OXO Nieuwe fabriek voor S.C.F. BBBB SCHIEDAMS SCHOOLBUITENHUIS IS NU OFFICIEEL GEOPEND Eind juli gaat eerste ploeg naar Oosterhout De A.B.v.0.v.D. viert het tien-jarig bestaan Voor en door kinderen ©X© Personeel vroeg meer ruimte en licht Burgemeester J. W Peek slaat de eerste paal EEN BRIL Koeriersters BIJ BRABANTSE HEI EN BOSSEN Kg Met twee cabaret-middagen Duivensport Ouderavond van W. Brouwerschool Toneelwedstrijd van de S.G. KIPPENSOEP ff* 1SH® NW -jubileummars Aquariumliouders bijeen Burger stopt met voetballen Jeugdige inbreker gepakt Gestolen bromfiets achterhaald Bibliotheek in Nieuwland Boekhouder redde jongen uit water Burgerlijke stand ZO soe Chicken- G.E.B. nam afscheid van ir. W. Nobel Boekhandel Pegasus aan Hoogstraat Afsluiting van bruggen Fietser aangereden Schooljongen rijdt tegen auto Diefstallen GEOPEND FILIAAL GEMEENTE BIBLIOTHEEK 1. KANTOORBEDIENDE <m.) 2. JONGSTE BEDIENDE (m.) LEERLINGVERKOOPSTER HAARDEN EN KACHELS VAN WOERKOM Donderdag 12 juli 1936 „Het is vandaap een blijde dag voor Schiedam; voor de schootkinderen en nun ouders, maar ook voor het gemeente bestuur" 7.0 sprak gisteren burgemeester mr. J. W. Peek bij de opening van het Schootbuitenhuis dat de gemeente in Ooster hout, temidden van de Brabantse hei en bossen, heeft gebouwd. Nog waren het niet de blijde kinderstemmen, die in dit gloed nieuwe gebouw opklonken, blij, omdat zij m de gelegenheid gesteld worden van de vrije natuur te genieten tussen de lessen door; maar het waren wel Schiedamse stemmen die daar te beluisteren waren. Naast de gemeentelijke autoriteiten en ambtenaren, die er voor gewerkt hebben dat dit Schoolbuiten- huis tot stand kwam en voorts gemeenteraadsleden, zijn ook tientallen hoofden van scholen uitgenodigd voor deze openings plechtigheid. Tevens zijn zij dan in de gelegenheid gesteld om eens een kijkje te nemen in het verblijf waar zij en hun leer lingen in de nabije toekomst een weekje zullen verblijven. Deze schoolhoofden dan hebben 2ïch er van kunnen overtuigen, dat het gebouw er prima uitziet en ook efficient is ingericht om zo'n hon derd robbedoezen te herbergen: dat de omgeving prachtig is en de jeugd zal verleiden tot levenslustige spel letjes in de hei en de bossen. Aan de andere kant zullen deze ervaren opvoeders van de jeugd wellicht eens de wenkbrauwen hebben ge fronst bij details, die niet duidelijk zijn of anders gewenst waren. Allicht zal dit gebeuren, want het Schoolbuitenhuis, deze combinatie van school en eer, recreatief oord is iets geheel nieuws in Nederland. Met het gebruik ervan zal in den begin ne nog wat geëxperimenteerd moe ten worden en het zijn juist de schoolhoofden en hun leerkrachten die dit experimenteren ter hand moeten nemen onder leiduig van de inspecteur van onderwijs, de heer Holl. IN JULI NOG De opzet is dan dat in het najaar, zo van de tweede week van septem ber tot eind oktober en in het voor- Jaar van april tot eind juli de leer lingen van de zesde klassen van alle Schiedamse scholen (voor zover zij «r Interesse in hebben} om beurten een week zullen doorbrengen in dit Schoolbuitenhuis. Telkens onge veer honderd kinderen van maan dag tot maandag. De leerlingen van de Comenins- school B en de Klaas de Vriesschool A zullen echter als pioniers optre den. want zy trekken -1 van 23 tot 28 jnli, dus over anderhalve week in het nieuwe oord. Bij dit bezoek zal dan wel blijken cf alles zo mooi klopt als het op papier doet. Maar iedereen is vol goede moed dat dit wel het geval zal zijn. Op één punt hoeft men zich echter geen zorgen te maken: de materiële verzorging van de kinderen. Deze is namelijk toevertrouwd aan de Stich ting Va kantte-Verblyven Lagere scholen, gevestigd in Den Haag. Deze stichting, die geen winstbejag beoogt en er ook naar streeft om de kostprijs voor he. verblijf zo laag mogelijk te houden, heeft ruime er varing opgedaan op het gebied van exploitatie van vakantie-verblijven. Jaarlijks worden 6 tot 10.000 kin deren in 17 objecten (o.a. het va- kantïecentrum De Beer!) door haar verzorgd. Een vaste beheerder is aangesteld en het nodige personeel aangetrokken om het Schoolbuiten huis schoon te houden, het eten te koken, enz. NA LANG ZOEKEN Maar om op de openingsplechtig heid terug te komen. Hiervoor waren de genodigden, waartoe ook nog be hoorden burgemeester F. A- J. van Oers van Oosterhout met enkele hoofdambtenaren en burgemeester W. van der Meulen van Tetenngen (de grond waarop het Schoolbuiten huis is gebouwd behoorde n.L pri vaatrechtelijk tot de gemeente Tete- ringen, maar dit gemeentebestuur heeft zich direct bereid verklaard om de grond af te staan en wel tegen de zeer lage prijs van f 0.10 per m2I) bijeengekomen in de recreatie- tevens eetzaal van het gebouw. Burgemeester Peek wees er in zyn openingsrede op dat de gemeente eerst na Jarenlang zoeken in is ge slaagd om een gunstige plek te vin den voor dit Schoolbuitenhuis. Maar de gevonden plaats is dan ook pri ma. Hij dankte allen die hadden meegewerkt om dit recreatieve oord tot stand te brengen en wethouder H. Sabel en de heer M. Hoot, die de pLannen voorbereid hadden en stads architect Ir. L. A. de Haas^ de ont werper van het gebouw kregen een extra pluimpje. Voorts wees de burgemeester op het belang om de schooljeugd, die in de stad is opgegroeid ver van de natuur, weer in. aanraking te bren gen met de natuur. Hierdoor wordt niet alleen een recreatief maar ook een pedagogisch resultaat verkregen. Wanneer de opgroeiende jongens en meisjes in Oosterhout wat gezond heid en levenslust zullen opdoen, dan zijn de kosten voor de bouw ruimschoots vergoed. NATUUR-BEHOUD Oers, mede ook zo lang heeft geduurd) voor men de vergunningen voor de boutv ver kregen had. Brabant, zo zei hij, is wel bereid om de vakantie-gangers uit de andere (overvolle) provinciën te ontvangen, maar dan liefst in ge organiseerd verband. Wat men. heeft aan mooie natuur, wil men ook graag mooi houden. Bovendien moet voor de recreatie-mogelijkheden voor de eigen bevolking gewaakt worden. Maar voor het idee van het Schoolbuitenhuis had hij alle sympa thie, niet m de laatste plaats omdat deze kan leiden tot verheffing van de Schiedamse bevolking. De heer M. Byvoets, rijksinspec teur voor onderwijs wenste de ge meente Schiedam van harte succes met deze nieuwe aanwinst op onder wijs gebied, waar hij kennelijk zelf enthousiast voor was. De heer J. G. Beurs, bestuurslid van de Stichting Vakantie-verblij ven Lagere scholen, verklaarde de uiterste best te zullen doen om het verblijf van de kinderen zonder klachten te doen verlopen en, man van de praktijk zijnde, bood hij een doos met twaalf gezelschapsspelen aan. „Want het is niet altijd mooi weer hier buiten." BELANGSTELLING Als oudst aanwezig schoolhoofd bracht de heer Th. H. van Woerkom de dankbaarheid van het onderwij zend personeel onder woorden voor hetgeen het gemeentebestuur heeft willen doen voor de jeugd. Want niet altijd heeft het gemeentebestuur belangstelling gehad voor het on derwijs. Hij herinnerde zich nog dat dertig jaar geleden men geen speel tuinen wou aanleggen in Schiedam omdat de grondprijs van f 5.te hoog werd gevonden! „Men had zeker voorzien dat men nu grond voor een dubbeltje kon krijgen", vond burgemeester Peek. Tenslotte spraken nog de heer B. G. Hoogendam namens de Ver. voor Geref. onderwijs en mr. H. Snoep namens de Ver. tot Bevordering van Chr. onderwijs woorden van dank en. erkentelijkheid tot het gemeentebe stuur, welke woorden mr. Snoep vergezeld deed gaan van een klok, te plaatsen in het Schoolbuitenhuis. Uit al deze toespraken bleek ech ter wel dat men deze pedagogisch- recreatieve inrichting van groot be lang voor de jeugd achtte en dat men verheugd was dat het gemeentebe stuur er toe over was gegaan om er „Als we feest gaan vieren, dan doen we het goed", zeiden de ac tieve leden van de ontspannings commissie van de Algemene Bond van Ouden van Dagen tegen el kaar. En woensdagmiddag werd er goed feest gevierd in Musis Sa crum. Zeshonderd dames en heren hebben van half twee tot half zes zi.ten lachen, nee schateren, om de grollen van Rens van Dorth en zijn medewerkers. „De lach in Top" heette de revue, die ter ge legenheid van het tienjarig bestaan van de Bond aan de zeventienhon derd Schiedamse leden wordt ge- Drie burgemeesters bekijken be langstellend de inrichting van het Schiedamse Schoolbuitenhuis, in dit geval het fonteintje in een van de kleedvertrekkenHet zyn van links naar rechts burgemeester W. van der Meulen van Teteringen, mr. J. W. Peek van Schiedam en burgemeester F, A. J. van Oers van Oosterhout Ook „De Blauwe Doffer" nam deel aan de wedvlucht vanuit Ruffic, een afstand van 710 km. Gelost werd om 5 uur; de eerste duif kwam bin nen om 2.20 uur, de laatste om 3.15 uur. De uitslag is: 1 Hopstein, 2 Larnboxg, 3 7 gebr. Lems, 4 mevr. Domenie, 5 v. Leeu wen, S D. D. Steen, 8 H. J. Brök- ling. DipL Kerkhof. Zaterdagmiddag is het inkorven van de jonge duiven voor de wed vlucht vanuit Breda. Inkorven tus sen 4 en 6 uur op het adres Schie jj „Hei, molentje, hoog in de wind" zongen, levenslustig hoge kinderke len woensdagavond in het Volksge bouw. Willem Brouwerschool hield voor de zevende maal haar jaar lijkse ouderavond, waarbij het mot to steeds geldt: „Voor en door de kinderen". De 56 kinderen uit de vijfde en zesde klas zongen dat het een lieve lust was. Ze hadden er zin in om de talrijke ouders te la ten zien en horen wat zij al zo voor het „toneel** met hun vriendjes en vriendinnetjes hadden geleerd. De literatuur kwam ook aan bod. Uit „Ritme en. Rijmen" werden, en kele gedichten gedeclameerd. Licha melijke oefeningen stonden ook op het programma, onder leiding van mej. C. van Woerkom toonden groepjes hun vaardigheid. Een der- Burgemeester van sprekend namens de burgemeester j een te stichten. Van de gelegenheid van Teteringen, wees er op dat het om het gebouw eens goed te bekij- nogal wat voeten in de aarde heeft j ken is dan ook terdege gebruik ge- gehad (waardoor het gereedkomen maakt. De toneelwedstrijd die de sectie Toneel van de Schiedamse Ge meenschap voor komend seizoen in het vooruitzicht heeft gesteld, zal thans definitief doorgang vinden. Maandag 16 juli zal in Arcade een bespreking worden gehouden over data van opvoering, gekozen stuk ken, enz. Advertentie iJW.j Op 21 juli zal te Rotterdam ter gelegenheid van het SD-jarig be staan van het N.V.V, een grote wandelmars worden gehouden on der auspiciën van de „Wandel sportkring voor Rotterdam en Om geving". De afstanden welke gewandeld moeten worden zyn resp. 10. 18 en 25 kilometer en ook Schiedam mers kunnen hieraan deelnemen. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de N.V.V.-be- stuurdersbond Schiedam, Vlaardin- gerdijk 57a, teL 66764. Het is ook nog mogelijk om in groepsverband met de N.V.V.-be- stuurdersbond Schiedam een bij zondere prijs te winnen. De maandelijkse bijeenkomsten van de Schiedamse vereniging van aquariumhouders „Natuurgenot in Huis" wordt altijd gekenmerkt door gemoedelijkheid. Woensdag avond hield een van de leden, broeder Leonardus, een lezing over „de planten in het tropisch aqua rium". Deze belangrijke onderdelen in dc glazen bakken, de heersers over het natuurlijk evenwicht, werden uitvoerig besproken en... bekeken. De aanwezigen m de be nedenzaal van de Amstelbron deelden aan de explicateur hun inzichten en ervaringen over dit gedeelte van de flora mede en het is begrijpelijk dat allen van deze spontane gedachtenmtwisselmgen heel wat wijzer werden. Een dertigtal kleurendia's on dersteunde de betogen van de vis- senliefhebbeia met hun flonkeren de pracht op het witte doek. De bijeenkomst was geopend door de tweede voorzitter ir. L. A, Gistermorgen heeft burgemeester mr. J. W. Peek, gehuld in oliejas en zuid-wester, de eerste paal geslagen voor het nieuwe bedrijfspand van de Schiedamse Cartonnage Fabriek, dat aan de Noordvestsingel zal verrijzen. Het werkje met de eerste paai ging overigens erg vlot, want nadat het hei blok enige malen was neergebonkt, zakte de paal door het eigen gewicht nog een meter of vijf dieper de slappe bodem In. Het was de eerste van de totaal 345 palen die het ruime en luchtige in moderne stijl opgeirok- ken bedrijfspand zal schragen. Het ontwerp van het Rotterdamse architectenbureau ir. F. C. de We ger is sober mogelijk gehouden, doch aan. de andere kant is er naar gestreefd om de werkruimten zo prettig mogelijk" te maken. Hierbij is men tot de werkelijk unieke op lossing gekomen van een als het ware geheel los in het pand staan de personeelsgebouw van drie la gen. Hierin vindt men naast de ruime hal de ftetsenkelders, de was- en kleedgelegenheden, de douche cellen, de kantoren van de perso neelsafdeling en ook de kantine, die de gehele bovenste laag in be slag neemt. Ten behoeve van de voornamelijk met vrouwelijk personeel -werkende afdelingen is gezorgd voor een prettige werkruimte met grote ra men. Steeds uitbreidingen De Schiedamsche Cartonnagefa- bnek is opgericht in 1920, en was aanvankelijk gevestigd aan de Lan ge Haven, waar zich thans de Grif fioenstraat bevindt. Toen de be drijfsruimte te klein werd, betrok het bednjf n 1930 het pand aan de Oranjest iat. Hier vonden in de loop der jaren meerdere verbou wingen en uitbreidingen plaats. Door de nog steeds toene mende produktte werd hei nood zakelijk verder uit te breiden. Dat het besluit gevallen is Dm een ge heel nieuwe fabriek te bouwen is evenwel sterk beïnvloed door het streven de werknemers een bedrijf te geven met numte en licht. Deze algemene vraag van het personeel is nl. enige tijd geleden tijdens een •ue Haas, die vlot door het huls- t opinie-onderzoek sterk naar voren, houdelijke programma heen kwam. gekomen. Secretaris Mulder had het wat I De bouw geschiedt door de Rot- moeihjker met zijn notulen. De j terdamse aannemingsmaatschappij J. N.I.H. telt ongeveer honderd leden, i F- van Eesteren die over ca. veer- iedere maand is er een leerzame j tien maanden gereed hoopt tc ko- bijeenkomst in de benedenzaal van men met het bouwen. Daarna zal dc Amstelbron. het bedrijf overgebracht worden van de Oranjestraat naar de Noord vestsingel. De oude fabriek zal dan volgens de plannen afgebroken worden en vervangen door een winkelgalerij, zoals men die ook vindt aan de overkant van de Oranjestraat, Medewerking De plechtigheid werd gistermor gen bijgewoond door de directie en Verlies voor HDVS Gerard Burger, de spil en „rug- gegraat" van Hermes-DVS heeft het besti ur van de Schiedamse eerste kl tsser officieel meegedeeld, dat hij 11 verband met studierede nen volgend jaar niet meer aan wedstryavoetbal zal kunnen deel nemen. Dit betekent voor Hermes- DVS een groot verlies. Kortgeleden Is m de kantine op het SVV-terrein ingebroken, waar bij een partij chocolade is gestolen. Verder sleutels en een kussen. De jeugdige dader is gepakt door de Amsterdamse politie. Het was de zeventienjarige H. K. die uit een opvoedingsgesticht is weggelopen. Met een Schiedams vriendje is hij naar Schiedam geüft en hier heeft hü in de kantine geslapen en ge geten van de chocolade voorraad. Daarop is hy naar Amsterdam ge lift, waar hij herkend is als voort vluchtige uit een gesticht. de commissarissen van de S.CJ. en door gemeentelijke autoriteiten. Bij deze gelegenheid beeft de directeur, de heer T. N. RL Jansen het ge meentebestuur bedankt voor de ver leende medewerking bij het vinden van een geschikt terrein van vol doende grootte. Een bromfiets, die kort geleden uit de rijwielstalling nabij Wilton- Fyenoord is gestolen, is weer te ruggevonden, De 22-jarige Schie damse plaatwerker P. M. trachtte de brommer in Den Haag te verkopen maar werd door de politie aange houden, verdacht van diefstal Volgende week. zal het Filiaal van de gemeentebibliotheek, gevestigd in. het buurtgebouw in Nieuwland, gaan draaien. Dan zal er gelegen heid bestaan om daar boeken in leen. te ontvangen. Vrijdagavond a.s. kan. men zich vast laten inschrijven als lid- De officiële opening zal later vol gen, vermoedelijk eind van deze maand. Alle afdelingen in het buurt gebouw, de feestzalen, de biblio theek en het consultatiebureau zul len worden geopend. De 5-jarige Jonnie Verlinden van de Spangensekade is gistermiddag, toen hij voor de ouderlijke woning een stuk hout uit de Delfshavense Schie wilde halen, in het water ge vallen. De 29-jarige boekhouder F. Lit, die in een woonark in de Delfs havense Schie woont, sprong het ventje na en bracht hem zwemmen de aan de kant. GEBOREN: Johannes P., z. v. P. J. Veringmeier en A. C. Lansber gen; Adriaan, zv A Koster cn G, Lolkus, Petrus J. M. z v. H. J. Ebbelinghaus ook wel genaamd Wirxel en G. T. Gordijn; Jacobus C., z. v. J. C. M. J. Zeij en H. C. v. d. Oever. En de kip kan 't weten, want inderdaad, er zit kip in een pakje OXO .Chicken" kip pensoep zelfs het beste van de kip. Hei is juist om die zuivere smaak van kip pensoep en het hoge' vetge halte, dat de huisvrouw aan OXO „Chicken" de voor keur geeft. OXO ki ppensoep is niet zo maar soep uit een pakje, het is een verrukkelijk en voedzaam natuurproduct. Kies het beste en vraag Uw winkelier daarom met na druk OXO kippensoep in hel bekende groen-geel- rode zilverzakje, SOEPEN „Chicken"-kippensoep, Toms, tensoep, JuÜenneioep, Chstn* pignonsoep, Verrniceilljoep, Aipergeroep, BruinebonensoeR Ir, W. Nobel heeft gisteren af scheid genomen van. het GEB waar- by hij 31 jaar in dienst is geweest. De scheidende adjunct—directeur kreeg vele handen te drukken; 's morgens van het personeel, des middags van vrienden en relaties. Ir. A. H. B. van Riemsdijk sprak namens de directie enige vxiende- lenke afscheidswoorden, ir. I. Tinga vertegenwoordigde het personeel en bood ir. Nobel een enveloppe met inhoud aan. zaterdag 28 juli opent de indel Pegasus een nieuwe zaak aan de Hoogstraat 143. Behalve boeken brengt Pegasus een grote collectie Russische grammofoonpla ten met folkloristische opera- en eoncertmu lek. Deze zaak speciali seert zich op de Slavische talen en* heeft een grote keus werken uit de Oosteuropese landen. la de expositiezaal op de eerste étage zal een permanente tentoon stelling van Chinese kunst worden ingericht. Op Boekhandel tienjarige pianist presteerde het zelfs om enkele welluidende soli te laten klinken. Het geheel van deze avond, die beslist een bijzondere vorm heeft, afwijkend van de mees te ouderavonden, stond, onder kun dige regie van de leraar J, Oly. De avond werd geopend door het hoofd van de school, de heer W. K. Rijsdorp. Naast deze bijeenkomsten waarbij het accent valt op de zelf werkzaamheid van de kinderen, zijn er ook de periodieke ouderavonden met instructieve en in forma torische inslag. Voor de kinderen uit de zesde klas was deze uitvoering een gezellige afscheidsavond, waardoor, velen nog lang prettige herinnerin gen aan de WLUem Brouwerschool zullen hebben. Aan het slot werd het grote to neelspel „Jan Lustig" opgevoerd. Het vrolijke schoenmakertje wordt voor de som van vijftig gulden door zijn buurman, de kribbige rentenier, omgekocht om met meer te zingen voor twaalf uur. De kinderen komen de melancholieke schoenmaker dan helpen zodat hij zonder zyn vijftig gulden zijn vrolijke liedjes kan la ten horen. Van „Jan Nijdig" wordt het weer de oude vrolijke „Jan Lus tig*'. Een leuk en aantrekkelijk ein de van een prettige leerlingen-ou deravond. In verband met de uitvoering var» werkzaamheden zal de Koemarkt- brug in de nacht van 13 op 14 juli e.k. van 0.30 uur tot 5.30 uur 2ijn af gesloten voor alle verkeer dus ook voetgangersverkeer, terwijl de Ko- ninginnebrug in. de nacht van 12 op 13 juli e.k. van 22 uur tot 6 uur zal zijn afgesloten voor alle rijverkeer. In de Kralingse Piaslaan werd gis termiddag de 10~jarige A. Verweyen uit de Jericholaan. met zijn fiets aasgereden door een personenauto, toen hij. zonder een teken te geven, plotseling naar links de rij straat overstak. Met een hersenschudding moest hy m bet Bergwegziekenhuis worden opgenomen. boden. Hedenmiddag is een tweede voorstelling voor een volgende groep leden. Een lange keten van de malste schetsjes werd opgevoerd: Rens al Kozak, Rens als pseudo-inbreker in de kledij van Jansen en Trianus, Rens op avontuur in Parys en dit alles ondersteund door de getrou we en uitstekende pianist Cas Oosthoek. Diverse onderdelen van het programma^ werden verder ver zorgd door Dick Binnendijk, El- lis van Norden en Truus Speyek, de aanwezigen hebben zich bij de viering van dit tweede lustrum bij zonder vermaakt. De ernst werd niet geheel opzij gezet, want zowel voorzitter W. van Meek als het dagelijks bestuur van de ontspanningscommissie be spraken de gang van zaken in ver band met de ouderdomsvoorzie ning. De heer Van Beek besprak de uiterst moeilijke periode vlak na de oorlog en hij was verheugd dat er, hoewel nog niet alles is be reikt, al zoveel is verbeterd. De ontspanningscommissie heeft aan de voorbereidingen van deze feestmiddagen veel werk gehad, maar nu smaakten ze toch het ge noegen dat hun arbeid zo bijzon der werd gewaardeerd. Bonbons en het rokertje werden niet afge slagen en in de pauze was de ver zorging volmaakt De koek en thee werden door gedienstige help sters van het Roode Kruis geser veerd. Vier oprichters van de bond de dames mevr. Kamerlingh en nievr Van Ruiven en de heren A. vari Loehem en W. van Beek, kregen uit handen, van de voorzitter van de ontspanningseomxnissie een pre sentje. De hoofdbestuurders De Bruin en Hartog, enkeie afgevaar digden van Sociale Zaken en com missaris K. Rijpma gaven blijk van belangstelling bij dit grote en grootse festijn.. De elfjarige schooljongen A. J. is gistermiddag om vijf uur op de Vlaardingerdijk tegen een stilstaan de bestelauto opgereden. Hjj had om gekeken en was daardoor uit de koers geraakt. By de botsing brak zijn fiets en de jongen viel, waarbij hy een hersenschudding opliep. Hij is naar het gemeenteziekenhuis ge bracht en vandaar naar "huis. De be stelauto werd aan de achterkant be schadigd. De dertienjarige Irene S. uit Schie dam kwam bij de politie vertellen, dat zij gisteren haar horloge, dat een waarde van ƒ35.vertegen woordigt, is kwijtgeraakt. Bij het 2 wem men in het gemeentelijke zwembad aan de West-Frankeiand- sedijk had zij het uurwerk in een zak van haar windjack gelaten. Daaruit is het weggehaald. Mevrouw A. B.-K. deedt aangifte, dat vanmorgen haar fiets, die zy-op slot voor een pand in de Westmolen- straat had neergezet, is gestolen. Dr. WIBAUTPLEIN Inschrijving van leden vrijdagav. 13 juli van 7 tot 9 uur N.V. TRADITIE, Fabriek van hijs- en hefwerktuigen BETTOWEG 19 - SCHIEDAM (Spaanse Folder) vraagt per 1 september a.s. of eerder mulo-opleiding vereist, Sollicitaties schrift, of na telef, afspraak. Telef, 6425 GEVRAAGD: H. TH. v. d. VLERK - Rotterdamsedijk 26S DAN NAAR D. DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 Te koop aangeb. Vanaf heden ook bij ons ver krijgbaar Sigg aluminium, keukenuitzetten en losse ar tikelen. Van Doorn, Broers veld 156, tel. 67979. Personeel geer. Nieuwe modellen MET GLASDEUREN Groot zichtbaar vuur Oranjestraat 13 - Telef, 65673 Broersveld 137-139. tel. 67736 H.H. Banketbakkers! Gevr. voor terstond of later een le bediende, tevens goed kunn, afbakken, één oven, leerling of 3e bediende, Aanm. maan dag of dinsdag. Frits Grandia Hoofdstraat 147, Schiedam. Tel. 68016. Fotografie j Ontwikkelen van rolfilms, des morgens gebracht, des •*vonds klaar K. v, Vuuren, HANDELSKANTOOR vraagt AANKOMEND typist© of kantoorbediende voor controlewerkzaamheden jongste bediende bekend met typen F. L. VOLLEMANS EN ZONEN Groothandelsgebouw, Weena 723 Hoogstraat 106, Schiedam. Diversen 1 Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twee jaar garantie. G. van Loenen, Dam 41—43. telefoon 66192. Showroom: Vlaardingerstr. 6. Nummerbrieven die naar ons oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden. P

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1