mmmm Vrijere loonpolitiek heeft ondeugdelijkheid al bewezen C J Ontbinding van erfpacht bij nalatigheid Officiële opening station Overheidspersoneel mag niet de dune worden Hermes ontvangt G VA V in Feijenoord-stadion Vrijspraak NS-employé, die wissël te vroeg omzette Geslaagd handbaltoernooi van verjarend U.V.G. H.V.P. haalde 2 eerste prijzen EEN BRIL Koeriersters GEMEENTE BEGINT RECHTSZAAK Een autotocht voor Kethelse oudjes Extra krediet voor drie scholen Coöperatiedag Verbetering van scholen Jeugd vestigt aandacht op zich Wie heeft iets verloren? MÓRGEN: Van Poelje tot A.B. VA. - leden: De bijdragen voor de BB Voetbaltoernooi van de C.J.M.V. EXAMENS Uitspraken rechtbank Burgerlijke stand „Aasgieren vaii New York" Planten gestolen op begraafplaats Grasbrandje Europese Unie van Bouwcentra? Nieuw haantje op Overschiese toren SCHIEDAM Ships Radio Service JONGSTE BEDIENDE (mul.) Dinsdag 26 juni 1956 By raadsbesluit van 1 december 1950 is met ingang van 1 februari 1951 aan mevr. J. Boegem-Broersma in erfpacht uitgegeven een perceel maustriegrond, groot'436 vlerk, me ter. gelegen aan de westzijde van de Nieuw Mathenesserstraat. Onder de aan deze overeenkomst verbon den voorwaarden is de bepaling op genomen, dat de grond voor 1 fe bruari 1953 in exploitatie moet zijn gebracht. Deze bepaling heeft ten doel tc5 voorkomen, dat de grond, welke door de gemeente ter be schikking wordt gesteld in het ka der van de uitbouw van de stad, door de erfpachters lange tijd wordt vastgehouden zonder de vereiste be stemming te verkrijgen; door middel van deze voorwaarde behoudt de gemeente zich de bevoegdheid voor de grond terug te nemen en deze aan anderen uit te geven, die zich bereid hebben getoond het perceel overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken. Het komt b. en w. voor, dat van deze bevoegdheid tbans gebruik ge- maakt moet worden. Want wel is bovengenoemde termijn op verzoek van de erfpachtster verlengd tot 3 mei 1954, maar ook deze nieuwe da tum. is niet in acht genomen, ter wijl nadien nog niet is gebleken van een ernstig voornemen om de grond in exploitatie te brengen. B. en \v. menen hierin niet te moeten berusten. De vraag naar de gunstig gelegen industriegrond in Nieuw Ma then esse is groat, zodat het uit een oogpunt van een goede stads ontwikkeling niet verantwoord is, dat gemeentegrond in. handen blijft by particulieren, die deze onbenut laten. Bij de erfpachtster is aange drongen om óf de grond in exploi tatie te brengen ó'l de erfpachts- overeenkomst te beëindigen, doch alles zonder resultaat Waar haar medewerking niet te-verkrijgen -zal de gemeente by de rechter de ontbinding van de erfpachtsovereen komst moeten vragen om zich zelf m de gelegenheid te stellen de grond opnieuw uit te geven aan hen} die daarvan een nuttiger ge bruik zullen maken. Op grond van vorenstaande over wegingen willen b. c« w. een rechts geding voeren tegen mevr. J. Boe gem-Broersma zowel in eerste aan- •lcg als, zo nodig, in hoger beroep, teneinde te komen tot ontbinding van bovengenoemde erfpachtsaver- eenkornst. Het Is reeds jaren de gewoonte dat de ouden van dagen in v.m. Ke thel hi de zomer er eens een dagje op uit trekken, waarbij autobezitters hun wagen ter beschikking steEen voor deze tocht Voor de oudjes is dit een gebeurtenis waar al lang van tevoren naar uitgekeken wordt en nog lapg daarna'over nagepraat. Het plan is nu dat op 25 juli a-s. weer zo'n tocht wordt georganiseerd, waarvoor dokter P. van der Kuij, die de algehele leiding in handen heeft, weer een aantrekkelijk programma heelt vastgesteld. Vele autobezitters hebben zich reeds belangeloos opge geven, doch er zijn meer auto's no dig. Een beroep wordt daarom ge daan op de medewerking van de automobilisten. Opgave kan geschie den bij dokter Van der Kuij, Noord einde 5, waar ook belangstellenden, dïe'geen auto bezitten, maar het goe de doel willen steunen, hun giften kwijt kunnen- B. en w. verzoeken de gemeente raad aan de Comeniusschool B aan de Singel 5 een extra-krediet te ver lenen van f 400 voor de inrichting van een parallel zesde klas en aan het bestuur van de St. Willibrordus- stichting een krediet van f 800 voor de geraamde kosten voor de aan schaffing van leermiddelen ten be hoeve van de gd.o.-school Nassau- laan 42, zulks als gevolg van de vor ming van een vierde parallelklasse. Voorts is er bij de gemeenteraad een dergelijk verzoek binnengeko men om voor de aanschaffing-van enige leermiddelen voor het tweede, derde en vierde leerjaar van de. St. Jacobusschool te Kethel (zulks .als gevolg van de uitbreiding van het aantal leerlingen) de geraamde kos ten ten bedrage van f 950 ten laste te brengen van de begroting 1956 en deze dienovereenkomstig te wijzigen. De commissie van Onderwijsza ken kan zich met deze drie voor stellen verenigen. In het kader van de Internatio nale Coöperatiedag dit jaar, die over de gehele wereld wordt ge vierd, organiseert Door Eendracht Sterk van 30 juni tot 7 juli een Coöperatieweek 5n Schiedam,vwaar aan verschillende attracties worden verbonden. De winkeletalages krijgen een extra beurt,, de regenboogvlag wap pert weer van alle winkels, er zijn prijsvragen en. goedkope aanbie dingen in de winkels. Op woensdag 4 juli is er 's avonds om acht uur een propaganda-bij- eenkomst in Arcade, waar een aan tal films worden vertoond en de heer J. v. 'Amstel een korte toe spraak zal houden, - geheel afge stemd op het karakter van, de Coóperatïcdag. Toegangskaarten zijn gratis verkrijgbaar in de winkels van de Coöperatie en op het kan toor Kethelstraat 10. De hoofdfilm, die gedraaid wordt is „Een man in een wit pak". Op de gemeentebegroting 1956 stonden een paar posten voor ver beteringen aan diverse scholen. Men wil nu beginnen met het aanbren gen van deze verbeteringen en ge bleken is dat de kosten gestegen zijn, zodat de kredieten verhoogd dienen te worden. Deze verbeteringen zijn: bet her stellen van een lekkage in de ver- warmingskelder van het schoolge bouw Oude .Kerkhof (f 5000); het vernieuwen van houten vloeren en balklagen m vier lokalen van de school aan de Dwarsstraat (f 7000); bet vernieuwen van de vloer en een balklaag m het gymnastieklokaal van de school aan de Ant Muys- stiraat (f 13.070); het uitbreiden van de stalen overdekte rij wiel berg plaats voor het bergen van 45 rij wielen In het schoolgebouw aan de Pr. Maurftsstraat - (f 3380); een lino leum vloerbedekking in vier loka len en gangen van de kleuterschool aan de Laan {f 5040); het leggen van een nieuwe vloer en balklaag in een speellokaal en een leslokaal van de kleuterschool aan de Lelie straat ff 4935b T ennis VLAARDINGEN Op de eer ste avond -maandag van de wedstrijden om de tenniskampioen schappen b. en c. van de kring Schiedam heeft de jeugd de aan dacht op zich gevestigd. De jeug dige K. Nolet uit Schiedam b.v. gaf Pleysler, die zondag in het heren- dubbelspel van het Vlaardingse Hof-Parktoernooï zegevierde, geen schijn van kans. Bijzondere aan dacht op zich vestigde ook de zeer jeugdige De Bruyn van „Maas", die bijzonder vakkundig in drie sets Biesheuvel uitschakelde. Natuurlijk, het spe| van deze en andere jonge ren was nog niet volmaakt dat mag ook nog niet worden verwacht maar het deed weldadig aan te kunnen constateren dat zowel de inschrijving van jeugdige deelne mers als het door hen op de openingsavond gedemonstreerde spel zeer bevredigend is. Voor de kringkampioensehappen b. en c.-spelers van de kring Schie dam, waarvan de xeöen domicil iëren langs de toegangspoort van Europa tussen het westen van Rot terdam en de zee, staan ingeschre ven in de b.-klasse 11 personen dames enkel, 15 heren enkel, 5 dames dubbel, 7 heren dubbel en 10 gemengd dubbel; in c.; 14 dames enkel, 32 heren enkel, 10 dames dubbel, 15 heren dubbel en 12 ge mengd dubbel. Gisteravond stonden 16 ontmoe tingen heren enkelspel alle uit de c.-klasse op het programma, waarvan er 15 doorgingen. Bijna alle ontmoetingen waren in twee sets beslist. Daarbij waren interes sante gevechten, Wjj noemden reeds K. Nolet en De Bruyn. Ook o,a. J. Nolet gaf zijn tegenstander geen schijn van, kans. De wijze, waarop v. cb Knoop-zegevierde over Smit. was- zeer overtuigend. Al met al was het een aardige start van de c.-klassers ~met als teSUltaten: I». Carlier—Bloemhof 6—1. 75; Ber- veling—De-Vos 7—5, 6-—2; Rottier Valk 75, 62; v. OosteromVeld- huyzen 6—1. 6—-4; J. Noletv. Elk 62, 6—3;-L. de Jong—J. de Ko ning 36, 6—2, 60; v. d. Knoop Smit 60, .64; Frankenv. Leeu wen 6—1, 6—0; GeulHylkema 4— 6, 6—1, 6—1; K. NoletPleysier 6—0, 62; Roilkema—Knoester 6— 2. 6—1; De Bruyn—Biesheuvel 6— 4. 4—6. 6—2; pleket—Jïskoot 6—3, 6—3; Prins—Goos 6—0. 6—3, Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en van 25 uur: gevlamde vulpen; duimstok. Te bevragen bij .de vinders: rood lederen halsband, H„ Kester, BK:- laan 169; schakelarmband. Zwager man, Zwartewaalsestraat 43; broche, G. de Kok, P. J. Troeistralaan 25; bedrag aan geld, v. d. Berg. Engel- schestraat 11, Rotterdam; armbandje, Kouveld, W, Brouwerstraat 9; kin- derportemonnaie, P. Landsbergen, Polderweg 86; aktetas roet inhoud, y. Duim, Broersvest 125; portemonnaie met inhoud, W. H. Brinker, Rotter- damsedijk 208b; "fietspomp, J. Ver biest, Nieuwstraat 29a; kmderwind- jack, K. Boomsluijter, Nic. Beets- straat 39b; ribfluwelen, meisjesjasje, Versteeg, Buys de Berenbroecklaan 8; zwarte gymschoen. Landsbergen, Wattsfraat' 33b; groen jongensjasje, Rieken, Zalmstraat 4; rode shawl, Tettelaar, v. Swind en straat 5; blauw windjack en groen jasje. Harten dorp, Lekstraat 121; gebloemde cein tuur A. Kaman. Rotterdamsedyk 277a; bruin roet grijze shawL 3. Klootwijk, v. Marumstraat 9b; ge ruite shawl, D. IJzerman, Rem- brandtlaatt 34a; blauwe pet, A. Steenbergen, Tielman Oemstraat l; huissleutel, Maltha. Dwarsstraat 2; zakmesje. L- Quispel, Tuinlaan 70; vulpen, L. Asschermann, Gouden regenlaan 5, Kethel; 4-kleurenpot- Iood, v. d. Hoeven, Laurens Coster- straat 12b; huissleutel. S. Daalman, v. Ostadelaan. 28a; poppenwagen, v. d. Kruijt, Singel 197b. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongev»1* <5G. en GD. Tuinlaan 80 69200. Gem. Openbare ,\f v,i en Biblio theek, Langt Ni.tien, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. RJK. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot S.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling Comeüle Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 813 uur: „Engelen zonder vleugels". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Aasgieren van New York". VOORSTELLINGEN Chr. school Kethel, 7 uur: Jeugd Jo lijt, spelavond en poppenkast, De officiële opening van het reeds sedert begin mei in gebruik geno men station Vlaardingen-Oost zal morgenochtend plaats vinden. Na de Ingebruikstelling van deze drukke halte, die behalve voor de bewo ners van het oostelijke en noord oostelijke stadsgedeelte van Vlaar- dingen ook voor Schiedam-west, met name voor Wilton-Fijenoord van groot belang is, is het fraaie ge bouw verder afgewerkt en zijn de noodzakelijke voorzieningen rond t gebouw, zoals het Stationsplein en de toegangswegen voltooid. Het door de directie van de aan nemer, de N.V. „Het Spoorweg bouwbedrijf" te Utrecht, genodigde gezelschap zal na de openingsplech tigheid en de bezichtiging aanzitten aan een lunch in het Deltahotel. Tot de genodigden behoren o.a. b. en w. van Vlaardingen, de direc teur van Gemeentewerken, 't hoofd van de Plantsoenendienst en de chef van de afdeling Stadsuitbrei ding. Van de zijde van de Spoor wegen zullen o.a. aanwezig zijn de chef van dienst Weg en Werken, ir. W. Maas Geesteranus, de archi tect ir. K. van der Gaag en enige hoofdambtenaren. (Van één onzer verslaggevers) Op een vergadering van bestuurders en vertrouwensleden van de af deling Rotterdam van de Algemene Bond van Ambtenaren (NVV) heeft de voorzitter van die afdeling de heer J. M. van .Poelje, zeeg scherpe kritiek uitgeoefend op de gedifferentieerde loonpolitiek. Sinds men het systeem van de geleide loonpolitiek vaarwel heeft gezegd hebben zich talloze moeilijkheden voorgedaan omdat «Ike groep tenslotte streeft naar het hoogste percentage. Naar de mening van de heer Van Poelje waren de moeilijkheden, wel ke zich in de bouwvakken voordoen mede een gevolg van het systeem van de vrijere loonvorming. Ten lanzien van de lonen van het over heidspersoneel dreigt het gevaar, dat deze bevolkingsgroep achteraan komt te lopen bij allerlei verhogin gen. De heer Van Poelje hekelde het standpunt van de regering, waar men eerst wil afwachten tot sep tember wat er bij het bedrijfsleven uit de bus komt alvorens men zich nader wil beraden over een ver hoging van de lonen, die drie pro cent te boven gaat De heer Van Poelje vroeg en verkreeg de goedkeuring van de vergadering voor het standpunt dat de ABVA bfj deze onder handelingen had ingenomen. De loonsverhoging van drie procent, waartoe de regering bereid was en waarbij door voorzitter Beel te kennen werd gegeven, dat men dan niet verder moet vragen is door de ambtenaren- organisaties verworpen. Men bïyft vasthouden aan een ver hoging van zes procent en stelt zich daarbjj op het "vroeger door de re gering aanvaardde standpunt, dat de lonen vergelijkbaar moeten zijn met die in de metaalindustrie. Spreker *wees er daarbij op, dat naar zijn mening het overheidsper soneel niet het slachtoffer mocht worden van een politiek spel, dat Om haar taak te kunnen uitvoe ren. ontvangt de Dienst. Bescher ming Bevolking in de A-kring Rot terdam, Schiedam en Vlaardingen bijdragen, niet alleen van het rijk, maar ook van de bedoelde gemeen ten- Voor "dit doeL is door'de ge meente Schiedam op de begroting 1956 een post van J 25.000 uitge- - trokken, evenals dit in 19S5 het ge val was. Bij de later ingediende begro ting van. de kringraad blijkt echter dat de bijdrage van Schiedam is gesteld op 36,185.-Dit verschil ten opzichte van 1955 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door geste gen personeelsuitgaven en ook door het vervallen van de rijksvergoe ding ingevolge het Folitiekostenbe- sluit 1950. De salarissen van het personeel van de afdelingen op leiding en oefening kwam vroe ger ten laste van dit Politiekosten- besluit maar nu ten laste van de kring zelf. De kringraad blijft nu aandringen op éen hogere uitkering van het ryk. B. en w. van Schiedam voelen er kennelijk weinig voor om de verhoogde bijdrage te betalen en willen liever afwachten, hoe het uitwerkt met die rijksbijdragen. Tenslotte hebben Gedeputeerde Sta ten niet alleen de begroting van de kringraad goedgekeurd maar ook die van de gemeente Schiedam, waarin dus een bedrag van ƒ25.000 was uitgetrokken. Op zaterdagmiddag 30 juni aan staande organiseert de commissie van het jongemannenwerk in de federa tie van Schiedamse CJMV's haar jaarlijkse voetbaltoernooi tussen de diverse jongemannenafdelïngen. Het toernooi wordt gehouden op het DHS-terrein in Kethel (aanvang 2.30 uur). Het CJMV-tamboer- en pijperkorps „Harmonie" zal deze middag haar muzikale medewerking verlenen. Als bijzondere attractie is ingelast een veteranenwedstrijd tussen bestuur ders van HBSS en bestuurders en leiders der CJMV. De spelavond die in bet kader van Jeugd Jolijt vanavond gehou den zou worden op de speelplaats van de Christelijke school in Kethel, kan, wegens werkzaamheden aan deze speelplaats, daar nïefc plaats vinden. Gespeeld' zal daarom wor den in de speeltuin Noordeinde. Kinderen van 813 jaar zijn van harte welkom. De uitslagen van dit -weekeinde hebben geleerd, dat in de proraotie- competiüV het laatete vvoord nog lang niet is gesproken Na afgelo pen woensdag, toen GVAV met 4—0 RCH sloeg, was. men sympathieke Groningers als sterkste ploeg te tippen, maar dezelfde Gro ningers verloren met 3—1 van Noad Hermes verloor vsn KFC, hetgeen min of meer als verrassend werd beschouwd, waardoor KFC telnet was voor de wedstrijd tegen RCH. dat nog geen enkel doelpunt had gescoord. Maar d«e weds r«d e.n dat RCH zich nog met heeft n„J«öïï i<? thans zo, dat behalve 1 goed .voetbal geenszins is" uitgesloten. De Situatie JS mans D^amPpr ver- in de lijn ligt. Het opmerkelijke is echter, dat de hoofdklassers nog geen punten hebben verspeeld aan de eerste klassers, zodat direct de vraag rijst of Hermes a.s. woensdag de eerste zal zijn, die dit stukje zal gaan uit halen. En waarom niet. De Schie dammers hebben him lesje tegen KFC geleerd en nu zij met de we tenschap de kusp betreden, dat deze wedstrijd een temposlag zal worden, dan kan van alles gebeuren. Trou wens, Hermes speelt in het Stadion altijd goed. Wij verwachten dan ook, dat Hermes tot het uiterste geladen het veld zal betreden. Hetzelfde kan verwacht worden van GVAV, zodat een spannende wedstrijd, waarbij Voor het Mulo-diploma A slaag den R. van Gelder, M, C. Abma, A, Baard, en H. Sluiter, allen te Rot terdam, voor het diploma Mulo-B slaagden B. Stemerdïng, M. J. Werd- müller von Eigg, R. H. Ritsema," S. A. .van der Sande, H. A. 't Hart, J. H. Huijsing, J. C. Stoutjesdijk, E. Geskes, M. M. M. Dijkers, G. A- van Houten, E. C. Slegt, A. "W. Baaijens, T. van Dalen, J. Poot, C. W. Bak, A. "W. van Bitterswijk, R. A. Vaes- sen, \V. But en J. van Dijk, allen uit Rotterdam, H. van Erk uit Nieu- wrekêrk a. d. IJssel, J. G. L. Spek snijder uit Schiedam en ÏL- AJduijs- raan uit Bleiswyk. De" diploma's Mulo-B en het Mid denstandsdiploma behaalden C. F. de Baek, A. J. W. Bremer, W. G. van Duin en G W. van der Eist uit Rotterdam, Voor de tweejarige "bijscholingscur sus voor maatschappelijke werkers slaagden: R. de Boer. c_ van Dam. mei. J. Hogenboom, mej. J. L. de Jong, mej, G. KerkhdVen, mej. J. B. Kleyn. mej. M, van Rooden. mej. J. Tulnenburg, mej. F.» Venema, T. W. Vermey. mej. B. van Vliet, J. v. d. Vos mej. G. Weekhout, mej W. H. Smiths. Aan het Libanon Lyceum slaagden: Gymnasium a: F. G. Goosen. C. H. Nobels. H. W, ünger, H. G. Breijer (vr), H Ditmar fvr.). M C. van der Kraan (vr.), T. V- Kruger (vr.). allen te Rotterdam. Afgewezen: geen. Gymnasium B: Jonkheer A. R. Fh. Boddaert. E. M. Enschede, F van Ker sen, D, E. Poel, allen te Rotterdam. Afgewezen: geen. door de voorstanders van een vrijere loonvorming gespeeld wordt» De uitkering ineens van drie procent over het vorige jaar kwam wel zonder enige moeite tot»stand, maar de gedifferenti eerde loonpolitiek verhinderde, dat het overheidspersoneel ook meteen kon rekenen op een ver hoging vanzes procent. Daar door zou immers het gehele be drijfsleven gedwongen zijn ge weest tot een verboging van zes procent over te gaan. Het sys teem van de vrijere loonpolitiek zou daarmee meteen de-nekslag hebben gekregen en dat mocht in geen geval gebeuren. De heer Van Poelje was van me ning, dat dit in september toch wel het geval zou-zijn, want in de be langrijkste" bedrijfstakken is men reeds overgegaan tot die'verhoging. In feite komt men toch op eenzelfde verhoging, alleen worden er nu veel meer brokken gemaakt. Hij wees er daaT-bij nog op, dat het NVV en in het bijzonder ook de ABVA steeds een afwijzend standpunt tegenover de vrijere loonpolitiek hebben inge nomen en herinnerde daarbij aan de woorden, die de NW-voorzitter Oosterhuis bij de "behandeling in de. Tweede Kamer over die kwestie' zei ni.: „Het NVV is niet van plan aan eigen fatsoen f kapot te gaan", De Rotterdamse rechtbank heeft vanmorgen uitspraak gedaan in de zaak tegen de 29-jarige stations assistent D. B. K. te Gouda, die de wissel te vroeg omzette, waardoor het wagenstel van een personentrein ontspoorde. Er deden zich geen on gelukken voor. De officier bad een boete van 25,geëist De recht bank sprak verdachte vry. De 29-jarige vertegenwoordiger J, Z., die een disconteringsmaatscbap- pij voor 2300 gulden oplichtte, werd veroordeeld tot tien maanden met aftrek, waarvan drie maanden voor waardelijk roet een proeftijd van drie jaar. y Het vonnis tegen de 23-jarige ma- jazijpbediende A, G. H. P. luidde zes maanden, met aftrek,waarvan drie voorwaardelijk. Deze verdachte had bij zijn werkgever herenpanta lons en klossen gaven gestolen. De 52-jarige bedrijfsleider H. Th. A. G.. die deze goederen geheeld had,'kreeg dezelfde straf. Tot zeven maanden- met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk werd de 51-jarige corveeër P. v. Th„ die ten nadele van een instrumenten fabriek koperspanen had gestolen, veroordeeld. Wegens heling kreeg de 44-jarige opkoper H. J. vijf maanden met aftrek. - Zes maanden met aftrek waarvan drie voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar, zo luidde de straf tegen de 38-jarige magazijnmeester J. C. H. van. N. en de 31-jarige ma gazijnbediende A M.-B., -die uit een warenhuisverschillende goederen hadden weggenomen. De 36-jarige banketbakker P. uit Den Haag. die deze goederen had geheeld, werd veroordeeld tot dezelfde straf. Door oplichting en diefstal van kwitanties benadeelde de;44-jarige kantoorbediende Th. J„ C, K, zijn werkgever voor /50G,Hij werd veroordeeld tot tien maanden met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk met ieen proeftijd .van drie jaar. 2.000,verdiende de RTM-chauf feur'A. V. G. door met een gestolen kaartjesmachine ten eigen bate plaatskaarten te maken en te ver kopen. Het vonnis tegen hem luidde twaalf maanden met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk met een proef- tijd van drie jaar. De Chinese kellner Y. W. T., die een medeminnaar met een klein mesje had gestoken (wat hij hard nekkig ontkende), is veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een boete van ƒ50,of 25 dagen. UVG en met deze katholieke Schie damse handbalvereniging alle katho lieke handballers, kan terug zien op een zeer geslaagd handbaltoernooi, dat zondag j.L gehouden werd op het DWS-terrein aan de Oudedijk, t.g.v. de negende verjaardag. Ondanks de nogal koude wind en enige motregen was de stemming en de geest onder alle deelnemende elftallen uitstekend. Er werd met veel enthousiasme gestreden, waarbij de sportiviteit de boventoon voerde. Aan dit toernooi werd deelgeno men door de verenigingen St. Lam- bertus, St. Lodewijk en Pioniers alle uit Rotterdam, HVP (Den Haag), RHC (Reeuwijk) en UVG zelf. Het ongezellige weer ten spijt wa ren alle wedstrijden van goed gehal te en was zowel bïj de dames als in de juniorenafdeling de Haagse club HVP de grote favoriet. In de afdeling heren was het UVG die met de eerste prijs ging-strijken, ondanks het feit dat dit elftal een jaar lang, door gebrek aan voldoen de spelers met aan de competitie heeft kunnen deelnemen. Hopelijk is van dit toernooi een goede propa ganda uitgegaan, en ook wij hopen voor UVG, dat vele jongemannen deze fraaie sport nog op zuiver ama teuristische grondflag zullen gaan beoefenen. De einduitslagen waren: Dames: 1. HVP (6 p.), 2. UVG (4 p.)( 3. St. Lodewijk (2 p.), 4. RHC (0 p.). Heren: 1. UVG <4 p.), 2, St. Lam- bertus <2:p.), 3» St, Lodewijk <0 p.). wees dat RCH zich nog overgegeven. Noad. alle 'clubs ïvvee of moer i® liespiuiien tae^on, .eield.door de bekende scheidsrech- St.-ijd sja! ter, de beer K, L. v. d. Meer. spanning nu al voeioaar. Betere plaatsen voor Hermes-leden Aan de klachten van een aantal leden en donateurs van Hermes-DVS over de plaatsen in het stadion Feijenoord is tegemoet gekomen. De plaatsen vak D (in de t bocht) zijn" verwisseld voor vak dat is naast de eretribune. Meegedeeld kan nog worden, dat Hermes in de volgende De strijd begint om 7 uur en wordt den: Maria L. J,, d. v. J. Waalwijk en wedstrijd weer in_ dezelfde, ongewij- G. J. M. Holicrhoek. zigde opstelling in het veld zal Overleden: C, Zwankhuizen, 77 j. komen. Geboren: Jansje P. D., d. v. J. Noordzij en H. vink; Willibrordus H„ z. v. J. Dries en M. Buijs; Mar- tinus. z. v. M. J, M- van Ry en H. C. van Geerenstein; Rita, d. v. J- M. de Mos en C. de Winter; Antonflis J(, v. G. H. Bergkotte en H. D. Aar- Junioren: 1. HVP (6 pj, 2. Pioniers (4 p.), 3. RHC (2 p.), 4. UVG (0 p.). Aan het einde van de wedstrijden verzamelden allen zich voor de kan tine waar de voorzitter, de heer G, Rens, de prijzen uitreikte. Hij dankte o.m. de zustervereniging DWS voor het ter beschikking stel len van de terreinen en dankte voorts de verenigingen die waren gekomen om op sportieve wijze deze verjaardag te vieren. In Monopole Oog-om oog en tand om tand is de sfeer van de-Amerikaanse detec tivefilm „Aasgieren van New York". De tijd uit.de romans van Mickey Spillane bekende detective Mike Hammer speelt de hoofdrol en krijgt bet roet een bende aardig aan de Stok. Fikse klappen worden er uit gedeeld. Mike ontvangt er zyn deel van en belandt bovendien nog in 'n. cel, aangezien de politie hem als een concurrent beschouwt. Natuur lijk is Mike echter veel handiger dan de politie en hij weet op het juiste ogenblik de bende te ontmas keren en zichzelf voor een dodelijk revolverschot te vrijwaren. Biff El liot en Peggie Casüe vervullen de voornaamste rollen in' deze thriller. De 37-jarige soldeerder L. N. en de 51-jarige melkbezorger A. van E. werden, wegens een poging tot i«7 braak in een machinefabriek te Schiedam,- veroordeeld tot twaalf maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk roet een. proeftijd van drie jaar. Wegens bet ontvreemden van een radiotoestel uit een patates-frites-tent aan de Tweede Rosestraat werd de 52-jarige stuurman J. V. veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf met aftrek. De 45-jarige vertegenwoordiger J. A. B. A, S. uit Gouda die ten nadele van een Goudse aardewerkfabriek geld had verduisterd, werd veroor deeld tot negen maanden met aftrek. De 31-jarége matroos H. A, T. uit Sommelsdjjk, die een bromfiets had gestolen, werd veroordeeld tot ne gen maanden roet aftrek, Vrijspraak kreeg de 49-jarige ma chinist J. A. R., die terecht heeft gestaan omdat het zijn schuld zou zijn dat bij het leegpompen van de tank van een Frans schip olie in de Maashaven terecht was gekomen. Tot slot wees de rechtbank vonnis in de zaak tegen de drie Hage naars, die een inbraak pleegden in een café aan het Weeshuisplein in Vlaardingen. De 52-jarige marktkoopman P. de H. werd veroordeeld tot een jaar met aftrek, de 46-jarige marktvee- meiker J. M. L. kreeg een jaar en drie maanden met aftrek en de 70- jarige H- W. J. van D. -werd ver oordeeld tot negen maandeiT met af trek. Op de Algemene Begraafplaats zijn honderd vaste planten, die daar gekweekt werden éh die be stemd waren voor de versiering van 't opeoluchtbad in Kethel uit de grond gehaald en gestolen. Zelfs de bijge plaatste naambordjes heeft men meegenomen. Kennelyk hebben de dieven zich toegang tot het terrein verschaft op een plaats aan de weg langs de Poldervaart,,want daar was de -afscheidingsdraad vernield. Gisteravond is er weer een gras brandje geweest langs de spoordijk naar Delft, vermoedeujfe veroorzaakt door vonken van 'n passerende io- comotief. De brandweer kwam wel kijken, maar hoefde geen dienst te doen. Directeuren bijeen te Rotterdam De directeuren van een aantal zusterinstellingen van' het Bouwcen trum zijn de vorige week, ,op Initia tief van de directie varrihet te Rot terdam gevestigde instituut bi het Bouwcentrum hijeen geweekt, ten einde ervaringen uit te wisselen en de grondslag te leggen voor een nauwere internationale samenwer king. Vertegenwoordigd waren de cen tra in Londen, Glasgow. Stockholm, Kopenhagen, Hamburg, Keulen, Darmstadt, Parijs en Rotterdam, terwyl ook een initiatief comité uit Brussel aan de besprekingen, deel nam. De centra te Washington. To ronto en Praag deden schriftelijk van hun belangstelling blijken. •De besprekingen hebben, onder meer tot een zeer Open uitwisseling van gedachten omtrent werkmetho den en. organisatorische opzet ge- ieid.j terwijl besloten werd tot een blijvende onderlinge samenwerking op de terreinen van gemeenschap pelijk belang. Er wordt oju. gedacht aan de uitwisseling van documentaries, het voeren van gemeenschappelijke pro paganda, de organisatie van reizen de tentoonstellingen, de uitwisse ling van zakelijke gegevens enz. De mogelijkheid om een vereni ging of unie. te creëren zal daartoe thans nader 'worden bezien, terwijl besloten werd in ieder geval pe riodiek samen te komen. Het haantjg staat weer op de toren van de Ned, Rerv. kerk 'te Overschie. Enkele maanden geleden was het er afgehaald om opnieuw te worden verguld. Gisteren werd het gerestaureerde haantje op <ie toren geplaatst. Binneneen paar uur was het., karwei geklaard en Overschie kan met trots naar het blinkende haantje kijken. Tot onze diepe droefheid overleed heden in ,de ouderdom van bijna 90 jaar onze geliefde zuster en tante ELISABETH kouwenhoven Utrecht: - W, Amoureus— Kouwenhoven M. E, Amoureus Schiedam, 23 juni 1856 Ned. Herv. rusthuis Tuinlaan 58, Condoleanüe-adres: Mgr. v. d. Weteringstr. 63 Utrecht. Geen bezoek De overledene is opge baard in het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam, Nassaulaan 75. De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene begraafplaats te Schiedam, donderdag 28 juni a.s. Vertrek vanaf het Ned. Herv. Rusthuis 's middags 2.15 uur. j D. DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66131 vraagt voor spoedige indiensttreding voor eenvoudige kantoor werkzaamheden Mulo-dipl. gewenst1 doch niet vereist- Persoonlijk aanmelden Ta koop oemgeb. Te koop wegens emigratie Minor (auto) in goede staat benzine 1 op 16. Na 8 uur Bernard, Prof. Keezomstraat 12 b, Schiedam Oost. Slaapkamer 435.Prach tig mahonie, met inbegrip van een pracht gestikte spreL Komt binnen, komt zien bij Plate, Grote Markt 1921, Schiedam. Verf. Voorjaar nu schilde ren. Grondverf 155; glans- verf 2.45; plastïcverf 3,25 en f 3.60 per kilo. Vakkun dige voorlichting in de oud ste en goedkoopste verfhan del Jan v. Katwijk, Broers- vel d 3741, to. Passage, tel. Verf. Komt u onze etalages eens zien: grondverf vanaf 1.55; glansverf in 40 tinten 2.35. De verfhandel met de laagste prijzen en vakkundi ge voorlichting. Jan v. Kat- wijk's verfhandel, Broers- veld 37—41, to. Passage, teL Personeel geer. H.H. Banketbakkers' Gevr- voor terstond of later een le bediende, tevens goed kunn. afbakken, één oven, leerling of 3e bediende. Aanm. maandag of dinsdag. Frits-Grandia, Hoofdstr. 147, Schiedam .Tel. 8B016. Gevraagd nette werkster v. halve .dag per week. Dijks hoorn. St Liduinastraal I, telefoon 67649, Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, gede monteerd, gemonteerd met bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240, telefoon 68948. Diversen Alles op het gebied van glas in lood, ,Aa-Ve' Glas-in-lood- bedrljf. West Frankelandse- straat 16. telefoon 66280. Wie echt kiezen wil heeft geen .keus Die moet naar „Solingen". Scharen - mes sen. Gerq Specialist. Broers, vest 57. Telefoon 55193. Uw mes oLschaar bot? „So- tingen" slijpt en- knapt ze op. Slijperij en Staalv/aren- hande! ..Solingen". Broers- vest "57, Telefoon 55193.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1