t Stoffenhuis v. d. Leeden j Nieuwland: het centrum van dë na-oorlogsc woningbouw C 3 GRATIS KOPEN j Schiedam wint beker voor derde maai Rond recreatiegebied Brielse Maas schitterende tochten mogelijk mm In 'n tempo van 6.36 per week verrezen de huizen 10 jarig bestaan 5 2 Gratis koopdagen Verkeersdiploma's voor 865 schoolkinderen Motorclub Schiedam naar de l.LM.-rally 1956 Koeriersters OVERZICHT VAN DE BOUWBEDRIJVIGHEID Arbeidsmarkt 1 Vrouwen-overschot neemt af WALD0-RIJSCH00L 69915 PO LITIE SP OR TDA G Niet uitsluitend zeilsport... Duivensport Zweed stapt uit rijdende tram Burgerlijke stand Fietsen gestolen Ter verdediging van de prijs! Met 48 leden op 28 motoren „Widiija" Sorset-lndusfrie NAAISTERS- LEERLINS NAAISTERS AANK. NAAISTERS I Woensdag 4 juli 1956 Nu de gemeenteraad van Schiedam tot het besluit is ge komen om met de grote systeembouwer, Muys de Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf, een basis-overeenkomst te slui ten, die tot resultaat zal hebben dat in de komende vijf jaar 2.500 woningen in Nieuwland gebouwd zullen worden, is het interessant nog eens na te gaan hoeveel woningen er na de oorlog door de gemeente, de grootste bouwer in Schiedam, zijn neergezet. Hierbij laten we dus de complexen, door particu lieren en woningbouwverenigingen neergezet, buiten beschou wing. Deze gemeentelijke bouw heeft zich in 1952 hoofdzake lijk geconcentreerd op de Nieuwlandse polder, waar in snel tempo een moderne woonwijk is verrezen. Dit project luidde een nieuwe periode in, maar tevoren zijn er door de gemeente nog andere complexen gebouwd. complex van 448 woningen, dat aan vankelijk geheel in beton, zander gebruikmaking van bakstenen, zou den worden opgetrokken, Maar op grond van economie en schoonheid, is toch maar .besloten, om over te gaan, voor wat de gevels betreft, tot vulling met bakstenen. Daarop zijn in een verbluffend tempo van gemiddeld 6.36 woningen per week tot op mei j.l. toe 1.222 woningen gebouwd Dit zijn dan 1-054 Mtwi-systeemwoningen en 168 Bredero-woningen. Deze laatste, aan en nabij de Troelstralaan gelegen, kan men geen eigenlijke systeem woningen noemen. Maar de uitbreiding van Nieuw land gaat gestadig voort. Aan de Damlaan^is het complex van 228 huizen bijna gereed en zal nog dit jaar betrokken kunnen' worden. Naarstig wordt er gewerkt aan het complex ten Westen van de (be staande) Damiaan en van het aller nieuwste complex van ongeveer 900 woningen ten Oosten van de Dam iaan en ten Zuiden van de (nog aan te leggen) Burg. van Haarenlaan is de eerste paal reeds de grond in gegaan. WIJ K- C ENT R ÜM Dit laatste complex nu wordt een afzonderlijk wijksegment, aangeslo ten op de Noord vest. Hiervoor wordt ook een afzonderlijk wijkcentrum met winkels ingericht, flat kamt bij het pompstation Hier komen ook de vier hoge flatgebouwen, die men voornemens ïs te bouwen. Tussen de woningen in zijn de openbare en bijzondere gebouwen geprojecteerd, zoveel mogelijk om geven door groenstroken. Een ip 1947 werd een bescheiden begin gemaakt met deze na-oorlogse ge meentelijke woningbouw. Het waren 47 woningen aan de Dalton-, Morse- en Fahrenheitstrsat: traditionele bouw nog. maar toch reeds met ste nen vloeren. Hierop volgden 220 wo ningen, eveneens in het Oosten van de stad (B. Ballotsingel, Boylestraat en Lorentzlaan), In die zelfde tijd werd een aanvang gemaakt met het complex van 12G woningen in de Klein-Babberspolder, woningen, die nu weer een grondige verandering van uiterlijk zullen ondergaan Door de toenmaals geldende fi- pancieringsregeling was de bouw van een royale, grote woning i mogelijk. Op deze voet werden in 3949 en 1950 de twee grote flatge bouwen voor bejaarden, bevattende totaal 16$ woningen, ten Noorden van Vlaardingerdijk neergezet. Ook aan de Hogenbamveg verrezen nog 148 gemeente woningen. Als inleiding tot een nieuwe perio de zijn daarop in de Babberspolder 96 z.g. „stunt-woningen" gebouwd. „Stunt", omdat hierbij een speciale financieringsregeling werd vastge steld. die het prototype zou worden van de huidige regeling, waarbij de rijksbijdrage voornamelijk gebaseerd is op het aantal te plaatsen bedden EXPERIMENT Met deze „nieuwe periode" be doelen de aanleg van Nieuw land. Een experiment op woningv bouwkundiggebied, waarop de Schiedamse stedeboiiwer J M. Hor vath zijn duidelijke stempel heeft gezet. Hü kreeg de kans waar elke stedebouwer van droomt om op een leeg terrein, ongehinderd door be staande bebouwing een nieuwe stadswijk te creëren, die niet alleen functioneel, maar ook esthetisch verantwoord zou zijn. Echter met één grote beperking: om op zo min mogelijk terrein zoveel mogelijk wo ningen. neer te zetten. "Met dit experiment is de heer Horvath zeker geslaagd. Hij brak met de traditionele opvattingen om straten te ontwerpen met daaraan huizen. Nee. hij zette op functioaeel- verantwoorde wijze de huizen neer en daartussen kwamen de straten. Nu zijn blokken systeem-woningen zeer onhandelbare elementen, voor een stadsontwerp, omdat men door de eenvormigheid makkelijk een saaie doodse aanblik krijgt. CONTRASTEN Door een ver doorgevoerde con trast-werking Is de heer Horvath er echter in geslaagd deze „blokken- wijk" toch een fris en vrij aanzien te geven. De blokken werden niet naast elkaar, maar zoveel mogelijk haaks op elkaar gezet, waardoor men voorkomt (althans zo veel mo gelijk) dat de bewoners bij elkaar op tafel kijken Tussen de steen massieven zorgen brede groenstro ken voor de afwisseling. Een bijzondere rol spelen in het stads-ontwerp ook de singels, die men overal in Nieuwland aantreft. Aan de rand, om aan te geven dat het een afzonderlijke woongemeen schap is, maar er ook doorheen, zo dat Nieuwland (dat immers m de toekomst als een „kap" om Schie dam heen zal liggen), in segmenten wordt gesneden; die elk weer aan sluiten op de oudere stadsdelen. TOCH TORENFLAT? Geslaagd als het ontwerp van Nieuwland mag heten, is er thans toch eett „verminking" van te con stateren. Namelijk het ontbreken van do Torenflat, die de hoofdader, de Troelstralaan, zou afsluiten. De bouw van dit hoge gebouw is im mers stilgelegd omdat een paal In de fundering is Weggezakt. Wel is er een andere torenflat afgebouwd kunnen worden, maar juist de be langrijkste yan de twee, In esthe tisch opzicht althans, ontbreekt. Een verminking. Een rapport van Grondmechanica te Delft is nog steeds niet uitge bracht over de oorzaak van de ver zakking, maar wanneer dit rapport niet al te ongunstig uitvalt, dan kan men er zeker van zijn dat toch een hoog gebouw, zo mogelijk een To renflat, de Troelstralaan zfcl gaan 16.36 PER WEEK Maar om op het bouwen terug te komen. Op 25 februari 1952 werd be gonnen met de bouw van het eerste groot aantal is reeds gereed geko men, b.v. het buurthuis (met ver gaderruimten, bibliotheek en con sultatiebureau) en ook zeven scho len. drie lagere en één b.l.o.-school en verder naar het Oosten een r.k ulo- en een huishoudschool en ook de openbare technische school. Er komen echter nog meer scholen: een r.k. technische school en een r.k. lyceum: een prot. chr. tech nische school en een prot chr. la gere school, ook een openbare la gere school. Tenslotte zullen in Nieuwland ook het gemeentelijke gymnasium en de rijks-h.b.s., al dan niet tezamen gevoegd, een plaats krijgen. Er zijn in Nieuw land drie gymnastieklokalen en een vierde komt er binnenkort bij. Drie kerken, hervormd, gerefor meerd en katholiek, zijn in het plan opgenomen. OOKKETHEL Een ander centrum van bouwbe- drijvigheid is Ketbel, Na de oorlog, zijn hier ongeveer 350 woningen ge reed gekomen, thans zijn de plan nen gereed voor nog 77, wellicht zelfs 141 woningen Een deel der be staande huizen (ongeveer 250) is in systeembouw uitgevoerd, n.l. de Airye- en Welchen-woningen (door Muwi verbeterd en aangepast), de anderen werden door particuliere bouwers neergezet. De voor woningbouw beschikbare grond in Tuindorp Kethel is thans nagenoeg geheel uitgegeven. dags 8.30 x. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G-G. en G.D. Tuinlaan 89, telefoon 69290. Gctn. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4,30 uur en iedere avond (behalve woens- en zaterdags) van 7 tot uur Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags ei- zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling Corneille. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De mooiste vrouw ter wereld". Monopolc, 2, 7 en 9 uur: „Gestolen liefde". VOORSTELLINGEN Arcade uur: Coöp. D.E.S., Prop.- feestavond. Irene, 8 uur: Rode Kruis filmavond. Jeugd Jolijt, 7 uur: Stadhouderslaan wielerwedstrijd; Farallelw.: auto pedwedstrijden; Nassaulaan: rol- schaatswedstrijd; schoolplein B. Ballotsingel: spëlavond. (Advertentie IM.) Helst u reeds geprofiteerd van onze JUBILEUM-ACTIE? Wegens het onzer stoffenzaak in het tijdvak van 28 juni t.ra. 12 juli s N BENUT UW KANS! I Deze aanbieding geldt alleen voor 't Stoffenhuis v. d, Lcederf. -J s BKOERSVEST10 langs de Schiedamseweg is met de bouw van woningen een aanvang gemaakt. Deze zijn ruimer en van meer welstand dan elders mogelijk was. Mede door de bouw van het zwem bad moet de Schiedamseweg van een riolering worden voorzien. De werk zaamheden hieraan en aan de pro fiel-wijziging van de Schïedamseweg zal binnenkort aanvangen. Ook de aanleg van straten ten Oosten van de Schiedamseweg zal spoedig ter hand worden genomen. Door zijn ligging rondom en in het actieve- en passieve-recreatiegebied (openluebthad, sportvelden, park SCHIEDAM won de politiesport- dag op De Vijfsluizen. Het onder deel touwtrekken, altijd één van de spectaculairste nummers, was evenwel voor de Vlaardingse po litiemannen, die op het moment van het, nemen, van deze foto op het punt staan hun tegenstanders over de streep te halen. Volgens het statistisch overzicht van de gemeente is Schiedam nog steeds „vertrek-gemeente", want ook in de maand mei gingen meer Schie- Ook dammers zich elders vestigen, dan "3~ dat er nieuwe vestigingen plaats hadden. 272 tegen 249. Toch is dit cijfer minder dan het lang is ge weest. Dat de bevolking in totaal toch met 66 tot 76.965 is gestegen, is te danken aan het geboorte-over schot van 89. Een ander opmerkelijk verschijn sel is dat het „vrouwen-overschot" langzaam maar zeker afneemt, dit bedraagt op 1 juni maar 193. De oor zaak is dat er aanzienlijk meer jon gens dan meisjes geboren worden; in mei zelfs anderhalf maal zoveel. Daartegenover staat dat er meer Schiedamse meisjes trouwen met mannen van buiten, dan omgekeerd. Gistermorgen heeft de schooljeugd toelichting op de gemaakte fouten, bezit genomen van het Passagethea- maar deelde aan de andere kant ook ter. want daar is aan 865 kinderen weer wat pluimpjes uit. it.„ Nog andere verkeersfilms, ter be schikking gesteld door de verkeers politie van Rotterdam, werden ver toond, waarbij o.a. een rolprent over -'iertjes jeugd. belooft het Tuindorp in de toe- j In mei zelfs driemaal zoveel. Dit be komst een fraai geheel te worden. (Advertentie I.U.) tekent dat de Schiedamse jonkvrou wen naar elders vertrekken zo het vrouwen-overschot helpen vermin den Er werden in mei overigens 92 huwelijken gesloten waarvan maar 8 jonge echtparen een eigen huis kre gen of nog geen 9%, 38 paren trok ken btj de ouders in en in 20 geval len gingen de jong-gehuwden. afzon derlijk wonen. het veilig verkeersdipïoma uitge reikt. dat zij veroverd hebben vsa een schriftelijk en een praktisch examen. Zoals ir. A. Hoek, voorzitter van de Schiedamse afdeling van de V.V.V. opmerkte, slaat Schiedam geen slecht figur bij deze examens, want de deelname is groot, hetgeen bereikt is door dat vrijwel alle scho len meewerken aan de actie. Ook het percentage geslaagden is gunstig en er zijn zélfs vier scholen waarvan de hele klas in het bezit is gekomen van het begeerde diploma. Dit zijn de Comeniusschool, de Erasmus- school, de Sint-Thomasschool en de Prinses Beatrixschool, de gasfcvrou- we voor de lessen. De V.V.V.-vQorzitter bracht verder dank aan allen, die meegewerkt heb ben om deze actie ook dit jaar te doen slagen en daarbij kreeg de Schiedamse verkeerspolitie, die ber gen werk heeft verzet, een dankbaar applaus van de kinderen. Alvorens de diploma's werden uit gereikt, vertoonde men lantaarn plaatjes. die gemaakt zijn tijdens het praktische verkeersexamen. Inspecteur J. J. Knoop, hoofd van de verkeerspolitie, gaf hierbij een Dinsdag werd op het sportpark „De Vïjfslulzen" voor de derde maal een Politie Sportdag gehouden tussen de gemeentelijke politiekorpsen van Schiedam en Vlaardingen en ook de Rijkspolitie te Water, district Vlaardingen. Evenals beide voor gaande jaren wist ook ditmaal de Schiedamse poiïtie-sportverenïging op de wisselbeker beslag te leggen. Maar de Vlaardingse politiemannen zaten hun Schiedamse collega's dit maal dicht op de hielen. Een ver schil van slechts 18 punten in een dermate uitgebreid programma is niet zoveel. De schietwedstrijden, welke een dag eerder waren gehouden, werd een. overwinning voor de Vlaarding se schutters mét 290 punten op de buks en 281 punten met K.S.O. Een fraaie prestatie leverden hier de bri gadier Boer en hoofdagent Gnmme- rink, door 5 maal de roos te treffen. Schiedam werd beide malen twee de en de Rijkspolitie te Water derde. Tijdens een gezellige lunch hield burgemeester Peek een toespraak, waarin hij zijn verheugenis uitsprak over de goede samenwerking tussen de onderscheidene, korpsen. Het feit, dat hij tijdens deze lunch door middel van een schraag was geschei den van zijn tafeldame, de echtgeno te van de Vlaardingse politiecom missaris, milde hij niet zien als een tweede „Vijfsluizen-brug", hetgeen burgemeester Heusdens, die even eens aanzat, een brede glimlach ontlokte. Verschillende autoriteiten gaven van hun belangstelling blijk. Naast de reeds genoemden merkten we o a, nog op de Commissaris van Politie van Schiedam en Vlaardingen, ma joor P. C. Silver districtscommandant (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. Nu de ontwikkeling van het recreatie gebied langs de afgedamde Brielse Maas zover gevorderd is, dat het in de komende vakantiemaanden een rol zal gaan spelen als toeristisch evenement voor de bevolkingscentra langs de Nieuwe Waterweg, is het goed er eens op te wijzen, in mm i dat het hier niet uitsluitend een zeilsportgebied betreft, zoals Op 30 mei 1356 stonden insesehre- waak wordt gedacht. Integendeel, ook de fietsers en bromfiet- sers moeten er beslist eens een dagje op uittrekken om in dit gebied verpozing te zoeken aan de waterkant. Voordat in 1950 de mannen van Via dc kop van het eiland Rozen- Rijkswaterstaat de Brielse Maas af- burg, dat men met het veer uit Maas- sloten met een zware dijk. stroomde 1 sluis_ bereikt, is de tocht echter veel hier een machtige zeearm. Veel is er mooier, door deze afdamming anders gewor- j Als men Den Briel met zijn wal den, maar veel is er ook gebleven.len cn zijn stadpoorten bekeken Zo langzamerhand is daar een na- j heeft, dient men_de ®tad te ^ymatcn ven 83 mannen en 12 vrouwen, van wie er resp. 68 cn 4 geheel werk loos waren. Het aantal inschrijvingen gedurende de maand juni bedroeg 95 mannen en 32 vrouwen; geplaatst werden 62 man en 20 vrouwen: afge voerd werden 31 mannen en 5 vrou wen. zodat op 28 juni 1956 nog in geschreven stonden 65 mannen en 19 vrouwen, van wie er resp. 67 en 6 geheel werkloos waren. Gedurende de verslagmaand wer den ontvangen 72 nieuwe aanvragen van werkgevers voor mannen en 38 voor vrouwen, terwijl op 28 iuni nog 2120 aanvragen voor mannen en 171 voor vrouwen als onvoldaan stonden geboekt. -Voor emigratie werden in juni 4 nieuwe gevallen genoteerd, terwijl 5 gevallen werden afgewerkt Op 28 juni waren nog 8 gevallen in behan deling het geheel niet te houden aan dit rij wielpad. De bezoekers van dit gebied kunnen vrij gaan en staan in de grasveldjes, die zich langs het pad bevinden. Deze veldjes vormen een prachtige gelegenheid voor picknic ken e.d. Waar het pad voert door een open oeverstrook vindt men hagen, die beschutting geven tegen de wind. Hoog boven op de dijk treft men aan de oude vuurtoren, de Stenen Baak, die vroeger de ingang van het Briel. se Gat bewaakte. Vervolgens komt de fietser langs het Kruininger Gors met het grote kam peercentrum, Al spoedig is dan Oostvoorne bereikt. Daar vindt men ook de afsluitdijk. Rond het gedenkteken, opgericht om de herinnering aan de afdamming levend te houden, is een terras ge bouwd, van waar men een schitte rend gezicht heeft op het niet af gesloten deel van het Brielse Gat. Een nieuw rijwielpad verbindt via de afsluitdijk de beide Maasoevers. tuurpark ontstaan voor de bevolking i langs'de haven. Onmiddellijk buiten I Aan de Rozenburgse kant sluit het *7 - .uATnA»! n-aot Aa Iinlcs-l nnd nnn nn pnkplr» rllsticlcp nnlnsr- van de m dat opzicht zo misdeelde Zuidhollandse steden. De tocht rond en door dit unieke gebied kan beginnen m Vlaardmgen. bij het gemeentelijke veer over de de stadspoort gaat de fietser links- I pad aan op enkele rustieke polder- af. Langs bet poldergemaal rijdend, i weggetjes via welke de grote beton- hereikt men een prachtig nieuw weg bereikt kan worden, die in de fietspad, dat eerst langs de Brielse oorlogsjaren werd aangelegd. Via Maasoever "loopt en daarna afbuigt de oever van de Waterweg wordt der Rijkspolitie te Water, de oud commissaris van Schiedam, de heer v. Veen, allen vergezeld van hun da mes. De heer Willems van Be veren, voorzitter van de Schiedamse Politie Sportvereniging bracht dank aan de autoriteiten voor, hun aanwezigheid en grote steun bij de organisatie der wedstrijden. Een bijzonder woord van dank richtte hij" voorts tot me]. Jordaans, directrice van de Schie damse Huishoudschool, die met haar meisjes de lunch keurig had ver zorgd. Ook de "heer v. Roon, beheer der van het sportpark, met zijn per soneel, werd niet vergeten. De heer v. d. Gaag, die zich als starter cn jurylid voor deze wedstrijden onmis. baar heeft gemaakt, kreeg een aar dige herinnering can geboden. Majoor Silver heeft na afloop met een toepasselijk woord de prijzen uitgereikt. Maar alvorens dit te doen, bracht hij, namens alle deelnemers, dank aan de Schiedamse Politie Sportvereniging, die de organisatie op voortreffelijke wijze had ver zorgd. De heren Fransen en Verkaik, welke laatste door ziekte niet aan wezig kon zijn, werd daarbij een, bij zonder woord van lof toegezwaaid. De gedetailleerde uitslagen waren: Hardlopen vet.: 1 Schiedam; 2 Vlaardingen; 3 Pol, te Water. Hardlopen jun.: 1 Schiedam; 2 Vlaardingen; 3 Pol. te Water. Kogelstoten vet.: 1 Schiedam; 2 Vlaardingen; 3 Pol. te Water. Kogelstoten jun.: 1 Vlaardingen; 2 Schiedam; 3 Pol. ie Water, Hoogspringen vet: 1 Schiedam; 2 Vlaardingen; 3 Pol. te Water. Hoogspringen jun.: 1 Schiedam; 2 Vlaardingen; 3 Pol. te Water. "ersprirjgen. vet; 1 Schiedam; 2 Vlaardingen; 3 Pol. te Water. Verspringen jun.: 1. Schiedam; 2 Vlaardmgen; 3Pol. te Water, Estafette vet.: 1 Schiedam; 2 Vlaar dingen; 3 Pol. te Water. Zwemmen: 1 Vlaardingen 60 pun ten; 2 Pol. te Water 59% punt; 3 Schiedam 58% punt. Voetballen; Vlaardingen-Schiedam 1-— 1; Pol. te WaterSchiedam 0—1; Vlaardingen—Pol. te Water 3—0. Vlaardingen wint Volleybal: Pol. te Water—Vlaar dingen 2—1; Schiedam—Vlaardingen 32; Pol. te Water—Schiedam 3—0. Schiedam wint. Het touwtrekken, werd evenals verleden jaar een overwinning voor de Vlaardingse „aware jongens". Bij het tennissen wisten de heer Beeke (Pol. te Water) en mej. Om- mering (Pol. Vlaardingen) in de en kelspelen de overwinning uit het vuur te slepen. In het mixed-dubbel waren mej. Wemmer us en. comm. Rijtema onverslaanbaar. Het totaal aantal punten, waarme de Schiedam dit jaar op de beker beslag legde, was 266%. Vlaardingen kwam tot 248 en de Rijkspolitie te Water tot 178%, De Schiedamse postduivenvereni ging „De Blauwe Doffer" organi seert zondagmorgen een vlucht voor jonge duiven vanuit Zwjjndrecht. Inkorven van 7 30 tot 8.30 uur. De ze vlucht staat open voor alle ge organiseerde liefhebbers. Verder heeft De Blauwe Doffer een wedvlucht gehouden vanuit St. Denis, een afstand van 360 km. De uitslagen waren: 1 Hartog; 2 Opijnen; 3 8 12 R. v. Loopik; 4 27 28 Kerkhof; 5 C. A. Hersbach; 6 16 v. d. Hoeven; 7 21 25 Leeuwen (Co.); 9 gebr. Lems; 10 J. Broeders; 11 M. Putters; 13 20 H, J. Brokling; 14 J, W. Kazenbroot: 15 22 Kouwenberg; 17 Hopstein; 18 v. d. Kant; 19 gebr. Hersbach; 23 v. Gogh-Kosten; 24 26 B. Rokers; dipl. Paardenkopen de verkeersbrigadiertje$ wel de aan dacht had van de jeug Jaarfeest A.B.v O.v.D. Men verzocht ons bekend te willen maken dat de leden van de Alg. Bond van Ouden van Dagen de kaarten voor het-tiende jaarfeest op 11 en 12 juli in het Blauwhuis kun nen afhalen op 5 en 6 juli op ver toon van geldig lidmaatschapboekjc. Gisteravond is de Zweedse zeeman P. O. R. C„ thuishorend op een Zweedse tanker, die bij Wilton-Fijen» oord in dok ligt. uft een rijdende tram gesprongen, waarbij hij ernstig gewond is. Hij was omstreeks kwart over negen op het Koemarktplein in een bijwagen van lijn 4, gestapt en. verkeerde kennelijk onder de in vloed van sterke drank. Ter hoog te van dc nieuwe Mathenesserstraat, toen de tram een flinke snelheid had, stond hij wat waggelend op en stapte pardoes uit de wagen. Hij sloeg een paar maal over de kop en bleef liggen. Door de G.G. en G.D. is hij naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, waar hij ook is opgenomen voor de behandeling van een hersen schudding. *s Middags om half twee had er nog een ongeluk plaats met de tram op het Marktplein. De 70-jange me vrouw C. Z.B. uit de Jozef Israèls- straar werd gerepen door een rijden de tram en tegen de grond gesmakt. Zij kreeg bloeduitstortingen aan hoofd en linkerheup. GEBOREN: Abramina G. A. en Elisabeth M,, ds. v. H. J. van Haas ter cn M. E. Bijtenhoom; Marrus H., z. R, J. van Yperen en A. Godde; Elisabeth M.. d. v. E. J. Coenen en C. de Gorter; Rcné J. G., z. v. H. P, Kleiss en J. M. Brandjes; Aleida T. M., d. v. E. B. P. Baliok en J," H. M. Huelhorst. OVERLEDEN: G. Dingemansc. 89 jaar, wed, v. A. de Veïj. Van de dertienjarige C. T. van D.„ leerling van de Technische School is gisteren de fiets gestolen, die hij niet afgesloten in de rijwielstalling bij de school had neergezet. In de rijwielstalling bij Wilton-Fijenoord is gisteren de bromfiets van de Rot terdamse meubelmaker A. H. gesto len. Sedert een 15-tal ja* en organi seert de Internationale Federatie van Motorrijders een Rally met als inzet de zilveren wi«ie'beker, voor het land, dat de meeste punten vergaart in deze rp'ly, In 1953 was het Zwitserland, die de Rally organiseerde in 1954 was het Luxemburg terwijl in 1955 Duitsland, de eer had •■deze rally te mogen organiseren. V/b' het de laatste jaren steeds Nederland, die met de zilveren i 'ssclprijs ging strijken, thans wordt clit ten zeer ste betwijfeld. Asn onze eigen motorclub „SCHIEDAM" zal het echter met liggen. Deze actieve motorclub, welke volgend jaar haar 10-jarig bestaan gaat vieren, staat momenteel aan de spits op het gebied van het internationale mo^o^nort-toerisme. Het vorig jaar behna'de deze club de eerste prijs m Duitsland, ais gx-ootste internationale club, nog voor de Motorclub Londen! De grote zilveren ADAC-beker en een zilveren beker van tie KNMV was haar deel. Ook dit jaar gaan onze Schiedammers weer hoge ogen jooion, 28 motorrijwielen met en zonder zijspanwagan, bemand met maar liefst 48 personen zullen trachten de eer van Schiedam hoog te houden. Op 12. 13 en 14 juli wordt de rally gehouden in Tours, Nieuwe Waterwee, ol in Maassluis in dc richting van dc badplaats Oost- dan woer het veer naar Maassluis bij het veer naar Rozenburg. Heefl men hot veer in Vlaardingen gepre fereerd. dan dient men over dc Groene Kruisweg naar Briel ie te ry- den. voorn e. Dit" waarlyk schitterende bereikt. Men heeft dan een tocht fietspad voeit de wielrijder lang* rond de Brielse Maas gemaakt, d;o nppu bossen, langs het water, kort- door het natuurschoon dat onder- om langs een zorgvuldig overwogen weg tc genieten valt, met gauw ver landschapsplan. Men behoeft zich in geten zal worden. Kosteloze inenting Op vrijdag 6 juli 'smiddags van 2 tot 3 uur bestaat voor kinderen ,'stnaf 6 maanden oud, gelegenheid ot kosteloze inenting tegen difterie, tinkhoest en tetanus in het gebouw van de G.G. en G.D., Tuinlaan 80 de prachtige stad aan de Loire met de vele kastelen. Uitgebreide pro gramma's worden de gasten gebo den. zoals bezoeken aan de prach tige kastelen, aan wijnkelders etc. De 14e juli staat geheel in het teken van de nationale feestdag. Het active bestuur -heeft kans ge zien alle Schiedammers bij elkaar on der te brengen in een groot tehuis ge legen in het Pare de Gram mout. Reeds a.s. zondag vertrekken er groepen naar Monnaie. waar gehele Schiedamse Ploeg tesamc komt op 12 juli, om dan gezamen lijk. getooid met vlageen de stad Tours te veroveren Gepoogd zal worden het succes van vorig jaar te prolongeren, hoewel de motor club Londen zal trachten de ere prijs voor de Schiedammers weg te kapen. Als voorproefje is er zondag j.I. nog een motorrit gehouden, waar van de uitslag is: afd. motoren ,1. C. Wassenaar 20 str. punten: 2. J. Pennings 34 str. punten; 3. T. Groenewoudt 45 str. punten; 4. W. van Wijk 64 str. punten; 5. H. Heijster 80 str. pun ten. afd, auto's en motoren met zijspan: 1 E. J. Evers 74 str, punten; 2. M. Ley ten 159 str. punten; 3. A. v.d. Sluis 289 str. punten. SCHIEDAM Noten hulskamer 525.—. Keus in verschillende stoffen Komt binnen, komt zien by Plate t.o. Stadhuis, Schiedam bekijk e*t wit Tutukltu th, dót t&K$ou& kauó BROERSVEST 64-66 SCHIEDAM TEL 67920 Te koop aemgeb. personeel gevr. Wegens huwelijk der tegen woordige een net meisje ge vraagd. Gezin zonder kinde ren Donderdagmiddag, za terdagmiddag cn zondag vrij. Mevr. van Roon, Hoogstr, 73, Tel. 67665. BB. Banketbakkers! Gevr. voor terstond of later een le bediende, tevens goed kunn, afbakken, één oven, leerling of 3e bediende. Aanm. maandag of dinsdag, Frits Grandia, Hoofdstr. 147, Schiedam TeL 68016. Fotografie Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K. v. Vuu- ren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 1D6, tele foon 66720 In spoedgeval des- gewenst in 1 uur klaar. Nummerbneven die naar ons oordeel nJet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden met doorgezonden Lange Haven 129, vraagt Hoog loon Telefoon S7058,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1