0% 'n ve -en een ver m C 3 'n keus te maken uit de vele lichten Afscheid van leerlingen Koeriersters boekhouder Verkeerslichten G. Verboonstraat experimenteren Oude dame valt in Poldervaart NET 'N FILM! Roversnest Wie heeft iets verloren? Handelsentrepot is niet diefstal-vrij Nieuwe school in oud pand Verkeerslichten in gebruik Schiedammers in de Vierdaagse Duivensport öneeriijklieid gestraft Melkcarrier over de kop geslagen Li j? j "vifyV^ocd QP 4® *?- Biljartoernooien om districtstitels reeds vastgesteld Brommer contra kalf Fietsendiefstallen Russen namen afscheid BIJ DR. DE V1SSERSCHOOL Motorclrieivieler omgeslagen Reparatie van de Ooievaarsbrug KATOPHETDAK Zilveren medaille voor F. Wijnhoven Drijfrlemenfabriek viert eeuwfeest Directeur van PTD werd bevorderd Onderscheidingen Examens Enorme opdrachten voor werven door Griekse reder, SCHIEDAM AALBRECHT EEN BRIL De juiste haard VAN WOERKOM hollandia .Dinsdag 24 juli 1' Vandaag zijn' op het drukke kruispunt Gerrit Verboonstraat- Oranjestraat-Lange Nieuwstraat de nieuwe verkeerslichten in gebruik genomen. Of beter het.uitgebreide systeem van vele verkeerslichten die'hier aangebracht zijn; ;En de weggebruiker in Schiedam heeft er een nieuw verkeers-puzzel bijgekregen!' Althans voorlopig. Hefc niéuwe systeem .mag dan zeer .efficiënt 2ijnr het is op het eerste gezicht ook zeer ingewikkeld. Bij de grote verscheidenheid vafe aan- en uit-flitsende rode, groene- en oranje, lichten, moet de weggebruiker maar weten welk licht nu speciaal voor hem bedoeld is. Vanmorgen hebben, we dan ook menig automobilist en fietser-naar -z'n hoofd zien. eriipeiv wat moet ik nou!? Het is een ingenieus systeem, daar' niet van en als iedere weggebruiker, het systeem eenmaal doorheeft zal het perfect kunnen werken, want er wordt niets aan het toeval overge laten. Maar men moet het systeem v,»ei kénnen en daar zal voorlopig wel het een en ander aan mankeren. De grote kunst is hier te weten welke rijbaan ;xnen moet kiezen en welk licht men in de gaten moet houden. Dat vereist enige oefe ning en vooral aandacht. Nemen we het ingewikkeldste punt in het systeem:, dat voor de Amster- damsche Bank voor het verkeer dat van de Koemarkt afkomt; Hier staan liefst vijf lichten te verspringen van rood op groen en omgekeerd. "Om daaruit wijs te worden is de rijweg verdeeld in drie banen en het fiets pad in twee en wel (van links naar rechts)voor hetrij-verkeer naar links afslaand (naar de Lange Niéuw- straat). recht door en naar rechts afslaand (naar de Westvest)Op heri rijwielpad: naar: links voor de L. Nieuwstraat en rechtdoor of naar rechts. Naast elk van de stroken een drïo-delig verkeerslicht en voor hét doorgaande verkeer hovén dc weg nog een. Als men nu aan de hand van de pijlen op de weg inde „voor-sorte ring" de richting heeft gekozen, let dan op het licht dat er het dichtst bij staat. Vergeet de andere vier licht flitsen of het. gaat verkeerd. Het js heel eenvoudig als je het weet. Maar nieuwelingen op dit punt staan- wat vreemd te kijken bij deze feest verlichting. Op de andere straten bij deze kruising is het iets eenvoudiger om dat er minder lichten zyn geplaatst, zodat je makkelijker een keus kunt maken. de kluts kwijtraakt ging er een vro lijk gelach op. Net *"n film] Fietsers, die er niets van gesnapt .hadden, stapten af en bleven tien minuten staan kijken, kregen het systeem dóór (zó moeilijk is het ook weer niet!) en waren meteen des kundig genoeg om commentaar te leveren op fouten van anderen. Héél sappig, meest. Een taxi kwam aanrijden, ,,'s Kij ken wat die doet", vond een deskun- .dige-van-een-kwartier-kijken. Maar deze oude rot in het chauffeurs-vak remde af en kon geen keus maken uit de vele lichten. Een agent.hielp hem op weg. „Je mag hier wel blij ven staan", was het bescheid van de beschaamde chauffeur. Hij had niet in de gaten gehad dat zijn licht in de'lucht boven, de weg zweefde, in derdaad geen al te duidelijke plaats. We schreven dat er gisteravond „geëxperimenteerd", is. Dit slaat dan op de agenten, die vanaf vandaag hun plaats krijgen in het -glazen kastje op het kruispunt boven de weg. Zij bedienen een schakelbord en kunnen uit vijf draal- en twee paar drukknoppen hun keus maken. Vijf, .verklikker-lichten moeten hen daarbij helpen. Zij kunnen met de hand de lichten bedienen of dit aan een automaat overlaten. Dat zij bo vendien de verkeers-lichten in twee, drie of vier fasen kunnen latén wer ken;; is voor heb van belang, maar gaat ons en de, weggebruiker niets aan.- Vv •- Vandaag hebben vele agenten op dit kruispunt moeten helpen om de verbaasde weggebruikers cmgszi.is wegwijs te maken in dc „vcrschci- drnheid van lichtaanwijzcndc, en ook op het feit dat men z'n rijbaan moet kiezen. Zelfs voor de minst-geschoolde weggebruiker, de voetganger, zijn er lichten geplaatst, hl.foij de over steekplaatsen. Maar in de veelheid van lichten'vallen/die nauwelijks op. Er wordt dan ook braaf tegen ge zondigd. Eén opmerking: op het rijwielpad voor de. Amster damscheBanfc heb ben wij de richtingspijlen gemist'als aanduiding •ran „recht door"1 en „links af"Er loopt wel. een 'wittë streep in het midden, maar er-wordt niet bij verteld wat deze betekent. Zaterdagavond is de 84-jarige oude vrouw J. B.-K. C., verblijvende in het. rusthuis te Schiedam, in de huurt van. de. houten brug naar'de volkstuinen, in de Poldervaart te wa ter-geraakt.- - Een voorbijganger haalde hulp en de heer B. P. Bosman uit.de Cort van der Lindenlaan ging gekleed te water om de dame op het droge te helpen. Gezien haar leeftijd is de oude daroe naar 't gemeentezieken huis. gebracht en daar opgenomen. Zij maakt het'redelijk weL Ook midden in de stad Schiedam vindt men landelijk-aan- doende idyllische plekjes! Deze foto werd genomen aan het eind van de Nieuwe Havenover het water heenDe oude moEen „De'- Drie Koorenbloemen" kijkt over- het in bomen vervatte huis heen, datdromerig over het water uitziet. Gisteravond om tiéii iiu'r is er ge ëxperimenteerd met de lichten en het is een groot feest, geworden: Of schoon de grootste drukte voorbij was, bleven tientallen -voorbijgan gers heel vermaakt staan kijken en telkens wanneer een - weggebruiker In Mono pole: De ongeveer honderdverhalen, die de meester-vertelièr Zané Grey over het Wilde Westen heeft ge schreven. zijn een dankbare bron voor. de filmindustrie te Hollywood. Vele verhalen zijn zelfs meer dan eens op het celluloid overgebracht en zo is Zane Grey's talent al hon derveertig maal vastgelegd. Een van de stories die het lot nog zijn ontlopen is „Robbers Roost", maar Sidney Salkow heeft nu dit verhaal ook bij de kop genomen en onder de naam. .Het Roversnest" draait het momenteel in Monópole. George Montgomery speelt de rol van de co v-hand Tex, die op zoek is naar de dader van de moorden die hem worden aangewreven, komt op een ranch van een verlamde far mer. wiens veestapel de prooi js waarop twee roversbenden azen. Natuurlijk komt het tot een botsing tussen de twee benden, waarbij het vee en ook de bekoorlijke zuster van de farmer het moeten ontgelden, Tex dan is de held, die uiteindelijk het vee weer terug brengt naar de ranch en daar hü de schone zuster voor veel onaangenaams heeft weten te behoeden is de weg naar haar hart ook open. Temeer daar blijkt dat een van de bendeleiders aansprakelijk fs voor de moorden waar Tex van verdacht wordt. Het is een film in. echte Zane Grey-stijl, spannend en kleurig, daar opgenomen in Eastmancolor. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur en 25 uur: Tas met inhoud; hoc keystick; auto-crick; baal cement. Te bevragen bij de vinders: strandbal, P. Kroos, Potgieterstraat 26-a; drlewie- Jig kinderfietsje. VoHebregt. Bntcrstr. 85-b; poppenwagen, H. Lalau. Potgie terstraat 18-b; gummipopje. Passehier. K\it. Haven. 71-e; padvindersriem, C. Okkers Meiidoorrüaan 24; babyschoen tje en sokje, Prein, Vlaardingerdyk 19-b: wit kinderschoentje iK.i, Mak, Korte Kerkstraat 3: gekleurde want (R), C. Bergveld. Rotterdamsediik 417- b; zwart jack/5. Boon. v. Bevèrenstr. 42-a: portefeuille met inhoud, J. Douw, Hoofdstraat 247; portefeuille met bo ll oud. v. d. Steege. W. Prankelsndse- straat 50; paraplu, F. Cur.newegh, Rot- terdamsedijk 305: speld met steen. Blok, Dr, Zamenhaffstraat 27; zilveren ring met inscriptie, G. v. d. Beek, linde straat 76, Rotterdam; bedrag aan geld, p. v. Dussen. Lange Achterweg 14. Burgerlijke stand GEBOREN; Msrinus. t v. G. .BUs- BCher en A. v. d. Stelt: Petronella M., tl v. P, G. J. v. d. Drift en p, Weeda; Gertrud W.f d. v. W. Kübne en G. Sanders; Hendrfcus J. M., z„ v. JH. Kerkhof en A, M.-v. d. Meer; Arie, z. v. a. Janssort en M. P- Vis; Maria J., d. v. A, M. Nös cn M- J- Hoegee: Ve ronica M-. d- v. A. T. de Vette en W. I. Hettinga- Gretha Alidn, d. v, a. Bout hoorn en G. A. Zvvamborn; Maria. <L v. G. J. M. Lourens én M- Umer: Ja- nette G., d. v. G. Pet en S. C. van De venter- OVERLEDEN: G. Goddijn, 7 j. Voor het examen akte middelbaar onderwijs is geslaagd de heer h. Vpor- bach U Schiedam. Het blijkt dat het Alg. Handels entrepot van de Dienst der Invoer rechten en Accijnsen, gevestigd aan de. Lange Nieuwstraat nietgeheel diefstal-vrij. is. In de gevels bevin den zich h.1. .een aantal van tralie werk voorziene ramen, die .gesloten zijn met luiken, welke- van binnen, kunnen worden weggenomen. Wanneer dit plaats vindt bestaat er1 gelegenheid omdoor het tralie werk heen goederen over te geven aan personen, die zich in of naast hét" gebouw bevinden. Kortom, het entrepot geeft niet voldoende zeker heid tegen frauduleuze .uitslag van góederen. B. en w. stellen nu de gemeen teraad voor om de maatregelen te treffen die dit alles tegengaan. Hier voor is het nodig de ramen met in gemetseld draadglas of metselwerk te sluiten. Volgens opgaaf van de directeur van Gemeentewerken moe ten er liefst 112 grote draadglasrui ten geplaatst worden, hetgeen de gemeente op 3.400,— komt te staan. En. als men toch begint aan het verbeteren van het Entrepot, dan kan meteen bok wel de verlichting verbeterd worden. Dit komt dan op ongeveer ƒ3.500,-— te staan. Nu de r.-k. huishoudschool „St. Uduina" in september a.s. het nieu we gebouw in Nieuwland (bij de Technische School) 2al gaan betrek ken komt het oude gebouw aan de Westmolenstraat vrij. Daar het be stuur van de Ver- voor Chr. Onder wijs reeds enige tijd zoekt naar een gebouw voor Het vestigen van een school voor voortgezet gewoon Ja ger onderwijs, is het oog gevallen op dh te verlaten pand. B. en W- zijn daarop in onderhan deling getreden met de St. WiUi- bfordus-siichtrag, eigenaar van het pand; Deze is bereid om tot verkoop over -te gaan voor een bedrag van ƒ,50.900,—; Het gebouw zal echter, verder nog geschikt /gemaakt moeten worden vqor het geven van het v.g.l. onder wijs-, zoals voorgenomen, daar hier behalve de gewone vakken ook huis houd-Onderwijs en kookles gegeven moet worden, terwijl de jongens een lokaal nodig hebben voor handen arbeid. Globaal geraamd zal de no dige verbouwing en vernieuwing op ƒ45.009,komen te staan. Daarom stellen b. en w. de raad' voor om een krediet te verstrekken van -50,000,-plus 45.000.— voor aankoop en verbouwing van. het oude schoolpand. Programma Vara TV-club Vanavond om 8 'uur kunnen de leden van de Vara Televisieclub gaan kijken naar do film „De koop man van Venetië. Zaterdag is"' er eveneens een film-voorstelling, met daarna het bekende „Krocodil"-pro gramma. Het Installeren van de verkeers lichten op het Kruispunt. Gerrit Ver- boonstraabOranjestr.-Lange Nieuw- straat is gereedgekomen, en gisteren is er mee geëxperimenteerd, Gisteren zijn. de, Schiedammers, die aan de Vierdaagse in Nijmegen deelnemen, vertrokken. Het zijn 25 lopers, allen individuele deelnemers. Hieronder bevinden zich de heren J- Colle, die voor de twaalfde maal meeloopt, W. H. P. den Brinker en G. Lagendijk, die beiden voor de tiende maal deelnemen. v- VOOR BEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek van Westendorp, Singel 8. Bellen bij ongeval: G.G, en G.D Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, gesloten wegens vakantie. Rh. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Gesloten wegens vakantie. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 -tot 5 uur. 7 Aula HBS. Tentoonstelling; „Jeugd en Kunst'*. Open dagelijks van 9—5 uur. Tot 31- juli, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur: „You're nevet too young",. Monopole, 2,: 7, en 9 uur: „Het Ro- versnest". VOORSTELLINGEN: Nieuwe Haven, 7 uyr: R.C. Schie dam, Wielerwedstrijden. Arcade, 8 uurf r^k. scho.en Af* scheidsavond. 7- JeugdJolijt, Höofdpleih, 7 uur: Spel- .^vondVen. poppenkast. Bliwote Buis, :S huri Vara'/Télev'^va- - Tciub. "r'v Tot acht maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan vier voorwaar delijk met drie- jaar proeftijd en toezicht van de reclassering, ver oordeelde de Utrechtse rechtbank dinsdag de 41-jarige vertegenwoor diger R. D. uit Schiedam. De verdachte had in december t j,l. een radiotoestel van de firma Sf hij., werkte .fMW beneden de prijs verkocht aan een „De Blauwe Doffer" hield een wed^ vlucht vanuit Helmond, een afstand van 94 km. De uitslag was: 1 F, Claes; 2, 6 T. v. Wijk; 3, 61 37, 7ï, S4 Gogh en Co.; 4 Sebrechts; 5. 18. 21, 65, 81 Kerkhof; 7, 73, 83 Duivenbode; 8; 78 De Rouw; 9, 16, 19. 31. 48, 68; 89 Wijntjes: 10 J. Flipse; U, 17. 20. 50. 63 v. Leeuwen Co.; 12 .T. Vermeulen; 13 Gebr. Hersbach- 14. 45, 69, 86 Loop ik zn.; 15. 35, 39 '43. 90. 93. Gebr. Lcms; 22. 60, 85 v. d. Sloot; 23, 44 v. d. Hoe ven*. 24. 67. Sa, 91 J. v. Opijnen; 25. 57 Lips: 27. 72 C. A. Hersbach; 28. 34, 36. 46. 54. 59. 64. 34 Hopstein Co.; 29, 53 J. Broeders; 30, 40 Meersndonk; 32. 55 G. Breur; 33. 47 A. Broeders; 38, 87 Potters Zn.; 42. Si. 32 H. J. Brokling; 49. 52. 77, 82 mevr. pomeme; 56.- 58 Rokers; 62. 74 Dik; 70. 75, 80 Kazenbroot; 76. 79 v. d, Heiden; dip), v. WjjK. DE POSTDUIF Ook de S.C.V „De Postduif" nam deel aan de wedvlucht uit Helmond. De tslag was hier: De vakantiesluiting van de melk handel, die gisteren is ingegaan, heeft ai het eerste slachtoffer geëist, dit is de kantoorbediende H. F-, die gedurende de vakantie voor veertien Du "Chanenier l 89; a. v. d. Grijp 2 j dagen een melkwijk zou verzorgen. 49 no 148 165; L, Verheugen 3 78 97; en daarvoor is hij gisteren welge- Be eerste toernooien om de per soonlijke kampioenschappen van het biljartdistrict Schiedam seizoen 195C/57 zijn reeds vastgesteld: _5e klasse libre (moyennegrenzen 0.501.25), voorwedstrijden 3 t/m 8 september, eindstrijd 10 t/m 15 sepr tember. 4e klasse libre moyennegrenzen 1^52.00), voor wc:': trijden 3 t/m 8 september; eindstr^-^ jo t/m 15 sep tember. Districtskampioenschap. drieban den.: speeldagen vanaf 6 september elke vrijdag. De competities - inde, afdelingen E, p en C worden gespeeld in. de periode 17 september—eind Novem ber. r Op de 'Horreweg in, Kethel heeft een ongewone botsing plaats'gehad. De. bj - isrfjdster .inevr. ;J. B.-Vf: uit Röt;.a-dam'Iréèd:.:ja.L tégen een loslopend kalf aan. Mevrouw B. viei" en werd aart het been gewond. De, GG.en GD heeft haar gehol pen.- Twee rijwielen" zijn gisteren ge stolen. De eerste was een brom fiets van de schilder' J. D. R. die bij de rijwielstalling van W. F.' was neergezet. Ook de tuinman G. J. O. is zijn fiets kwijt geraakt, die hij niet af gesloten bij de gemeentelijke kwe kerij aan de Burg. Honnerlage- Gretelaan had neergezet. ROTTERDAM J Katïi&d 9 3?Sa2: "''rnJLm klommen, hoewel hij geen of wei io 18 22 38: j, de Koster li 38 72 sg mg ervaring had in het besturen Gebr. Harmeien. 12 64; C. v. Trichtvan zo'n wagen het gevolg was. dat caféhouder te Utrecht zonder toe stemming van zijn werkgever. Bo vendien. werd het ontvangen geld nimmer aan hem afgedragen. Voorts had hij een bontmantel gestolen ten nadele van zekere B., omdat hij in geldnood verkeerde. Geëist was negen maanden met aftrek, waarvan drie voorwaarde lijk. Nogmaals hebben de opvarenden van het Russische smaldeel een uitvoering gegeven van hun natio nale volksdansen eri zangen. Een opgetogen publiek in de Rivièrahai genoot voor het laatst van deze exclusieve manifestatie en langdu rige ovaties waren de dank voor de ontroerende en meeslepen de liederen en voor de adembe nemende dansen, die soms verbijs terden door hun vaart on virtuoze kolder. De spontaniteit van de Rus sen sloeg onmiddellijk over op het publiek en maakte de gedachte aan n ijzeren gordijn alleen maar pe- 150*7L - cVama SrSe^VS hij«n de Kreupelstraat in"'n kleine j scheMs wmor donïp- ar^a 13 i w e g verzak king reed en met de car- piaUSi zowel van het toneel als 45 101. Diploma. J. Chriten 19 39 103; L. Borrani 20 28 34 57 67 116 149: A. Delmotte 24 77 86 118 128; W. Peters 25 6J 160: J. Bats 26 27 115 145; J. de Waard 30 41 59 69 70 94 100 117 138: C. de Tuinder 31 126 130 144 152: J. Tweeboom 32 84 2, v. d. Mey 33 98 123- J.- Brand 35 142; F. Koppenhagen 36 125: Th. Weelie 40 58 8i 106 159; W. v. Beuren. 44; P. v. Os 47 50 154;- G. Kiela 48 "1 79 99 156 164; K. Muilwijk 42 51 62 120; J. Werterholt 52 111 141 157; H, v. d. Kant 53 82 91 92 108; K; v. d. Beek 54 80 137*' J. Ram. 55: A. Wagtendonk 55 60 162': C. x*. d. Graaf 65 132 146 1SS 167; C. Verlinde 66 76 93 95 121 124 133 139- 149; A. v, d. Tuyn 68 1 107 Blonde 83 90 Eykettbroek 87 156; Th. Jansen 112; A. Vis lis; J. v. d. Windt 129 135: W. Poelman 131: Mi Lancer 134; P. Gouwc- leeuw J36 151 166; mevr. Bakker 169. Zeventig leerlingen uit de twee zesde klassen van de Dr. Th. J- de Visserschooi hebben maandagavond afscheid genomen van hun school en van de leerkrachten. In Irene, kwamen zij met de ouders bij elkaar en daar hebben belde hoofden van de school het woord gevoerd. De heer H. C. Leeuwis roemde de vor deringen en hij was verheugd dat geen van de kandidaten voor het voortgezet onderwijs was afgewezen- Alle kinderen kregen als geschenk het Nieuwe-Testament. Daarna voer de de heer Th. Polderman het woord. "Voor de pauze werden twee komische films gedraaid, De nieuwe Jjlf en De onschuldige gevangene. Na de cola namen de kinderen het podium in bezit. Onder leiding van mej. J, Advocaat speelden zij heel vaardig „Het Weerhuisje". Oude bekenden als Assepoester, Zeg Kv.*e- zelke. Er kwam een boer uit Zwit serland kwamen ook op_het pro gramma. Samen met ztjn vader had Johnny Bakker, een gedicht ge maakt, waarin hij op humoristische Wijze wat eigen belevenissen had beschreven. Dit rijm had de toepas selijke titel: „Dat heeft Johnny ge daan!". Netty Krommenhoek decla- /neerde „Haar wens'; Els van Ravens droeg „Het Carillon'' voor en de beide knapen Hans Engeiberts en Jan- Baris hielden tot slot een sa- rier over de kop sloeg. Drieënzestig Hessen melk en chocomel gingen aan diggelen. Een driewielig motorwagentje is gistermiddag omstreeks half twee in een bocht van de Swammerdam- singel omgeslagen. vermoedelijk doordat het wiel tegen de trottoir band stootte, De naast de bestuur der F. van der S. gezeten heer p. G. W. werd het slachtoffer, want zijnrechterhand die hij buiten het portier had gehouden werd bijna geheel geschaafd en ontveld. Een broeder van de GG en GD heeft hem op de politiepost Duiten havenweg verbonden. Het wagentje werd aan de rechterkant en aan het dak vrij aanzienlijk beschadigd. In de nachten van 25 en 26, 26 op 27 en 27 op 28 juli a.s. (woensdag-, donderdag-, en vrijdagnacht) zal de Ooievaarsbrag van 's avonds 10 tot 's morgens 6 uur voor alle verkeer zijn afgesloten, wegens reparatie werkzaamheden. Zondagmorgen is een kat op het dak van de Westerkerk in de Alei- de zaal vormden het slot van deze zeer opwekkende avond- «/c>n miio umui.il ww sw* j - - - menspraak: „Uittocht der Gladiato- dastraat geklommen, maar eenmaal ren". daar aangekomen dorst het dier er Deze feestelijke bijeenkomst was niet meer af. Medelijdende omwo- aangeboden door de ouder-commis- nenden hebben r.cg getracht het sie. De kinderen werden ook nog dier te helpen, hetgeen geen resul- verwend met consumpties. De fraaie j taat opleverde. Ten slotte is, zoals diploma's hadden zij 's middags al gewoonlijk, de brandweer er aan te op school gekregen. pas gekomen met de ladderwagen. De heer F. Wijnhoven cheE de bureau van Janssen Auto's n.v. aan dg Wijnkade. die zaterdag na veer tig jaren trouwe dienst met pensioen ging, heeft op de receptie uit handen van heer Van Loon. namens de bur gemeester, de zilveren medaille in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen- Het was een prachtige beloning voor dc vele werkzaamheden die de heer Van Wijnhoven in de Rotter damse hax'ens en het vervoerswezen heeft verricht. Ook de vice-voorzitter van het bureau binnenvaart prees de kwa liteiten van de heer van Wijnhoven cn hij overhandigde hem een zilve ren medaille. Dc algemeen-directeur van Jans sen Auto's de heer H. Janssen sprak eveneens vriendelijke woorden en deed die vergezeld gaan van een prachtig radiotoestel. Van het kantoorpersoneel ontving de heer F. van Wijnhoven, een arm bandhorloge. Op 6 augustus a.s. zal het hon derd jaar gelede - zijn. dat dc drijf- riemenfabriek T. 1!. Haagcn N.V. te Rotterdam werd opgericht. De jour- nallSt-aiitéiir J. w. de Boer heeft voor deze gelegenheid een gedenk schrift geschreven, dat in de loop van deze week van de pers zal komen. Bij beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat is te're kenen van 1januari 1953 benoemd tot hoofdingenieur-directeur der PTT de directeur .van de Plaatse lijke Telefoondienst te Rotterdam ir. G. H. Wieneke. Bij beschikking van de directeur- generaal der PTT is ingaande.'1 "ja nuari 1956 benoemd .tot. hoofdinge nieur voor bijzondere diensten der PTT de adjunct-directeur van de Plaatselijke Telefoondienst te Rot terdam ir. K. W. Moerman. Voorts is dé hoofdemployé lé klas se der PTT T. H. A. Hazebroek te Rotterdam (telcf oondistvictsbureel ingaande 1 oktober 1955 benoemd tot bureauchef der PTT. Ook is de technisch hoofdambte naar der PTT M. Bruggers te Rotter-1 dam (telefoóndistrict) ingaande 1' mei 1956 benoemd tót v technisch hoofdambtenaar: voor bijzondere diensten der PTT, Advertentie IJUJ Bij Koninklijk Besluit werd de crc-medaille in brons, verbonden aan cc orde van Oranje-Nassau. verleend aan de heren A- J. Boom F- Jongeneel, D. P. Rook en Th Rook uit Rotterdam en aan L- j' van Adrighem, B. Oosterom D Rietveld cn C. van Wi k, uit' Ca- pelle aan de IJssel. allen werkzaam bij A. Vuyk en Zonen's Scfceeps- werven. -It;V. to Capelle aan de IJssel, De oud-directeur van. de dok. en werfmij. Wilton, Ffjenoord N.V.. de heer S. van West. wonende te Laren (N.H.), kreeg verlof tot net aannemen van zijn benoeming to. o.ucier m dc orde van het legioen van eer van Frankrijk. Voor bet mulodlploma A slaagden- M. A. Bakker J. A. M. Borsten. A. A. G, Groffen, G. y d Haterd. A. v.;A Hoeven. A; Jansen, L. J. Bosma. J, van Meel. F. van Vlere, F. van Vlerken. J. Pe-'n-s, T. Kooymans, W. Post, j Val kenburg. M, v. d. Berg; A. van Dijk.' M. Hartman, F. de- Jong. C. Mimpen, C. Adrichem, J. Bartels. F. de Boet; D. Eoere. P. van Dijk, C. van Gurp, IJ. ter Hofstede, A. Hoogcrwerf, H. J. Houtgraaf, p, Houthüyse N, P, Maason, E. Mol, I. Mulder, b. Janzen,M.Jon- gepler, J. Kesman. L. de-Koning, .M, Nooteboom. A. van Oosten. W. v. Hërp: J. Haspers. T. Zeilstra. M. Hendrïkso. C. Hoogvliet. E. Kroon, M. Solinger NL. de Swart, a. van Slaarschalkerward. J. Poppehers.J,. de Rek» H. van Straten, E. van Lindonk, W. Meijer, C: Taseraar, G; v. d. Toorn, alten ..te Rotterdam, Eveneens slaagden voor het mulodi ploma A N. van Luyk te Rhoon. J. Vbr- .steeg en J. .Breugem. te Bergschenhoek, M. van Brandwijk te Ouderkerk aan de IJssel, A.-Breedvelt te Krimpen aan' deLek en M, van Buuren te Capelle: aan de IJssel. Voor het mulodiploma B slaagden •G, Brillemans en P. de Jeu te Rotterdam. HAMBURG." l^/TWintig tahksche-; pen van-r Vrachtschepen j/yotw-.-; "vervoer cyaiif massagoed van safhen ton,'-en vier andere vrachtschepen' -,van" samen 60.000 ton zijn door de Griek se reder Stavros Niarch os de laatste, weken besteld bij werven in Ame rika, Engeland, Japan, Zweden. Frankrijk en West-Duits land, aldiis verluidt in scheepvaartkringen, té Hamburg. Voorts wordt vernomen, dat het .„nkschip van 65-000 tón, dab zal wor den gebouvd bij de Howaldtswerke te Kiel eveneens voor Niarchos be stemd zal zijn. Laatstgenoemd schip zal het grootste tankschip ter we reld worden. Het thans in Japan in aanbouw zijnde tankschip van 83.000 ton betreft n.L een .tankschip voor vervoer zowel van erts als van olie. Zij, die vaor de oorlog het echte oerdegelijke kurklf. noleum met ..rode rug koch ten, ondervinden nu nog iedere, dag opnieuw de voor- deSen van dit waardevolle product. Want de rug waarin- jute Is verwerkt en de kUrklaag geven hieraan de èxtra soli diteit, die de oorzaak is van de grote duurzaamheid" en de linoleumdruk Is het ge heim van het voorname ca chet, waardoor het zich van elke vloerbedekking onder scheidt. Duizenden meters van dit linoleum worden er elk sei zoen opnieuvv verkocht voor 6,25 per meter en dit js de laagste prijs 'dievoor echt linoleum betaald wordt. Maar dit Isr eenOpruiming met /„ongekende koopjes" 'en daarom kunt U nu dit lino leum kopén voor minder dan de halve prijs. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze kurklinoleum,183 cm breed, ïn r* ;derne frisse kleuren, p.er. meter vóór wiuxci mMucMWFfl. Tel. 23180 WILLEMSTAD De heer ït. Tsjumïe, voorzitter van de Nationale Bond van Havenarbeiders op Cu racao. zal omstreeks het; einde van de maand naar Nederland komen om een studie-te maken van de arbeidsverhoudingen. De studiereis van de heer Tsjutnie duurt ongeveer 2. maariden. afwezig tot 13 augustus DAN NAAR DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 VOOR UW KAMER Wij berekenen de benodigde capaciteit eventueel bij u aan huis en adviseren wélke haard of kachel geschikt is. OKANJESTR. 13, Tel/ 65873 BROERS VELD 137—139 telefoon 67736 Nummetuneven die naar ons oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden. Te koop aemgeb. Te koop wegens omstandig heden z.g.a.n. kinderwagen, ook ïe gebruiken als wan- dehvagen. T.e.a.b. J. C. Ko- nlngs. Parallelweg 246 £3xb) Auto's - Motoren Rijwielea Moffelen van rijwielen, gede monteerd, gemonteerd met bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden- en jasbeschermer 37.50. Frans Waltman, Rotterdanx- sedijk 240. telefoon 66948. Diversen Alles op het gebied van glas in Jood. ,Aa-Ve' GJas-in-lood- bedrijf. West Frankelandse». straat 16, telefoon 66280. Uw mes of schaar bot? „So- lingen" slijpt en knapt 2e op. Slijperij en Staahvaren- handel „Solingen". Broers- vest 57, Telefoon 55193. Wie echt kiezen wil heeft geen keus Die moet naar ./Solingen". Schuren - mes sen. Gero Specialist.'Broers- vest 57. Telefoon 55193. HOLLANDSCHE FABRIEK VAN MELK PRODUCTEN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V.' te Ylaardlngen vraagt. Vereist wordt diploma (M).U.L.O. en ten* minste praktijkdiploma Boekhouden. Leeftijd tot 30 jaar. Sollicitaties met volledige inlichtingen té richten tot de afdeling Personeelszaken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1