ÏJsselmonde wordt stad met 12000 woningen MUWI zal in vijf jaar 2500 huizen bouwen c Grote opknapbeurt voor huizen in de Klein-Babberspolder m Nieuw centrum aan de Kerkedijk Na jarenlange proeven Examens Een „grote" vondst Önteigemngsplan voor de sanering van Broersveld Extracontingent verleend wegens de continu-bouw Koopvaardij worstelt met drie verwante problemen Koeriersters Er komt weer 'n verfje op! 'Voor Mulo Trainingsvlucht van „De Postduif" Benoeming Veinig tegenstand voor VFC Jeugd Jolijt Burgerlijke stand Aansluiting op Broersvestplan Met goedkeuring van de minister Harmonie van W.F. naar concours Paard sloeg ophol Hoogste pant torenflats i groente e het VERLOOP ONDER OFFICIEREN Rekest aan staatssecretaris voor gunstiger loonregeling Kind door auto aangereden Motor contra auto C SCHIEDAM DAMESMODES W. V. a. BURG EEN BRIL dslüimd kunt u niet missen geen dag Ucmdcritag 25 juni Ï9s6 Het complex van 126 huizen in de Klein-Babherspoldcr, de „witte huizen" aan de Vlaardingerdijk, tegenover Wtlton-Fijenoord zijn weinig fraai van uiterlijk. Men heeft ze indertijd met een kleurstof bestreken en dit is be paaldelijk geen succes gebleken: de hulzen zien er maar pokklg uit. Het gemeentebestuur heeft deze weinlg-aantrekkeiyke toestand proberen <c verbeteren en in augustus 1953 ging de gemeenteraad ermee akkoord dat er proeven genomen werden met verschillende middelen om het uiterlijk tc verbeteren. Zelfs zouden dc zachte stenen uitgehakt mogen worden en ver vangen. maar zover is het niet gekomen, dit vanwege de financiële conse quenties. Wel zijn er vele middelen beproefd cn thans komen b. en w. met het voorstel om de buitenmuren van dere woningen te doen behandelen met een bepaalde verfsoort. Alpha Saslonex. welke behandeling overi gens de gemeente op 31.500 komt te Staan. Dit voorstel is gebaseerd op een lange reeks vsn proeven, waarvoor .de Nijverheidsorgamsatie voor Toe gepast Natuurwetenschappelijk On derzoek (T.N.O) in Delft is inge schakeld geweest. Het T.N.O. gaf ad viezen en controleerde tevens de resultaten van de proeven. In 1954 werden enkele „proefvlak- 'Ken" aangebracht op dc buitenmuur van het meest zuidelijk gelogen pand. Sen jaar latei- bleek dat enkele mon sters nog geen gebreken vertoonden, andere daarentegen weer wel. Nog andere verfsoorten zijn er toen ge probeerd, 7.o blijkt uit het rapport dat b. en w. aan de raad voorleggen over het respectabele aantal proeven. Zandstralen Ook is geprobeerd door zandstra len (met daarna opleggen van een goed kleurloos water-afstotend sili conen-preparaat) de muren te ver beteren. Maar door het zandstralen werden de voegen weggespoten, zo dat nieuw voegen noodzakelijk zou zijn. Een kostbare bewerking dus- Getracht is om eerst de verf met een chemisch preparaat te verwijderen en daarna licht te zandstralen. Ook dit was onbevredigend. Bovendien Aan dc gisteren in Schiedam gehou den cxarr.ens voor de rijks h.b.s., af deling A zfon io kandidaten opgeko men. dlc all*n gestaagd zijn. Dit zijn: P Aalbrecht T. Ammerdorfer. H. Bras, Z. den Kejjcr. R. Hoedcmaker, B. de jonge. H. KJouwens. G. Lcenderts. p. de Ruiter en VV. Smaal. Bij dc dinsdag in zaal Irene gehou den examens voor het Mulo-diploma slaagden onderstaande kandidaten. Voor het A-dtpioma: H. van Kaaste ren, W. v. d Haterd, J. Heesterman. W. van Pelt. M. A. Schroot. M. C. Sluimer. P. M. Molenaar. H. Osephitis. T. Poot en P. a Kaaffman, allen tc Schiedam. Verder nog: A. J. Hoog land. A. Kanters. L. v. d. Bos. M, E. Both. T. T. M. Broere C. Verborg en C. Vogel, allen te Vlaardmgen. Voor liet B-diploma slaagden: F. M. Bogcrd. A. Koppenol en O. Kroos, te Schiedam. De overige geslaagden zijn: A Hamming* j. r. Zuurmond (Vlaar- dlngenv en M. S. D. Meyer (Maas land). Afgewezen werden 8 kandidaten. Ook gisteren werden er weer examens afgenomen. Hiervan lulden de uitsla gen: voor het A-diploma: C. J. M. van der Gaag. P. van Gicssen, M. M. putters, N M. W. Robberechh J. F. Schoonenberg. J. Sluis. J. M. Tette- laar. C. C. de Vries, E. G. de Koning, H. C. T. JU van Drooge en A. J H. de Freinery, alien te Schiedam. Verder slaagden: J. M. v. c. Zwam. 3. C. Schippers J H- Spaan. G. J. Kok Stok (VJaardingen). w. Verbrugge (Maas sluis) en J. A. K. ter Wal (Maasland). 'Voor het B-diploma slaagden: M. A. v. d. Harst. tV. Brouekroann, L. Kauf- feld. J. H C. van Cinkel. C. H. Pronk en J. P. Wurheim, allen te Vlaardlngen. X. J. v. 't Hoff te Maassluis. Afge wezen 9 kandidaten. Zondag 1 juli organiseert de SCV „De Postduif' een trainingsvlucht voor jonge duiven vanuit Baren- dreebh De kosten bedragen 8 ct. per duif. Inkorven kan zondagmorgen geschieden van 7 tot 8.30 uur. Aan deze vlucht kunnen deelnemen alle duiverhouders, die aangesloten zijn bij een erkende bond. Onze stadgenoot, de heer J. R- Ha- kemulder. thans hoofd der Kcure- naerschool te Delft, is met ingang van 1 september benoemd tot do cent in de pedagogiek, psychologie en maatschappijleer aan de Rijks kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Alkmaar. ..Schiedam, voor Christus" Door het comité „Schiedam voor Christus" wordt op zaterdag 30 juni om 3 uur in de plantage een open lucht-bijeenkomst belegd waar ós. G. van Duinen, geref. predikant te Wassenaar zal spreken. Door enkele muziekkorpsen zal vanuit de ver schillende wijken van Schiedam van te voren een mars worden gehcudeh, welke eindigt ln de Plantage. De bijeenkomst zal ca. 1 uur du ren. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: fa. Gouka Hoogstraat 29. Bellen b(i ongeval: G-G. en G.D. Tuinlaan 80. telefoon 89290- Gcm. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) vrn 9.30 tot 4.30 uur en iedere avor-l (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesleten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve, donder dags e>. zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling Corneille Geoprr.J dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage. 2 en 815 uur: „Engelen zonder vleugels" Jtfonopole, 2. 7 en 9 nur: „Aasgieren van New Vork". VOOll<T«-I.LINGEN VolKsgebouw, 7.45 uur: Uitreiking prijs öam-kampioenschap. Ainsteibryn. 8 uur: Gewest- Arbeids bureau. Filmvertoning. Jeugd Jolijt 7 uur: Pr. Beatrix- school. Gekostumeerde optocht- hadden de bewoners van de gezand straalde proef-wonlpgen erg veel hinder van deze bewerking en in een adres aan b. en w. hebben zij met veel klem. gevraagd om op te houden met dat zandstralen. Een stoom-gevel-reinigings-bedrij f heeft z'n brachten geprobeerd op de muren. Het resultaat waè vrij be vredigend, hoewel niet alle verf ver wijderd kon worden. Bovendien is dit proces wel het duurste geble ken 89-400. Wanneer men de muren eerst zand straalt en de voegen daarna herstelt en tenslotte het oppervlak behandelt met een waterdicht makendé stof, dan zou het herstel de gemeente ko men op 70.350. Het goedkoopste en toch bevre- digende middel is de behandeling met Alpha-Sastonex-verf, aan te brengen in twee lagen, waarbij voor af het muuroppervlak met een staaï- borstel schoongemaakt moet worden. Om deze reden vragen b. en w. nu aan de raad de machtiging om de behandeling met deze verfsoort te doen plaats hebben. VIERDINGEN Het Schiedam- se Excelsior heeft VFC in de vierde wedstrijd voor het neder laagtcernooi slechts bi'ter-weinig tegenstand ge boden. In het elftal der bezoekers was van enig verband geen sprake en zijn voorhoede bracht de spora dische kansen met een hardnekkig heid, een betere zaak waardig, steeds om. zeep, VFC Tiet zich hierdoor 'tel kens tot show-voetbal verleiden, dat echter door zijn nonchalantheid ook al niet hartverheffend was. In de zestiende minuut benutte Schotel een uitstekende pass 'van Remmers en nog voor de rust pro fiteerde M. de Wilt van een fout ven de Schiedamse doelman, .Nadat Streefkerk reeds vrij spoe dig na de hervatting met een laag schot de voorsprong tot 3—0 had ver groot. was de aardigheid er helemaal af. Een handigheidje van C. v. Ejjk stelde Dekker in staat er met een goed schot4—0 van te maken en toen pas konden de Schiedammers „de eer" redden. Het was Bierhui zen, die een van de paal terugsprin gende bal achter de rustig zijn doel verdedigende Dettingmeijer plaatste. Maar daarmeewas de kous dan ook helemaal af. BIJ GRAAFWERKZAAMHEDEN ten behoeve van Garage „Unique", niet ver van de wollekcnt van de Nieuwe Haven, zijn de grondwerkers, vrij, diep in de grond, gestoten op een grote eiken tróg.Oud-Schiedd.nwitet's wisten direct ioat dii voor een geval was: een spoeling-bak, zoals ;die ge bruikt werden door. de oude branderijen (die aan dat deel vahjdeNieuwe Haven vroeger vrijwel naast elkaar lagen) om de spoeling, via èeji. hou ten leiding dwars: over de weg, in .af te voeren. De spoetfnps-scfidiuoeh legden dan in de Niguiué.Haven aan omuit de bak dé brij, een bést vee voeder, over te pompen en zo naar de 'spoeling-boerderijen te vervoereni „DERGELIJKE TROGGEN kan je overal langs de havens vinden", wist een oud-Schiedammer te vertellen die in zijn jeugd deze spoeling-bak. noS in gebruik heeft gezien. De bak dan was 3.40 meter in diameter en 1,5 me ter hoog. De eiken duigen bleken nog vrij goed geconserveerd te zijn en de grondwerkers hadden, zoals op de foto te zien is, nog moeite om de duigen los te krijgen. {Voor het breken van de stevige ijzeren banden was zelfs een snijbrander nodig. -./?■: DE DIEPE.. KUIL» toerÓ gegraven ..voor het ..plaatsen van een. grote benzinetank voor het pompstation van „Unique". Binnenkort zal hier aan de Nieuwe Haven een. batterij pan. tien pompen komen, gevoed uit twee benzine-ianks van 12.000 liter, een zelfde tank voor. „extra-super" en voor dieselolie en eenkleintje voorgemengde smering. Gekostumeerde optocb* Vanavond is er in het kader van Jeugd Jolijt een gekostumeerde op tocht in het oosten van de stad. De kinderen verzamelen zich om 7 uur gekostumeerd op de speelplaats van de Pr. Beatrixsehöol aan de Buys Ballotsingel. Om ongeveer kwart voor acht vertrekt de stoet met .de band van de Oranje Garde voorop: daarna komt de Ezel die de gouden ducateit spuwt en daarachter komen de verklede kinderen. De route is: B. Balletsingel, Hoff- plein, Boylestraat, Van. Marumstraat, Boylestraat, Carteslusstraat, 's Gra- vesandestraat, Leibnitzstraat, 's Gra- vesandestraat. Newtonstraat en plein Pascalstraat, B. Balletsingel, C. Dreb- belstraat, B.' Balletsingel, Dalton- straat, Morsestraat. Liorentzlaan, Van S winden straat, Edisonplein, .Watt- straat, Stephensenstraat, P.K.O. laan, Teylerstraat, Stationstraat, Reati- murstraat rond gebouw van Gend en Loos, Slot. OVERLEDEN: A-. Schreuder 43 j.; J.-A. Hofland, 2 mnd.; H. Blanke- sty'n 80 j. wed. M- Ruijs. GEBOREN: Ronald, z, v. L; Broek- meijer en Ml Meulstee; Johannes,, z, v. J. Mangelaars en W. A. van den Hof; Emilie C., d. v. A- J. Bij- loo eri P. Scheffer; .Margaretha :E„ d. v. A. den.Dunnen en M. Axdoti;. Jelle, z. v. M- Zijlstra en L. de Vos. ÏJsselmonde, dat lange tyd verstoken is geweest van woning bouw, zal worden ontwikkeld tot een nieuwe stad met niet minder dan 12.000 woningen. Het eenlrum van de«e satelliet stad zal komen ter hoogte van dc bebouwing aan de Kerkedyk. Dit blijkt uit het uitbreidingsplan in hoofdzaak voor Gróót ÏJsselmonde, dat B. en W. van Rotterdam thans de gemeente raad ter goedkeuring hebben voorgelegd. Als recreatieruimte voor de nieu we wijk is ln tptaal een terrein van 132 ha gereserveerd, .terwijl voorts nog 95 hectaren zijn bestemd voor recreatie van oudere wijken aan de linker-Maasoever, die op dit punt aanzienlijk te kort komen. In de toelichting op dit uitbrei dingsplan zeggen B. en W. om., dat het bestaande uitbreidingsplan van ÏJsselmonde niet. meer toereikend was omdat het gebaseerd was op de behoefte van een plattelandsgemeen te.. Het is .daaromnoodzakelijk ge weest een geheel nieuw en uitge breider plan te ontwerpen. „Wij be seffen" r aldus het gemeentebe stuur „dat met de uitvoering van dit plan verlies van'land-en tuin- bemwgronden gepaard gaat, doch achten zulks onvermydelajk en in herent aan elke uitbreiding van onze gemeente". Het. nieuwe plan wordt begrensd an het .westen door de spoorbaan naar Dordrecht, in het noorden door de bestaande of ontworpen bebou wing in'Varkenoord, Zomerland en het dorp ÏJsselmonde, in het oosten door rijksweg nummer 16 en in het zuiden door het Zevenbergse Dykje als gemeentegrens. Dit gebied heeft behoudens enkele uitzonderingen een agrarisch karakter.. De nieuwewijk, die als een zelf standig 'geheel kan worden aange merkt, naast en tot op zekere hoogte gescheiden van het bestaande dorp, zal br zoals gezegd haar centrum krijgen ter hoogte van de bebouwing aan de Kerkedijk. Dit centrum is van zodanige omvang dat het gelei delijk tot stand kan komen, zodat, de oude bebouwing aan deze dijk ook slechts geleidelijk zal moeten ver dwijnen. In hét centrum zal plaats Nadat de gemeenteraad van Schie dam vorige maand de goedkeuring: heeft gehecht aan het plan om tot onteigening van een aantal panden aan de Broersvest te komen, komen nu B. en W. met het voorstel om ook aan het Broersvest tot onteigening over te gaan van een aantal per celen, bebouwd of onbebouwd; Dit „Onteigeningsplan Broersveld" sluit aan bij het .„Onteigeningsplan Broersvest" en omvat een stadsge deelte dat In aanmerking komt voor sanering. De onteigening zal kunnen gesohier den in het belang van de volkshuis vesting „ter ontruiming van-opper vlakten, waarop ten. gevolge van ge brekkige toevoer van licht of lucht of gemis van ande»'e voor bewoon baarheid noodzakelijke vereisten in verband met de onderlinge samen- Het college van b. en w. van Schiedam heeft een voorstel bjj de gemeenteraad ingediend om een basis-overeenkomst te slui ten met de N.V. Muys en de Winter's Bouw- en Aannemings bedrijf voor de continu-bouw in het „Muwi-systeem" van totaal 2500 woningen in de jaren 1956 tot en met i960, hetgeen bete kent ongeveer 500 woningwet-woningen per jaar. Hierdoor menen b. en w. te komen tot een verruiming van het bouw- contingent en zo een verbetering van dewonmgsïtuatie in Schiedam. Deze mening wordt gestaafd door de toezeggingen die door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting zijn gedaan. steldebasis-overeenkomst met Muwi zal de minister mede werking verlenen. Dit laatste dan onder voorbehoud dat ook Gedeputeei'de Staten en de 'hoofdingenieur-directeur van de Wederopbouw en Huisvesting in de provincie Zuid-Holland met .de over eenkomst akkoord - Kunnen gaan. De minister acht het, blijkens een circulaire aan de gemeentebesturen, noodzakelijk, by het goedkeurings- en subsidiebeleid meer dan tot no? toe het geval was, rekening te moe ten houden met de actuele situatie op de regionale en provinciale bouw markten cm hij acht het wenselijk regionaal en plaalselyk meer besef te doen groeien voor de werkelijke grenzen van de bouweapaolteit en hel optimale gebruik daarvan. De minister is bereid bij de bouw van woningen in goed gekeurde bouwsystemen in grote complexen bepaalde extra-contingenten toe te staan. Dit extra-contingent zou er in dit geval op neer komen dat voor vier woningen, volgens het Muwi-systeem gebouwd, er slechts drie woningen ten laste komen van het bouwcontin- gent voor 1956. Aan de voorge- - CONTROLE De aannemer zal voor het eerste op grond van deze overeenkomst te bouwen complex aan de hand van het door de gemeente opgestelde bestek en tekeningen, een volledig gespecificeerde kostenberekening moeten overleggen, inclusief :de voor winst gecalculeerde bedragen. Hij zal voorts verplicht zijn zich te onderwérpen aan een accountants onderzoek, ter beoordeling van de vraag of de winstmarges, binnen de toegelaten grenzen blijven, dan wel of een verrekening moet plaats hebben. De kostenberekening, van dit eerste complex zal dan dienen als basis voor de* prijs van de vol gende complexen. Maar de minis ter zal zijn goedkeuring dienen te geven aan de vastgestelde aanne- mïngssom. Verder bevat het' contract bepa lingen omtrent risico-verrekening, beëindiging, van het contract, het onderwerpen van geschillen aan een advies(arbitrage) commissie, enz. VERGROTING B. en w, hopen door dit contract met Muwi, die reeds 1500 woningen, in Schiedam heeft gebouwd, meer continuïteit te brengen in de wo ningbouw en door dit te combine ren. met de uitvoering in. systeem bouw, het bouwprogramma belang rijk te kunnen vergroten, waardoor de woningvoorraad in Schiedam kan. worden verbeterd. Het reeds in uitvoering zijnde complex van 497 (onderdeel van de 545) woningen aan de Damlaan, zai aangemerkt kunnen worden als het contingent voor 1956, Wanneer op deze wijze regelma tig een voldoend aantal woningwet woningen tot stand zal komen, zal ook de nodige aandacht besteed kunnen worden aan de /houw van woningen door particulieren. Ook dit achten b. en w. van belang. Zaterdag a.s. zal de Harmonie "Wilton Fijenoord, directeur de heer Joh. F. Pala, deelnemen aan het con cours van de Kon. Ned. Federatie. Het concours/ wordt gehouden te Gendt (Gelderland).De harmonie komt, uit in dé Vaandelafdeling en de verplichte .werken zijn: „Espana Rhapsodic" van E. Chabrier en het Ballet des Heures (Urenballet) van H. Fonchielli, De drumband van de Harmonie Wilton 'Fijenoord neemt voor de eer ste maal in haar bestaan deel_ aan een concours en zaterdag komt zij uit ih de 3e afdeling onder leiding van de tamboer-instructeur, de heer yan Veen. hang of met deligging der gebou wen, afdoende verbetering der wo ningen langs andere weg bezwaar lijk "uitvoerbaar is". (Art. Tl der Ont eigeningswet). -• /- Het pian is om .op de vrijkomende grond, na de "sloping der opstallen te zijner tijd, overeenkomstig de be bouwingsvoorschriften, hier winkels met bovenwoningen te bouwen. zjjn voor kerken, openbare .gebou wen, gebouwen voor culturele en sociale zorg, wijkwinkels en -bedrij ven enz. Aan de rand van deze kern kunnen terreinenworden aangewe zen voor scholenbouw, en andere voorzieningen, welke een wijk van deze omvang behoeft. De belangrijk-, ste verbindingswegen liggen buiten de woonbuurten en sluiten aanop een ringweg rondomhet centrum. Voor kleine industrie is. in de zuid westelijke hoek langs de spoorlijn een terrein gereserveerd- De wijkraad voor ÏJsselmonde heeft met voldoening/van dit plan kennis genomen, maar heeft daarbij gewezen op de ernstige gevolgen voor land- en tuinbouw. In ant woord hierop zeggen B. en W. van öRotterdam al het mogelijke te zul len doen om deagrariërs san. an dere grond té helpen. - Gistermiddag heeft een paard de Broersvest stelten gezet, doordat het plotseling- op hol sloeg en een fietsenrek achter'zich aan over de Broersvest sleepte: Het paard was voor een vrachtwagen gespannen, maar omdat een hoefijzer los raakte, spande koetsier A. F. het dier uit en bond het vast aan een fietsenrek voor een café. Toen de. koetsier'naar de hoef keek,- schrok het paard en sloeg op hol.' /-'-.' Het dier liep de straat over, waar bij het rek .tegen een personenauto aansloeg. Daarop keerde het terug en raakte een vrachtauto. Gelukkig konden toen een paar mannen het dier overmeesteren. Het paard werd aan één van de benen verwond. Van'de kapitale torenflat die aan de Burg, van Haarenlaan in Nieuw- land verrijst, is het hoogste punt be reikt. Dit feit zal morgenochtend met een kleine plechtigheid worden gevierd. Voor da bouwer Muys en de:Winter's Bouw. en Aannemings bedrijf komt er dan nog een speciaal jubileum bij, want de .tienduizend ste woning. die onder leiding van de president-directeur de heer D. de Winter werd gebouwd, zal dan op geleverd worden. (Advertentie LM.) ROTTERDAM Op dé dezer dagen gehouden der tiende jaarvergadering van de „Ver eniging van Nederlandse Koopvaar- dij-kapiteins van 1943" heeft de voorzitter in zijn jaarrede o.m. het volgcn.de opgemerkt. Drie proble men hadden-in het afgelopen jaar onze bijzondere aandacht en hou den ons nog steeds bezig, n.l. het verloop onder de koopvaardij-offi- cieren. de afnemende animo voor de opleiding aar» de zeevaartscho len en. de ouderdomsvoorziening. Al- Je drie houden- naar sprekers me ning verband met elkaar. Wanneer een stuurman of werk tuigkundige de zee de rug toekeert betekent dit, dat hij een walbetrek- king aanvaardt, die hem op de lan ge duur, aantrekkelijker lijkt dan de positie van kapitein of hoofd werktuigkundige. Spreker bracht verschillende factoren naar voren, die een rol spelen bij de beoorde ling van de vraag of een walbe- trekking aantrekkelijker ia. Een benauwend verschijnsel noem de hü het, dat oudere stuurlieden de zee verlaten. Zij zjjn de menaen met ervaring,- die onmisbaar, zijn voor de goede gang van zaken aan boord. Dit is alleen te verklaren door aan te nemen, dat zU hun toe komst bij' het blijven varen onvol doende aantrekkelijk vinden. De reden is, dat eensdeels vele kapiteins met zorg de dag zien na- déren waarop zij gepensioneerd worden, anderdeels horen de stuur lieden van te veel oud-gezagvoer ders/ die zo spoedig mogelijk een baantje zoeken, teneinde op enigs zins onbezorgde wijze te kunnen leven. Verschillende' feiten zijn hiervan de oorzaak en welvooreerst de ni vellering in inkomsten welke na de oorlog „tot stand la gekomen en slechts door. - een zeer matige deni vellering bij de laatste gage-verho- ging ls gevolgd. Voorts de sterke gedaalde koopkracht van het /geld en de sterke progressiviteit der in komstenbelasting. De. kapiteins bevinden zich in de zelfde positie als de hogere ambte naren; maar gelukkig denken velé reders- anders over ditprobleem dan de overheid. De belastingkwes tie had de volle aandacht. Aan het droeve feit. dat hét in de oorlog met bloed, zweet en tranen verdien de -voor- een belangrijk deel door de fiscus werd opgeëist, is niets méér te Veranderen. Wel kunnen WÜ trachten het be-, lastlncvrfje gedeelte van het inko men te vergroten, daar besparingen uit het kaplteinsinkomen nodig zün als aanvulling op de pensioenen, die ln sommige gevallen slechts tien procent van het actlviteltósalaris be dragen in de meeste gevallen om de twintig procent zweven en In slechts zeer enkele gevallen hier-" boven komen, aldus spreker. Wö richten dan ook een. rekest aan de staatssecretaris van 'Financiën om bjj de a,s. herziening van de wet op de inkomstenbelasting een gun stiger regeling te verkrijgen. Bedroeg het aantal leden bij de vorige jaarvergadering 623. dit aan tal is thans gestegen tot 707. In 1955 traden 85 leden toe van wie 34 ex- leden van de Centrale van Kapi teins en Officieren ter Koopvaardij. Van januari 1951 tot 25 mei 1956 is het aantal varende leden precies verdubbeld. Van matse jonge groente, geu rige kruióan en OXO vleesex tract maakl de OXO-kok voor U een heerlijke. JuÜennesoep. U moet OXO groentesoep een maal geprobeerd hebben óm te kunnen zeggen: -„ditis het beste, dat ik ooit heb geproefd". En het is zo handig. Zonder "enige moeite hebt U uit één. pakje in korte tijd 4 {linke borden vol komen.natuurlijke groentesoep. Het. heeft geen zin bf wij U al zeggen,- dat OXO soepen supe^- rieur zijn; Uzelf künt het béste daarover een oordeel Vellen. Neem morgen eens een pakje OXOJuliennesoepen U hebt het mérk van Uw keuze gevonden. SOEPEN „Chickeri"-kippen5o«pl Toma tensoep. Jü|lenn0(Oep,* Cham- ptgnonsoop. V«rm(ceHl*e«p, Aspergesoep, Bruinafaonenioop Jacobüs B, van ,0„' vijf jaar oud en; wonende', aan de O.verschiese- straat stak gistermorgen, om negen uur op een holletje de Singel over,, vlak voor een naderende personen-, auto.. De .bestuurder .kon een aan rijding niet meer voorkomen. De jongen kreeg een - flinke bloeduit storting. Hij is.naar. de Dr. Nolet- stichüng overgebracht. Doordat' hij geen voorrang- ver leende is-gistermorgen om vijf .over tien op het kruispunt Van Beveren- streatHuysmanstraat de motorrij der L. de W. machine-bankwerker te-Schiedam, tegen een personen auto opgereden. Hij kreeg een snij- wond aan de kin. Zijn zesjarig zoontje Jacobus, dat op de duo^ zat, liep een buil op het hoofd «h enkele ontvellingen op. De jaarlijkse collecte voor het Rode Kruis in Rotterdam heeft 37.243.73 opgebracht. Hierbij is niet de opbrengst in de voormalige rand gemeenten gerekend. Voor uw japon, deux- pièces,' blouse of rok: LANGE KERKSTRAAT 19 SCHIEDAM - TEL. 66135 D. DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 Te koop aangeb. Kapstokken 16.50, in -blank," gotisch enz. ook met de kop van Piet Plate, Grote Markt 19—21, Schiedam,, Personeel gevr. H.H. Banketbakkers- Gevr. voor terstond of late een le bediende, tevens goedl kunn. afbakken, één oven, leerling of 3e bediende. Aanm. maandag of dinsdag, Frits Grandia, Hoofdstr. 147, Schiedam Tel. 68016. Fotografie Ontwikkelen van rolfilms, des morgens gebracht, des avonds klaar K. v. Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam; Diversen Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen- Scherpe prijzen en tóch twee jaar garantie. G, van Loenen, Dam 41—43. telefoon 66192. Sbowroojn: Vlaardingerstr. 6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1