MORGENOCHTEND Het luchtige zwem-vermaak wordt zwaar gefundeerd! EEN BRIL Koeriersters enige werksters Abonneert Uóp dit blad! OPENLUCHTBAD KETHEL Slappe bodem 'n wanhoop in zelf verdediging maar A gld Gillette scheerapparaat Vleugje Tour de France op Stadhouderslaan 36 Schiedamse knapen rennen als Jeugd Jolijt Afscheidsavond van de Mulo-leerlingen Nu de examens voorbij zijn „Tafeltje dekje" m Schiedam-Zuid INBRAAK IN SLAGERIJ t DE MENSELIJKE FACTOR Internat. Coöperatiedag ook in Schiedam Met drukbezochte bijeenkomst VERSTERKING VAN DE KOLONNE Uitreiking van diploma's bij het Rode Kruis Dokter J. A. H. v. d. Berg gehuldigd Ontei genin gsp] an ..Broersveld" Burgerlijke stand Botlekbrug gesloten Scholier door een oplegger overreden Truck kantelde, chauffeur gewond Botsing in Maastunnel mm PRISMA-VERF Donderdag 5 juli 1956 (Advertentie 1JMJ Bij de aanleg van het nieuwe openluchtbad in Kethel heeft men wel met ongelooflijk veel moeilijkheden te kampen gehad Zóveeldat de uitvoerder voor hei- en betonwerken, de firma Nederhorst uit Gouda, maar ook de ontwerperstadsarchitect ir„ L. A. de Haasmeermalen de wanhoop nabij zijn geweest. De veengrond op die plaats is namelijk zó slapdat er weinig mee te beginnen is. Uit de tevoren verrichte proefboringen is natuurlijk wet de onbetrouwbaarheid van de bodem gebleken, maar het is bij de bouw nog erg tegengevallen ook. Uiteraard zijn alle werken zwaar onderheidmaar met veel kunst- ert vliegwerk heeft men er voor moeten waken dat zelfs de hei- palen in de weken grond met uit het lood gingen staan Het kleuterbad van het open luchtbad te Kethel is nog het verst gevorderdEr is reeds by wijze van proef water in gedaan; in de toekomst zal een speels fonteintje in het midden voor de aanvoer van vers water zorgenLet ook op het massieve bordes rond het bad. Op de achtergrond een deel van eert kleedgebouts licht van optrek maar zwaar van fundering. met 2 blauwe Gillette mesjes f ervan* Uw oude apparaat - Zelfs dit goedkop apparaat is technisch beter - Gevolg, zachter scheren het mesje gbat langer mee. LUE illette blade U kunt het Gillette systeem proberen roor mur 1 golden Aan de vooravond van de Tour de. France heeft ook Schiedam een tweetal uren g©cn vleugje „wieler koorts'' beleefd. Honderden me rendeels jonge toeschouwers heb ben woensdagavond gezien hoe 36 stevige Schiedamse "knapen van 13 tot 16 jaar op hun vertrouwde rij wielen hebben gepoogd twintig ki lometer in recordtijd af te leggen. Supervisor Karei Scholten had da gen van te voren met diverse des kundigen voorbereidende besprekin gen gevoerd en het resultaat is meer dan voortreffelijk geworden, Gemeentewerken had het prachtig parcours StadhouderslaanPr. Benx- hardlaan afgezet, een groot aantal politie-agenten hield de nieuwsgie rigen buiten het strijdtoneel en de technische leiding van dit evene ment, de functionarissen van de ren nersclub „Schiedam" hadden op een auto van Gemeentewerken hun com mandotoren gevonden. „Take your memories" speelde de geluidsinstallatie, maar de strijdlus tige jeugd had slechts aandacht voor het aantal afgelegde ronden. Gebo gen onder hun rugnummers, in col bertjasje of overhemd, joeg de meu te ronde na ronde over een prach tig wegdek langs singel en bos. Reeds na tien ronden kwam er te kening in de strijd, een kopgroep van vijf renners ontstond en deze jongens slaagden er in hun concur renten definitief kwijt te raken en zelfs te dubbelen. Meermalen klonk dan ook de onverbiddelijke stem van. de leiding: „Wil de renner met Het gevolg van dit alles is dat de uitvoering in beton zo zwaar is ge worden. dat men er van schrikt. Als men bijvoorbeeld het filtergebouw, het „hart" van het bad. ziet in zijn naakte betonnen structuur, dan heeft men eerder de indruk van een bun ker dan van een gebouw waarop In de toekomst de badgasten in mon dain vermaak zullen vertoeven op het terrasje of in het verversingslo kaal. De drie bakken, het ronde „kik- 'kerbadje" voor de kleintjes, het on regelmatig gevormde bad voor de ongeoefenden en ook het wedstrijd- bassin met de internationale afme tingen. alle drie grote bonken mas sief beton. Het hoofdgebouw met de overlmfelde entree en hal. met de kleedcabine's en garderobes voor de dames en heren en met het admi nistratiegebouw, staat op een mas sieve plaat gewapend beton. Het is eigenlijk alles zwaar beton wat men ziet. Stug. doorwerken Neemt men naast deze siechf-be- bouwbare grond, nog het onwerk bare weer van de afgelopen winter, dan valt het te begrijpen dat het zo lang duurt eer dit openluchtbad ge reed komt. Maar nu de ergste moei lijkheden overwonnen zijn, wordt de verdere uitvoering van het werk in zo hoog mogelijk tempo voortge zet om op de tegenslagen in te lo pen. Gehoopt wördt dat op 1 augustus (onvoorziene omstandigheden, voor behouden!) de betonwerken aan het kleuterbad, het bad voor ongeoefen- den en de hoofdtoegang gereed zyn. terwijl dan ook de andere gebouwen in vergevorderde staat van afwer king zullen zijn. Alleen het grote wedstrijdbassin levert nog wat moeilijkheden op. Hier moeten voorzieningen worden getroffen die zeer tiidrovend zijn. j De N V. Installatiebouw is mmid- dels begonnen met het plaatsen en i inrichten van de water-zuiverings installaties en de afdeling waterlei ding van de Technische Bedrijven kan eerdaags aan de slag met het aansluiten van de pijpen. Pijpen, die overigens ook op stevige onderheide betonnen hordessen komen te lig gen! Er bestaat goede hoop dat nog voor de winter de installaties kun nen worden beproefd, Par kaard en nar hl Maar bij al dit werk staat tuin architect met zyn mannen van de De gekostumeerde optocht ,.Tafel. e dek je,..*' trekt vanavond door .iet zuiden van de stad f Gorzen) De verklede kinderen moeten zich om 7 uur verzamelen op de speel plaats van de school Dwarsstraat. Daar wordt door de deelnemers (sters) gespeeld, het sprookje ver teld en om ongeveer kwart voor 8 'uur vertrekt de stoet. Aan de kop gaat de band van de Oranje Garde, dan de Ezel en de twee zoons van de kleermaker, daarna de kinderen en in het mid den marcheert de Jonge Harmonie. De route is: Dwarsstraat, Bidder- kerkstraat, Nieuwe Maasstraat, Lek straat. Poortugaalsestraat, Ussel- mondestraat, Oude Maasstraat, Ab- benbroeksestraat Zwartewaalse- straat, Voornesesiraat, Klaaswaalse. straat, Pemissesiraat, Ploegstraat, Dwarsstraat, Gasstraat. Dwarsstraat. Hagatraat, Groenelaan Beierlandse- straat naar Nieuwe Maasstraat bij houthandel van de "Wetering (ein de). Gisteravond heeft men ingebroken in de slagerij van R. aan de Stad- houdersweg. Uit een la van het kas register bleek 500.a 800.ver dwenen. te zijn. plantsoendienst ongeduldig te kijken want zü moeten zo vlug mogelijk aan de slag om het nog zeer hobbe lige terrein, vol sleuven en hopen aarde te egaliseren. De grasmat, die een zeer groot deel van de opper vlakte van het bad zal beslaan, moet zo langzamerhand ingezaaid worden, wil het gereed zijn voor volgende zo mer. Dan nog de struiken en boom pjes die het bad zullen sieren. Met het ophogen van de veelal heel „diepe bouwkuilen is gisteren een begin gemaakt. Elders weer grijpt de stalen bek van een graaf machine driftig in de grond om de singel te graven die het hele terrein zal omgeven. De ontwerper heeft de voorkeur aan een singel gegeven voor de omsluiting boven een dichte omrastering of een prikkeldraadver sperring, die in het landelij'k beeld van het bad ook zeker niet zouden passen. Vóór dat het zestigtal leerlingen van de vierde klas van de Willem I de Zwijgerschooi het grote leven 1 ingaat hebben de jongens en meis- jes van deze Muloschool met hun leerkrachten eerst nog een gezellig avondje gehouden. Nadat de heer W. F. M. van Leeuwen, de voorzitter van de oudercommissie, een kort welkomstwoord had gesproken, werd in intieme kring het afscheidsfeest gevierd. De Hakkert*s band stuurde moderne muziek de zaal van rrene in en hoewel nog niet allen het be- i geerde diploma hebben verworven j ontstond er al spoedig onder het genot van een kopje koffie een ge animeerd contact tussen leraren en leerlingen. I De nog zo reèle begrippen examen vrees, eii examenspook werden voor enkele uren naar een fictieve achter grond gedrongen. De heer van Leeu- wen deelde mede dat deze afscheids- i avond zo vroeg werd gehouden om- i dat anders een gedeelte van de ge slaagden reeds met vakantie zou zyn. i De heer Ch. van der Kraan, altijd Dit detail van de fundering van net wedstrijdbasin geeft een goed idee van de zware beton-massa, waaruit het bad bestaat. Wat Is coöperatie eigenlijk? De heer J. van Amstel, algemeen propagan dist van de algemene verbruikscoöperaties gaf woensdagavond op een pro paganda-» vond van de Coöperatie D.E.S. gedegen antwoord op deze vraag. Hij zei dat coöperatief inkopen niet alleen een kwestie is van economisch handelen. Er is geen streven naar winst, maar de menselijke factor speelt hij de verbruikscoöperaties een grote rol. De ideële kant van de zaak •wordt teveel over het hoofd gezien. Men ziet te dikwijls slechts het uiter lijk van de coöperatieve bedrijven. Men ziet slechts een winkel. De pijlers van dit bedrijf zijn juist de economische kant, gebaseerd op idecïc be ginselen. Na de pauze bekeken de honder den stadgenoten de belevenissen van de naïeve uitvinder in „Een man in een wit pak". Het is een typisch Engelse rolprent, waarin kostelijke wijze de draak wordt gestoken met de grootindustrie, die door het op traden van de geleerde zich bena deeld ziet in haar winstmogelijk heden en dus maatregelen gaat tref fen tegen de wereldvreemde argeloze chemicus. Er is geen sprake van winstbejag, I maar van dienen van de mensheid Het coöperatief beginsel is zelfs een vredesbeweging omdat 118 miljoen gezinnen in 38 landen eens gezind dit beginsel aanhangen. Deze overtuiging kent ook geen scheiding i door godsdienst of politiek beginsel" I De heer van Amstel. die sprak naar aanleiding van de internatio- nale cooperabedag. vond dit een ongezochte gelegenheid om de pnn- cipïèle betekenis van de coopera- lieve gedachte te belichten en zyn gehoor op te wekken om consequent aan deze gedachte vast tq houden De verbruiker heeft zyn lot in eigen handen, doel en handelen mag niet zijn streven naar winst, maar moet zijn voldoen aan de behoefte van allen. Ook de Coöperatie werkt econo misch en zakelijk, maar deze in stelling doet geen aanslag op de koopkracht van de verbruikers Het bedrijf is eigendom van de leden en het vindt een hecht fundament1 in haar democratische instelling, l Alie leden hebben het stemrecht i Ook de sociale diensten worden gesteund en gewaarborgd door deze i ideeële overtuiging De avond was geopend door de voorzitter van de Schiedamse pro- j pagandacommissie, de heer A. Bak- i ker, die wees op het gezamenlijke t internationale feest van de coöpe-1 ratiedag. I De coöperatieve gedachte is in op- j mars en het is noodzakelijk dat wy die gedachte tot heil van de mens heid uitdragen, meenue de heer l Bakker. i Voor de pauze zag de geheel j gevulde zaal van Arcade een viertal j korte films een universeel gebied bestrijkend, een natuurfilm, muziek film, spaarfilm en tekenklucht. Sinds gisteravond is de Rode Krats-colonne in Schiedam (waartoe 16 helpsters- en 50 helpers behoren) nog officieel versterkt met 8 helpsters en helpers; een niet onbelangrijke toename dus. Deze versterking heeft gisteravond plaats gehad omdat op een feestelijke bijeenkomst van de aftL Schiedam van het Rode Kruis aan dc nieuwe helpers en helpsters het ïe- gitimatie-bewijs is overhandigd, dat hen tot die waardigheid verheft. Bo vendien zijn aan achttien dames en heren de E.H.B.O.-diploma's uitgereikt, die de eerste stap Is naar het helperschap. een actieve functionaris bij het Openbaar Onderwijs draaide ectl smalfrlmpje van *t schoolreisje naar Schiphol. Ook "vertoonde dc docent de kleurendia's, die zijn gemaakt van het vierdaagse kamp te Lunteren Met aandacht en een tikkeltje wee moed werden de belevenissen op het witte doek gevolgd. Om half tien kwamen de ouders op visite, omdat het avondje uitslui tend voor de scheidende .leerlingen was belegd kregen deze gasten slechts een passieve bezoekende rol toebedeeld. Voor de „mensen van de school" was het midden van Irene ontruimd en daar dansten de jon geren en ook de ouderen -u ant de jeugd kwam tot de aangename ont dekking dat hun leraren het ter rein van de dansvloer niet schuw den gracieus en vrolyk op de lichte muziek van het viertal musici. Aan het slot werden vele vriende lijke afscheidswoorden gewisseld. Het hoofd van de Wil rem de Zwij gerschooi. de heer Hcvboer, sprak voor het laatst op hartelijke en sti mulerende wijze ziin pupillen toe. Namens zijn colic sa': beste wensen voor dc binnenkort een lei ens vervuilende taak gaan zoeken in de maatschappij Ter herinnering aan de schoolperio de kregen allen een prachtig getuig schrift. dat door de deskundigen uit het onderwi] zêd pvsoncel a oor hun jonge vrienden (en vriendinnen) was vervaardigd. nummer 32, nummer-8 of een ander rugnummer het parcours verlaten." Op de trottoirs juichten de scho lieren hun favorieten, luide toe en het tempo werd zo hoog, dat er ook Tour de Franee-tonelen ont stonden. De uit de strijd gehaalde wielrijders Wierpen zich dan teleur gesteld en zeer vermoeid in het gras om even later met de ver moeienis nog op het gelaat de strijd tussen hun vrienden te volgen. Na zeven-en-veertig minuten kwa men de eerste twee eyeüsten bin nen. Het waren de jongens Verhaar en Hekman, die hiermee- de eerste en tweede prijs veroverden. Met geringe achterstand werd Henkel- man derde. Reeds de vijfde deelne mer had een ronde achterstand .en sommigen nog meer. In een lang gerekt Lint van fietsers kwamen de Schiedamse snelheidsduivels langs dc zetel van de kritische en tactische jury. Dat het snel ging bewijst het gemiddelde van meer dan vijf en twintig kilometer per uur. Een byzondere pluim verdienen leiding en autoriteiten voor de vlot te organisatie, on de kritische hoe ken stonden de mannen van de EHBO in hun keurige nieuwe uni formen, maar de2e hoefden geen dienst te doen, want valpartijen of andere incidenten kwamen niet voor Over veertien dagen gaan de grote re jongens dit parcours berijden, waarbij dan levens na afloop aan de prijswinnaars m beide wed- Strijden hun trof dt uitgereikt. Eén van de de- os heeft rijn rugnummer mcegem men. In de con sternatie van de strijd verdween per abuis deelnemer De Wit met zijn. nummer 18. Hij kan dit kostbare linnen terugbezorgen in café Liber ty, 't honk van rennersclub „Schie dam' omdat de wielrenners de rug nummers volgende week weer no dig hebben. ROTTE RL) AAI VOOR HEDEN Programma Vara-TV-dub Deze week komen de leden van de Vara Televisie-club maar een maal bijeen. Namelijk op zaterdag om 8.30 uur om te kijken naar film premières. Om 8.50 uur begint de „Weekend-show" met mr. Doodle. Johnny Kraaykamp en Max Woiski. Het Hoofd van het Gemeentebe stuur van Schiedam, maakt ter vol doening aan het bepaalde in artikel 80 der Onteigeningswet bekend: dat ingevolge bovengenoemd wets- artikel een. bij besluit van de Ge meenteraad van 29 juni 1956 voor lopig goedgekeurd, uitgewerkt plan met uitvoerige kaarten, een grond- tekening en verdere bescheiden tot I onteigening op grond van het be- paalde in art. 77, le lid, le der Onteigeningswet, in het belang der volkshuisvesting, ten name van de Gemeente Schiedam, ter verkrijging van de beschikking over ongebouw de en gebouwde eigendommen, ka dastraal bekend Gemeente Schie dam, Sectie B nrs. 1733, 1735, 1736, 1737, 1738. 3739, 33Q7, 3308. 1426. 1375. 1374. 2987, 2349, 2126. 2350, 2926 en 3032, gelegen tussen het Broers veld en de Bioersvest op 6 Juli 1956 ter secretarie dier gemeente (Afdeling Algemene Za ken. Stadhuis) zal \t-orden nederge- legd om aldaar tot en met 4 au gustus 1956 voor een ieder ter inza ge te liggen. en dat volgens artikel 81 van bo vengenoemde wet, de belanghebben den uiterlijk veertien dagen na ver loop van de termyn voor nederleg- ging hunne bezwaren schriftelijk aan het gemeentebestuur kunnen opgeven. Schiedam, 2 juli 1956. De Burgemeester van Schiedam, H. SABEL. w.B. Met een toepasselijk woord heeft dokter G. Sterk van de Weg, de commandant van de Schiedamse ko- lonne dit gedaan. Negen maanden lang hebben de asp i rant-EHBO'ers geleerd wat er tot het menselijk li- caam behoort en wat met (bv. na ongevallen), zo vertelde dokter Sterk van de Weg en hy hoopte dat de nieuwe EHBO'ers naast dc rech ten die het diploma hen verscnaft ook de plichten zal onderkennen n 1. om de EHBO zo toe te passen bij on gelukken dat zy by de hulp niet meer schade aanrichten dan reeds is ont staan. Maar na dit grapje sprak hu ook dc verwachting uit dat de EHBO'ers ook nog een jaar wilden aanpakken om opgeleid te worden tot helper o£ helpster in de kolonne. Een woord van lof had hij oók voor mevr. Mak-Verbrug en de he ren J. Trum en D. Sitton, die het di ploma ïnstructeur-ËHBO hebben verworven. Met hen is Schiedam goed voor de dag gekomen, want het percentage geslaagden is 100"^ ge weest. Tevoren is dokter J. A. H. van den Berg, voorzitter van de afd. Schie dam" van het Rode Kruis aan het woord geweest om de aanwezigen, actieve medewerkers van. het R.K. en ook de leraren aan de cursussen, welkom te heten. Maar op zijn beurt is dokter van den Berg gehuldigd geworden, mede namens hoofdbestuur en directie van het Nederlandse Rode Kruis, door de afdelmgs-secretans, mr. F. Roos, in ver ind met het feit dat hij twin tig jaar lang een leidende functie heeft gehad bij het R.K.; eerst als kolonne-commandant en later als voorzitter. Hen werd een gesp met het inschrift „20" aangeboden, te plaatsen op zijn medaille voor lang durige dienst bü het RE. Deze gezellige bijeenkomst van de Rode Kruis-famiLe werd besloten met de vertoning van een toepasse lijke film, nl. over het leven van Louis Pasteur, waarbij dokter Sterk van de "Weg nog een vlotte toelich ting gaf op deze grote ziekte-bestry- der. Apothekers nachtdienst: M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: 'GG en G.D. Tumlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) vrn 9 30 tot 4.30 uur en iedere avo-(behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 830 uur Zondags gesloten. B.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling Corn ei Lie. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN passage, 2 en 8.15 uur: „De mooiste vrouw ter wereld". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Gestolen liefde" VOORSTELLINGEN Jeugd Jolijt, 7 uur: Gekostumeerde optocht; begin school Dwars straat. Geboren: Maria, L, d.v. J, J. M. Wester holt en J. E van de Goor- bergh; Evert Jz.v. W. van Loenen. en E. van der Gaag; Erna. d.v. C. Kruines en A. G. Vermeulen. Wegens werkzaamheden zyl de Botlekbrug van 9 tot en met 12 juli a.s, voor alle verkeer gesloten zyn. Gistermiddag om kwart over vier is bij een verkeersongeluk op het Koemarkiplein de zeventienjarige C. K. uit Schiedam, leerlinge van de huishoudschool, door een zware trai- Ier met oplegger overreden, en op had hij de 1 slag gedood, fiiopp, die Door de nog steeds aan de gang zijnde vei bred mg van de Koemarkt- bi ug, waarby de fietsers met van het rijwielpad gebruik kunnen maken, is de verkeerssituatie op dit drukke punt nog moeilijk en onoverzichte lijk De verschillende verkeersbanen lopen hoer in elkaar over. Hierin moet waarschijnlijk de oor zaak van dit ongeluk worden ge zocht. De chauffeur van de trailer trof geen schuld, hij reed niet hard en hielo zyn eigen baan. Waarschijn lijk cok is het meisje m de war ge raakt. doordat het bijna dcitien me te lange gevaarte langs haar heen reed. waardoor zij aan liet zwaaien is geraakt, tegen het trottoir opreed en viel. De wielen van de oplegger reden over het slachtoffer heen. dat direct dood moet zijn geweest. Door de G.G en G D is het stoffelijk over schot naar het Gemeenteziekenhuis overgebracht. De politie verzoekt de personen, die getuige zyn geweest by dit onge val. zich ta willen vervoegen bij de verkeerspolitie te Schiedam. Op een haventerrein aan de Waal haven is de 28-jange chauffeur W. Strybonek uit de Paul Krugerstraat gistermiddag onder een heftruckwa- gen, beladen met 12 balen gom elk van 80 kg. geraakt. Hij was met de truck uit een loods gereden en. bü het v/enden ging de hijs slingeren, waardoor de truck kantelde. De chauffeur kwam onder de truck en moest met een breuk in de onderste wervels cn met inwendige kneuzin gen m het Havenziekenhuis opgeno men worden. In de Oostbuis van de Maastunnel is gisteravond, toen daar tweericH- tmgvprkeer was, een Duitse automo bilist met zijn personenauto bij het passeren van een autobus tegen een bus van de R.ET, die van de andere kant kwam, gebotst. De bus liep 1 schade op aan de voorkant. De Duit- 1 se auto werd aan de voorkant geheel vermeld en moest weggesleept wor- don. Het verkeer had plm. 20 mtnu- j ten vertraging. SCHIEDAM D. DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 Fotografie Ontwikkelen van rolfilms, des morgens gebracht, des avonds klaar K. v. Vuuren. Hoogstraat 106, Schiedam. opening van Schiedams meest gesorteerde vcrfza.ih BEOERSVEST 5 Te huur aongeb. Te huur voor de maand augustus, gemeubileerde le etage, mooi uitzicht, voor net echtpaar. Br. onder no. S. 497 bur. v, d. biad. Personeel gévr. H,H. Banketbakkers! Gevr voor terstond of later een le bediende, tevens goed ktinn. afbakken, één oven. leerling of 3e bediende Aanm maandag of dinsdag Frits Grandia. Hoofdstr. 147 Schiedam TeL 68016. Diversen Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen Scherpe pryzen en toch twee jaar garantie G. van Loenen, Dam 41—43, telefoon 66192. Showroom: Vlaardmgerstr, 6. Wegens huwelijk der tegen woordige, een net meisje ge vraagd, Gezin zonder kinde ren. Donderdagmiddag, za terdagmiddag en zondag vrij. Mevr. v. Roon, Hoogstr. 73, Tel. 67665. KapHtokken 16.50 in blank, gotisch, enz., ook met de kop van Piet Plate to. Stadhuis, Schiedam. GEMEENTE SCHIEDAM Bij het openbaar lager onderwijs dn bovengenoemde ge meente kunnen worden geplaatst. De beloning bedraagt: a. voor werksters van 23 jaar en ouder 0 96 per uur, b. voor werksters van 21 en 22 jaar" 0.91 per uur. c. voor werksters van 19 en 20 jaar 0.85 per uur, d. voor werksters beneden 19 jaar 080 per uur. Schriftelijke sollicitaties kunnen worden ingezonden aan hef bureau personeelszaken der gemeente-secretarie, Nieuwstraat 26 te Schiedam en wel binnen 14 dagen na ver schijning van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1