Schiedamse kol en mannen bestalen hun baas Vernieuwing en aanpassing bij het Gemeentelijk Gas-bedrijf KS Geleidelijk afgezakt tot diefstal Arts op Zuiderkruis redde oog van Noor jongedame Ook voor drinkwater zijn nieuwe en n Sneeuwbalaffaire met kolen Indeling S'damse clubs in lager voetbal KNVB R'damse machinefabriek zoekt het in Schiedam Koeriersters Et centrum bnwdweb, 7*291» BIJ GEBRUIK VAN RAFFINADERIJG AS het twe"de Fietsen gestolen Verrassing voor enkele ploegen „Tot de laatste „Wandellusf-succes in Apeldoorn SWS en OV-lopers gehuldigd Rukwind kantelde melkcarrier. De Vakantieschool in Oosterhout Burgerlijke Stand Wilkes speelt nog éénmaal voor Xerxes „Boefje" in Groote Schouwburg Zuid Zéven maanden tegen werkster geëist Auto's botsten op elkaar DOOR OPERATIE IN VOLLE ZEE: l Wereldreiziger Dussel had SCHIEDAM AFSLAG HUIS TE SGHEEQAM EEN BRIL VAN W0ERK0M N.V. MAATSCHAPPIJ „OXYGENIUM" Dinsdag 31 juli 1956 9 Moffelen van rijwielen, gede- aleieioono, - monteerd, gemonteerd met Te koop gevraagd postzegels, bijlevering van nieuwe ket- Uw mes of schaar poi. »BD* verzamelingen, partijen en tingkast, spaken, spatborden lingen" sly Pt en knapt se betere zegels. E, van Zijl, en jasbeschermer 37.50. op. Slijperij en Staalwaren- Van Adrichemweg 163 flat Frans Waltman. Botterdam- handel ..Solingen Broers- Zeeland, Overschie, tel. 85773 se dijk 240, telefoon 63948.' vest 57, Telefoo» 55183. 7tïirtK/?no«ri t c schaarsfb en duurte van steenkolen zijn een aantal redSulilnr fiC?lCen'e? fr overgegaan om voor de ^voorziening schakelen op het propaangas, dat door de olie-raffina- Zuid Hn lieverd. D,oor de Stit;htiriS' ..Gemeentelijke Gasvoorzienlng t 2S2. ,.wK2a ^«'^emvoord.gd zün de gemeenten Rotterdam, Den de114 «n Gouda is een overeenkomst gesloten met J V, m ?rIu" Voor Óe levering van het propaan-gaa. In'ver-. !i3?. jdeze TJÜÏSï?F S^svoorzieningen, zijn ook veranderingen nodig, by^de gemeentelijke Icchnïsche Bedrijven in Schiedam. Voor ideu- Z®sferV,een heeft de gemeenteraad op de laatste vergadering een ee^ hafr*- Va" dC/.33—IÖ*— VOOT öe gasfabriek, terwijl voor het va?r rfï law'p 11 t een krediet van 262.700.— Is verstrekt drinVf.Siiffl^', Daar"aast, behoeven ook het elektriciteitsbedrijf en de Haar het gasbedrijf Steeds meer moetoverschakelen op het raffina- ?-?,rN~sas' "®.tgeen overigens ge] eide- lijk aan zal geschieden, is het be drijf gedwongen tot aanschaf van een nieuw apparatuur. Voor de watergasinstallatie, waar in. een gedeelte van het gas moet ■worden, gekraakt, moeten 'ventilato ren, leidingen, etc., worden aange bracht .tot een bedrag van f 25.000, alsmede een apparaat voor de- gas- analyset.b.v. het laboratorium en regulateurs, afsluiters, en leidingen tob een bedrag van f :6000. Daar de hoeveel raffinaderjjgas, die per uur kan. worden aangevoerd, vrijwel' constant is. terwijl de hoe veelheid die wordt toegevoegd aan andere geproduceerde gassoorten in verband met de,, niet-constante uur- afname vrij sterke wisselingen ver toont, werd tot nog toe een gashou der ter berging van' raffinaderijgas node gemist. Nu bovendien overge gaan zal moeten worden tot het kra ken van raffinaderjjgas in oc water- gasmstallatie worden de wisselingen in verbruik nog groter en :s zulk epn gashouder onontbeerlijk gewor den. De meest economische.oplossing is het bouwen van oen droge gas- hpuJer van 2500 kub. meter inhoud binnen de ringvormige kuip van de bestaande 16.000 kub. meter gashou der. Hiervoor is een bedrag van f 185.000 noodzakelijk. Zinkers Vóór de raffinaderjjgas-Ieiding van Vlaardingen naar d-r gasfabriek Keilchaven. moeten in de West er- Haven en de Buitenhaven zinkers worden gelegd. Gezien de grote be sparing, welke verkregen wordt als wen zinkers gecombineerd legt, wil wen thans tegelijk zinkers voor ge woon gas leggen ter vervanging van de gaszinker haast dé Willemsbrug, die 99 jaar oudis. Bij toepassing van hogere druk bleek deze n.l. lek te zijn. Bovendien wil men tegelij kertijd een gaszinker met 250 ram doorsnede leggen in de Buitenhaven ter voorziening in de toekomstige behoefte van industriegas aan de overzijde van de Buitehhavenweg. De ivaterleiding Ook -de waterleidingzal hiervan .kunnen profiteren. Een waterzinker van 250 mm doorsnede zal in de westerhaven worden geplaatst als reserve voor een waterzinker naast de Willemsbrug, die al 70 jaar oud is. Een gelast stalen waterleiding van 600 mm doorsnede zal komen te lo pen van het pompstation via de'Rot terdamsedijk en de Koemarkt naar de 2ïnker Buitenhavenweg. ..J*6* 8aat hierbij om zeer aanzien- lijke bedragen. Voor de gaszinkers is 'twee maal f 50.000 nodig, de wa- terzmker kost eveneens f 50,000 en de gelast stalen waterleiding f 155.000. Indien het plan tot asfaltering van de Rotterdamsedijk in 1957 door gang mocht vinden,, is het tevens noodzakelijk de beide 450 mm wa terleidingen vanaf het Pompstation tot aan het Koemarktplein vooraf te verleggen, opdat deze niet onder de te maken verharding komen te liggen. Gezien, de ouderdom van de ze leidingen <33 jaar) en de inte- nng .«oor veelvuldig optreden van zevenstromen bij het passeren van elektrische trams, is het wenselijk de gietijzeren leidingen te vervangen door bovengenoemde 600 mm gelaste stalen leiding, waarbij aan de vaak optredende lekkages, die loodverbin- timgen geven, definitief een einde komt. Voor de gasfabriek wordt voorts in verband met een tekort aan ma gazijnruimte de voormalige centrale keuken sedert tien jaar verhuurd aan de Gebr. Van Noordennen in gericht tot opslagplaats. De kosten hiervan, zijn f 6000. ■Straatverlichting Het krediet dat aan het Elektri citeitsbedrijf is verleend zal hoofd zakelijk besteed worden aan de steeds .'voortschrijdende elektrificatie van de straatverlichting. Aan de beurt zijn: Fabriekplein en omge ving, de Fr. Florisstraat en omge ving, de woonwijk in de Gorzen be grensd door Groenelaan, Hoofdstraat, Nieuwe Haven, en Willemskade en ten slotte completering der elektri ficatie in de wijk begrensd, door Rotterdamsedijk, j: Singel, Stations- emplacement enHogebanweg. VOOB HEDEN Apothekers nachtdienst; Apotheek fa. Gouka cn Co^ Groenelaan 127. Bellen hu ongeval: G.G. en G-D -- Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, gesloten, wegens vakantie. K.K, Leeszaal en Bibliotheek. Dam. Geopend iedere dag (bëhalve maandag), van*2 tot 4 uur. lede- re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk, Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De Duivels toejager". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Tot de laat ste kogel". - Gisteravond zijn' er weer twee fiet sen gestolen. De fiets van de café houder J. A. C. H. uit Schiedam stond niet op slot voor een café aan de Vlaardingerdijk en was verdwenen toen de eigenaar 's avonds laat uit het café kwam. De fiets van mevrouw G. J. H.—B. die ook niet was afge sloten werd gisteravond weggenomen voor een pand aan de Maasdijk. (Advertentie UK.) Duizenden stukken kleur echte gordijncretbnne ver kochten wij dit vooraar voor 2.90 per meter en het is de meest verkochte gordijnstof gebleken. Geen wonder, want deze kwaliteit, geweven van bij zonder fijne garens, is niet alleen bedrukt mét gezellige meerkleurlgedessins, daarbij licht- én wasecht, maar is bovendien aanmerkelfjkgoed- koper dan er verder op dit gebied werd aangeboden. Maar juist omdat .wij tien duizenden meters, van deze cretonne verkochten willen wij niet het restant van onze voorraad niet krenterig zijn. Nu kunt U ze kopen, in deze Opruiming.... voor nog geen twee gulden per meter. Woensdagmorgen ofn 9 uur begint de verkoop van deze kleurechte gordijncretonne, -in diverse dessins, 115 cm, breed, per meter +fifQ van ^9Tvoor WfQ Een verrassing voor de Schiedamse clubs in de derde en vierde klasse van de KNVB is de indeling voor dc nieuwe competitie dit keer zeker ge worden. Vooral DItZ en SVDPW zullen verheugd zijn dat ze nu In de z.gr, Haagse afdeling zyn ingedeeld. De verenigingen uit de omgeving van Rot terdam hebben steeds grote voorkeur getoond voor-het rayon Westland cn de animo gaat altyd mfnder uit naar een indeling bij de z.g. „eilanden- elf tallen". Dit komt omdat de Haagse afdeling gewoonlijk relatief zwak kere broeders oplevert dan de omgeving van Rotterdam cn ook valt het accent In deze ontmoetingen meer op techniek dan kracht' en uithoudings vermogen. v-,-^ Bovendien zijn de reizen naar Delft, Den Haag en. omgeving goed koper en .gemakkelijker en vergen deze uitwedstrijden minder tijd dan de tochten naar Flakkee, Voorne e,d. De twee rood-witte Schiedamse: clubs hebben dus geboft. Sommige verenigingsbesturen houden nog steeds het voorbeeld van Excelsior' ;2q voor ogen, dat na indeling..bij: de Haagse groepering vlot kam-, pioen' werd en '"Sindsdien irt de derde klas k.on Verblijven, 'In 4 B van district "west 2 gaan DRZ en SVPDW vermoedelijkook geen retizendoders ontmoeten, Het onlangs gedegradeerde BEC (Delft) met een technisch vaardige en zeer jeugdige ploeg zal \vei de boventoon gaan voeren; de overi gen: Hoek van Holland, Naaldwijk, 's.Gravanzande, het- Haagse ADS, het Delftse Full Speed hebben geen conduitestaat om bang voor te wor den. De Schiedammers zullen In 4 B zeker een woordje meespreken; afgewacht moet worden wat de outsiders, ba. het in de running zyrtde Vlaardingse RK WIK, zullen doen. De derde klasser treft' het -dit keer minder. Sterke Rotterdammers als- DHZ Coal, Hillesluis, Transva- lia, The Rising Hope, het gepro moveerde ODI met haar hechte team, het aloude VOO en dan de lastige „buitenclubs": Alblasserdam, Bolnes en het niet malse gepromo veerde' OVV (Oostvoorne). Voor Excelsior geen' gemakkelijke com petitie dus in 3 C, DHS en Schiedam ondervinden in 4 G invloed van de Dordtse sector. Of Merwede. Heukelum, Dubbel dam e.a. krachtig genoeg zullen zijn om de onvermijdelijke kandidaat stelling van DHS te remmen valt te betwijfelen. DHS heeft een te bekwaam team om ook dit keer zoal niet dö- eerste dan toch bij de bovensten te 2ïjn. Met de overige Rotterdammers kan hier in een prettige competitie met zekergun stige papieren, voor beide Schie dammers gespeeld worden, Minder prettig heeft Martin it het getroffen. De uitwedstrijden zullen In Monopole: Wie de ware Western mint, hij kieze deze week de richting van de Hoogstraat. Maar laat hü m ge dachten houden dat hij zijn lieve- lingsfilmkostje wei' gedegen, maar toch wat brokkelig krijgt voorge toverd. In het meestal, en ook hu, pret tige en zachte Warner Color is on der regie van David Weisbart „Tot de laatste kogel" (Thunder over theplains) een film vervaardigd, waarin Hollywood andermaal te rugvalt op de binnen een relatief kort tijdsbestek toch wel erg v be wogen historie van de Verenigde Staten. Ja, u raadt het, de film speelt in Texas. Randolph Scott met-het-sympa- tieke-gczicht is een kranige leger- kapitein, die aarzelt tussen de trouw aan zijn. medebewoners van Texas en de trouw aan zijn plicht; onderwerping van deze zelfde lie den. Scott vindt de juiste weg: hij brengt (al moet hij ervoor strijden „tot de laatste kogel") de Texa- nen en de rest van de Amerikanen plaatselijk tot elkaar, en redt bo vendien op adembenemende manier het leven van de rebellenleider Ben Westman. Het einde van de film is minder bevredigend dan men mag verwachten na het eerste uit stekende 'zeven-achtste van de 5240 m. celluloid. De petitie Phyllis Kirk speelt kittig en. hups desjka- piteïns jonge vrouwtje, en Lex Bar ker. toont in z'n rol van rivaal-kapi tein weer eens dat hij ressorteert onder het genre Hollywooders dat 'niet kan acteren. byrta alle verre, (en dure'.);; eilan- dentochteh worden. Twee - zelfs moeten over het Haringvliet wor den ondernomen naar Flakkee en Dirksiand. Dan. zijn.'er .wedstrijden op Voorn e (Nieuwenhoorn, Rock a a- je en WRW> en Poortugaal. Even eens de polder in, maar wel wat dichter bij is het veld van tegen stander Strjjen. .Bij Martirüt zijn verder ingedeeld de beideandere ikampiocn^i' van dé afdeling" Rot terdam van dit jaar LMO'en.-Sa- turn us. Alle drie hebben nog de restrictie van goedkeuring voor toe lating tot de KNVB. Het veld van Martinit is in orde gemaakt voor de eisen van de KNVB,, de terreinkeuring.'zal wel geen moeilijkheden opleveren. Ook bü LMO is. dat niet te verwachten. De andere Rotterdammer Satumus heeft nog verwikkelingen mets het bondsbureau ih verband met de in cidenten tijdens een wedstrijd met Martinit'. in de serie om hèU kam pioenschap van Rotterdami-.'Dafc: de bewoners van' het Volkspark het gemakkelijk zullen krijgert in deze zware afdeling 4H geloven we niet. Elf tippelaars van de w.s.v, Wan- dellust te Schiedam hebben mét succes deelgenomen aan dé derde Vierdaagse van.' de Nederlandse Wandelsport Bond te Apeldoorn. Het'waren de dames: J..Radema- kers, J. Oers, T. v, deHoeven, D. Vaane. G. Oers, B. v. Noord en I. Kleinekoort en de heren: C- J. Oers,, A. Boes, H, Loot ten Joh, Terwlcl. 2hj allen hebben de Vierdaagse goed volbracht en keerden; met ar men Vol bloemen huiswaarts zater dag jj. Bloemen, die zy kregen van "opgetogen verenigingsleden en ou ders, die vrijdag met een bus waren gekomen om de wandelaars geluk te wensen. De Schiedamse wandelsport- en ontspanningsvereniging heeft de vijf leden die aan de Nijmeegse vierdaag se hebben deelgenomen zondagmid dag nog eens in eigen kring gehul digd voor de kranige prestaties. De wandelaars en ook hun trouwe ver zorgsters zijn op deze contactmiddag flink in de bloemen, en de cadeaus gezet. Door de leden en donateurs was een cabaretprogramma in elkaar ge zet waarbij o.a. het oudste lid een zelfgemaakte ode aan de vierdaagse- lopers voordroeg. Met dansen werd deze vrolijke middag besloten. Ook gisteren in de loop van de dag heeft de krachtige wind nog schade aangericht, zodat de brandweer nog enkele malen moest uitrukken om as sistentie te verlenen. In de Van Marunstraat kreeg een rukwind vat op een melkcarrier van de D.E.S., die kantelde. Negentig fles sen melk en melkprodukten vielen op de straat en braken, zodat de inhoud verloren ging. DooV verschillende omstandighe den zijn er enkele plaatsen vrijge komen. voor de 3 kampen naar Oosterhoufe, waarvan, de eerste groep (Prot, Chr. scholen) op maan dag 6 augustus gaat starten. Ouders, die voor kinderen van S tot 11 jaar. nog een plaats wen sen, worden verzocht zich zo spoe dig mogelijk ta melden op het V.v.V.-bureau aan de Plantage. Geboren:. Antonius H. B„ z. van L. Ie Congé en E. D. J. Ha vermans; Benjamin A., z. van G. Danser en D. de Gens; Hendrikus H„ z. van G. J, C. Lansbergen en J. J. Evers; Machiel, z. van S. Steekstra en P. A, Hormann; Marinus, z. van P. Pasztjerik en C. H, van Oosterhout: Leendert L., z. van J. G. Speelmeijer en M. H. Lubke- mann; Elizabeth C., d. van J. Duif huizen en M; H. M. Roeters; Jeannette, d. van A. Solleveld en J. C. A. L. Pronk; Margaretha A„ d. var. A, C. Bockkom en H.- H. de Jong; Constan ce, d. van W. E. Pronk en M. W. E. Timmers: Marcel, z. van G, L. Bres- sers en M. Kruse; Gertrudis T. A., d, van A. Bloemheuvel en E. A. A. Biard. Overleden: K. Zevenbergen, 83 j„ wed. van P„ D. Romeijn; W.F. Poujus, 41 jaar. Acht personeelsleden van een Schiedamse kolenhandel ston den vanmorgen voor de Rotterdamse rechtbank, omdat ze de kolen van één werkgever aan eigen relaties hadden verkocht. Dat gebeurde in de afgelopen strenge winter toen kolen voor velen, een zeer begerenswaardig artikel waren, „Het is moeilijk een hoofddader aan te wijzen", zei de officier in zijn requisitoir. „Het misbruik is geleidelijk ingeslopen en rolde als een sneeuw- bal verder. Nieuwkomers gingen meedoen en zo ontstond één zèer ongewenste toestand.'* - .„Acht van de zestien, personeels-, leden waren bij .de diefstallen be trokken", onthulde een van de ver dedigers, die zich afvroeg of een deel van déschuld niet bij het bedrijf gezocht moest worden;. „Waar zovele arbeiders stelen' moet iets niet in de haak zijn". „De eerste verdachten dievoor het hekje kwa men. waren de, 37-jarige chauffeur H. v. dé G-, de 29-jarige kolenwer- ker D- d, J.'erride. 21-3arige kolen- werker C. P. Alleen de laatste was reeds enige, malen wegens kruimel diefstallen met; de strafrechter in aanraking gewèest. De officier, eiste tegen Dé. J. en De G. (deze mensen horen hier I niet, zij verkeren in moeilijkheden en leven boven hun stand)zeven I maanden met aftrek waarvan vier voorwaardelijk en drie jaar. proef- tljd;- Tegen F. eiste hij negen- maanden met aftrek waarvan vijf voorwaar, delijk en drie jaar proeftijd. Omdat de mannen reeds geruime -tijd in voorarrest hebben doorgebracht kwamen ze terstond' in vrijheid. De 50-jarige vvifikelier W. B, uit Schiedam; dis de'kolen - tegen een zacht prijsje had gekocht, zei tót zijn verontschuldiging, dat hij de zaak aanvankelijk niet ernstig had ingezien. Later had hij 'er graag mee wiiien stoppen, maar dat ging moeilijk. In totaal had hij 360 mud Mocht het maar zyn, wat nogal eens wordt heweerd, dat de natuur- wreed is, dato zijn -er zeker ook .-uitzoiidertnoeto om Ae regel te..bevestigen.- De op deze joto afaebepide hip was n'üPielijk'io wèlióillend té gaan broe den op een door een eend verlaten nest-.met ei enen.. Het in net wel een-zeer spontane reactie geweest zijn van deze (eendlie- vende) kip want als zij-de consequenties overzien had, dan hadden de woei- Hjkheden het zeker, van de wellevendheid gewonnen. De vier eendjes hou den namelijk geheel geen rekening met de ivatervrees van hun stiefmoeder en ze gaan de sloot in of ze -jaren niets, anders gedaan-hebben. Een an ander -natuurlijk zeer tot ongenoegen v-an Moeder Hen, die dit alles be paald ongezond vindt. Teneinde wat aan de moederlijke gevoelens van de kip tegemoet te ko men, heeft de heer Hofman, op wiens erf aan de Zuidbuurtseweg het gehele drama zich afspeelde, er voor gezorgd d-at. een kleine vijver kwam, waarin de eendjes rond kunnen spartelen-zonder dat moeder ze uit het ooe ver liest. Zoals zovele oplossingen, is ooft deze een compromis traor beide par- tijen-zich slechts schoorvoetend: bij neerleggen. Gunstige voorwaarden in Schie dam zUn er de oorzaak van dat de machinefabriek G.Rietveld te Rotterdam het- gehele Vbedrijf aan de VFilligestraat 30 verplaatst, naar Schiedam. Half augustus zal eerste paal worden geslagen voor de nieuwe fabriek op het industrie terrein aan - de Overschieseweg. Voor deze bouw is', éen perceel grond groot ca. 1500rn2 in erf pacht verstrekt. De door het archi tectenbureau v. Wijk ,de Vries-Wie- ringa uit Rotterdam ontworpen fa briek zal worden gevormd door een hal van 40 m. lang, 13 m. breed en .10 hi. hoog, waarin werkplaatsen, magazijnen en kan toren zullen worden ondergebracht. Bij de, bouw zal veel glas gebruikt worden! Hét ruime terrein biedt voldoende mogelijkheid voor ver dere uitbreidingen in de toekomst en de ligging aan de Schie is gunstig in verband met machine werkzaamheden aart schepen, die in de 'toekomst ook door de fabriek verricht zullen worden. In afwUKlng van de mededelin gen van wethouder Th. J, L. van den Berg naar aanleiding van een desbetreffende "vraag in de laatste gemeenteraadsvergadering wordt, hoewel de plannen nog voorlopig züft, door de machinefabriek Riet veld overwogen te zijner tijd een steiger langs de Schle aan te bren gen ten behoeve van de schepen, die van aandrijving moeten worden voorzien.-; .- Voor de vaak grote werkstuk- ken, die in dé fabriek afgewerkt zullen moeten-, worden - zal een verplaatsbare- takel van ia 5 ton worden aangebracht, die door de gehele fabriekshal geleid kan wor- den. Verder zullen nog een schaft lokaal- en tioletten Ln. de fabriek worden ingericht. Men hoopt nog dit jaar met de. werkzaamheden ge reed te komen. Gunstige omstandigheden én goede vooruitzichten hebben er toe geleid, dat het nog jonge bedrijf naar Shciedam wordt overgeplaatst. Tien jaar geleden is de fabriek in feite ontstaan in de kelder van een woonhuis. Het bedrijf heeft een aan zienlijke groei meegemaakt en- ge rekend wordt dat het in Schiedam nog verder zal. uitgroeien. -. DEN HAAG. Faas Wilkes zal nog éénmaal voor zijn oude Rotter damse vereniging Xerxes uitkomen, Door de medewerking van de K.N. V.B. en ook van zijn nieuwe vereni ging V.V.V. zal het hem mogelijk zijn, op zondag 19 augustus in Den Haag uit te komen in de vriend schappelijke wedstrijd Schevenin- gen/HoJland Sport—Xerres. Zn deze, wat verlate afscheidswedstrijd, speelt Wilkes voor het eerst in de Xerxes- gelederen, sinds hij in 1948 als be roepsvoetballer naar Italië vertrok, De Schouwspelers vertonen vanaf morgenavond tot en met 10. augus tus in. de. Groote Schouwburg-Zuid in plaats van „De nacht van de 16e januari" het stuk „Boefje", Hierna komt Cees de Lange met een revue tot en met 19 augustus. gestolen kolen gekocht. De officier vond dat B. een belangrijke rol heeft gespeeld want de dieven kon den bij :hem steeds- met hun kolen terecht, x Hij etste tien maanden met aftrek, waarvan zes voorwaardelyk met *n proeftijd, van drie jaar. De raads man schilderde verdachte als een. man die veel tegenslag heelt gehad. Hij deed moeite zijn kleine bedrijf ih stand te houden.Hij vroeg on middellijke invfijheidsstellmg. De rechtbank besloot na raadka mer het verzoek tot invrijheidstel ling in. te willigen. f i Dok de'32-jarige chauffeur C. van H, kwam na de zitting vrij. Hij -had eveneens kolen, gestólen en tegen hem had de officier zeven maan den met aftrek waarvan vier voorwaar delijk geëist. Zeven maanden met aftrek waar van vier voorwaardelijk eiste de of ficier van justitie tegen de 25-jari- ge werkster W, N. die van'een be jaarde buurman een portefeuille had gestolen, „Het was een misselijke streek" zei de officier van justitie, maar men kan de verdachte niet geheel aansprakelijk stellen voor haar daden., Zy is verminderd toe rekeningsvatbaar, wat voor een groot-deel te wijten is aan de to taal verkeerde opvoeding die zij vooral van haar vader heeft gehad". De rechtbank zal over. een wetk uitspraak doen. Op de_ kruising Albregt Engélman- straat—Snanj -ardstraat zijn vanmor gen een bestelauto en een vracht auto op elkaar gebotst. Hierbij werd dc bestuurder van de bestelaiito. d» 19-jange'Chauffeur A, L, Posthoorn uit de Dr. Milderstraat gewond. Hij liep een hoofdwond en een hersen schudding op en werd naar het Coolsingelziekehhuls vervoerd Bei de auto's werden zwaar beschadigd. Bovendien sneuvelde een mandfles met 2a liter jenever,' die op dè vrachtwagen stond. Voor het examen Middelbaar Neder lands A zijn. geslaagd: E. L. Kruyv« te Rotterdam en J. ;M. van. der, Valk te Rotterdam.: Een terrein achter de vroegere ge bouwen van de Röntgen-Techn. Dlenjt, irt .Kletnpolder-Oost is door de gemeen te tijdelijk beschikbaar gesteld als 'Wij voetbalveld. Deze week worden dB goslpalen geplaatst, -/■ (Van een onzer verslaggevers) „We hebben een man met een ern stige oogziekte aan boord, HU kreunt van de pijn. Wat moeten we er. aan doen?" file vraag legde de marconist van het Noorse schip „Havhok" z«s dagen geleden telegrafisch voor aan dB scheepsarts van de „Zuiderkruis" Beide schepen voeren op dat mo ment. midden op de Atlantische Oceaan, tweehonderd mijl van el kaar verwijderd. Aan de hand van nadere inlichtin gen concludeerde dokter G. L. Th. Dirksen dat een operatie waarschbn- lijk het enige middel zou zijn om net oog van de Noorse zeeman, te red den. De kapiteins van beide-sche pen overlegden snel en besloten op volle kracht naar elkaar toe te" va ren. Enkele uren later kon de scheeps-r arts van de „Zuiderkruis", .op dë „Havhok" worden overgezet. Zijn voorlopige conclusie bleek juist te zijn. De Noor leed aan, een ziekte, die gepaard gaat met een sterke drukverhoging in het oog. Een bij zonder pijnlijke geschiedenis, 'die bovendien snel ingrijpen noodzake lijk maakte. Zou met opereren te lang worden gewacht, dan liepen beide ogen van de patiënt gevaar. Er was dus maar één oplossing. De zieke werd in volle zee naar dé „Zuiderkruis" overgebracht, waar toch weer op stap dokter Dirksen voorbereidingen trof voor een operatie, „Ik had. in Indo nesië vroeger, chirurgischs ervaring opgedaan", vertelde de arts ons van morgen, nadat de „Zuiderkruis" in Rotterdam aan de -kade van de Hol- land-Amerika Lijn-was gemeerd. De 28-jarige "Gudleif Mikkelsen zat .bij hem in de lounge, terwijl dokter Dirksen zijn verhaal deed. De Noor se zeeman, die .alleen zijn moeder taal spreekt, kon ons niet vertellen hoe hij zich voelde,, maar zijn la chende gezicht sprak boekdelen. Een zwart lapje voor zijn oog was dé enige herinnering aan de .vol ledig geslaagde operatie, die in een half uur een eind had gemaakt aan zjj'n ondraaglijke pijn. „De man ziet nubeter dan ik zelf", zei dokter Dirksen met de gepaste trots van een vakman, die een goed stuk werk heeft afgeleverd. GEDtTWD De „Zuiderkruis",- die uit New York terugkeerde, had een groot aantal vrouwen van Amerikaanse bezettingsmanschapper. in Duitsland aan boord. Onder de passagiers be vond zich ook de Groningse journa list Wim Dussel, die met rijn scooter een reis om de wereld heeft ge maakt. „Ik heb 36.000 kilometer ge reden, 21.000 kilometer gevaren, 500 kilometer - gevlogen en minstens honderd kilometer geduwd", vertel- 'de\de wereldreiziger,'die in een jaar eenentwintig landen bezocht We vroegen naar leuke ervaringen, maar de heer Dusse! kon ze niet voor de vuist weg opsommen. Hij zat boor devol' verhalen over teleurstellingen, kou en financiële stroppen, ,,'t Was een reis vol pech" zei hij, „maar als ik een beetje- ben bijgekomen, ga ik Op vrijdag 3 augustus 1956, des v.m. 11 uur in, het ge bouw „Arcade". Lange Haven 71, te Schiedam, van: I. een pand, .bestaande uit beneden- en bovenwoning met erf, te Schiedam, Hob- bemastraat 6, groot 92 c.a. staande in veiling op 12,300 jl. een pand, bestaande uit slijterij met woonhuis en af zonderlijke bovenwoning en erf, te Schiedam, Boterstraat 63, a-b, uitkomende aan de Herenstraat aldaar ongenum merd alsmede 2 pakhuisjes en erf ert open grond aan de Herenstraat, ongenummerd tezamen groot 1 are 39 c.a. staande in veiling op 9.700. Notaris Asha Blaisse te Schiedam, Nieuwe Hav*en 149 Telefoon 68116. TE KOOP GEVRAAGD bev. 5 a 6 kamers. Spoedig ledig op te leve ren. Brieven onder no.. 6620 bur. van «Ut blad. DAN NAAR D. DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 üiiiiipiniiiifll* De koude komt eerder dan u denkt. Zorg, dat uw nieuwe haard gereed staat. Onze sortering is uitgebreid. Kom eens kijken bij: Oranjestraat 13. Teïef. 65673 Broeraveld 137-139. Tel. 67736 Vanaf 1 augustus bent U welkom in het schitterend verlichte Gevraagd: voor de afd, BOEKHOUDING Leeftijd ongeveer 17 jaar. Kennis van steno strekt tot aanbeveling. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan: BUITENHAVENWEG 50 SCHIEDAM 0^5 Te koop acmgeb Auto's - Motoren Ombotiwplanken 28.50 met inbegrip van' rail - in licht, donker enz, bij Plate, 4 hoog, Gr; Markt 19-^21; Diversen Alles op het gebied van glas in. lood. „Aa-Ve" Glas-in- looöbedrUf, West Franke- landsestraat 16, tel.- 66280. Wie. echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet. naar „Soliogen". Scharen, messen, Gero Specialist. Broersvert 57. Telefoon 55103.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1