-5:.: É?f X x C Gemeentelijke bescherming van maatschappelijk miscleelden Handhaving yah het klassen-stelsel Omvangrijk werk dat zich nog steeds uitbreidt n Blikkenklaar-over Dé werklozen-zorg van Sociale Zaken ODI 2 naar tweede klas Koeriersters Jaarverslag Dienst Sociale Zaken; TEmiS en toernooi voortgezet op alg. begraafplaats Afschaffing geen verbetering Twee diefstallen Aanvang in oktober Verkeerscursus voor bromfietsers Niet gratis tSALBö-RSJSCHGÜL Duivensport Bedrijfsvoetbal bij Wilton Er is 'n beschutte werkplaats MULO-EXAMENS TE SCHIEDAM Nieuwe boeken SyG- demonstreprt in Rotterdam- Bromfietser reed voetgangster aan Sclieepsbel voor „Rotterdam" EEN ELEKTRISCH LASSER Burgerlijke stand Sieraden verdwenen uit slaapkamer Forumavond R.C.B. bijverdienste Welke firma heeft plaats voor VERPIEEBSTER /iHiiiMlÖllliÉ! Radio Service JONGSTE BEDIENDE (mni.) |ife:Z :'-h - Woensdag 27 juni lyZó V -r v Wanneer wij het lijvige, 46 folio-pagina's beslaande jaarver slag over 1955 van de .gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken van Schiedam, dat kortgeleden is uitgebracht, bekijken, dan .blijkt-.'hieruit wel de omvangrijke taak van deze dienst. Een taak die steeds uitgebreider wordt, meer terreinen gaat om vatten, meer personen betreft en ook meer gaat kosten. De ge meente heeft in het afgelopen jaar voor al het verrichte werk een subsidie van ruim ƒ1.133.000 moeten verstrekken tot dek king van het nadelig slot van de gehele begroting. ..In dit .velé hoofdstukken bevatten- de_ jaarverslag, wordt uiteraard een ruime plaats' gegeven aan de steun aan behoeftigén,.-dié dus geholpen Warden volgens de Armenwet. Wa ren er.-, in-het," jaar 1949 maar 757 personen die de steun behoefden (kosten f 3O1,291;30) ditaantal steeg ■geleidelijk aan. tot 2196 in het-Afge lopen jaar hetgeen, (brandstoftoeslag, kerstgave. enz. inbegrepen) een be drag vorderde varv f 643.802.39; iets meer dan in het. voorgaande jaar het geval was. De oorzaken dat men om steun bij Soc. Zaken moest aankloppen wa ren in hoofdzaak het overlijden van de kostwinner -of ouderdom, (resp. 383 en 368 gevallen), maar ook ziek te/en gedwongen of ..vrijwillig ver trek van de kostwinner was in vele gevallen- de reden .(171 en lèl ge vallen)^, Slechts', in 60-gevallen, was werkloosheid de oorzaak. De stèunnormen - werden in 1955 iets verhoogd in'..verband met-de huur verhoging en. werden vastgesteld op f 32 voor man-en-vrouw (met bij slagen voor de kinderen);' en f 23 voor alleenwonenden per week. Dit bij een huur van f 5.20 per week, bij VLAARDINGEN. Bij de voort zetting dinsdagavond van het open b- en c-toernooi van de kring Schie dam op do „Sóersöa '-bsnen waren wederom enige mooie en spannende partijen. In de vroege avonduren ge- j noot het heren enkelspel tussen de jeugdige Jac. v. Toor Hzn. en Van Raamsdonk veler belangstelling. Van Raamsdonk is niet de eerste de beste (vorig jaar behoorde hij tot de prijs winnaars) en heeft een harde slag. Echter, hij bleek niet beheerst genoeg te kunnen spelen om zijn vele jaren s jongere tegenstander uit zijn normale spel te halen. En dus plaatste'Jac. v, Toor zich in de volgende ror.de." In het dames enkelspel (c-klasse) had mej. Muider drie sets nodig om mevrouw Datema te kunnen kloppen. Vooral de laatste, beslissende set was spannend en duurde lang. Ook me vrouw Goos en mej. v. Kampen had den drie sets nodig, alvorens de strijd ten gunste van mevrouw Goos was beslist. Voor het overige verwijzen wij vandaag naar de'resultaten: Heren enkel, b-klasse: Cttne sr.— Sanir 1. Estefau 6—1. 6—0; v. Zwieten Visser 3—6. 26; Jac. v. Toor Hzn —v. Raamsdonk 63. 6—3; J. v. Toor Bouman 46. 64, 6—8; Schippers Wijlacker 7—5, 86; de Menthon Bake—Hasselaar 61. 6—0. Dames enkel, b-klasse: mevr. Pie- terscn—mej. Schaap 6—4. 6—0. Heren enkel, c-klasse: De Jong— Geul 57, 16; Don—Koster 6—3, 6—2. Dames enkel, c-klasse: mej. Mulder mevr. Datema 36, 6—4, 10—S. me vrouw Goos—mej. v. Kempen 7—5, 4—6. 86; mej. N. Mens—mej. Kalk man 26, 2—6. Heren dubbel, c-klasse: Datema/ Patty—v. Dorp/v. Baarle 57, 64. 2-6. hogere huren werden weer toeslagen verleend. Trouwens de gesteunden kregen meer bijslagen zoals.de brandstofbijslag van f 4.10 per week, een kerstgave en een feestgave bij de 10e herdenking va'n de" bevrij ding. Ook voor de aanschaf van kle ding en schoeisel werden bonnen verstrekt,.1 zonodig via., de sociale .werkster.. Medische zorg Een belangrijke post op de begro ting van de dienstwordt ook ge vormd door de geneeskundige zorg besteed aan de gesteunden. Aan 196 personen werden versterkende middelen verstrekt, hetgécn de dienst bijna f 26.C00 kostte (in .1954; f 19.716,14. Tienduizend liter melk en 2.646 1. karnemelk werden uitge- Ook aan de verpleging in gestich ten. of gewoon thuis verleende Soc. Zaken de (financiële) medewerking. Dit betreft dan 81 mannen, 82 vrou- wen An 208 kinderen. rV Alle personen van 65 jaar en ouder (totaar 109) vallen daar. onder, on verschillig of zij, gebrekkig zijn of niet. Bij het grote aantal kinderen betreft dit grotendeels- voogdij- eh regerinskinderen.'Voorts werden nog 22 personen in sanatoria en 19 in ziekenhuizen buiten Schiedamopge nomen/' 274 kinderen werden door Soc. Zaken naar gezoïidheidskolohi'es gezonden;.-' Op. medisch advies werden medi sche „hulpmiddelen"verstrekt sten de- gesteunden,. zo 125 brillen, 46 prothesen' en' "14 paai; orthopedische schoenen.; Afgevoerd Maar- hoewel .het aantal gesteun den toenam, is toch voor- twee cate gorieën de steun „overbodig gewor den n.l. aan. dé. achtergebleven ge zinnen van gedetineerds politieke delinquenten en de'., slachtoffers van de waterramp. De evacuèes van de laatste groep zijn allen naai- 'hun onrcnrnnkeiiikn niantc tprncertk-pofri.Schiedam zal het klassemtelsel-met oorspronkelijke plaats teruggekeerd. Ook de.-groep „oorlogsslachtoffers" bestaat officieel' niet meer,, maar. dit komt omdat 'deze .status is opgehe ven en .de betrokkenen als de .andere armlastigen gesteund worden, vol gens de Armenwet, Het, aantal bleef hier dan "ook vrij wel/gelijk; ..Een nieuwe groep," die zich gesta dig uitbreidt zijn de Indische ge- repatrieerden, Want, met het vor deren van de woningbouw komen ook steeds meer gérepatrieerden ,in geven alsook 31.210 ons vlees enonze stad zich vestigen'. Het aantal 38.000 eieren. zorggevallen steeg,van' 5 tot 8. opgeheven 'worden, zo delen b./ en w. van Schiedam mee. Dit naar aan leiding van de Nationale Raad .voor het Onderling. Uitvaartwezen, waarin het verzoeje wordt gedaan in overweging te willen némen maat regelen te treffen om te komen tot' afschaffing van 't klassen-stelsel. In het adres wordt de indruk 'gewekt als zouden door afschaffing van het klassenstelsel .ook de problemen van esthetische, aard worden opgelost. Dit is echter niet het geval zo ver klaren b/-'en w. Een verbetering van het uiterlijk; van "de graven en' van de' daarop geplaatste gedenktekens," noch - een grotere.' harmonie' is door - de op heffing .vart - hét ,klassenstelsel - niet te verwachten. Wèl door de maat regelen die getroffen zijn bij hot vaststellen 'van de betreffende' ge meente-verordening. In de jaren 1946 tot en mét 1955 hebben op de algemene begraaf plaats 3723 begravingen plaats ge had. Hiervoor zijn uitgegeven: 60 eigen graven. 46 graven eerste klas- se. 860 graven tweede klasse en 913 i algemene graven (elk graf biedt -ruimte, voor drie begravingen), i Hieruit blijkt welk. een groot pcr- centage de uitgegeven graven twee de klasse cn algemene graven ver tegenwoordigen tegenover een zeer klein percentage aan eigen graven "cn graven eerste klasse Var» gemeentewege wordt er naar gestreefd, het onderscheid in de gra- F uit viaa-dineèn rs rir 'firt* ~>W ven en de uiterlijke verschillen zc- i/o"li nc.ls stand gebracht met de graven twee de'klasse;; yfr Ook bij de: opzet van de nieuwe uitbreiding van de begraafplaatsis hiermede rekening gehouden,' waar door met betrekking tot .de aanleg van "wegen, paden, be'pldnting en waterleiding, de ligging /der alge-; mene graven 'gelijk zal zijn aan dié der-andere graven. Dit maakt het voor Schiedam niet nodig het klassenstelsel op de alge mene begraafplaats af te' schaffen. Tegenover de principiële beschou wingen, welke, in het adres, worden, uiteengezet, staat; dat de gemeente bij de uitgifte van graven .rekening dient te houden met de opvattingen en wensen, welke, leven bij de nabestaanden, daar het juistdezen zijn, die ieder'op zijn manier:en op de wijze in; zijn kring gebruikelijk, de laatste ear aan hun doden, willen bewijzen. Aan piëteitsoverwegingen moet de grootst mogelijke vrijheid wordengelaten. r. veel mogelijk/tc beperken. Een verbetering is bereikt door sinds '948 niet meer het plaatsen van houten .of zwart glazen bordjes of kralen dozen op de- algemene graven toe te laten. .Hiervoor .isin de plaats gekomen een liggende hardstenen gedenk steen van 45x45x5cm. wat tot ge- vols zal hebben'.dat over enige ja ren dc bordjes of kralendozen tot De gezagvoerder vanhet Zweed se schip „Esbjoèrn Gortohon" dót bij de n.v. De - Nieuwe Waterweg in Schiedam ligt,; deed aangifte van diefstal van. een bedrag, van f 500. Hét geld zou weggenomen zijn uit een la van het schrijfbureau in. zijn hut,.v. yan.;de twaalfjarige jongen 'Leo uit Vlaardingen- is.; de fiets ge stolen, -die...hij. onafgesloten voor de schooi aan de Burg. Honnerlage Gretelaan had neergezet. De Vereniging voor'Veilig Verkeer .hoopt in samenwerking niet de ver keerspolitie in oktibér a.s. te 'star ten met een Verkeerscursus,. voor' bromfietsen. Duizenden-bezitters van bromfietsen krijgen een folder thuis gestuurd met. een invulformulier, waarop -zij ,zicb kunnen -opgeven voor deze cursus. Eind augustus,zul len. zy bericht krijgen waar en wan neer de lessen zullen beginnen. De cursus bestaat uit 4 lessen, die ge-, heel afgestemd zijn op de praktijk. Personeel van de verkeerspolitie zal, de lessen geven. Ook worden enige, instructieve films' vertoond. Zij, die dit wensen, kunnen zich., na de lés-' sen onderwerpen aan een eenvoudig :verkeersexameu. Bij.goed gevolg krijgen zij een .diploma „veilig brommen".- •- /Vooral nu he,t aantal bromfietsen met de dag- toeneemt en het. aantal "ongelukken met deze voertuigen naar evenredigheid stijgt; is hethard nodig, dat- bromfietèberijders zich. de verkeerskennis eigen maken, die onontbeerlijk is in: het drukke weg verkeer. Herhaaldelijk blijkt, dat bromfietsers -de. méést elementaire verkeersregels niét kennen en dat ook hun rijvaardigheid veel te wen sen overlaat,-Op deze wijze-kunnen ongelukken miet: uitblijven.' Brom fietsers kunnen zich voor de lessen- opgeven ,-by - .'de.;1 verkeerspolitie.' ka mer 33 hoofdbureau van politie, tel/ 114.000,;, toestel 134. - Gistermorgen is zonder veel ophef de eerste-vart dé totaal 233 palen ge slagen voor* het complex van tien w oningen; -, f waarb ij nog horen 7 - ga rages en drie "schurenf[ dat 'gebouwd 'zal worden op de hoek van de Harg- singel én' de Schiedamsèweg in. Ke- thel.. De Rotterdamsé ttttTniëmers combinatie D. Moerman en -AASldp- pèndel' vo'ereh.- dit werk1 voor „eigen rekening uit, 'zonder 'overheidssteun. Het worden zo'geheel vrije '-ïoohln- g'en. Naar het 'ontwerpvan het Schie- damse'architectenbureau CA C. van Kluyven en'L: J. v. d. Boogêrt zullen deze. comfortabele ;huizen -. bevatten pp de beneden-étage' een 'ruivie tvoon}<amerf èèn jialj één vestibule, het'toilet en-een \eukeii (met bene den nóg :eén:kelder)A teriijijl daar- boven ^kprnen. driè slanpkamers, een badkamer kn een' vuj.c. Op zolder heeft •men naast de bergruimte - nog een slaapkamer. Gehoopt.- wordt- dat dit- complex over-een maand--of zes gereed zal komen. :-; -• i"--.--.-,- - •- "wV.-- -• Wij schrëvéh-. gisteren-Vdaf "er Vtij- dens de Coöperatieiveek../die- van T.Juni tot/7;juli worgt.'geho.udgn. SS verleden /uilen behoren en op oen be-.erc. .ransjuitir.g Zal zijn .o« is een misvatting. Het entree be draagt echter f.0.40, de kaarten (Advertentie IM-) zijn, verkrijgbaar in de' D.E.S/win- kels cn op het kantoor. Met grote belangstelling kijkt hij naar de plaatijzeren „klaar-ovcr" die sinds kort op het drukke kruispunt bij het Loreutzpleiu ryu geplaatst, om de atttomobilisten nóg duidelijker te vertellen dat er 'Hier een oversteek- plaats is, waar de Jeugd-brigadiertjes hun' schoolkameraadjes over dé weg brengen. Misschien is zijn. belangstelling 'wel zo groot dat'hij binnenkort 'zelf niet de koppel en het' „spiegelei" gaat lopen. De politie hoopt nu alleen maar dat dé jeugd medclijden 'zal hebben met de vrolijk beschil derde blikken brtgadierljes en hen met rust. zullen laten. De Schiedamse Postdui venver.'V.De Blauwe Doffer" - heeft een wedvlucht gehóuden.- vanuit. Chateauroux,een" afstand van: 604 km. De uitslagen zijn: 1 'Kouwèxibergr 2 17 H.,J. Brök- lin-g; 3. 5 7 9 12 N: Kerkhof; 4 M- Putters; 6 ;Gebr. Lens; 8 A. van Lint borg; 10 16 \V. v. -d,; Hoeven;. '11 J. v. Leeuwen- en Co,;' 13 C. A. Hers- bach en. 14 P. Iltner. In de Zomeravond-voetbal-compe titie tussen de verschillende ploegen van Wilton Fijenoord begint al wat meer tekening té kómen. In afdeling C heeft Kantoor reeds de top bereikt, maar het lijkt 'eg .op of Machine fabriek door de 9—2 overwinning op Bankwerkers, nieuwbouw een goede kans maken óm kampioen te worden van afdeling A. Vrijdag\'alt tegen Onderhoud magazijn de beslissing. Iri afdeling B maken de Lassers een goéde kans na hun 50 overwinning gisteravond op de Bedryfsschool, die nu als uitgeschakeld kan Worden be schouwd. Het aantal werklozen dat bij de gemeentelijke dienst van Sociale Zaken in de „steun" loopt, neemt nog steeds af. Dit is te merken aan het aantal uitkeringen die hebben plaats gehad. Was er in 1953 nog sprake van 4.725 (wekelijkse) uit keringen, dit aantal daalde in 1934 tot 1.987 en gedurende het jaar 1935 was het maar 1.299. Hiermee was een bedrag van f 45.758,69 gemoeid. Uit het jaarverslag blijkt dat dit in 1097 gevallen bedroeg voor werk loze arbeiders (waerondcr 227 uit keringen in noodgevallen), in 77 ge vallen van zelfstandigen terwijl ook. achtergebleven gezinnen yan emi granten 125 maal een- wekelijkse uitkering ontvingen. Het lijkt vreemd dat in deze tyd van hoog-conjunctuur, waarbij industrie schreeuwt om arbeiders, er nog werklozen zijn, maar niet een ieder kan in het arbeids-proces opgenomen worden. Om hierin tegemoet te komen be staat er een gcmCTntelijke sociale werkvoorzieningsregoling. Zo wor den handarbeiders aan het werk ge zet in het Volkspark voor het on- vén van; vyvers' of het egaliseren van hetterrein,- ènz. Drie personen "tenslotte vonden emplooi in de por pier-ophsaldiens.t bij particulieren en bedrijven. Het waren 36 tot 43 -werklozen (variërend naar het sei zoen),die hieremplooi vonden,. Hét aantal werkloze hoofd-arbei- ders daalde in het jaar van 12 tot 9 personen. Zij werden tewerk ge steld op het .gemeentearchief, het stedelijk muséum, de B.B, of bij het. Jeugd-onderzoek Schiedam. Minder validen Iets nieuws voor Schiedam is de oprichting- van een zogenaamde „beschutte werkpLaats". Het doel hiervan is om minder-valïden een zekere handvaardigheid bij te bren gen 'enhen - zo. mogelijk bruikbaar, te maken voor. het vrije bedrijf. Bij: onderzoék ds gebleken dat een .30. a 40 personen in aanmerking komen om - hier geplaatst te, worden...Hier bij moet wel- 'rekening worden ge houden, met het-feit'dat reeds een aantak minder-validen, elders bezig is.:..-.-:/vZ;-/v- De plannen voor. zo'n beschutte De uitslagen van maandagavond zijn: Kokers—Groninger XI 30; IJzerwerkersR'dam—Plaatwerkers 22; KoperslagersElectro 4—1 er» Transport garage—Branders-1—1, Gisteravond werden gespeeld: .Bui tensjouwersOnderhoudmagazijn 34; IJzerwerkers reparatie-Geschut 0—5; Bankwerkers nieuwbouw—Ma chinefabriek 29 en. Bedrijfsschool— Lassers 0—5. Bij de maandag in zaal Irene ge houden examens voor het Mulo-di ploma slaagden de volgende" kandi daten: voor het A-diploma: J: van Véen, A. J. de Visser, C; van Driel, B. L. v,d. Brink, T. Bapen, A. E. Abels, H. Boere, B. Zeilstra, A. H. van Vliet,-allen te Schiedam; W. B. Brons, P. de Buik, A,.H. van Doorn, w. Vrjjvogel. P.-Sluis, J. C. de Priel- Ie, allen te Vlaardingen; J. de Wfjn (Maasland), J. C. v. d. Plas e»i J. C. E. Bruistens te Maassluis, K. M. Meulmeester te Hoek van Holland, E. M. y. d, Meer te Heerenveen. Voor het B-diploma: J. Barzilay te Schiedam, A. C. Terieth en G. Brink man te Vlaardingen en A. A,. Jonge- breur te Bleiswijk. Agewezen werden vièr kandidaten. =«- 69915 E, L. Beach, „Sluipvaart in dc Paci fic". Hoeveel tact en scherpzinnigheid de bemanmng van een onderzeeboot no- j die heeft om onder het zee-opoervlakte eveneens onzichtbare tegenstander ie j verslaan of aanvallen uit de lucht te ontwijken, beschrijft oen kapitein-lut- tenant ter zee van de Amerikaanse ma rine in deze boeiende roman. R. L.chmann. „De echo van-net hart - Door de. liefde dié z«- beiden voor de zelfde man voelen en, de naliver. die hiervan het gevolg is, worden 2 zusters enerzijds van elkaar Bescheiden, maar vormt de liefde die deze man *ian'bet- den bindt anderzuds een band tussen Maclean. „Zr, Ms,. Ulysses" De he roïsche seschldéms van een oorlogs schip en zijn bemanniriKln de .tweede wereldoorlog, voor en ^tiidens ^een^ge^ dcrhuuJ van beplanting, en van werkplaats bestonden al geruime de puiowegojv.cn voeipn',f'>r>. Andr 'Ijd. maar dc mceilijkhmf' was oen ren zjjn bozij- -fov/eest in do Plan -^esc ikte te krngrn. Dez*. KORFBAL Het tweede twaalftal van O.DX heeft- zjjn concurrent VM.O'-S. uit Numansdorp met niet minder dan 2-^8 verslagen. Daarmee is dc pro motie naar de 2e klas een feit ge wórden.-. .In de eerste helft - kwamen onze stadgenoten met 0—2 voor. De te genpartij worgde. 'er /voor, dat met 3—2 werd gerust/ maar na de pauze kwamen- de Numandor- pers éiv niet !meer-. aan 'te pas. Met land lanRs de NaordeUike - rowte. D Maclean, „No man is an island Beschrijving von het leven eenAia gen. maken dat een jonse Elzasser se van geboorte m persoonlilke - VK "tSoiS'v, „Kasteel GtlosholmV. Vlot en raak vertelt schr.-van ecn.zo- inervaicantie welke hij zweden" din doorbrengt oo eei\ slot ip Zweden. 5SS iS'SV allerlei kostelllte nanee"!- SïwallSS mJ.r-eok edeler «voelen, M daden omzetten. W. 'Cr. N. van der Sleen. „van cte Kaap tot de Congo". Schr,- reisde na 15 jaar opnieuw gedurende door zuid-Afrika. een bezoek °a>: thans ook uitstrekte tot Congo en Rhodesia, waar hüi tolvan nieuwe Indrukken opdeed en vele^nieu we problemen zijn aandacht vroegen. J. AVenter. „Laikan, de roman van een roofridder". Het leven van een zalm van zijn geboorte tot aan het ogenblik: dat hij na een bewogen bestaan sterft, doorde hand van. de mens;een. leven dig beeld van de'.eeuwige strijd om het bestaan, ook.-in. de schone wereld •an tiet water. - J; Mannix, „Het gelukkig avontuur". Een Amerikaans echtpaar trekt gedu rende vele jaren- door de wildernissen van 'Arperlka' en. Afrika.-waar. het fil mend jacht .-maakt op merkwaardige dieren (leguanen, - vleugel roggen, vam piers), 'die bestudeerd en getemd Avor- den. J. Bang, ,.30,00ü kilometer/sledevaart". Mét, gevoel voor humor vertelt een jonge Deense vrouw over haar -slede- tochten' door Groenland om het Eski- mo-le\'en te fllmcn.:i. .VOORHEDEN Apothekers 'nachtdienst: fa. Go'uka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: C-G.-. en G.D. Tuiniaan 80. telefoon 69290, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange - Haven,, geopend iedere werkdag (behalve -maan dag) van 8,30 tot 4.30 uur en iedere ay or. d (behalve woens dags en zaterdags) yan 7 tot 8.30; üur Zondags gesloten. R.K,-Leeszaal cn Bitïiotheefe; Dam- geopend iedere dag(behalve maandag) van 2 tot. 4 uur. Iedere- avond (behalve donder dags ex. ;-zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; dés zondags gesloten. Stedel(jk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling Corneille Geopend'-dagelijks van 2 tot 5 "dur. BIOSCOPEN "Passage/ 2 en. 8-15 uur: „Engelen /•zonder vleugels".- Monopole, 2, 7 en 9 uur:; „Aasgieren van Ne.w York". VOORSTELLINGEN Toonkunstgebouw 8 uur: Alg. Foto- - kring Schiedam: Kringavond. Jeugd Jolijt 7 u. O-verschiesestraat: rblschaatswedstrijd. Hoogenban- weg: rolschaatswedstrijd. Paral lelweg: s-pelavond' plus póppën- -kast. - - - •-/:•" Blamvehuis 8 uur Vara TV-club. Hef: nationale instituut.„Steun: WettigGèzag" houdt/.zatei'dagmid- dag.en -avond: /propagónda-bij'eeh- komstente Rotterdam. Zaterdag middag om vier' uurin arch eert het tamboerkorps van - het .district Rot terdam d.óor IJsselmon'de. Tezelfdertijd verzorgthet" trom petterkorps van d? Huzaren yan Boreel eon show op. het parkeerter rein van dé GrootéSclïouiyburg: in Zuidl -.'. /'s Avonds om- half acht bëgixit een uitvoering op' het RFC-terrmn -Vahmórgén -vróëg; werd de. 44-jari- ge mevrouw >L', van Sty Annaland- bayna bij het oversteker» op de krui sing Veerkade—Weaterstraat aange reden door een. bromfietser. Met een hoofdwond werd zij. naar het .Cóol- singélziekenhuis vervoèrd. Rotterdam zal de onderzeeboot- jager „-Rotterdam" een scheepsbel met het wapen van de stad schen ken. Dit nieuwe schip voor de Kon. Marine is thans bij de' Rotterdamse Droogdok Mij.,,in -.. aanbouw. aan /de/ ÉssenburgsingeX..waaraan dfi'e.'tarhbcjerkorpsen "vandé Nat, Reserve, de trompetters van dé Hu- zaren var»/Boreel/en Gelderse ven» delzwaaiers deelnemen. D e/ burgeriteesterAvan Noordelo oï, de heer M. W.Schakel en wet houder. A. Hogeweg zullen eeit kort woord spreken. S CH:I E.D'AM'.';;. GEVK.VAOD: - Aanmelden: BAKKERSTRAAT 15 SCHIEDAM RUÏTERUAM OVERLEDEN: G. A. vanSchen-, delen, 44 jaar; E. SCouwenhóven, SB jaar'. GEBOREN: Gerhardus P. M., z. rvan J: Olde Monriïkhof en M. ,S. vlag en wimpel, passeerden de ODI- Werkes; - Johannes H. M„" z. van J. reserves de- eindstreep/ Een presta- I J. Belzer en J. M. Zoetmulder; Frie- tie. die/een gelukwens waard is. Nu j drich F.,- z. van. J. van Wóerkom.cn maar afwachten hoe het volgend f W. Lübkemann; Evelina C., d., van jaar in de 2è klasse gaat. I H. W. J. Hilbers én H. T. Rijkers; Dc B-aspiranten van O.D.I. behaal- i-Thèodpjr-usiH<-'-J.,-z. van P. J. Reur- 5cn hef k'amnióeh/chap van hun af- 'mg en C. J. M. Gro enen daal; Lui- tage-met gra.-'Iwerkzaomheden en hoeft men nu gevonden in het deling door S.S.V. «v in eigen huis se J-. d. van M. van der Tas en A. toen dit werk afgelopen was. Is ucze schoo'gchomv St. Anna Zusterstraat niet 3 -6 :e. verstaan. F. T. Rijntaldcr; Wouteripa H. W.. groep naar Nieuwland getrr-kken Sinös kórt is dere beschutte werk- En hiermede is ook voor O.D.l. het d. van L. M. van der Vliet e« W. waar nog volop'werk is bij het gra- plaats gaan functioneren. j seizoen 1955—1956 afgesloten. W. don Ridder. De secretaresse M- W. B. deed aan gifte var» diefstal 'van-enige gouden sieraden uit dé slaapkamer van haar woning in de Witte deWithstraat. Het waren èen paarlfen. collier- met een gbudén hanger,-een.gouden ring, een paar gouden oorbellen en eert gouden armband. Sporen van-verbre king werden niet aangetroffen. Het 'overkoepelende orgaan van dé buurt-organisaties', dc Rotterdam se- Centrale vart Buurtverenigingen, organiseerde .gisteravond /inde Blaauw Zaal een kampforam-avond voor de. leidsters en-leiders van de .aangesloten buurtveremgingen.' De directeurvan: de R.C.B., de heer L. L/ van: den Haspel, heette de-aan wezigen hartelijk'welkom. De hoofd schotel /van ,dè; avond .wa's. het lei ding.geven irj de kinderkampen. Het vormingswerk moet juist geleid'wor-, _deh door de, aangesloten organisaties. Onder/sympathieke, leiding van de heer P, Haèneveld waser samen zang'-van" .'kampliedjes.'- Met- plezier en enthousiasme zong men-nieuwe .frisse liedjes, welke'- bijzonder, ge schikt/geacht -.worden-voor de/,aan-- staa'nae jeugd-kampen. -•■ Na de pauze werd de -filtji ,;Lahgs ongebaande clingen"./ vertoond, Het forum, dat bestond uit deheren ,L.;. L.van den .Haspel (voorzitter)J.: H. N.-: Grandia. J.Swart, H. v. Win- sum behandelde; vragen en proble men over en:ih de kinderkampen; I^DALIT€IT- SOTSTEEtNö EN VRIJS. AUESJ& BU DNS IN UW VOOkOEEL BROERSVEST 64-66 SCHIEDAM TEL. 67920 .Gevraagd voor- Schiedam flink' persoon (in bezit van rijwiel) vooi* - controlewerk zaamheden in de middag uren/ van :half vier tot zes uuri --~'A .Ook :gepehfiionncerdcn. ko- men in aanmerking.- '- -BrieVen onder vermelding van'leeftijd/ehz.-/onder no. U2-8590 bur.; van.-' dit- - blad. (dip!. A-B, alsmede steno typen). LIEFST OP SOC. TERREIN Brieven onder no. S496 bu reau van dit blad. vraagt voor spoedige indiensttreding- voor eenvoudige kaBtoor-;y werkzaamheden Mulo-dipl, gewenst doch',niet vereist Persoonlijk/; aanmelden Admiraal de Ruyterstr/20 Schiedam Te koop ticmoeb. Noten Huiskamer, 525.—. Keus in. verschillende stof fen. Komt binnen., komt zien bij-Plate t.o.. Stadhuis, Schïe- dam.- - Personeel gevr. H.H, Banketbakkers! Gevr^ 'vaoh: terstond of later- een le ficdiehde, tevens goed kuhn.,/ afbakken, één ovèti; leerling of 3e bediende. Aanm. maandag;of dinsdag. Frits Grandia, Hoofdstr. 147» Schiedam Tel. 68016. Fotpgrafie Rolfilms vergeten? Automaat staat, voor u'klaar. Alle soor ten films. Foto 'K. y; Vuu- ren; Hoogstraat 106. 'f-ïC, Voor pasfoto's naar K, Van - Vuuren» Hoogstraat 106,tele- foon 68720 Jn spoedgeval des- gewenst in 1 uur klaar. Weggelopen Weggelopen grijze poes om geving L. Achterweg. Terug bezorgen: L. Achtcrwegrof- je- 8-19. Luistert naar dc naam -Mickc.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1