I bij Wilton tewater gelaten mmMMum oor Jongens ver hoestpoeder bestemd voor Twee auto's ramden elkaar op rijksweg naar Den Haag Snelste oorlogsbodems van de Kon. Marine In Schiedam speelt men prima exotische muziek WALDO-TAXI De Pedaalridders winnen in Schiedam de inter club ontmoeting WAT WIL MARINE NOC BOUWEN? TER BRAAK Jeugd Jolijt PSV-Schiedam 4-JI Duivensport Wie heeft iets verloren? Bij lepels, vol ervan gegeten Vat ontploft Wasgoedbrandje in Nieuwland Twee ongelukken bij oversteken Twee doden én twee gewonden Een der bestuurders dóór loegomlègging in de war gebrach t Veel uitvallers rofficieeTTnTeOwsI Brug Buitensluis afgesloten Burgerlijke Stand Maand juni. in ijfers Landbouwstaking in Italië geëindigd Giovanni Papini overleden Maandag 9 juli 1956 Programma Vara TV-club Dinsdagavond om 8:. uur- gaan de leden van de- .Vara Televisie-club weer rond het kleine scherm zitten om te kijken naar.de film „Macoum- ba", de expeditie van Bonzi, dwars door Zuid-Amerika. 'j Zaterdagavond om 8 uur komt Cees de Lange van zijn reiservarin gen vertellen en treedt verder het Elektronisch Tienkamp voor de der de maal voor; het televisie-licht. - (Advertentie l.M.) VANAF''.HEDEN I RALEIGH RIJWIEL SHOW GROTE MARKT 3 EN 8 SFORTHÜIS kamteeruitrustingen Geflankeerd dóór honderden in zondagsstemraing verkeren de Werknemers van Wilton Fijenoord met hun gezinnen, het actieve, muziekkorps van WF en .de .werkzame met de modern ste apparatuur gereedstaande bedrijfsbrandweer, lag het kun stige.lijnenspel dat onderzeebootjager „Overijssel" heet, zater dagmiddag op de zuidelijkste helling van Wilton te wachten op de. eerste kennismaking met.haar natuurlijke element. De moe derlijke golven ..vertikten het evenwel, frivool bleven zij hun dansspelletje van lokkend komen, en tartend gaan spelen en het duurde langer dan was beraamd, voordat het grijs Overijsselse metaal zich Jn de Hollandse stroom, de Nieuwe Waterweg, mocht vlijen. Inmiddels stonden honderden genodigden op het erepodium te wachten op,het dagelijkse overlijden van het tij, terwijl een ondeugende wind het spel van de elementen onder steunde en-flirtte met fleurige zomer japonnen of vlotte zomer- hpedjes over de door zon overgoten menigte deed zeilen. De windstoten waren zo krachtig, dat de directieleden van Wilton- Fijenoord de dóopster, mevrouw J. W. de Rooy-Raar, moest beschermen op het houten plankier tegen de al te kwaadaardige kracht van de wind. Ver na tijd ffleed de „Over ijssel" soepel en statig de verleide lijke vloeistof in. Na het overhalen van de handel door mevrouw De Rooy was de champagnefles keuris tegen de huid van het fraaie schip geknapt. Nog schuimde de cider, ab stracte figuren tekenend op de boeg, of het eerste water klotste al over dek onder de enthousiaste welkomst- tonen van de scheepsfluiten rondom. Terwijl plechtig het harmoniegezel schap van IVF het Wilhelmus speel de, namen de bekende slepers van dit bedrijf niet hun gele pUpen het nog machteloze gevechtsvaartulg in hun tomven en manoeuvreerden het naar de veilige wal. - Capaciteit In de cantüie „*t Blaasje" gaf di- rectem- ir. 'J. E. Woltjer de onge veer vierhonderd genodigden een overzicht van de verrichte werk zaamheden voor de marine. Hij zei, dat nu aan het tweede deel van het mij tien veger programma zal worden begonnen. De „Overijssel" wordt af gebouwd. twee onderzeeboten komen op stapel en de'.„Karei Doorman" zal een algehele metamorfoze onder gaan. .„Als "wü dit,zien," zo zei dè héér Woltjer, „dan komt de vraag op, •welke capaciteit voor. de Marine-! houw moet worden vrijgehouden. Dit is niet alleen van belang voor de werven, 'maar ook in wijder ver band. Het grote tekort op de ar beidsmarkt doet uitbreiding van. de bouwprogramma's voorlopig nog Il lusoir zijn. De accommodatievan W.F. kan zéker, npg wel 1000 arbei ders, meer bevatten.'Er komen dége lijke aanvragen' binnen voor diverse schepen variërend van 10.000 tót 50.000 ton per stuk. De programma's van de werven zijn onder druk van de beschikbare krachten tot de jaren 19S0/63 bezet. Hoe zal men het pro gramma van aanbouw van de marine moeten klaren?" De heer Woltjer nodigde .daarna éllen uit eeti dronk té: wijden aan een voorspoedige vaart ,van: de „Overijssel", die vermoedelijk, in april 1957' zalgaan proefvaren. De echtgenoot van .de doopster, het ma terieel onderhoofd van de hoofdaf deling materieel van het Ministerie van Marine, ir. G. de Rooy, dankte voor.de grote, eer, die zijn vrouw was te beurt gevallen. Namens de minister en ministerie van Marine was hy erkentelijk voor de grote be. langstelling en bracht hij de geluk wensen. aan de directie van. de werf. Hij gaf een uitgebreid resumé van de voorafgaande besprekingen en onder hilariteit wist hij het samen spel van dit .soort besprekingen. met het kenmerk van de marine; humor .en openheid -—te belichten. Hij verzocht de directie ondanks de personeelsschaarste te blijven zor gen vodt een z.g. marihekern met deskundigen. Hij hoopte voorts dat de „Overijssel" uitsluitend zou wor den gebruikt voor vlagvertoon ;,eh oefeningen. Autoriteiten Onder de aanwezigen1 bevonden zich vele hoofdambtenaren, de de fensiecommissie, de voltallige direc- tie van Wilion-Fijenoord, de Britse Ambassadeur James Mason, van de United States Navy James C. Shaw. de commissaris van de Koningin, te Overijssel, ir. J. B. ridder de van der Schueren, de burgemeesters van Schiedam en Vlaardingen, de chef-staf van het korps mariniers H. Lieftinck, de chef-staf zeemacht, commandeur M. C. van Grondelle, vice-admiraal staatssecretaris H. C- W. Moorman, de secretaris-generaal J.J. van Houten, inspecteurs van de Marine/talrijke officieren, adei- borsten en vertegenwoordigers van diverse bedrijven, Als aandenken kregen de heer en mevrouw de Booy van de heer Woltjer een sierlijke schaal. In aan gename kout en met frisse lavetiis bleven de vele" gasten met hun da mes nog lang in de gastvrije ont vangstzaal van Wilton-Feyenoord. A'ieuiv type De „Overijssel" is de tweede on derzeebootjager,: welke W.-F, na de oorlog heeft gebouwd. Er zijn twee types, vier snellere en grotere bo ten, die reeds in de vaart zijn en bij de A-klasse zijn ingedeeld en daarnaast krijgt Nederland acht ja gers, dje net als de „Overijssel" in de B-klasse worden ingedeeld. De onderzeebootjager is een ge heel nieuw type by de marine. Vroe ger waren er torpedobootjagers. maar de nieuwe schepen zijn gro ter en sterker en meer gericht op het bestijden van vliegtuigen en on derzeeërs. Dit nieuwe schip heeft vier kanons van 12 cm. en voor zee. cn luchtdoelen. De vuursnel- held daarvan is vijftig granaten per rninunt. Er zijn zes mitrailleurs van 40 mm-, twee batterijen onderxeer- boo t b estrfj dingers kke tten en x.g. conventionele dieptebommen. De electronische apparatuur de her sens van dit zo moderne vaartuig is voorzien van de nieuwste vindin gen. In samenwerking met het be drijfsleven hebben marlnedeskundi- gen deze nieuwst* vindingen van Nederlands» oorsprong ontwik keld en toegepast. De verlichting en ventilatie Is kunstmatig, voor de veiligheid zjjn er geen patrijspoor ten. He „Overijssel" is de tiende oor logsbodem van deze naam, de eer ste werd reeds in 1617 gebouwd. Steeds is er een „Overijssel" ge weest; Duins, Vierdaagse Zeeslag, Gibraltar, Solebay zijn enkele voor onze .geschiedenis roemrijke punten waar een Overijssel" zich heeft la ten zien en hóren. Het huidige turbineschip heeft een waterplaatsing van 250Q ton. De lengte is 116 meter en de breedte is 11-77 meter. Het casso kwam op 15 oktober 1953 op de helling, het ma- ehïnevermogen is 60.000 pk„ de ma ximum snelheid 36 zeemijlen per uur. dj. meer dan zestig kilometer- De bemanning omvat 283 koppen. De „Overijssel" is een zusterschip van de Hr. Ms. „Friesland. Het zijn de snelste! oorlogsschepen, welke ooit- deel uitmaakten van de Neder landse oorlogsvloot. Dit is het casco van de onderzeebootjager „Overijsel", dat zaterdagmiddag bij Wilton Fijenoord te water is gelaten. De doopster van de „O verijssel'V mevrouw J.-W. de Rooy- Raar op het moment van de plechtige handeling. Voor de vierde maal heeft de mu ziekschool van Tyn Pangalila uit Schiedam-West een Hawaiian-con- cours gehouden. Er bestond zater dagavond van de zijde van publiek en deelnemers voor dit concurrerend samenspel van snareninstrumenten In Ti-poll vrjj veel belangstelling. Liefst veertien groepen, drie uit Naaldwijk, twee uit Rotterdam en de overige uit onze stad streden om de eer vande beste verklankers van „exotische" muziek. „Lét "me go"vroegen de twéé Gi- tarita's.; al zingend en na dit ope ningsnummer! volgden de Singing Girl's, de" Hfjo's en de overige Melo- di.ans en Minstrels onder mysterieu ze namen instrumentaal en vocaal naar het zoete zo zonnige Zuiden en het' verschrikkelijke Vérre Wésten. In de pauze's werd er muziek ge maakt. met dit verschil dat Jopie Meeder cn Henny Govaert dan niet op hun instrumenten sloegen, maar Programma voor deze week In het kader van Jeugd Jolijt zal deze week het volgende programma worden afgewerkt: Dinsdag 10 juli: Gecostumeerde op tocht „Tafeltje dekje..." in Schie- dam-Zuid. Verzamelen om 7 uur in de school aan de Dwarsstraat. Mede werking verlenen de band van de Oranje Garde en de Jonge Harmo nie. Woensdag 11 juli; Spelavond en poppenkast-voorstelling op de speel plaats van de school oude Kerkhof. Aanvang 7 uur. De A.J.C. heeft hier de leiding. Autopedwedstrijden voor kinderen van 8 t.m. 14 jaar in de Hagastraat. De Katholieke verkenners hebben de leiding. Wielrijden met hindernissen op ge wone fietsen voor kinderen van 9 t.m. 14. jaar in de Marconistraat; aan vang 7 uur.' Singelkwartier heeft de leiding. Donderdag 12 Juli: Rolschaatswed- strïjden in de Nassaulaan om 7 uur o.lv. de. CJMV. De kampioenen van het westen worden genoteerd en ke rnen dp dinsdag 17 juli uit tegen de andere wijken. Gekostumeerde optocht in Kethel. Verzamelen om 7 uur in de speel tuin 'Noordeinde. Alleen verklede kinderen mogen in de speeltuin. Mu zikale medewerking: van de Oranje Garde. het geluid welluidend en sierlijk, uit hun accordeonstrokken. ^Inmiddels maakte de vijfkoppige jury op pa- ?ier audiometrische vergelijkingen, egen twaalf uur werden de prijzen uitgereikt als slot van een flonke rend en fijn besnaard festival. De heer P. J, Volkers, die ook het openingswoord had gesproken, be treurde het dat de algemeen orga nisator. de heer J, M. J.' Meeder plotseling ziek was-geworden, waar door hij dit muziekfeest- niet kon bijwonen. De bekers,, lauwertakken en medailles werden door de mu ziekleraar drs.-Tyn Fangaiïia uitge reikt aan: Afdeling 1 zang; 1. De Friojo's (Schiedam); 2. De zingende Eljo's (Schiedam); 3. The Singing Girls (Schiedam). Afdeling 2, Cowboysongs: 1. The Gerto's (Schiedam); 2, De prairie helden (Schiedam). Afdeling 3, Hawaiianliedjes: 1. Kua Kina Minstrels (Schiedam); 2. Ma- vuna Hawaiiens (Rotterdam); 3. Ra- gamtimor (Rotterdam), HONKBAL Schiedam heeft .gisteren 'in Eind hoven haar honkbal zegetocht voort gezet. Reeds. In de eerste inning kwam de. eerste loper binnen terwijl de. tweede:ih; d.é;.volsende inning op de thuishonk kwam. In de loop van de volgende.innings brachten de Schiedammershuh score op 11'. De P.S.V.'ers hebben wel goed partij gegeven, doch door het prima veldwerk van Schiedam kregen slechts een viertallopers de kans om binnente-ko'm'eOi..- V;',- - - Waar 'nu' ook' de 9e wedstrijd ge wonnen is s'.aar Schiedam met. 18 punten aan de kop.. Eerste Vlaardingse ploeg Handbal- demonstratie WF-Hollandiaan Zaterdagmiddag heeft een gecom bineerd dameshandb'alelftal van Wil ton Fijenoord een demonstratiewed strijd gespeeld tegen de nieuwe ver eniging Hollandiaan te Vlaardingen. Het elftal van Wilton was geselec teerd uit speelsters van het le en 2a team van junioren en adspiranten. De Hollandiaaa-damee,die in sep tember voor het eerst in de compe-, title uitkomen, is de eerste Vlaar dingse ploeg, die in- het Ned. Hand bal Verbond uitkomt. Na een wat lauw begin, wist het aspirantmèisje W. Schell voor de eerste maal te doelpunten voor Schiedam, met dit ene'doelpunt kwam ook de rush In de tweede helft was de rechts buiten vah Wil ton vervangen door het 2e aspirant meisje en dit bleek een grote verbé tering te zijn; want in de tweede helftwist zn drie doelpunten op haar naam te brengen. De eindstand kwam met een 0—5 overwinning voor de Schiedamse ploeg. De beide adspirantmeisjes W. Schell en B. Zonneveld namen ieder drie doel punten voor haar rekening. (Advertentie tJVl.) 67570—69915 De Schiedamse Postduivenhouders- vereniging „De Snelvliegers' hield een wedvlucht.van uit Creil (Frank rijk), ech'afstand van .324 km. Dooi de zuid-westen wind begunstigd, kregen de duiven een 1 snelheid van 92 km. per uur. De uitslagen vah deze vlucht .waren: -.1, 2 M. Broek huizen; 3 A.*Bezemer;»4, .6 J. C. Ko- nings en 5 Chr! Zweistra. V.'; 'Tevens hield de.vereniging een eerste .wedvlucht voor jonge duiven vanuit Roozendaal, een afstand van 42 km. Deze jonge vogels behaalden een snelheid van 85' km., per uur. De eerste duif was binnen om 13.58.31 uur en de- laatste k>ih 14.14.22 uur. De uitslag was als volgt: ■1, 4, 23. 2? J; C. .Konings; - 2, 3, 30, 31, 33 P.fV. Eijk; 5, 8, 10, 17 A, J. Ko nings; 6, 24, 34 J. Stolk; 7, 35, 39 Chr. Zweistra'; .9 G. v. Wingerden; 12, 15 18, 19, 38 A. Faas; 13, 22 M. Broek huizen; 14, 16 A. H. Osterholt; 20, 26 M. Vorstenbos; 21, 28, 36 A. Bezemer; 25. 29, 32,- 37 H. J. Tjaden. Te bevragen aan. het hoofdbureau van politie te-Schiedam tussen 8— 12.30 uur en. 2—5 uur; Blauw kin derjasje, blauw, kinderhemdje, ge ruit kinderjasje,ring met sleutels, bril, damesparaplu, 2 dozen met asbestpijpjes.! "zegelring. Te bevragen, bij de vinders; Spaar- zegels, M. ;Simons; Galileistraat 28b; 'gouden/damesring, A. Kuiper, p, a. Lindenhof, Lange Achterweg 14; plastic broche, A. v. d. Bout, Lange Nieuwstraat 51 metalen kruisje,' Hoenderkamp. Aleidastraat 72a; kinderrihgetje, J. Herschëid, Potgieterstraat 16b; damespolshor loge, - S. Martinus, Steynstraat 8b Rotterdam 'Cna 19! uur); fotostan daard, Engering, Rembrandtlaan-76; postzegels, 'J. y. Boggelen,.Ouddorp- sestraaf 12b';boodschappenmandje, A- v. d. Ruit Slachthuislaan 7b; portemonnaie met inhoud,' Holier- hoek, v. Leeuwenhoekstraat Ifia (na uur n-.m.)V- aktentas met inhoud, De Goede, Burg. v. Haarenlaan 528; Bpeelgöedeend/ M. Hersbach, - Ampè restraat 34a; - groene autoped. R. Muisson, Fabristraat 35a; vulpen, Snip, Aleidastraat T46b; bos sleu tels, W. v.'.d.1 Knaap, Boerhaavelaan 57b; 2 contactsleuteltjes aan ket ting, Engels, boven'fietsènzaak Gouka op de. Dam; sleutels aan ketting, W. Feekman, Lange Ach terweg 8/19: ,,-rolschaatssleutel, H. Evers, - Rotterdamsedijk 270d; bril, De Lange, p; a. Meerkerk, Haga straat 42;.'vulpen, W., Kind, Boer haavelaan 13b; moerslèutël, W. Breedveld, Galileistraat 15b: .vulpen. H. Coh.cn, - Rotterdamsedijk 433; vulpen, C.Verschoor, .W.Franke- landsestraat: iJ33;.- kinderportemon- naie. De Gooier, woonark-LUcia, W.es terka d erbl auw -grijs j ongens- jas.je, Stock'ip^tadhouderslaan 52; trainingsbroek,.- G;.IHarte,- Rotter-! dam'sedijk 295b;' theedoek, H,- de Bruijn^ Lange Achterweg 73; jon genswindjack,- Kranenburg, - -Swam- merdamsingel .129; plastic, dames- regenjas, "Vlaardingerbroekj p. a. Rijnstraat. 14b; witte dameshand- schoen, J. v. Katwijk, Halleystraat 13b. V.- (Van onze .correspondent) OUDERKERK a. d. IJSEL. Drie jongens te Ouderkerk zjjn vrijdag vergiftigd geraakt door het eten bil lepels vol van poeder voor een paardehoestdrankje dat ze ergens op een balk in een schuur bÜ een boerderU hadden gevonden. Toen de jongens zaterdag ontwaakten, waren ze wild en woest. Ze (jlden, vielen flauw en moesten steeds braken. Zaterdagmiddag waren ze nog steeds in ijltoestand, ze zyn opgenomen In een ziekenhuis in Gouda. Vanmor gen was hun toestand goed- Het komt in de hooibouwtijd veel voor dat kinderen op de boerderijen komen, want er valt licht wel iets te doen voor hen. - Maar daarbij pleegt de jeugd graag eens te snuf felen in stallen en schuren. Zo ge beurde het ook op de boerderij van G. Verdoold aan de IJsseldijk. Op een balk stond een doos met het poeder eh een lepel er in. Hét was bedoeld om er een .hoestdrank voor .het paard van. te maken. Een van de kinderen zei, dat het hoest poeder. lekker smaakte. Prompt ha men zes kinderen er een* beetje van tussen vinger en duim en proefden hot. Maar MarlnüsHeuvelman (8>, Leen Heuvelman (9) en Gerrit v. d. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: G. J. Jansen Swammerdamsingei 41, en Nieuwland" Apotheek, Dr. Wibaut- plein 17. Bellen bU ongevali GG. en G.D. Tulnlaan 80, -telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve' maan- .dag) vr n 0.30 tot 4^0 uur en l iedere avond behalve, woens dags en zaterdags) .van 7 tot. 8J0 uur Zondags gesloten.. R^. Leeszaal en BItHothcek. Dam. Gesloten wegens vakantie.- Stedelijk Museum; Expositie eigen werk./Tentoonstelling Corneille. Geopenddagelijks van 2 tot; 5 V. uur. - ;V -■ BIOSCOPEN Passage, 2 cn 8.15 uur: „De man met de gouden arm". Mono pole. 2, 7/en 9 uur: Heersers :der...Vallei". j- VOORSTELLINGEN Irene»; 8, .uur: R-K, Handelsavond- school. Diploma/uitreiking en Toneelopvoering. DHS-terrelh, .7J0 uur:'. Voctbalwed- strijd t.b.v. Kethelse, oudjes! In de wwkplaats' van' deSchie damse ijzer cn.mctaalhandel J. van Gelderen aan het R3tm is vanmor- tèn' omstreeks half, tien met - een averende knal een stalen vat ont ploft. De oorzaakisonbekend. Men dachtnamelijk -dathet' vat -leég was. Er is geen- noemenswaardige schade aangericht en. er vielen geen gewonden; maar men is weL hevig geschrokken. Werken (0) vondenhetzo verruk kelijk, dat ze! er lepels" vol van aten. De dokter heeft het drietal on middellijk laten overbrengen naav het ziekenhuis in Gouda. Bij de veearts in Ouderkerk werd geïnfor meerd naar de samenstelling; vah de poeder en zo kon men tegenmaat regelen gaan treffen. De andere kinderen, die slechts een beetje had den gegeten,, hebben geen nadelige gevolgen daarvan ondervonden. Zaterdagmiddag is.!er in Nieuw land een gecompliceerd brandje ge weest, dat .wei erg. typerend isvoor de hoogbouw, in deze nieuwe wijk. Mevrouw R. uit dé Talmalaan ;had wasgoed aan een rekje buiten aan het balkon hangen. Vermoedelijk door een achteloos weggeworpen: si garet (maar dit staat niet vast) is er brand gekomen;in het wasgoed, Een benedénbewoner, de heer P. van der H. merkte het brandje óp, maar daar mevrouw !R, .nietthuis was, moest hij door een raam bij tie buren op hèt balkon komen, waar hij met een paar emmers water, hei vuur doofde. Later bleek echter, dat ook bij mevrouw M. van der H, die beneden mevrouw R. woont,-, ook brand- was ontstaan, In wasgoed, dat aan een balkon te drogen hing.= Deze laatste brand is kennelijk,- ontstaan door brandende stukktn stof, die van bó ven kwamen, vallen. De schade be draagt resp. f .60 en f 65. Zaterdagmiddag omstreeks vier uur is mevrouw C. -K.-L; uit'Schie dam in de West Frankelandsestraat met haar fiets .tegen, een -kleine jongen opgereden, die bij hét spe len plotseling dè.:, straat overstak. 'Mevrouw K. kwam lelijk te vallen en werd door ,de. GG en GD naar de Dr. Noletstichting. gebracht, waar een hersenschudding, werd geconsta- treed.•- - - Twee doden en vjjf gewon den waren, zondagavond om streeks kwart voor tien het ge volg van een - botsing tussen twee auto's op de rijksweg no. 13 ter hoogte van de Hofweg onder voormalig Overschie. Ge dood werden de inzittenden van een Opel. Het waren de Zondagmorgen heeft in Schie dam de laatste ontmoeting plaats gevonden van de -onderlinge wed strijden van rennersverenigingen „Schiedam", „De Coureurs" (Vlaar dingen), „Rotterdam" en „de Pe- daalridders". eveneens uit Rotter dam. De weersomstandigheden waren gisteren zeer gunstig al was het warm. De renners hadden het voor deel, dat er op het traject Nieuw MathenesserstraatGustoweg. over een lengte van 1800 meter, nage noeg geen wind stond. Toch zijn er nogalwat uitval lers geweest. Bij de junioren was dit aantal het minst;sléchts 3 van de .15 gaven de strijd op. Bij de nieuwelingen, waar er 18 startten, was dit aantal veel hoger, 50 pet. passeerden slechts dé eindstreep; By de amateurs kwamen 9 van de 19 deelnemers niet over de eind streep. Bij de junioren startten geen le den van Schiedam, omdat deze vereniging geen junior-léden heeft Deze groep renners is gedurende de te rijden 10 ronden nagenoeg i geheel bijeen gebleven en de voorJ i stc renners passeerden reeds na 23 j minuten de finish. Gereden was er dus met een snelheid van 32,55 km j per uur. i De volgorde van -aankomst was als volgt: l.-'B. Schijngrond (Pe- daalr.), 2. S. Speelman (Pedaair.), 3. R. Meeldijk, De Coureurs, 4, L.- v. d.' .Leur, (Pedalr.),. 5. ..'J, Mole- naar .6. A.-Helnig, 7, M. Geevaart, 8. D. v. d, Zwet. alien van Rot-, i ter dam. 9- L. Michielse, 10, P. Pe- 1 ters, beiden van de Pedaalridders. Van de B-junioren kwamen binnen: C. Knoop (Pedaalr!) en H, Sap van- Rotterdam. Hierna starrtj^n het eerst de amateurs om 3> ronden te draaien, onmiddellijk gevolgd door de nieu welingen, welke 25 maal het. par cours te rijden kregen. 'De laatsten hebben van meet af aan de sokken, erin gezet, en had-, den hun achterstand bij de ama-. teursal heel spoedig ingelopen,, zodat .'beide groepen gemengddoor- een reden. Het tempo van dé nieuwelingen bleek al spoedig te hoog te zijn hetgeen zich dan ook. bij. 50 pet van de groep gewroken heeft. De aankomst van de overblijven-'. denwasals volgt: 1. F. Verstra ten (Pedaair.) 1 'uur 10 min. 30 sec.; J. v. d. Schie (Rotterdam), 3. S. Oevertnans (Coureursb 4 P. Ruter (Rotterdam)", 5. A. van Waardhuizen (Pedaair.) 6 A v d Hcijderi (Schiedam).?,"P. Schlos- ser (Pedaalr;). 8. J, Lanser (Schie dam) 'en 9- R. tèr 'Steege (Cou reurs)'.- Bij de amateurs hébben de di-! recte koplopershet ook niet kun nen bolwerken en zagen zich na enkele rondeh. alspoedig" niet al- ileen ingelopen doch zelfs gepas-' nasseerd. Oók van deze groep vie len er 9 uit Bij de laatste ronden bleef het restant van - 9. renners dicht bijeen, terwijl - verscheidene malen verandering ^an de kop. kwam. ..-V"----- i- .Vooral' tussen Van 'Gooi;Den! j Outer, proost en" Slager ontstond •J ten slotte een felle strijd. In 'de laatste ronde .kwam Van Gooi (Pe- i daairidders) plotseling naar voren, i om fel,.spurtend aan de kop te' kó- j men en deze plaats .niet "meer af te stasn;. ..Proost (Schiedam) volgde' hem als itweedé, wdarbij 'Slager (Rotterdam) en Den Outer (Rot terdam) om de - 3e en. 4eplaats vochten., - -// De aankomst van de anderen -is: 5. C. Oosterwijk (Pedaalridders), 6; H. Veldhuizen (Schiedam), 7. P. Heyster (Coureurs), 8. D. Riskes (Rotterdam)en. 9- J. Meijser (Pe- daaMdders}'. In het verenigingslokaal aau két Broersveld heeft de voorzitter van de RennersverenigingSchiedam met een toepasselijk, hvoord. de prijzen üitgerëiKt... 46-Jarige schcepsmstalleur H. C. van Djyk uit Schiedam en de 40-jarige mevrouw A. W. Ooykaas. De inzittenden van de andere auto een ,01 ds- mobile liepen verwondin gen op - Dé bestuurder van deze wagen, de 23-jarige L. Bom, waterbouwkundi ge uit Sliedrecht kreeg een zware hersenschudding en. werd naar het Coolsingelzlekenhuis vervoerd. Zijn verloofde, de-20-jarige L. van Kriek kreeg eveneens een zware hersen schudding. Tezamen met haar moe der de 52-jarige mevrouw R. van Kriek-Goedhort, die niet alleen een zware hersenschudding kreeg, doch ook haar linkerbovenarm en rech terbeen brak, werd zij naar het Bergwegziekenhuis vervoerd./ De vader Van het meisje, de 52.-jarige C. L. van Kriek en haar zusjeW. liepen lichte verwondingen op. Zij konden later op de avond-weer huis waarts keren. De hond van de heer Van Dijk, die eveneens in de auto zat, werd dusdanig gewond, dat het dier ter plaatse moest worden afge maakt. Beide auto's werden geheel vernield. Waarschijnlijk is de. bestuurder van de Opel, de heer H. C. van Dijk op weg naar Delft, misleid door een wegomlegging. Plotseling bevond hij zich op de -linkerbaan van de rijksweg naar Den Haag. Uitwijken naar rechts was niet mogelijk omdat het ie druk was op de autoweg. De heer L. van Kriek, die in de rich ting van Rotterdam reed zag de Opel op zich afstormen. Remmen was niet meer mogelijk, zodat beide auto's met een geweldige klap op elkaar botsten. GEMEENTE gMfe SCHIEDAM In-'verband met herstelwerkzaam-, heden zal bovengenoemde- brug in d.e nacht van dinsdag opwoensdag (10-11 juli)-van 's avonds IQ uur tot. 'smorgens 6 uur voor. alle. rijver- keer zijn afgesloten. Geboren: Antje. d. v. G. Jonkman en M. A. van Pelt; Wilhelmus A., z. V; W. A. van Gelderenen M.H. Mieloo; Enrico L. M:, z. v. J. van der Waart van Gulik en-C. Loef, - Overleden: H. G. Heijerman, 77 j.; M. C. Verbókkem, wed. Bras, 94 j. In de maand juni werden In de Gemeentelijke Openbare Leeszaal .én Bibliotheek in totaal 20.417 boe ken uitgeleend (vorig jaar 18.569)', waarvan 9306 romans. 4945 studie werken en 6166 kinderboeken (vorig jaar juni resp. 8734, 4763 en 5072). De uitlening was -als volgt..ver deeld: Centrale Bibliotheek, Lange Haven: 10.089 (v. j.-9351),. waarvan 6205 romans en 3884 studiewerken"; Filiaal Dwarsstraat: 472 (v. j. 570), waarvan 301 romans, 34 studiewer ken- en. 137 kinderboeken:Filiaal Lorentzlaan: 3287 (v. j. 3019), waar van 1590 romans, 84D studiewerken ën .857. kinderboeken; Jeugdafde ling; 4089 (V. j. 3235), waarvan 2731kinderboeken en 1358 kinder- studiewerken; Uitleenpost - Kethel: 1461 (v. j. 1350). waarvan 501 ro mans, 147 studiewerken en 723 kin derboeken; Uitleenpost. Weeshuis: 245 kinderboeken, (v, j. 279); Uit leenpost Ziekenhuis: 407 (v. j. 335), waarvan 3?4 romans en 13 studie werken; Correspondentschap Maas dijk; 367 Cv. j. 421), waarvan 225 romans, 27 studiewerken .en 115 kinderboeken: Het aantal houders van leeskaarten bedroeg .4199 (v. .3. 3Ö47) en het aantal boeken in bezit 51.942, Cv. j. 52.370?. Ook mevrouw E.'R, M. -A, uit Schiedam liep een lichtehersen schudding op en bovendien nog een verwonding boven hét linkeroog, toen zij zondagavond om kwart .voor negen op de Rotterdamse Dijk,, ter hoogte van pand 240, werd aange reden door een motorrijder. Druk pratend met een vriendin was zij onvoorzichtig de straat overgesto ken met gemeld gevolg. 'Door de GG en GD is zij naar het Gemeen teziekenhuis gebracht en. vandaar naar huis vervoerd. ROME Aan de staking der Ita liaanse landarbeiders ,is voorlopig een eind gekomen door nieuwe be sprekingen tussen de vakverenigin gen en de werkgevers. De staking'begon in de Po-vlakte op 28' juni en in de rest van het land op 6 juli. De minister van Landbouw, Colom bo, heeft vertegenwoordigers der drie grootste vakverenigingen en van de boerenfederatie bijeengebracht onder bedreiging, met interventie van "de regering. De vakverenigingen stemden erin toe, de staking op te schorten han gende de nieuwe besprekingen die woensdag a.s. beginnen. FLORENCE, De beroemde Ita liaanse schrijver. Giovanni Papini, die naar de katholieke kerk terug keerde na in zijn jongelingsjaren een overtuigd atheïst geweest te zijn, is in de ouderdom van 75 jaar na een langdurig ziekbed overleden. De schrijver van „Het leven van Christus", een best-seller uit 1921, leed sinds 1953 aan een ziekte, wel- ke de spieren verlamt. Eerst verlamden zijn benen. Ver volgens werden langzaam maar ze- - ker zijn armen aangetast en ten slot- - te ook zijn stembanden, zodat hij niet meer spreken kon.-.Tevens raak te hij het lichtzijner ogen vrijwel kwijt. - ----- Zijn geest bleef echter tot het ein- de helder.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1