MAGGI Uitzetting Russen Grenzen der ontwapening Whiston Ossestaart soep rr Formateur bespreekt pensioen-aanpassing AMERIKANEN ONTDEKKEN BIJ RESTAURATIE ECHTE VAN EYCK Spanning neemt weer toe in Palestina JU Hoofd Vreemdelingendienst Anti-communistischepropaganda niet verboden in ons land Russen vragen jeugd van Engeland te helpen bij oogst Kamerlid noemt uitwijzing „beschamend'5 Russen mochten niet in Delfts Nieuwe Kerk de b-e-t-e-r-e KING SIZE Fantastisch! „Schaf verplichte verzekering af" Hulp van V.S. Congres snoeit ruim miljard „Nautilus" voer 60.000 km Hieuw 1 Verrukkelijk! Bij vuurgevecht VN-waarnemer gewond Frisse, tlVERE LUCHT Verzoening in Belgische koningskwestie ü^iS Hatta: corruptie ondermijnt economie Arthur Miller gedagvaard Rassen in Italië zochten naar kikvorsman Lord Attlee bepleit terugkeer van Makarios Nixon minst- populaire kandidaat Grote schade door overstromingen in Overijssel Donderdag 26 juli 1956 (Van één onzer .redacteuren) LEN HAAG Be vier witte Russen, die tijdens het afgelopen weekeinde ■,ii Nederland zyn geleid, zijn'niet uit ons land geweerd omdat het hier Cerufiden zou zijn anti-communistische propaganda te makea, maat m. een oogpunt van openbare ordè, die volgens mr. A. J. Fonteijn» het nooia van de Ryksvreemdelingendienst, in gevaar had kunnen komen als men ben niet had verhinderd pamfletten uit te. delen aan de opvarenden-oer Sowjetrü'ssische oorlogsschepen in Rotterdam. Op verzoek van minister Van Oven heeft de Rotterdamse politie een oogje op hen gehouden Toen.zij niet van zins bleken hun voornemen onuitgevoerd te laten, zijn zij aange houden en ovei oe grens gezet. Drie van hen., die uit. België afkomstig waren en op een Belgisch vreem delingen naspoor' zonae r visum bin nen hadden kunnen komen, zijn over de Nederlands-Belgische grens ge zet. de vierde die uit. Frankfort aan de Main was gekomen werd naar Duitsland uitgeleid. In tegenstelling met wat eerder werd gemeld zijn niet twee anders- witte russen, die uit Frankfort af komstig waren aan de grens terug gestuurd. maar is aan twee van hen een visum geweigerd. Omdat uit hun aanvrage duidelijk bleek met welk doel zij naar Nederland wensten te komen, namelijk anti-communistische propaganda te maken onder-de op varenden van het Sowjet-Russische smaldeel. Zowel van de zijde van Buiten landse Zaken als van Justitie werd óns er op gewezen, dat het uit hoof de van hetNederlandse gastheer schap van het officiële Russische vlootbezoek niet wenselijk werd ge oordeeld aan. Russische emigranten de gelegenheid te geven pamfletten uit te reiken. De witte russen zijn, zo gaf men-ons te verstaan, vrij om zo veel zij willen anti-communistische propaganda te voeren. Nu Neder landse en Russische vloot-eenbeden tegelijkertijd een officieel, bezoek brengen respectievelijk aan Lenin grad en Rotterdam, zou het toestaan van propaganda-activiteit geen pas hebben gegeven. Mr. Fonteijn drukte zijn oordeel over de getroffen maat regel zo uit: ..Het was geen poli tieke maatregel, het was juist een a-politieke maatregel." MOSKOU. Rusland heeft de jeugd van Engeland gevraagd naar Rusland te komen om te helpen bij het binnenhalen van .de oogst. De uitnodiging kwam van het jeugdcomité. Dit -vroeg de -Britse nationale unie van studenten om 60 jonge mensen te zenden om in Si berië te helpen. Zij moeten hun eigen reiskosten betalen, maar een maal daar aangekomen, zullen zij dezelfde lonen, ontvangen als de jeugdige Russen die daar werken. Vcrvulit van pag, 1 nen ■worden gesproken. Deze gelijk heid is echter volledig afwezig, waar het betreft de conventionele bewa pening. Op bet stuk van de oorlogs middelen, zoals die in de jongste grote oorlog zijn toegepast en sinds dien overigens nog verbeterd, is de voorsprong van Rusland en de satel- lietlanden zo groot, dat in geval van oorlog de oostelijke legers zonder overgrote moeite Europa tot aan de Pyreneeën onder de voet zouden kun nen lopen. Het Westen heeft niet alleen het recht, maar ook de plicht, zich rekenschap te geven van dit feit, wanneer het er om gaat, eerst de soldaten naar huis te zenden en dan af te zien van het gebruik van de atoomwapens. NU is het mogelijk om te zeg gen: Maar de strategie zou juist op de atoomwapens moeten worden gebouwd dat Is heel iets anders. Wij ant woorden: Het is niet wat anders, want het heeft alleen reële zin en morele grondslag, wanneer de over tuiging bestaat, dat deze atoomwa penen nimmer worden gebruikt. Het zou daarenboven van een ver bluffende kortzichtigheid getuigen, wanneer men zich. blindstaarde op het grote conflict, zeggend dat dit toch eigenlijk uitgesloten is, gelet raede op de nieuwe koers in de Sowjet-Unie, en over het hoofd zag, dat overal ter wereld conflicten op kleine schaal dreigen. Het Midden- Oosten is een vulkaan, Afrika is een vulkaan, Zuidoost-Azie is een vul kaan. Wil men atoomwapenen toe passen,. wanneer het daar tot lokale uitbarstingen komt gelijk het al éni ge malen eerder is geschied? Het antwoord luidt natuurlijk ontken nend. Maar een geordende statenfa- miiie heeft toch wel degelijk de taak, de alom woelende krachten in be dwang te houden inplaats van ze te helpen ontketenen; en dit laatste zou gegarandeerd geschieden, wan neer een aanvaller wist, zich ver ontwaardiging en meer niet op de hals te halen. Internationale ontwapening zullen wij toejuichen, mits ze als ondeel baar wordt erkend en.op evenredige wiize geschiedt, en mits ze niet leidt tor. aanmoediging veeleer dan tot be zwering van de krachten van het ge weld, die immers minder wonen in de lopen der kanonnen dan in de 1 harten der mensen. 'DEN HAAG. Het socialistische Tweede Kamerlid F. Goedhart, heeft, uit naam van het Nederlands Comité Vrij Europa, in een telegram aan minister-president dr. W. Drees scherp geprotesteerd tegen de uitwij zing vau de vier witte Russen, die anti-communistische propaganda wilden maken onder de opvarenden van het Russische smaldeel, dat een beleefdheidsbezoek aan Rotterdam bracht. De heer Goedhart vraagt, wat er op tegen kan zijn, dat anti-commu nistische Russen onder de beman ningen van Sowjetschepen pamflet ten verspreiden en hij informeert of het een zorg van de Nederlandse re gering iSi te helpen voorkomen, dat er onder Russen anti-communisti sche propaganda wordt gemaakt Volgens, de heer Goedhart behoren de uitgewezenen tot de beste vrien den van de vrije wereld. Hij spreekt van een aanval in de rug van de on derdrukte volken van Oost-Europa en van een „beschamende- uitslove- rij" van de Nederlandse minister van Justitie. DELFT. De hulpkoster A. Berg- werff. uan de Nieuwe Kerk heeft de Russische Jantjes, die het bouw werk unlden bezichtigen, niet toe gelaten, omdat hij geen genoegen wilde nemen met ae mededeling van een contactoffider van de Ne derlandse marine, «lat voor de toe gangsprijzen van de Russische gas ten een rekening naar het ministerie kon worden gezonden. Het communistische raadslid N. C. Notenboom had over deze weigering woensdagavond vragen willen stel len in de gemeenteraad. Dit ging echter niet door, omdat de raad het met de burgemeester eens was, die opmerkte, dat de weigering van de hulpkoster geen gemeentezaak was. (Advertentie tMJ U wokgwot «aar WhlMon-lesgt* Vervolg van pag. 1 Het plan betreffende de bezits vorming zou de formateur aan de socialisten willen voorleggen. Zij hebben immers gedurig gewezen op de bezwaren, welke aan fiscale fa ciliteiten voor spaarders verbonden zijn. Namelijk, dat zij niets beteke nen voor bezitlozen, die geen belas ting betalen, maar des te meer voor beter gesitueerden. Daarom wensten de socialisten niet verder te gaan dan in het regeringsprogramma „overweging" van dit punt toe te zeggen. Door nu deze „overweging" tot een onderwerp van bespreking bij deze kabinetsformatie te maken, hoopt prof. Romme misschien aan de strijd over de woorden van het regeringsprogramma een einde te kunnen maken. Voor deze veronder stelling pleit, dat hij vanmorgen een bezoek bracht aan de bejaarde de missionaire socialistische minister Van de Kïeft, van wie bekend is, dat bij niet meer op de Kneuterdijk wenst temg_ te keren. "Wellicht is tot deze het verzoek gericht om het departement van Fi nanciën behulpzaam te doen rijn bij de technische uitwerking van dit vraagstuk. Nog een andere demissionaire mi nister werd door prof. Romme ge raadpleegd. Namelijk de socialisti sche minister van Sociale Zaktfi, Suuxhoff. Dit bezoek hield echter slechts verwijderd verband met de kabinetsformatie. Men rit met de moeilijkheid, dat er spoedig een beslissing moet worden genomen over de kwestie van de aanpassing der ambtenaren-pensioenen. In het georganiseerd overleg is hierover overeenstemming bereikt, maar niet op alle punten. Er is baast bij, omdat deze zaak vóór 1 januari 1957 in het staatsblad moet prijken. Moet het demissionaire ka binet de zaak afhandelen tijdens deze buitengewone zitting der Sta- ten-Generaai of moet op het nieu we kabinet worden gewacht? Het is deze vraag, welke door prol Romme met minister Suurhoff moet zijn besproken. Inmiddels zou de formateur ook met de beide Kamervoorzitters spre ken. ^Insiders achtten het waarschijn lijk, dat hij nader ingelicht wilde worden over de adviezen, welke bei de heren aan de koningin over de kabinetsformatie hebben, uitgebracht. LONDEN Radio-Boedepest heeft meegedeeld, dat de piloot en de werktuigkundige van het Hongaarse verkeersvliegtuig dat op 13 juli ge dwongen werd in West-Duitsland te landen, een. onderscheiding hebben gekregen voor hun „plichtsbesef. f Evenals Nederland schijnt Berlijn een wisselvallig kli maat te hebben, waar stro mende regen en warme zon nestralen elkaar afwisselen. Dit heeft geleid tot het op trekken van de op deze foto afgebeelde para-plui(sol)vor- mige hutjes in een park van de Britse sector van Berlijn. CSWV in rapport; (Van één onzer redacteuren) DEN HAAG. In 'n rapport over de ziekenfondsverzekering spreekt het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond als zijn mening uit dat de bestaande verplichte verzekering geheel moet worden afgeschaft, om te worden vervangen door een vrij willige verzekering ten behoeve van al die burgers in Nederland wier in komen een bepaalde nader aan te geven grens niet te boven gaat. De overheid zou toetreding tot deze verzekering aantrekkelijk kun nen maken door de door de verze kerden te betalen premie te sub sidiëren. Deze premie-subsidie zou kunnen worden opgevangen door van de werkgevers een bijdrage te heffen. Ten behoeve van zelfstandigen, die verzekerd 2ijn zou een rijksbijdrage uit de algemene middelen kunnen worden verstrekt. Bovendien zou in de ziekte-wet kunnen worden be paald. dat ziekengelduitkeringen slechts worden gedaan indien de betrokkenen aantoont in de medi sche verzorging te hebben voorzien, aldus het rapport. WASHINGTON Leden van het Huis van Afgevaardigden en van de Senaat hebben overeenstemming bereikt over het bedrag der Ame rikaanse hulp aan het buitenland. Voor deze hulp is 3.766.570.000 dollar uitgetrokken. Eisenhower had 4.859.000.000 dollar aangevraagd, zo dat het compromisbedrag, dat het Congres vermoedelijk zal toestaan, meer dan een miljard dollar lager ligt- Het Huis en de Senaat moeten thans het nieuwe, hulpverlenings bedrag opnieuw goedkeuren. Functionarissen m Washington zyn van oordeel, dat de hulpverlening ondanks de jesnoeung in de ko mende twaalf maanden nog vrijwel onverminderd voortgang zal vinden, in verband met de achterstand in de levering van de goederen. SAN FRANCISCO De eerste atoom-onderzeeboot „Nautilus" heeft op zijn oorspronkelijke brandstof voorraad meer dan 60.000 kc- afge legd waarvan de helft onder zee oppervlakte. „De Nautilus heeft de meest hoog gespannen verwachtingen overtrof fen", zei het lid van de Amerikaanse commissie voor'atoomenergie, Vance op het jaarlijkse congres van com missarissen van spoorwegen. Hij zei dat thans pok het gebruik van atoomenergie voor koopvaardij schepen wordt bestudeerd. (Advertentie hMJ MAOöl' STUKJ£S RU=ES1 Proef ze°'EPS 'OS0£N DETROIT. Een donker., 15de eeuws Vlaams schilderijdat 31 jaar geleden gekocht werd voor 18.000 dollar door het Institute of Arts tn Detroit is geïdentificeerd als een meesterstuk van Jan van EycJc. De ontdekking werd gedaan toen het 525 jaar ou&e doek genaamd „De Heilige 'Jeronimus trc zijn stu deerkamer" naar New York gezon den werd om schoongemaakt en ge restaureerd te worden. Daar zag men, dat een groot deel van het schilderij op ruwe wijze overgeschilderd was. De laag werd j verwijderd en de Van Eyck kwam tevoorschijn. Dr. Richardson, directeur van het JERUZALEM. Na een korte pe riode van rust is de spanning tussen Israël en zijn Arabische buren plot seling weer toegenomen. Voor de derde keer binnen 24 uur werd een waarnemer van de Verenigde Naties, ditmaal de Zweedse kolonel Thalin, gewond bö een vuurgevecht tussen Jordaanse en Israëlische eenheden. Een Deense VN-waarnemer, kapitein Muller kreeg een zenuwschok. Een dag tevoren werden twee waar nemers van de VN gewond toen rij een onderzoek instelden op een berg b\j Jeruzalem. Israëliërs enJordaniëfs geven el kaar de schuld van hét vuurgevecht waarbij de Zweedse kolonel werd ge wond- De Jordaniërs beweren, dat vijf Jordaanse soldaten bij'het inci dent verwondingen opliepen. De Jordaanse legerleiding heeft meegedeeld, dat luchtdoelgeschut woensdag een Israëlisch vliegtuig om laag geschoten heeft, „dat het lucht ruim van Jordanië schond. Israël heeft het neerschieten bevestigd. Het toestel maakte een noodlanding. Later op de dag ontbrandde een hevig vuurgevecht in de heuvels van Judea ten westen van Jeruzalem. Volgens Israëlische woordvoerders waren de Jordaniërs begonnen van hun stellingen uit hevig te vuren op (Advertentie LM.) zuivere lucht i* nood re kei ijfc *oor een goede gezondheid Zorgt hiervoor m kantoor, hors en bedrijf met VEMTIUTOREK L W#r*nj06w bij M»r erkomt eUclro/tDinlsch Jniis/IatJeburaav. een groep Israëlische soldaten m het gebied van Kastel, De Israëliërs schoten 'daarop met mortieren op. de Jordaanse stellingen om de Israëli sche soldaten, die dekking gezocht hadden, de gelegenheid te geven zich in veiligheid te brengen. Ook aan de zuidelijke grens van Israël was er woensdag een incident. Een Egyptische woordvoerder heeft verklaard, dat zes Israëlische mili tairen de demarcatielijn overstaken en het vuur openden op een Egyp tische patrouille. Er werd echter nie mand gewond- BRUSSEL Tüdens de feestelijk heden ter gelegenheid van de tach tigste verjaardag van koningin Eli zabeth van België zijn er duidelijke aamvyzigingen van een ve.zoening tussen de sociaUstisch-liberaie rege ringscoalitie en het Belgische vor stenhuis. Premier Van Aoker heeft meege deeld. dat ex-Koning-Leopold III een studie zal gaan maken van interna tionale problemen cp het gebied van de kernenergie. De oplossing daar van heeft Van Acker bepalend Voor de economische en sociale toekomst van België genoemd. Radio-Moskou lieeft de vorstin ge lukgewenst met een speciaal aan haar opgedragen prelude van Rach- maninow. die gespeeld werd door de violist Igor Bezrodny. DJAKARTA De vice-president van Indonesië, Moh. Hatta heeft ge zegd. dat Indonesië uiteindelijk het zelfde lot ten deel zal vallen als het bewind van Tsjiang Kai Tsjek in China, als het land niet zeer spoedig een einde maakt aan de heersende corruptie. Er bestaat volgens Hatta, op het ogenblik in Indonesië een onbeteu gelde corruptie. Hij legde er de na druk op, dat Indonesië de schuld voor de slechte economische positie waarin het verkeert, alleen maar op zichzelf kan werpen. Over Westelijk Nieuw Guinea zei Hatta. dat het spoedig in Indonesi sche handen zou zijn als Indonesië de wereld bewijst dat het de be kwaamheid en de middelen heeft om het tot ontwikkeling te brengen. De Nederlanders hebben noch het geld, ncch de mensen om dit te doen, volgens Hatta, die de terug keer van Westelijk Nieuw Guinea naar Indonesië slechts een kwestie van tijd achtte. instituut, heeft verklaard, dat de ontdekking „van wereldbelang is". Er bestaan tussen de 30 en 40 Van Eycks, Het juiste aantal staat niet vast. omdat er geschillen zijn over zekere doeken. Het doek werd door het museum aangekocht in 1925 als een Vlaams doek van Petrus Christus, die door Ricliardson beschreven wmrdt als een „niet vindingrijk en platvloers kun stenaar". Verleden jaar heeft de Belgische regering, dh; werkte aan een plan om elk bestaand Vlaams schilderij in een boek te catalogiseren, het mu seum van Detroit verzocht om een reproductie van het werk. Het doek werd gezonden naar William. Suhr in New York, een bekend conserva tor, om schoongemaakt en gerestau reerd te worden. Suhr was van me ning. dat de ruwe schildering van het gewaad, de hoed en andere de len van het doek niet overeenstem den met de rest. Hij haalde in een periode van zes maanden moeizaam en zorgvuldig de ruwe schildering er af en ont dekte toen de uitgesproken lijnen van Van Eyck. Een van de belangrijkste vondsten die leidde tot de ontdekking werd gedaan door dr. Panofsky, een inter nationaal bekend kunsthistoricus van de universiteit van princetown. Bij de bestudering van het doek zag Panofsky een brief op de ta fel van Jeronimus. waarop echte woorden stonden, de letters waren een raiHmeter hoog, maar rij kon den gelezen worden. In de brief werd gezinspeeld op een van de in tieme vrienden van. Van Eyck, een kardinaal uit Jeruzalem, Er zijn nog enige andere raadselachtige dingen. Een ervan is een jaartal boven de hoed van Jeronimus: 1442. Van Eyck stierf ia 1441. Maar Richardson heeft verklaard, dat zes Europese en Amerikaanse kunstdeskundigen het doek onder zocht hebben „en dat allen het er over eens rijn dat het een ecbta Van Eyck is"* WASHINGTON. Het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden heeft Arthur Miller, de bekende to neelschrijver en echtgenoot van da filmster Marilyn Monroe, gedag vaard. Hjj had geweigerd de namen te noemen van personen die hij had ontmoet op een bijeenkomst van een links georiënteerde groepering. Miller, die met rijn vrouw in Engeland vertoeft, heeft verzekerd dat hijzelf nooit communist is ge weest. Hij had echter gewetensbe zwaren tegen, het noemen van namen. Het is mogelijk dat er nu een ver volging tegen Miller zal worden in gesteld. Ongehoorzaamheid aan het Congres kan gestraft worden met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en een boete van 1000 dollars. Intussen is bevestigd, dat Marilyn. Monroe tot de Joodse godsdienst zal overgaan. Zo wordt de voorgevel teutte van de nieuwe VA.RA.- V" A R 4 riudto, uolperts het ont- r Cl 1A1- uigrp van de architecten j - Merkelbach en Elling, dat SIUULO „u een begin van uitvoe ring krijgt. Geheel links op de foto ziet men de bestaande studio met to ren, die in het complex zat morden opgenomen. Op het ogenblik is men bezig met het boutoryp maken van de grond; midden augustus zal men een begin maken met de eigenlijke bouw. ROME. De commandant ran het Russische schip „Pobeda", dat 500 Russische toeristen naar Italië bracht, heeft 24 uur In de vrees ge leefd, dat kifcvorsmannen in de haven van Napels sabotage hadden gepizegd aan zjjn schip. Maandag hoorae men onder het schip een verdacht geluid. Twee op varenden trokken hun duikerpak aan en inspecteerden onder water meter voor meter de scheepsromp. Zelfs werden er foto's gemaakt met onderwatercamera's Zij konden niets vinden. Later bleek, dat er een visser in de buurt was geweest die vergun ning had schelpdieren te vangen die zich onder water aan scheepsrompen vast hechten. By de groep Russische toeristen, die dezer dagen Rome heeft bezocht, waren Chroesjtsjews dochter Rada en Boelganins schoondochter Ina Miha- lowa. LONDEN Lord Clement Attlee, de vroegere Labour-premier, heeft er woensdag In het Hogerhuis op aangedrongen, een eind te maken aan de verbanning van aartsbis schop Makarios. Ook de aartsbisschop van Canter bury, dr. Fisher. sprak zich uit voor de terugkeer van Makarios- Volgens de „Daily Telegraph" heeft een Cyprische zakenman aan geboden, als bemiddelaar tussen de Britse regering en Makarios op te treden. Hij zou de banneling willen vragen een verklaring te tekenen, waarin hy zijn landgenoten verzoekt verder van gewelddaden af te zien. Het Britse ministerie van Koloniën zou een voorstel bestuderen om een einde te maken aan de verbanning. Stassen houdt vol WAö.ANGTON Harold Stas sen heeft op een persconferentie meegedeeld, dat de uitslag van een geheime slemiu'nr in de afgelopen, maand gehouden, heeft uitgemaakt, dat van de acht mogelijke kandi daten voor het vice-presldentschap Richard Nixon de minste kans maakt voor dit ambt. Deze Uitslag zal volgens Stassen waarschijnlijk tegen het einde van de week openbaar worden gemaakt. Stassen weigerde de namen van de kandidaten te noemen, maar zei alleen dat Nixon, goevemeur Her ter en hijzelf, tot de gegadigden behoorden. ALMELO In het "Vfierdense- veld is een gebied van 60 ha aard appelen en. haver overstroomd. Vanmorgen zou een groep van de B B. met materiaal uitrukken om te trachten het water weg te pompen. Men verwacht ongeveer 50 uur met het werk be2ig te zullen zijn. In de omgeving van Vriezenveen zijn als gevolg van de aanhouden de regenval vele hectares hooi ver loren gegaan. Vrijwel alle boeren hebben hun pogingen om het hooL droog binnen te krijgen, moeten staken. Ook vele percelen, aardap pelen zullen weinig of geen oogst meer opleveren. Kleurlingenorganisatie in V.S. krijgt boete MONTGOMERY Een rechter in Montgomery (Alabama) heeft de „Nationale vereniging voor de voor uitgang van gekleurden" (de SA. A.C.P.) wegens „minachting voor het hof" een boete van 10.000 dol lar opgelegd. De overheid van Alabama stelt een onderzoek in naar de wense lijkheid van een opheffing van het verbod voor de organisatie om in deze staat op te treden. Er was inzage gevraagd van de ledenlijst van de vereniging, Dit verzoek was afgewezen om de leden te vrij waren voor „economische druk, persoonlijke bedreigingen en ge welddaden". De rechter achtte dit „minachting voor het hof'. f 'I li

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2