; damestas met inh., H. Kooijttian. Nwe.. Maasstraat 129b; i portemonnaie met inhoud, P. Son- neveld. Ostadelaan 53b; porte monnaie met inhoud, G. Kreïschcr. Vlaardingerdijk 127a; kinderporte- monnaie, De Ronde, Thomas a Kempisstraat 17; portemonnaie met inhoud. J. Witsma. Fr. Halsplein 16; kindermuts, v. Dijke. Thomas a Kempisstraat 32b. geel jack, M. v. Toorn, Swammerdamsingel 11c; rage/os_-i j;. V- wiioeig - Iïppi-, dat Snhip- hetgeeiï blijkt uit het feit dat alle en L. L. Dage punten na de rust werden gemaakt. De andere wedstrijd stond op niet hoog' peil. Hier maakte van Buite- uen (van Excelsior '20) twee punten voor lde Bankwerkers, terwijl v. d. 13 j. en .H. A. M. Koog je 22 j.; F. A. Leendcrts 29 j. cn A. C. P. Westdijk 25 j.; J. H. dc. Groot 24 j. en J. M. Kerklaan 25 j.; E. Nieuwenburg 45 j. H. Schaap 29 j.; G. J- Caljé 34 ,vt ntn^ti voor (de uanKwerxers, terwijl v. u. on j, j.. vj. .1. 01 Voor zaterdagavond1 is vooi - Mec}:f het onige tegenpunt scoorde, j. en J. H. Versprille 25 j.: A. G. Ko- it vaslyftsteld de weastiuct om ul „r^ni,nn.. *>r i on M N Aitttolirio -1 Vïinavond kan dc eerste aldelings- I kampioen verwacht worden.- nings 28 j. en H. N. Butt cling 23 j.; P. Stolk 71 j. en T. Tar mond 60^ j. nit* vastgesteld dc wedstrijd om dc Gouden Plak tegen het Rotterdamse LMO. Hoewel «MM i mnS^'ia httMXV kanToöV, gfciï." Konijnendijk 24 j. en M. A. Tik k«l« invallers, jal Marünit ongetwij- j "heeft vergaart. 23,1.1 U FrernlJ 28 i. en J. M. van ,.M alles rn hc'. wcrit stellen om rcgso£ „ok maL gelijk speelt tegen Léijn 23 j.: A. 1. van Hof 39 j. en op LMO.dc trofee in j gjg' Vfflw'dë S'tiSt"aSiellltBn M. Lems'29 j.: J. Kot-pel 26 j. ej -4- S iieen lfgt de sitaotie nog moeilijker en ,.a) v.- Walsum 2t j.;. W. 3. H. Gevette -1- „ia! frtf KnlaAnria de beslissing wel tot volgende feld alles via een z de wacht te slepen, heeft het elftal de kam. handen om kampioen in de aidèlitlg j Rotterdam tc worden. Deze wedstrijd i mneteo wachten. wordt gespeeld op het Coai-lerrein. j 7 Belangrijk is ook de wedstrijd van j weekaillpetl Martinit 2, dat zondag naar ltockanje j 2 gaat om uit te maken of het nog j eek 24 j. on A. J. E. Liefbroer 23 j.; G. Baas 26 j. en D. Jahsson 24 j.; P. van Buuren 43 j. en N. v. d. Hoeven 40 j.: G. L. J. Pietevs 53 j. en H. A. Boots- ma 44 j.: C. J, van Aalst 22 j. en A, Hst bestuur van het biljartdistrict J. van Thiei 19 j.: C. Kramer Frehcr het. dat het gebouw voor de Rotter- net oesiuur \an tici. ouja A in i t n w i^mw middenstand verloren is ee- Op de jaarlijkse Brabant-politierit, die gisteren in Tilburg is gehouden, zijn de vertegenwoordigers van het Schiedamse politiekorps uitstekend voor de dag gekomen met een tweede prijs in de rit voor motor- en zij- spancombinaties. De hoofdagenten van de verkeersdienst, J, Frijters en P. de Heer, die deze prestaties lever den voerden een fraaie beker als tro fee mee uit Tilburg. De rit voor rno- j prnen "inhaen-siack" L v~ d Huls! tor- en zijspancombinatie bestond uit j Marc0nistrla!- J79: 'herenhandschoen mM,»J c de Brujja Koordvestlaan voor de vierde keer. dat het Schie- 1 "W. ttinderveat|S; J. de damse politiekorps deelneemt aan" de Brabantrit. Dé heer P. v. d. Meulen. tot voor kort directeur van het winkelcom- plex „De Twaalf Provinciën", heeft 'hans ook zijn taak, als adviseur van directie en commissarissen van de N.V. beëindigd. De heer Van der Meulen betreurt in^^nmerking komt voor de 'Jn-onto- J Schiedam heeft toeetcramlne ver- 31- i f tie mïï dé dlrde^ klasse KNVB. Alsi leald voor een tweekamp tnsren de TMt JS Martinit 2 wint en ook DCL. dan 1 Schiedamse verenigingen Rembrandt zijn de drie betrokken ploegen gelijk en Entre Nous cn tussen Het P9.sle" geëindigd met elk drie punten en tut Vlaardingen cn Onder Ons t- kan meu opnieuw beginnen. Loosduinen. ver- 3L j. en A. Kooijman 28 j.; J. D. W. c "l -f <t/\ 4c w j. en J". Kr eft 24 j.r C. sum J wint cn ook dcl._ donSfST*31 j'en T"J'Rwnen OVERLEDEN: J. G. Berkevcld 87 damse middenstand verloren is ge gaan, doch spreekt als zijn hoop uit, dat het bouwwerk toch nog eens tot sieraad of althans tot een onmisken baar onderdeel van de stad zal wor- den. i Leeuw. Leibnitzstraat 13b: bruin kinderschoentje (R), A. Nijs, Fabri- straaj 53a; zwarte gehaakte dames- handschoen (L), F. v. d. Oever, Galileistraat 35a; 1 paar zwarte da- meshandschoencn, G. v, d, Bei'g, Stephensonstraat 62c; grijs jongens jack, A. Breddels. Groenelaan 7; padvindersriem. Etman v. Ostadc- laan 24a; windjack. Dijkstra, Geert Reindersstraat lc; plastic regenjas. Hersbach L, Singeïstraat 10: sjaal en witte dameshandschoen (L). A. Schilpéroord, Rolterdamsedijk 28b: blikken bus met inhoud, N. Jans sen. Nwe. Maasstraat 128b; koperen gewicht, Mulhaus. Boerhaavelaan .36: 1 paar klompen, v. Geloven, Singel 92a. Geslaagd Te Leiden slaagde voor het docto raal examen sociologie onze cnid- stadgenoul dè heer C. E. Ver voort.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1