öp&Ü! m B. en W.: Géén twee stadions in 't nieuwe sportcomplex Verschillende moeilijke kwesties weer eens ter sprake gebracht Afscheidsavonden op de Schiedamse scholen Geschil met KNVB maakt de voltooiing moeilijk Veelvoudig afscheid bij Huishoudschool J. Penning verlaat prof. Casimirschool Jeugd Jolijt feestelijk in Plantage besloten UIT DE GEMEENTERAAD Begraafplaats-aulahet zieken huis en de Maas-boulevard Nieuiv raadslid KI. de Vrieseliool B Comeniusschool A Spoorlijn door de velden RK-jongensscholen Adj.-directrice H. Pot vertrekt en Werf Schip MET VELE DANKBETUIGINGEN Goed mens op moeilijke post Planta ge-con eert Stenoleraren voor examen T entoonstelling over tankvaart Betere afrit Boerhavelaan Examens Nationalisatie van Hotel des Indes geëist 2 Vrijdag 27 juli 1956 D« zomer, die gisteren bij wijze van uitzondering eens een warme dag bracht, heeft wel z'n stempel gezet op de vergadering van de gemeente raad. Niet alleen dat er een drukkende temperatuur hing in de Raadszaal (de ramen die op een kier opengezet waren brachten meer straat-lawaai binnen dan koelte, hierdoor de wel zeer ongunstige ligging van de zaal accentuerend), maar er waren ook vier leden absent, een ongewoon groot aantal voor Schiedam. Daar burgemeester mr. J. W. Peek tot de vakantie gangers (in Oostenrijk) behoorde, zwaaide de loco-burgemeester, wethou der H. Sabel voor deze gelegenheid de voorzittershamer. Hoewel de temperatuur daar geen uitnodiging voor was, hebben enkele raadsleden met lastige vragen de •wethouders het vuur aan de sche nen gelegd. De heer J. J. Bieze begon er mee. Hij informeerde bezorgd of het feit dat aan de machinefabriek Rietveld een perceel aan de Overschieseweg in erfpacht wordt gegeven voor de bouw van een machinefabriek er niet toe zou leiden dat er schepen voor reparatie in de Schie zouden komen te liggen, waardoor het ver keer op de toch al zo nauwe weg in het gedrang kan komen. Geen kans op, meende wethouder Th. J. z,. van' den Berg. Eerstens repareert machinefabriek Rietveld geen schepen. Bovendien komt er binnen afzien bare tyd uitvoering aan een nieuw wegenplan voor dit gebied, waarbij het verkeer vla een nog te bouwen brug over de Schie, naar de andere kant van hel water wordt verplaatst. De Overschieseweg wordt dan óf een secundaire verkeersweg, óf zal mo gelijk zelfs geheel verdwijnen. Waar is de aula Ook het verheugende feit dat in 1957 het nieuwe gedeelte van de al gemene begrraafplaats m gebruik genomen kan worden was voor de heer K, Bosch aanleiding om de blijkbaar wat pijnlijke kwestie van de aula bij de begraafplaats aan te snijden. Meerdere malen was de toe zegging gedaan dat het ontwerp voor een nieuwe aula aan de raad ter goedkeuring voorgelegd zou worden, maar het is er nog steeds niet van gekomen. De heer A, J. van Lith ondersteunde direct deze vraag. Wethouder Van den Berg (na zyn verbazing onder woorden te hebben gebracht dat juist de heer Bosch, die zelf hd is van de commissie voor Gemeentewerken, deze vraag stelde) zette uiteen dat er plannen zijn in ver gevorderd stadium van voorbe reiding, maar dat cr verschillende moeilijkheden waren gerezen, Het maken van ontwerpen voor nieuwe scholen had voorrang gekre gen zodat het ontwerp voor de aula was blijven rusten. Maar de wet houder was vol goede moed dat het uitgewerkte plan mg m september aan de raadscommissie aangeboden kon worden. De heer Bosch vond de toestand onbevredigend en hoopte maar dat de nieuwe belofte ditmaal ook ver* vuld zou worden. - en de ziekenhuis-vleugel? Het voorstel om de verwarmings- Advertentie fiW.J .....want mogen wij een Canadian van Argentijns rund leder (met het originele loodje van 10 jaar garantie), diq normaal voor 14.90 wordt verkocht, niet een ongekend koopje noemen, als wij hem nu gaan aanbieden voor nog géén tien gulden Zaterdag koopt U zo'n ruime Canadian als reis- of bood- schaptas, een echte lederen Canadian met geruite zijden voering, prima slot en ronde handvaten, een Canadian, zó sterk en zó solide, dat hij tien jaar wordt gegaran deerd, voor bijna vijf gul den goedkoper dan normaak Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Canadians van Argentijns tuigleder, met tien jaar garantie, van 44-90- voor WHKEICENTIWM BIKKEHWEG, Tgl. 29160 installatie van bet gemeente-zieken huis tijdelijk te verbeteren voor een bedrag van ƒ50.000,ondervond te genwerking. De heer W. K. vond dit alles maar lapwerk. In februari was al 45-000,aangevraagd voor ver betering van de barakken en nu dit weer. Er is toch een plan voor een nieuwe vleugel voor het ziekenhuis, waardoor een algehele verbetering zal ontstaan. Waarom wordt dit plan op de lange baan geschoven? Ook de heer A. Hoek maakte zich on gerust over de kwaliteit van de in richting van het ziekenhuis en. de heer H- "lornfeld sloot zich bij de twee sprekers aan. Wethouder Sabel, dia ook op dit punt de burgemeester, die voorzit ter is van de ziekenhuis-commissie, moest vervangen zat met deze op merkingen wat in zijn maag en ver klaarde terecht dat de gemaakte op merkingen thuis horen bij de alge mene beschouwingen op het beleid inzake het ziekenhuis, by de begro ting te. behandelen. Maar toen de heer Bosch de knup pel in bet hoenderhok wierp door een geheimpje uit de commissie-ver gadering te verklappen, vertelde hy toch maar dat het afgeronde plan voor verbetering van het ziekenhuis zeer veel kritiek had gekregen van de geneesheer-directeur, dokter J. H. van den Berg, toen, deze van zyn tocht naar ïndo-China was terugge keerd. Het plan moet nu zeer be langrijk worden gewijzigd en dit kan wel even duren. Daai- de patiënten in de komende winter echter niet in de kou kunnen liggen, stelde hii voor om toch maar het voorstel tot tijdelijke verbete ring van de verwarmings-installatie aan te nemen. Hetgeen geschiedde. Veel bijval Her herziene plan voor de inrich ting van een jachthaven en een café restaurant aan de Maasboulevard (de herziening hield in een drastische bezuiniging op de oorspronkelijke plannen) ontmoette grote bijval bij die raadsleden. Allen .waren het er over eens dat dit een waardige be kroning zou worden voor de mooie boulevard. Tijdensde gemeenteraad vergadering van gisteravond is het nieuwe raadslid, de heer M. ran Harmeien, lid tien de Party van de Arbeid, beëdigd en geïnstalleerd geu»orden- Hij neemt de plaats in van de heer J. Weergang, die wegens het, accepteren van 'n nieuwe gemeentelijke junctie als raadslid is afgetreden. Loco-burgemeester H. Sa bel nam het nieuwe Ifd de eed af en heette hem daarna met een kart woord, toelkom in de gemeenteraad. Maar ir.,K. J. J. Dominions, hoe wel geen tegenstander voor het jachthaven-plan, was van mening dat de zeilers wel wat meer moch ten bijdragen in de te maken kosten en dat de liggelden voor de boten best verhoogd konden worden. Als je een zeiljacht kan onderhouden, dan kan je ook liggeld betalen, meende hij. Helemaal niet, weerstreefde de heer B. Collé. De zeilers hebben vaak moeizaam de jachten zelf ge bouwd en de verhoging van liggel den is een verzwaring van de lasten. De gemeente heeft op dit punt een taak te verrichten, vond hü en hij wüde de watersportverenigingen te gemoet komen m de kosten bij de verhuizing naar de nieuwe zeilh&ven. Wethouder Van den Berg was het ditmaal volkómen met de heer Collé eens, temeer daar de watersportver enigingen toch voor hoge kosten zul len komen te staan bi) de aanschaf of bouw van aanleg-pieren. "Want voor deze pieren zullen de vereni gingen zelf moeten zorgen. De heer H. M. van. Nieuwkerk had, in tegenstelling tot zijn fractie genoot K. Bosch, grote bezwaren te gen het feit dat de gemeente borg gaat staan voor de lening .van ƒ450.000,die de exploiterende n.v. nodig heeft om het café-restaurant te bouwen. Wethouder Van den Berg kon dit bezwaar niet inzien. Handel en in dustrie hebben duidelijk blijk gege ven het plan te appreciëren en dat de gemeente, naast deelname met het relatief geringe bedrag, van 13.750,— in het maatschappelijk ge plaatste kapitaal, borg staat voor de lening (met stevige garanties overi gens) achtte hij wel haast van zelf sprekend. De heer "Van Nieuwkerk was niet overtuigd en was de enige tegenstemmer tegen het voorstel. De andere punten van de agenda, door ons reeds eerder min of meer uitvoerig vermeld, werden zonder discussie aangenomen. A<3vgrientte t M mooi egaal bruin sneller dan ooit! Met één simpele druk op da knop van de bus Panama zonfilter, spuit U een uiterst fijne nevol op Uw huid, die dez» beschermt tegen schadelijke verbrandende zonnestralen, zuinig geen vette handen Koop vandaag nog een bus Fanam» zonfilter fel) Uw apotheker of drogist! U herkent het busja dfnsot aan het ZWARTE etiket. In het Volksgebouw sprak voor zitter M. Boomsluiter, namens de oudercommissie van de Klaas de Vnessehool B, de vele aanwezigen ouders en de kinderen van vijfde en zesde klassen toe. Daarna volgde een non-stopprogramma. Schetsjes, zang en een samen spraak. Een accordeonniste, die be geleid werd door de heer J. Boer, bevond zich ook al onder deze kun dige kinderen. De onderwijzer L, Schil per oord had de regie voor de sectie toneel. Volksdansjes en bewe gingsscholing onder leiding van mej. van Woerkom vormden de af wisseling in dit gevarieerde geheel. Enkele gedichten, o.a. van Staring en A. van Scheltema, werden gede clameerd. Het hoofd der schoot de heer H, Schenk sprak een slotwoord waarbij hij' wees op de grote stap, die de kinderen door het verlaten van de lagere school gaan doen- De heer Boomsluiter dankte de leer krachten voor het vele werk dat was gedaan. De 34 kinderen uit de zesde klas wachtte daarna een verrassing. Als afscheidsgeschenk kregen 25 kinderen een Atlas en isgen ver kozen het boekwerk „De kinderka ravaan". Bij de Comeniusschool A lag het accent donderdagavond op de zelf werkzaamheid van de leerlingen. Hoofdonderwijzer Th. van Woer kom was de rustige regisseur op de achtergrond en de kinderen voer den nerveus en trots hun eigen, schetsjes op, „Hier is een kamer en daar is een kamer" zei de heer van Woerkom en dan kwamen twee jeugdige echtparen met een. eigen interpretatie van een schets van Annie M. G. Schmidt. Vijf en dertig leerlingen kregen een getuigschrift. De heef J. Ze lessen, voorzitter van de oudercommissie, sprak een. kort woord tot het talrijke publiek in Irene. Leerlingen, van de vierde, vijfde en zesde klassen en de ouders van allen waren op deze ouder avond aanwezig- Er werd aan her sengymnastiek gedaan en de muzi kale kinderen lieten zich met hun mandoline of op- de piano ook horen. De heer van Woerkom toonde tot slot nog een instructief filmpje en tot verrassing van allen een filmstrook, die hij had opge nomen van het uitstapje naar Lun- teren op 26 juni. In Arcade kregen 120 leerlingen van de RK jongensscholen donder dagavond hun getuigschrift. Ook op deze afscheidsavond werd gezo*ngen en een toneelstukje opgevoerd. On der leiding van de heer A. Marrevee werd een gymnastiêkdemonstratie gehouden. Pastoor Oorsprong van de Singelkerk sprak de broeder-overste in een vriendelijke speech toe. In augustus loopt de ambtsperiode van de overste af en mot de jongens nam hij op deze avond eveneens afscheid van «de school. De jongens- groep „Jokosi" zong een tiental lie deren. In de pauze onderhielden veel ouders zich met de leerkrachten en de overige bekeken in verband met de Jeixweratuur Arcade eventjes van de buitenkant. Het slot van de bijeenkomst was een massale samen zang met de uitreiking van de ge tuigschriften als waardig besluit van deze klinkende finale. De Huishoud, en Industrieschool verkeerde dezer dagen in een bUjde en In een weemoedige sfeer. De rapporten en de getuigschriften haddfn bij de geslaagden veel blijdschap bezorgd, maar tevens kwam daarbij de weemoed vanwege het verlaten van-de schooi. Ook het afscheid van de adjunct- directrice en één der leraressen, die naar Gouda en Den Haag vertrekken, drukte een stempel op de gemengde gevoelens, waarby bleek dat scheiden toch nooit prettig is. immers weigert er de toestemming voor tc verlenen dat twee verenigingen uit de sectie betaald voetbal tezamen op één veld gaan sP®lcn'Te KC"T, i.,^1 <*„4 hv ir, Enschede twee stadions gebouwd moeten worden. Vnor Srhïcóam wordt deze eis van afzonörrUjke hoofdspeelvelden uitermate Twaai^CSraf?eide stad-mSs^ (leder berekend op 10 ft 20.000 toeschouwers) ongeveer 100*meter van elkaar zouden komen te liggen. Dit zou n avontuur worden, waar de gemeente Schiedam de medewerking aan weigert te verlenen. Maar het meningsverschil tussen de beide betrokken verenigingen, en de gemeente enerzijds en de KNVB an derzijds maakt dat niet alleen de plannen voor de» bouw van een groot stadion onder het loodje is gekomen, maar ook dat de afbouw van het sport-complex ernstig wordt gestag neerd. Immers, van de vraag of er op een of op twee hoofdvelden gerekend moet worden, hangt af de indeling van de bij-velden. De hele uitvoering van het plan Is dus min of meer op losse schroeven komen te staan. Bovendien, zo liet dc wethouder doorschemeren, hangt er nog een soort zwaard van Damocles boven dit sport-complex: wanneer het ontwerp van prof. de Lange voor een groot recreatiegebied op de Zuid hollandse eilanden tot uitvoering komt Is liet heel waarschijnlijk dat er een spoorlijn aangelegd zal worden dwars door dit sportcomplex heen. DU laatste staat noy niet vast maar Is toch wel een uiterst onprettig toe komstbeeld. Dit alles vertelde mr. van Bqcnoven naar aanleiding van vragen die nota- Opening expositie De tentoonstelling Schip en Werf, die door de Schiedamse Gemeen schap ter gelegenheid van de Va- kantiefeesten 1956 m het StedelyK Museum wordt gehouden, zal op donderdag 2 augustus a s. 's avonds worden geopend door de loco-burge meester, de heer H. Sabel, terwijl de directeur-generaal voor de Scheepvaart, de heer W. L. de Vries een inleidend woord zal spre ken over het belang van scheep vaart en scheepsbouw voor ons land. Ter gelegenheid van deze ten toonstelling zal het orgaan De Schiedamse Gemeenschap met een speciaal scheepvaart- en scheeps bouw nummer uitkomen, terwijl m de bekende Miniaturenreeks een deeltje zal verschijnen over geschiedenis van de Schiedamse scheepvaart en scheepsbouw m de vorige eeuw. toen hier ter stede talrijke grote barken fregatten, brikken en andere snelzeilers wer den gebouwd en gereed. Gedurende de tentoonstelling is *a avonds om 13-30 en 21 uur ge legenheid deel te nemen, aan een rondleiding met voorlichting en demonstraties, terwijl op nader be kend te maken avonden, korte ma ritieme films zullen worden ver- ris A. Hoek had gesteld in verband met het voorstel van b. en w. (giste ren. door ons uitvoerig vermeld) om aan Hermes-DVS een verplaatsbaar kleedlokaal te verhuren, te plaatsen bij een van de sportvelden in het nieuwe complex. Voor een twee-clubsstadion had men al een ideale plaats gevonden midden in het complex, maar nu dit plan op losse schroeven is komen te staan, kan men hier geen vast kleed lokaal bouwen en er niet de nodige -waterleidingsbuizen heen voeren. Het verplaatsbare lokaal, later bestemd voor de kleinere verenigingen, komt meer aan de rand van bet complex. Er is spoed achter het voorstel ge zet moeten worden omdat Hermes- DVS van de by-velden is verdreven en nog komend seizoen in het nieuwe complex bij-velden zal betrekken. Volgend seizoen kunnen meer by- velden.' in gebruik wordeh genomen, Een verdere tegemoetkoming is het vervormen van het korfbalveldje in het Volkspark tot trainingsveld van Hermes-DVS. Dit zal echter..slechts voor een seizoen het geval zijn. In een bijeenkomst van schoolbe stuur en het docentenkorps formu leerde de presidente van het school bestuur, mevrouw H. Houtzager— Kruizinga, gistermiddag in een sym pathieke rede haar trots en haar droefheid over dit vertrek. Zij memo reerde de komst van mevr. H. Pot twee jaar geleden. Als adjunct-direc trice is mevrouw Pot de juiste vrouw op de juiste plaats gebleken, met haar speciale taak voor het algemeen vor mend onderwijs is zy een ware steun voor leerlingen en staf geworden. De HAS. lijdt een groot verlies door het heengaan van deze bekwame kracht, maar mevrouw Houtzager hoopte dat mevrouw Pot in haar promotie haar ideaal verwezenlijkt zal zien. De directrice, mej. H. J, Ybes, ver telde dat zij al drie maanden trachtte te wennen aan het idee dat .haar naaste medewerkster zou verdwijnen. Mevr. Pot is twee jaar en xwee maan. den bij de huishoudschool in Schie dam geweest, maar het lijkt wel of zij er altijd is geweest. Veel opbou wend en opvoedend werk heeft zij er verricht. Namens het schoolbestuur en de collega's schonk mej. Ybes als afscheidsgeschenk een fraai refsklok- je. Eén van de leraressen, mevrouw A. in 't HoutBorgers, nam namens allen op wel zeer originele wijze af scheid. Als een volwaardige rederijker droeg zij een lang en vermakelijk ge dicht voor, dat als pointe de capaci teiten van mevrouw Pot onder de loep nam. De adj.-direetrïce werd voorts het boekwerk „Erflaters der beschaving" aangeboden. De leerlingen „Hoe kort en hoe vertrouwd" vond mevrouw Pot haar verblijf by HJ-S. Zij nodigde allen uit in Gouda te ko men, waar, zoals zij meedeelde, steeds de stroopwafels voor haar Schiedam se vriendinnen zouden klaar staan. De leerlingen hadden *s ochtends al afscheid genomen met een gevarieerd programma van zang, toneel en bal let, waarbij een vertegenwoordiging van de kinderen de lerares een ge schenk aanbood. Aan mej. S. F. Bink, die naar een nieuwe betrekking in Den Haag gaat en sedert anderhalf jaar verbondenis aan de school schonk mej. Ybes e«n Jeuk vaasje met bloemen, vergezeld van de vriende lijkste wensen. Daarna bleven allen nog gezellig bijeen onder het genot van goede produkten uit de eigen keuken. De leerlingen van de primaire klas sen hadden 's middags hun getuig schriften gekregen na vooraf in één van de bovenlokalen te hebben ge noten van de drie schetsjes, die hun vriendinnetjes onder leiding van me vrouw A. in 't Hout hadden ingestu deerd. Ook de avondbijeenkomst, waar de leerlingen van de vakklassen hun diploma's kregen was bijzonder gezellig. Hier voerde mevrouw Hout zager het woord. Zij wees de schei denden op het belang van een goede vorming voor de intrede in de maat schappij. HONKBAL Schiedam ontvangt Allen Weerbaar Voor de honkbal-vereniging Schiedam zal in verband met de vakantie zaterdagmiddag in de wed strijd tegen Allen. Weerbaar aan de Boshoek. een zeer gehavend negental in het veld brengen. Naar wij vernamen zal ook werper Re- nierse niet van de partij zijn. Ai heeft Schiedam het afdelingskam- pioensscbap rige week, ongesla gen. behaald, nu bestaat de moge lijkheid dat wellicht Allen Weerbaaj een derde overwinning zal behalen. En dan nog wel tegen het kampi- oens negental. S.V V. krijgt zondagmiddag U.S.C op bezoek, dat met 4 uit 10 geen sterke indruk maakt. Zijn wij goed ingelicht, dan zou ook S.V.V. met invallers moeten spelt.,. Zowel Allen Weerbaar aiu U.S.C. zullen alle krachten moe en In spannen, om alsnog een wedstrijd te winnen en zo aan het degra datiegevaar te ontkomen. Schiedam heeft een eigen ratt-envanger van Hamelrt. Allee» paan de kin deren niet naar een lugubere rots. maar laat Karei Scholten in deze beeld spraak de kinderen voor één avondje i» een andere kuid kruipen, pon derdagavond tons de slotbijeenkomst van de optochten en de verkleedpar tijen by Jeugd Jolijt Voor het laatst dit jaar werd de jurk van zus, de oude hoge hoed van pa of dat gekke ding van oma uit de moitenkast gehaald. Met kleurstof werden de gezichten wat bewerkt (rood overheerste) en sommigen hadden ontdekt dat nylonkousen een allervreemdst effect kan den opwekken als je die voorwerpen niet aan je benen maar over je hoofd trekt. De muziekver. ..Harpe Davids" zal onder leiding van dirigent Al- bert Meij a,s. Zaterdagavond con certeren in de Plantage. Het con cert begint om 3.45 uur en omvat bet volgende programma: J. Psalm 103: 2. Mars: „San Re- mo". Meister; 3, Kalief van Bagdati, Poeielciieu; 4. Pace et La vore, Man- tegazzi; 5. De. garde mars, Corï; 6, Les Saltlmbanques. .Ganne; 7. Caesar en Cleopatra. Boedijn; 8, Florida mars. Duroc; 9. Gezang 113. ROTTERDAM Van 1 augustus af zullen d© lera ren stenografie zich gaan voorbe reiden op het verkort staatsexamen, dat door het ministerie is ingesteld voor de leraren stenografie. Dit examen wordt slechts eenmaal gehouden. Om de leraren volledig in te lichten heeft het college van examinatoren voor woensdagavond 1 augustus een" bijeenkomst belegd in de conferentiekamer van. het Beursgebouw, Het ligt in de bedoeling driemaal per week een les te geven, ter voor bereiding tot het examen. De staatssecretaris overweegt thans ook een examen in te stellen voor typen. Het maritiem museum „Prins Hen drik" boudfc van 31 juli tot 14 sep tember een onderwijstentoonstelling over de tankvaart op de Rjjn. De tentoonstelling is door Phs. van Ommeren N.V. in samenwerking met de stichting Onderwijstentoon stellingen. vervaardigd. In de paas vakantie was de expositie in Belle- vue te zien. Vier groepen uit de boeken van de stad marcheerden donderdag onder leiding van de Jonge Harmonie -an de drumband van de Oranje Gar de naar het Plantage-podium waar hoofdorganisator van Jeugd Jolijt, Karei Scholten de menigte belang stellenden. al opwachtte. Groepsge wijs kwamen de vertegenwoordigers van de wijken op de plaats van be stemming aan. waar Schol ten de vroegsteo alvast wat liet zingen Toen de 300 verklede kinderen en het grote aantal overigen r .zeten waren, sprak Karei Scholten 't welkomst woord. waarby hij zyn teleurstel ling uitte over het feit dat er zo 3f> Gezellig gezeten in enkele ver bonden bovenlokalen van de nieuwe Prof K. Casimirschool Voor b.I.O. aan de Burgemeester Honnerlagc Gretelaan hebben gisteravond en- kele tientallen ouders e" genodig den in aen sfeervolle receptie af scheid genomen van het hoofd der school, de heer J. Penning, die per 1 september met pensioen zal gaan- Veel sprekers hebben getuigd, van de uitzonderlijke kwaliteiten van dit schoolhoofd. Als eerste spreker opende op humoristische wijze do inspecteur van het gem. onderwys de heer sa. Holl de woordenstroom- Hij bracht namens het gemeentebestuur zyn dank voor de verrichte werkzaam heden en hij drukte er zyn spyt over uit dat de heer Penmng slechts een jaar in de mooie omgeving heeft mogen werken en. dan nog temidden van tientallen onrustige werklieden. Hij memoreerde zyö bezoeken aan de oude school in de Gedempte Baansloot, waar hij op merkte dat de heer Penning, in moeilijke omstandigheden, rnoeilyk werk "bijzonder goed heeft verricht. „Het is eenvoudig om te zeggen dat uw werk rozengeur cn mane schijn is geweest, maar dat is niet waar", aldus de heer Holl, „voor honderden kinderen bent tf de ideaalvorm van de mens geweest. Dat is een groot voorrecht, en als u dit wilt bedenken dan is deze by- eenkomst voor u een feest. Mag ik u namens het gemeentebestuur dank zeegen voor het feit dat u een goed mens bent geweest op een moeily'ke post". Daarna kreeg de „oude baas zoals by al genoemd was en zich dan ook maar zo aankondigde, hot woord. De heer K. J. Hsyboer tot 1942 hoofd van de school vertelde hoe hij m 1S20 de heer Penning van een school uit Rotterdam-west had „weggehaaid". Tweeëntwintig jaar hadden zij samengewerkten de heer Heyboer had daarby erva ren dat ..Penning een vont was om op te rekenen". Hij was wel eens jaloers geweest op de man die zoveel gezag en genegenheid bij de kinderen had De spreker haalde nog oude herinneringen op uit die periode m het „oude gebouw". Namens de collega's sprak de heer G- H. Sterk, hoofd van de Erasmussehool B. Deze verhaalde van de moeilykheden, die vroeger en ook nu nog wel bij de ouders 'rezen als zij een advies kregen om hun kind naar de buitengewone school te sturen. Het was dan al tijd Penning, die met een enkel woord de aversie bij de ouders wist te bedwingen, zyn verklaringen vonden steeds weerklank. Het wnd. hoofd, de heer Voet, de heer W. de Raaf (personeel), de heer C. Landsbergen (concierge), de heer Houtsma (namens de col- Vandaag is de afrit van de Rottei - damsedijk naar de Boerhavelaan weer voor het verkeer opengesteld. Er is maanden aan gewerkt, maar de afrit is nu dan ook danig ver beterd. De rijbaan ts een meter bre der gemaakt, hetgeen ten koste ging van het trottoir en van het gazon iangs de dijk. De belangrijke verbetering is echter wel. dat de heel scherpe bocht is afgerond. De langgerekte tong tussen dijk en afrit is achttien meter ingekort, waardoor voorai vrachtwagens de bocht makkelijker kunnen maken. Verder is er nog een Jicht glooiend voetgangerspad ge maakt op dit gedeelte. Hier is tevens een bushalte ge vestigd. Het ligt naar wy ver nemen. in de bedoeling, de tram halte met de vluchtheuvel meer naar het oosten te verplaatsen, zodat er meer ruimte komt voor de afritten van de dyk. weinig gekostumeerde kinderen aan wezig waren. Een dertigtal A.J.C.-ers kwam daarna roet een. serie volksdansen en aan het slot zong de groep het lied van „vader Abraham", goed bij gestaan door de duizenden aanwezi gen. Een kleine artiest liet zijn hoed op zijn wandelstok, tot vermaak van allen, op de maat meedansen. De poppenkast en de sprekende pop van M. Majeu hebben de jongeren daar na een gezellig tydje bezig gehou den. Aan het slot liet Scbolten een kracht «tot oen volgende maai" horen. Getracht zal worden de pro gramma's in het vervolg geheel met eigen krachten te vullen. Jeugd Jolyt had dit keer de mede werking van talrijke Jeugdleiders, A.J.C., C.J.M.V.. Verkenners en dc muziekgroepen. Ook de oudgedien- v de, de eigenzinnige ezel van „tafel- i veidt, S. A. Zonneveldt w. y. stnen. tje-dek-je" ontbrak natuurlijk niet. «L v. Word rag w. M pruyt. M. Sinjor- Onderweg, hossende in hun 'antM'i- I B&eeii. G. Delfos.' l'. sche gewaden hadden de kinderen y-e!jer. J. Rook, A- Schoenmakers. K. Jubilaris bij H. Huisman- Maandag 2al de heer H. J. de Jong 25 jaar in dienst zijn van de firma H, Huisman, herenkleding. De jubilaris, die als jongste bedien de in het bedrijf begon, is thans procuratiehouder en heeft de lei ding van het gehele administratieve apparaat. De leceptie met huldiging haeft maandag om 10.30 uur plaats in het bedrijf .aan de Korte Hoogstraat 35. Voor het mulo-diploma-a slaagden: H. Bertels, H. Boom. J. Kemgerman. C. Kroeze, M. v. d. Mook, 3. v, Oostrom N. v. d. Piafe, F. Saas, W. vermande, C' Wijntjes, B, Etman. E Ernst, K, An- séms, A. v. Duyn. L. Groenhorst, M. Maagdc erg. F. Verzylpergh, W. Wil, b. van eeffelen. T. Mampaelj. J. v, d. Berg, E. Betti. C. Bol, R. Booman, E. v. d. Graft, C. Botermans, J»f. v. d, Vlugt H. Clmstlaanse, T. Lunsmgh, A. v. Maarel, B, Moerkerken. L. de Zwwt, I. Willcmatein, W, v. d. Helm. A, Sonne- al veel plezier, maar het grote slot, waaraan, alle wijken hebben meege daan, zal nog iang in hun geheugen blijven. lega's van de r,-k. en prot, chr. b l.o.)de heer C. P. de Koning (Lindenhof) de heer Van .Wamelen van de ouderconumssie, school-arts dr. J. A. van Haaften en de heer W. C. de Vries van de naastgelegen Thorbeckeschool, roemden alien de kwaliteiten van het scheidende hoofd. Van de ouders kreeg de heer Penning een fraaie ets en een aan tal grammofoonplaten en het perso neel van de school deed hier een pick-up- installatie by. Tot slot dankte de heer Penning de vele sprekers voor hun. waarderende woorden. Op deze gezellige en van dankbaarheid overvloeiende bijeen komst was ook bet nieuwe hoofd, de heer H. W. Feenstra, aanwezig. BURGERLIJKE STAND Geboren Ronald J„ z. v. A, E, Swi- derskj cn A. Kool; Viola P-, d. v. S, H. GtUiger en J. Byloo; Peter. z. v. J. w. Donkers en M. H. Hazewlnaus; Mana Jt., d v. H, J. van IJzendoorn on L. P. J-* A. Steaatman; Willem P., z. v. W. T. van den Berg en A, TVfeij- boom; Cornelia T. M., d. v. A. M. de Raay en C. M. S. M. van de Water. Gehuwd: J C. Nels 48 J. en N v. d. Linden 49j: G. San tra 26 3. en E, 3. M. Buurman 22j: H Steenbergen 24 j. en P. L. Mijs 20 j; F. Scholte 24 j. en ff W van Beek 20 j; J- van Dyk 24 j. én JU. Vink 20 j; J. v. d. Kraan 27 j. en J. A. van Nüortwljk 2SJ; P. C. Penmng 29 j. en J P. van Tilborg 22 }i- M. W. N. Houcbjk 27 j. en T. C. H. Wols 24 j; R. Polderman 22 j. en H. Willen» 23 J; H. A. M. van Beesten 30 2. en C. J. van Troost 23 j; P. J. van Hagen 29 J. en 3. M. Kooijman 25 j; J. P, v. d. Heuvel 19 j. en M. A. van Vugt 21 j! F, W, van Ark 23 j, en J. F. v. d. Laar 17 31 G .v -d. Zee 25 j. en T. H. C. Scholte 2lj;M. Faasse 24 j. en J, 3- Boender 19 3; W. Krauwinkel 23 en A. C. Plomp 21 J; A. G. Dm- genouts 24 j. en P. F, Gódde 25 5: T. A. dB Veth 24 j. en E. M. deRaad 21 J: F. L. Talmon. 29 j. en W. P. van der Gaag 27 J. Overleden: M. Bergman, 84 jaar, wed. van J. H. Slüijters. Ondertrouwd; F. W„ van Bergen 29 j. en W. Vaik 24 i: D. A. Blok 24 j. en B. C. Hoenderkamp 21 j; W. C. van den Broek 26 j. en M. A. Rijsdtjk 19 3: F. J. Gabridge 25 j en N, Zuijdgeest 24 0. Guls 29 j. en A. Admiraal 25 j; W de Jong 22 J en ivf. 3. H. Lens- veld 21 j; M. Khnge 23 j. «m P> P«s IS 2,3. F. Korpel 22 j. en A. ML de I Krb 30 iï E. P. Nuijtttick 26 J. en M. T. Wuisman 27 j; J. Oslnga 29 j. en M. de Jong 24 i; A. W. Parent 27 j. e» 3. Sehoondorp, M Mansvelt. 3. Martinet, M. de Jong allen te Rotterdam. Eveneens' voor Jict mulo-diploma-a slaagden: S. v. Loon, L, v. d. Lite, CapcUe a/d l.Tssel, M. vreugdenhit te Dtrksland, J, Westhoeve te Ouddorp. J. van wynen te Poortugaal, A. de Zanger te ffeen- vliet, "W. van Gendcren te Knmpen aan de iJssci. G. v. d. Berg te Krimpen aan de Lek, 3. Blaak te Mijnsheren- Voor het muio-dhp!oma-b slaagde S. Molze de Chateleux te Rotterdam. Geslaagd voor het examen Engels M.O.A. de heer F. J. A. Mostert te Rotterdam, DJAKARTA. Stakend hotelper- -"Soneel heeft in een resolutie, die i" overhandigd aan dc tweede vice- voorzitter van het Indonesische par lement, Aroedji Kartawinata, de na tionalisatie geëist van Hotel des In- des, het bekendste hotel in Indo- nesié. De staking in het hotel des Indes, dat eigendom is van een Nederlan der, heeft reeds drie weken geduurd en is veroorzaakt door nieuwe^ werk voorschriften, waartegen het perso neel bezwaar had. F. Zijtveld 24 3: B, H. Roes'i 27 J. en A. 3. Peeteers 24 Ji C. van ftoouen 28 j. en G. de Jong 21 j: J. v d Ster 23 j en C J, Harlaar 17 j: P W Vlas veld 25 l. cn C. van Uden 21 j; E B. G. M van de Voort 31 3. en M. L. P. van der Énde 30

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1