Kees van Gooi spurt sneller dan Theo Sijthoff Zeilliefhebbers bouwen „aan de lopende band55 zelf hun jachten „Bloed, zweet, en tranen hebben zij er voor over! Amateur-artiesten zetten hun beste beentje voor Bij selectie-avond van de S.G. Fel sprintduel besluit strijd nieuwelingen Koeriersters - BIJ ..DE NIEUWE WATERWEG" Duivensport Nieuwe kerkzaal voor Baptisten Politie in Alphense rijwielvierd aagse Tel. 64666 Politiealarmnuimner Val met bromfiets Voor 'n kans op hei Podium Fietsendiefstal WALD8-RIJSCH00L 69915 Zomeravondwieleiioernooi R.C. Schiedam Belangstelling zeer groot De amateurs Meisje, duizelig, valt van fiets H.B.S.-examen Renner gewond Zeeman slaat een bierglas door ruit Auto in de sloot Negen maanden geëist tegen vertegenwoordiger Burgerlijke stand Bestuurder gewond bij aanrijding Wegens inbraak tot 1 jaar veroordeeld Voor 6e maal stond 20-jarige terecht Haagse blinden op de „Willem Buys1' Vlag op woningen, in Pendrecht Onderscheiding voor Belgische consul c SCHIEDAM AFSLAG Woensdag 11 juli 1956 Bij de SehèepsWerf Ouweiis aan het begin van de Haven straat worden momenteel „aan de lopende band" zeiljachten te water gelaten! Dan bedoëlen we .nog'niet eens de; scheëpjes die door de tvérf zelf worden gebouwd,' maar meer speciaal de jachten die met grote; gasttn-ijheidvan de kant van de heren Ouwens op hun terréin vervaardigd !Worden door de 'leden van de naast- aangelegen Watersportvereniging :„De Nieuwe Waterweg". Deze amatéur-scheepjesbouwèrs; zijn wel danig van leer ge trokken,- want dit seizoen zullen niet minder dan zes jachten van-^t. terrein af in het water van de Oude Spuihaven glijden. Gisteravond ging het tweede -jacht te water, vanavond volgt de derde en volgende zaterdag dé. vierde. En zo voort, zes totaal. Wat doe je. als je je hart verpand hebt aan de zeüsport en je de mid delen ontbreken om een kant-en klaar gebouwd jacht te kopen? Wel. aan bouw je er zelf een! Tenminste als je er enige kijk op hebt en je handen er naar staan. De beroeps- bouwer J. Ouwens. die het ruime standpunt huldiRt van ..leef en Iaat- leven" is steeds bereid om een hand- je te helpen en waar nodig de gretig geaccepteerde adviezen tc verstrek ken. Hij heeft overigens volop werk om zijn bedrijf in actie te houden cn meer opdrachten dan hij af kan met zijn vier man personeel. Het is opmerkelijk welke prestaties deze „beunhazen" in hot scheeps- bouwvak nog leveren, vindt hij op geruimd. Het zelf-vervaardigde casco zit solide in elkaar cn ook op dc betimmering en afwerking is weinig, aan tc merken. Maar uit dc roep. „Jan (dat is de heer Ouwens), kom eens kijken hoe dit moet", die her-> haaldelijk uit een groepje nijverig- bezige amateur-bouwers opklinkt, kunnen we dan weer afleiden dat Jan ook wel het zijne bijgedragen, heeft bij het bouwen van de jachten.' Knap werk Dit laatste zeggen we echter niet om af te doen aan het werk van de. zeil-liefhebbers, want ook zij leveren een knap stukje werk. Neem nu eens de lieer G. Oosterom, die gisteravond zijn jacht „Dolfijn" te water heeft De SCV ..De Postduif" aeod in R.PB.-verband mee aan dc bonds- vlucht vanuit Rufflex, een afstand van 714. km. Gelost werd om 5 u.; de eerste duif kwam binnen om 13.50 uur en de laatste om 14.10 uur. De uitslagen zijn: 1, 4 J. v. d. Windt: 2 G Kiela; 3. L. Verheugen; 5. J. Verboom; 6. K. Klisten; 7. J. Verhaal: 8. Th. Weelic; 9. H- v. d. Ka.nt; 10. 17 J. Doejaaren: 11. 16 L. Borrani; 12 A. v. d. Tuijn; 13 J. de Koster; 14 M. Lancer;. 15. A. Hoe ren; 18 Th. Jansen: 19 J. v. d. Waal; 20 .21 K. v. d. Beek en Co. Diploma J. Ram. Zondag a.s. in gebruik De Baptisle Gemeente te Schie dam. die tot nog toe voor dc 53 diensten gebruik maakte van de kerkzaal aan de Broersvest, heeft nu een nieuwe cn ruimere kerk zaal verkregen. Deze is gelegen aan de Lange Haven 59. De nieuwe zaal is er op gebouwd om aart 125 personen plaats te bie den, maar ook aan de onderafde lingen van de Baptiste Gemeente. zoals de zustcrhulp. het jeugdwerk en het zangkoor wordt dc nodige ruimte geboden om de arbeid te kunnen voortzetten. Bovendien zal er nog een aparte jeugdzaal worden ingericht met nog enkele kamers, een grote gar derobe en een grote keuken, van alle gemakken voorzien. Deze nieuwe kerkzaal dan, zal op zondag a.s. worden ingewijd, vele leden zullen dan wel aanwe zig willen- zijn, terwijl Ook afge vaardigden van de zustergemeenten uit de omtrek worden verdacht. De diensten worden zondag ge houden om 10 uur voormiddag en 7 uur namiddag, waarbij ds. J. Se- gaar zal voorgaan. De Schiedamse gemeentepolitie rijdt ook mee in de Alphense rijwiel- vierdaagse, die gisteren is gestart, i Een ploeg van tien geünifor meerde politiemannen, onder lei ding van de hoofdagent M. J. Fran sen. is vertrokken. Vrijdag komt de vierdaagse door Schiedam rijden en wel uit de richting Delft. Door Kethel. Damlaan. Vellevcst, Nieuwe haven. Gerrit Verboonstraat, Rotter- damsedijk naar Rotterdam. Breed-Tflchend staat de heer G. Oosterom op de boeg van zijn zelj' gebauwde jacht „Dolfin",dat giste ren tewater is gelaten. Zijn vrouw komt uit de kajuit kijken, die rui- mer is dan men zo wel zou den' ken: er is slaapplaats in voor zes personen gelaten. Een knap jachtje van. het „all weather"-modeI: 7,5 meter lang, 2,30 m. breed met een diepgang van 1,20 m.- Met 25 vierkante meter zeil zal-het een 2eer behoorlijke snelheid kunnen bereiken. Maar de heer Oosterom, die als plaatwerker bij Wilton toch wel kijk heeft op het werk. heeft er-twee jaar aan -moeten .zwoegen om dit jachtje in zijn vrije tijd voor elkaar te krij gen. Gelukkig is mevrouw Oosterom ook met hart en ziel de zeilsport toegedaan, zodat zij het niet al te erg heeft gevonden dat zij vele avonden alleen in hun woning aan de Pi eter de Hooghstraat heeft moeten, zitten. Ongerekend dan de vele zomeravon den die zij beiden in hun jacht heb ben doorgebracht. Het is ovei'igens niet het eerste bootje, dat deze verwoede zeil-lief- hebber heeft gebouwd, zodat hij er wel kaas van heeft gegeten. En wan neer hij binnenkort met zijn „Dol fijn" door de Hollandse en Zeeuwse wateren stuift, of op zijn lievelings water, de Brielse Maas, dan is voor hem alle moeite getroost. En alle kosten. Want al bouwde hij het bootje zelf, er gaat toch een lief duitje in zitten. Bloed, zweet Vanavond gaat de „Jonas" te wa ter, zelf-vervaardigd eigendom van de heer J. WiUigers. Ook een jacht van 7,5 meter. De heer WiUigers had het de naam „Bloed, zweet en tranen" willen geven als erkenning van de moeite die de bouw gedurende twee jaar hem gekost heeft. De tranen komen dan voor rekening van de echtgenote, die al die tijd achter is gesteld bij het jacht. „Maar van je familie moet je het ook niet heb ben", meent deze amateur-bouwer filosofisch grijnzend. Volgende week zaterdag is het de beurt van de „Albatros", een zuster schip van de „Jonas", die door de bouwer J. Voulon te water wórdt ge laten. Daartussen door gaat nog een motorboot, ook zelf opgeknapt en verbouwd van stapel en dan zijn er nog meer schepen van leden van „De Nieuwe Waterweg" die in het ele ment worden gelaten. Op deze kille zómer-avonden heerst er dan ook een grote, bedrij vigheid op 't terrein van de scheeps werf Ouwens. De fase van het bran den en lassen van de stalen platen voor de romp is nu voorbij; maar op het terrein liggen bijvoorbeeld nog drie gladde nieuwe masten te vrach ten om gemonteerd te worden. De. •erfkwast wordt niet gespaard cn ook met het plaatsen van een. motor (bijna al die zeiljachten hebben een. hulp-motortje) eist heel wat. werk; Ook op de jachten zelf. die zacht- deinend aan de steiger liggen, heerst leven: Vele van deze hartstochtelijke zeil-liefhebbers hebben voor de zomer: hun woning verlaten-en zijn in hun j achten gaan worieri- Met praatjes over „kou" en,nattigheid hoef je bij deze waterratten niet aan te komen, Zo wordt er in avonduren-ijverig gewerkt aan de uitbreiding*, van de vloot van „De Nieuwe Waterweg". Een vloot die maar met moeite een plaats kan vinden aan de steiger in de Spuihaven. Vandaar dat? de leden met verlangen uitzien naar de: nieu we jacht-haren die by het Balkengat zal moeten worden gebouwd. Een verlangen dat nog wel niet zo snel zal worden bevredigd, g; -J. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Jansen. Swammerdamsingel" 41, èn Nieuwland Apotheek; Dr. Wibaut- plein ,17. Bellen hij ongeval: G.G. en G.D. Tuiniaan SQ, telefoon 68290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend Iedere werkdag (behalve maan dag) ven 9.30 tot 4,30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten, R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. Gesloten wegens vakantie.: Stedelijk Museum: Expositie eigen werk; Tentoonstelling Comeille. Geopend dagelijks van' 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De man met de gouden arm", Monopole, 2, 7 en 9. uur: „De Spel brekers", CONCERTEN Grote Kerk, 8 uur: Orgelconcert." VOORSTELLINGEN Volksgebouw, 8 uur: Ouderavond Willem Brouwerschool. Jeugd Jolijt, 7 uur: School Oude' Kerkhof: gpelavond en poppen kast. Hagastraat: autopedwed strijd. Marconistraat: wielrij- den met hindernissen. De Schiedamse politie heeft thans een speciaal alarmtelefoonnummer ingesteld, dat alleen dienst doet voor die gevallen, waarbij dringend poli- tiehulp nodig'is. zoals'ernstige onge-- vallen en dergelijke. Dit nummer is 64666. Dit speciale alarmnummer is inge steld omdat de gewone nummers wel eens geblokkeerd zijn. wanneer men in noodgevallen de politie snel moet hebben. Gistermiddag om twaalf uur is het zestienjarige meisje Hennie de L. uit Vlaardingén op de Burg. Knap- pertiaan met haar bromfiets geval len. Zij wilde op.het-rijwielpad en kele fietsers inhalen, maar reed daarbij tegen' de rand van het pad op.'Bij de val liep zij een hersen schudding en schaafwonden op. Zij is voor onderzoek naar de Dr. No- j letstichting overgebracht. „Moonlight and Roses" speelde gisteravond met veel gevoel een bandje van vier man In de bene denzaal van het gebouw voor Chr. Sociale Belangen. Wij hopen nu maar dat het rozengeur en mane schijn zal blijven voor dit jeugdige muzikale viertal, want zij speelden het schone lied op de auditie-avond die gehouden is vanwege de Schie damse Gemeenschap en hebben bij deze gelegenheid moeten tonen wat zy waard ztfn. Of beter of zy het waard zijn voor het voetlicht, te komen van het Plantage-podium, tijdens de amateur-avond", die ook dit jaar weer tjjdens de vakantie week wordt gehouden. Deze auditie-avond was niet al leen bedoeld om amateur-artiesten in de gelegenheid te stellen hun kunnen, te tonen, maar tevens' als selectie van het zich aanbiedende „materiaal". Vandaar dat de ama teurs gisteravond het beste beentje hebben voorgezet voor het welwil lend luisterende publiek, dat in hoofdzaak werd gevormd door de andere gegadigden voor- een num mertje op het Plantage-podium. Niet voor alle amateurs .zal het „Moonlight and Roses" zijn, want een deel: zal; moeten afvallers. De amateur-avonden van do S.G. zijn altijd al populair geweest en ook dit jaar bestaat'er weer ruime be langstelling. Teveel zelfs, dat allen, een nummertje zullen kunnen ge ven op dé grote avond. Er was weer de nodige variatie in het gebodene. hoewel zo op het oog misschien wat minder dan vo rig jaar. Uiteraard veel muziek nummers:', accordeonisten en pianis ten, jongens die op vreemdsoortige Twee diefstallen in de rijwielstal ling bij. Wilton-Feijnoord: Van de Rotterdamse metaalbewerker H.'A, v. G. verdweenin de afgelopen nacht de bromfiets die daar op slot stond. En de elektrische lasser. A. K. deed aangifte, dat. van zijn bromfiets de carburator verdwenen was. (Advertentie J.MJ (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, dinsdag Fel cn verbeten hebben amateurs en nieuwelingen strijd geleverd om zich bij de start van de traditionele zomeravond- competitie van rennersclub Schiedam, een gunstige positie te verwerven. De eerste klap is in het verleden ook hier altijd een daalder waard gebleken en zo moeten dan ook de bestgeplaatsicn in de uitslag van deze eerste avond als ernstige kandidatcn voor de eindzege van de competitie warden be schouwd. Bij de amateurs was het Kees van Gooi van De Pedaalridders, die beslag legde op de bloemen, na de sterke Theo Sijthoff in de sprint te hebben geklopt. Bij de nieuwelingen was het Bob Kouwenhoven van Feöenoord, die op de streep zyn clubgenoot De Graaf met enkele centi meters de baas bleef. Daarna ging Theo Sijthoff zeer ge waagd alleen aan de haal. Ronden- lang wist hij zich aan .de kop. te handhaven cn hield er met verbluf fend gemak een tempo in. dat voor veletv in het peloton fataal werd. Slager, Kabel, Dries, Farenhout en Veldhoven losten en werden kort daarop door Sijthoff gedubbeld. Ton v. d. Ley was de actiefste in de achtervolging en slaagde erin even voordat de helft van de wed strijd was verstreken, de koploper weer. in te rekenen. Fel bleven de demarrages elkaar opvolgen. Wouters. Meyer, Griep Luycxs e.a. probeerden telkens de groep uit elkaar te krij gen, maar voorshands slaagden zij daar niet in. Met nog twintig ronden op het Bij dc start van de 55 nieuwelingen, die om kwart over zeven door zuster P. C. Beek, de directrice van „Het Zonnehuis" waarvoor de baten van deze wielerwedstrijd zijn bestemd, werden weg „gebeld" het startsein werd door de bel gegeven was de belangstelling reeds groot. Later op de avond, toen de amateurs het strijdperk betraden was die belang stelling zelfs overweldigend te noe men. Doordat het wat later was gewor den, dan oorspronkelijk in de be doeling lag. werden de wedstrijden voor deze eerste avond een weinif ingekort Inplaats van 35 ronden var ruim 6D0 meter reden de nieuwe lingen er nu 30 en voor de amateurs werd de afstand van 70 op 60 ronden teruggebracht. Giesèn en De Vries staken m de nieuwefingehwedstrijd de lont aan het kruit, maar werden door o.a. Jongejan, Spanjersberg, De Graaf, H. en J. Faber, Den Outer, Schlösser, Hermes, v, d. Schie, Stuyts en Lewangh tot de orde geroepen. Met nog 15 ronden te rijden ontstond door deze renners een kopgr°ep van veertien renners, die zich echter kort voor het einde aan het peloton moest overgeven. In laatste instantie trachtte Span jersberg alleen -weg te komen, maar in de voorlaatste ronde werd hij door het peloton opgeslorpt cn kon zich al met al nog op de achtste plaats handhaven. Fel was het duel om de zege lus sen Kouwenhoven cn De Graaf, waar bij volgens de jury eerstgenoemde juist iets eerder over de streep ging. Hierna was de beurt aan de 30 amateurs, waarbij de winnaar van verleden jaar Manus Brinkman ont brak. Ton v. d. Ley was de eerste rebci; maar kreeg weinig armslag. bord liepen Sijthoff, Van Gooi, Wouters, Alblas en Van Straten uit het peloton weg. In dit peloton ont brak Ton v. d. Ley, die zijn moedig rijden al heel slecht beloond zag: eerst kreeg hij door pech achterstand, die hij fraai wegwerkte, waarna hij bij de achtervolging op de weglopers flink kwam te vallen en hierdoor werd uitgeschakeld. Aan de kop liet men niemand meer toe zich hier bij aan te sluiten, ter wijl Theo Sijthoff in enkele premie sprintjes zijn spurtcapaciteiten toon de. Die schoten echter tekort in de finale van deze enerverende strijd, want toen bleek, dat de snelle Kees van Gooi niet voor niets zo zuinig met zijn krachten had omgespron gen. Met een half wiel won hij deze eerste rit van dit veelbelovend wieier- toernooi. De uitstagen waren: AMATEURS, 38 km in 1 uur 8 min. 28 sec.: 1. C. van Gooi (Pedj: 2. Th. Sijthoff (Feijen.); 3. G. van Straten (Sch.); 4. A, Wouters (F.); 5. B. Alblas R'damse Leeuw); 6. op 60 meter J. Meyer (P.)7. J. Griep (F.) 8. C. Oosterwijk. (P.); 9. Th. Danger- man (Coureur); 10. P, Kortland (F); 11. G. Vasscna (P.); 12. J. Luycxs (P.); 13. B. Callegari (S.); 14. F. Rorijs (Apollo). NIEUWELINGEN." 19 km in 34 min. 2 sec.: 1. B. Kouwenhoven (F.); 2. A. cle Graaf (F.); 3. A. Jongejan (F); 4. J. Hermes (R.L.): 5. P. de Vries (F); 6. H. Giesen(F.)7. H. Faber <A.): 8. C. Spanjersberg (P.); 9. L. Schlösser (P.); 10. H. v. d. Schie (R.); 11. J. Züjlmans (F.): 12. R. Jewangh (R.L.). Toen de elfjarige Lydia. de N. uit Rotterdam gistermiddag tegen zes uur met haar fiets op het kruispunt Lange Singelstraat—- Swammerdamsingel—Marconistr. jn Schiedam kwam,werd zij plotse ling duizelig. Zo erg, dat zij van haar fiets - viel en daarbij ernstig gewond werd. Zij kreeg een her senschudding en ontvellingen -aan hoofd en armen, terwijl zij ook een paar tanden verloor. Door de G.G, enG.D. is zij eerst haar het gemeenteziekenhuis gebrachtvoor behandeling en.vandaar naar huis. Voor het eindexamen van de rijks-h.b.s. te Schiedam slaagden, de volgende kandidaten: J. Baren- dregt, P; den Breems, H.-Brökling. R. Goettsch.J.'van. der Hoeven, K. van Rees, F. Rensman, W. Robbe- regt, F. Verboven, R: Verstelle, J. de Vree en B. van der Windt Afgewezen;- een- kandidaat - Bij de gisteravond gehóuden,\vie- lerwedstrijden zijn in 'de bocht vart de Westerkade naar de Nieuwe Ha ven. vijf renners gevallen. De ne gentienjarige Leo Kramer uit. Vlaar dingén kreeg bij de val. het stuur in de maag. Hij klaagde over in wendige pijnen. Hij gaf de strijd op en is naar het algemeen zieken huis in Vlaardingén overgebracht Dinsdagnacht heeft de Noorse zee man J, K. een bierglas door de grote ruit van .een 'winkel in krui denierswaren en zuivelprodukten aan. het Rubenspleiri geworpen. De Noor schijnt 'glazenverzamelaar te zyn, want hij had. uit een café, daar in de buurt waar* hij enkele bertjes had gedronken, liefst vier glazen meegenomen. Een werd door de politie nog in zijn bezit ge vonden. De politie heeft de zee man naar het hoofdbureau ge bracht ter regeling van de scha de. De achttienjarige chauffeur H. D. G. van eenbestelauto week gister middag om 5 uur op de Oudedijk voor een paar fietsers uit Te ver echter, want de wielen reden in de zachte berm. De auto kantelde om en kwam in de sloot terecht. Een takelwagen moest er aan te pas komen, om dc bestelwagen weer op .de weg te krijgen. De wagen was slechts licht be schadigd. maar van de lading lege flessen, brak een goed deel. Zuster B. C. Beek (geheel rechts) directrice can het „Zonnehuis" (ten bate waarvan deze wielerwed strijden worden gehouden) geeft met een bel het *5 tartte ken dat de nieuwelingen kunnen vertrekken. mondharmonica's speelden en band jes met een verschillend repertoire, zoals een tango-band. "Maar ook.di- verse zang- en declamatienummers ontbraken niet. evenals, een kunst fluiter. - De hele avond is het een af. en aanlopen van de- amateurs geweest en het is „nachtwerk"geworden voor de .beoordelende bestuursléden.- van de Schiedamse Gemeenschap. Wier taak we overigens niet benijd hebben, om uit deze veelheid van nummers de beste te moeten kie zen. Tijdens de Vakantieweek tenslotte zal het Schiedamse publiek zelf kunnen beoordelen, wat de plaatse lijke amateurs in hun mars hebben- Negen maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, waarvan drie maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar -en toe zicht van dereclassering, eiste "de officier van justitie dinsdag tegen de 41-jarige -vertegenwoordiger R, D. uit Schiedam, die voor de Utrechtse rechtbank moest terecht staan wegens verduistering en dief stal. Dé verdachte, die in december van het vorig jaar werkzaam was dij eert radiozaak te Utrecht, kwam op zekere dag'bij de caféhouder E. v. d. B. aldaar, wién hij een radio toestel aanbood voor de prijs van 200.— en tegen inruiling van een 0U4 toestel. De caféhouder zag wel. dat het nieuwe toestel een veel hogere waarde bad dan de voor gestelde prijs; bovendien werd het hem min of meer opgedrongen en daarom vertrouwde hij het- zaakje niet. Hij belde prompt de recher che op, die het - bedrog spoedig door had- De vertegenwoordiger beweerde ter zitting, dat hij zijn baas toe stemming zou hebben gevraagd het toestel voor .een lagere prijs dan de vastgestelde te verkopen. Dit bleek echter niet te kloppen met met de verklaring van de boekhou der van de bewuste firma. Het tweede hem ten laste gelegde feit, nJ. diefstal van een bontman tel ten nadele van zekere B., gaf de verdachte grif toe! Hjj had het kledingstuk naar een opkoper ge-'i bracht,' doch het bleek waardeloos. „Jammer, dat u zo bent afgezakt, want' u hebt u in de oorlog zeer goed gedragen", zei de president tot D. De officier van justitie., die beide punten van de dagvaarding bewe zen achtte. meende gezien verdach- tes niet straffeloos verleden en zijn houding ter zitting een vrij zware straf te moeten eisen. Op 24 juli a.s. zal de rechtbank hieromtrent beslissen. L.d.H.-huwelijks- inzegening Morgenavond wordt er door bet Leger des Heils in de zaal aan de Lange Haven 27 een bijzondere dienst gehouden. In deze dienst zal de huwelijksinzegening plaats" Vin den van méj. C. Bijloo. leidster van het jeugdwerk van het. Leger des Heils te Schiedam en de heer A. v. d. Hoek. De leiding van deze dienst is in handen van Sr. Kapi tein en mevrouw; H. Pauwels-Bul- terman, oud-bevelvoerend - officieren van de plaatselijke afdeling te Schiedam. Aanvang. 8 uur njn. Dwaas misverstand Het ging bijna fout met cle dominees in Giessenclam Er moesten zaterdagavond tiaee predikanten tuórden, afgehaald aan het stationnetje van' Giessendam: een dominee uit Kampen, die zou komen préken voor de gereformeer de kerk art. 31, en een uit Leiden voor de Sj/nodale ge reformeerde kerk. De laatste zou logeren by een ouderling. De ouderling ging .per fiets, met een extra rytoiel by zich, de dominee halen. Hij vond de predikant makkelijk, men toog op weg: Maar halverwege ontdekten beide mannen,dat z& een verkeerde aansluiting hadden: de synodale ouderling had de dominee i>a» ar$.- 31 bij zich: Fluks ging men terug naar het station en daar bleek, dat een lid van de afgescheiden kerk art. 31 de andere dominee had ontmoet. Ook zy hadden de vergis sing bemerkt en de synodale domi nee was inmiddels at door het lid van de andere kerk naar Jict hnis van de synodale ouderlinp gebracht. In de huizen waar de dominees zou den logeren is waarschijnlijk de kof fie wel koud geworden, maar overi gens liep alles goed af, daar in Gies- sendam. ;.- Maar èr wórdt nu meer gesproken over de vergissing, dan over de door beide herders gehouden preken...,. GEBOREN: Robert P. E., z. v. A. Nieroeijer en M, P, Broekbuysen; Hendrika E., d.-v! A. v. tL Hoek en G. van Bunren; Anna E. M.. d. v. A. T. A. van Mil en M. j. van Beurden; Harry, z. v. H. "Waard en H. Verkade. OVERLEDEN: A. Labruijère. 58 jaar; C. E. Vogelij, 73 jaar, wed. van C. 'van Woerkom. ROTTERDAM (Van onze correspondent) KRALINGSCHE VEER. Dins dagmiddag om kwart over vier had op de IJsseldijk te Kralingsche "Veer een aanrijding plaats tussen een vrachtauto van de fa- Vink te Moordrecht en een personenauto van de fa. Van Wijnen te Kra- lingsche Veér., De vrachtauto^ pas seerde in een flauwe bocht in de weg een geparkeerde bakkerswa gen. en kwam daardoor op de lin ker weghelft, juist op het moment dat de personenauto naderde. Door het gladde wegdek' was een botsing onvermijdelijk, F- de 5..- bestuurder van de personenauto, sloeg met zijn hoofd tegen, de voorruit en. liep een gapende hoofdwond op'.. Hij werd naar een. Rotterdams ziekenr huis overgebracht. De personen auto werd ernstig beschadigd en moest worden weggesleept. „Déze man heeft toch wel iets voor het vaderland gedaan", meen de de verdediger van de 28-jarige los-werkman K, S. H.. die terecht stond omdat hij op 24 mei in de Van Vollenhövenstraat een inbraak pleegde en daar uit een geldkistje 120 ontvreemdde. Uit het. pleidooi van de raadsman bleek namelijk dat H. als soldaat eerst in Indonesië" en later lange tijd in Korea heeft gevochten. Hij drong aan op verzachting van de straf, die de -officier wegens de diefstal voorgesteld had. n.l. 1 jaar en zes maanden. Een tweede re den. tot clementie bij het vonnis achtte de verdediger.het:feit, dat H; nog steeds lijdt aan long-tubercu lose, welke ziekte hij in de Rotter damse gevangenis heeft opgedaan. De rechtbank besloot meteen uit spraak te' doen en veroordeelde H. tot een gevangenisstraf van 1 jaar met. aftrek. Een twintigjarige:;, Rotterdamse sjouwer stond gistermiddag voor de zesde maal voor de rechtbank te recht. Nog maar nauwelijks op vrije voeten van een vorige straf had hij de verleiding voor een bromfiets niet kunnen weerstaan en ontvreemdde het voertuig. De officier van Justitie sprak van „een carrière van misdrij ven", die de jeugdige verdachte al achter de rug had. Hij meende dat deze zesde veroordeling een strenge straf moest inhouden, en, eiste negen maanden, met aftrek. ROTTERDAM. Honderd Haag se blinden met hen tachtigtal!bege leiders hebben dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan de „Willem Buys", .het vlaggeschïp van de Ko ninklijke Rotterdamsche Xloyd. In kleine groepen werden de gasten over het schip rondgeleid. Zij kre gen deskundige toelichting door ver tegenwoordigers van de Lloyd, die zich bijzonder veel moeite getroost ten om zo duidelijk mogelijk te ma ken hoe een groot passagiersschip als de „Ruys" is uitgerust. Na een rondgang van ongeveer een uur verzamelden de groepen zich. bij een kopje thee met cake. (Van een onzer verslaggevers! Het hoogste punt van het complex woningen, dat de woningstichting „Onze Woning" in Pendrecht laat bouwen, Is bereikt. Gistermiddag hees dc voorzitter, van de stichting, dr. J. G. Bosma, de vlag op een van de vijf blokken galerywoningen. „Onze Woning" zet in Pendrecht in totaal 510 woningen. Het complex bestaat uit 5 blokken galerij wonin gen in vier lagen, vijf blokken, por tiek woningen in drie, lagen, tien blokken eengezinswoningen en vijf blokjes van zes winkels met twintig bovenwoningen. Als alles verder naar wens gaal, zullen over drie maanden de eerste bewoners -hun in trek in de nieuwe huizen, kunnen, nemen. Het plan is ontworpen door net architectenbureau H, D% Bakker. Het wordt uitgevoerd iom- hét bouw-en aannemingsbedrijf J. Huizer uit Den Haag. -. - De scheidendeconsul-generaal van België, de heer E. J. H. F. van de Pitte. is"r bij bevordering be noemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester van Walsum deelde dit mee tijdens een diner, dat de heer van de Pitte ten stadhuize werd aangeboden. Op vrijdag 13 juli 1958 v.m. 11 uur in gebouw Arcade.. Lange Haven 71 te Schie dam van: het pand, bev. een winkel- en woonhuis met afz. bovenwoning en erf te Schiedam aan de Fabrïstraat 88, in trekgeld op ƒ2.250.—. De afslag van het pand Oos terstraat 75 te Schiedam gaat niet door. Notaris P. Schaberg, Tuiniaan 102, Schiedam. Fotografie Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. "Foto K. v. Vuu- ren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. tele foon 66720 In spoedgeval des gewenst in 1 uur klaar. Personeel gevr. H.H, Banketbakkers! Gevr. voor terstond of later een le bediende, tevens goed kunn. j Te huur gevraagd of 3e-bediende. Aanm. maan dag of dinsdag. Frits Grandia Hoofdstraat 147, Schiedam. Tel. 68016. Onderwijzeres zoekt per 1 september een ongemeubi leerde kamer met kookgele genheid. Brieven onder no. S-499 bur, v. d. blad. Nummerbrieven die naar ons oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden- |§§8& lUlft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1