m >unt bereikt ;e torenflat i levert 10.000ste woning feestelijk op van Bouwplan Nieuwland vordert nu snel De „geverfde" huizen worden geglazeerd Koninklijk paar is Bij 2500 Muwi-woningen komt ook premie-bouw Martinit- Fortuna 2 HOUTMAN PLECHTIGHEID 35 M BOVEN BEGANE GRONDf i. Diefstal in zwembad Eerste paal voor de „900" S HÉiIi UIT DE GEMEENTERAAD K.V.K. verhuist nu Buschauffeur geen rijbewijs PIANO'S - ORGELS Passage-theater vertoont: Veelzijdige Gina als: „De mooiste vrouw ter wereld Geslaagd Scooterrijder viel voor vrachtauto Burgerlijke stand Jeugd Jolijt Tennistoernooi Druk weekeinde Diefstal op markt Paniek in Gibraltar Zaterdag 30 juni 1956 r Vijf-én-dertig meter boven de begane grond, op hot hoogste punt van de in bouw zijnde torenflat aan de Burgemeester Van Haarenlaan, hees Schiedams burgemeester, mr. J. W. Peek, gisteren de stedelijke vlag op yerzoek van de president-direc teur van Muys De Winter's Bouw- en. Aannemingsbedrijf JNT.V., de heer D. de Winter. Groot was de belangstelling voor dit ceremonieel van de zijde der stedelijke autoriteiten, die vertegenwoordigd waren in de figuren van wethouders en hoofden van dienst. Ook de wnd. directeur-generaal van het Ministerie van Wederopbouw, de heer Van der Vlier, was aan wezig. De belangstelling van het gezelschap ging tevens uit naar de oplevering van de 10.000ste woning door Muys en De Winter, wat gepaard ging met het overhandigen van een waar debon aan een achttal bewoners van het complex woningen aan de Van Hoogendorpstraat, waar de 10.000ste „viel". Mevrouw E. de :r Ridder- Poppes, die .viet haar echtge noot en _drie>kinderen (waar-:, van de 5-jarige Emmie op.de. jota staat) een; vierkamerflat bewoont in de Van .Hogen-. dorpstraat, behoorde tot de acht gelukkigen, die van de heer D. de Winter-een. waar-.: dëbon ontvingen, 'ter- gelegen-' heid van. de oplevering van- de '10.000ste woning. Links op de foto burgemeester Peek. Van dit hoogste en meest impo nerende flatgebouw in Nieuwland zullen eind oktober van dit jaar alle en kamerwoningen te gelijk worden opgeleverd. In vijf van de elf verdiepingen van de flat zijn reeds separaties aangebracht, hoewel de staking van de bouwvak arbeiders aanvankelijk nog enige .vertraging veroorzaakte. Het selecte gezelschap, dat vrij wel voltallig „de klim" naar het dak waagde en ook de plechtigheid in de Van Hoogendorpstraat bijwoonde, werd door de directie van Muys De Winter ontvangen in een grote tent aan de voet van de torenflat, waar na een welkomstwoord van de heer J. de Winter,nog vele welge kozen woorden werden gesproken. De president-directeur van de N.V.. de heer D. de Winter, liet wel een bijzonder optimistisch geluid horen. „In 35 jaar hebben wjj 10.000 woningen gebouwd. Als wü onze contracten kunnen nakomen en van alle kanten de volle medewerking krijgen, dan bouwen we In 4 jaar rijd de volgende 10.000 woningen. De systeembouw heeft een slechte reuk bij het publiek, maar ik ben er van overtuigd dat deze huizen over 100 jaar nog precies zo staan als nu,H Over de samenwerking met de stedelijke overheid liet de heer De Winter zich bijzonder gunstig uit. Daarin werd fcfj gesteund door de woorden van de burgervader. Burgemeester Peek wees op de symboliek van het hijsen van de vlag op deze bijzondere dag, die de kroon op een gedeelte van het werk zet. Dit imponerende gebouw is de trots van Nieuwland en helpt mee aan de oplossing van het wo ningprobleem in Schiedam De be klimming van de elfde etage, die zojuist is verricht, symboliseert de opgang van de bouwnijverheid in Schiedam. Ten' teken dat het hoogste punt by het bouwen van de torenflat bereikt was (35 m.), hees burgemeester Peek de stedelijke vlag. Van de 13-jarjjje Rudi Z. uit Maas sluis is in het Sportfondsenbad te Schiedam een portemonnaie, inhou dende ƒ2.85 en een nieuw horloge van ƒ58,die hij in zijn kleding in een badhokje verborgen had ge houden. gestolen. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Gemeente. Grote kerk: 10 uur ds. A. Hoffman (H. Doop). 5 uur ds. G. Samson (Feijcnoord). Nleuwc- kerk: 10 uur ds. K. Vogel (Maassluis) en 7 uur dr- L. j. Cazemler cn ds W. A. Krijger. Westerkerk: 9 en 10.30 uur ds. H. W. Hemmes en 5 uur ds. J. D Smids. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J. D. Smids en 7 uur ds. J. G. Jansen. Keihei: 10 uur hr. van Lam- balgen. hulpprcd. te VJaardJncen. 7 uur ds. Van Leeuwen ctd. pred te Am sterdam. Geret. kerk. Oostcrkerk; 10 uur en 5 uur ds. E. J. Oomkes (H. Avond maal). Planvagekcrk9 uur en 4.30 uur ds O. Brinkman (H. Avondmaal). Ju- jlanakerk: 10 uur. 230 uur en 5 uur ds. W. A. Krijger (H Avondmaal). Kei hel: 9 30 uur en 2.30 Uur ds. J. Na wijn (H. Avondmaal) Ziekendlenst gemeente ziekenhuis: 7 uur ds.Q.' Brinkman. Ned. rHer v. Ge ré fEvang.Gebouw Irene: -10 "en '4 uur eerw. heer D. G. HoevenBenthuizen) j»'ed. Prot. Bona. .Wastvest 92: 10.30 -"uiirtie-j; Hebly. Evahg. Luth. Kerk. Alleen 5 uurï bevestiging en intrede yan ds. S. G. •fr d 'Hoeven .door dr.' H. J. Jaatius. ,'oud-Kath, Kerk, Dam 28, 10.15 uur hoogmis Chr. Gefef. Kerk. Kerkgebouw Wa- yande/BJK-lsan: 10 uur,preeklezen en 3 uur ds J. Carlicr (Zutphen). ichr. Gêref. Gemeente. Volksgebouw Tuinlaan- 10 en 4.uur ds M/ J. Middel. koop. ''b"-:. Oud-Geref.. Kerk. Jeugdhuis Lange* Haven 97: '10 cn 5 uur ds. F. "Luytjcs. Baptisten gemeente. Kerkgebouw Broeravesfc - 53t ÏO; <jn .7, uur ds. J. Se- jraar. Leger des Hells. Lange Haven. 27: 10- uur iietligingssamenkomst en 7,30 .■uurverlossingssamenkomst, Gerrit Ver- bodnstraat:' 6.30 uur openluchtsamen-. /komst/ 0.1.V; majoor* en - mevr., J, H.' Drent je. u -f-,- In elf jaar tya zjjn er 2.817 wo ningen gebouwd en nn z^jn er nog 1.045 In aanbouw in Schiedam. Mr. Peek stond nog eens stil bij de bouwmoeilijkhedën na de bevrijding en zag een betere toekomst dagen door de medewerking van de rege ring, die de continuïteit bij het bou wen moet waarborgen om tot een spoedige oplossing van het benau- Het aannemingsbedrijf n.v. Muys en De Winter maakt haast met de uit voering van de bouw van 2500 woningen, waaraan de gemeenteraad «ersf gisteravond zUn goedkeuring verleende. Reeds is aan de Damlaan. tegen over het in aanbouw zflnde complex van 545 woningen, de eerste proefpaal geslagen voor een complex van 900 woningen, waarvan volgens de planning de eerste wordt opgeleverd eind december 1951 en de laatste ongeveer eind september 1959. Het in uitvoering zijnde complex van 545 (497), dat aange merkt kan worden als een deel van de 2500, zal half november 1956 de eerste woning opleveren en eind december 1957 de laatste. Gestreefd wordt naar de bouw van 5&0 woningen per jaar. wend huisvestingsprobleem te ko- i 34, 36, enz, t/m 48 verrast dooi- een mfP* - invasie van het gezelschap ter ge- Burgemeester Peek vertrouwde legenheid van de oplevering van de ook in de toekomst op een effectieve 10.000ste woning. De heer D de en prettige samenwerking met Muys Winter overhandigde hier onder het De Winter, die van de 10,000 wo- toeziend oog van de burgemeester en ningen 1.058 in Schiedam bouwde. In de Van Hoogendorpstraat wcr- I den de bewoners van de nummers I andere autoriteiten aan' acht betref fende bewoners, een enveloppe, in houdende een waardebon. Muys en De Winter, de Nieuw- landbouwers bij uitnemendheid, zijn door de staking van de bouwvak arbeiders bij hun diverse bouwpro jecten tijdelijk wel enigszins op de planning achter geraakt, maar voor een deel is dat ook al weer ingelopen, doordat men vóór lag op het schema. Bij de 545 woningen aan de Damlaan is al een stelling weggehaald cn ligt men met bet heien 55 woningen vóór op de planning. Bij het plan van 228 woningen aan de Van Hogendorpstraat is de opleve ring in mei '56begonr.en en zal de laatste oplevering eind december van dit jaar plaats vinden. Nu zijn er reeds 54 woningen opgeleverd. Het project van 900 woningen aan de Damlaan bestaat voor het grootste Schreven we kortgeleden dat het college van b. en w. eindelijk een be slissing heeft genomen inzake het hard-nodige opknappen van het weinig- fraaie uiterlijk van de huizen in de Klein-Babberspolder tegenover Wilton- Fijenoord, op de vergadering van de gemeenteraad, die gisteravond is gehouden, zyn b. en w. er enigszins op teruggekomen. Wel is de raad ermee akkoord gegaan dat de huizen snel opgeknapt zullen worden en ook is het nodige geld ervoor verstrekt, maar hoogstwaarschijnlijk zal het opknappen op een andere wijze geschieden dan door het opbrengen van de verfsoort Alpha-Sastonex, zoals b. en \v. aanvankelijk hadden voorgesteld. Enige dagen geleden hebben b. en namelijk een aanbieding gehad van een firma die denkt de gevels te kunnen opnkappen met een soort glazuur, dat het voordeel heeft de stenen langere tijd te preserveren, waardoor het onderhoud (bij het doen verven wèl vereist) komt te vervallen. Aanvankelijk stonden b. en w. hier sceptisch tegenover, maar bedoelde firma had pracht-referenties en ook de Nijverheidsorganisatie voor Toe gepast Natuurwetenschappelijk On derzoek was best tevredenover de resultaten van dit procédé. Dat de kosten bovendien door deze laatst voorgestelde behandeling ƒ10.000 la ger zouden komen te liggen heeft bij wethouder mr. M. J. M. van Kinde ren de doorslag gepeven. Hij stelde dus voor dit glazerings- procede toch nog even op de proef te stellen. Mogelijk is zelfs dat niet no dig,, want de leverende firma garan- deerd een houdbaarheid van tien jaar. - De raad toonde zich niet zo enthou siast; De heer-G- Smit/was bang dat deze nieuwe proef de behande ling weer zou ophouden, hetgeen bij de naderende winter („We zitten er midden in." merkte de heer Collé snedig op) bezwaarlijk is. En de heer H, Willemse wilde weten of voor deze glazuurjjbebandeling de huizen dan toch gezandstraald moesten wor den „Als er gezandstraald moet wor den; dan gaat het niet door" vond wethouder VanKinderen, zodat de bewoners van de bedoelde huizen (die niets van zandstralen moeten hebben) gerust kunnen zijn. Door het glazuren worden de gevels nog mooi ook, vertelde de wethouder. Bouw-nota Ook het voorstel om een basis overeenkomst met Muys en de Win ter's Bouw- en Aannemingsbedrijf te sluiten voor het bouwen van 2.500 woningen in «ijf jaar, had de be langstelling van enkele raadsleden. Wethouder Van Kinderen moest het ingediende voorstel nog vlug even wijzigen in dienzin dat ,,2.500 wo ningen" moet worden „een door de' minister goed te keuren aantal, tot een maximum van 2.500 woningen" Voorts zette bij nog uiteen dat het niet noodzakelijk js dat al deze 2.500 huizen woningwet-woningen worden, In het basis-contract is namelijk de mogelijkheid opengehouden dat een deel in premïebouw zal worden uit gevoerd. Zoals dat immers ook het geval is geweest met de drie Toren flats. Dit is o.a. gedaan omdat in het complex van 900 woningen aan Damlaan (met de bouw waarvan de raed reeds in principe akkoord is ge gaan) en <lie het contingent voor 1957 en 1958 zullen uitmaken, vier hoge flatgebouwen komen van acht eta ges. Dit wordt dan ook premlebouw. Dat de plannen hiervoor reeds in éen gevordex-d stadium, zijn werd be wezen door een maquette die in de raadszaal tentoongesteld was. De raadsleden K, Bosch en P. Mak juichten het voorgestelde basis-con tract toe, m:.ar de eerste was. zeer belangstellend naar de wijze waarop b. en w, de particuliere bouwers wil de aanmoedigen, terwijl de heer Mak informeerde waar de „bouw-nota" bleef die b. en w, zou verstrekken over de toekomstige bouwplannen, Bovendien achtte hij het niet juist dat de woningen in Nieuwland, be doeld voor de arbeiders-stand, nu zo veelvuldig betrokken zijn door per sonen uit andere bevolkingsgroepen, ook industriëlen e.d. Wethouder Van Kinderen zette uit een dat juist door de' nieuw voorge stelde basis-overeenkomst, die nog goedgekeurd moest worden door het ministerie, het niet duidelijk meer is welk deel van het bouw-contingent opgesoupeerd zal worden, zodat de cijfers zijn gaan „zweven". Daarom zal' de bouw-nota eerst later." ver strekt kunnen worden. Op de andere vragen meendede wethouder geen antwoord te kunnen geven in een openbare raadszitting, zodat over de bouwplannen door de raad verder in „comité generaal" is ^gepraat Nog enkele andere minder belang rijke onderwerpen 'werden, bespro ken, terwijl alle voorstellen, door ons reeds eerder -min of meer: uitvoerig gepubliceerd, werden aangenomen. Drie wapperende vlaggen: de stedelijke, de nationale en de Muwt-vlag, op de torenflat aan de Burg. vHaarenlaan geven te kennen, dat het hoogste punt by het boutoen bereikt is. Eind november van dit jaar zullen alle 98 wonin gen in dit imponerende flat gebouw tegelijk worden op geleverd. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit weekein de de volgende artsen te raadplegen: A. Hoogendijk, Tuinlaan 74, tel. 68756; D. Houthuysen jr., Swanuner- damsïngel 43, tel. 68516 en "W, H. F. Meyer, Swammerdamsingel 43, tel. 69896. Geopend is apotheek M. M. -H. Evers, Lange haven 81, die ook ge durende de volgende week de nacht dienst waarneemt. De verhuizing van het kantoor van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Beneden-Maas van. het Handelsgebouw te Vlaardingen naar het adres Schiedamseweg 49 te Vlaardingen, is thans in het stadium gekomen, dat alles overgaat. Maan dag zal daarom het kantoor gesloten zijn voor het publiek. Met ingang van 3 juli zullen de bureaus dus ge vestigd zijn aan de Schiedamseweg. De telefoonnummers blijven, onge wijzigd. Het postadres wordt: Post-, bus 17, VlaaTdingen. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: M. JVL H. - Evers. Lange Havfen 81. Bellen bvj ongeval: G-G- en G.D. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag)- vrn 9.30 tot 4.30 uur en Iedere avor-' (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.31) uur Zondags gesloten: R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve., donder dags ex, zaterdags) van -7 totj 8.30 mr; des zondags gesloten. Stetleljjk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling Cornexlle Geopend-dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN J-Y; Passage, 2, 4.15, 7' en* 9.15 uur:..„De .mooiste vrouw ter wereld": Monopolé, 3; .5, 7 en'9 uur: „Paniek in. Gibraltar".' VOORSTELLINGEN Liberty, 8 uur; De Amateur, jaar- feest.?-' ■-• Volksgebouw,,8 uur: b.v.TVTóltastraat toneelavond. Tivoli, 8 uur: Voetbalver, Demos, feestavond. Blauwehuis, 8 juür:. Vara-televisie: club, Plantage, "8 uür: Comité Schiedam voor Christus; bij'eenkoxnst. 'In de Nederlaagserie van Martinit viel het acccr.t gisteravond op het thema van dc evenwichtsoefeningen. Het gladde veld stelde steeds grotere eisen aan de behendigheid van de spelers en goed spel kon onder deze weersomstandigheden niet worden geboden. De wedstrijdext om de ere titel het kampioenschap van Bot terdam hebben dit jaar een nog al vreemd verloop gehad en dit resul teert o.a. in dc groep spelers, die Martinit wegens verwondingen langs de kant moet laten staan. De samenstelling van het wit- rodc team varieert dus wekelijks, vooral ook omdat er nieuwe leden in de gelederen zijn gekomen. Met aanzienlijke wijzigingen werd vrijdag tegen Fortuna 2 uit Vlaar dingen gespeeld. Voor de rust slaag de Martinit er eerst in een 1—0 voorsprong te nemen, daarna door boorden de gasten tweemaal het hok van L, Troost, hoeweler van overwicht weinig sprake was. Na de pauze werd zuiver spel nog moeilijker, de zebra's waren, tech nisch wat bekwamer, zij produceer den. ook meer aanvallen, maar erg aantrekkelijk was de wedstrijd niet. Aan beide kanten maakten de verde digers- nog eenmaal een. fout, zodat het eerst 2—2 werd en daarna 3—2 voor -de bezoekers. Hierbij bleef het, het plaatsen en het samenspelen werd steeds onzuiverder. Fortuna deed nog een enkele vinnige poging, maar niets lukte: Onder het blijmoedig gesprenkel van de royale regen hadden-de wei nige, toeschouwers van tijd tot tijd nog wel een enkel lachje voor die voetballer, die. op zwaaiende benen met de zwaartekracht stond te wor stelen als een ballerina, die bemerkt dat zij haar dag niet heeft. Zonder veel ophef kwam het einde van een vriendschappelijke, doch weinig grootse strijd. Nog steeds heeft Ex celsior uit Rotterdam de meeste kans op de eerste plaats. Volgende week komt Excelsior '20 en daarna tot slot VFC. deel uit flats van vier verdiepingen met daartussen laagbouw van win kels. Daarbij komen nog vier flats van acht verdiepingen hoog; Los van de gebouwen zullen garages worden gebouwd. Eind oktober zullen de werkzaam heden aan de torenflat, aan de Burg. Van Haarenlaan geheel voltooid zijn. Hier ligt men ongeveer 9 woningen achter op de planning. Met het heien werd in april van het vorig jaar be gonnen. Spoedig zal met het glasdicht maken van het gebouw worden be gonnen. Twee flats van hetzelfde type als bovengenoemde worden aan dé Vlaardingerdyk gebouwd. Het onder huis is al gereed en aan de eerste verdieping wordt gebouwd. Hoewel men hier een maand achter ligt op het bouwschema en ondanks de sta king, verwacht men toch tijdig klaar te komen. De eerste flat zal opge leverd worden eind februari '57 en de tweede eind april'57, BOZE ZWAAN HIELD HUIS IN TUINTJE Een zwaan heeft gisteren heel wat consternatie - verwekt door het wa ter aan de Stadhouderslcan te ver laten' en binnen te dringen in d* voortuin van de familie van B., waar hij flink huis hield in de plan ten. Het kwaadaardige dier pikte naar hartelust in de bloemen en planten en liet zich noch door me vrouw van B., noch door iémand anders verdrijven. De opzichter van de- plantsoenendienst bracht tenslot te mtkomst: Hij greep de vogel beet en deponeerde hem weer in het wa- ter. Bij een controle van de- politie op autobussen, kwam vast te, staan, dat de chauffeur, die met 'n bus school kinderen, gisteren. uit de Francois Havexrschmidtlaan vertrok niet in 't bezit van het vereiste rijbewijs DE was. Aan de bestuurder werd rij verbod opgelegd en er moest een andere chauffeur konijn om de kin deren naar de plaats van bestem ming te brengen. Advertentie LM.i Singel 114-115 Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Als Gina Lollobrigida door èèn Onze stadgenoot de heer J. Oranje is te Amsterdam, geslaagd voor'het diploma van het Ned. Instituut van Accountants (N.I.V.A.). De 22-jarige vertegenwoordiger A. J. Th. uit Gouderak kwam gistermid dag omstr, 4 uur aan de Koemarkt met zijn scooter' te vallen, voor de achterwielen van een vrachtauto, die hij wilde passeren. De scooter- rijder brak zijn linkeronderbeen en is door de G.G. en G.D. naar het Bergwegziekenhuis gebracht. in Rotterdam GEBOREN: Hendriks, d.v. D. J. van der Raaf en H. de Vos; Cornelis, J. J. z.v. H. B. C. Harmsen en J. A. Verhoeckx; Johannes W. A., z.v. J, T. A. de Koning en M. de Goederen. OVERLEDEN: A. Lamens, 65 j., vr. v. van dér Waal; A. T. van Dam, 75 jaar, wed. v. Dubbelman. Kosteloze inenting Op dinsdag 3 juli 's middags van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid-tot kosteloze inenting tegen' pokken 'in het gebouw van de G.G, en G.D., Tuinlaan 80. Trouwboekjes der ouders of ge boortebewijzen der kinderen mede- rengeri. Voor Jeugd Jolijt staan de volgen de week weer verschillende dingen op het programma. Op woensdag 4 juli, aanvang V7 uur zijn eer wieler wedstrijden v< or 1315-jarigen en voor 8 tot 13-jarigen autoped-wed strijd in het oosten van de stad (aan vang 7 uur, Parallelweg), onder lei ding van clubhuis St. Joris Doele. In het westen van de stad zijn er op 4 juli rolschaatswedstrïjden voor 8 tot 13-jarigen, o.l.v. de CJMV, aan vang 7 uur Nassaulaan. In de ooste lijke wijk is er voor kinderen van 5 tot 8 jaar een spelmiddag op het schoolplein aan de B. Ballotsingel, o.l.v. Het Singelkwartier. Donderdag 5 juli is er - weer een gekostumeerde optocht in wijk zuid. Verzamelpunt school Dwarsstraat, aanvang 7 uur. i Voetbalcompetitie van St.-Joris Doele Het programma van de zomer avondvoetbalcompetitie 1956 voor de volgende week luidt, als volgt:. Dinsdag 3 juli; C-afd; 7 uur; TB— DDB(CO J)7.35 - uur: CO J1—Piet Hein; B-afd. 8.10 uur; DSB—Anker. Donderdag 5 juli: A-afd. 7 Uur: Het Anker—St. Joris Doele, 8.05 uur: Ró- wallenhuis—Piet Hein. Vrijdag 6 juli: B- afd. 7 uur: DWOCOJ, 8.05 uur: Het Anker—Piet Hein. Door het slechte weer zijn enkele wedstrijden afgelast maar in de maand juli wor den deze wel ingehaald; De spelers worden verzocht, vroegtijdig op het veld aanwezig-te zijn. ding opvalt in „De mooiste vrouw ter wereld", dan is het wel door haar... veelzijdigheid. Ginn speelt in deze in de tweede helft der naughty mineties gesitueerde film de rol van Lina Cavalieri: delen uit het levensverhaal van deze zangeres vormden de basis van het filmver haal. De makers van de film hebben dit zodanig verwerktdat er een zeer fleurige film ontstond, die geen moment verveelt Wat de veelzijdigheid van Gina Lollobrigida betreft, het meest op vallend is haar uit deze film blijken- de zangtalent: alle in de film voor komende aria's en liederen zingt zij zelf. Men vraagt zich slechts af: als iemand zo'n stem heeft, waarom er dan niet éérder van geprofiteerd? Veelzijdig zijn haar talenten zeker: haar dansen zijn heel aardig, zij geeft een voortreffelijk nummertje (komisch) schermen weg, zij toont ook wel duidelijk dat zij acteren kón. En bij dit alles, onvermijdelijk, is er wel dat pronkeh met lichame lijke schoonheid, maar -het gebeurt niet al te nadrukkelijk, het past bij Gina's rol als „de mooiste vrouw ter wereld annb. 1895—1900". Men kan trouwens ronduit zeggen dat deze rol de Italiaanse „op het lijf" geschreven is. Men neme dat' niét te letterlijk! Maar we mogen beslist niet de overige verdiensten van deze film (in verrukkelijke Eastman-kleuren opgenomen) vergeten. Vittorio Gass- man is als Lina Cavalieri's Russi sche. prinselijke geliefde Gina's ideale tegenspeler; Robert Alda (uit Amerika) voldoet tiitstekend als de leraar en dirigent Doria, die tot moord komt omdat hij „de mooiste vrouw ter wereld" niet aan een'an der gunt. De rol van Gina-lïna's derde geliefde, Silvani, wordt niet opvallend goed gespeeld (door Gino Sinimberghï), maar de zang voor deze rol is van Mario del Monaco Over het algemeen zijn de vertolkin gen van de bjjrollen wel goed, maar een bijzonder prijsje verdient toch wel Anna Vernon, in. haar kleine, maar werkelijk veroverend goed ge speelde rol van Lina's vriendin en partner Carmela, Als zij door Gina's oogverblindende schoonheid over *t (schalkse) hoofd wordt gezien, is dat erg jammer: let eens op haar kostelijke gezichten! De beste scènes, vinden we, treft men vrij voor.in de film aan: die Evenals donderdagavond was ook vrijdagavond de regen spelbreker bij het toernooi om de open b- en c- tenniskampioenschappen van het dis trict Schiedam. Wedstrijdleider L. Verduyn zit daardoor voor het grote vraagstuk vandaag en morgen ruim 60 partijen te moeten laten spelen, wil het toernooi zondag kunnen wor den besloten. Volgens zijn schema is het mogelijk, indien het weer niet opnieuw afgelasting, resp. uitstellen van partijen veroorzaakt Al is daarvoor de medewerking van alle deelnemers nodig, die vaker moeten spelen dan normaal, vooral als men in diverse finales doordringt. Ondertussen was het jammer, dat b.v. gisteravond de heel spannende partij tussen mevrouw Duyster en mej.- Mens moest worden onderbro ken. Eerst werden de lomaatkleurig geworden ballen vervangen door hel derwitte, maar toch werd het te don ker om deze gelijkopgaande strijd (in de regen) te voltooien. De uitslagen waren: Klasse b. Heren enkel: Dagniaux— Visset": 6-3, 7—5.. Dames enkel: Mevr. Duystermej. Mens 7—5, 4—3 afgebroken; mevr. De Roos—mevr. Van Zwieten 6—2, 4—6, 6—4. Heren dubbel: v. Zwieien/v. d: Berg—Hasselaar/Samir L, Estefau 6—2, 6—2. Klasse c. Heren enkel De Bruyn Pleket 75. 64; Prinsv. Oosterom 6—O, 61; Don—Rottier' 6—4, B—6. Dames enkel: mevr. Goosmevr. Bottelter 6*2, 6—2. Daxnes dubbel: mevr. v. d. Windt/ mevr. de Kreekmevr. v. Dorp/ mevr, v. Leeuwen 60, 10—8. Heren dubbel: v. Elk/de Vos—v. Baarle/v. Dorp 6—3, 6—2. Op de markt aan het Broersveld i Schiedam, is 'gisteren een porte monnaie, inhoudende ƒ22,50 'gesto len, uit een zij vakje van de tas van mevrouw K. J. M.—de J. uit Rot terdam. kostelijke, levendige tonelen in het derderangstheatertje waar Gina-Lina haar zangdebuut maakt, die dwaze shots waar de zangereseerst een collega een aframmeling geeft en haar later in een fraai geënsceneerd .duel met floret èn spot verslaat.,... De regie van ,deze film in wide- screen was in handen van Robert Z. Leonard, die het onderwerp met grote zorg behandeld heeft en.wei nig mogelijkheden veronachtzaam de. In Monopole: Dat er ook aan Italiaanse zijde in de oorlog dapperen waren, die schrij lings op een torpedo gezeten de vij andelijke wateren binnendrongen om daar dood en verderf te zaaien; wil de Italiaanse film: „Paniek in Gi braltar" aantonen. Een onzekere be stemming gaan de waaghalzen in ieder geval op hun z.g. „zwijnen" wel tegemoet, want het projectiel kan de bemanning niet naar de basis terugbrengen, zodat krijgsgevangen schap al bet allergunstigste lot is. Geheime opdrachten moeten door een groepje mannen worden uitge voerd. waarbij een danseres uit een havenkroeg als geheim agente zeer gewaardeerde medewerking verleent. Tenslotte-voert de „zwijnen"-bcman- ning een geslaagde aanval xxit op de haven van Alexandria, die onder veel rumoer van dieptebommen en een ondraaglijke spanning verloopt. Avontuur en spanning genoeg, maar weinig inhoud. DEN HAAG. - Van wege H. M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden wordt de volgende mededeling ver strekt; „De wijze waarop men in den vreemde het toe laatbaar heeft geoordeeld in het openhaar ons ge zinsleven en de verhou dingen in onze naaste omgeving te belichten, heeft ons beiden teleur gesteld en gegriefd. W\j achten een onder zoek naar de omstandig heden, die hiertoe heb ben kunnen leiden, ge wenst. Het is ons een voldoe ning prof. dr. L. J. M. Beel, prot mr. P. S. Ger- brandy en jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starken- borgh Stachouwer be reid te hebben gevonden dit onderzoek in te stel len en ons van raad te dienen. JULIANA BERNHARD." Naar wij van rie 'meest be voegde zijde vernemen beeft prof dr. L. J. M. Beel. in ver band met bovenstaand tot hem gericht verzoek, aan H M. de Koningin verzocht het door hem reeds aangeboden ontslag op 7 juli te willen aanvaarden. Prof. mr P. S .Gerbrandy deelt; mede. dat hü zijn Ka merlidmaatschap op dezelfde grond niet zal aanvaarden. Van de heer mr. A. W L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer is reeds medege deeld dat hij ontslag heeft ge vraagd uit de door hem. be-;,. klede openbare functie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1