van sluisdeuren 3 Wat de gemeenteraad nog zal bespreken De Ruig ..etappe-winnaar', maar Wouters leider in Klassement B. Kouwenhoven winnaar niewelingentoernooi Een halve eeuw VN.F.G. een COMPAGNON Koeriersters WALDO-RIJSCHOOL 6991S Expositie R.-Hbs Terreinen voor industrie, geld voor onderwijs en verwarming Burgerlijke Stand Sluitingsavond Jeugd Jolijt St. Jan-scholieren met 2 diploma's Een afscheid bij de Huishoudschool Zomeravond wielertoernooi R.S. Schiedam De amateurs Dick van Rijn op voetbaltoernooi in V.F.C.-Sportpark Voorrangswegen bij Grote Markt Afscheid J. Penning Bloemendieven Brommer contra auto Sultan van Marokko stelt reis uit Clubhuis voor Mac Millan verzoekt bankiers krediet te beperken V.N.-waarnemers in Palestina gewond Engeland raadt V.N. aan te bezuinigen Churchill gaat naar West-Duitsland Examens Kopje thee smaakt niet op maandag Minderjarig meisje geschaakt Agent betrapte 2 corpulente dieven Motorfiets gestolen SCHIEDAM Woensdag 25 juli 1956 f Ad verten ct« IJBJ Politie-alarmnummer Het hoofdbureau van Politie is in den vervolge voor zeer" dringende gevallen.; bereikbaar onder nummer 64666. Van dit zogenaamde alarmnummer kan. gebruik, warden, gemaakt in ge val van ernstige misdrijven, ver- keers- ofbedrijfsongevallen en der gelijke.: Voor andere gevallen -blijft het te lefoonnummer 69333 van kracht. De telefoonnummers van. Brandweer (69123) en Geneeskundige Dienst (69290) blijven ongewijzigd. Voor het inroepen van hulp van de Brand weer of geneeskundige hulp dienen dus uitsluitend deze nummers te worden gebruikt In verband met het verzoek een didaktisehe tentoonstelling voor examinandi in te richten, zal de expositie „Jeugd en Kunst cue in de aula van de r-h.b.s. wordt ge houden a-s- vrijdag naar de Aca demie voor Beeldende Kunsten te Den Haag worden overgebracht De laatste dag te Schiedamis dus donderdag 26 juli (9—5 uur). Wanneer de Schiedamse gemeenteraad morgenavond in vergadering bij eenkomt (voor de afwisseling eens op donderdag- en niet zoals, gewoonlijk Op vrijdagavond) dan zullen naast de voorstellen die wü min of meer uit voerig vermeid hebben nog een beslissing genomen dienen te worden In de volgende door b. en w» aangeboden voorstellen. Allereerst een aantal aanvragentoebehoren. Met het meubilair van 1 ..nH rt tine., i r^A .AtiAAl ASA *37 Kst Gisteren zijn de sluisdeuren van de Buifcnstuis icecr eens peictsseld. een werkje dat vrij geregeld, ge beurd om de bedrijfszekerheid van dc deuren te ga randeren. Er 2yn namelijk twee stel sluisdeuren, een. van I9J9 en de ander aan 1933 daterend, die om beur ten in de sluis geplaatst worden. In de „rust-periode" liggen de enorme 5600 kg zvsarp cn 7.5 meter hoge met ijzer beslagen eiken deuren op de Stratenmakers- werf aan de Hoofdstraat waar ze door de mennen van Gemeente-werken grondig nagezien cn -o nodig ge repareerd worden. Het is niet zo eenuoudig om de ■massieve gevaarten kapot te krijgen maar een wild bestuurd, passerend schip kan een kóóp in dié rich ting doen, zodat een geregelde controle wel vereist is. Op de foto ziet men koe een drijvende bok van de N.V. de Wit's Hergtngs-en Transportbedrijf, viet een hefvermogen van 32 ton een van de deuren voorzich tig utt de hengselshaalt en deze over brengt naar een zolderschuit waar de nieuw-te-plaatsen deuren al wachtenAltijd een spectaculair gezicht, dit secure werkje. GEBOREN: Paulina, d. v. J. Wijnmaalen-en P. Dan gereis; Apol- line A„ d. v. G. W, Sol en N. van Veent Dirkje, d. v. H. Hekkema en M. Voorsluijs; Come, d. v- J. van Stijn-en X. Verhaal; Alexander, z. v. L. den Houting en A. C. de Jager; Adrians J/ d. v. W. L. van Duijn en H. P. Buijtenhek- OVERLEDEN: B. W. Niemann, 74 jaar; L, Poot, 63 jaar,, wed. van C. J. Janssen; C. Tangerman, 64 j. Het Jeugd Jolijt dat in de afge lopen maand de jeugd gedurende de lange zomeravonden zoveel ont spanning heeft gegeven zal. nu de vakanties voor de deur staan, mor gen afgesloten worden met oen feestelijke, bijeenkomst in groter verband. In de plantage wordt dan aan de jeugd voor het laatst een bont feest-programma aangeboden. Voor het laatst zal voor het westelijk deel van de stad op het schoolplein aan de Huysmanstraat het sprookje ..Tafeltje, dek-je' worden verteld cn de kinderen trekken daarop gekostumeerd, met de band van de Harmonie voorop naar de Plantage. Op het Wilr.ei- minaplein staat dsn dc band van dc Oranje Garde gereed en onder leiding van de R.K.-verkenners gaat omstreeks haU acht de stoet naar de Plantage. Ook uit het oostelijk deel van de stad vertrekt vanaf het Edison- plcir. een soortgelijke gekostumeer de stoet cn met medewerking van de Jonge Harmonie naar de Plan tage. Hier wordt de jeugd dan bezig gehouden met diverse nummers als dansjes van de A.J.C- een poppen kast-voorstelling en wat. muziek. De afscheidsavond die jongens van de hoogste klas van de Sl Jansschool gisteravond in Arcade hielden, heeft wel in het teken ge staan van de spoorwegen. Op die school is men n.L zeer „spoorweg- minded** en de ongeveer dertig leerlirgen hebben in het afgelopen jaar een cursus gevolgd over alles wat er interessant is aan de Ne derlandset Spoorwegen. Lessen die gegeven zyn door de bedrijfskader- trainer van de N.S., de heer J. Florijn. Deze cursus wordt afgesloten door een ..examen"' om te zien wat de jongens van de lessen hebben opgestoken. En dat is niet mis, zo dat als bewijs gisteravond, een dip loma werd uitgereikt De avond werd verder gevuld met een interessante film over de NIS. fhoe kan het anders!), terwijl de jongens ook van hun kant zich niet onbetuigd lieten en zich met enkele liederen deden horen. Bü deze gelegenheid zijn ook de ge tuigschriften van de school zelf uitgereikt gewerden. Mevrouw fl. Pot. adjunct-directrice van de Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en omstreken zal morgenmiddag afscheid nemen var» de schooi en de leerlingen. Mevrouw Pot is nl. benoemd tot directrice aan dc Huishoud, cn Industrieschool te Gouda. Dit afscheid zal samenvallen met het uitreiken van de diploma's aan de meisjes die de primaire oplei ding hebben gevolgd, 's middags in het gebouw van de Huishoudschool, 's Avonds worden de getuigschriften uitgereikt aan de leerlingen der vak klassen. (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, dinsdagavond. Bob Konwenhovn, de leider in het al gemeen klassement voor de nieuwelingen, heeft zijn „gele trui" veilig be waard tot aan het slot van de voor de nieuwelingen laatste rit. De leider bij de amateurs, Theo Sijthoff, heeft vanavond echter zijn leiderspositie verloren-en wordt nu door z\jn clubgenoot Wouters als leider van het al gemeen klassement opgevolgd. Maar, indien ex geen verandeering komt in de plannen van Wouters, dan gaat volgende week de laatste avond in zonder leider. Hij heeft namelijk zijn vakantieplannen reeds gemaakt, en... het is nu eenmaal geen echte Tour de France. De nieuwelingen kwamen van- avt d voor de laatste rit aan de stat.. Wel werden verschillende po gingen ondernomen om de groep de groep te laten, maar steeds waren de reacties te fel om deze pogingen ook maar de geringste kans van slagen te 'bieden. Vlak voor het einde probeer den Niestadt en Nelemans het nog, maar bij het ingaan van de laatste ronde werden zij weer In het peloton opgenomen. De spurt van de bijna voltallige groep werd een zege voor Bob Kouwenhoven, die daarmee te vens beslag Wde op de eerste plaats in 't eindkla„Jt!ment. Niestadc bleek bü die laatste uitlooppoging niet al zijn kruit te hebben, verschoten, want pas in de laatste meters moest hij slechts voor Kouwenhoven het hoofd buigen. Hierna kwamen de amateurs voor Aan het voetbaltoernooi, dat in het kader van" de Vakantieweken op dinsdag 31 juli te 19 uur in het VFC- door De Ruig op fraaie wijze ge- sportpark zal worden gebonden, zal I wonnen vóór Korthals en Alblas, hrarhot wnMPn i die aan de derde plaats genoeg had de derde rit aan de start. Sythoff, als leider in het algemeen klassement met rugnummer één. en Van Gooi met nummer twee als zijn voornaam ste concurrent, slaagde er niet in de aanvallen op zijn leidende positie af te slaan. Maar ook "Van Gooi faal de in de verdediging en was alleen bij machte zij bet dan met assis tentie van enkele clubgenoten de uitvaispogingen van Sijthoff, die zijn positie tegen de aanval door enkele weglopers op touw gezet, wilde ver dedigen, in te dammen. Met een ron de achterstand op die weglopers en met bovendien nog een goede hon derd meter achterstand op een ar.der groepje, werden zij respectievelijk 10e en 12e in de uitslag van deze avond. De grote slag begon met nog ruim vijfentwintig ronden te rijden. Al- bias. als nummer vier in het klasse ment, Kortland als nummer negen en De Ruig als elfde, profiteerden van de vvs ikzaamheïd van Sijthoff en Van. Gtol tegenover elkaar. Plotse ling ontsnapten z«. doch Wouters, die er even later wilde bijspringen vo-d de grendel stevig dichtgescho ven. De drie aan de kop liepen ronde voor ronde van de groep weg en drie ronden voor het einde dubbelden zij de groep Sijthoff-Van Gooi, waaruit kort daarvoor v. d. Meer, Callegaxi, Wouters,. Griep, Vassena en Ooster- wijk waren ontsnapt. De spurt van de kopgroep - werd GEMEENTE I SCHIEDAM f OFFICIEEL NIEUWST Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, dat op 19 juli 1956 het onderstaande besluit belanghebbende beroep open op de Kroon tot het einde'van een ter mijn van dertig dagen na heden. Eventuele beroepschriften moeten worden gericht aan. H.M. de Ko ningin, doch worden ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland. Het bedoelde besluit is in af schrift toegezonden aan de Hoofd ingenieur-Directeur van de Rijks waterstaat te 's-Gravenhage, aan het College van Gedeputeerde Staten in de provincie Zuid-Holland en aan de Koninklijke Nederlandse Toeris tenbond ANWB, de Koninklijke Ne, derlandse Automobiel Club en de Koninklijke Nederlandse Motorrij ders Vereniging. Schiedam, 25 juli 1956 Burgemeester en wethouders voornoemd, voor percelen voor industriële ves tiging.' De N.V. Machinefabriek Schiedam, gevestigd aan de Noord- vestsingel,wil zich in bet Industrie terrein bewesten de Schie vestigen en vraagt daarom, aan het gemeente bestuur haar een perceel grond van 770 m2 aan de Jan van Riebeeckweg in erfpacht te willen verstrekken; Daarentegen is de N.V. Centrale Werkplaats, thans omgedoopt in de N.V, Centro Fabrieken, reeds in het Industriegebied gevestigd, maar wil ten behoeve van uitbreiding van het bedrijf, met name mét een rijwielfa- briek en frame-bouwerij, wat' meer terrein hebben. Daar reeds optie is verleend voor éeri terrein van 2498 m2, naast de bestaande fabriek, heb ben b. en w, geen bezwaar om de optie-grond in gewone erfpacht om te zetten. Ook de N.V. Schiedamse Scheeps werf en Constructiewerkplaats, ge vestigd aan. de Schié, nabij dé brug „Huis te Riviere", wil uitbreiden en heeft daarvoor 650 m2 aangrenzend terrein nodig. Ook hiertegen is geen bezwaar. De heer A. Nootebopjn, die aan de zuidzijde van de Kerklaan in Kethel een terrein voor hetopslaan van materialen en stalling van auto's, moest dit stuk grónd verlaten en1 vraagt nu ter vervanging een ter-, rein aan de noordzijde van de Kerk laan. Hiertoe zijn. b. en w.bereid, onder aantekening dat dit. slechts tijdelijk kan geschieden, daar laatst bedoeld terrein een andere bestm- mirtg heeft. n.I.. de vestiging van kleine bedrijven. Na de vestiging, de aankoop van percelen door de gemeente. In ver band met dé bouw van. het nieuwe stadhuis zullen huizen aan de Lange Singelstraat moeten verdwijnen. Nu worden, door twee eigenaren de hui zen in de Lange Singelstraat num mers 9a en b, 13a én b en 25a en. b ten verkoop aangeboden en de ge-, meente is bereid om deze panden onderhands 'aan te kopen, Onderwijs Het onderwijs- vraagt -weer de nodige aandacht van de raadsleden. De Comeniusschool A heeft ƒ400.-— nodig voor de 'inrichting van een 4e parallel-klas, en-het hoofd vari de Theo Thijsenschool vraagt eveneens 400,voor de aanschaffing van leermiddelen in. verband met de vorming van een parallel 4e klas. Het hoofd van de school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen vraagt van zijn kant ƒ584,voor de aan schaffing van een nieuwe reken methode'. die meer is ingesteld op het geven van individueel onderwijs. Ten behoeve van de.g.l.o.-scboolaan de Bosboomlaan. vraagt het bestuur van de St-Willibrordusstïchting 260,voor de aanschaf van. school radio en een projectie-apparaat met De Secretaris, N. X POST De Burgemeester, H. SABEL, w.B. nog een bijzonder cachet worden gegeven- De bekende radioverslag gever Dick van Rijn is die avond op het terrein aanwezig en zal de bezoekers zijn indrukken geven over de wedstrijden, waarbij de prestaties van de spelers natuurlijk „crrtisch" zullen worden oekeken. De heer van hebben met mevrouw puck van Rijn zal voorts een vraaggesprek DuyneBrouwer uit Vlaardingen over de komende Olympische Spe len terwijl de bekende oud-interna- t'onai Puck van Heel enige herin neringen zal ophalen uit dc glorietijd van ons nationale voetbal. De heer J. Penning, hoofd van de prof. R. Casimirschool, zal op 1 sep tember a-s. het onderwijs met pen ssoen veriaten. In verband daarmee 'zal hem morgenavond om 8 uur in het schoolgebouw aan de Burg- Hon- nerlage Grelelaan e0,t afscheids avond worden aangeboden. In de bovenzaal van ..De Amstcl- bron" hield dc vereniging Nationale Feest, en Gedenkdagen de 49ste jaarvergadering. De voorzitter, de heer L. Kamp. opende de bijeen komst met eer- woord van welkom. Ook in 2955 heeft de vereniging weer haar plicht gedaan, al was het niet prettig, dat het weer bij de feestviering vaak ootrad als spel breker, daar 30 april en 5 mei vroe ge voorjaarsdagen zijn met vaak koud of zelfs guur weer. Verder memoreerde de voorzitter, dat de vereniging 10 december van dit jaar 50 jaar zal bestaan. In 1907 is n.I. voor het eerst do verjaardag der KoninRin gevierd onder leiding van de Oranjevereniging- Op gepaste wijze, in overeenstemming met de financiën, zal dit feest worden her dacht Uit het jaarverslag van de secre taris bleek, dat het ledental onge- veor 600 bedraagt. 1955 is voor de vereniging een druk jaar geweest, omdat op 5 rooi 1955 op bijzondere wijze onze 10-jarige bevrijding werd gevierd. Voor deze dag was een apart comité samengesteld, waarin het bestuur van onze vereniging ook zitting had. De samenwerking was uitstekend. Van de Schiedamse Ge meenschap en het gemeentebestuur werd zeer veel medewerking geno- tCBij monde van de heer P- v. Spek werd de penningmeester de charge verleend over het door hem gehouden financiële beheer- In het bestuur werden herkozen de heren W. G, J- Boer. X v. d. Griend. *W. Njeuwstraten, J.J. Schipper, J. v. pelt en P. v. Rijn, terwijl de heer L. v. d. Brugge als nieuw bestuurslid werd gekozen. Na een opwekkend woord van de voor zitter tot de bestuursleden om hun volle medewerking te verlenen, sloot hij de vergadering. om voor Sijthoff op de tweede plaats in het algemeen klassement beslag te leggen. De uitslagen waren.: A-ki.: 1. C. de Ruig; 2. F. Kort land; 3. B. Alblas, 4. op ronde A. Wouters, 5. C. Oosterwijk, 6. G. Vas sena, 7. X Griep, 8. B. Callegari, 9. P. v. d. Meer. 10. op 1 ronde Th. Sijt hoff. II. J. Meyer. 12, C, van Gooi. B.-kl.: 1. B, Kouwenhoven, 2. J. Niestadt, 3. A, Jongejan, 4. C. Span- jersberg, 5. P. v. d. Meijden, 6. H. Giesen, 7. A. v. d. Heiden, 8, H. Fa- ber. 9. A. de Graaf (RL). 10. L. Schlosser. Eindsuitslag B-kl.: 1. B. Kouwen hoven. 6 p.; 2. A. Jongejan 9 p.; 3. H. Giesen 23 p.; 4. H. Faber 17 p.; 5. C. Spanjersberg 21 p.: 6. A. de Graaf (F> 25 p. 7. L. Schlosser 29 p.; 8. P. de Vries 30 p.: 9. P. v. d, Meij- den 36 p.: 11. J. Niestadt 38 p.; 12. A. v. d. Heiden 38 p. Vannacht om half vier heeft de poli*ie op de Beeklaan twee mannen aangehouden, die vreemd genoeg zo Iaat in de nachtmet een grote bos bloemen Hepen. Het bleken twee zeelui te zijn. afkomstig van het Noorse schip „Telnes" die de bloe men uit verschillende tuintjes, aan de Beek laan hadden gehaald. Zij zijn naar het hoofdbureau van politie ge bracht. om hun zonden te over peinzen. Op het kruispunt Oosterstraat— Stephensonstraat verleende gister avond om half tien de negentien jarige bromfietser A. M- F. M. uit Rotterdam geen voorrang aan een personenauto bestuurd door de heer C. L. de K. uit Den Haag. Het gevolg was dat de bromfiets tegen de auto aanreed en stevig be schadigd werd. De rijder zelf kwam er goed af maar zijn duopassagtere. mej. J. A. uit de Oosterstraat brak een middenvoetsbeentje en kreeg een bloeduitstorting aan het achter hoofd. Burgemeester en wethoudersJvan. Schiedam; Overwegende, dat het kruispunt Grote Markt-Nieuwstn-Lange Kerk straat door de omliggende bebou wing, vooral die op de hoek Grote Markt-Nieuwstraat, voor de wegge bruikers niet overzichtelijk is; dat dit kruispunt dan ook bij her haling aanleiding geeft tot verkeers ongevallen; dat deze situatie derhalve met het oog op de vrijheid en de veiligheid van het verkeer verbetering be hoeft; dat.deze verbetering kan worden bereikt door het kruispunt Grote Markt-Nieuwstraat-Lange Kerkstr. als vocrrancskruising aan te wijzen, met dien verstande, dat het verkeer komende van de Grote Markt en de Lange Kerkstraat voorrang heeft to.v. het verkeer komende uit de Nieuwstraat; dat het betrokken kruispunt met de aansluitende wegen in beheer is bij de Gemeente Schiedam; ?,at'nj^kenS haar advies van 12 juli 1956, de Ver keer scommissie voor de Gemeente Schiedam eveneens adviseert de bovenaaogegeven ver keersmaatregel te treffen; dat krachtens het besluit van de Gemeenteraad van Schiedam van 26 oktober 1951. hun college met betrekking tot de wegen, genoemd in artikel 5, eerste lid van het Wegenverkeersreglement, de maat regelen, bedoeld in artikel 4 van dit Reglement, neemt; Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet en het Wegen verkeersreglement; Besluiten: I. de kruising Grol# Markt-Nieuw- straat-Lange Kerkstraat als voor rangskruising, genoemd in art. 4, eerste lid sub b van het Wegen verkeersreglement aan te wijzen, met dien verstande, dat het ver keer, komende van de Grote Markt en de Lange Kerkstraat voorrang heeft t.o.v. het verkeer komende uit de Nieuwstraat; H. belanghebbenden erop te wij zen, dat krachtens art- 5, lid 10 van het Wegcnverkpersreglement van dit besluit beroep open staat op de Kroon; III dit besluit op 25 juli 1956 ter openbare kennis te brengen. de school aan de Zalmstraat27 is:het blijkbaar niet- best gesteld; banken verouderd, kasten ontbreken en een bord is niet beweegbaar, zodat de Ver. ter'bevordering van Chr. On derwijs voor verbetering een crediet aanvraagt van ƒ3.200, Verwarming Al deze aanvragen zijn b. en. w. bereid in te willigen. Ook het ver-, zoek van de Ver, voor Geref. Önder- wijs, die 3.200,— nodig heeft om wijzigingen in het verwarraings- systeem te brengen: het aanbrengen vantochtramen en een verbetering van de centrale verwarming. In aan merking genomen dat in de afgelo pen. winters het meermalen is voor gekomen. dat leerlingen van bepaal de klassen naar huis werden ge stuurd omdat hun lokalen niet warm te krijsen waren, is deze verbetering echt niet overbodig.. Over. verwarming gesproken: ook het gemeenteziekenhuis, behoeft een verbetering van de verwarmings- installatie, aangezien, door ouderdom deze installatie talrijke gebreken vertoond. Bij een ingesteld onder-: zoek is gebleken dat een afdoende verbetering ruim een ton gaat kos ten en dat wordt niet verantwoord geacht, in aanmerking genomen -dat binnenkort toch ingrijpende verbou wingen aan het ziekenhuis aange bracht zullen worden. Besloten, is daarom slechts die verbeteringen aan de installatie aan te brengen die voor' de eerstkomende 5 a 6 jaar een bedrijfszekerheid garanderen. Dit komt alsnog op 33.150,— te staan, terwijl voor een aantal bij-, komende .kosten .nog een bedrag wordt gevraagd, zodat b. en w. de raad voorstellen een crediet van to taal 50.000,te willen verlenen. Werkkui't Voor het autoreparatiewerk in de centrale werkplaats van de gemeen telijke vervoersdienst aan de Buiten- havenweg is een tweede „werkkuil" nodig. De bouw en inrichting daar van kost ongeveer ƒ4.000,Daar men thans reeds -bezig is met he^ bouwen van een rioolgemaaltje op het- terrein van de vervoersdienst, zou de bouw van een werkput met een uitgevoerd kunnen, worden; dat bespaart op de kosten. Tenslotte nog een credietverlenïng. Toen in november 1955 de gemeente raad in principe over te gaan tot de bouw van 700 woningen (later ver anderd in 904 woningen) ten oosten van de Damlaan, is er een grondon derzoek uitgevoerd en rijn de archi tectenbureaus Spruyt én den Butter E. F. Groosman aan het, ontwerpen gpgaan. Een crediet van. ƒ10.009.;— is tuen verleend voor de eerste uit gaven, maar b. en w. willen dit cre diet nu verhoogd zien tot 200.000,—. RABAT Sultan Mohammed ben Joessef van Marokko, die deze maand zou vertrekken voor een reis naar. Madagascar. Italië en Frankrijk, heeft zijn vertrek uitge steld/-- De sultan wil dat verschillende vraagstukken van hoofdzakelijk bin nenlandse aardzijn geregeld, voor hü Marokko verlaat. BO'irrKKÜAM LONDEN.''De Engelse minister van Financiën, Harold McMillan, heeft dinsdag een. invloedrijke groep van ongeveer 30 bankiers op *zijn departement ontboden om hun op nieuw te verzoeken de regerings- politiek te steunen en de verstrek king van kredieten te beperken. Volgens ingelichte kringen is een dergelijke bijeenkomst van de minis ter van Financiën met bankiers nog nooit voorgekomen. Men noemde in deze kringen deze daad van de mi nister een ongewone stap. JERUSALEM. Twee waar nemers van de "V.N. zijn ernstig ge wond door de ontploffing van een landmijn. Zij bevonden zich in de gedemi litariseerde zone van de berg Sco pus cn onderzochten infiltraties van Jordaanse elementen. Een Jordaans officier werd licht gewond. De twee gewonde waarnemers zijn de Canadese majoors Flint cn Breault. De landmijn mogelijk daterend uit de oorlog van acht jaar geleden ontplofte toert de waar nemers een huis in de gedemili- tairiseerde zone naderden waarin Jordaanse militairen zich verschanst zouden hebben. Schiedam. 13 juJi 1956 Burgemeester en wethouders voornoemd. De Secretaris, N. J. POST» De Burgemeester, H. SABEL, wi, GENEVE Engeland heeft de Verenigde Naties gewaarschuwd.dat als de begrotingen nog hoger wor den het land „ernstie zal moeten overwegen of het- verder kan deel nemen aan de diverse VN-projec- ten." De Britse afgevaardigde in de Ecosoc (Economische en sociale raad der VJST.) zei, dat de finan ciële lasten voor V.N.-leden nog steeds stijgen en dat de eerste ver eiste voor de VN. en haar onder- organisaties een grotere mate van doeltreffendheid moest zyn. BONN Sir Winston Churchill zal zondag een bezoek aan West- Duitsland brengen om zijn paard te zien lopen in een wedstrijd In Dus- seldorp. Hij zat vergezeld worden van zijn schoonzoon Christopher Soames en zijn dochter mevr. Sarah Beauchamp en reizen in een privé- vliegtulg. Zijn paard, Le Pretendant, is in geschreven voor de grote prijs van Noord-Rijh"WcstfaIen. Voor het mulo-diploma-a slaagden: 3. Zomers, F. Zuijdwegt. G. Zwijnen-', burg, L- Wessels, A, Eüser, A. de Graaf. A. V.Uiteri; A. Veltenaar, E.' v. d." Kraan, J. Klbberink. E. Btjlsma, M. Diesteikamp, M. v. Duyn, v. Asperen, W. v. d. Wljngaart. w. v. d. Zalm. 'C. de Kievit. C- van Kooij. C. Sack. E, Sauer, G, Kuipers, H. Eshuts. C. Rot man.* 1 Staveren, D. Teeuwen. J- v. T. V. d- Arend, J. ïntveen, :g, H. Kloosterman. 3. Kok. s-, C. v. d. Linden, j. Muller.. Juiiander, E. Hogeback, T.-v. Joie, F. de Jongb, B. Kagenaar, H. Keule- rnans. B. Kloosterman, F. Kops, EL Lau- L. Schoormans. P. Verhey. p, Sa- venije, N, Flick, H. Martens, allen te Rotterdam. Eveneens voor het mulo-diploma-a slaagden: v. d. Stoep te Foortugaal, A- Vis- en M. Visser te Hoogvliet, N. V. Hooff te Den Bommei. H. Jordaan te Middelbands, J. v. Putten te Mellssang, J. van Splunter te Stad aan 't Haring vliet. J. v. d. Stope te Somirj els dijk en N. Vlietland te Ouddorp. Voor hetmulo-diploma-b slaagden: J. Niericker. G. Poel, M. Boin, S. v. d, Bogaerdt. E- Zeilstra en T. de Koning, allen te Rotterdam. Voor het examen M.O. Engels-A zijn geslaagd: de neer D. Maltha. Rot terdam en mej. J. A. van Wijnbergen, Rotterdam. DEN HAAG De minister van Wederopbouw en. Volkshuisvesting heeft op diens verzoek aan de heer S. J". van Embden ontslag ver leend als lid van de Raad voor de Woningbouw. De heer Van Embden vertegenwoordigde de Bood van Nederlandse Stedebouwkundigen. In zijn plaats is benoemd de heer ir. F. J. Gouwetor te Rotterdam. DEN HAAG Minister De Bruijn (P3.0.) heeft aan de So ciaal Economische Raad gevraagd hem te adviseren over de vraag of het gewenst is het lidmaatschap van de S.E.R, onverenigbaar te ver klaren met dat van een der Kamers der Staten-Generaal. MOSKOU De naar de Sowjet- Unie overgelopen voormalige Britse diplomaat Guy Burgess en rijn moe der mevrouw Bassett. vertoeven thans in de Zwarte Zeebadplaats. Sotsji. 35' In de Tollensstraat komt een nieuw clubhuis, vanhet Instituut - voor de Rijperer Jeugd, beter bekend als de „Arend" en de' ,;Zeemeeüw'\ Tege lijkertijd zal het clubhuis, aan de- Texelsestraat worden vergroot.: Zo wel het verbouwde clubhuis als bet nieuwe pand dat 30.000 gulden gaat kosten zullen voor. het nieuwe sei zoen gereed moeten zijn. De „Arend" en de ..Zeemeeuw" die zich richten tot de jeugd tussen de tien en twintig jaar zochten reeds lang naar een eigen tehuis voor de jongens en meisjes tussen de zestien en twintig, die eigen groepen vor men, de „Zeearend'* genoemd. Het jaarverslag over 1955 spreekt over een zorgelijke financiële toe stand. De dringend noodzakelijke salarisherzieningen zullen een aan zienlijk bedrag vragen. Ook de ex ploitatiekosten stijgen voortdurend. ■Alleen hulp van particuliere zijde kan voor het clubhuiswerk uitkomst bieden. De directie zet in het jaarverslag de werkmethoden in de clubhuizen uiteen: Het werk met de oudere kin deren is gericht op een verdere per soonlijkheidsvorming en het leggen van contacten met de maatschappij. Dit geschiedt onder meer door het houden van sportwedstrijden met buitenstaanders en het gezamenlijk bezoeken en bespreken van films. In Dordrecht: Tn de raad van Dordrecht is ge klaagd over de smaak van het wa ter, dat het waterleidingbedrijf op maandag uit de kranen laat vloei en. Het kopje thee, anders een ver kwikking, is op de tweede dag van de w,eek en soms ook nog wel eens op de derde niet te genieten. Het college van b. en. w. heeft op die .klacht geantwoord, dat er op maandag in Dordt zoveel water gebruikt wordt, dat, terwijl anders 3 a. 4 pet. van net drinkwater wordt geput uit de rivier en de rest uit bronnen afkomstig is, in het begin van de week het percentage rivier water njoet worden opgevoerd tot 25'pet. Daarbijkomt dan nog het overbelast raken van' filters. Aan verbetering van een en ander wordt hard gewerkt, onder meer door bij- bouwïng van een grote reinwater- kelder, diehet vormen van een grotere reserve mogelijk zal maken. De 32-jarige Rotterdamse opper man H. W. is vanmorgen door de politierechter veroordeeld tot een. maand gevangenisstraf wegens het schaken van een 18-jarig meisje. Het bleek, dat "W., die getrouwd is en drie kinderen, heeft, reeds geruime tijd zeer goed bevriend was- met het meisje. Het meisje mocht van' haar ouders niet met W. omgaan, doch herhaaldelijk zag zij kans hem toch te ontmoeten door' o-a. van haar werk weg te blijven. Op 16 mei vertrok het tweetal naar RozendaaL waar zij ongeveer tien dagen doorbrachten: Bij hun terugkomst werd W. als ontvoerder van een minderjarig meisje door de politie gearresteerd. Een politieman ontmoette gister avond öp de Schiedamseweg twee mannen die naar zijn opvattingen wel wat erg corpulent waren. Hy hield hen staande om te onderzoe ken of deze dikte wel ,een natuur lijke oorsprong had, doch kwam al dadelijk tot de ontdekking dat dat niet het geval was. Onder hun kle ding bevonden zich n.I. drie liter flessen. met cognac en twee grote flessen jenever. Het waren de 22- jarigè schipper J- S. en de 21-ja* rige dekknecht J. O., die bekenden dat zij de dranken hadden ont vreemd van het binnenschip, waar op zij voeren. Aan boord van het schip vond de politie nog drie li terflessen jenever, die zij daar had den verstopt, om later mee naar huis te nemen. Tijdens het ver hoor aan het bureau bekenden zij voorts verscheidene goederen bin nen een tijdsverloop van enkele da gen van hun schip ontvreemd te hebben, om. een hoeveelheid speel goed-autootjes, 12 paar nylonkousen, een zilveren armband, een paar zil ver en manchetknopen, een vulpen set, enz, Aan het. bureau Rochus- senstraat werden zij in bewaring gesteld. De 18-jarige koksleerling C- M. uit de Hondiusstraat deed aangifte van diefstal van zijn D.K.W,-motor- rijwiel met het kenteken NU 92-82, gepleegd tydens het weekeinde, toen het voor. zijn woning stond. METSELBEDRIJF zoekt met spoed Moet ook kunnen metselen Brieven onder n"emuM- 500 aan het bureau van dit blad. Opruiming. Gotische dres soirs. ook kwaliteit. Komt eens binnen bij Plate, Grote Markt 1921, Schiedam. Fotografla Voor pasfoto's naar K. van Vu uren. Hoogstraat 106. tele foon 66720 In spoedgeval des gewenst in 1 uur klaar. Kapsters» Kapster, aank. kapster en leerling gevraagd. Goed loon, prettige werk kring. Kapsalon Helene, tel. 6717Ö. Rcmbrandtlaan 22, Söhkdam, Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K. v. Vuu- ren, Hoogstraat 106. Personeel gevr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1