.■f^asöasöt VERGADERING HDVS g^p«sis; emeen rit en zege m klassement voor Theo Sijthoff Bas Alblas verloor kans cloor pedaalbreuk Damclub jubileert Bestelauto sloeg om Bijzondere tanker te water Terreinprobleem ter sprake FLORALIA1956 f Julicniapark baadt in sprookjesachtig licht met vele artistieke effecten Wie heeft iets verloren? Duivensport WAL DO-RU SCHOOL 69915 Burgerlijke Stand 2 Jubilarissen bij gemeentelijke opent de Zomer"avondivielertoernooi R.C. Schiedam Twee kinderen aai artijen aan de lopende band Been afgereden na uitstappen uit stoomtram HULPMOLENAARS EXPEDITIEPERSONEEL Koeriersters EENOittCHTSWtü Op^de jaarvergadering van de Voetbalvereniging Hermes DVS, die maandagavond in~hotel Betjersbergen is gehouden, is by monde van de: secretaris. Un ieer Lubeek, nog eens uitvoerig mededeling gedaan over net terrcineniirobleem, waarmee vooral Hermes in de toekomst te kampen zal nebben. De velden aan de Damlaan zullen moeten verdwijnen, terwijl de plannen ten aanzien van het sportstadion op zijn m.'nst worden op gehouden door het standpunt dat de K.N.V.B. in deze kwestie heeft ingenomen. Zó ziet men Floralia direct b(j het binnen komen voor zich liggen. .Het Juliana-park is deze maand gedurende de avonduren omgetoverd to een ware sprookjestuin. Een sprookje dat dc naam heeft gekregen van ,florQim". Het toch al fraaie park heeft door een bijzonder artistiek aan gebrachte verlichting nog aan schoonheid Qewonnen. De mogelijkheden die een park met afwisselende beplanting biedt, zyn goed uitgebuit by deze verlichting, zodat het struikgewas en het geboomte nu in een dromerig zilveren en gouden waas daar ligt vrezen kijken. Dit keer is het ver lichte oppervlak groter gemaakt, mo gelijk, doordat eern stuk van de Ju- lianalaan is gebruikt als omgang. Gedurende de Floralla, zal .er Ju het; park muziek ten gehore wor den gebracht, maar van het oor spronkelijke plan, om hier Schie- damse amatearorkesten te laten-op treden, isniets gekomen, omdat de bond van beroeps-musici hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Alleen van avond bö de opening van Floralia door loco-burgemeéster H.: Sabel, zullen enkele fanfarekorpsen hun klanken door het Jullanapark atrooi- De wat banaal aandoende versie ring met licht-guirlendes is beperkt gebleven tot de rotonde op de ver hoging in het park, terwijl ook de randen van de vijver door de kleu rige lichtjes zijn geaccentueerd. Ver der is het verlichtingswerk echter overgenomen door de honderden sterke schijnwerpers, voor of in de bomen aangebracht, die hun gouden of zilveren gloed tegen het blader dek opwerpen. Artistieke effecten rijn hierbij bereikt. Bijzonder attractief zijn ook de zes beeldengroepen die onder het geboömte zijn aangebracht. Hier kan men Sindbad de 7,eeman in zjjn oosterse pracht zien en Neptunus met zijn huishouding, Michiel de Ruyter draait in zijn blauw-geruite kiel aan het bekende wie! en Piet Hein brengt de Zilvervloot binnen. Speciaal voor de kinderen is er een groep van musicerende .vissen, ter wijl als „griezelige" verrassing er gens nog een bont gekleurd monster uit het water oprijst. Hiervoor is de verf-cn-llcht kun stenaar J. C, Wieman aan bet werk geweest. Door zyn gipsen beelden met een speciale en kostbare verl te be strijken en deze in het byna onzichtbare ultra-violette lichtte zet ten, heeft hU heel bijzondere fluo rescerende effecten verkregen, die 't zeker doen. Het deze effecten is dan oog jarenlang geëxperimenteerd door Philips. Bij dit soort werk heeft de heer "Wiegman zijn sporen al verdiend. Zo heeft hy by de E 55 de stand voor de ruimtevaart en die met de voorhistorische dieren mogen inrich ten. Het is echter voor het eerst dat hij zijn beelden in de buitenlucht etaleert en dat is dan een experi ment voor hem. Bij het inrichten van Floralia heeft hij weer twee bekenden van de E 55 ontmoet de heren C. Aieman en J. Th. Heijnsbroek, die indertijd de E 55 hebben verlicht en het nu ook weer het Julianapark doen. Het is overigens niet voor 't eerst dat het Julianapark ..in het licht" wordt gezet, dat was immers in 1953 ook het geval tijdens de Vakantie week. 70.000 Bezoekers zijn er toen Te' bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen'9 tot "12.30 uur cn 2 tot 5 uur; Bril. licht montuur; kinderbril; regenjas; bedrag aan geld. Te bevragen bij de vinders: leesboek. Postkantoor, Tulnlaan; mondharmonica, Velfseck, Anth. MuJjsstraat Al- leesboek, Zijden/bos, FK.O.laan 87 a;étui met postzegels. Póstkantoor. Tulnlaan: gou den ring. A, Capello, Dr. de Visserlaan 28; bedrag aan geld v. Mil, Schledam- seweg 131 Kethel; dameshorloge Kooy- rnan. St. Liduinastraat 63; schroeve- draaier, H. v. d; Tempel, Lange'Nieuw- straat 31; duo-slt van bromfiets, Fran sen, Fharenheitstraat 19a; 1 paar dames- handschoenen,- Postkantoor, Tulnlaan, tailleband, postkantoor, Tuinlaan; col bertjasje K.. Zwanenburg L; Achterweg 29; kindertrui, W. Kronen, A]b, Cuijp- straat 25;"grijsvestje, Burger, Vlaar- dlngerdijk 57; portefeuille, de Jong. Klaaswaal sestraat 18; portemonnale, met inhoud, v. d. Loo p/a aid. belastin» fen. LangeHaven 67: pop. Kikkert Gr. lorisstraat 70; ballpoint Postkantoor. Tuinlaan: rozenkrans. Walbeek. Da Costastraat.33 b; zonnebril, E, Wester- veld. Rotterdarrisedyk 257 a; loper, N. Hofman, Stationsstraat 80; lipsleutel, Abbink Gustoweg 87 c: aakmes, V. Haften, Schiedamseweg 189; étui, met inhoud Penning, Kw. Maasstraat 54; Bouvier (hond), Beinlng, Noordvestlaan 88- Belgische herder, v. d. Lee, Rotter- damsedijk 243, De S.C.V. „De Postduif" nam' met haar jonge duiven deel aan de wed vlucht vanuit Maastricht. De uitslag was: 1 16 21 25 29 106 120 G. Xiela; 2 20 59 66 71 88 C. Verlinde; 3 24 32 43 W. Pe ters; 4 48 89 133 J. Lips; 5 42 62 85 90 105. H. Crama; -6 17 19 38 40 75 92 L. Borrani- 7 127 151 J. Doejaaren; 8 22 50 61 128 J. de Waard- 9 53 60 104,. 145 C. de .Tuinder; 10 39 5 8 64 126 141 143 150 J. Koster-; n 45 34 87 149 152 H. v. d. Kant; 12 57 Joh. Christen; 33 34 15 34 47 130 A. Delmotte; 18 23 27 52 68 80 F, Êykenbroek; 25- 33 Joh- Brand; 26 A Wagtendonk; 30 46 72 73 98 114 147 A. v. d. Tufln; 31 41 A. v. d. Advertentie LM.) VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst; Apotheek fs. Gouka en Co, Croenelaan 127- Bellen b(] ongeval;G.G. en G.D. Tulnlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, gesloten wegens vakantie. RJL. Leeszaal en Bibliotheek. Darcu Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags- ert zaterdags) van 7 tot'8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De Duivels- toejager". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Tot de laat ste kogel"., Jullanapark 3.30 uur Opening Flora lia, .- Grote Kerk 8 uur Orgelbespeling. Gryp; 35 137 C, v. Tricht; 36 37 J. Bats; 44 97 109 D. Weelie: 49 139 J. v. d. Windt- 51 54 70, 142 Th. Janse; S3 157 Th. Weelie; 56 77 86 A. Vis; 63 67 76 107 131 138 L. v. d. Meij; 65 70 74 M. Lanser 69 93 94 115 122 L. Verheugen 78 en Diploma Koos Christen; 81 C, J. Vossen; 82 J. Tweeboom; 83 118 J. Koogje 9 J. .Tweeboom; 35 J. Kazen- brood; 96 112 140 J. v. dl Beek en Co; 99 102 134 .3. Westerholt; 100 J. Freti; 101 146 153 156. H. Ejjkenbrn?k; 103 F- Konpenhagen108 J -Verhaal HO '«lig 117 21 K. Muilwijk; li C. de Graaf; 113 T54 Ef. V. Dijk; 119 125 Piet v. Os; - - 123 144 L. Crama; 124 129 155 Gebr. A- v- Most aangeboden als belo- Havmelen;. 132 J. Houisma-. 135 Mevr nmg voor de vele werkzaamheden Bakker; 138 J. Verhaal; 143 J. Verboom. I in het belang van de vereniging ver- De heer Lubeek begon zijn jaar verslag met een uiteenzetting over het grote gebrek aan sportvelden. De veranderingen aan de Damlaan en de nieuwbouwplannen maken het nodig, dat alle hiér. 'gelegen -velden van Hermes verdwijnen. Gerekend wordt, dat' de? .vereniging in- augus tus hier nog slechts de beschikking over één veld zal hebben, terwijl de nieuwe velden, die tijdelijk ter beschikking van Hermes zullen ko men veel minder plaats zullen bie den dan de oude velden (Hermes telt 546 leden). De oplossing van deze moeilijkhe den ligt in het geplande stadion voor Hermes en SVV samen (en voor ge bruik van nog enkele andere ver enigingen!, maar hier zijn moeilijk heden gerezen. Een commissie voor de regeling van de. stadionaangele genheden is gevormd uit leden van beide verenigingen en reeds is uit- voerig overleg gepleegd met de ge meentelijke sportcommissie. De plan nen zijn aan het gemeentebestuur voor gelegd en omstreeks september wordt hierop nader uitsluitsel ver wacht. Onvoorziene moeilijkheden zyn gerezen door de bezwaren van de X.N.V.B. dié in principe de oplos sing van het gemeenschappelijke sta_ dion kan goedkeuren, maar bezwa ren maakt tegen het feit. dat twee verenigingen in de sectie betaald voetbal samen dezelfde terreinen be spelen. Aldus de heer Lubeek, (Het is te betreuren, dat nadat intern eindelijk dit samengaan van beide verenigingen is goedgekeurd nu op deze wijze roet in het eten wordt gegooid. Hopelijk kan men met de K.N.V.B. nog tot overeenstemming komen; stappen in deze richting worden nog ondernomen). De voorzittervan Hermes DVS, de'heer Beijen, opende de,vergade ring met een hartelijk woord van welkom en verzocht de aanwezigen het plotselinge overlijden van - de heer W. Paulus, .in leven lid en .elf talspeler van de vereniging,-met een ogenblik stilte tewillen gedenken. De heer Beijen noemde het afgelo pen seizoen.* dat Hermes boven ver wachting het kampioenschap heeft gebracht, in. alle opzichten moeilijk. Van deze moeilijkheden, getuigde niet alleen het jaarverslag van- de secretaris, maar ook dat van de penningmeester, de heer Geul. Met •de financiën is het het afgelopen jaar niet zo best gegaan, aldus spre ker. Hij zocht de oorzaak daarvan in het feit, dat SVV en gerenom meerde Rotterdamse, clubs vaak te gelijk met Hermes thuiswedstrijden speelden, waardoor veel publiek bij Hermes weggetrokken werd. De K.N.V.B, is tegen deze gang van zaken niet opgetreden, ondanks ver zoeken dienaangaande. Daar kandidaten voor een be stuursfunctie op deze avond ontbra ken, vond de bestuursverkiezing' (voor de heren Geul en Lubeek, die zich niet herkiesbaar stelden) géén doorgang. Het bestuur zal haar werk. zaamheden in dé bude samenstelling voortzetten tot 1 oktober. Een fraaie.beker kreeg de heer richt. De heer A. Frank, die 50 jaar lid van Hermes is.' werd Het erelid maatschap aangeboden. GEBOREN: Marius, z. van G, van Haaf ten en S. Hardenboï; Joke G., d, van T. A. de Bruiin én. M. A. Hof; Johanna M-, d. van H. A. P. Berger en M. J- C. Timmermans; Frank, z. van A. Buijtenhek en C. den Daas; Frangois, z. van F. den Hartog en R. Bloem; Wilhelmina H, P. M., d, van J, Figee en W. M. Schippers. GEHUWD: R. W. Inserni, 34 jaar en J. W. Verschoor, 29 jaar. In de kantine van de Gemecnteüjr ke Vervoer- Reiniging, en Ontsmet» tingsdienst aan de Buitenhaven wég zijn vanmorgen twee leden van het personeel- gehuldigd- Het zijn de heren W. Bezemer, voorman -.van de. stortplaats en A. Bosir n, chauffeer, dié beide 25 jaar bij dc dienst werkzaamzijn geweest De directeur, de heer B. T. Kraan, heeft zijn jubilerende mannen har telijk en ook zeer waarderend toe gesproken en hup van gemeentewege het ter beschikking gestelde cadeau onder couvert aangeboden. Maar ook het personeel heeft zich uiteraard niet onbetuigd gelaten en van de verschillende afdelingen waren de legaties bij de huldiging aanwezig. Namens het jubileumcomité bood de heer Hermans de jubilarissen een fraai geschenk aan, nadat zij uiter aard nog wat oude herinneringen had opgehaald. Ook mevrouw Beze mer deelde in de glorie van haar echtgenoot en ontving een bos mooie bloemen. I |adhuiserdey VafentieweekV0SpenSn kest_.,Vrij en Blij de Franse folk loristische dansgroep „Orfeo*- en 't muziekkorps' van de RET 's Middags om kwartvoor vijf wordt, de Vakantieweek in Zuid ae- opend op het plein voor de Groote Schouwburg, - Ook daar treedt „Vriï en Blij" op, samen met' de Rotter damse volksdansgroep Vima en En gelse, Zweedse en Duitse volksdan- aeray.--/"•- ..Zaterdagmorgen zullen de deelne- mers aan de zomercursus van de Stichting Internationale Samenwer- king der Nederlandse Universiteiten nek stadhuis worderT ontvangen aandagmorgen worden drie volks dansgroepen uit Duitsland, Enge land en Zweden ontvangen ter ge legenheid van het.tienjarig bestaan van de volksdansvereniging Vima. De damclub Schiedam is druk voorbereidingen, aan het treffen voor de viering van het vijfentwintigjarig bestaan. Op 18 september is het een kwart eeuw geleden dat Schiedam-- mers in clubverband de damsport gingen "beoefenen en nog steeds vindt de D.C.. „Schiedam" als enige damvereniging in onze stad bij de liefhebbers van" deze denksport veel weerklank. Helaas is het ledental de laatste jaren wat .gedaald wegens verhuizingen e.d. Ter gelegenheid van het jubileum jaar gaan de „Schiedammers'' hier verandering in brengen. Zij betreu ren het., dat er veel z.g, „huisdam mers" (waaronderzeer bekwame) in Schiedam zijn. die niet bij een vereniging zijn aangesloten en ook Zijn er enkele dammers van klasse. (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, dinsdag Hoewel het aan spanning niet heeft ontbroken op.de laatste avond van het door rennersclub Schiedam georganiseerde zomcravondwielertoeniooi, werd door de vele valpartijen als gevolg van de door de regen spiegelgladde weg, dc pret toch wel een stuk bedorven. Dat met Theo Sijthoff, die ook deze laatste rit won, een sterke, zo niet de sterkste renner heeft gewonnen, is wel bulten kijf. Doch het was daarom Juist dubbel jammer, dat de op dat moment leidende Bas Alblas door pech de wapens uit handen werden geslagen nog voor dat de beslissing was ge vallen.'' sprong had. Sijthoff en Alblas zaten weer spoe dig „te paard" en begonnen samen de achtervolging. Van Gooi was door deze valpartij nog verder terug ge slagen. Öe regen had de weg spie gelglad gemaakt én nog steeds ble ven renners met het wegdek kennis maken. Alblas viél een tweede maal. waardoor Sijthoff toen alleen achter de weglopers op zoek ging. Hy slaagde in zijn opzet en na een twintigtal ronden nam hij zijn plaats in de kopgroep in. Van Gooi, die, doordat hij een bril draagt, nog meer dan dé anderen van de regen te lij den had, was inmiddels reeds twee ronden achter geraakt, terwijl Oos- terwijl eerst uit de kopgroep moest loslaten en op het momen't er wa ren toen niet meer zoveel ronden te rijden dat hij weer 'aansluiting kreeg, brak hij een pedaal waardoor hij niet meer meetelde. Op een te hoge fiets zette hij de strijd voort. Inmiddels was dit euvel reeds eer der aan Alblas overkomen, die daar mee hij raakte er twee ronden door achter een reeële kans op de eindzege verspeelde, dear Sijthoff minstens twee plaatsen voor hem moest eindigen om hem van de eer ste plaats te verdringen. Dc strijd om de eerste plaats was nu beslist, want Sijthoff liet. nie mand meer gaan en haalde op het laatst Vassena terug om gemakkelijk de sprint voor de eerste plaats te winnen. Wouters, die voor doze avond als eerste stond geklasseerd vond zijn va kantie belangrijker en liet verstek gaan. Het batig saldo van dit toernooi was bestemd voor Het Zonnehuis, De resultaten waren; Laatste rit: 1. Th. Sijthoff; 2, J. Meyer; 3. G. Vassena; 4. op een ron de C, de Ruig; 5. B. Alblas; 6. B. CaHegari; 7. F. Rorijs; 8. C. van Gooi; 9. J. Griep; 10, P. Kortland; 11. C. Oosterwijk. De eindstand luidt: 1, Th. Sijthoff 14 punten 3. C. Gooi 25 7. J. Griep 31 3. P. Kortland 3i 10. C. Oosterwijk 25 11. B. Callègari 41 12. F. Rorijs 54 Op de kruising Witte de With- straat cn Sendrachisweg te Rotter dam zyn gisteravond een bestelauto en een personenauto hevig met el- De 3-jarige'Piet van Wijk van de Oost Sidelinge.is gistermiddag, toen by in de Willem de Zwijgerstraat zonder voldoende cp het verkeer te letten overstak, aangereden door 'n bromfiets. Het ventje- sloeg tegen de straat en moest met een hersen schudding naar hetTWesterzieken- huis wordenvervoerd. Vanmorgen werd de 6-jarige Arie C. ten Bergen van de Walenburger- weg, by het oversteken in dé Sche penstraat, aangereden door een per sonenauto. Met hoofdwonden werd het ventje haar het Bergwegzieken huis vervoerd. Scherpe concurrentie tussenCa nada en Verenigde Staten bij de verkoop van hun overvloedige graanoogstenheeft;".Nederland tot hoofdkwartiervan 'een'.nieuwe Ca nadese. strategischeroperatie. ..ge-; maakt. Nog voor hét- einde van deze maand zal in het "Beursge bouw tt Rotterdam de officiële Ca nadese Tarwe Raad een verkoop kantoor openen voor hét gehete Europese vasteland. Voor de finale van dit toernooi tra den slechts vijftien amateurs aan, die, nu er geen nieuwelingen wed strijd was, 100 ronden zouden rijden. De vroeg invallende duisternis noop te de jury evenwel de strijd met 25 ronden te bekorten. Nog maar negen ronden waren ge reden, toen een massale valpartij het peloton volkomen uiteen sloeg. Bij die valpartij waren 'alle favorieten betrokken. Drie renners waren de dans ontsprongen en namen een flinke voorsprong. Het waren Vas sena, Meyer en Oosterwijk, van wie de laatste op het moment van de valpartij reeds een kleinevoor die in Rotterdam en Vlaardingen hun vertier zoeken. Door een grote ledenwerfactie trachten zij voor het jubileumjaar Schiedam van meer formaat te voorzien en de eerste re sultaten in de vorm van nieuwe aanmeldingen zijn reeds binnen. Getracht zal worden een gerief lijker speellokaal te betrekken, hoe wel voorlopig de clubavonden nor maal donderdagsavonds in het toch ook niet ongezellige boven zaaltje van het Volksgebouw zullen doorgaan. Het evenement van de viering is het driedaagse jubileum- toernooi dat in september zal wor den gehouden. Voor het komende winterseizoen hoopt Schiedam op een promotie naar de hoofdklasse als waardig jubileumgeschenk van de vele Schiedamse damminnaars ten minnaressen?)- Dit is teinnettir Th. Sijthof, die gesteund door zijn vader op het punt ts zyn ere-rondje te trekken. kaar in botsing gekomen.: De be stuurder van de bestelauto, die na de botsing omsloeg, de 31 rjarige win kelier M. C. Vreugdenhil uit Schie dam, liep verwondingen éari';h:et hoofd en vermoedelijk een hersen schudding op. Hij werd naar het Coolsingelziekenhuis gebracht.De 31-jarige Amerikaan W. B. Rose uit New York, die in de personenauto zat. werd naar hetzelfde ziekenhuis gebracht. Hij bleek ongedeerd te zijn. Beide wagens* werden zwaar bescha digd. Gisteravond laat is de u69-jarige gepensioneerde politieman. H. H. Hordijk 'uit :de Hulshorststraat in Den Haag, toen hij, aan de :halte in de Kosestraat te Rotterdam tegen- over het station uit de stoomtram van de K.T.M. stapte, met'hét.rech- terbeen onder een der wielen erecht gekomen. Met een verbrijkeïd been werd het slachtoffer naar het Cool singelziekenhuis vervoerd; waar men het onderbeen onmiddellijk am- puteerde. (Van onze correspondent) In Gorinchem Is dinsdag een. vaar tuig van bijzondere constructie te water gelaten, gebouwd doorBij kers Aannemingsbedrijf (Lïsselwerf N.V,). Dit schip, de „Marian P. Billupa", gleed ondanks de harde windvlagen vlot van de helling, nadat de doop plechtigheid was verricht door mrs. F. W. Bergen, echtgenote van een der vice-presidenten van da Marine Transport Lines Inc. te New York. Ook mrs. Fred H. Billups, -wier naam aan het schip is gegeven, was:by-de plechtigheid, aanwezig. De Gorinchemse werf kreegde opdracht tot de bouwvan dit schip door bemiddeling van Dammers'"èn: Van der Heide's Scheepvaart en Han delsbedrijf N.V. Hetisbestemd voor. de Marine Caribbean Lines Inc. é/o Marine Transport Lines Ine,"té New; York: en zaL navoltooiing in':-char ter worden gegeven aan' dei Tropical' Gas Comp: te; Miami; •■Florida,' Schepen van dit type,:speciaal: bér; stemd voor, het vervOer..Vaiï;'yloei-: baar propaangas' en: wateryrije; am moniak, zijn nog vrij zeldzaam. :-De grote druktanlcs worden/geleverd door specialisten' op dit gebied. De lading kan slechts - onder zeerhoge druk vloeibaar worden gemaakt (max. "ca. 17.U atm.). De gassen wor den vervoenf in-negentien -cilindri sche tanks, die een hoogte hebben van 8.70 meter,-een diameter ...van 4.20 meter en die „leeg. ongeveer /33 ton wegen. Elketank heeft', een'in houd van ca.107 kub. meter, zodat de gezamenlijke inhoud- ongeveer 1800 kub. meter bedraagt. De lading wordt geladen en gelost met spe ciaal geconstrueerde compressors en. pompen. Er -zijn uitgebreide - veiligheids maatregelen genomen1 en -systemen aangebracht, met* het. oog op de ho ge druk waaronder de lading wordt vervoerd. Alle tsnka zijn via vei- lighcidsafsluiters aangesloten op een afblaasleiding. waardoor het gas. Indien de druk in een der tanks te hoog wordt, automatisch- via deze leiding en dc voormast tkan ont snappen. Een gasmeldingsinstallatie geeftcontinu, aan. of;: eventueel gas uit/'de .tankS' Of de - leidingen gelekt Is., Een op. afstand bedienbaar. ven tilatiesysteem zórgt voor onmiddel lijke en doeltreffende ventilatie van hetgevaarlijke; compartiment. Voor brandbeveiliging is een uitgebreide C02-installatie aanwezige r I De„Marian P. Billups" heeft een totale lengte van 87 meter, de breed te is 12 meter, de holte 6,75 meter •en de max.. diepgang 4,80 meter. De voortstuwingsbron is. een 4-takt „"Werkspoor'-dieselmotor met een vermogenvan 1700 pk, welke het schip een snelheid zal geven* van ca. 13 mijl per uur. Het schip zal worden, bemand met 25 officieren en manschappen. In verband met explosiegevaar zijn de motoren voor 'de 'aandrijving van ankerlier, kaap stand. é.d;t' onder dek ingebouwd. H. JACOBS'.Industrie- en Handelmaatschappij N.V. Tuinlaan 76—78 Schiedam' vraagt voor direct V Te koop acngeb. Opruiming. Gotische Dres soirs, ook kwaliteit, komt eens binnen bijPlate, Gr, Markt 19—21, Schiedam. Fotografie Voor pasfoto'» naar K, van Vutiren; Hoogstraat 106, tele foon 66720 In spoedgeval des gewenst in 1 uur klaar. Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K. v. Vuu- ren, Hoogstraat ^0°. - Woensdag l.augustus 1956

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1