0 P* Regen zette zn stempel op 12e Kon. Wilhelmina-mars Jeugd Jolijt Schiedam vliegt snel op het kampioenschap af Maar de stemming heeft er niet onder geleden Dordtse arbiters „slaan de Schiedamse collega's WALDO-TAXI -/P /rutoersX Koeriersters ORGANISATIE SLOOT ALS 'N BUS het week-programina HONKBAL S VV verspeelt tweede plaats Jubilarissen bij Wilton Burenruzie 't Voorntje wint hengeltweekamp Orgel-eoncert MET VOETBALLEN EN LOPEN In vriendschappelijke ontmoeting Jeugdmiddag van Singelkwartier doorrijden Onbetekenende botsing mei truck Wielrennen in Schiedam Met onderlinge wedstrijden Wandelsuccessen in Rotterdam SCHIEDAM Maandag 16 juli 1956 V-,- -• Voor het Jeugd Jolijt staan deze week de volgende feestelijkheden op het programma: Dinsdag 17. juli: Autopedwedstrij- den in de lepenlaan te Kethel; aan vang 7 uur; rolschaatswedstrijden tussen de kampioenen van de ver schillende wijken, gehouden in de Lange Nieuwstraat. Aanvang 7 u. Woensdag 18 juli: Spelmiddag voor kinderen van 5 tot 8 jaar op de speelplaats aan het Edisonplem Aanvang 7 uur. Het Singelkwartiei heeft hier de leiding. Wielerwed strijden op gewone fietsen op het het spd van is komen kijken heeft dan ook (Advertentie LM Het honkbal in de 2e klasse D heeft dit weekeinde Sehiedam dichter by het kampioenschap gebracht en SVV alle illusies hierop ontnomen. De eersten hebben in Bussum zaterdagmiddag een. 208 overwinning op Allen Weerbaar behaald, hetgeen de elfcd continu-overwinning betekende. SV\' dat met DOS de strijd om de tweede plaats moest aanbinden, heeft in een slechte wedstrijd deze plaats aan de Utrechtenaren moeten afstaan. Ondanks het vele vallende water is hij toch niet in het water gevallen, deze twaalfde Koningin Wilhelminaraars van de Oranje Garde, Vendel Schiedam, die zaterdag is gehouden. Zo erg als twee jaar geleden is het niet geworden met de nattig heid, maar toch heeft de regen, wel duidelijk z'n stempel gezet op deze grootste wandelmars die in Schiedam wordt gehouden. Om te beginnen al in het deelnemertal. Dit is met 3.850 bijna duizend minder dan vorig jaar; de reden is dat vijftien vereni gingen, die al ingeschreven hadden, niet hebben meegelopen, terwijl drie militaire groepen in een andere velddienst zijn in geschakeld. Verder is voor alle zekerheid de lengte van de par- coursen ingekort; in plaats van 30 km liep men 18 km en i.p.v. 18 km 12 km. Maar aan de stemming heeft het nu en dan neer- drenzende buitje geen afbreuk gedaan. Al dan niet in plastic! regenkleding gehuld, heeft men naar hartelust gezongen gelopen. In de Plantage, de startplaats en de finish, waar de kletsnatte vlaggen nijdig tegen de masten zwiepten, heerste een vrolijke stemming en drukte van belang. Maar .dank zij een goede organisatie was' er 'geen wanorde en alles verliep stipt op schema. De politie had overigens wejl de handen vol om alles In goedé banen te leiden. Kamp, voorzitter Ver. Nat. Feest- en Gedenkdagen, ffir. H. J. Kruis, com missaris K. K. Rijpma,-burgemeester M. «.-.Schakel, landelijk comman dant Oranje Garde en vele anderen, dief'de, •passerende wandelaars' met handgeklap begroetten. Het défilé langs het Stadhuis, via de drukke straten in het centrum, was uitstekend voorbereid: de stag natie van het verkeer .werd tot het uiterste minimum beperkt. In dub bele rijen werd naar de Oranjestraat gemarcheerd, waarna de senioren via de Lange Haven en de jeugd groepen via de West vest optrokken naar de Dam, Hoogstraat, Korte Kerkstraat en de Nieuwstraat, om zo op de Grote Markt te komen voor het défilé voor het ere-cmnitê op het bordes van het Stadhuis. Hier stond het orkest van Haxpe Davids om de maat aan te geven hij het passeren van de groepen. Met zorg was de muziek gekozen: mili taire groepen passeren op de tonen van een pittige mars. de burgergroe- pei» lichtere muziek of bekende ■wandelwijsjes en als er een eigen drum-band aankwam, kreeg deze de voorkeur en zweeg Harpe Davids even. Keurig verzorgd. Door de goe de regeling heeft het hele défilé slechts vijfendertig minuten in be slag genomen. Défilé Behalve een grote stoet individuele wandelaars passeerden ook militaire «roepen in uiterst stramme houding; de grote aantallen burger- en school- groepen; bun.» alle m goed verzorgde wandelkleding, felle harde kleuren, die goed deden tegen de grauwe wolken. En de kleuters, ook. zij m keurige tenuetjes of met plastic re genkleding. Ook zij marcheerden fier tussen de kleine Oranjegardisten, die met vlaggen gewapend de juiste lil» voor het défilé aangaven. Op het Stadhuis bordes, zagen wij ■behalve burgemeester J..YT- Peek en echtgenote, ds. G- Brinkman, L. Een nieuwe figuur op de R.W.- ■mavs: de man met de portofoon. .Hij onderhield het contact tussen de verschillende posten met het -hoofdkwartier Portofoons Dat het défilé en de gehele mars zo uitstekend verlopen, is roede een gevolg van het feit dat dit jaar een achttal portofoons door de B.B, met hun .manschappen ter -beschikking ivsreh, gesteld. Vanaf de toren van de Grote Kerk, alwaar de hoofdpost was, werd alles per portofoon gedi rigeerd, Odk gedurende de mars hebben de portofoons goede diensten verleend voor routewijziglngen en eventuele hulp.' De terugkeer van alle deelnemers naar de Plantage ging via de Hoog straat, alwaar aan alle groepen, na mens de Hoogstraat-winkeliers, bloe men werden aangeboden, een geste die ten zeerste op prijs is gesteld. Ook de terugkeer was voorbeeldig geregeld, zodat het verkeer niet veel hinder ondervond. Een enkele uit valler is er slechts geweest, terwijl de E.H.B.O. niet veel voeteuvels heeft behoeven te verhelpen. De prijsuitreiking; had op het po dium van de Plantage plaats, waar na'vel en nog geruime tijd bij gezel lige muziek bijeen bleven. Evenement Tijdens een samenkomst in het Stadhuis heeft burgemeester Peek er op gewezen dat de Kon- Wilhelmina mars, begonnen mei een klem aan tal deelnemers, uitgebreid is tot een groots sportevenement, waarmede geheel Schiedam meeleeft; een-sport- demonstratïe die men in Schiedam niet gaarne zou willen missen. Hij dankte de heer D. de Vries, Bonds- secretaris van de Oranje Garde voor het vele werk dat hiervoor is verzet en wenste de Oranje Garde nog meer succes in de toekomst. De heer de Vries wees er op dat een groot deel van de lof toekwam aan de fa milie van Noort, die het leeuwen aandeel ïn de voorbereidingen heeft gehad. De voorzitter L. Kamp, Ver Nat, Feest- en Gedenkdagen, bood me vrouw Peek bloemen en een zilveren vaas aan, voor iVelke geste de burgemeester heeft dank gezegd. U itslagen De hoogst geklasseerden in de di verse afdelingen waren: jeugdgroe pen 12 km.: 1 J. S. W, Kralmgse Veer 492 punten, 2 Marijke B, Baren- drecht 492 punten. 3 De Waal Rot terdam groep B 741 punten. 12 km. schoolgroepen: 1 Adema v. Scheltemaschool R'dam 506 punten, 2 Bethelscftool Rotterdam 636 pun ten, 3 Kon. Ju dansschool Kethel 620 punten. 18 kra. jeugdgroepen. 1 Marijke A. Barendrecht 506 punten. 2 Trekvo gels Overschie 484 punten, 3 De Waal A Rotterdam 475 punten, 38 km. schoolgroepen: 1 Prinses Ireneschool Schiedam 690 punten. 2 Chr. school Rhoon 645 punten. 3 Ma ter Dei ULO Schiedam 630 punten, 18 km. senior-groepen: i Oranje Garde Zevenbergen 699 punten. 2 D.S.O- Overschïe 693 punten, 3 Har monie Schiedam 690 punten. 18 km. BJ3.-groep IV R'dam 478 punten, 2 B-B.-groep 11 R'dam 451 punten. - 30 km. Burgergroepcn: 1 D.E.S. Den Haag 485 punten, 2 Trouw en Vriendschap Ridderkerk 480 punten, 3 D-O-T, Ovcrschie 460 punten. 30 km. militaire groepen: 1 Kader- school Infanterie Den Bosch 490 pun ten. 2 Kaderschool L.SK, Breda 470 punten, 3 Verbindingsschool Kon, Marine A'dam 430 punten. Dit aardige jeugdgroepje van De Waal (Rotterdam-Zuid) had het weer tijdens de Kon. Wilhelmina- mars goed geschotende regen jasjes gingen mee! En daar het he le groepje uniform de zelfde plas tic-omhulsels aanhad, stond het nog aardig ook. B.B.-groepen: 1 B.B.-groep Rot terdam groep 1 398 punten, 2 B.B.- groep Ede 365 punten. Hoogst geklasseerde padvinders- groep: Alpenjagers Schiedam. Vier leden van hel personeel van de dok- en werf mij. Wilton-Fijen- oord te Schiedam herdenken van daag het feit, dat zij 25 jaar in dienst zijn bij Wilton. Het zijn de heren L. Geertsema verver-schilder, A, van Gulik, ijzer-werker, beiden uit Schiedam. A. Leeflang, bankwerker en H. Roozendaal, aanhouder uit Viaardingen. De jubilarissen zijn vanmorgen door de directie op het kantoor ont vangen en waarderend toegespro ken, Tevens .werd hun het gebrui kelijke cadeau onder couvert aan geboden. In de Stationstraat is gisteren een burenruzie geweest, die ernstige ge volgen heeft gehad. Er was al lan ger wrijving tussen twee dames, die boven elkaar wonen, maar gisteren is het tot handtastelijkheden geko men. Mevrouw J. K.van W, trok me vrouw H bij de haren voort, waarop de?£ viel en een ernstige hersen schudding opliep. De laatste moest zelfs naar het gemeenteziekenhuis worden gebracht, terwijl mevrouw K. op het politiebureau is aange houden. Deze ruzie had gevolgen- Toen de heer H. gistermiddag van zijn werk thuiskwam vond hij zijn buitendeur ingetrapt, terwijl de panelen in de huiskamer lagen. De daders zijn nog onbekend. en met 21 jaar. Aanvang 7.. na afloopprijsuitreiking (ook van de wedstrijden van vorige week). Autopedwedstrijden bij het Fabn- plein voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Aanvang 7 uur; de r.-k. ver kenners hebben de leiding. Donderdag 19 juli: Gekostumeer de optocht „Tafeltje dek-jc"Ver zamelen op de Parellelweg om 7.15 uur. Clubhuis St. Joris Doele heeft de leiding en de Jonge Harmonie verleent de muzikale medewerking. Rolschaats-hampioen Bij de rolschaatswedstrijden van dinsdag gaat het er om de kam pioenen te bepalen van Schiedam. De beste rijders en rijdsters van de eerder gehouden wedstrijden ko men tegen elkaar uit; dit zijn onge veer 40 jongens en meisjes, ver deeld in drie groepen: van 8 en 9 jaar, van lo en 11 jaar en 12 tot en met 14 jaar. Er komen uiteinde lijk drie kampioenen te voorschijn, voor de winnaars zijn er enkele aardige prijsjes en alle rijders krij gen een. herinnering. Op veelvuldig verzoek 'is er na de wedstrijden gelegenheid tot rol- sctiaats-shownjden. Deelnemers hieraan (dat hoeven geen kampioe nen te zijn) kunnen zich 0p de avond zelve opgeven. De Schiedamse hengelaarsvereni ging ,,'t Voorntje" hield een hen- geI-tweekamp met' de Vlaardingse vrienden van ,,De Vriendschap" en „De Scheerbliek"; welke tweekamp met glans door de Schiedammers is gewonnen, 't Voorntje haalde ni 2.368 gram vis op en de- Scheer bliek 850 gram en de Vriendschap 671 gram. De prijsuitreiking had 's avonds plaats in het clubgebouw van 't Voorntje aan de Lange Kerkstraat. De persoonlijke prijzen gingen naar: 3. (iemand die onbekend wenst te blijven); 2. L. v. Ger- ven; 3. G. Lupker; 4. B. J. Lupker; 5, L. v. d. Ende; 6. j.. Lupker: 7. W. Doesburg; 8. B. J, Pil; 9. F. Goudstaai; 10. D. Jongenengel: 11. P. Vink; 12. H. Schenk; 33. J. Ver hoeven; 14. C. de Ligt: 25. B. Bui tendijk; 16. C. Vink; 17. H. v. Laa- nen; 18. B, Vink. (Advertentie LM.) VANAF HEDEN kaleigh rijwielshow GROTE MARKT 3 EN 8 Sporfhuis Ter Braak Kamjjeer-tiitrustingen VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: F. H. Backer, St. Liduinastraat 58. cm)'»;;"?T°r: "JT *V «v Bellen bij ongeval; G.G. en G.D. Y mt .het io°<* te krijgen; met Het begin van de wedstrijd gaf goede hoop; de gasten waren in de eerste inning al heel spoedig met 3 nullen van slag af, en Heshof kwam na een stootslag en een veld- ïou£an DOS al spoedig binnen 2—°. De spanning kwam even toen KraaiJ de stand op gelijke voet bracht. Het enige daverende ap plaus dat over het SVV-veld heeft geklonken gold Lubbers, toen hij na een formidabele hoge slag het derde honk bezette en even later door een stootslag van Kohneijer binnen kwam 2—1. Deze inning gaf goede hoop voor SVV want toen Bras als laatste slagman werd uitgevangen il® stand 4—1. Doch hiermee nart SW al haar kruit verschoten In de volgende inning kwamen de yeldfouten. waardoor DOS tot 4—3 inliep. De bezoekers roken een over winning en wisten door keurige schijnbewegingen van de lopers de Tuinlaan 80, ïeictoon «WO i 4! dowSJS" - i «c uub-menscn op het thuishonk, Ge1^: Openbare Leeszaal en Blblio- f zodat na de 5e inning de stand reeds 4—6 was. SVV kon hierop geen ant woord geven. Weer kwam DOS aan slag en in deze inning kreeg SW de theek, Lange Haven, geopend f iedere werkdag (behalve maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur en. iedere 'avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RE. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. Gesloten wegens vakantie. Stedelijk Museum: Expositie eigen ■werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. Woepscfagavond 18 juli, aanvang uur, geeft de organist Jacq, P. Bekkers in de Grote Kerk een or gelconcert, met medewerking van Truus van Ameyde, sopraan en Di- ny van Ameide, violiste. Het programma luidt: 1. Fantasia über den Choral: ,.Nun komm der Heiden Heiland", Niko- lau5 Bruhns (1665—1697); 2. Ana: „Seufzer, Tranen, Kununer, Not", (sopraan, viool en orgel), J, S. Bach; 3. Sonata VIII; a. Preludio, b. Allemamda, c. Sarabanda, d. Gi- ga. (viool en orgel), A Corelli; 4. Fantasia en Fuga in g, J. S. Bach; 5. Aria; „Meine Seele hört im Sehen", (sopraan, viool en orgel), G. F. Handel; 6. Sonate IV: a. Lar go, b. Allemanda, c. Aria, d. Ga votte (viool en orgel), Willem de Fesch; 7. Prélude, Fugue et Varia tion, C. Franck; 8. Drie Biblische Lieder (sopraan en orgel) a. Gott ist mem Hirte, b. Du bist, o Herr, c, Herr nun sing ieh Dir. A. Dvo rak; 9. Premier Choral, A. Andries- sen. Scheidsrechters zijn bijzonder Aan het slot van deze voetbal- en j sportieve lieden, dat is zondag ge- i atletiekontmoeting werd de vier 1 Voor het examen handelswetenschap- bleken. In een genoeglijke sportuït- j maal honderd meter estafette gelo- I pen m o -a is geslaagd W. Spruljt uit wisseling met de collega's uit Dor- pen. De Schiedammers konden zo I Schiedam. drecht toonden de Schiedamse flui- vlug ter been met zijn of Dordrecht I was sheller.' 46.1 sec. L. Ravens, i J. Schrick. C. Koogje en H. van) mTTKRUAM Veen moesten met een grote achter- i stand genoegen nemen.. Hiermee was Passage, 2 en 8.15 uur: „The Gold- rush". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Het laat ste gevecht." (Advertentie Ï.M.) 47570—69915 De kinderen van de vereniging „Het Singelkwartier" trokken zich zaterdagmiddag niets aan van de kwaadaardige regenwolken. Nadat voorzitter A. Teerds-een welkomst woord gesprokene had, Jcwam -in Arcade op het witte .doek te staan: „De grote rennen zijn het evene ment van het jaar", de lichten gin gen uit en daarna verhuisden de jongelieden onder enthousiaste blij ken van goedkeuring naar het barre wilde Westen. De cowboys galop peerden als gazellen in de "wel, er kwam flink wat geïntrigeer tussen de ranches met hun eigen figura tieve tekens en voordat het liefste paard de races won moest de stoe re sheriff (dat hoort in een cow boyfilm) er aan te pas komen. In gewoonlijk stille aandacht volgden de kinderen het verhaal van de prairieruiters. Daarna kwa men er nog meer films en er was voldoende aanleiding om geducht te lachen. Tussen de bedrijven door bracht stadgenoot UitdewiUigen met zijn assistente de jeugd in ver rukking met zijn goocheltrucs en de ouderen zorgden dat de kleinen hun verbaasde kaken voldoende konden masseren met lekkernijen. Het werd dus een prettige middag, die bij de jonge bezoekers wel in de smaak viel. Volgende week zaterdag gaan de overige kinderen van „Het Singel kwartier" naar Arcade, omdat al len tegelijk niet in de toch wel gro te zaal hadden gekund. Dit feest werd gegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigste levensjaar van deze wijkveremging. Op 6 oktober gaan alle leden dit jubileum groots vieren in Odeon te Rotterdam. Esperanto-agendo Jaudon, la 19an de julio. Klub- vespero Ni faros ekzercadon de trauuko ce familio v. Gink, Ploeg- straat 19. Kunportu la lastan „Frogresanto" n por ke ni traduku ian lecionon. tisten cp het terrein van Excelsior '20 dat ook hun lichamelijke vaar digheid steeds in de aandacht staat Hoewel heel „handig" in hun voe tenwerk moesten onze stadgenoten helaas In alle opzichten in de Dord- tenaren hun meerderen erkennen. Een gezelschap van zestig Dordtse gasten kwam zondagochtend al vroeg naar Schiedam, waar In de kantine van Excelsior oude bekenden be groet en herinneringen uitgewisseld werden. Im een gezellige stemming en met een gunstige temperatuur begonnen daarna de wedstrijden. Het reserve team van de Schiedam mers kon het niet opnemen tegen de ervaren gasten. Weliswaar maakte R. Loenjers een tegendoelpunt, zo dat de nederlaag maar 4—1 werd. een eind aan de sportontmoeting ge- ÜnTl\/T I'nn komen, wederom was de beschik- j JQ. X 1YA** lx Ciü JvVflx bare beker voor -de afdelingDor- - drecht. Een verontschuldiging is wel te! 113. FPTTIUrOfiVfill vinden: de Dordtse4 Scheidsrechters- r llcl iCUXUlUVWll vereniging telt 225. leden, meestal x - actieve sportbeoefenaren en. Schie- dam heeft ongeveer 50 referees. Het was dus moeilijk het tegen de grote broer van het eiland'op te nemen. Bovendien zijn bet niet de uitslagen, doch de vriendschapsbanden, ,dic tel len bij deze contacten. Dit werd nog eens uitdrukkelijk bevestigd in de zaal Tivoli 's avonds. Bij «én overrit op de Brielselaan Voorzitter ~L. van SyU overhan- is vanochtend omstreeks kwart, voor waarvoor Loenjers prompt een Jau- digde in Tivoli de wisselbeker met negen, een truck in botsing geko- werkrans om de nek kreeg. Het «er- de belofte er volgend jaar in de stad "men met een RTM-trein, richting ste elftal hield het zowaar tegen hetvan de bezoekers om te strijden. De Öostvoorrte Er waren geen per- bijzonder sterke elftal van de be-'1 fluitisten met htm dames hebben sooulijke ongelukken, De schade zoekers. Dat het toch nog 1—0 werd daarna enige uren gezellig doörge- was gering. De auto bleef op de was een blunder van keeper L. Ra- bracht. Gedanst werd op muziek van overrit staan, doordat de motor ax- genadeslag; de stand werd 4—13. Het werd 4—18 in de 7e inning. Het spel bij SVV verlevendigde helaas te laat. Kooy zorgde voor 5-^*18 en ook v. d. Gaag kwam nog binnen, doch het bleef 618. „Slag-graag" Schiedam Schiedam heeft het in het prach tige sportpark in Bussum tegen Al len Weerbaar beter gedaan. Het is wel opmerkelijk, dat Allen Weer baar, niettegenstaande goed slag- en veldwerk, zo weinig succes heeft. Het werpen was ook zaterdag uit stekend, doch de Schiedammers wa ren te „slag-graag" en konden niet in bedwang worden gehouden. In de eerste inning was reeds een 6—0 voorsprong bereikt, welke score in de 6e inning tot 20—0 werd opge voerd. Daarna kwam er wat inzin king en nonchalant werk by Schie dam waarvan Alien Weerbaar ge bruik heeft gemaakt. Verder dan 8 punten kwam het niet. Vermeldenswaard is wel, dat G. Kok bij het binnenkomen Schiedam het „honderdste winstpunt" in .dit seizoen bezorgde.' Zondag a.s, krijgt Schiedam het Utrechtse DOS op bezoek. Mocht ook deze wedstrijd door Schiedam gewonnen worden, dan kan men de kampioensvlag aan de Boshoek hij sen. Eenmaal per jaar, in onze Seizoen-opruiming, houden wij in onze enorme voorraad bustehouders, die wij uiter aard voor onze uitgebreide colfectie moeten nahouden, een grondige opruiming. Zij, die ai eerder in zo'n Op ruiming bij ons kochten, we ten uit ondervinding hoe zij de prachtigste kwaliteiten kunnen kopen voor prijzen, die maar een klein gedeelte zijn van de waarde. Dit zijn weer twee aanbie dingen bustehouders, diver se modellen en kwaliteiten, courante maten In verschil lende moderne bewerkingen voor twee serie-prijzen. houders usteh Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze uitzonderlijke partij buste houders, voor twee serie- prijzen. maar stuk voor stuk voor ongekende prijzen! IVlMfFI CFW7PHM RfNNFNWFfi. Tal, 281S0 Gistermorgen zijn op het parcours GustowegNieuw Matbenesserstraat wederom onderlinge wielerwedstrij den gehouden, waaraan hebben deel genomen, junioren, nieuwelingen en amateurs van de verenigingen: Schiedam. Appollo, de Fedaalrid- ders en Rotterdam. De junioren reden een afstand van 18 km, <10 ronden). Een drietal ju nioren moest de strijd ionnen de 10 ronden opgeven, zodat de overwinning door slechts 9 man bevochten werd. Na enkele ronden zagen wij Spelman, Pedaalridders, Danen, Apollo; de licht, Apollo; en Hoek, Fedaalridders, aan de kop, welke zij hebben behouden. Na 33% minuut kwam dit groepje in deze volgorde over de finish even later gevolgd door v. d. Leur (Pedaal ridders); van Leeuwen (Fedaalrid ders), Molenaar (Rotterdam), Meijer (Apollo) en Michïelsen (Fedaalrid ders). De Nieuwelingen, 19 in getal startten hierna voor de 25 km, even later gevolgd door 14 Amateurs op de 30 km. Bij de eersten hebben Waardhui zen (Fedaalridders), Ruter (Rotter dam) en Schlosser (Pedaalridders) de kop genomen om deze met meer af te staan. Een vijftal hebben de strijd moeten opgeven. De kopgroep kwam na 1 uur 10 min, en 3 sec. in bovengemelde volgorde binnen, direct gevolgd door A. van Waard huizen (Fed.), J. Niestadt (Ped.), v. d. Schie (R'dam), A. de Wagter (Apollo), A. de Waard (Apollo) en A. v. d. Heiden (Schiedam). Intussen waren de renners voor de 30 km al een eind op streek en begon er tekening in het peloton te komen. Wel werden dikwijls uiilooppo- gïngen ondernomen,doch de mees ten zakten weer spoedig naar dc gi oep terug. Een viertal renners wist zich los te maken en de kop te nemen, het waren: J. Luycks (Fed.), G. Vassena (Ped,), C. Ooster- wijk (Fed-) en W. Slager (R'dam). De afstand tussen deze renners en de groep werd bij elke ronde groter, zodat bij de laatste ronde de voorsprong ongeveer 800 meter was. By de laatste bocht In de Nieuw Mathenesserstraat waren zij nog dicht bijeen, doch hierna liep Luycks uit en kwam als le binnen, gevolgd door Slager, Oosterwijk en Vassena. Bij de zaterdag en gisteren gehou den wandeltochten, uitgeschreven door de contactgroep Rotterdam van de N.W.Bhebben ook Schiedamse wandelverenigingen prijzen gewon nen: S-W.V. Wandelïusi kreeg de 2e prijs op de 10 km.; een tweede groep van deze vereniging behaalde de lste prijs op de 25 km, met een puntenwaardering van 64,4, welke tevens de hoogst toegekende waar dering was. Een groep van de Sint Bernardus- school behaalde de le prijs op de 15 km. vens, hij had de boogbal maar beter moeten bekijken, meenden 2ijn me destanders. Maar Ravens heeft zich fluks gehaast om de smet uit te wis sen. Hy was de eerste Schiedammer op de 100 meter hardlopen, maar ook hier waren weer twee Dordtse mensen sneller. Op de achthonderd meter gaf Wolsing van DSV liefst honderd meter voorgift. De scheids rechters liepen voor wat zij waard waren, maar collega Wolsing veegde nonchalant de achterstand van het veld. Hij kwam gelijk met de kop groep binnen, waarin voor Schiedam C. Koogje nog een derde plaats ver overde. de Galory's, accordeonist P, van Hasselt verleende medewerking en W. Middendorp praatte met zijn con ferences het programma aan elkaar. Net zo min als pa-scheidsrechter Zwaans bevreesd is op het groene «yeld, net zo min toonde negenjari ge dochter Ans .angst op de planken. Voor het forum van deze kritische sportslui speelde zij onverveerd op haar accordeon, Te vroeg naar de zin van allen werd dit geslaagde feest besloten. Met de laatste trein verdwenen de gasten huiswaarts. sloeg; juist op dit ogenblik nader de de trein. -De technische dienst van de poli tie heeft enkele remproeven geno men met het tramstü, dat door een dlosel-lektnsche "motorwagen wordt getrokken, In verband daarmee moesten •de weinige passagiers uitstappen en wachten op een bus, die hen naar de plaats van bestemming zou bren gen. Nadat de politie de remmen ib orde had bevonden, kon de tram weer haars weegs gaan. Het mci- wat vermoeid, doch de beste her- dent had voor de passagiers een moeringen.'aan Schiedam vergezel-; vertraging van ruim een uur ten- den hen. l gevolge, i AUT0-\ g RliSCHOülV g TELEF. 65547\ g RoHi»rd,mi«df(!c t93. Permanent Wave Moderne coiffures, K. v d Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den, Permanent 8.- en f 10.- Oliepermanent 11 (stroom loos). Dameskapsalon W. N. v, Erk speciaal adres voor perma nent wave, compleet 6.— Broersvest 115. tel. 67237. Te koop aoBgeb. J lessen - Toerislenkaarten van Neder land, België-Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, on misbaar op uw reis. Speciaal Voor scooterles naar Autorij school H, P. Take, Jan Sonje- straat 4, Rotterdam, telefoon 36777, bromfietskaarten van Ne derland bij kantoorboekhan- Diversen 124, teL 68415, Van Loenen voor verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 4143, te lefoon 66192. personeel geor. H.H. Banketbakkers! Gevr. voor terstond of later een le bediende, tevens goed kunn. afbakken, oven, leerling of 3c bediende. Aajim, maan dag of dinsdag. Frits Gian- dia. Hoofdstraat 147, Schie dam. Tel. 68016. Passpïegels 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 14.75. 80 rond f 17.—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas, autoruiten enz: levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr. 30. Schiedam, telefoon 6S945

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1