ngetje van negen gaf taxi's veel te doen P0NTBAD HORLOGES voor dansers Amateur-artiesten krijgei weer eên kans! Eerste paal voor Herhaling van het ongeluk op de Koemarkt SPELLETJE MET TELEFOON Baldadigheid Burgerlijke Stand Toelatin gsexamen Gyumasiuui Voetbalwedstrijd voor goed doel vanaf 49,50 Geen avondgebed fofficieel" nieuws"! Afsluiting Koemarktbrug Bridge drive in Vakantie-week Kantoor uitgeschakeld Drukke periode voor Rotterdam Waarschijnlijk reecis volgend jaar DINSDAG VOOR-SELEGTIE Voor optreden in de Plantage Nieuwe zaak van Prisma Verf VEROLME houwt woningen in .Schanspolder - Concert in memo- riam C. J. Nogarede Van aannemer v. d* Kraari Nii beter afgelopen Op- precies-. dezelfde - - plaats,de zelfde tijd eri- onder' dezelfde om standigheden waarop woensdagmid dag een dodelijk ongeluk heeft plaats gehad op het Koemarktplein voor .hotel de Kroon, is gistermid dag om kwart over vier weer èeh van het. feit, dat door - het herstel, van de Koemarktbrug de wielrjj-i ders op de rijwegkomen. - Ook het elfjarig schoolmr>je, Geertruida de B.' uit Schiedam werd door een vrachtauto met aan hang ingehaald en met haar fiets naar het trottoir, geduwd,, waar zij kwam te vallen. Het verschik is echter, dat het meisje haar rechts viel, hetgeen haar redding is ge weest. Hu is - zij er met een ge kneusde enkel afgekomen, die op-, de politiepost Buitenhavenweg be handeld is. Ook in dit geval trof de chauf feur J. V. uitPijnacker geen schuld. Hij had van het ongeluk zelfs niets gemerkt en was door gereden. De achter -hem aanrijden de radiohandelaar H. P. van dér P. zette een achtervolging'in en in de buurt van Delft bracht hij de chauffeur op de hoogte van het feit, dat er een ongeluk was geweest. Van deze mededeling raakte de chauffeur geheel overstuur en 'hij was niet in staat verder te rij den. Overwogen is om een noodvoor ziening te treffen óoor 'de wielrij- ders op dit gevaarlijke punt bij.de dat het rijwielpad nu vrijwel gereed is, en vandaag of morgen in gebruik genomen kan worden, heeft men hier toch van afgezien. Gistermiddag is"' zónder veel ver toon de' eerste .paal geslagen, van de tien villa's die door de bouwkun dige H. -van, der Kraan in Kethel: worden gebouwd aan de Sehiedam- seweg, ,aan de kant ,'van het stads park. Het zijn comfortabele grote villa's met garages" eh een tuin, zo dat zij goed aansluiten op het park achtige karakter van;- dit deel van Kethel. - ••-""••'. Het Rotterdamse .architecten bureau VanBoekhorst; Koldwijn en Van Eyk is de ontwerper van deze villa's die géh.eel premievrij worden opgetrokkenendan ook op 43.000,-t-: kómen-., te' staan. Bouwer "H.; van dèr'.'Kraan heeft overigens in Tuindorp Kethel al :,twee complexen .- -van- bescheidener omvang gebouwd." 'De plannen lig- gen'-klaar .voor... nog'; een complex van 43 .woningen. Volgjens de halve premieregeling zullen .deze wonin gen, die'beneden een grote woon kamer en boven drie slaapkamers en een badkamer hebben, op ruim 13.000,komen. Drie jongens van veertien tot zestien jaar en een meisje van der tien ja zijn gisteren op de bouw- stelling van deaannemer -: J. van der T., voor een pand aan de Hee-, renstraat. geklommen; eh hebben, daar derode lajppéh, dié', er als waarschuwing ..voor' het verkeer hangen, weggehaald en vernield. De politie, heeft de"- kinderen 'onder handen genomen.De ouders'' béta len de- schade. (Advertentie IM.) VANAF HEDEN RALEIGH RIJWIELSHOW GROTE MARKT 3 EN 8,. Sporthuis Ter Braak Kampecr-jUtrustlngcn Gehuwd:'H. C: Öfferrnan, 33 jaar en. G. M. -E. Hagendoorn, 22 jaar; J. van Helden, 28 jaaren G. van der Ree; 22 jaar; R. van Roekei, 23 jaar cn A. W. van Leeuwen. 17 jaar; A. de Koster, 21 jaar en G. M. van der Meer, 20 jaar; J. H. Waltman, 30 jaar en M. S. C. West- dijk 25 jaar; F. Blom, 35 jaar en A. A. Happee, 34 jaar; A. Bierhuizen, .28 jaar. én A. C. Hersbach; 26 jaar; J. van. der Le.é, 21 jaar én E. C. G. Teêken, ,19.;jaar; '-K."-jA. Rosman, 26 jaar. sn J. .Sl^vair Waarde, 28jaar; C; Goudappel, .24. jaar en J.- S. van Zeist,.21'-. jaar; H. ',vanTilborg, 24 jaar .cn ,C, T.' Scheelei- 23 'jaar. Ondertrouwd: F... Berkhout.' 25 jaar en M.T. W. van Dorssen, 22 jaar;H.Brand; 24jaar en vari Dijk, 24 jaar; A. van Diest, 28 jaar en F.' Molenaar, 21. jaar; A;; G. Din- -g'enouts, 24 jaar en' P; :;EV. Gödde, 25 jaar; R. P. de Geus, 22 jaar en G; C. de Koning, 25 jaar;K. F. W. Gróeneweg, '22 jaar en H. A. Louis, 22 jaar; '.P. J. van Hagen. 29 jaar eh J. Mi Kooijman,' 25 jaar; G. Le vens, 23 'jaar en E. S. L. Haesak- kérs; .22 jaar; C. J. :M.' Mclief, 22 jaar en M. Schotte, 21, jaar;J.. J: Ozephius; 32 - jaar en. J.. M. I. Wol ken, 24 Jaar; J. 'W. Rijke, ,21 jaar en J. ,'S. Woermeijer;* 21 jaar; -M; G. vanv Soest,. 28 ,ja'ar én; .A.' G-roéne- weg, .21 jaar; G. Vlietstra, - 25 jaar en J.: Schippers; 25 jaar; J. van der Voort, 59 jaar -en H. M. L. Móonen, •49.: jaar.. Geboren: - Petrus:., J. Ai, - z v. - A. Wouteréeri, en: G.; P.-C. Bakkér: Ma ria;,?,, d. ;V. - J. C,- C,,*Dettnieijer en K,l. d§ Borst;Robert,r '.z,-V.1 J.'van" Steijn 'teh 'hE" 'J-VGoós';"" Hélly, d. v. •Al.',-' de G-unst. j - Overleden: "G. Vreeswijk,69 -jaar; G.' van. Peer, .82 jaar, vr. v, M. Cv van Bochove. i Geslaagd: J. E. Adriaanse (m), A. Amesz (ml, A. Berghuis (m), W. Blankert (j), M. Boldingh (m) (Vlaardingen): J. Burggraaf (j>, H. W.- Buyenthuis (j), M Frieling (m). A., M, C. -Üc Graaff lm),vH. W. J.; van Haselen (j>,: A. J.:;-van den'Heu vel tj),; p.. J. V, Kloots Cm) (Vlaar dingen), R.'J-.- Klumpes (j), R. W. Meertens (j), B, -Quispei- (j); L A. Willems "(mï. F, A. de-Wolff (j). Afgewezen .drie, In'.-het kader van de.: actie van dr. Van der Kuij om vgeldcn te ver zamelen om de Kethélse-ouden' van dagen een -dagje naar", buiten tè: brengen, wordt er maandagavond om' 7,30 uur door de Kelhelse voet balvereniging op het DHS-terrein een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen ploegen Van het' personeel van Van der Staajj - en Radbouts sportvereniging. Entréebedraagt eén kwartje- (Advertentie /.Af.) f Advertentie l.M Het'Schiedamse Comité voor Auto- en Boottochten heeft gisteren Weer eens "0 pupillen-onthaald op bi auto tocht door de mooie plekken van Ne derland. Het-w eer was wel-niet-erg ideaal voor *o'n tripje, .maar het is tenminste droog gebleven. Een beet je meer zon zou wel plezierig zijn geweest voor de oudjes, maar het ontbreken daarvan mocht toch de opgewekte afeer niet drukken. Ook deze derde tocht van het seizoen kan een succes worden genoemd. Het einddoel van de tocht was het prachtig gelegen Jagershuis bij Zeist. Voorzitter. A. T. Schuddebeurs had wel een prachtige route gekozen - ItV Verbgn.cUmet4é|. vakanties "zal itï denmaanden juli.en augustus het oecumenisch "avondgebed in"tie Luk therse kerk alhier geen doorgang vinden, Het eerste ^avondgebed na de vakanties zal plaats vinden; op za terdag 8 september a.s. 2 jaar all-risk verzekerd over de gehele we.reld' Honkbal. PSV—SCHIEDAM" Met het oog. op de honkbal-wed strijd Rotterdam—Haarlem, wordt in de 2e klasse D slechts de inhaal wedstrijd PSV—Schiedam in' Tilburg gespeeld. De gastheren zullen gich Wel niet zo gemakkelijk gewonnen geven op. eigen terrein, zodat verwacht kan. worden, dat het bij PSVSchiedam zal spannen. •Wij hopen. ..dat de koplopers Schiedam" geen steek zullen laten vallen en ook hun 9e wedstrijd, zul len winnen.;.. Zaterdagavond komen de negen tallen van SVV en Schiedam tegen elkaar in het veld op het terrein aan de Bosrand. E«n ferll dr«y*n li |*<i slr«! aiMr, w»nl ansa •nodorne brilmonturen ■taan «charmant". (Advertentie IM.) GEMEENTE SCHIEDAM In vérband met de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de verbetering van de Koemarktbrug, zal - deze in de nacht van' 6 op 7 juli e.k. van 00.30 tot 5.30 uur zijn afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers. Ora Paren-kampioenschap Inhét kader van de -Vacahtie- week .1956 zal, evenals hetvorig jaar, ook dit. jaar weer de strijd worden gestreden om het parenr. kampioenschap Bridge Schiedam 1956-' Daartoe zal op, maaiidag, 27: augustus in Musis Sacrum een brid- .ge-drive. gehouden worden met pry- zen voor ,de paren, die nummer 1 of 2 eindigen. Degenen, dié nummer 1 eindigen (ev'eiitueel aangevuld met de best geplaatste nummer 2) 'zullen op. dinsdag, '28 augustus in Musis Sacrum kampen om het Pa- ren-kampioenschap. Het'!winnende paar krijgt de be ken welke leen volgend jaar eehtèr weer verdedigd zal moeten moeten worden. Het inschrijfgeld bedraagt 12— per paar- Dé paren, die aan deze wedstrijd déél Willen nemen, kunnen zich op geven met naam enadres aan het bureau van De Schiedamse Ge meenschap in de Plantage. Alleen Schiedamse spelers (speelsters) kun nen aan deze wedstrijd deelnemen. Was het vorig jaar de deelname groot, verwacht wordt, dat deze dit jaar nog grote zal zijn. De deelname sluit zaterdag, 11 augustus. Talafoon 67649 Bedrijfsvoetbal Wilton In de tweede wedstrijd in de eind-, ronde van. de Zomeravondvoetbal, competitie van Wilton Fijenoord is Kantoor gisteravond uitgeschakeld door de overmachtige ploeg van de Machinefabriek. De sterke wind, die ook de meeste toeschouwers wegge, blazen heeft, had een vervelende in vloed op het spel en de out-ballen waren legio. Machinefabriek speelde voor de rust met de wind mee en plaatste vier ballen, in het net, na'de rust kwamen er nog twee bij. Deze werden er in gedeponeerd door A. van Hols'(driemaal), Vermaat (twee maal) cn van W. de Koning... Erg aantrekkelijk was deze eenzijdige wedstrijd niet. Vanavond begint om 7 uur de be slissende wedstrijd .tussen_ de Las- sers (die Kantoor met 50 naar huis stuurde)-ea de Machinefabriek. Direct na de wedstrijd heeft de uit- rijking van de prijs plaats. Ook wij hadden het: niet voor. mogelljk gehouden, dat wij: hbgkéerts:wóll én";! haniK weet Kelim tafelkleden zou-, den Kunnen vérkopen voor nog géén tien gulden. Wollen handweet Kelimklc- den. dre nu nog bij duizen den voor* 19.75. verkocht worden, bieden wij aan, van Zaterdag 9 uur af, voor bijna de halve prijs. Alléén omdat de uiterst strenge controle er enige weef:onrègelmatlgheden. in ontdekte (die niet van in vloed Ixijn op de kwaliteit), kunt U nu,een wollen ta fel Icléed kopen, geweven van kleurechte garens in de móóiste dessins en kleur- stelllngen.-voor zo'n abnor- mal elprljs. KOTTEKUAM Behalve niét het napluizen der' Toerresultateh, hebben de - wieler- Uefhebbers uit Rotterdam en öimtre- ken de komende weken ook nog ge noeg andere mogelijkheden zich met wielersport, bezig te houden. De wielerbaan aan'de Kromme, Zandweg gaat een zeer drukke pe riode tegemoet. Zondag wordt een persoonlijke wedstrijd voor profs eri onafhankelijker! gehouden" over tach tig kilometer met als deelnemers o.a.' Krijn Post, Manus Brinkman, Jos Suijkerbuijk. Bijster, Sievekin, Kooijman, Bruggenkamp. v. 'Oers, Schoenmakers, terwijl zich op het laatste ogenblik ook nog Thijs Boks en Noppie Koch hebben laten in schrijven. Woensdagavond staat er een 'kop pelwedstrijd voor amateurs en'onaf- hankeiijken op het programma met o.a. Schalk Verhoef—Wout Verhoe ven, Joop Captein—Piet Kooijman, De Ruiter—Van Vliet, Bontekoe Van-Rhijn en een aantal Rotterdam se favorietenkoppels. - Zondag*! 15 juli wordt de .uitgestel de wedstrijd tussen GerritSchulte, Arie-van Vliet,- Gerard Peters, Peter Post,. Jan Hijzeleridoorn en .Manus •Brinkman- verreden.; Al metal eGn- druk bezet, programma. De veteranenclub Sportief Saat zondag 8 juli een clubrit naar Rhe- nen maken, vertrek 8 uur vanaf de Oostzeedijk. Rennersclub Schiedam begint dinsdagavond aan haar jaar lijks toernooi, terwijl rennersclub Rotterdam donderdagavond ook aan een nieuwe zomeravondcompetitie j gaat beginnen. i DIENSTREGELING N.5. De Kamer 'van Koophandel en Fabrieken voor de Beheden-Maas geeft belanghebbende reizigers in overweging, eventueel bij henbe staande verlangens ten; aanzien .van de op 3 juni jA/-ingeganedienst regeling der Nederlandse Spoorwe gen vóór 15 juli a.s. te har er ken nis te brengen. De Kamer zal deze desiderata' ter bevoegder plaatse doorgeven.. Het nieuwe adres der Kamer is: .Schiedamseweg 49, Vlaardingen. Postadres: Postbus 17. (Van onze kunstredactie) Door de minister van Onder wijs, Kunsten en Wetenschap is on langs een commissie benoemd, die tot taak heeft gekregen de instel ling van een staatsexamen voor danskunstenaars voor-te bereiden. Naar wü vernemen, ligt het in de bedoeling om dit staatsexamen voor de eerste maal reeds aan het eind vah .het komende seizoen af: te nemen. -i'-E-y. Keii subcommissie' is thans, be last metde" taak dé: exameneisen vast te stellen ente formuleren. De commissie onder voorzitter schap van de heer E; van Beijnum te Den Haag 'die het staatsexamen. voorbereidt, is ingesteld, om- in de maatstaven van -opleiding .van dan sers en paédagogen een zekere een- <-heid te brengen. Tot ..nu toe-be staan slechts, diploma's,, die door de diverse -.dansscholen werden uit ge-' reikt en in velé gevallen.-, sléchts een zeer betrekkelijke waarde heb ben. Mét de instelling;' van. het staatsexamen wil'men een bepaal de vorm van controle bereiken op het peil der Nederlandse dansstu denten, maar ook op de kwali teit van de opleidingen zelf. Zaterdagmorgen om - i 9 uur begint de verkoop van deze moderne wollen Kelim tafelkleden, effenfond met fantasierand, - In terra én bruin, 00 140 x 170 cm, WQO voor De gemeenteraad van Rozenburg heeft gisteravond zonder hoofdelijke stemming het voorstel van B.'èn W. aanvaard om 17.300 mï grondin de Schanspolder tevérkopen aan VEROLME. De overeengekomen prijs bedraagt f 13,60 per m2,..inbegrepen de: kos ten van het bouwrijp maken, straat- aapleg en rioleringswerken. De grond is 'bèstemd voor - het bouwenvan87 woningen, bestemd voorde arbeiders van de nieuwe- werf van VEROLME.'.".'j-ïy In de. Duitse kerk, Zwarte Paar denstraat, wordt maandagavond 9 juli (aanvang 8 uur) een concert gegeven." In memoriam C. J. No garede ter herdenking vah dé- zo juist overleden 'organist. Hieraan werken rnee: Kóps: Bons, orgel. Jan Waaijér, tenor, F. C. van Dorp, de clamatie. de chr, genu- zangveï. „Cantate. Deo" en de chr. gem. zangvër, „Vox Humana"., o.l.y.: J. Visser.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1