In Vlaardingen meerboeien voor Port verva C D Alle hens aan dek HDVS vestigt zich nieuwe velden op Afscheidsavond van de Jan Ligthartschool Rapport over problemen in en om zeehaven van Benelux en Duitsland Koeriersters EEN BUIL Spectaculair transport over Maassluisedijk naar ENCK Huur gaskomforen Er komt tekening in de revue voor de Vakantie-week Jeugd -competitie beëindigd Derde ambulance voor G.G. en G.D. DE PLANNEN NOG NIET ROND Een verplaatsbaar kleedlokaal wordt ter beschikking gesteld Jubileum van 2 r.k.-scholen Boottocht voor de „Amatétir"-tjes Burgerlijke stand Kethelse oudjes op toertocht Schoolreizen van K. Wilhelminaschool Afscheidsavond Pr. Hendrikschool Examens i'i&v Twee slachtoffers van aanslagen op Cyprus Praag krimpt leger ophieuw in „San Yelino" maakte fout SCHIEDAM M. van der Nagel OPRUIMING W. V. d. B u R G Donderdag 26 jeli 1956 SSSSMBff.^ VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek van Westendorp, Singel 8. Bellen by ongeval: G.G. en GJ>. Tuinlaan 80, telefoon 69290- Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven» gesloten wegens vakantie. RJL Leeszaal en Bibliotheek. Dam- Gesloten svegens vakantie Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van ,tot 5 uur. Aula HBS. Tentoonstelling „Jeugd en Kunst''. Open dagelijks van 9—5 uur. Tot 31 juli. BIOSCOPEN Passage, 2 én'8.15'uur: „You'xe neveï .too young". Mc nop o le, 2, 7, en 9 uur: „Het Ro versnest". VOORSTELLINGEN: Volksgebouw, 8 uur: Klaas de Vries- scnool B. Ouderavond. Arcade, 8 uur: Kath. Jongensscholen, Ouderavond. Irene, 8 uur: Comeniusschool A. Ou deravond. Prof. Caslmlrschool, 8 uur: Afscheid van de heer J. Penning. Huishoudschool, 2 en 7.30 uur: Diplo ma-uitreiking. Plantage: Sluitirigsavond Jeugd Jo- lljt 99 99 Op de Mssssluisêdijk en de Parallelweg hebben zich gisteren spannende taferelen afgespeeld. Het vervoer van de eerste rneerboeien van een partij van twaalf, die De Vlamboog, de Vlaardingse onderafdeling van de Schledamse firma P. J. Mol en Co., fabriceert voor de Suez-kanaal Mij was een hachelijke onderneming. Die stalen meerboeien alleen de stootrand is vOn hout wegen nI meer den IS ton en hebben een diameter van mlm vlif meter. Zij 7;jn ïn zes waterdichte vakken ver- 7 ;i' JSelfs bij lekkage van een dier vakken zullen Mfcyén driven. De „Beteigetize" zal ze naar de plaats van be- stemming, de haven van Port Said, brengen. Het transportbedrijf Kanis ras zich gistermorgen voor de puzzel ge steld ötn de .eerste meérfaoei zonder brokken van De Vlamboög naar de insteekhaven vaft ENCK over te brengén. Die hindernis werd zonder veel moeilijkheden genomen. Mét grote preeieiê gingen dè handige anbèiders a&tv de slag em dè meerboei op een T8gé machihewagèti te krijgen, pit ;ging niét zo vlot. Men bekeek de si tuatie liever twee kèer. dan dat men 'deör een overhaaste beslissing een misstap zou begaan, die catastrofale ge volgen zou kunnen hebbéft. Heèl langzaam trok tegen twaalf uur de Hét vijftien-ton wegende gevaarte ttak hoog boven de lege itiöehine- tougen uit. SEMEEKTeMMI SCHIEDAM (~öfFïcTëel NIÉUWS 1 De Directeur van de Technische Bedrijven dér Gemeente Schiedam maakt békend: De sedert 1950 aaft- zienlijk gestegen aanschaffingsprij zen en -onderhoudskosten dei- gas komforen maken het noodzakelijk vanaf J augustus 193S de huur van tweeviamskomtoren te stellen op f 0,30 van éénvlamskómfOrên op 0,15 per maand. „Reizen en trekken, ons ideaal. Sluit u ook flan, zoij kiezen dm zee", zongen gisteravond een groat aantal Schiedamse amateur revue-artiesten. Deze melodieuze «ifnodlgfnff zal het Schiedamse publiek volgende maand, tijdens de Vakantie-Week, ook toegezongen toordtn, mant deze woorden, komen uoor in de tekst van de openings-icine'van de revue „Alle héns aan aek", die een ran de hoogtepunten 2ttl morden wan de Vaköntle-ioeflk- trierlng. Gisteravond hebben wij echter een voorproefje genomen'door een kijkje te nemen bij een repetitie in Arcade. takelwagen de meerboéi op de ma chinewagen. Dö eerste stap had voer uur in beslag geftmflen, went om acht uur was men reeds met de voorbereidingen begonnen. Met zgn. „racgagnscs" werd de meerboei met haar uiterst kleine draagvlak Vastgezet en óm half twéé begon de zware transportwagen de tocht naai de ENGK-insteekhaven. Heel langzaam i ging men voor waarts De politie maakte ruim baan, Al het verkêef moest wjjkèn voor de vyftien-tenner. Geen auto kon passeren, Het gevaarte nam. de gehele breedte van de weg in beslag. In angstige Spanning méld mén het oog gericht op de meeïbbei. Maar die angst was overdreven. De boei stond, muurvasten zonder enige strubbeling bereikte men dé haven, waar de boeien Voorlopig zullen worden opgeslagen. (Later op de middag zou men nog een tweede ZomeraVohdL-vöetöalcómpetltiè ?Oèi vervoeren). De boeien zullen, -jreor «6 jêugd, gedrgsalseérd - door porhéS van drie naar* Fort Said bét Clubhuis St. Joris Döele is wéér worden vervoerd. Eerst brengt een veorby en de prijten rijn uitgereikt. ?e Rotterdam, waar de -Hen weken lang ia er.opgewekt ga- '.^^éigeuzê op_3 augustus met zijn ■yoètbaid door de vijftien deelnemen- .06-ploegen op het terrein aan. Laan 'Ons Genoegen. In de A-afdeling ging het elftal van het Clubhuis zelf met dè eèr .atrüken, terwijl het Clubhuis Plet Héla wérd tweédé. In de B-afdeling •was D.S.B. de winnaar en wederom -Piet Hein twééde. in de öerde afde- liög nlng Piet Hein ftan de. kop. ge volgd door T.T.B. De prijzen werden dinsdag dóór de heer Karei Sehölten. dé wedstrljd- léiöér Uitgereikt, nadat er nog een voetbaletrijd was geleverd tussen de A-ploeg van dè St. Joris Döele en één eombinatieploeg. St. Joris won met 4—2. De G.G. en G.D. zal er een derde ambulance bjjkrijgen. Sinds in 1953 deze dienst behalve met het onder houden van de ongévailendienat ook belast is met het transporteren van zieken, is er een gebrek aan ambu lance.auto's ontstaan- Voor het sterk uitgebreide vervoer in toen een par ticuliere firma ingeschakeld, maar deze blijkt zich niet aan de gemaak te afspraak te kunnen houden, zodat het Zieken- en vooral ongevallen- vervoer sterk stagneert. Bovendien komt het onderhoud van de auto's sterk in het gedrang. Om deze redenen stéllen b. en w. de gemeenteraad voor tot de aan schaf van eên defeté ambulance-wa- fèn over te gaan. hetgeèn één bedrag van 31.800 zal vergen. éérste lading zal Vertrekken. Aanvankelijk wilde mén de boelen baast het Delta-hotel deponeren, ïitear gistermorgen kreeg men noc een bittere pil te slikken, toen bleèk dat de dienst van Gemeentewerken de Parallelweg I>ad opgebroken. Ge lukkig bleek de directie van ENCK toen xo bereidwillig om ligplaats voor de meerboden beschikbaar te stéllen. Overigens waren gisteravond niet alle hens aan dek, want de .vakantie heeft grote galen geslagen in de gelederen van de executanten van "de revue. Dit Is een euvel waar alle regisseurs van Vakantie-week opvoe ringen mee te kampen hebben. De repetitiewas daarom wat fragment tarisch en niet representatief voor hetgeen bü de opvoeringen te1 zien zat zijn. - .Maar regisseur P. RhUfS. die druk gebarend lijn 'braóht in de gespeelde scènes, is Vol goede hoop dat zo enkele Weken voor de eigenlijke opvoeringen alles toch wel zal klop pen; „Het is eén aardige troep, èn de stemming is er uitstekendwas rijn tevreden oordeel over de Schie- dsmae amateurs. En dear de ama- j teurs (en ook het bestuur van de j sectie Toneel van de S.G.) tevreden waren met de van veel ervaring getuigende regie van de heer Rhuis. I I's er dus wel een garantie dat het „iets wordt met'de revue". Trouwens, de enkele atukjes dte wé gistéren zagen opvoeren, hoewèl nog „in de grondverf" en met een sterk incómpléte- beiêtting, waren best aardia om t-ê zien én te hóren. De heer Rhuis garandeert dat ©r in een vlot tempo gespeeld zal worden, iets dat heel belangrijk is bij een revue, vooral een amateur»revué. De revue, zo vernamen wij zél bestaan uit een aantal grotè scenes, met solisten, koor èn ook een ballet groep, die staat onder leiding van Phyllis^ Lrghtstone. Een Carnaval in Venetie, een NéptunUS-ballet, eèri cabaret Uit „die goede, oudé tijd" van vader-moóraers, q'uêUs .de Pa ris èn soepele liedjes, zijn er'in ver- wèikt 4 en deze scènes worden dan aan elkaar geregen met praatjes, liedjes, balletjes en zo meer. Een bont, vrolijk .programma dus dat in het teken zal staan van de scheepvaart: lang niet alle stükjès overigens, want dat is een té zware opgaaf. Ook de geschiedenis, al dan niét Schiedams, zal cr btj gehaald worden hetgeen rijke mogelijkheden biedt voor kostuums en vrolijke de cors. Er zullen eehtér nog heel wat zweetdruppeltjes moeten vallen èn van de heer Rhuis èn van de méde- spélenden tijdens de repetities die twee krer in de week worden ge houden, voor alles ir« kennen en kruiken is. maar de mogelijkheid van een heel aardige révue is er in elk géval. soepel" ,,26 moet het, doet repiasetir' P. Rhuü de Schiê. domse awi«te«r-reuue-ör£iesfen uoor. Alle bewegingen con de médrboei werden «aute keurig gadegeslagen. De Jan Ligthatttehonl beschikt öyer een keur ban leerkrachten, Dit bleek ivoensdaaavond wel in Irenê, taoaf értdér leiding Vftrt de flöofdoti- derujyser de heer E. Söüs en de on** derwijzers de hpre» M. van der Bos én K. co» der Gaag een groot aan tal kinderen eeit leuk get'diieerd programma uitroer den. Vooral de heer M, van der Bos, de Cnlhóuéianie ¥niizickminnaart droeg veel mét zijn musicerende leerlingen bij tot hét grotê succes ran deze avond. Irene was gehéél bezet met de Ouders van de kinderen uit allé klassen en de leerlingen uit de zes de klassen waren eveneens aanwezig. Voor zestig van deze studerenden was de lageréèchoolpériode afgélo» pen, na de pauze kregen zij als her innering een fraai diploma. Deze Ouderavond u?as aangeboden door de öudercammissle Ms afscheids bijeenkomst vóór de kinderen uit de twee 'hoogste klassen van dé echool aan het Frans Halsplein, De Inspecteur van het fm der vrijs, dé heer M. Holl was aanwezig. Na het openingswoord van de heer Boas, die wees op de grote betékenis van de lagere school èn het verlaten van deze instelling, waardóór de kindc- Hoewel de plannen ten aanaien van de sportvelden ten westen van de Poldervaart nóg stéeds niet geheel vaststaan, zal Ilermes-DVS dkar toch ▼ast eert kleedlokaal krijgen. Maar omdat hét bestuur beducht is kosten te maken, waarvan niet vaststaat, dat zR ook in de naaste toekomst nuttig; ef fect rullen opleveren, zal het een verplaatsbaar kleedlokaal %vorden. De kwéstie la dat niet langer meer gewacht kan worden met het in gebruik némen van de twee sportvelden die Hermes-BVB daar krRgt. to blHkt uit een vooritel van b, én w. aan de gemeenteraad. Twee van. de blS-terrelnett jtijn reeds verdwenen, oln plaats te maken voor de woningbouw en sléchts één veld. het hoofdterrein is overgebleven. Hierdoor is hét bestuur in grëte moei lijkheden. geraakt, In vérband hiermee Zijn er bespré- kingen gevoerd tussen de gemeente lijke spOrtconirniÉsié en het bestuur vah H-DVS.-Hierbij hèèft dé Voètbal- vérehiglftg zioh bereid verklaard êèti kleedlokaal op éêti van de reeds ge reedgekomen en voor haar bestemde sportterreinen te bouwen en wei voor eigen rekening. Hierdoor «uilèn twee terreinen In gebnUk genomen kunnen worden» Maar gezien de onrekèrheld inzake de plantten voor de toekomst deinst de vereniging ervóór terug om het kleedlokaal nu reeds tè bouwen. Daérop heeft dè sporteommlssiê het volgende voorsiel naar voren gé bracht: De gëmêêfitè bouwt voor gemeenterekening een verplaatsbaar, althans uitaeembaar, Kleedlokaal, wat dan aan Hermes-DVS verhuurd kaa worden, overweging hierbij is dat binnen afzienbare tijd toch een kleedlokaal gebouwd zou moeten wor. den Irs dit sportcomplex en wel voor de kleine verenigingen, die zelf geen eigen terrein exploiteren, doch ge bruik maken van door de sportcöftir missie te verdelen speeluren. De bouw en inrichting van deze uitneembare kleedgelegenheld atljn begroot op 30.000,terwijl de aan leg van de waterleiding Cvia de voet- brug over de Poldervaart) op ƒ18.000 komt, OEFENTERREIN Bovendien krijgt Hennss-DVS MÊ de beschikking over hei z.g. vrije ren op de drempèl van hét grote leven komen, werd begonnen met een köft toneelstuk van Hèlïa S. Haasse. Kennelijk met veel plezier speelden de kinderen het verhaal „Een Amsterdamse jongêo rédt de Beurs" waarin eert stoute Voetbal lende knaap het beursgebouw voor vernietiging behoédl. De muzikale omUtetiug van <Jê groep vaft de heef van der Bos om vatte piano-, accordeon- en blók- fluitmuzlék. Ritmische gymnastiek, een gvmnastlekspel „Het drama van de Ridder <?n de draak", vervolmaak- te de veeteljdigheld van dit pro gramma. Er werd gezongen en gede clameerd en de talrijke' groep van de heer var. der Gaag zong het le venslied van Jan Lïgthart. „Om blü door het leven te treden behoeft men geen grote schutten" 2ongcn dè kin deren op ihatigaUe van de grote opvoedkundige Ligthart, die een sttmpel'ftp het onderwys heeft ge drukt, Eén van de kinderen vertelde de aandachtige opvoeders v»n hnar trots dat de haam var. de2£ kinder vriend *an hnar school was verbon den. De wénden weerkaatsten nog de canon „Dona Nobis pacem", tóen de vermoeide kelen al gelaafd wer den met limonade. korfbalterreintje. tegenover de in gang van het feestterrein in het Volkspark. Hier zullen de spêlers in de wintermaanden kunnen gaan oefe nen. En wel bij kunstlicht. Want de op het bij-terrein van Hermes aan wezige lichtmasten zullen op kosten van de gemeente hierheen overge bracht worden, Oök een afrastering zal geplaatst worden., De kosten hiéri van bedragen f 3000,—. De r.-k. twcelingscholen St. Agnes en St. Bernardxls. gelogen aart de Fr. Knverschmititlaan 'en de Bosboom- l&ftn hebben gisteren het vijfentwin tig jang bestaan herdacht. Eigenlijk valt dit jubileum, eerst in september, maar een feest kan je beter vóór de vekahtio géven dan daarna. Voor de leerlingen Is <lit jubileum gevierd met eèii film-voorstelling gistermorgen ih het Passage-theater. Het is zo sober gehouden, omdat de kinderen meegespeeld hebben in de aardige kiftder-operetté „Periéfine". die is opgevoerd ter gelegenheid van het priestcr-fêèst van deken R. j. Rêynen. Daardoor Is het niet verant woord geacht om dóór de kindérèn nog eert andere feesi-ochtend te laten verzorgen. Dit heemt biet weg. dat de kinde ren toch genotêtt hébben van de films, de hoofdfilm „William goes to town en drie speciale kinderfilm*. Daarna zijn ze nog getrakteerd ook. Ongeveer zèvehtig kinderen Van leden van de Schiedamse toneelver eniging „De Amateur" hebbeft van daag een boottochtje gemaakt naar RUswijk. Vaftmorgen om half negen begon het feest af bij inschepen, dfll plaats had b» het Frovenierahuls aan de ScWe., Bij dit gezéllige tocht je hebben do kinderen, in leeftijd variërend van zes tot veertien jaar ook nog een bezoek gebracht aan een «peeltuin. - GEBOREN: Msrlnua, x. v. N. van Willigen en M. Sluijtéri; J*n» z. v, J, Frèdérik en G. van Haaften; Wil- hêltrtina, d, v. J, Müdde én N. Pop- >elieri; Cornells J„ 2. v, W. P. Gel- eerman en F. Verhoef: Jacob», d. v. j, F. Putters en M. J. van Mourlk, OVERLEDEN: F. J..van Tieien, 40 j.» vr. van C, Warnaar. De actie die in Rethei is ingeïet om de bejaarden êerts een dag naar buiten tè brehfên Ts moól geslaagd, want gisteren hebben ongeveer'125 bejaarden van boven de 70 jaar in 41 auto's eer» rondrit door delen van Nederland gemaakt. En ze hebben er van genoten, zo vertelden ze sister- avond na terugkomst. De tocht ging door de Hollandse polders en door het Gooi. Ecr3t werd Roelof Arends- veetv aangedaan, waör de koffie wftrd genuttigd, daarna de uitspanning Oud-Valkeveen. Op de terugtocht hebben de oudjes Zich uitbundig vermaakt in een uit spanning in Haastrecht bij Gouda. Bij de terugtocht in Kcthel stond de harmonie Sint-Radboud de lange stoet auto's leeds op te wachten. Met de muziek voorop werd een rondje gemaakt door het Tuindorp, terwijl daarna in het Oudedorp de knffio stond te wachten bij de boer derij van mevrouw Rulgrok. Ook hier werden de bejaarden ver gast op muziek van St,-Radboud, Het actiecomité onder leiding van dokter P. van de Kutj kon op êen geslaagde tocht terugzien. Nadat op 3 juli het schoolreisje voor öa laagste, en op 17 juli dat voor de middelklassen werd gehou den, vertrok op zaterdag IX een prachtige touringcar met de leer lingen van de hoogste klas van de school in de Palmstraat voor een vierdaagse schootrela naar Luntê- ren. In deze prachtige omgeving hebben de meisjes en dé jóngens vier dagen volop genoten van bos sen, velden, lucht en water. Maar al te gauw w-aren de vier dagen voorbfj en keerden, de kinderen dinsdag avond zeer voldaan weer In Schie dam terug, waar ze deer een grote schare familieleden en vrienden werden ontvangen. ROTTEKDAM Dé zesde klassen van d« Frlns Hëhdrikïchool verzorgden gister avond zelf een groot deel van hun afscheidsavond m de aula aan het Afriksanderplëltt. Nadat het hoofd van de school, de heer A, Tieleman, ae ouders welkom had geheten, kregen de jongens in „Smikkel en Smokkel" gelegenheid guitenstreken op hét.toneel uit te halen. De par» mantige Aad van Lobberegt Wb» dé grootste ondeugd. Enigs dames van het onderwijzend personeel speelden accordeon. De jongerta buïRlden le nig bij de openbare gymnartiekies van de heer M. J. de Jong. Grote hilariteit ontstond toen deze onder wijzer de vaders tot een sportieve krachtmeting met hun zoon» op het toneel uitnodigde. Met korte dftna- jes wisseldert een balletgroepje het programma at Het spel „Het geheim van de lérttekonlng" bracht alle kin deren nóg eens voor hét voetlicht. De voorzitter van de oudercommis- sle de heer A. v. d. Schai», wenste de kinderen alle goeds óp hun levensweg «n reikte boeken uit. HUKtRRVglLIJtO Openbare verkoping van onroerende goederen, döor de N.V. Not*rlshul«_ ój woensdif 15 juli In d» BUuwe 1 op Zlal „Lr.»,,» 114., 1, V. VI pand «n erf SteppeUtriM i», maat l4.5öö.afslag i 14.700. J' r<w* E- Krieaa. C. Veld. ?6ê.t\.ö-.?èwtl0om' J' B. P00JJ, K. Hot- lest® IL Mattaar, A. Sijieveld, G, v. d. Andel A. Smit. W. Suiker, L. TaS- b,a°m, M. Tiesema,. A. de Zeeuw, J. Wê Jj. E^ Wlt\.J- Pli!' A- V. Ooiter- hout C. flitmeijef, C, v. Rijst j, Schaaftnrs, A Schenkèvèld, g." v, achoii. a soufreu, a. whsbfoeK. W, BtelHrStter, T. fcemmnsWad]» P,. Louèf, H, v' ji- Pluym. w. Seidörs. A. Touw, £-tllT* Ven, R. v, Waterschoót W, de wiiugen F v Zeiand, F. Kerklsah, 3. Hêere, j. Leendert. G. Neü«nhuiZe». r. y. d. Pav R, p. Ragetiié, anen te Rot terdam, Eveneens voer net mulo-diplo ma a sieagfleni A. «emppèrs, c, de Groot en W. Kwakkelstein té Vlaar dingen, i, de Bruyn te Gouda, J. v. •d. Spèk. H, Haverkamp én J. V. Strifte te Seltïèdam E. Noiét te Krimpen aan de Lek, tt. Los te Oude Tonge. voor fiêt IVUKs-d'-ftl^ina-b siang"èn:. p. ,Dijkhof êft t. Rietkerk te Rotter- dam. - NICOSIA» Op Cyprus ïfla woeniaaf een Britse vlieger en een Maltese politieman doodgeschoten» De vlieger werd 's morgens vroeg toen hij in Limassol op vervoer naar zijn 'Werk stond .te Wachten, aangevallen.. Hij Wist de révolver van zyn aanvaller nog te grijpen maar het dodelijke schot was toen reeds afgevuurd. Maltese politieman werd dood- teschoten. toen hij zyn verloofde, een Cyprisch meisje, bezócht. Hij had getuigenis afgelegd, in verscheidens procéssen, die in de laatste tijd legen Cyprische verzetslieden: zijn ge- PRAAG Dè Tsjechoslowaakse regering heeft besloten de strild- kr ach ten met tienduizend man te verminderen. uiSS2- 2?5atre!fiï: k0^ icnbmen worden wegens de vermindering van de internationale spanning en wil nijarfigen aan deontwapenïngs-poll. üek. zo wordt ih'het communiqué 'ÏJ?1CA ,rrVJtomen<lH ^rachieri zullen gebruikt kunnen worden in de sectoren van da nationale econo- mie waar het tekort aan arbeids krachten het grootst Is. Dit is dc .tweede vermindering in een. jaar tljds. Vorig Jaar augustus werden 34 duizend man gedemobili seerd. - NEW YORK - In New Hamp shire Is een man té pletter geval len en rijn zeven personen gewond, toen een kabel brak van een kabel- baan, die toeristen naar de top van een berg brengt. DEN HAAG Met ingang van 25 juli zal dé PTT een telex-diénst met Italië in gebruik nemén. Aan Se Gèm. ZéeVaa«schóól te Rot terdam slaafden voor hét getuigschrift B.S, /stuurmansleerling Gróte Handels vaart) de TeetUttgen: Bèèk, M. A. Buskér. J. D. PèliUs. J. H. GèUS, G. s. de Goede. C, óroénevela. F, j. Helder, Tf, A. L KerWSfm. -W. Kor- pèrthoek. m. Kraai, g. ae Kruiik, N. Helmer, D. Noties, r. B poot. G. J," H. de_ Reus, B, Ritmen, Th. 3. C. ftyfko- gel, C. .7, Schoonderwoerd... ftt; J. Snilts. j. c. t. Visser. A. Vtashiom, ,W. P. v, d. Wees. J. Wolters. Voor het getuijtschrift A.S. <stuur- manslèerling. Gröte - Handelsvaart!' slaagden de.-leérlingen:- H... Sogers. -L.' De aahvèrittf tussen hétLiberi aanse tankstoomschip „Buikstar" en het Engaise tankstoómschip „San Véiino\_öp 1 april Voor de mond v^n de Eer*te Pétroleumhavèrt, is te wijten, aan; een fout van de „San. Velino". Dit ïs het oordeel yan de Raad voor dè'. Scheepvaart te Am sterdam. difc'vglstefön dé zaal heeft behandeld. Het Engelse schip dat ledig voer ert* werd. geessiiteerd door vier sleèpboten heeft, ónjuist gekoerst en verkeerd - gevaren vergeleken met het «tgnaal van de „Buikstar.", aldus dè raad» A. v. Driiten. A, Dubbeldam, J» J. Kram, D. Kemaax D. WUténfaurg. Geslaagd vöor het éxarrtén Engel# M.O.-Av'flehéér J; Ris uft Rotterdim. Vandaag ta éen rapport genublt- céerd, waarin regerlnga vertegen woordiger» van Nederland, België en Weatduttrtand, een o verricht geven van de problemen, die in en om de Noordièéhavens vaft de drie landen beataan. Aan de probleem- atelHng in dit rapport rijn nog enige opmerkingen van de drie betrokken tanden verbonden. Van Nedertsndêè zijde bijvoor beeld werdt ook Jhet z.g. seehavett- privllegé als een zeehavenprobleem beschouwd. Het houdt Jïh «st in de Duitse zéehavens de behandeling en de overslag van goederen onder Be haalde voorwaarden van omzetbelas ting is vrijgesteld. Naar Duitss mening behoort tot de problemen op dit gebied de com pensatie voor voornachten en plaatskosten. welke bU in- ot uit voer via de Nederlandse haven dnor het Nederlandse verfcèèrsbedrtjfs* leven zou geschieden. De BelgU.,'.* delegstie heeft te berde gèbrach. ot met het oog op de ontwlkkéïinf, van de politiek van de Europese integratie de op het gehiéd van de aan- en afvoer over land behandelde problemen werke lijk van zodanige urgentie, rijn. dat eöii afzonderlijke oplossing van déze volstrekt noodzakelijk is ên wél los van de bèJhöèiineeV). met betrekking tot de h&rmenisatle van dè geza menlijke Europese economie, zy was van mening, dat een blijvende op- lossinB ven deze T>rnbtemen het ge- makkëtijkfet tót stand zou komen, in. dieh zij zouden kunnen worden inge schakeld in een algemene regeling vèn de geïtuneniijke problemen door de trapsgewijze verwezenlij, king van da Europese integratie. inmiddels i» 'tsjdeug dé op 23 met 1958 te Brussel gehouden bespreking tussen" de Belgische minister van Verkeer, de minister van verkeer van de Bditrisvepubliek Duitsland en de Nederlandse minister van Ver keer en Waterstaat» de inveotarisa- tie*commii«te. die het rapport uit- brschtIn een vaste regerings commissie, genaamd Zeehavenewu mHsle, omgevormd. Naast andere taken is haar de opdracht verleend voorshands enkele van de aan de orde gèstelde problemen verdét te behandelen en naar gelang van de te bespreken problemen de belang hebbende. zechavenkrmgen in na&r werkzaamheden te betrekken. Tandarts AFWEZIG tot 21 aiiguitue te koop afflsg*b, J DAN NAAR f D, DE BRÜ1N ÖrtfljMtm»! 9 SCHIEDAM TEL. 66431 Schuiftafel». Opruiming in Vèfièhillendè ïnatén. Kófht ééni 4-höói kijkên bU Plétè, Gr. Markt 10—-2l, Schiedam Te koop wegéns overcom pleet eert 1-fiêHoöttS opkiap- Béd met orrtboaw, Vaste prils 25.—*. Rötterdamsedijk 239b. ?«noneel g«vt. Kapsters! Kapster, aaftk. kapster en leerling gevraagd. Goed loon. Prettigs werk kring. Kapsalon Héiène, tel, 67170, Rembranritlaan 23, Schiedam. Japónnen» deux pieces» rokken - blouses enz. nu tegen voordelige prij2©nf LANGE KERKSTRAAT 19 SCHIEDAM TEL. «8135 Diversen InllJ«t«n van platen en foto'i én aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twe» jaar garantie. 0. van Loenen, Dam 41—43. telefoon. <56192. Showroom: vlèardlngèrstr. 6. ro togrofle Oötwikkelèn van rolfUma, d«a morsen» gebracht, de» avonds klaar K- v. Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1