C 3 Voetbalwedstrijd ten bate van Ketbelse oudjes Ontroerend afscheid van volkszangmoeder «Vsffi&sï s- Bordew? seen- BENJAMINS IN T KOMEN ER MAAR Blauwe reigers broeden niet meer in Plantage UILENNEST SLECHT AF Drie mannen verdacht van looddiefstal EEK BRIL VOOR HUN ZOMER-TOCHT Jeugdvoetbal St. Joris Doele - - - Spelbrekers Hermes-KFC Jeugd Jolijt Burgerlijke stand oorlichting voor Volkstuinders Rectificatie onvoldoende I? „Wij zullen haar missen" Onderscheiding voor G. Visser Geen spreekuur Indeling handbal- competitie ONZE VOGELS IN JULI Wie heeft iets verloren? Blussing duurde tot half acht 's avonds SptSfj^p/iek Koeriersters Dinsdag 10 juli 193Ö Iii het landelijke Kethel wonen, evenals in de steden, vele ouden van dagen. Zij hebben wel is waar het voordeel dat zij wat rustiger zitten, verder van het gewoel van de grote stad, maar ook zij hebben er behoefte aan otn er eens op uit te trekken. Daarom zal ook deze zomer, zoals het in de vorige jaren ook het geval is geweest een autotocht door Neder land worden gemaakt Maar een dergelijke tocht kost geld, wat de ouden van dagen niet kunnen opbrengen. Vele autobezitteis hebben zich al spontaan aangemeld om voor vervoer te zorgen, maar er is meer geld nodig. Door een comité, waarvan dokter van der Kuy de motor is is er in Kethel gecollecteerd. Men heeft met milde hand gegeven: er kwam zevenhonderd gulden bijeen. Doch men heeft nog meer geld nodig, nm de oudjes met een veertig tal auto's te vervoeren en te laten ge nieten. Daarom zoekt men in Kethel naar grote en kleine geldbronnen hiervoor. Een dergelijk bronnetje hebben wij gisteravond op het sport terrein van DHS kunnen ontdekken. Op dit. door de vereniging DHS gra tis beschikbaar gestelde terrein, is nl. gisteravond ecu voetbalwedstrijd ge speeld. Het was geen „cre-divisies- voetbal^ neen geenszins, het was, laten wij maar zeggen, een plezierig partijtje voetbal van 21 grote stoere kerels en een jochie. Bijna driehon derd, toeschouwers hebben zich niet ~k integendeel, zij hebben bij de regelmatige staan erg> plezier gehad De Zomeravond-voetbal-competitie 2956 van de St. Jons Doele gaat de vierde weck m. Het volgend program ma is vastgesteld voor deze week: Dinsdag 10 juli C afd.: 7.00 uur Het Anker—TTB 7.35 uur COJ 1—Piet Hein. B afd.: 8 tO uur COJ 1—Piet Donderdag 32 juli A afd 7.00 St. Jo- rxs DoelePiet Hem en 8.10 uur Het AnkerRowaUcnhuis. Inhaal programma. Zaterdag 14 juli: C afd.: 3.00 uur TTB—Piet Hem en 3.45 uur DDBHet Anker. B afd.: 4 30 uur DWO—Piet teln en 6.00 uur Het An- ker—DSB. Alte wedstrijden worden gespeeld op het terrein aan Daan Ons Genoegen. De stand van de competitie is: Piet Hein C.O.J Row a Ilen huis Anker D\VO Piet Hem DSB Anker C.O.J. ddb TTB Piet Hem C.O.J. l Anker AFDELING „44- 8 384 4 3 1 6 196 4-3 1 1 6 —18 4 - 3 1 1 4 —21 AFDELING 4 2 1 1 5 11—11 3 1- 2 4 9 4 3 11 1 3 10—10 4 13 2 6 —li 3 2 1 4 8—7 AFDELING 3 2 1 4 8 1 3 2 1 4 6 3 2 11 2 4 5 3 12 2 2—7 1-1 0 0 3 - hi Mono pole: Het keiharde gevecht van man te gen man ontbreekt in vrijwel geen enkele avonturenfilm van tegen woordig. We zijn verwend op het gebied van mannen, die elkaar op leven en dood te lijf gaan, dreunen de slagen toebrengen, van trappen rollen en over tafels worden gesme ten. Een vechtpartij als in „De Spel brekers'* zagen we echter nog maar zelden. De twee kerels, die aan het slot van deze film met elkaar afre kenen. slagen er in al vechtende minstens tachtig procent van de in ventaris van een goudzoekerscaté kort en klein te krijgen. Ze vallen worstelend en wel. van een meters hoge balustrade, vliegen in reuzen zwaaien over het buffet en belan den tenslotte via de ramen op straat. Daar zegeviert dan de goede (Jeff Chandler) over de boze (Rory Cal houn). terwijl de vrouw-om-wie- het-gaat (Anne Baxter) glimlachend toeziet. „De Spelbrekers" is een spannende geschiedenis over een gouddelvers gemeenschap in Alaska, die onveilig wordt gemaakt door een stel con cessie-rovers. Pas na pistoolschoten, ettelijke massa-opmars van 20 spelers achter de bal aan, om deze in een der doelen te krijgen. Het ene team was veel sterker en heeft dus gewonnen. Het ging hier echter niet om het spel, maar om het doel. Want deze wedstrijd werd gespeeld voor een uit gaansdag voor de ouden van dagen. Personeel van de bakkerij v. d Staay uit Kethel en leden van de Harmonie Vereniging Radbout evens, eens uit Kethel, vormden het arties- tengezelschap op het groene veld en voetbalden op hun eigen manier evenveel kwartjes bijeen ais er toe schouwers waren. Goed zo mannen! Van geen belang meer Morgen-, woensdagavond, wordt in het Feijenoordstadionom 7 uur. ge speeld de wedstrijd HDVS—KFC. Helaas is de wedstrijd voor onze stadgenoten niet meer van belang, omdat door het spelen van enkele on gelukkige wedstrijden de kansen om volgend jaar in de ere-divisie uit te komen, verkeken zijn. Door de nederlaag van KFC zondag j.l. tegen RCH, is de strijd om de tweede plaats in de ere-divisie in uiterste felheid ontbrand en KFC zal beslist van HDVS moeten winnen, wil het in de running blijven. Het zou juist iets voor onze stadgenoten zijn. om in dit geval hun beste been tje voor te zetten en zij zuilen ook willen bewijzen, dat zij met voor niets kampioen van hun afdeling zijn ge worden. Daarom staat er een interessante en felle wedstrijd te wachten, welke zeker het aankijken waard zal zijn. De gekostumeerde optocht „Tafel tje dek je..." trekt vanavond door het zuiden van de stad (Gorzen). De verklede kinderen verzamelen zich om zeven uur op de speelplaats van de school Dwarsstraat. Daar wordt met de deelnemers gespeeld, het sprookje verteld en om ongeveer kwart voor acht vertrekt de stoet. Aan de kop gaat de band van de Oranje Garde, dan de Ezel en twee zoons van de kleermaker, daarna de kinderen cn in het midden marcheert de Jonge Harmonie. De route is: Dwarsstraat, Ridder- kerkstraat, Nieuwe Maasstraat. Lek straat, Poortugaalsestraat, Usclmon- desestraat. Oude Maasstraat, Abben- broeksestraat, Zwariewaalsestraat, Voorn esestraat, Klaaswaalsestraat. Pernissestraat, Ploegstraat, Dwars straat, Gasstraat, Dwarsstraat, Haga- straat, Groenelaan, Beierlandsestraat, Nieuwe Maasstraat by Houthandel Van de Wetering (einde). GEBOREN: Hendrik, zoon van H. Zeeman en R. G. Holleman: Cornelia, d. v, w. van Nugteren en C. Mar ij t; Franciscus tv., z. v. J. J. Offerman en C. F. M- Cor- veleijtv, Maria K. ,7.. d. v. A. Be. zemer en M. A. Dijkshoorn; Mar- cellinus F., z. v. M. J- Heijnsbroek en H. Mill Ier; Wilhelmus H. M.. z. v. W. H. van den Boogert en W. J. A. Bruijnzeels. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: G. J. Jansen, Swammerdamsingej 41, en Nieuwland Apotheek, Dr. Wibaut- plein 17. Bellen bij ongeval: G-G. en G.D. Tutniaan 80, telefoon 69290. Gcm. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) v:o 9.30 tot 4-30 uur en iedere avord (behalve woens dags en zaterdags) yan 7 tot 8 30 uui Zondags gesloten. R-K. Leeszaal en BiLliotheek. Dam Gesloten wegens vakantie. Stedeiyk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling Corneille Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De man met de gouden arm". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „De Spel brekers". VOORSTELLINGEN Chr. Soc. Belangen 8 uur Selecfic a mateur-ar ti cstcn. Nwe Haven 7 uur Wielerwedstrijden R C. „Schiedam", Jeugd Jolyt 7 uur School Dwars straat. Gccoslumeerde optocht. Blauwe huis 8 inn- Vara TV-club. Esperaiito-agendo Jaudon, la 12an de julio Kon\ sacia vespero, ce famileo v. Gink Ploegstr. 19. Vcnu malgrau la varmeco al Es perantujo. In het complex volkstuinen van de Schiedamse volkstuinders vereniging „Klein-Babberspolder" aan de Vijf sluizen komt zaterdagmiddag a.s. de rijkstuinbouwconsulent Joh. Bergsma weer een rondgang maken om er de nodige voorlichting to geven. Ook wordt tot on met die datum de leden de gelegenheid gegeven om zich te melden voor bespuiting van de aard appelgewassen en wel tegon ziekten en ook tegen de Colorad o-kever. De bespuiting is niet verplichtend ge steld, maar men wordt aangeraden er :ebruik van te maken. Geschil NVC.-Gr. VI. Anonieme figuur werd niet. ontmaskerd (Van een onzer verslaggevers) In kort geding waren gisteren de directie en redactie van het nieuws blad „Nieuwe Vlaardingse Courant" door de uitgeefster van het adver tentieblad „Groot Vlaardinaen". de N.V. Drukkery Van der Drift te Delft, gedagvaard wegens belediging. Uit de langdurige pleidooien voor de plaatsvervangend president van de Rotterdamse rechtbank, mr. J. Be renschot, bleek duidelijk, dat hoewel liet volgens de dagvaarding uitslui tend ging om een artikel in de NVC van 20 juni 1956, dat grievend en be ledigend zou zijn geweest voor de Delftse Drukkerij, waarvan dan ook herroeping werd geeist. in feite het accent viel op de anonieme figuur Klaas Vlaring. die wekelijks in het advertentieblad lokale aangelegen heden aan kritische beschouwingen onderwerpt- In het bijzonder moe ten de heren M. H. L. Wcststrate, wethouder van VI aard in gen en voorzitter van de Stichting Culturele Kring, en F. G. Reedijk, redacteur van de NVC, het daarbij nog ai eens ontgelden. In het artikel in de NVC van 20 juni 1956 was gesteld, dat de N.V. Drukkerij Van der Drift te Delft in de oorlog „fout" was geweest. In een rectificatie in het eerstvolgende num mer de NVC van 22 juni 1956 was de correctief out hersteld in die zin, dat spijt erover werd uitge drukt, dat de Delftse drukker een NSB'er was genoemd, maar dat be- ROTTERDAM „Aan onze lieve Volkszangmoedcr". j tebestuur van Rotterdam, namens de doeld was met het NSR-milieu hetZo luidde het opschrift op het lint j Kunststichting, het Comité Nationale Vlaardingse bureau „Verba". Inder daad word tijdens de behandeling toegegeven, dat de heer S. Th. Bak ker uit Vlaardingen d.ï. bureau „Verba" NSB'er is geweest en na de oorlog ook een tijdje geïnter neerd. Zowel mr. J. A. Wigters uit Delft, die optrad namens de Drukkerij v. ei. Drift N.V., als mr. R. S. Bordewijk uil Schiedam, optredende voor de NVC, hebben uitvoerig stil gestaan bij de mysterieuze figuur Klaas Vla- 'mg, tegen wie, aldus liet mr. Bor dewijk doorschemeren, ook nog een strafrechtelijke vervolging zal war- touringcar te maken, naar Amster- de, dat de rectificatie de drukkery dam, voor een bezichtiging van bet volledig rehabiliteert, daarentegen tuincomplex aldaar, terwijl tevens j vond rar, Wjgtffl-s deze correctie ab. een rondvaart door de grachten ge-1 maakt zou worden. Het aantal aan- au cén der kransen, die de baar begeleidden met het stoffelijk over schot van mevrouw M. C. Grimberg Huyser, Gistermiddag heeft de ter aardebestelling in het familiegraf op de Ned. Herv. Begraafplaats „Oud Kraliugen" plaatsgevonden en hon derden Rotterdammers hebben me vrouw GrimbergenHuyser op haar laatste gang begeleid. Ook burge meester, mr, G. E. van Walsum cn echtgenote, waren aanwezig. Ontroerend was de bloemenhulde, waarmee talloze stadgenoten voor de laatste keer hebben willen ge tuigen van hun dankbaarheid jegens mevrouw GrimbergenHuyser. Er waren bloemen namens het gemeen- melrtingen voor de tocht is echter onvoldoende; als niet meer belang stellenden zich opgeven, zal de tocht niet door kunnen gaan. OVERLEDEN: J. J. Meure, i H. Bierling, 24 j. Gisteren heeft de wnd- burge meester van Schiedam, wethouder H. Sabel op het stadhuis de ere medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitge reikt aan de heer G. Visser, wo nende in de Voornesestraat 5b te Schiedam. Deze koninklijke onder scheiding is aan de heer Visser verleend wegens zeer langdurige trouwe dienst, daar hij op 9 april j.l. 55 jaar in dienst was van de wagen-, carrosserie, en werktuigen- fabriek Arij Jordaans te Schiedam. soluut onvoldoende en bleef bjj zijn eis, dat een duidelijke herroeping moet geschieden en de gedaagde par ty zou worden veroordeeld een dwangsom te betalen voor iedere dag nalatigheid en voor iedere even tuele volgende beledigende uitlating. Mi*. J. Berenschot bepaalde de uit spraak van het kort geding op aan staande vrijdag te tien uur. GEMEENTE t l SCHIEDAM (OFFICIEEL NfËÜWSl Het spreekuur van de wethouder van Onderwijs en de gemeentelijke inspecteur van het Onderwijs zal op woensdag 11 juli a.s. geen door gang vinden. De indeling voor het aanstaande seizoen van de handbal-competitie, de tweede klasse van. het district west B van het Ned. Handbal Ver bond is thans bekend geworden. Deze is als volgt: Dames 2e klasse A: ADO, Actief, ADS. AHC, GONA, OJympia, Tone- gido, VODO, Wings. Dames 2e klasse B; DHB, Her cules. HMS, De Jagers, Kranenburg, Phoenix, RODA, Wilton Fijenoord. Heren 2e klasse A: Actief. Animo, CWP. DWS. HVL, GONA, SOS, Rotterdam, Wilton Fijenoord. Heren 2e klasse B: AHC, Hercu les, De Meeuwen, Phoenix, Snel- wiek. Vires et Celeritas; VODO, Wester kwartier. In de A-klasscn. zowel 'bij de dames als de heren', zullen aan het einde van het seizoen 2 ploegen moeten degraderen, om weer klas sen van gelijke aantallen te krijgen. Het eerste dames-elftal van DWS speelt in de eerste klasse- De afgelopen maand en in het bijzonder wel deze maand staan in het teken van de jonge vogels. Waren in het begin van hoifderdcn juni de eerste jonge spreeuwen uitgevlogen, thans ontmoeten -v~- dynamiet- i we reeds het tweede broedsel van deze vogels. Voor uitsterven vSlSS1 Sis^hef rS°c™Un van deze soort en 00,k van _?e lïlLlss.en behoeven we voorlopig loop. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9— 12J3Q uur en 25 uur; Bril, con tactsleuteltje, autostep. Te bevragen bij de vinders; Hals ketting. A. Timmers Troelstralaan 12: oorbel, C. v. d. Drift, Potgieter- straat 42a: sier stuk van uitlaat van auto. K, Kok, Broersvest 93; zwar te hond. Bonda, Grote Markt 17 (tot 17.15 uur); koperen kraan. v. Mem-s, Vlaardingerdijk 199b; R.E.T- kaart. v. Dorp, Hoogstraat 61: Frans cn Duits boekje. P. den Har tog, Broers vest 74b; tas raefc inhoud. Reemans, Dr. Wibautplein 145; da- mesparaplu, F. Leeflang, woonschip „Johanna" liggende te Overschie; plastic damestasje met inhoud. K. Meulste, Da Costastraat 26a; akten- tas met inhoud. J. Mudde, Russi- schestraat 36a, Rotterdam; autoped, W. Groenendaai, Prof. Kamerlingh Onnesiaan 114a; autoped, A, Lelie veld, Troelstralaan 26; speelgoect- paardje, A. J. de Veth, St. Lidui- nastraat 57b; rood jasje, H. de Jager, Jac v. Lennepstraat 30a; d-rode jopper, R. Schot, D. van Wassenaarstraat 22a; groene dames shawl, J. Kaatsen. Vlaardingerdijk 23; 1 p. nappa herenhandschoenen, L. Slavenburg, Rotterdamsedijk 288; grijs jongensjack, F. de Boer. Brug manstraat 25; 1 paar blauw-wit te gymschoenen. Aagjes, Lorentzplein 12b; grijs-blauw jongensjasje, K. Korteland, v. Ostadelaan 57a; da- jrtesregenjas, L.v.Haagen, Belistraat 3c; blauw overhemd Gokke, Boyle- straat 25a; linker heren glacé, L. Faber, Lorentzïaan 27d; witte Jhoes van. uniformpet, v. d. Steen, Een- drachtstraat 40, vulpen en potlood in etui, C, Penning, Oranjestraat 75; ring mefc sleutels, portier gas fabriek. Gasstraat: ring met sleutels, Langeriaan, Celsiusstraat 42; vul pen, P. v. d. Harg. Antbu Muijs- straat 3*> slechts bij uitzondering hoor je nog een grutto of tureluur. Als we onge veer halt juli schrijven zijn ook deze verdwenen en is het dan weer heel wat rustiger in de polder. EENDEN-ZORG Natuurlijk heeft iedereen al een den met hun jongen zien zwemmen. Dut is werkelijk iets waar je lang naar kunt kijken zonder dat het ver veelt. De opvoeding der dons-jongen staat alleen voor rekening van de ■moedereend. Zodra de wijfjes de eieren gaan bebroeden yerdioijnen de moerden uit de nabijheid van het dus geen zorg te hebben. Omstreeks half juni waren in het ,__v Sterrebos de jongen van de ransuil uitgevlogen of liever uit- "e*£ J.n üat.J$ maar goed ook, want - het kleurrijke verenkleed der man netjes zou spoedig de aandacht van jelopen, want de jonge uilen verlaten het nest reeds als zij nog lang niet kunnen vliegen. Zij wandelen wat over de takken van de boom, die hun wieg gedragen heeft en langzamerhand fladderen zijn naar andere bomen in de buurt. Begin april, soms al eind maart legt het ransuilenwijfje haar eerste ei en met tussenpozen van twee dagen volgen er nog vier of vijf. Na een broedtijd van ongeveer vier weken verschijnt het eerste jong. Bij de meeste vogels worden de jongen vrijwel alle tegelijkertijd ge boren, doch uilen en allo andere roofvogels maken op deze regel een uitzondering. Zij gaan i'ceds broeden onmiddellijk naaat het eerste ei ge legd is en aangezien, zoals gezegd, de eieren om de twee dagen gelegd worden, komen ook de jongen uiter aard twee dagen na elkaar ter we reld met als. gevolg, dat de eerstge borene al een hele piet is als de jongste net geboren is. Als nu de ouden met voer op het nest komen worden de kleintjes door de oudere broers en zusters verdron gen en zo gebeurt het meermalen dat de benjamin het loodje moet leggen omdat hij gewoon geen kans krijgt om een. hapje te bemachtigen. Vooral als de muizenvangst b.v. tengevolge van minder gunstig weer, broedsel groot te brengen. Dit paar was zeer laat met broeden beponncn met als gevolgdat de jongen, drie in getal, eerst begin september kon den uitvliegen. ïk heb zo het ver moeden, dat zij de brandw/wr te slim af geweest zijn en döt zij met nestelen begonnen zyn toen tnen meende de reigers onder de knie te hebben. Verscheidene merels hebben voor de tweede maal reeds jongen groot gebracht en tevens heb ik een aan tal jongen gezien van het gekraagde roodstaartje (vermoedelijk het enige paar dat in onze contreien heeft ge broed. Jongen van zaadeters. nl. kneutjes, groenlinken en vinken horen we ook ai. terwijl hout- en kleine bosduiven eveneens al vlieg- viugge jongen hebben. i Kool- en pimpelmezen jagen met I boueridiea hqt merkwaardige feit voor, dat aangezien deze vogeis ook nog een tweede broed voortbrengen de jongen van het eerste broed de ouders trouw meehelpen fnet het voeren der later geboren jongen. Dan zien we dat de kleine -ztcarte donsballetjes behalue door vader en moeder tevens nog door een stuk of vijf grote jongen worden gevoerd. Onnodig te zeggen dat deze diertjes in de eerste tijd een goed leventje hebben. In het Julianapark hebben enkele paren waterhoentjes gebroed en nu moeten toe maar eens uitkij ken of er ook een tweede broedsel zal verschijnen. RUG-RIJDERS In een der plassen in het Ketbelse heeft het paar futen ook jongen en wel drie in getal. De jonge fuutjes zijn leuk bruin en grijs gestreept, net zebra'tjes en het is aardig te zien hoe ze bij vader en moeder op de rug klauteren en zich zodoende gra tis laten vervoeren. Als de jongen evenwel groter worden is zulks voor de ouders niet meer zo prettig en dan kan het gebeuren, dat ze met een flinke ruk van het achterlijf de jongen pardoes in bet water slinge ren. die dan op eigen gelegenheid wel weer verder gaan. De veren op de rug van de oude vogels zien er door al dat gekrab der jongen dan vrij slordig uit, doch in de maand augusttvs zorgt de rui I er voor, dat deze weer geheel ver nieuwd worden. rouers op het legsel doen vestigen, (er to ijl de kleur der wijfjes precies harmonieert met die van nest en omgeving. De woerden verzamelen zich in de broedtijd en trekken overal heen waar zy zin in hebben. Zij leiden i Tenslotte moet nog vermeid mor een echt vrijgezellenleventje en dat j den de aanwezigheid van een kolonie eindigt zelfs met als de jongen do oeverzwaluwen in de buurt van de Belangen, talrijke koren, de I.B.M., de Volksmuziekschool, volkszang- instelhngen enz. enz. Zelfs, was cr een zelfgemaakt bloemstuk van de vrouwtjes van de gevangenis, die aan mevrouw Grimberg—Huyser Ook zoveel te danken hebben. Omstreeks kwart voor drie arri veerde de rouwstoet op Oud-Kra lingen. waar zich reeds velen had den verzameld. In de kapel bevon den zich vele persoonlijkheden uit dc muziek- en volkszang wei eld. Wij willen slechts noemen liet dagelijks bestuur van de Koninkiyke Rotter-, damse Postharmonie. het orkest, dat samen met mevrouw Grimberg Huyser er zo daadwerkelijk aan mee hielp nationale feestdagen op te luisteren. In de kapel kon menigeen'zijn ont. roerinv nauwelijks bedwingen, toen het Rotterdams Vrouwenkoor het Zuidafrikaanse liedje ..Uw wil ge- ski et" ten gehore bracht. Het was zo geheel in de geest vap de over ledene. De tweede secretaris van het co- De 2e secretaris van het comité ter behartiging van Nationale Belan gen, dr. A. J. T. Stakenburg, voerde als eerste spreker het woord. HU releveerde, dat nimmer tevergeefs een beroep op mevrouw Grimborg Huyser werd gedaan, ook al moest op feestdagen de dirigeerstoel wel eens zeven a acht keer per cfag in dc stad on ook wei daarbuiten worden ver plaatst. Zij maakte, aldus spreker. Rotterdam tot een zingende stad en zij zal heel moeilijk zijn te vervan- gen. De heer H. G. J. de Monchy. voor zitter van de Rotterdamse Kunst stichting. memoreerde, dat haar eni ge iaren geloden de door de Kunst stichting ingestelde .-Penning van dc Leuve" was toegekend. Het devies, dat deze penning draagt, is ..Overleg cn ijver". Dit devies past zo volko men op het leven van mevrouw Grimberg—Huyser. aldus spreker, die besloot met de woorden: „Wij zullen een bijzonder mooie herinne ring aan haar bewaren". Daarna werd het woord gevoerd door dc heer J. F. Nijssen uit Apel doorn, secretaris van het hoofd bestuur van de Ned. Ver. voor Volks zang, van welk bestuur de overle dene enkele jaren deel heeft uitge maakt. Hij schetste mevrouw Grim berg als een volkszang]oldster met zeer uitzonderlijke gaven, maar te vens als een vrouw met een hart van goud. „Wij zullen haar missen", zo beëindigde hij zijn rede. Vervolgens werd cip overledene herdacht door de h<*nr W. Veder, voorzitter van dc afdeling Rotter dam van Volkszang en dc Stichting Volksmuziekschool. „Duizenden Rot- :erdammers verheugden zich er op, vanneer zij konden zingen onder lei ding van mevrouw GrimbergHuy- sevA zo zei hij. De heer H. Stenz sprak namens de afd. Den Haag van Volkszang en releveerde, dat mevrouw Grimberg ook altijd bereid was in Den Haag de dirigeerstok ter hand te nemen wanneer de afd. Volkszang een be roep op haar deed. Namens het KraHngse Volkshuis voerde mej. C. C. Wilbrenninck het woord, die er aan herinnerde hoe in 1024 mevrouw Grimberg leiding be gon te geven aan de kinderkoren van het volkshuis. Tenslotte £prak in de kapel ds. C. Een ontroerend ogenblik.* de naas te verwanten van mevrouw Grim bergHuyser nemen aan de open groeve afscheid, H. Lindijer. Evangelisch Luthers predikant, die o.m. opmerkte, dat haar leven vol liefde was voor kin deren, voor gevangenen, voor ieder, die hulp nodig had. Aan het graf bad ds. Lindijer het „Onze Vader''. Tot slot van de plech tigheid sprak de heer L. M. Slieker, vriend des huizes, namens de familie een woord van dank. eischalen hebben verbroken." Maai de moeder is voor haar taak ten volle berekend en verdedigt zo no dig de kleintjes tegen soms over machtige vijanden. HUISHOUD-HULP] ES met name meerkoeten, waterhoen tjes, futen en dodaarsjes worden de jongen door beide ouders groot ge bracht, zodat de mannetjes van deze soorten hun vaderplichten beter ver sta «n. Bij waterhoentjes doet zich 'tuier. Oe eerste mededeling hierover ontving ik van een lezer, 't Is een flinke kolonie van meer dan tietntig -nesten in een grote zandhoop. Zoals men weet graven de oeverzwaluwen hun nesten in steile ka»ifen en de gangen naar de eigenlijke flestjes ztjn soms wel een. meter lang. Het ie te toatervogeis t i?0pen, dat dit zand niet wordt «ƒ- gegraven aleer de jonge zwaluwtjes zijn uitgevlogen. A. DE JONG Dit zijn jonge grutto's, tn hun nest gesnapt door de fotograaf. tegenvalt, komen een of twee dw hun Jongen door het lover achter de at._ i ciolftrviv aan on ais r*«=T. oen Qpet.lG kleinsten om van honger. Is het jon^ eenmaal dood, dan is het in de ogen van de ouders en verdere nestgeno ten geen jonge uil meer doch een voudig prooi en wordt derhalve bij gelegenheid met huid en haar ver slonden. De natuur is nu eenmaal keihard en zwakke dieren kunnen er niet in worden geduld, TE SUM AF! De blauwe reigers hebben dit jaar verstek laten gaan en geen broed- pogingen in de Plantage gedaan. Jammer, want het was toch maar een interessant gezicht deze grote vogels uan zo dichtbij ie kunnen be kijken. Verleden jaar was het on danks de bemoeiingen van de brand weer aan één paartje gelukt msekten aan en als het een beetje wil komen deze ook nog wel met een volgend broed te voorschijn. Slechts nu en dan boren we de hon- gerroep van jonge zomervogels, zoals i fitis. tjiftjaf en tuinfiuïier. doch vee) i zijn het er stellig niet. Jonge spot vogels heb ik helemaal nog niet ge hoord of gezien, ofschoon ze er ze ker zijn, In tegenstelling met de reeds genoemde drie soorten mogen we zeggen, dat de spotvogel de laat ste jaren bijzonder goed vertegen woordigd is. Wat de weidevogels, kieviten, grutto's, tureluurs en scholeksters betreft, deze hadden voor het me rendeel in het begin van juni al grote jongen. De meeste zijn nu met hun kroost reeds vertrokken naar de slikken langs de grote rivieren cn Flinke straffen geëist! (Van een onzer verslaggevers) De twee broers C. E. en J. H, A. van V.. beiden grondwerker, stonden vanmorgen samen met hun zwager, de stoker A. van V. voor de Rotter damse rechtbank terecht. Zy beken den. dat zij op 9 april Uit de N.V. Bataafse Aceitfabrtek veertien brood jes lood hadden gestolen. De 22-jan- ge A. v. V. had het plan bedacht en polste de broers van V.,-dte hem de bewuste avond hielpen de 400 kg. lood ter vaarde van f 600,uit de fabriek te halen en te vervoeren. A. van V. gooide ze over de schutting waar de twee anderen ze opvingen. De officier van justitie achtte A. van V. de aanstoker van het misdrijf en eiste tgen hem tien maanden met aftrek, waarvan drie maanden voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar. In verband met de uitgebreide straflijst van de 35-jarige C. E. v. V, vond hij echter dat deze verdachte, die zo langzamerhand toch moet*we ten, wat de gevolgen van dergelijke daden zijn, een hogere straf verdien de en eiste twaalf maanden met af trek, waarvan itwcu- maandenvoor waardelijk met een proeftijd" van dne jaar. Tegen de 29-jarige J. H. A, van V-, die voor het vervoer van het lood zorgde, werd tenslotte zes maan den mei aftrek, waarvan twee maan den voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar. geëist. Hij ver klaarde, dat hij aanvankelijk niet wist, dat het om diefstal begonnen was. De uitspraak volgt zaterdag 21 juni. Gisteren heeft de brandweer nog tot half acht 's avonds werk gehad om de buitenbrand in een berg van acht ton kolen aan de binnenhaven geblust te krijgen. De brand was 's morgens om kwart over tien door broeiing ontstaan. Onder leiding van brandmeester J. Evertse is in totaal met negen stralen geblust. 's Avonds moest nog worden uit gerukt naar een chroom metaal- warenfabriek aan 'de Stadionweg. waar een stuk van het dak in brand stond. Er was geringe schade. Pleinconcerten Woensdagavond om acht uur ge ven „De Harmonie" o.l.v. F, F. Spit- ter en de „Rotterdamse Harmo niekapel onder leiding van W. J. C. de Ruiter plein co neer ten, resp. op het Sacnredamplcïn in Overschie en op het Hcemraadspleïn. Donderdag avond om dezelfde tiid. geeft de christ. muziekvereniging „Crescendo" o.l.v. D. dc Waal een concert op de Zijpe in Pendrccht. SCHIEDAM DAN NAAR D. DË BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, gede monteerd» gemonteerd met bijlevering van nieuwe ket- tmgkast, spaken, spatborden en jasbeschermer 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- scdijl: 240, telefoon 6B948. Personeel gevr. 1LH. Banketbakkers! Gevr, voor terstond of later een le bediende, tevens goed kunn. afbakken, één oven, leerling of 3e bediende. Aanm. maan dag of dinsdag, Frits Gran- dia, Hoofdstr. 147, Schiedam, telefoon 68016. -Te hoop aemgeb. Jonge Belgische herder koop. Vlaard.dijk 109 B. Diversen Verf. Komt u onze etalages eens zien: grondverf vanaf 1.55; glansverf in 40 tinten 2.35. De verfhandel met de laagste prijzen en vakkundi ge voorlichting. Jan v. Kat- wijk's verfhandel, Broers- veld 3741, t.o. Passage, tel. Verf. Voorjaar nu schilde- ren. Grondverf 1.55; glans- verf 2.45; plasticveri 3.25 en 3.60 per kilo. Vakkun dige voorlichting in de oud ste en goedkoopste verfhan del Jan v. Katwijk, Broers- vel d 37—41, to. Passage, teL 68039- Wie echt kiezen wil heeft geen keus Die moet naar „Solingen". Scharen - mes sen. Gero Specialist. Broers- vest 57. Telefoon 55193. Uw mes of schaar bot? „So lingen" slijpt en knapt ze op. Slijperij en Staalwaren- haiiüel „Solingen". Broers- vest 57, Telefoon 55193. Alles op het gebied van glas in lood. ,Aa-W Glas-in-lood- bedrijf. West Frankelandse- straat 16, telefoon 662S0.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1