Zand tree liters van ton en nieuwe zuiger Gebroeders van transport banden ï:t WOONARK Voor Boele en Oosterwijk „Stralende opening ran delusthofFloralia Noodzakelijke yerbouwing van v.g.l.o.-schooigebouw BRIL Koeriersters 40 JAAR IN DE HUWELIJKSBOOT Henkde actieve leider van vakbond en voetbalvereniging Ooievaarsbrug voor verkeer afgesloten Inenting stopgezet Burgerlijke Stand Brommer gestolen mmm Ontspanningsavond voor invaliden Spaarbank in juli Meer dan 77.000 inwoners Schiedamse ven competitie ..EN DE REGEN STROOMDE NEËR. Aan de Westmolenstraat: Zeeuws fruitgebied leed het meest van de storm Telefoon-centrale werd ingewijd De huldiging in Crooswijk Nieuwe zuiger voor Adriaan Volker EHBO-ster redt geestelijke matieovereen- komst Neclèrland- Australië Mijnenvegers hadden lichte schade W. v. d. Burg Te koop Renault 4 1851 Donderdag 2 augustus 1956 GEMEENTE SCHIEDAM ("OFFICIÉÉL NIEUWIa Voor het uitvoeren van -onder- houdswerkzaambeden 2a! de Ooie vaarsbrug van vrijdag 3 augustus n.m. 10 uur tot zaterdag 4 augustus 1956 v.m. 6 uur voor alleverkeer afgesloten zijn. Wanneer een echtpaar het veer» D&j&rlg huwelijksfeest viert. ach. dit is behalve voor hen zelf. niet zo belangrijk voor de buitenwereld, het vaa,,£ Maar wanneer neet het twee broers' aangaat die v®ertig jaar geleden, een week na elxaar in het huwelijksbootje stap ten en dan nog wel twee broers, die algemeen bekend en zéér populair zyn' In Schiedam, dan wordt het wat anders daarom menen we dat we dit feit toch even naar voren hjoeten bréngen. Het zijn dan Henk Al. van LDth. de oud-vakbondsleider, oud-voorzitter van DRZ 'en thans no* KNVB-consul. die 3 augustus 1916 in het huwelijk trad met mej. G. Mcntfoort en zijn jongere broer. -Ab. J. van Lith. thans fractie-voor zitter van de PvdA in de gemeen teraad (en ook een enthousiast sport beoefenaar) die dat voorbeeld op 11 augustus volgde met mej. J. Buijs. Omdat mi het eerst aan de beurt 3s om te jubileren, hebben wij maar eens de oudste broer Henk opge zocht in de kleine doch gezellige woning in de Nieuwland-flat die de feestelijke sporen-draagt van de aanstaande jubileumviering, om ou de herinneringen op tc halen zoals behoort bij een herdenking. Au is het niet zo eenvoudig om de heer Van Lith herinneringen op te halen, niet omdat hij zo weinig feiten heeft, integendeel, Juist, een teveel haast. Want hij heeft in een niet gering aantal besturen van vak bonden. voetbalverenigingen en an dere clubs gezeten. En als de heer Van Lith op z'n praatstoel zit dan kan hij heel wat vertellen ove- het verenigingsleven «van toen" in Schiedam. Hoe. hij als zeventienjarige jongen uit Geldermalsen. in Schiedam kwam file glasblazer bij van De venters Glasfabriek en later de Vegla hoe hij al spoedig toetrad tot de gefuseerde vakbond van glasblazers en fabrieks arbeiders en er ook een bestuurs functie, in verwierf. Door deze vak bond is hij ook bij Wilton-Fijer.oord gekomen, waar hij tot zjjn pensione ring in juli van dit jaar is gebleven. Inde vak-beweging Vakbondsbestuurder is hij geweest, van de Alg. Bedrijfsgroepen Centra le. _yan de ANMB, en ook van de NW-bestuurdersbond. Na zijn pen sionering is .dit natuurlijk voorbij gegaan, maar nog Is hij een zeer sc- tief ziekenbezoeker van de ANMB. met. 2800 leden onder zijn toezicht, voor wat betreft de verstrekking van versterkende middelen, e.d. Henk van Lith had kennelijk een grote belangstelling voor het maat schappelijk leven om hem heen, want in tal van verenigingen heeft hij een leidende rol gespeeld, zo veel dat hij ze niet eens meer alle kan herinneren. Kaartclub, reisver- enigjng, oprichter van -de ..buurt vereniging Gordonsstraatj enz> Vijf endertig jaar trouw lid" van de Coöperatie» welk feit vorige week dan ook met een gTOte D.E.S.-taart is gehonoreerd. moet toordgn. en de publieke be langstelling ts daarmee niet In over eenstemming.: Hij. is dan ook' een voorstander van samengaan van de kleinere verenigingen. Ook DRZ heeft contact gezocht met Martinit voor een fusie, maar de besprekin gen hebben (nop?) geen resultaat opgeleverd, Het gesprek kwam - steeds weer op DRZ terug. Deze "vereniging staat er nu bést voor. Het; terrein- fonds loopt goed. en er zijn'plannen voor de bouw (door de eigen le den) van een 'nieuw clublokaal.' Bovendien is voor het aanstaande seizoen Jan Molendijk (oud-SW'er) als trainer gecontracteerd kunnen Worden- - Aan al deze verhalen voegde mevrouw Van Lith ook het hare toe. Zy vindt het kennelijk niet zo erg om haar man. hele zondagen te moeten afstaan aan de sport en kan zelf nog genoeglijk .vertellen hoe zij vroeger met de zes kinderen hele dagen op het sportveld door- bracht,' ■Het huwelijks-jubileum -zal zater dag rustig herdacht worden, in. de familiekring, maar. we twijfelen er niet aar» dat dit populaire echtpaar door de vele vrienden niet vergeten zal worden op deze: dagen, VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Gouka en Co„ Groenelaan 127. Bellen btf ongeval: G.G. en GJX, Tuinlaan 80, telefoon 69290, Gem. Openbare Leeszaal en. Biblio theek, Lange Haven, gesloten K.K., Leeszaal en Bibliotheek, Dam:. Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7; tot 8.30. uur; ;.':des zondags'gesloten, A Stedelijk Museum: Expositie, eigen werk.-, Geopend dagelijks van 2 "- V tot"5 uur. Julianapark, 7,30 tot 12 uur: Flora- '118:1956. -r A'.: BIOSCOPEN Passage, -3 ën- 8.15 uur: vjïe, Dulvels- .AoejagetiV Monopole..2,7, en 9 uur-. ;;Tot;.de:-laat- st« kogel". - - - Dc directeur van de Gemeen- lehjkc Geneeskundige en Gezond heidsdienst te Schiedam maakt be kend. dat de gelegenheid om kin deren by de G.G. en G.D. te laten inenten tot nader bericht is stop gezet. Deze stopzetting van de inentin gen geschiedt uit voerzorg. in ver- band met het heersen var. besmet telijke ziekten. Tot nog toe heep» zich slechts één geval van kinder verlamming in Schiedam voorge daan, eeii week of wat geleden. Het is zeker niqt, verontrustend, maar zekerheidshalve.-zijn de in entingen lijdelijk -gestopt, .- Geboren: Peter, z. v. p.Geel en J. C. Kroep; ElisabethS, 'd. v. B- Scholte en C, J.. Geel; Elisabeth \V M, d. v, M- E. de Kok en M. W. van'Mil; Bernard, z. v, P. J, Bothof en L. S. Verburgh. j Overleden:. A. Timmermans 70,; j. Gistermórgen is eert bromfiets gestolen van de fabrieksarbeider H. D. uit Schiedam. De bromfiets, was afgesloten en stond in de garage van de Schiedamse. Cartonnage-fa- briek aan dé Lange Nieuwstraat. (Van een onzer verslaggevers) j Zandtrechters met een capa- e'leit yart 1000 ton, een zand zuiger van een iets kleiner type dan de „Ahoy" en zand- overslag per transportbanden. Dat zijn de plannen, welke liet j Zandoverslag-, Transport- cn I P» dc Aelbrechtskdde is reeds èën Handelsbedrijf Boele en Oos- Tt De invaliden van Rotterdam-Zuid hebben gisteravond in gebouw Sne* n feestavond aangeboden Ee enige weken geleden °nJsPaïlningsvereniging voor invaliden in 't algemeen „Rot- teraam heeft daarvoor gezorgd. Ruim 35 outomobtlisteh hadden de mensen- tevoren naarigebouw Spes gereden. De voorzitter, de'heer W. J. van Kooij. dankte in zijn one- mngswoord allen, die tot het slagen van deze feestavonden de avond tevoren was reeds een soortgelijke avond georganiseerd hadden bij gedragen. Het amusement werd ge bracht door het gezelschap van Henk Bukman, waarvan Wim Scholte. Jan van Oost. Eddy Schuyer en Joe An dy het meeste applaus oogstten. In juli werd bij de spaarbank te Rotterdam <m ronde cijfers) inge legd 8477.000.— en terugbetaald 7.074.000.Er was dus een over schot van 1.403.000(ƒ1301.000.— in Juli 1955). Aan het einde van juli 1956 was aan 403.801 inleggers 179.702.000.— verschuldigd. ("'Dqor-;; middel van spaarbusjes ve£>V?5J?*gelopen ^Band Inge- ï£S 238.000.—De leerlingen'van .370.:. scholen spaarden 92.000.—. In 174 bedrijven werd door de le den van het personeel 76.000 gespaard. terwijk voor de nabije toe komst heeft. Op het terrein van het voormalige Maasstation zal een zandoverslag- bedrijf worden gevestigd. De voor- De grote hobby Maar zijn grote hobby is wel de voetbalsport. MaRr in tegenstelling met -z'n broer. Ab, die meer een actieve beoefenaar is gebleven (nu nog trekt hij 's maandagavondsmet de „oude hererT'-ploeg naardegym- nastiekavonden van THOR en als lid.van de „beren-ploeg" duikt hu bij het openen van het zwcmsel- zoen -in het koude, water van het gem. zwembad om er pas bij de sluitingsdag weg te blijven), voelde Henk zich meer aangetrokken tot het organisatorische deel van de sportbeoefening. Als jongeman heeft hij r.og enkele jaren bij SW ge voetbald. maar kwam later bij de Arbeiders Sportbond DRZ (De Rode Zon) terecht- Vele jaren be stuurslid'en in 1942 werd Henk van Lith voorzitter en da* is hij ge bleven tot twee jaar geleden, toen hij om gezondheidsredenen (hij werd ook ebh dagje ouder!)aftrad. Om zijn ervaring en capaciteiten heeft de KNVB hem in 1046 be noemd tot bonds-consul en dit is een functie die zijn hart bezit. Van zjjn goedkeuring is het afhankelijk geweest of er afgelopen seizoen gespeeld kon worden op. het W.F.- veld of bij Demos. Maar deze voetbal-deskundige ciel met enige zorg de toekomst voorde kleinere voetbalverenigingen in Schiedam tegemoet. Hij ziet hun po sitie steeds afzakken en dat stemt hem. niet vrolijk. Vooral financieel krygen zij het steeds zwaarderhet materiaal wordt duurder, de ter- reinhuren worden hoger (vooral als naar de. nieuwe terreinen verhuisd VOORSTELLINGEN^ 7 uur;' Opening tentoonstel- Aula', 0 ling „Schip en Werf". Schiedam telt thans meer dan 77.000 inwoners, in de maand juni ls de bevolking absoluut toegeno men met 44 zielen (0.057 tot 77.009, waarvan 36.408 mannen 38.601 vrouwen. De bevolking&loop blijkt uit de volgende tabellen van de bevol kingsstatistiek: levend geboren 109, overleden 32. vestiging 242 en ver trek 273; dat betekent een geboor teoverschot van 77 (46 mannen en 3i vrouwen) en vestigingsoverschot van -33 (-24 mannen en -9 vrou wen). In percentages uitgedrukt: geboren 1.98.%, overleden 0,66%, vestiging 3,44 en vertrek 3,67%. Van de 109 levend geborenen waren 34 eerstgeborenen; er waren 5 dood geborenen- De sterfte haar leeftijd In de maand juni is ais volgt: beneden 1 jaar: 2. 1 tot 4 jaar: 0, 5-14 jaar: 3, 25-24 jaar: 0. 25-39 jaar: 1, 40-49 jaar: 4, 60-59 jaar: 1. 60-69 jaar: 0. 70-79 jaar: 6 en 80 jaar en ouder: Jlin totaal werden in de maand juni 80 huwelijken votfrokken, waarby in 47 gevallen man en vrouw beid® uit Schiedam kwamen, ia 6 gevallen de man uit Schiedam en de vrouw elders, in 27 gevallen de vrouw uit Schiedam en de man van elders. Er werden 3 echtschei dingen uitgesproken. De gehuwden -wonen na voltrokken huwelijk: 10 eigen woning. 30 inwonend by ouders, 5 inwonend bij familie, l inwonend bü -vrienden. 5 onder huur. 17 elk afzonderlijk, 13 buiten de gemeente. •Zaterdagmiddag zal' in de Schie dam se Bedrijven Competitie een be slissende wedstrijd gespeeld worden en weL.om het kampioenschap in de afdeling B, Helios komt dan uit to gen .WK' en als Helios.wint is deze ploeg kampioen. De wedstrijd wordt om vier- uur gespeeld- op - het terrr/ti van Pieterman, in Kethel. BIJ „stralend"meer uond gisterauond'd'e: officiële opening,plaatsvan „Floralia 1956" in het fraaie Julianapark. Men vergeve.ons net grapje ten aanzien «oh de goed opgezette manifestatie-van de Schiedamse Gemeen schap:.het dient alleen o»n onze.teleurstelling te verdoezelen ovér het feit, dat de regen „straalde" op de hoofden van de genodigden, np de bloemen en planten, op al de versiering en schittering i>a» het park. Door die al gehele druipende natheid moest de plechtigheid minder indrukwekkend toorden, en .een. wat triest aanzien krijgen. Zoala we reeds eerder schreven, heeft de gemeente het pand Westmolen- straat 24 (huishoudschool) aangekocht van de St, Willfbrprdussttchting voor 50.000 t.b.v. de Vereniging Voor Chr; Onderwijs, die de schoolruimte zal bestemmen voor voortgezet gewoon lager onderwijs- Dit onderwMs wordt als voorlopige regeling gegeven In de Prinses Jalianaschool aan de Oostsingel, waarvoor een aantal leerlingen van deze ulo-school weer In andere scholen zUn ondergebracht. Aan deze onbevredigende gang van zaken zal nu binnen afzienbare tyd waarschijnlijk een einde komen. Waarschijnlijk,, want niet de aankoop van het. gebouw alleen. U men er nog niet. Op. zijn gunstigst kunnen per 1 september (de vermoedelijke datum van ontruiming door de huishoudschool) drie van de lokalen'voor lopig In gebruik worden genomen. Want de vernieuwingen cn denverdieping van het schoolge- verbouwingen-aan het-pand zijn j bouw -èén lokaal betrekken en vijf een vereiste. De gemeente-heeft A i lokalen- boven. Behalve drie „nor- hiervoor een krediet van 45-900'i male" leslokalen zijn er drie bijzon- verleend, een bedrag, dat gezien y-dere nodig voor- koken, strijken en s handenarbeid, waarvan dc Inrich ting de nodige kosten zullen mee brengen, als men bedenkt dat de in- rlcbttngwan de keuken van één der b.l.o.-echolen in Njeowland 40.000 heeft.gekopt. De test" vnp de lokalen >n het ge-) bouw zal avonds aan andere on derwijsinstellingen verhuurd wor den. De ligging van het schoolgebouw aan de Wcstmoienstraat in het cen trum'van-Schiedam, is gunstig voor" dit: onderwijs, dat de leerlingen van alle--kanten, moet aantrekken. Vaak bestaat er nog misverstand-over het v.g.I.o.-onderwijs. dat nog maar goed. vijf jaar „meegaat". De school van de heer;; Groeneweg bestaat drie - jaar'. Behalvede vaxkén van de lagere school :is' het onderwijs uitgebreid met vakken alsalgemene' geschiede nis. Engels, huishgudonderwija. han delskennis,1- koken en handwerken; Dat er-aan deze maatschappelijke en huishoudelijke vormldg behoefte be stast,-Is-wel zeker. Met een derge lijke opleiding -kan de leerling nog alle kanten heen. -- De heer Groeneweg. die reeds 42 jaar bij het onderwijs is,- heeft de ?(,vanr?£ opgedaan dat dit onderwijs bijzonder moeilijk te geven is, maar dat de resultaten: ook voor-de prak tijk 'zeer bevredigend zijn. Het is te hopen dat de school binnen afzien- j rw Udeen. goede huisvesting aan de westmolenstraat tel vinden, het zal het onderwijsAen goede kómen. 'de toestand-van het oude gebouw A (70 jaar oud> en de .nöodzakelij- ke.j.veranderingen nog -wel eens, aan de lage kant zou.kunnen zijn. Overal in het. schoolgebouw is het hinderlijk donker., doordat cr weinig licht naar binnen kan kom?n on.ook; de kleur van/de verf erg'donker is.' (Zo omstreeks september rnoet reeds de hele dag hét licht branden). Goed kunstlicht en een licht verftint is dus wel ecu eerste vereiste. Verder is? de ouderwetse bouw en indeling on- praktisch.. Zojzal er in-het oude trap-- penhuis zekepfhet. één'en ander ver anderd moeten worden, terwijl de „kast" dieals'; kamer van het hoofd, der school;, bedoeld is, bepaald niet meer mee kan. "Verder zal er toch een goederijwielbergplaats moeten, komen. Een nieuwe vloerbedekking is een vereiste; terwijl 'eën aantal lokalen in verband met de -speciale lessen nog een. bijzondere'inrichting vragen. -. De y.g.i.o.-school -met als hoofd de heer L. Groeneweg ral op de bene- HULDE overigens aan hef aan zienlijke aantal officiële verte genwoordigers (van.gemeenteraad, S.G. e.a.). die met een vrolijk gezicht het neerdruipende hemelwater ne geerden om de opening van het lust hof bij te wonen, die verricht werd door de loco-burgemeester, de heer H. Sabel. Viel er dan weinig var» publieke belangstelling te bespeu ren, zij waren er dan toch ge deeltelijk onder paraplu's verscho len en beschutting zoekend onder het afdak van de consumptietent op het moment dat de heer Sabel op de rotonde naar voren trad en met een druk op de knop Floralia in een luisterrijke verlichting zette. Tevoren had de loco-burgemeester het „plechtig gebeuren" zoals hij zelf ironisch opmerkte besproken en gewezen ophet goede moment (vakantietijd), waarop men. de stad genoten deze attraktie biedt Aan de versiering van het park zijn;, nog meer, moeite.en kosten besteed, dan. in vroegere jaren wel het ..geval was, zodat wellicht nog meer men sen voor een bezoek aan het park mogen worden verwacht. De helr Sabel werd ingeleid door de vice-voorzitter van de S.G-, de heer K. J. Heijboer. die allen bij de inrichting van Floralia betrokken zijn geweest, hartelijk dank bracht. En vergeten wc de leden van het tamboer- en püperkorps Harmonie niet. die de plechtigheid luister bij zetten door enkele heldere trompet klanken in de regen los te laten, op het moment dat de loco-burge meester het park in het licht zette. En vergeten we ook de koffie niet. die de heer de Groot en de zijnen in het tuinhuis serveerden en die er by al die kille 'nattigheid maar al te goed inging. DEN HAAG. uit de belangrijk ste fruitteeltgebieden zitfn thans voorlopige berichten binnengekomen over d« omvang vsm de schade, die veroorzaakt werd door de storm op zondag 29 juli aldus deelt het mi nisterie van Landbouw mede.- In Zeeland h'bben over het alge meen peren meer schade opgelopen dan_ appelen. Bladbeschadiging en tekbreuk kv amen veelvuldig voor. Van de perenrassen précose de tré- voux en de clapp's is van een aan tal bedrijven, circa vijftig procent van de vruchten-afgewaaid. Globa a l gen omen kan worden ver wacht;- dat van de totale -Zeeuwse fruxtproduktie vijftien tot twintig1 procent verlorenis gegaan, terwijl j van het fruit dat is blijven hangen, j de kwaliteit ls verminderd: i De consulentschappen Hoorn, Ba- rendrecht. Kesteren en Brabant mel den: hier en daar komt takbreuk voor en is de bladstand wat achter uit gegaan. De te verwachten oogst 'leeft echter niet noemenswaard ge leden. Het 'consulentschap Maastricht meldt, dat plaatselijk nogal wat ha- «eischade aan -t fruit ls toegebracht. Het is op dit ogenblik nog niet mo gelijk de schade in zijn juiste omvang te bepalen. Hel ..fruit onder glas vertoont- een vrij goede'stand. Druiven ontwikke len zich: gunstig. :.Op verscheidene plaatsen, komt. echter bötrytis voor. Perziken: de kwaliteit van de vruchten wordt beter. De weersom standigheden' rtiaken het mogelijk dat de perziken wat groter kunnen- uitgroeien. Pruimen zijn reeds voor een. belangrijk deel geoogst. AMSTERDAM. Het bestuur van' het Nederlands Instituut voor Inter nationale Culturele Betrekkingen heeft tot algemeen secretaris be noemd de heer G. Sluizer, program maleider en lid van de plaatsvervan gende directie van Radio Nederland' Wereldomroep. 'f zand uit de schepen In de trech ters zullen brengen. bereidende werkzaamheden daartoe zijn of worden op dit ogeblik getrof fen. Omdat men in de toekomst een stagnatie van de zandaanvoer bij slecht weer en in dc winter, wanneer de binnenwateren zijn toecevroren wil voorkomen is het plan ontwor pen om op de kade een zanötrechter met een capaciteit van 1000 ton neer te zetten. Een dergelijke trechter hoopt men ook te kunnen bouwen aan de Aeibrechtskade, waar nu reeds zand wordt overgeslagen. Voor bouw van dergelijke enorme zandtrechters is zoals men j zich kan voorstellen een bijzon der stevige fundering nodig. Alle problemen, die verband houden met de verwerkelijking van de trechters zyn op het ogenblik in studie bij de betreffende instanties. In afwachting van de bouw. van deze trechters is aan. de Aeibrechts kade reeds, een begin gemaakt met de bouw van een transportbandin stallatie, welke .het zand meteen uit de 'schepen in de trechtersbrengt. .Ook op het zandopslagtérrein bij het voqrmalige- Maasstation zal een der gelijke transportinstallatie worden gebouwd. - Daar ligt op het ogenblik ook de tweede zandzuiger van de klasse Ahoy, die dé N.V. Boele en Ooster wijk In gebruik zal nemen. Het schip ls iets korter dan de Ahóy en draagt de naam „Delta". Evenals de Ahoy ls het een voormalig Duits katapultschip, dat omgebouwd wordt. In Sliëclrecht: -: (Van onze correspondent) Vele hoofdambtenaren van de PTT, van de technische - telefoon dienst .«n verscheidene autoriteiten waren gistermorgen bijeen gekomen in de grote barak - op het terrein naast de Rottèrdamache Bank om ge tuige te zijn van de Inbedryfstel- litjg- van de „Nieuwe" hand-tele fooncentrale. welke hierin is onder gebracht.. Hiermee werd het oude apparaat, in het postkantoor slechts vervangen door een groter. De post dienst krijgt nu meer armslag en de - mogelijkheid is geopend dat'-de telefoondienst kan worden uitge breid. Nog steeds-heeft Sliedrecht echter geen automatische telefoon.- Aan loco-burgemeester Netten viel de eer te beurt om de eerste twee1 gesprekken, vanuit dit gebouw te voeren. Hij vroeg en kreeg contact met de burgemeester, diewegens zijn ztekte.de ambtsbezigheden «og steeds niet kan hervatten. Tot onze grote verwondering la zen wij in uw blad van 1 dezer een verslag van de huldiging van een zekere „Pijpte" waarin htj zich opwerpt tot- de,, geestelijke va der van allerlei Crooswijkse -activi teiten, Hiertegen meent ons bestuur een ernstig woord van protest te moe ten laten horen, temeer daar het aanneemt, dat uw blad haar abon- né's slechts de waarheid wil mede delen, - 1 In de eerste plaats: Willen wij dan even mededelen, dat de be wuste Pijpers niets, maar dan ook niets met het ouden van dagen- werk in CrooswUk heeft uit te staan, ja ons zelfs met geen enkele cent steunt. Ook zijn verhaal over het voetballen op het Schuttersveld berust niet op waarheid; daar dit Indertijd door „Bruine Kees" op touw is gezet, en \vaaruit nu nog de wedstrijd Sparta-oud-Internatio- nals is overgebleven welke wed strijd door „Bruine Kees" en niet door Pijpers wordt georganiseerd. Iedere serieuze bestuurder neemt Pijpers hier met een heel grote korrel zout en beschouwt hem als dé Risée van Crooswijk.: Namens het bestuur van de stich ting „De oudjes van Crooswijk" S, Groenhof. De Kon. Mij, lot het Uitvoeren, van Openbare Werken Adriaan Volker in Rotterdam heeft.de in haar op dracht gebouwde profiel- en bakken- zyiger Sliedrecht XII van de Arn hemse Scheepsbouw Mij, overgeno men, De hoofdafmetingen' van het vaartuig zijn: 1 t.l. 46 m, breedte~op spanten 8 m; holte 3.30 m; het is ge bouwd volgens de voorschriften van Bureau Veritas. In het. in hoofdzaak gelaste casco is het langs- en dwars- spantsysteem toegepast; dé huid is geklonken met het oog op eventuele reparaties in het buitenland. De ma ximale zuigdiepte bedraagt 30 m. In de.' machinekamer is voor aandrij ving van dé zandpomp een 6 cilinder Werkspoordieselmotor opgesteld. Voor' aandrijving van de water pomp is een 6 'cilinder 'Bolnesmotor geplaatst. Bij - het voormalige Mdasstatlon wordt de nieuwe zandzuiger' „Deltain gereedheid gebracht. Communistische Unita „Maak vakbond los van partij" ROME. Giuseppe dl VUtorlo, de «ecretarls-generaal van het grote Italiaanse linkse vakverbond, waar- In communistische en linkg-goclal)*- tlsche arbeider® zlja verenigd, heeft verklaard, dat'het vakverbond los moet staan ,-yan p&rtijcpntrole, In het communistische; partij-or gaan „Unita" zegt de secretaris-ge neraal dat,' wil de communistische bijdrage tot de agitatie .in "dé ver enigde arbeidersbeweging doeltref fend zijn,, men de moed. moet heb ben, met onpartijdigheid enige:van de denkbeelden, die.nog.in enige af delingen van onze partij zijn gewor teld, opnieuw te waarderen.' STEENBERGEN.' 'Door e«;i on gelukkige. val heeft "kapelaan Lau- •rijsscn.' var»': de SL-Gummarusparo- chie .zïch de; pols doorgesneden, toen hij over zijn toga struikelde. Om hulp. roepend rende hij naar buiten, waar een toevallig passerend lid van de E H.B.O. eerste hulp kon verlenen, door met haar zijden hals doek de arm af te binden. Hij werd naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom vervoerd. DEN HAAG. In het ministerie van Buitenlandse Zaken is de nieu we migratie-overeenkomst tussen Nederland en Australië ondertekend. De overeenkomst is met terugwer kende kracht vanaf l april voor een periode van 5 Jaar gesloten. Voor Ausa.'Uë werd de overeen komst ondertekend door de minister van Handel, de heer Joh McEwen en de Australische ambassadeur, de heer Hugh McClure-Smith. Voor Nederland tekenden de mi nister van Sociale Zaken en Volks gezondheid, de heer J. G.. Suurhoff, de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. W. Beijen en de minister zon der portefeuille, mr, J.. M. A. H. Luns. Van 1951 tot en met 1055 ver trokken uit Nederland 58.708 emi granten naar Australië. DEN HAAG. De kustmijnenve- gers „Dokkum" én „Wildervank", die na een bezoek aan dé Verenigde Sta. ten en Canada op thuisreis zijn, moesten kort na het.vertrek uit Hal- lifax naar deze haven terugkeren. Een der schroeven van de „Dokkum" was In aanraking gekomen met een drijvend stuk hout cn was hierbij licht beschadigd De „Wildervank" kreeg een technische storing in de machinekamer, .Beideschépen kon den op eigén kracht terugkeren naar Hallifax, waar de schroef van" Hr Ms - „Dokkum" binnen 24; uur kon wor den hersteld.: TOKIO De eilanden Formosa en Okinawa zijn getroffen -.door een wervelstorm, die in noordwestelijke richting over.de Chinese zee trekt. Op, Formosa werden 5.000 mensen door overstromingen uit hun hui zen gedreven, terwijl er vooral aan de, oogst zware schade werd toege bracht UW VAKANTIE-ADRES •voor BIO.BEK, MANTEL, JAPON. DEUX- PIÉCE. ROK OF BLOÜSE Lange Kerkstraat 19 SchJdeam Tel. 6S135 ie koop BETONNEN ONDERBOUW Woonark no. 13440 Westerkade Schiedam. IN PRIMA STAAT B, Janae, Dr. -Schaepmansingel 96, Schiedam. T« koop aangek I Schuiftafels. Opruiming In verschillende maten. Komt eens 4 hoog-kijken bij Plate, Gr. Markt 19—21, Schiedam, Personeel geer. Gevraagd door dame, type- of administratief werk voor de avonduren van 17150 tot 21.00, Br. nc. 5410 bur. van dit blad. Gevraagd flinke jongen voor de slagerij. Slagerij Streur- man,. Oude Maasstraat 13, Schiedam. j D. DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAMTEL. 66431 Nummerbrievwi -di« nt*r om oordeel niet bonafide op de Inhoud - der advertentie reSge- -r«n worden niet' doorgezonden. Fotografie Ontwikkeien van rolfilma, des morgens gebracht, des avonds klaar ïC v. Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Divorsen Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen.' Scherpe prijzen en toch twee jaar garantie. G. van Loènen, Dam 41—43, telefoon 66192. - Showroom; VLordingerstr, 3.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1