;els vrachtschip Veertienda£gD^akantie festijn geopend Koeriersters Maandag 30 juli Ï9; Bemanning gered De „V:ra agbaak Schiedam"' WM Burgerlijke stand Kortgeding Hesta—VCK Wanprestatie directie niet bewezen Drieling in Rotterdam Oplichter werd met pook verjaagd Motorfiets ontvreemd HONKBAL Kampioen Schiedam werd door hekkesluiter Allen Weerbaar afgetroefd Ook S W verloor van USC Kerkdiensten in Nieuwland Slorm richtte vrijwel overal schade aan H. J. de Jong gehuldigd Geen werd bij vechtpartij gewond Elfjarige jongen in IJssel verdronken Nixons kansen nemen met de dag toe Geldkistje met f 620.- gestolen Brand maakt zes gezinnen dakloos Met motor in sloot Gunstig verloop polio in Rotterdam illSmfMTASIt k $AT!NA PopUN GEKL.M0i/S$£UM> TH. PASCALES HTsTaalman Perpetuum mobile' AdvertentieIM.) Aieinvc ftitgave 1956 VANAF HEDEN RALEIGH RIJWIELSHOW GROTE MARKT 3;. EN 8 SporthuisTer Braak Kara pe e r-ultrn stingen De/nieuwe „Vraagbaak Schiedam" is" verschenen;:,'DitHandige, boekje, een uitgavevan/Studio van Oosten te Schiedam, ',is- .voor velen geen onbekende meer1,en vooral zij die zich op maatschappelijk of sociaal terrein bewegen zullen erg gehol pen zijn met deze nieuwe uitgave. Inuiterlijk en Indeling is de uitgave 1958 bijna geheel gelijk aan die van 1952, jnaar uiteraard zijn de. adreslijsten geheel bijgewerkt. Zelfs in het rustige Schiedam .vol trekken zichde veranderingen vrij snel, zodat een verbetering van het vier jaar oude boekje wel noodza- kelijk was. Overigens zijn in de wijziging en aanvulling enkele fouten geslopen, maar dat kan bij de veelheid van adressen immers makkelijk gebeu ren.' Prettig is ook de plattegrond van Schiedam, die bij de Vraagbaak is ingesloten. Heel overzichtelijk en bijgewerkt tot de nieuwste straten toe. De eerste kaart overigens, die we zagen, waarop Nieuwland vol ledig staat aangegeven. De vraagbaak houdt de adressen (en korte taaks-omschrijving) van alle gemeentelijke-, rijks- en provinciale diensten, en instellingen, onderwijs inrichtingen, geestelijke instellingen, banken, vergaderlokalen, spoor- tram- en busverbindingen (die we gaarne wat uitvoeriger behandeld hadden gezien) en vele Schie^amse bedrijven. Een goed deel van de Vraagbaak, die 32 pagina's tekst bevat, is ge wijd aan de 430 verenigingen, orga nisaties en commissies die Schiedam telt op het gebied van culturele-- en geestelijke ontwikkeling, sport en ontspanning enz. - Het is, zo als gezegd, een handig naslagwerkje, dat de weg onder de burgerij wel zal vinden. VOOB HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en GJD, Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. openbare Leeszaal en Blblio. theek, Langt* Haven, gesloten wegens vakantie. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, Gesloten wegens vakantie. Stedelijk Museum; Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur; „De Duivels- toejager". Mono pole, 2, T en 9 uur: ,Xucky me". GEBOREN: Cornells C„ z. van A. J. Lieven en P. M. L. Ruts; Elisa beth, d. van A, M, van Tricht en W, v, d,. Eist; AdrJanus L„ z. van A. H. B. Ruiterman en H. M. Boer; Helena L., d. van W. Drenth en J. 3. Stekelenburg; Paulus E, F., z. van S. S. Klein en K. G, van Baarle; Adrianus C., z. van L. J. Tromer en P. van Rij; Pieter, z. van P, v. d. Hurk en A. "Wielstra; Geertruida, d. van J. van Loenen en C. v. d. Mei den, OVERLEDEN; J. v. d. Linden, 77 jaar, wed. van J. Tieleman. Weer is 'nstukje Oud-Schiedam gedoemd om te ver dwijnen. We bedoelen ditmaal de rustieke steenert poort gekroond door het opschrift „Splerings-hoek" die in de thans dode hoek Ba.mlaan.de ingang aangeeft tot de. oude buitenplaats Spieringshoek. Al geruime tijd staat deze stevige poort verloren, want tussen poort en buitenhuis is een deel van het zich steeds uitbrei- (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Het kort geding tussen de firma Hesta, Crans en Co. (eiseres) en het Vereenigd Carga- doorskantooris zaterdag in het voor, deel van de gedaagde partij beslist. Zoals wij meldden, bezitten beide partijen de helft van "de aandelen van de N/V. Aero gronddienst. Het V.C.K. voert e directie. Het con flict ging er over, of de Aero grond-, dienst op het toekomstige Rotter damse vliegveld Zestienhoven diens ten zou mogen gaan verrichten. Vol gens het V.C.K. is dat. economisch, onverantwoord. De president van de Amsterdamse rechtbank acht wanprestatie van de directie niet bewezen. dende Nieuwland verrezen, o.o. de Torenflat, zodat het verband tussen poort en buitenhuis al niet meer duidelijk xoas. De sportvelden zijn verdwenen. Bij besluit van de gemeenteraad is dit weggetje aan het openbare verkeer onttrokken zodat de poort nu wel op slot gezet kan worden. Om eerlang ook te ver dwijnen. In Rotterdam is een drieling ge boren. Mevrouw .Freellnk—Loeve uit dé Fazantstraat, achonk' het leven aan drie dochters, Rta, Herma on Elly. De kinderen, die 1400, 1500 en 1700 gram wegen, zijn opgenomen inde kraaminrichting,van de Rijkskweek school voor Vroedvrouwen -aan de Henego uwerlaan. De baby's maken hetuitstekend. Dit zyn de eerste kinderen van het echtpaar Freelink—Loeve, dat de beschikking heeft over een woning van tweekamers. *De 45-jarigë mejuffrouw C. K. van de Óóst Varkcnbordseweg deed aan gifte bij de politie) dat vrijdagmor gen een man ..-getracht heeft onder valse voorwendselen-' enig geld van baar los ie krijgen. Zij weigerde op het verzoek van de man: in te 'gaan. Hierop ontstak hij ,in woede, en gaf haar een duw waardoor zijopde vloer - wén de bijkeuken viel. De vrouw liet zich niét onbetuigd en ging de onverlaat met een pook te lijf.'dle daaropdjlings de vlucht'nam. Het signalement -'luidt: ongeveer 27 jahr oud, circa 1.70 meter lang, don kerblond/lichtgolvend haar. Gekleed in donker windjack met witte veter en grijze pantalon. De man droeg een roodachtig Tingbaardje, dat mo gelijk valg is.-;. Op dé Crooswijkseslngel beeft men in de nacht van zondag op maandag de:N.S.U. Fox-motorfiets van de 51- jarige'-metaalbewerker P, vander'G. die op de Kanaalweg woont, gesto len, De motor draagt het kenteken RE 79—63 en is gebouwd in het jaar 1952. Voor Herv. Gemeente In de zich steeds uitbreidende stadswijk Nieuwland. zullen binnen kort, zo mogelijk met ingang van 2 september door de Hervormde Ge meente te Schiedam eigen kerkdien sten. worden gehouden. Het ligt in de bedoeling die kerkdiensten 's zon dagsmorgens om 10 uur te doen plaatshebben in het gebouw van de Prinses Marijkeschool. Hiertoe is besloten, tijdens de laat ste vergadering van de; centrale ker- keraad van de Hervormde Gemeen te. Reeds eerder is er gevraagd om daar in de school diensten te mogen houden, maar de centrale kerkeraad meende indertijd dit verzoek te moe ten afwijzen. Dit hield o.a, verband met het feit dat gehoopt werd dat de nieuwe AVesterkerk heel spoedig gereed zou komen, maar dit kan nog wel even duren. Het wachten is nu nog op de bouw- en restauratie-, commissie voor de toewijzing van het bouwvolume. Ook de vorm waarin de diensten" gehouden zou worden heeft de ker- keraad ervan weerhouden de goed- keuring te verlenen. Maar de aan vraag neeft toch een. bepaalde wer king gehad met het gevolg dat de stemming op de laatste vergadering „rijp" was voor het verlenen van de goedkeuring. - Vicaris Alb. V. cl. Ban, de geeste lijke herder van Nieuwland die veel (Advertentie IM.) Woensdag 1 augustus zal organist Jac. P. Beckers wederom een orgel concert geven in de Grote Kerk te Schiedam, aanvang 8 uur. Het programma luidt; 1. Paduana Hispania (thema met variaties). J. P.- Sweelinck (1562 1621). 2. Choral-partita; „Warum betrübst du dich, mein Herz", Samuel Scheidt (1587—1654). 3. Passacaglia in c. J. S. Bach (1685—1750). 4. Improvisatie over Gez. 2271 („Meester, men zoekt U wijd en zijd"). 5. Fantasie in f W. A. Mozart (1756 —1791). 6. Rinal César Franck (1822—1891). Esperanto-agenda Jaüdon, la San de augusto. Klub- vespero Farolkaskado ce familio v. Gink, Ploegstraat 19. Venu muetnombre a) Esperantujo. 67570—69915 Op verscheidene plaatsen in Schie dam heeft de stormachtige wfnd schade aangericht. Over het alge meen bleef de schade beperkt.Van de bouwconstructievan de in aan bouw zijnde machinefabriek van de fa. SeJieffer aan de Jan van Rie- beeckweg werden drie afdelingen door de; krachtige wind tegen de grond: geslagen waardoor aanzienlij ke schade werd aangericht. óp talrijke plaatsen moest de brandweer assistentie verlenen - en .ook de.politie en de.mannen van de plantsoendienst moesten handelend optreden bij losgeslagen ramen, afge waaide markiezen, en bomen," dia waren omgewaaid of dreigden om te waaien «n gevaar voor het verkeer opleverden. Aan' het eind 'van de Lange Nieuwstraat werden twee lan taarnpalen verbrijzeld en -In de Alei-" dastraat:. versperden zware -takken, die waren afgewaaid het verkeer. De brandweer' maakte de weg weer/ vrü en ruimde onder meer nog een boom op, die in de. Ste- phensonstraat was omgewaaid. Op verscheidene plaatsen werden mar kiezen :van de gevel gerukt en voor al, aan de Swammerdamsingel kwa men .veel dakpannen naar beneden. De manriefi van de plantsoendienst begaven zich zondag m allerijl naar het Newtonplein en de Lorentzlaan. en Buys Ballotsingel om bomen te schoren .die dreigden om te waaien. Ook brandweer en politie hebben bomen met touwen vastgebonden, die gevaar-opleverden. Het honkbal heeft afgelopen week-eind geen enkel winstpuntje voor de Schiedammers kunnen opleveren. Afdcliwrskampioen Schiedam heeft van het laagst geklasseerde Allen Weerbaar de eefsle nederlaag te Incasseren gekregen. Seidedam kwam, door de vakanties/met een gehavend negental in het veld en al heeft de werper Cok Renierse zich tegenover zijn ver eniging uiterst sportlef gedragen, door ztln vakantie voor deze wedstrijd te onderbreken, het Is hem niet tnogon gelukken zijn vereniging naar een overwinning te „werpen". Ook -SVV kreeg een nederlaag te incasseren, te gen USC. De Rotterdammers bevinden zich In de onmiddellijke nabijheid van Allen Weerbaar op de ranglijst en hebben dus eveneens gevochten voor de overwinning. De oranjehemden waren daarom gisteren SW vol ledig de baas. Schiedam beschikt noe steeds niet veldfoutjes gemaakt, waardoor Ai over v. d. Kooij, die Hij een der. len. Weerbaar nog een tweetal lo- vorige wedstrijden moest uitvallen, pers thuiskreeg, 8—10. En een ver- r.HÜ werd de laatste wedstrijden diende overwinning was behaald. ..goed vervangen door Kambeen, Voor de wedstrijd bood de aan- doch ook deze speler moest verstek voerder van Allen Weerbaar de laten gaan, omdat hij in militaire gelukwensen aan voor het behaalde dienst is en eerst om 6 uur in. afdelingskampioenschap, vergezeld •Schiedam kon zijn; -Behalve- voor van bloemen. Jiem waren nog drie andere spelers /invallers aangetreden, zodat wel van een ..^gehavend"negental ge sproken ;kon worden. •De gdsten hadden/ al spoedig ''overwicht op het Schiedamse team Aen voerden de score tot in de 5e inning op tot 0—6, Blijkbaar raak ten toen de spelers van Schiedam beter op elkaar, ingespeeld en: zowel het-, slagbals weidwerk .werd beter. Zo kregen de spelers van Schiedam dé honken bezet, waardoor de ach terstand //werd verkleind tot 4—6. Het ..werd hierna" 68, doch de spelers 'yan Schiedam gaven de moed ,niét op en kwamen nogop gelijke voet te. staan 3—8. Helaas, bij de laatste inning werden-/enkele De heer H. J. de Johg, procuratie-, houder bij de fa. H, Huisman, heren- en kinderkleding, aan de Korte Hoogstraat, is vanmorgen 'gehuldigd in verband met het feit, dat hij.25 jaar in dienst van de firma;is,'Zowel de directie als het personeel deden vriendelijke woorden vergezeldgaan van cadeaus en bloemstukken. Van de directie ontving de jubilaris een enveloppe met inhoud, van. het per soneel een prachtige tas.. Ook me vrouw de Jong werd. in de hulde niet vergeten, De heer de Jong Is als als jongste bediende bij het bedrijf begonnen en heeft thans de leiding over de gehele administratie. heeft bijgedragen tot de verwezen lijking van dit plan, zal de kroon niet op zijn werk kunnen zetten, daar hij binnenkort naar zijn nieuwe standplaats -Eikerzee zal vertrekken. In zijn plaats is tot vicaris voor Nieuwland benoemd de heer Plug, thans vicaris in Grote Lindt. Aan het bureau Charlois werden In bewaring gesteld de 23-jarige op koper L. J. V. en do 37-jarige koop man H, S. beiden uit Pernis. Zij wor den er van verdacht in een café te ■Pernis de 21-jarige Deense zeeman Kjeld Hansen van het s.s. Hertha-in de 2e Petroleumhaven zo mishandeld te hebben, dat hij naar "het Zuider ziekenhuis moest worden vervoerd. De eerste slagman van USC, -Hen- driksen, zorgde, in deze' wedstrijd al direct voor het eerste winstpunt. terwijl zjjn opvolger Franssens met een driehonkslag ook dicht bij het thuishonk kwam. Doch verder kwam hij' niet. Werper "Winkenius van USC stuurde vlak achter elkaar Heshof env. d. Velden met 2 x 3 slag naar hun plaatsen terug. Met 2 nullen kwamen Lubbers en Ko)- meijer nog wel resp. op het 3e en 2e honk. doch De Lange zorgde met 3 slag vor de 3e nul. In de volgende inning brachten de gasten door Boom en Albers de stand op 03 en verkleinde SW door v. d. Gaag de stand tot 13 Doch in de volgende innings gaven de USC-spolers blijk van wel te durven „lopen", waarop niet altoos voldoende werd gereageerd door SW waardoor in da 3e inning de stand dan o°k 19 kon worden. Deze achterstand scheen voor SVV een prikkel tc zijn de zaken wat forser aan te pakken. Lubbers kwam op het 3c honk en Kolmejjer op het 2e, doch hierna zorgden De Lange en Romeijn resp. voor de le en 2e nul. Toen werd het weer be denkelijk. Doch een stootslag van Kooij zorgde ervoor dat Lubbers en Kolmoijer konden binnenkomen en Kooij naar het 3e honk kwam. Ook deze loper kwam nog binnen, waar door de achterstand was verkleind tot 40. De volgende inning bracht voor elke partij nog een puntje rfr—7) doch hierna ging USC uit lopen. In de 6e inning liep de stand uit tot 6—10, welke in de 7e en 8ste inning werd opgevoerd tot 6—H en 6—14. Bij de laaste rfagbeurt kwam er nog even een opleving voor SVV: v. d. Velden en Lubbers kwamen nóg thuis, doch verder dan 814 brachten de SVVers het niet. ZUTPHEN.' Zondagavond om - half zeven'.,is':-de, 11-jarige .Corrie van B. uit Apeldoorn bjj het 'spelen aan de IJsselkade te water, geraakt en verdronken/ Het lijkje is .nog niet gevonden. De ouders 'hadden hem 's mor» gens 'naar Zutphen- gebracht, waar hij zoulogeren, WASHINGTON Be kansen flle de vice-president van de VS Nlxon heeft, dat hy tijdens dc komende partUconventle met een overweldi gende meerderheid tot kandidaat voor het vice-presïdentschap be noemd zal worden, nemen me* de dag toe. Thans hebben 180 van de -. 202 Republikeinse afgevaardigden de vice-president hun volledige steun toegezegd. Gouverneur Christian Herter van Massachusests. die vplgens Harold E, Stasssn een betere kandidaat voor het vice-presldentschap is, heeft zich ook achter Nixcn geschaard. (Advertentie LM.) In de-nacht van vrijdag op zater dag Is er uit de winkel van Jamin aan de Groenlaan 45 een geldkistje inhoudende f 020.52 gestolen. Door de keukendeur aan de achterzijde- van het-pand, die niet afgesloten was, zijn de dieven naar binnen ge komen. WASPIK. Zes gezinnen zijn dakloos geworden door een felle brand, die vanmorgen een groot winkelbuis en een boerderij totaal verwoestte.- De drie brandweerkorp sen die van Waspik, Sprang» Capelle en Raamsdonkveer bleken niet in staat iets' te redden. Persoon lijke ongelukken kwamen niet voor. Normaal verkopen wij eerst einde Augustus de coupons en de resten van het afge lopen seizoen. Maar door de enorme ver koop van onze zomerstoffen zijn er zoveel coupons over gebleven, dat een directe verkoop van deze duizenden restanten dringend nood zakelijk is. .yv|| De 25-jarige "chauffeur A. J. M. uit Ketbel kwam zaterdag met zijn motor in de sloot langs de Schie- damscweg terecht, toen hij in een bocht van de weg dé macht over het stuur verloor. Toegesnelde voorbij gangers., slaagden er in de motor rijder ophet - droge te trekken, In: bewusteloze toestand is hij naar de Dr.-Noletstichting gebracht ROTTERDAM De afgelopen dagen hebben 2ich twee nieuwe gevallen van kinder verlamming in Rotterdam voorge daan. Het totaal aantal patiënten in de Maasstad is thans negen. Geen van de gevallen is van ernstige aard. Dc toestand in Rotterdam laat zich veel gunstiger aanzien dan in Den Haag, waar thans 37 patiëntjes,uit-de stad en de naaste omgeving in de ziekenhuizen zijn opgenomen. Reeds thans heeft de G.G.D. maatregelen genomen voor de revalidatie van de herstelde patiënten. Door de Hoofd inspecteur voor de Volksgezondheid wordt hiervoor het nodige geld en materiaal beschikbaar gesteld. De heer en mevrouw DE BRDYN-HOF geven, met blijdschap kennis van de geboorte van. hun dochter JOKE GERARDA Schiedam, 29 juli 1058 Tijdelijk adres; Gemeenteziekenhuis Te koop gevraagd Gevraagd; een tweedehands filmtoestel. In goede staat Zijnde, Olthuis, Rotterdamse- dijk 213 e. I Te koop aangeb. "Rotan meubelen. Pracht keus, zelfs meer keus by Plate dan in Rotterdam. Komt naar de Grote Markt 19—21, Schiedam. COUPONS Huidarts Vondellaan 8 Tot nader aankondiging spreekuur ,voor fonds en particulieren: dinsdag, woensdag- en vrijdagmiddag van 1—2 uur Oogarts Augustus AFWEZIG permanent Wave Daweskapsalpö W. N„ v, Erk, speciaal adres voor 'petma nent wave, compleet 6. Broersvest 115.'tel/67237. Moderne coiffures, ,K..: v d. Kruit,Dames/ en Herenkap per, Singei 195 (nabij Sta tion), tel/ 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en ƒ10.- Oliepermanent f 11(stroom loos). De VA-jarige Monica Charlotte Groeneveld in Tirools kos tuumpje roos de jongste deel neemster aan de jcugdmaskerade- optocht. tocht werd een Maskerade-Koning en -Koningin gekozen. Tien grote ballonnen werd opgelaten, voor elk jaar dat, het vakantiebestedin|s- werk ter hand werd genomen éen. Het middelpunt van de festivitei ten te Vlaardingerj wordt gevormd door de op het Feestterrein aan de Broekweg ingerichte „Hollantse Tuyn". Daar is een groot open lucht-restaurant verrezen, dat ge ëxploiteerd wordt door de afcL Rot terdam van de volksbond tegen Drankmisbruik. Er is een platform, waar tot twaalf uur gedanst kan worden en. waarop platformshows gegeven worden. Vanuit dit restau rant kan men ook de voorstellingen op het toneel van., het Feestterrein volgen. (Van een onzer verslaggevers) VLA ARDIN GEN Zaterdagmid dag is Vlaardingen begonnen met de viering voor de tiende: maal van een veertiendaags vakantie festijn. Op de historische Markt vond de officiële opening van de „Vakantieweken'" plaats. De vlag van de Stichting Vlaardingse Ge meenschap werd door de echtgeno te van de loco-burgemeester, me vrouw Van Minnen-de Bruyn. van af het bordes van het stadhuis naar de omloop van de toren van de Grote Kerk gehesen. Daarop strooi de het carillon vrolijke klanken uit over Vlaardingen om de be woners van de stad kond4 te doen van het feit: het veertiendaagse vakantiefestijn is begonnen! Een maskerade-optocht arriveerde daarna op de Markt. Honderd en twee meisjes en jongens deden er aan mee, de één nog mooier aange kleed dan de ander. Uit deza op- r AUT0-\ RIJSCHOOL Diversen De tentoonstelling „Perpetuum Mobile" in *t Instituut voor Scheep vaart en Luchtvaart sluit vrijdag. Tot nu toe hebben 11.000 bezoekers de tentoonstelling gezien. De modellen gaan thans naar Zuid- Limburg voor de tentoonstelling „Kompas'59". De harmonlcverenlglne Dockyard geeft donderdagavond een concert op de Brink in Vreeswijk. Dirigent is de lieer D. Jongbloed. Ferd. Timmermans bespeelt woens dagavond het stadhulscartllon. Voor het eerste deel van zijn programma koos hij werken, van. de Bach's en. van Hameau. Het tweede deel is geheel aan Nederlandse componisten gewijd. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de grote couponver koop en koopt nu de nieuwste zomerstoffen, in coupons van diverse lengten, veertig tot zestig' procent onder de waarde. Pa'sspiegels 120x30 geplaatst 12.75. 120x36- 14-75. 80 rond 17.—,. geslepen ruiten voor suitedeuren.-schuifgias. autoruiten 'enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Botersir. 39. Schiedam, telefoon 6894^ Van Loenen voor verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, te lefoon 661SZ. Numnierbneven die naar ons oordeel niet bonafide op oe inhoud der advertentie^reage ren-worden tiio« doorgezonden f TELEF. 65547, 193. S'dai- Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take. Jan Sonjéstraat :4; Rotterdam, telefoon 36777. WINKELCENTRUM 8IHHENWEB, Tel. 291SÜ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1