wmmm 5 y Volgens vereenvoudigd plan Afronding Maas-boulevard met jachthaven en 'n café Russisch smaldeel in Rotterdam Geslaagde sportdag van Techn. school. Sê 13S30 Combinatie van werken in de Oude Spuihaven Maas-ruiters" tonen hun rijvaardigheid tijdens de Oranje-feesten HOOGTEPUNT KETHELS FEEST: Wederlegging voor viaduct-bouw IN EEN SPORTIEVE "SFEER Jongens slaan leraren met 7-2 Wedstrijden in Vakantie-week Naar Vier-daagse Jeugd-Jolijt in de regen PGNTIAC HORLOGES vanaf 49.50 H. TH. v. d. VLERK Beslissin gsstri jd in nederlaag-serie Burgerlijke stand Jongen aangereden bii het oversteken Wie heeft iets verloren Kruideniers met vakantie LÓ fjii Vrijdag 20 juil 1556 Door de aankoop van de panden van de Fa. Hasekamp Co aan de Havendijk is het nu mogelijk om de plannen voor de voltooiing van de Maasboulevard verder uit te werken en voor uitvoering gereed te maken. Zo delen b. en w. aan de raad mede. Met verschillende factoren moet echter rekening worden gehouden, zodat er in de aanvankelijke opzet een aan zienlijke wijziging is gebracht. Dit betreft dan de aanleg van een jachthaven voor de verschillende Schiedamse watersport verenigingen en ook de bouw van het café-restaurant aan de Maasboulevard. De uitvoering van deze plannen schenen op de hoge daaraan verbonden kosten te zullen afstuiten, maar er zijn drastische bezuinigingen aangebracht en nu komen b, en w. met een gewijzigd voorstel. ton b, en w. verantwoord omdat men hierdoor de watersport in de ge meente houdt, en zullen de boten een fleurig cachet geven aan de Maasboulevard en omgeving, waar door de recreatieve bestemming van de Maasboulevard in waarde zal winnen. Waardige afsluiting Dit laatste denkt het gemeente bestuur verder ook te verkrijgen Door de vestiging van de Tanker- cleaning N.V aan de mond van de Wiihelmina-haven, moesten de wa tersportverenigingen daar weg. Daar het gemeentebestuur deze vereni gingen met hun ligplaatsen toch voox Schiedam willen behouden (immers. Zeer veel Schiedammers beoefenen de zeilsport met hart en ziel), is er naar een andere oplossing gezocht. Deze plaats heeft men gevonden in de Oude Spuihaven, waar de bo ten van de Watersportvereniging „De Nieuwe Waterweg" al liggen. Maar in de huidige vorm is deze havent echter te klein om alle boten te kunnen herbergen. Een vergroting is dus noodzakelijk. Nu moet deze Spuihaven toch duchtig onder handen genomen wor den, zulks hi belang van de oever- Verdediging en het Balkengat zal gedempt worden als onderdeel van de uitvoering van het plan voor de Maas-boulevard. Al deze werken zonden dan in combinatie met elkaar plaats kunnen hebben, waardoor nog op de kosten bespaard wordt. Groter oppervlak Het Balkengat kan opgespoten worden met de specie, die men ver krijgt bil het uitbaggeren van de Wilhelm ma-haven, wat moet ge schieden in verband met de vesti ging van de Tankerclaenïng m die haven. Dit is dan tevens een goed kope berging van de modder. De vergroting van de jachthaven verkrijgt men door de landtong, die het Balkengat afsluit, te verleggen «n tevens te maken tof een onder deel van de nieuwe oever beschoei ing. Aon de watersportverenigingen tal zo een groter oppervlakte water ter beschikking gesteld kunnen wor den, maar voor de verplaatsing en inrichting van de ligplaatsen :«'len rij zelf moe-en zorgdragen. Wel ral de gemeente hen hierbij helpen. De kosten voor de inrichting van de jachthaven worden geraamd op ƒ185.000,maar deze uitgave ach- door de bouw van oen. café-restau rant. Over de plannen voor dit eta blissement hebben we vroeger reeds geschreven. Het zou een gebouw moeten zijn dat aan hoge eisen van welstand voldoet, waardoor het een waardige afsluiting kan worden voor de met zoveel zorg aangelegde Maas boulevard. Tal van bedrijven hebben hun in-, stemming betuigd met dit plan en hebben 2ich verder ook bereid ver klaard om financieel bij te dragen tot de verwezenlijking van het plan. Hoewel de bouw en ook de exploi tatie niet door de gemeente ter hand zal worden genomen, wil de gemeente toch enige zeggenschap behouden. Gedacht is aan de stichting van een naamloze vennootschap waarin zowel de gemeente als de bedreven zün vertegenwoordigd. Deze n.v. zal een geplaatst maatschappelijk kapi taal moeten hebben van cajrf 300.000 waarin de gemeente voor 18.750 deelneemt; het verdere kapitaal zou verkregen kunnen worden door het aangaan van een lening van b.v. 450.000 onder garantie van de ge meente. Binnenkort zullen B. en W. met de uitgewerkte plannen komen, maar van de Raad wordt rast de prin cipiële instemming gevraagd. Dit om de Maasboulevard vast tot vol tooiing te kunnen brengen. De hier aan verbonden kosten worden op f 100.QOO.— geraamd. ("Advertentie jjtf-j Wij noemen dit een Oprui ming met „ongekende koop jesv, maar onder een koopje verstaan wij niet alleen een Jage prijs, neen de beste kwaliteit die er is. maar voor een prijs die guldens lager is dan normaal. Kunt U een betere actetas verlangen dan één. gemaakt van het mooiste Argentijnse rundleder, met een fabrieks garantie van tien jaar. 650 actetassen v. UWf met twee voorzakken en brede riem. Voor vader de meest solide tas om mee naar z*n werk te gaan, voor de kinderen een schooltas die ze niet alleen op de Lagere, maar ook op de Middelbare schooi kun nen gebruiken. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze partij Argentijnse rundlede ren actetassen, elke tas voor zien van het &arantieiood|e. tien iaar garantie voor wT«nïtenn»uv mui!*#»» t«t nm De Oranjefeesten te Kethel. ge- organiseerd door de «ranjevereni- j Ring „Wilhelnwna" *ün gisteren beter tot hun recht gekomen dan bü de openingsavond- Wei Het het „oranjezonetje" zich maar zelden 1 zien, maar het was tenminste droog. En de stemming was op- perbest: de echte verjaars-sfeer, al j verjaarde er dan ook geen lid van het Koninklijk Huis. j Al vroeg begonnen op het nog wat vochtige terrein achter de ker mis, de kinderfeesten. Het gezel schap van Cor Don heeft de kinde ren erg leuk beziggehouden met goochelstuk)es van Avüetto en het optreden van de 2 Wido's. De km- I deren reageerden enthousiast - op het gebodene. Daarna was er ringsteken. Dit gebeurde vroeger met tilbury's, maar bij gebrek, aan deze voertui gen, is overgeschakeld op motor- en bromfietsen. Althans, dat was de bedoeling. Maar ook hiervoor be stond onvoldoende belangstelling, zodat het ringsteken op de heel gewone fiets ts geworden. Geest driftig is er geprikt door de 21 deelnemers en het gebrek aan han digheid Is goedgemaakt door het enthousiasme. Er waren leuke prij zen, die door T- Roelink, G, Ruig- rok en F. Pclsthaom in de wacht zijn gesleept. De „volksspelen" die 's middags zijn gehouden, hadden zeer grote bijval en he+ puji.ek heeft bij die gekke wedstrijden misschien nog meer genoten dan de deelnemers. Er was hardlopen met hindernissen (en wat voor hindernissen!) en zaklopen voor kinderen en volwas senen- Braaf is er gelachen om de dames die door banden moesten kruipen, droge beschuitjes kauwen, ballonnetjes opblazen (wat erg moeilijk is als je aan het lachen wordt gemaakt), enz. Veel succes oogstte ook het ringsteken, waarbij de deelnemers op .«arretjes «en hoge stellage kwamen afroetsen en bij het missteken een ton water over zich heen kregen. Ruiterfeest Omstreeks zeven uur liepen ju belende kinderen het muziekgezel schap St. Radboud tegemoet dat door het oude dorp naar de nieuwe wijk tuindorp wandelde, al lustig spelend, met de 15 ruiters, waar van twee dames, op hun keurige donkere paarden in de achterhoede. De dertiende ruiter bereed een paard, dat later door zijn nukken het duizendkoppige publiek veel vermaak zou verschaffen. Reeds In de aloud# dorpsstraat meende dit dier het niet te nauw met de dis cipline te moeten nemen, zodat de toeschouwers toen al een toevlucht moesten zoeken. Onder leiding van de heer A. P- Schardon reden de vijftien ..Mans- ruiters" uit Maasland daarna rond jes over het veld. St. Radboud kroop in de geïmproviseerde mu ziektent en terwijl de paardenstoet zich aan het publiek voorstelde v erd het Wilhelmus gespeeld. Kleine oefeningen op het ruime veld volgden hierna, met tweeën, gevieren rijdend en dan weer in een lange colonne polonaise, Moei- j lijker werd bet toen een tracé van hindernissen werd uitgezet. Balken, muurtjes en bezembakken kwamen op het veld. Beurt voor beurt sprongen de Maasruiters over de steeds weer moeilijker gemaakte versperringen. Na elke geslaagde tocht met gemiddeld vijf spron gen klapten de toeschouwers dankbaar en enthousiast Enkele kinderen Vonden hun vreugde in de fel verlichte draai molen en voor het overige waren bijna alle inwoners van onze peri ferie met hun aandacht bij de paardensport. De nestor van de groep, de 64- jarige G. Broek liet zien wat met veel geduld le bereiken is. Hij het zijn ros als een hondje opzitten en pootjes geven, Het dier verdiende daar suikerklontjes mee. die het heel „handig gebekt" uit de mond van zyn meester griste. Het wis pelturige weer had «slechts bij de aanvang wat onaangenaam gedaan. do#h toen d# drie beste springers bun ereron-Jo reden kwamen de crot# druppels weer sarrend de goede stemming bederven. Besloten werd daarom met een leuke stoe lendans. Een teleurstelling was het. dat het partijtje „voetbal" niet door kon gaan. De Maasruiters hadden een enorme bal middellijn een me ter meegenomen, maar het veld dat toch al zeer glad was, verkeer de ook verder met in de beste conditie. De kuilen vormden meer knikkerputten voor dit ronde monster dan goed was voor het elegante kaatsspel. Voor het overige hebben de honderden met genoegen naar deze voor stelling gekeken, vooral als rijder dertien met xyn eigenzinnige viervoeter over de barricades wilde. Soms leek het of d& dier tie spooOgen achterstevoren Wilde" nemend de sfeer van een rodeo werd daardoor benaderd maar als de sprong toch. nog lukte, kreeg zijn flinke be stuurder terecht een extra applaus. Een geslaagd ruiterfeest met goe de steurt van het muziekgezelschap, ondanks de slechte omstandigheden van veld en weer- Het drassige veld zorgde nog voor een verras sing, want telkenmale als de paardenstoet voorbij draafde, liet dit soepele veld de menigte heel genoeglijk op en neer vibreren. Het was reeds donker toen men tevreden via veel gras en greppels de openbare weg op enkele hon derden meters afstand weer op zocht VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: F. H, Backer, St Liduinastraat 58. Bellen b(j ongeval; G.G. en GJ3, Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, gesloten wegens vakantie, RJBL Leeszaal en Bibliotheek. Dam. Gesloten wegens vakantie. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. Aula HBS. Tentoonstelling „Jeugd en Kunst'*. Qpen dagelijks van 95 uur. Tot 31 juli. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „You're never too young" Monnpole, 2. 7 en fl uur: „Het Fort der Wrake". VOORSTELLINGEN: Arcade 8 uur Kinder-operette „Per- lefina". Jeugd Jolyt 7.15' uur Parallelweg. Gekostumeerde optocht Oranje-feest Kethel 7 uur. Demon stratie rij vereniging „De Maasrui ters". 9 uur Kermis, Irene: 8 uur Pr. Ireneschool Ouder avond. Schiedamse weg (Kethel): 7 yur Oranjefeest kermis Nn binnenkort een begin gemaakt zal worden met de bouw van het spoor-viadnct over de Overschiese- weg, zullen thans reeds de nodige voorzieningen getroffen moeten worden. Btf bet optrekken van dit betonnen bouwwerk zal het nodig ïjj'n dat de weg verlegd wordt, eni ge malen zelfs b(j het voortschre den van de uitvoering. Hiertoe moet o.a, ook een dam wand worden ge slagen in de Schie» maar deze dam- wand kan na de omlegging weer worden gebruikt voor de definitieve oever-voorziening, zodat geen ma terialen verloren gaan. De kasten van dit weck worden geraamd op f 180.000, welke kosten volgens overeenkomst van de ge meente Schiedam me' de Nederland se Spoorwegen, voor rekening ko men van de gemeente. -Op de be groting vokr dit jaar staat dan ook een post van f 200.000 voor dit werk. Er komen echter nog wat meer kosten bij» namelijk de voorzienin gen die door de Technische Bedrij ven getroffen moeten worden voor de verplaatsing van water- en gas leidingen en elektrïciteits-kabels. Dit is becijferd óp f 44500. Honkbal De kampioenskan5 voor Schiedam Voor de vereniging Schiedam is de wedstrijd tegen D.O.S. aan de Boshoek, zondagmiddag om half drie een heel bijzondere, omdat, wanneer ook deze elfde wedstrijd gewonnen wordt, men de kam- pioensvlag kar» hijsen. 1 Tot nu ^toe zijn door Schiedam I alle wedstrijden gewonnen, en wij f geloven wel, dat dit negental zich 1 geheel zat geven, om ook de He te winnen. Dit zat dan ook we! no- dis. zün. want zoals wij zondag j 1. D-O.S. tegen S.V.V. hebben zien spelen, moeten de Utrechtenaren 1 als de sterkste tegenstanders be- 1 sehouwd worden. Ongetwijfeld zal deze belangrijke wedstrijd wel veel i toeschouwers naar de Boshoek trek- ken. i S.V.V. gaat zaterdag naar Allen Weerbaar. Het is te hopen, dat S.V.V. er beter „in" zal rijn dan vorige week tegen Schiedam. Al leen Weerbaar heeft, al is het slechts éénmaal, getoond, tot een overwin ning te kunnen komen. Vandaag zijn de leerlingen van de Technische School in Schiedam voor het laatst bijeengeweest om te vernemen wie er allemaal gesl agd zijn voor het eind-examen en ook wie er overgegaan zijn naar een hogere klas. De sluitingsbyeenkomst van de cursus dus, want morgen begint de vakantie voor de jonge knapen. Maar gisteren hebben de leerlingen en de leraren zich nog eens gezamenlijk vermaakt, namelijk op de traditionele sportdag, die de vakantie inluidt. ORANJE-FEESTEN IN KETHEL. Bij de volksfeesten, die gistermiddag gehouden toerden waren ook wedlopen, met hindernissen. En niet zulke kleine hindernissen ook.' Rinus v. d. Ven komt hier met een zwaai over een schutting heen. Gedurende de vakantieweek wordt op zaterdag 25 augustus de hengel- wedstrijd gehouden voor de Schie damse hengelaars vanaf 16 jaar en ouder. Deze wedstrijd zal plaats heb ben in de Delftshavense Schie en wel van 3 tot 5 uur. Deelnemers kunnen zich opgeven bij: A. Burggraaf. Teylenstraat 5a; D Voet;. Leliestraat 33; H. Krohne, Oude Kerkhof 18; K. Meijer, Maria- Straat 10: C. de Nijs, Kreugeütraat 56A: 3. Kristen. Lekstraat 60; J. J- Lubker. Eendrachtstraat 17B. De inschrijving sluit op 20 augus tus "s avonds 8 uur. De hengehvedstrsjd voor de Schie damse jeugd zal plaats hebben op woensdag 29 augustus in de Schie damse Schie van 2.30 tot 4.30 uur. Elke jonge hengelaar tot en met 13 jaar kan zich opgeven bij onder staande adressen: A. H. Dcgelmg. Herenstraat 25(12; J, Hoornweg, van Marumstraat 17; D Voets, Leliestraat 23 Vrijdag 31 augustus wordt een rol schaatsen wedstrijd voor jongens cn meisjes van 8 tot 15 jaar gehouden in de Nassaulaan bij het Gemeente Ziekenhuis. Deze wedstrijd begint om 2 30 uur. Wanneer men aan deze wedstrijd wil deelnemen moet men ïieh opge- m-h bij W Nieuwstratcn. Maasdijk 108 A; P, F. v. d. Ploeg, Prof. Aal- berselaan 68: M. Dijk, Galileistraat 94a en het kantoor der Schiedamse Gemeenschap. Voor deze evenementen zijn aar dige prijzen door de Schiedamse Ge meenschap beschikbaar gesteld. Ouderavond van de Jan Ligthartschool In Irene houdt de Jan Ligthart school woensdag een ouderavond, waarbij tevens aan de leerlingen van de zesde klasse de diploma's zuilen worden uitgereikt. Een klein programma van zang. een gymna- stiekspel en een toneelwerkje van de schrijfster Hella S. Haasse zullen deze diploma-uitreiking een feeste lijk luitje geven. Slechts de kinde ren van de zesde klas mogen om dat het hun afscheidsavond is met de volwassenen aanwezig zijn. De Schiedamse Wandelvereniging „Wandelvnenden" zal opk dit jaar wedero.n in Nijmegen bij de Vier daagse vertegenwoordigd Een groep van deze vereniging vertrekt zaterdagmorgen om 8 uur van hei Postkantoor naar Nijmegen. Het is de bedoeling dat de leden j en donateurs van de vereniging 'de "Je „De laatste gelegenheid om de leraren een hak te zetten", beoor deelde de,directeur, de heer J. Pul- ïeman deze dag. „die anders is dan anders". Maar met dat „hakken zet ten" is het best meegevallen, want er heerste die dag een prettige ami cale sfeer tussen docenten en leer lingen, die immers de gelegenheid krijgen om elkaar wat nader te leren kennen en op een voor de jongens prettige wijze. Overigens heeft men niet te klagen gehad over het weer, dat traditioneel goed was. De wedstrijden zijn op sportfeve wijze gestreden, hetgeen het best gedemonstreerd werd bij het enige ongeluk van de dag. Toen A. Buitenhuis by het hoogspringen lelyk kwam te vallen en zijn pols brak (hij liep 's middags weer vro lijk roödi), verklaarden zijn naaste concurrenten voor de prijs, dat hem de ere-palm toeviel, omdat hij nu eenmaal de beste springer is. Een prettige sportieve houding. De wedstrijden, waaraan door bijna driehonderd leerlingen is deelgeno men, begonnen heel vroeg om half zes met hengelen in ed Polder vaart, waarbij F. Nieuwenburg de grootste vissen, 97 cm bïjelkaar. ving. Daarna was er zwemmen in het gem. zwembad, gesplitst in twee afdelingen om de kleinere jongens ook een kans te geven. En tot slot atletiek en voetballen op het prach tige terrein van Excelsior. Het sluit stuk was de vrolijke voetbalwed strijd tussen leerlingen en leraren, die onder gejuich door de senioren verloren werd met 2~7. Zo eindigde op vrolijke wijze de cursus poer de T.S.-ers. Ben deel zal elkaar echter weer ontmoeten in het schoolkamp dat van 6 tot en met 27 cupu-stus fin drie ploegen van een treekin Chateaux in de Ar dennen irordt gehouden. Maar direc teur Pulleman heeft plannen om vol gend jaar met de jongens -naar En geland te trekken, in het kader van een schooluitwisseling met een En gelse school. Uitslagen Tot slot geven we de uitslagen: ATLETIEK: Hardlopen: 1 H. Pol dervaart. 2 B. Scheepmaker, 3 E. Lammers van Buren. Zaklopen: 1 E. Lammers van Buren. 2 W. Kratz. 3 Sloot Hoogspringen: 1 A. Buiten huis, 2 L- v. d. Hamer, 3 B. Scheep maker. 4 J. Bosman. Verspringen: 1 C. Frièdel, 2 M. v. Dyk. Estafettelo- 1 pen: 1 klas 2E (Friédel. .Scheepma-.' ker, Poldervaart v. Dijk), 2 kta's 2T (de Hoog. Schoonmade. v. d. Nagel.' Romeynh 3TtlasTJ (v. Santen, Key- zer, Gonlach, Valk). - ZWEMMEN:" Estafette: senioren:" 1 klas 3J (Gonlach, Heïnzbroek. v. d. Mark. Putters, v. Heest); junioren: klas IW: (Giliamse, Heesbëer. van Soest, Kroon). Schoolslag: senioren: 1 Langedam, 2 Splinter, 3 Wan sink: junioren: 1 Bijl. 2 Heesbear. 3 van Soest Rugslag: senioren: 1 Wansink, j 2 Lander. 3 Langedam: junioren: 1 Kok. 2 v. d. Linden. 3 Bijl. Vrije slag senioren: 1 Lander. 2 v. Oeveren, 3 Wansink; junioren: 1 v. Soest 2 Wainrauch, 3 Kroon. HENGELEN: 1 F. Nieuwenburg, 2 Leenderts, 3 de Besten. i VOETBAL: Bankwerker—Rest (leerlingen) 41; Leraren—Leerlin- j gen 27. I De prjjzeu, bestaande uit tekenbe- nodigdheden, werden na afloop door directeur J. Pulleman met een toe passelijk speechje uitgereikt. (Advertentie I.M-J li hij Mn hele h»**, mMr met *«n v»n 0«*« kindarbrillan blijft hij „Mn «chta Jongm" Telefoon 67649 Regen en wind kunnen ons niet scheien, dachten gisteravond een paar honderd verklede jongens en meisjes en een groot aantal ouderen in de Parallelweg. Om kwart voo. 7, ondanks de stromende regen, was het merkbaar dat er iets bijzonders te doen was. Geen wonder, „Tafeltje dekje" werd nu gespeeld. Uit vele huizen kwamen de leuk verklede jongens en meisjes te voorschijn. Ben aantal Moeders hadden zich aardig ver kleed als clown, marineman, jager, zulks tot grote vreugde van de vele belangst ellenden Kwart over 7 uur werd dan toch begonnen omdat het toch met op hield met regenen. Er werd naar har telust gezongen, gedanst en gespeeld o.a, tussen Keulen en Parijs, de mos-- selman, schoorsteen-veger, twee em mertjes water halen cn de zeven sprong tot slot. Hoewel de ezel en de jonge har monie niet aanwezig waren. werd. nadat het sprookje was verteld, een groep geformeerd en de ..mars" over de Parallelweg begon. In de aller beste stemming en verschillende lied jes zingende trok de stoet door de straat jL. - - - Ondanks de regen was het een.z^er goed geslaagde avond„'.^8oor»1 A ook" omdat dan- de"" Parallelweg -met dit" soort gebeuren, de "bewoner^, zo har telijk-mee levèh'^,-. (Advertentie IM.) 2 jaar all-risk verzekerd over de gehele wereld Rotterdanisedijk 268 De wedstrijden in Martinits neder- laa t-serie zyn. nu op een beslissings wedstrijd na uitgespeeld. En daar het Rotterdamse Excelsior en Excelsior uit Schiedam, beide Martinït een 51 nederlaag wjst te geven, za! van avond om 7 uur op het terrein Bos hoek uitgemaakt worden wie van beiden beslag zal leggen op de fraaie Martin)t-wissel beker. Voor het voetbalminnend publiek een zeer mooie gelegenheid om de laatzte zomeravondwedstrud voor de Martinit beker te komen zien. GEHUWD: C. J. A. M. van Heesch 30 j., #n C. A. Neerhout 23 j.: J. J. Ozepbius 32 j„ en J. M. I. Wolken 24 j.; T. B. Speeker 19 j., en M. van Katwijk 18 j.; R. P. de Geus 22 J., en G. C. de Koning 25 j G. Vlietsfra 26 j., en J. Schippers 25 j.: M. G. van Soest 28 j.. en A. Groeneweg 21 j.- J. v. d. Voort 59 j., en H. M. L. Moo- nen 49 j.: J. H, van Velzen 29 j. en J. E. Homstra 25 j.; K- S. Svendsen 22 j„ en H. Hofman 25 3.; ij. van Aken 28 j., en M. J. Dobbelaar 20 j.; C. J. M. Meiief 23 j.. en M. Schotte 21 3,; 2d. G. J. van Dijk 24 j.. en A. J. Streevelaar 23 j.; G. Levens 23 j., en E. S. L. Haesakkers 22 j.; j. van Veen 25 j-, en C. C. van Ruiven 20 3.: J. W. Rijke 21 j.. en J. S. Woermeijer 21 j„* H. Brand 25 j. en G. van Duk 24 j.; F. Berkhout 25 j. en M. T. W. van Dorssen 22 j. GEBOREN: Dirk W., z.v. J. Hiti- pemv en L. M. Siemann; Peter, z.v. J. P. Swarts en J. Mulder: Comelis F. J.. z.v. C. F. Kats en J. J. Scholte. OVERLEDEN; B. Venema 76 J., wed. van R. Hofman. ONDERTROUWD: C. W. v. d. Berg 24 j. en J.. C, Zonneveld 18 j.; J. v. d. Does 24 j. en N. de Jong 23 j.; J. P. van Drunen 31 j. en P. H. E. Buijten- hek 30 J. v. d. Linden 28 j. en L. W. Baard 24 j.: M. Mersch 33 3. en E. M. Middendorp 27 j.: G. v. d. Most 24 j. en T. A. Koens 21 j.; J. van Noortwijk 26 j. en M. M. Reens 25 j J. Roos 22 j. en G. L Vorsten- bos 20 j.; H. van Tilborg 23 j. en H. Koning 22 j.: O. F. Wansleeben 25 j. en A J. Ringelberg 20 j. Bij het onvoorzichtig oversteken van de B. K.-laan van de Penning laan naar de Aleidastraat is de 18- - jarige jongen K. van Hr uit de- Von dellaan «foor een personenauto aan gereden. Hij kreeg een hersen- sdffëtBuinc cn verwondingen aan het gelaat.. Hü is m het gemeenterie-. kenhuis opgenomen. laatste dag m Nijmegen zullen zijn om de groep „binnen" te halen. Te bevragen aan het hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 912-30 uur en 25 uur. Enige foto's. Te bevragen bij de vinders: Sigarettenpijpje, P, Korver, Rhoon- sestraat 1; knippatroon, Zijdenbos, Prof. Kamerlingii Gnneslaan S7a; rol touw. M. v. Meurs, Vlaardinger- dijk 199b; Butagasketel, P. C. Schreij. B. KJaan 254b; fietspoiupje, C. O verheul, Aleidastraat 81b; duim stok. F. Sterk Westvest 26c; hamer, A. de Koning, Willemshofje 19; bruin hondje, mevr. Bijl, Kethelse- kade, overzetveer Kethel; herenpor- temonnaïe, F. Eishof, Plein Een dracht l7b; geblokt kindertasje cn portemonnaie, Van Dam, Nwe Maas straat 73c- damesportemonnaie met inhoud, C- Dijkhof, Prof- Kamer- hngh OnnesLan 154; damesporte monnaie met inhoud, J. Schenk, Mariastraat 5 \1aardingen; broche, v. Duijn. B.KJaan 223b; gouden ring, W. v. d- Kruit, Bomstraat 38 Rotterdam (witte dorp); medaille F. Goddijn, Tuinlaan 56; kinderarm bandje. H. Vermeer, Alb. Tïiym- straat 56; sierspeld, P„ Kou veld, W. Brouwerstraat 9; drïewielig kinder fietsje, v. Otterlo. Nassaulaan 14d; grijs jongsjasje, A- Ham. Noordein de 17 Kethel- kinderzakdoekje. E- v. d. En de, Fr. Haverschmidtlaan 43; rode dameshandschoen, Ligthart, St Liduinastraat 77a; grijs jongens jasje en voetbalbroekje, W. Simons. Parallelweg ,72a; gestreept vest, J. Prein. Hoofdstraat 89b; regenbroek. D. Harteveld, Talmalaan 50; wit kindersokje, H. Vermeer. Alb. Thymstraat 56; 2 kinderjasjes, H. v. Hees, Sav, Lohmanlaan 32; jongens- windjack. W. Putters, Nassaulaan 7b; 1 p, dameshandschoenen, Wil- lems en Ernsting. Rotterdamsedijk 433;; ribfluwelen jasje, J. Roeters, Vriendschapstraat 99; regenbroek, B. Oosihof, Prof. Aalberselaan 99; jongensjasje. Zonneveld. Laan van Bol Es. Kethel: witte nylon dames handschoen (R.«, v. Doorn. IJssel- mondseslraat 34; fietssleuteltje. F. Gunncwegh, Rotterdamsedijk 305b; leesbril, H. de Vette, Boterstraat 77; rozenkrans, B. Voerman, Vlaardin- gerdUk 121; rozenkrans in étui, A. Hersbach, Anth. Muijsstraat 54; vul pen. M- Kerkhof, Groeneiaan 69, VUljjëR eo p4tloöd Ifi étui. K. v. d. Knoop, Plein Eendracht I: leesbril in étui. L. van Mierloo, Lekstraat 18; vulpen en vulpotlood. A. J. Ver meulen. Lange Nieuwstraat 25. (Van een onzer verslaggeversl ROTTER DAM- Het Russisch smaldeel, dat van 20 tot 24 juli een bezoek aan Nederland brengt, is hedenochtend omstreeks tien uur in Rotterdam gearriveerd. De kruiser „Sverdlov" getrokken door vier sleepboten werd afgemeerd in de Parkhaven, de beide torpedoboot- jagers „Serdity" en „SuTovy" kozen ligplaats aan de Parkkade. Een groot aantal Russen leden van de Russische ambassade in Amster dam en Den Haag waren ter be groeting aanwezig. Tussen hen in, stond mevrouw Kirsanowa, de echt genote van de Russische ambassa deur, die bloemen aanbood aan de commandant van het smaldeel, schout bü nacht Vastly Fedorovitch Kotov. Naast haar stond de plaats vervangend maritiem attaché van de Russische ambassade Wzjenïn, die de commandant by zijn aankomst in Nederland begroette. De Konink lijke Nederlandse Marine had zich laten vertegenwoordigen door kapi tein ter zee M. A. j. Derksema, commandant maritieme middelen van. Rotterdam. Omstreeks teven uur rolde de echo van twintig saluutschoten gelost door kanons van het Russi sche smaldeel over Hoek van Hol land. Drie mijlen uit de kust stoom den de kruiser en de twee torpedo- bootjagers op naar Rotterdam. De rook van het laatste schot was nog niet in de lucht weggevaagd of drie saluutbatterijen in Hoek van Hol land beantwoordden eveneens met 21 schoten de Russische begroe ting. De enquête die in de afgelopen winter onder de Schiedamse kruide niers is gehouden voor een wettige vakantieregeling, leverde 87% voor standers op. De aanvrage bij de Raad om een wettige regeling werd vlot verleend, zodat alle kruideniers, zowel de allerkleinste als de aller grootste deze zomer één week hun zaak zullen sluiten. In nauwe samenwerking met de Schiedamse mglkhandelaren is men tot een vlotte regeling gekomen. Wanneer op 4 augustus de laatste melkhandelaar van zijn vakantie te ruggekeerd zal zijn, vangt de vakan tie voor de kruideniers aan. De helft van de kruideniers sluit van 6 tot 11 augustus, zij hebben een groen raambiljet De andere helft houdt vakantie van 13 tot 18 augustus; dit wordt aange geven met een geel raambiljet De praktijk heeft geleerd dat in IkUgUslUs ongeveer dertig procent van de Schiedamse huisgezinnen uitste- dig is; het „ongerief voortvloeiend uit de kruideniers-sluiting blijft dus tot een minimum beperkt. Mdoertentig IM.) ongekende koopjes, ook in onzegrote magazijnen porseleinen kop en schotels, want wij beginnen met de verkoop van twee grote par- 'tijen importporselein met kleine schoonheidsfoutjes, die nfet van invloed zijn op de kwaliteit. Nu koopt U in onze huis- houdafdeüng (beneden) kop en schotels van een hoog waardige kwaliteit porselein van 95 cent voor bijna de halve prijs. MHOW"1*." Zaterdagmorgen om 9 uur begint deze grote porselein- verkoop, elke kop en schotel stuk voor stuk een ongekend koopje, omdat U ze nu kunt kopen niet voor 95 cent, maar voor de ongekende Opruimfngsprijs ...van nog géén twee kwartjes. «vinnn CENTRUM BINNENWEG, Ttl. 28110

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1