sramp na Grootste s ondergane; van scheep; NIXON, de remplacant I itanic Passagiers ten prooi aan angst en vrees Christian Dior's Magneet-lijn EEN NIEUWE JNEW LOOK" Parijs: „Diefstal55 Witte Russen tóch actief geweest Mag Aero op ïTdams vliegveld werken? Haar mode- '56-'57 BELASTINGAMBTENAAR MET VERZAMELING VAN GRAPJES OVER DE BELASTINGEN Grootste collectie van gehele wereld de Acht doden bij ondergang van Andrea Doria" rp 55 NVV is tegen vrijwillige verzekering Jongetje gedood bij verkeer son geval NAASTING SUEZKANAAL Londen: „Egypte gek EMIGRANTEN-ORGANISA TIE ZEGT: Nederlanders overwogen óók actie Labour: Schaft dienstplicht af Poolse premier erkent fouten Winst bestemd voor Nijldam Kort geding moet beslissen: Conflict tussen aandeelhouders iiiiiiiB mm Oost-Duitsland laat gevangenen vrij Vrijdag 27 juli 1956 3 NEW YORK. De golven hebben de „Andrea Doria" verzwolgen. De trots van de Italiaanse vloot, de luxueuze by«a dertigduizend ton metende mailboot ligt, ondanks stalen waterdichte schotten, op een diepte van 75 meter in de Atlantische Oceaan. Sinds de ondergang van de ..Titanic" is deze scheepsramp de meest dramatische uit de geschiedenis van de moderne zeevaart. Van de 1709 opvarenden zijn er volgens de laatste berichten acht omgekomen. Dit aantal is ongelofelijk klein ais men zich de benarde situa tie voorstelt, waarin dc schipbreukelingen verkeerden. Wonder boven won der was er, ondanks de bijna hopeloze toestand, geen sprake van paniek. Deskundigen vragen zich af hoe deze noodlottige botsing met de „Stock holm" m volle zee mogelijk was met een moderne radarinstallatie azn boord. Even na drie uur elf uur na de i in pyjama verlieten de passagiers aanvaring dook de boeg van de zinkende boot. De pompen^ werkten, In New York verleenden vijfhon derd havenarbeiders assistentie bij de debarkatie. Het Rode Kruis deel de kleding uit. Het Italiaanse schip was genoemd naar een admiraal uil de zeventien de eeuw. Er waren prachtige schil derijen aan boord. Het schip stond museum". De mailboot was laag ver zekerd. „Andrea Don«naar voren en even later vas het machtige schip voor altijd verdwenen. Bleek, met de lip pen op elkaar geperst keek kapitein Gennaro Cassiani vanaf een Ameri kaanse kotter naar de ondergang van ..zijn" schip. Slechts enkele minuten daarvoor had hij op bevel van de Italiaanse minister van Koopvaardij met vijftien leden van zijn beman ning de mailstomer verlaten. Op zijn gezicht stond het te lezen; ,AVie is dc schuldige, de Zweed of ik?". Hoe dan ook, kapitein Cassiani is een moedig en kundig zeeman geen ogenblik aarzelde hij nadat ae voor IJsschotsen versterkte neus van het Zweedse passagiersschip dc „An drea Doria" in de flank met donde rend geweld doorboorde, zijd beve len waren klaar en beslist. De aanvaring gehemde toen een groot gala-4ausfees^ 'n volle gang was. Een dag later zou de reuzen- maiiboot in New York aankomen. Twintig minuten over clt k-vam ac hevige schok, die elke opvarende zijn leven lang 2al berinneren. De chef van de New York Times in Madrid i met zijn twee kinderen moeten bi] de aanvaring op slag zijn gedood. Zijn vrouw lag in een als een harmonica ingedrukte cabine en hoorde pas uren later, toen zy eindelijk door de be manning werd bevrijd, van haar zware verlies. Een klein meisje, de twee jaar oude Maria Dooner, werd door de schok overboord geslagen. Haar moe der aarzelde geen ogenblik en sprong haar achterna. Een paar minuten dobberden zij alleen rond in de gol ven. Een reddingsboot van het Zweedse 'schip pikte de moeder ec bet dochtertje op. Het aantal gewonden is nog met bekend, maar het zijn er veel. Het schip maakte onmiddellijk zware slagzij en de passagiers tuimelden langs de sterk hellende dekken om laag. Door de slagzij was het spoe dig onmogelijk sloepen te strijken. Er werden SOS-semen uttge?x>nden en zestien schepen stoomden onmid dellijk op volle kracht te hulp. Het, enorme Franse passagiersschip „He de France" was spoedig ter -laalse er. ook het vrachtschip „Cape Ann Het Italiaanse schip wierp touwlad ders uit waarlangs eerst vrouwen en kinderen afdaalden, naar de langszij komende reddingsboten. De ladders zwaaiden hevig waardoor de ont scheping slechts traag vorderde. Toen later de mannen aan de beurt kwa men ging het vlugger. Als hulp niet zo snel was gearriveerd waren zeker veel meer passagiers.omgekomen. Angst en vrees beheersten urenlang öe passagiers van de „Andrea Doria". Moeders zochten kinderen, die over al huilend rondliepen of met grote starre ogen van stomme verbazing stonden rond te kijken. Door de luid sprekers riepen rustige en kalme rende stemmen constant mededelin gen en aanwijzingen om. Stewards renden van dek naar dek; „Schip verlaten, zwemvesten omdoen". In de radiohut herstelden marconisten koortsachtig beschadigde toestellen. Noodkreten werden de ether in ge zonden. Geestelijken liepen tussen de passagiers rond, zegenend en troos tend. 4. De grote reddingsboten van het maar konden het water met verstou-1 AMSTERDAM, Het rapport ..Ziekenfondswezen" van het Cen traal Sociaal Werkgeversverbond, waarin, zoals wij gisteren reeds meldden, wordt aangedrongen op het vervangen van de verplichte verzekering door een vrijwillige ver zekering ten behoeve van alle Ne derlanders, wier inkomen een be paalde grens niet te boven gaat. is in kringen van d« werknemersorga nisaties met weinig instemming ont- vanges. Zo vernemen wij van NV V-zijde. - - - 3 dat men bij dit vakverbond staat op dan vok bekend als een „drijvend j standpunt van de verplichte ver- T>» m.flw. zekertee hetgeen ook reeds tvas se- j bleken op het in april gehouden spe- t ciaie congres van het NVV, dat was gewijd aan vraagstukken van het zie- 1 kenfondswezen. Toen bepleitte de i heer J Landman, secretaris van het NVV een verplichte volksverzekering met een bepaalde loongrens. Tevens is men in NVV-kringen voorstander van een verplichte verzekering tegen 1 grote risico's van hen, wier inkomen boven de welstandsgrens ligt WERKHOVEN. Gisteravond 1 omstreeks acht uur is de tien-jarige Jan Keyzer door een verkeersonge val om het leven gekomen. Het jongetje reed op een fiets1 achter een hooiwagen. Plotseling kwam hij.achter-de wagen vandaan en werd toen aangereden door een j bestelauto van de firma De Bruin uit Werkhoven. In een ziekenhuis tc Utrecht is het jongetje, het enige zoontje van de bekende Elfsteden- 1 rijder Piet Keyzer, overleden. Met 'n zwaargehavende voor steven kon het Zweedse schip Stockholmop eigen kracht de haven van New York be reiken. De neus van het schip 1 ras versterkt voor het b reken van ijsschotsen -en sneed als een mes door de stalen water dichte schotten ran de „An drea Doria". Terwijl DIOR reeds rijn col lectie toontwordt in het ate lier van CARVEN nog koorts achtig peicerkt om de leatsïe hand te leggen aan de nieuwe creaties. Geheel links de Zuid-afrikaanse ster-mannequin Audret, 20 jaar oud, taille 0.635 m, donker mterhjk en groene ogen. Dit werd gisteren, op een door het comité „Vrede en Vrijheid" ge organiseerde persconferentie mede gedeeld door de Armeniër Serge Krikortan, perscontactman van de NTS. De heer Krikorian kritiseerde het beleid van de Nederlandse regering in deze zaak en 2eï, dat het optre- den van de politie niet in het be- 5nzer verslaggevers) lang van de Russische bevolking DEN HAAG. De uitwijzing van was geweest. De Sowjets, zo zei de vier Witte Russen, die naar Ne- hij, hebben hiermee bereikt, dat de derland waren gekomen om boek-1 opvarenden van het Russische smal- jes en pamfletten uit te delen on-1 deel de indruk hebben gekregen der opvarenden van het Sowjet-j dat 't Nederlandse regime ook een schip "die" iêdër ólaats bieden aan smaldeel in Rotterdam, politie-regieme is. en dat anti-com- SSonSetd BMsnnen *23™ aan c Êecf', ,nlct 'erh'nda"J, nat de :n mumsten in de zogenaamde vrije boord blijven Ito! allien aan- jS£ïkI"".aa11 de„ M»ln, «Monda wereld als oorloesophitsers worden gewezen lp de U {Van onze correspondenten) LONDEN. Het nieuws van de naasting van het Suezkanaal be reikte Eden gisteravond tijdens een diner, dat hij aan koning FeisaI van Irak en premier Noeri es Said aan bood. Ook' de oppositieleider, üaitskell, en een aantal ministers waren aanwezig. Bij de middernach telijke besprekingen, die op het di ner volgden, was ook de algemeen- directeur van de Suez-kanaaL maat schappij, de heer Georges Picot, die juist in Londen vertoefde, aanwe zig. Over het resultaat van de ge sprekken werden geen. mededelin gen verstrekt. Venvacht wordt, dat heden het Engelse kabinet zal bij eenkomen en het ligt voor de hand. dat in het Lagerhuis een verklaring j schappij, zal worden afgelegd. Alexander Cadogan, één der drie door de Engelse regering benoemde Engelse administrateurs der kanaal maatschappij, zei dat het nieuws 'n volkomen verrassing was. Hoewel er al twee jaar lang aanwijzingen ïn deze richting waren, geweest, had niemand gedacht, dat de Egyp- tenaren „zo gek" 20uden zijn. Hij geloofde niet. dat zij in staat zouden zijn het kanaal behoorlijk te ex ploiteren en betwijfelde of de bui tenlandse technici en experts thans zouden willen blijven. In financiële kringen werd de me ning geuit, dat deze bruuske daad Egypte's internationaal krediet niet ten goede zal komen. nister van Buitenlandse Zaken Pi- neau tot nu toe de Europees-Egyp tische verhouding had willen hou den. De reacties der politici tonen in het algemeen een door ironie bij gekleurde verontwaardiging. „De heer Nasser," zei de heer Maurice Schumann, „heeft al aardig geleerd hoe dictatoren zich ontwikkelen. Heeft ook ai iemand hem. verteld hoe het met ze afloopt?" DEN HAAG Van de kant van de Nederlandse regering Is er voor alsnog geen commentaar. Nederland heeft geen aandeel in de maat schappij. Er zijn wel Nederlanders werkzaam bü de otiderhouds. en loodsdïenstcn van de kanaalmaat- I "Van de Amsterdamse scheepvaart 1 zijn het in hoofdzaak de schepen van de maatschappij „Nederland", f die het kanaal passeren x'an en naar Indonesië- Voor de maatscbap- pij bestaat er geen aanleiding om tot maatregelen over te gaan, aan gezien de kwestie op politiek in ternationaal niveau ligt. Of er moeilijkheden uit de nieuwe situa tie kunnen ontstaan, dient men af te wachten. Shell Tankers N.V., waarvan grote olietankers het kanaal veel gebruiken, deelt mee, dat de nieuwe situatie nog met kan worden be oordeeld. Men kon daardoor ook nog niet vooruitlopen op de vraag of bij een aanzienlijke verhoging van de hanaalgeldcn eon vaarroute om Afrika heen in overweging zou komen, vrijwillig en op eigen initiatief naar Nederland gegaan, waar zit onge merkt hun propaganda-actïviteit hebben kunnen volvoeren. gesnelde schepen. ,n avondkleding ot j adat Son j werd, zyn een aantal andere leden (Van onze correspondent) LONDEN. De Labourpartij zal dingdag in het Lagerhuis haar motie ter afschaffing van de dienstplicht tegen december 1958 ter sprake bren gen, maar het wordt thans zeer be twijfeld of de regering daarmee ak koord zal gaan. De recrutering voor het beroepsleger is nog altijd niet voldoende. De Labour-oppositie is weliswaar van mening, dat de afschaffing der dienstplicht met de NAVO-bondge noten moet worden besproken, maar vmdt kennelijk, dat het laatste woord aan Engeland zelf is. De Labour- motie vraagt ook om „aanzienlijke bezuiniging" in de defensie-uitgaven. De regering is het hierover nog steeds niet eens. Achter de schermen wordt er hard gevochten om grote bezuinigingen in, de zg. conventionele strijdkrachten tegen te houden. Er is in ieder geval een grote kans. dat eventuele bezui nigingen op de conventionele strijd krachten grotendeels weer zullen worden opgeslokt door de steeds stij gende kosten van de bewapening met kernwapens. Vervolg van pag. 1 ZIEHIER de achtergrond van Stagsen's poging, gouverneur Herter van Massachusetts ah vice-president aangewezen te krijgen, liet is een tamelijk opzien barende daad van een lid van Eisenhowei't eigen kahinet. Eisen hower zelf kan er zich moeilijk geestdriftig over uiten; het is ech ter haast ondenkbaar, dat Stassen cle president zelf te voren niet heeft ingelicht. Herier, een man die tot de „liberale" vleugel van de partij belloon, heeft intussen verklaard, dat hij Nixon steunt. Men lette ech ter op. dat d;t iets anders is dan een zich niet beschikbaar stellen, wanneer de keuze desondanks op hem zou vallen. De discussie is in ieder geval ge opend; en het is een noodzakelijke De heer Krikorian was van me ning dat desondanks positieve re sultaten waren bereikt. Ook van Nederlandse zijde is overwogen propaganda te voeren PARIJS- „De nationalisatie van het Suez-kanaal Is geen nationalisa tie", verklaarde Paul Reynaud, een bekend rechts afgevaardigde en fi nancieel expert, onmiddellijk na het bekend worden van het nieuws in Parijs, „het is een diefstal". De Egyptische politie heeft het hoofdkantoor van de compagnie met rust moeten Jaten, want dit ligt in Parijs. Dit hoofdkantoor, dat ge- I meenljjk een onopvallend bestaan i leidt, is plotseling middelpunt van i Vorvatli* l aller aandacht geworden. Een hoge erv,uk van 1 functionaris van de compagnie heeft f de economie van West-Europa ge- een eenvoudige, maar veelzijdige heel verlamd zou worden opmerking aan de wereld gegeven. Volgens diplomatieke waarnemers .De heer Nasser/' zei hij, „praat heeft Engeland volgens de Brits- PARIJS. Eindelijk dan na dagen van hevige span ning en nerveuze bedrijvigheid in de wereld van de haute couture heeft Christian Dior onbetwist heerser ïn het rijk van de mode zijn wintercollectie 1956 aan het publiek getoond en wat het eerste opviel was de on gewone lengte der rokken, die bijna reikten tot de enkels. Een ander opmerkelijk aspect van DIors winter-creaties is de natuurlijke vrouwelijke lijn de bneze vol en vrij. AI Diors modellen waren gegoten in de ronde vorm van een „magneet", daarbij geheel afwijkend van zijn strenge „pijl-lijn" van het afgelopen seizoen. Met kreten van verrukking be groetten de vrouwen, die opeenge pakt in Diors elegante salon zaten, de nieuwe creaties die herinnerin gen opriepen aan de „New Look" van Ï947, toen Dior voor hot eerst de lange rok lanceerde. Alle aan wezigen schenen verheugd met de nieuwe lange ïok na twee jaren in japonnen gelopen te hebben, die even onder de knie reikten. Met aflopende schouders en keursjes tot aan de lange rok gaf Dior zyn mannequins haar vrou welijke figuur terug na een jaar van een rechte jacket-stijl met op gehoogde boezem. Vele van zijn creaties vertoonden echter dezelfde lengte als die van het afgelopen -w- se|zoen( maar zqn „New Look" lanceerde bij in een sene middag- (E7r,,3?Wi* cocktail-japonnen, die van de i n-i- v-gen is dan de rechte „pijl-lijn". Maar Dior toonde ook vele slanke japonnen in prinsesse-styl als basis voor cocktail- cn avond-japonnen. Hier legde hij de nadruk op een hoge taille door van de boezem af de plooien te leggen. De collectie had een warmte en frisheid, die men aï meer dan een jaar in Diors salons had gemist Voor zijn complets en mantels had Dior gebruik gemaakt van wol len stoffen, die er comfortabel, warm en draagbaar uitzagen. Voor de late middag kleding was rag fijne mousseline gebruikt. d:e de draagster een fragiel vrouwelijk aanzien geeft, in tegenstelling tot het sportieve air van de ochtend kleden g. Bruin met zwart voerden de bo ventoon in de collectie. De kleur van de ochtend-japonnen varieerde van aarde-bruin tol mosterd- en topaasgee] In de middag- en avond-japonnen voerde aardbeiënrood de boventoon. Opgevulde schouders boezem vol en vrij. rok op de heup gepoft 'x; ji het j gehele collectie gemakkelijk j meeste applaus verwekten. Zijn basiskoajjjum: opgevulde i schouders, nauw om de heupen sluitend jasje, een mm of meer ter j hoogte van de taille geplooide en gepofte rok (wijder op 'de heup dan aan de zoom, de Hollandse rok, i zoals Dior deze noemt). Andere creaties hadden echtei de hoge taille behouden, gesierd met Martingale en Cummerbund cein turen. Los vallende mantels geven het silhouet nieuwe proporties in te genstelling tot liet uiterste slanke, dat verscheidene seizoenen lang de mode was. Achteloos om de hals ge slagen sjaals, stola's en dassen verbergen, de halslijn overdag, in tegenstelling tot de blote hals die tot dusver de voorkeur van mon sieur Dior genoot. De meeste vrouwen zullen zyn creaties met vreugde begroeten we gens de achteloze volheid die meer flatteert en gemakkelijker te dra- Een reeds bijna 26 jaar vergeten Ujn, de Romance, zal deze herfst weer opgang doen in de coiffure. Het kap je Tier lt soepel or er de oren ere tcordt naar het gelaat ge streken. Er ctjn drie lengten van haar mogelijk, n.l, 0, 6 en 3 cm, waar van v hier de «oor- beefden ziet. {Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Terwijl er nog hard wordt gewerkt om het Rotter- vliegveld Zestienhoven gereed nnj„, j tj j v ï- i"T; »'ij, njHimi neext rjngcidjuu «.ulceus ue u uu u zee/1.edL!^ Td,e i alleen over de inkomsten van de I Egyptische overeenkomst met het te maken voor de ontvangst van bet jS11aJfteö.°?n. bezocht. Bij hetcompagnie, een normale boekhouder recht troepen terug te zenden naar eersle vliegtuig, moet de president rvJJi Hf3 Lonule tot bestrijding van weet, dat er ook uitgaven zijn. Als j de zojuist ontruimde basis aan het van de Amsterdamse rechtbank zich c-oncentrauekampen was namelijk u de laatste ook in uw beschou- kanaal. Maar Engeland kan zich wel bezighouden met een verschil van. een namf nr tn n„ k m ec, ml. o i een pamflet in de Russische raaï wing betrekt en dan bovendien nog tot de" Veiligheidsraad wenden. NfA-t mcn .??der matr9" i va» de inkomsten aftrekt, blijft er Nasser kwam tot zijn besluit nadat oxncieren wilde versprei-met genoeg over om veel irrigatie- oorbercidj zen en den. versprei- met genoeg over om veel irrigatie- Engeland. te bekostigen. "Want het ka- bank hun -j i wcnvouscii, >»cf<n iiev ».«- oanx nun aanDiecung ingeiro.KK.en bestuur naai is een kostbaar werk, dat veel 'hadden om Egypte te helpen bij het het toekomstige vliegveld van 'U u£ actie echter nebben stnn ca* onderhoud vergt." - zou de actie echter hebben stop ge zet, toen bleek, dat de Nederland se regering niet graag zou zien, dat anti-communistische propaganda ge maakt zou worden tijdens het Rus- mening tussen de twee aandeelhou ders van de N.Y. Aero Gronddienst Amerika en de Wereld- j over hei al of niet verrichten van aanbieding ingetrokken diensten door deze onderneming op u~* 4t~~ de bouwen van de stuwdam, Engeland Nu de Egyptische kwestie acuut en Amerika hadden aanvankelijk 70 iS geworden, en daarmee concreet, 1 verwijdert ze zich met grote snel- Maasstad. Gistermiddag verschenen de advo- heid van de welwillende, maar niet - - ------- - -* l AVMt-- - „wu v „ii uc wciïviii^uuc, maar "cieLe bezoek aan ons land. erg reële atmosfeer, waarin de miljoen dollar aangeboden maar j eaten van beide partijen tijdens een trokken hun aanbod in nadat Egypte kort geding voor de president. Vol- wapens kocht van communistische j gens mr. N J. Kappeyne v. d. Cop- landen. pello, advocaat voor de eisende par- (Vatt een onzer verslaoqevers) AMSTERDAM. Meneer E. J. H. Volkmaars uit Amstelveen hoofd wa» de Douane-recherchedienst, is een merkwaardig man. Niet in de eerste plaats, omdat hij uit een fa- niet. „Er zat daar vroeger een wol firma in dat kantoor", verduidelijkt de heer Volkmaars. Een van de mooiste papieren uit de verzameling is het loonbelasting formulier, dat de Nederlandse belas- S" JiVüS-.t" -?l J",*»"- I tingbctaler In 1941 weed loegezgn- eia-en tU/intig jaren bu de belas- I den. Onder de vraag „Zijt ge gehuwd ste kaart schreef Spier: Wat is tiw of zijt ge ongehuwd" staat de op- oordeel over den man. die u der ge merking „Doorhalen wat niet te pas iyke open briefkaarten stuurt? Én tin gen heeft gewerkt. Wel om zijn liefhebberij: liy is de trotse bezitter van de giootste verzameling grap- jes-over-de-belasttng ter wereld. Het bekende spaat^otje in de vorm van het hoofd van minister Lieftinck ontbreekt uiteraard niet in zijn verzameling, en in de boeken, nadere toelichting. Ik nodig U mits- boven schreef Les Eehos: „Vraag dien uit den 4 December 1937 des nou niet alles tegelijk", voo» middags te 9 3/4 uur te mijnen- Ir» de collectie zit ook het oude/ kantore te willen komen teneinde vaak herhaalde grapje van dc se- die toelichtingen te geven cn daarbij cretaresse, die tegen de bezoekende de noodige bewijsstukken mede te inspecteur van belastingen zegt: brengen. De Inspecteur." Bij de eer- „Inderdaad, meneer Bulkmans ver. 1 j. v. j.. jaren heeft gevuld met getekende LONDEN. - De Poolse premier i Elsenhowf kandidaat steltgrap,es, met korte stukjes en met Ovrankïewir.7. heeft erkend <VaI om«at ze geen keus heeft, zou onder i reportages uit honderd binnen- en omstandigheden via een achterdeur i buitenlandse bladen ontbreekt van- .„„u a i w.i tj i 1 zelfsprekend niet de schier onuit- loch iemand in het wille Huis kun- [putteiijkc voorraad grapjes over het tien brengen, die de natie niet wenst, i enfant terrible, dat zijn ouders bij Bob Taft en zijn aanhang zijn in l douane door de mand doet val- 1952 xerslagen eo het is van be- e£r is ook het g^je van Jo Spier lang, dat wordt vastgesteld of dit Jozef Cyrankïewicz heeft erkend dat de party fouten heeft gemaakt. In een rapport aan het centraal comité van de Poolse communistische party zei de premier: „Wij beseffen allen dat de bereikte levensstandaard niet ïn overeenstemming is met de behoeften van de massa," De premier zei, dat de woningnood op het ogenblik het ernstigste pro bleem in Polen is. Ook zijn er niet voldoende ziekenhuizen. Doelend op de onlusten in Poznan zei Cyrankiewicz dat een van de vele grieven van de ontevreden arbeiders was, dat ze voor de belas tingen, die ze moesten betalen, al jaren lang verkeerd, waren aangesla gen. De belastingen waren buitengewoon hoog en onwettig, zei de premier. een principiële uitspraak dan wel een opportunistische handeling is geweest. Handhaaft Nixon zich, dan lijkt de kans niet gering, dat de verzwakte Eisenhower bij de ver kiezingen in de herfst over hem struikelt. Dit riskeert een partij, die kortzichtig en reactionair genoeg zou zijn, deze uitdaging te richten aan het Amerikaanse volk. van de man in een enorme auto, wie door een voorbijganger wordt ge vraagd: „Mag ik alstublieft het adres van uw belastingconsulent hebben?" Op de auto staat 't nummer G-50337. „Ik heb het toen meteen even nage keken", zegt de heer Volkmaars, die tenslotte zelf een concientieus belas tingman is, „het was het nummer van Spier's eigen auto". En meteen vertelt deze verzamelaar van het opschrift op het belastingkantoor van Bremen: Een goede herder scheert zyn schapen, maar vüt ze iiiyüiiiiiili komt". De heer Volkmaars weet bij de tweede: Ik ken zoo'n man!.,, ook een voorbeeld aan te halen van i hij is inspecteur der directe belas een geval, waar een cartoon een be- j tingen. ..Meteen daarna", vertelt de staande misstand uit de weg heeft heer Volkmaars, ,.is er besloten, dat jeruimd. In 2S37 maakte Spier een combinatie van een briefkaart, die hij zelf bad geschreven en een brief kaart van de belastingen. In zijn eigen kaart stond: „M, Ik twijfel ernstig aan uw betrouwbaar heid en ik acht het lang niet onmogelijk, dat u valsheid in geschrifte gepleegd hebt". Op de of ficiële kaart leest men: „Inspectie der Directe belastingen. Amsterdam. M. Uw aangifte betreffende de in komstenbelasting 1937/1938 vereischt dergelijke kaarten uitsluitend nog in enveloppes zouden verstu- ïen". De knipseldietvst, waarop deze be- lartingman zich in Frankrijk heeft geabonneerd om ook vandaar alle grapjes te kunnen ontvangen, stuur de hem een enveloppe van het Fran se Ministerie van Financiën. In de enveloppe zit een aanslag en buiten op heeft de Franse P.T.T, haar stem pel gezet: „Heeft u er aan gedacht iets van uw bloed te geven?" Daar- wachtte ii. Hij zal nu ongeveer in Madrid zitten." De heer Volkmaars kan trouwens aan de hand van zijn verzameling aantonen, dat plagiaat onder cartoonists een bijna dagelijks geploegd vergrijp is. Vele grapjes zitten vijf of zes keer in zijn ver zameling. iets anders getekend en in iets andere bewoordingen, maar aan de data van publiekatie is duidelijk te zien welke tekenaar zijn minder geïnspireerde collega's hier heeft geholpen. Op een ereplaats in de boeken zit een foto van het enige monument, dat ooit voor een belastingambtenaar is opgericht. In Thor in Limburg staat 'n levensgroot monument voor Petrus Motké „ook een oude be lastingfamilie. Er leven nog Motké's", zegt de heer Volkmaars. De Amstelveense verzamelaar is nog geenszins tevreden met zyn collectie: „Ik heb al zo lang geen tijd meer gehad om dingen in te plakken. Maar na mijn pensioen ga ik alles op orde brengen en bij mijn dood wil ik dat de hele verzameling naar het Belastingmuseum gaat. De belastingen hebben wel belangstel ling voor deze verzameling humor. Het zyn echt niet allemaal droge ambtenaren", zegt de heer Volks- maars. ten, wordt de achtergrond van "het conflict gevormd door de tegenstel ling AmsterdamRotterdam. Rotter damse In ma's, die de onderneming Air Lift beheersen, zouden op „hun" vliegveld geen concurrentie wsllen zien van een vooral op Schip hol werkend bedrijf. Aero-gronddienst heeft twee aan deelhouders: de C.V. Hesta, Crans en. Co. en het. Verenigd Cargodoorskan- toor, die ieder de helft van de aan delen. bezitten. De directie van de Aero Gronddienst is m handen van de V.C.K. In Rotterdam bestaat „Air Lift", waarin drie firma's samenwei- ken. Twee van deze ondernemingen hebben hun hoofdkantoor in Rotter dam, maar onderhouden nauwe ban den met het V.C.K. Volgens mr. Kappeyne. die pleitte voor Hcsta. Crans is het zo, dat het V.CK. door middel van haar direc teurschap van dc Aero Gronddienst deze maatschappij wil verhinderen, op Zestienhoven te gaan werken. En dat alleen, om de twee Rotterdamse firma's ter wille te zijn. De advo caat achtte dit in strijd met de op richtingsovereenkomst van de Aero Gronddienst. Namens zyn cliënt maakte hij het kort geding aanhangig, toen dc di rectie aan een bedrijfsleider elke actie, om m de toekomst de grond diensten voor op Zestienhoven aan komende toestellen te verzorgen, verbood. Mr, F. baron van der Feltz, optre dende namens het V.C.K., meende, dat de rechter in deze zaak geen be slissing zal kunnen nemen, omdat hij dan op de stoel van de directie van Aero Gronddienst zou gaan ritten. Hij vond het volkomen logisch, dat een directie aan een ondergeschikte (de bedrijfsleider) verbood toezeg gingen aan derden te doen, die de leiding van het bedrijf economisch onverantwoord vindt. Zcstienhoven, betoogde mr. v, d. Feltz verder, wordt een klein vlieg veld. Er zijn. Air Lift meegerekend, al drie gegadigden voor het verrich ten van gronddiensten. De advocaat noemde het belachelijk, dat nu de vierde er ook zou willen gaan wer ken. Morgen om twaalf uur zal de pre sident uitspraak doen. BERLIJN Communistisch Oost» Duitsland heeft meer dan 230 ge vangenen vrijgelaten, die door Rus sische militaire rechtbanken waren veroordeeld. Men - neemt aan, dat de meeste vrijgelatenen politieke gevangenen waren, aangezien de Russische mi litaire rechtbanken zich vooral bezi* hielden met gevallen van politieke aard.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2