w mm Scheepsbouw geeft Schiedam internationale vermaardheid Een toeristenstad kan men onze goede stad bepaald niet noemen Meer belangstelling tankervaart gewenst Scheepsmodellen uit het verleden en het heden Koeriersters Vrijdag Saugustus 1956 BIJ DE EXPOSITIE „SCHIP EN WERF" Geen gewonden Volle bus slipt gevaarlijk langs waterkant Voor het geval dat u het nog niet wist: Het meeste bezoek bij de VW DIR.-GEN. VAN SCHEEPVAART: Burgerlijke Stand KV Positie koopvaardijvloot na 1960 jgf nog niet te overzien De expositie Uitbreiding Meer droge vracht komt van de... Schiedammers Geslaagd Afscheid bij het GEB SCHIEDAM G. P. WATTEZ ECHTPAAR ais filiaalhouders j eelt je wist wat vla wasf en voldoende warmte is dan onontbeerlijk. Heelt U verwarming» problemen van WOE RKOM „Schiedam is een van de Nederlandse steden die ver buiten de grenzen vermaardheid teniet, In de eerste plaats door de bekende kruiken met het nog bekendere vocht. Maar tcrw|j] deze flessen wel de. plaats van her komst vermelden, is dit niet het'geval met de schepen die de wereldzeeën bevaren en die ook in Schiedam zijn gemaakt. Want Schiedam is niet ai- leen nationaal maar ook internationaal vermaard als centrum van de scheepsbouw." Zo vertelde de heer W. L. de Vries, directeur-generaal van Scheepvaart tijdens de inleiding die hij gisteravond gaf by de opening van de tentoonstelling „Schip en Werf", die in het kader van de Vakantie week in het Schiedamse Stedelijke Museum wordt gehouden. Deze grote roep zowel over de jenever als de schepen Is te danken aan het feil dat belde Schiedamse produkten v$n zeer goede kwaliteit zUn. Op de tentoon stelling nu wordt een beeld gegeven van wat er in de afgelopen jaren, maar ook vandaag nog gepresteerd wordt door de scheepsbouwers, In sa menwerking met de reders. De resultaten kunnen kwantitatief en kwali tatief de toets van de vergelijking met de wereldscheepsbouw makkelijk doorstaan. En dat belooft zeer veel voor de toekomst," Zo zei de heer De Vries. Het was de heer K. J. Heyboer, die als vice-voorzitter van de Schie damse Gemeenschap {bij afwezig heid van voorzitter M, Holl), het welkomstwoord sprak op de bijeen komst in de aula van bet Stedelijk Museum. Hij begroette zo de heer W. L_ de Vriis, de loco-burgemees ter, de heer H, Sabel en de ge meente-secretaris nu*.N. J. Post, de luit. ter zee Staring, die de Kon. Marine vertegenwoordigde, de heer C. H. Buschmann, voorzitter vati de K.y.K: en P., ir. J. E, Woltjer, di recteur' "van Wilton-Fijenoord, dé directeur-generaal van het loodswe zen, de commandant'van de onder- zeebootdienst en ook de vertegen woordigers van allé Schiedamse be drijven die hun bijdragen hebben geleverd aan deze tentoonstelling. Een speciaal woord van dank. kreeg de conservator D. Schwager- manb. die zich weer veel moeite heeft getroost om de tentoonstelling in elkaar te zetten. De laatste ove rigens in Schiedam, daar hij vol gende maand naar Den Haag ver trekt, waar hij èen van de directeu ren zal worden van het Gemeente Museum. Daarna 'hield de heer De Vries zijn zeer interessante inleiding, waarin hij op heldere "Wyze de plaats van de Nederlandse koop- vaardij-vloot in de wereld-scheep vaart schetste. Hiervoor .verwijzen we echter naar een bijgaand arti- kek Daarna was het de beurt van loco- burgemeester H. Sabel op de ten toonstelling te openen. De heer Sabel juichte het zeer toe dat de S.G. wederom in deze "vakantie-tijd met een tentoonstelling was geko-, men en nog wel een waarin duide lijk werd gedemonstreerd dat onze stad toch ook nog eer. rol van be tekenis heeft vervuld in de scheep vaart en. nog vervu't bij de scheep bouw. - Na .deze opening maakten zeer vele aanwezigen de eerste rondgang door de. tentoonstellingszalen, waar na tot slot *n interessante film were, vertoond over een reis' van de „Ol- denbarnevelt" van Amsterdam naar Sydney. Dit schip is omgebouwd tot toeristen-schip, maar vaart momen teel nog als een (zeer luxeuze) emi granten-boot. den, de moderne scheepsbouw op de verschillende Schiedamse werven Ia het centrum staat een reusachtig «ter meter lomp model raw de Ka- rel Doorman, zeer zorgvuldig nage maakt door leerlingen van een nij verheidsschool. Wilton Fijenoord is o.a. nog vertegenwoordigd, met prachtige modellen ran de „Willem Barendsz" en andere schepen. Ook de Rotterdamse Droogdok Mij ..De Nieuwe Waterweg" is ver tegenwoordigd. terwfjl Werf Gusto njodellen heeft ingestuurd van de vreemdsoortige vaartuigen, waar deze werf een wereldvermaardheid door heeft gekregen. Baggermolens. Cutter-zuigers en een fraai model van een tin-baggermolen. De kleinere werven hebben zich niet onbetuigd gelaten en Scheeps werf „De Hoop" toont modellen van een hinnenvaarttanker en een over- slag-schip. Scheepswerf A. de Jong verschijnt met een fraaie coaster en een moderne logger. Bij deze afde ling krijgt men wel een goed idee van het kunnen van de Schiedamse werven. De derde afdeling: van de tentoon stelling tenslotte ts een bont alle gaartje. Men komt zomaar binnen stappen in een modern ingerichte scheeps-radiohut, met zend- en ont vangapparaten voor radio-telegra- fie 'en -telejonie, met een 'atttoma- cisch echo-ïood en eveneens auto matische alarm sein- en ontvang toestellen. Veel ruimte is hier ook gegeven aan de model-uitrusting (naar Ame rikaanse uitvoering) voor schip breukelingen. Hier ziet men dus hoe de slachtoffers van de scheepvaart nog geholpen kunnen, worden. De leerlingen van de opleidingsschool van Wilton-Fijenoord hebben ook hun bijdrage geleverd aan de- expo sitie, n.l. met een werkend model vap een Doxford-scheepmotor. waar mee zo vele bij die werf vervaar digde schepen zijn uitgerust. Al met al is het een interessante tentoonstelling, die de Schiedammers gelegenheid biedt om gedurende de gehele maand augustus zich op de Een slippende W.S.M.-bus vol pas sagiers maakte gisteren op de boek Burg. Knappert laan—Nieuwe Haven zo'n gevaarlijke schuiver langs de waterkant, dat de Inzittenden schreeuwden van angst. Het mag een wonder helen, dat alles zonder ern stige ongelukken afliep. De bus, die. van' -Vlaardirigen' kwam, raakte -in de bocht B.K.-laan NieuweHayeri* uit het rechte spoor, doordat de chauffeur moest remmen ;en uitwijken voor "een per sonenauto, die voor "dè B.K.-laan probeerde te keren. De autobus slipte en schoof-door naar dé" linker weghelft,rakelings langs eén tegenligger over hét fiets pad. waar een bromfietser werd ge raakt en tot .vlak bijde waterkant, waar een jonge boom werd ontwor teld en1 de voortstormende bus .een zankbak vande Gemeentereiniging in z'n vaart meesleepte. Aan de rand van het water, vlak voor een! woon schip, kwam de bus tenslotte tot stil stand tegen een duedalf. Br werd al* leen materiële .schade aangericht aan hoogte te stellen van hetgeen er in de fiso.1 woonplaats wordt gedaan jV bus'en aan de bromfiets, op het gebied van de scheepvaart en vooral de scheepsbouw. 'i Dit 2yn twee pronkstukken op de tentoonstelling „Schip en Werf'. Links het eeuwenoude model van een l?e eeuwse „pinas" en rechts een kloeker gebouwd fregatBei de mooie staaltjes van versierings kunst. Wat de tentoonstelling „Schip en Werf' betreft kunnen ice aanteke nen, dat deze uiteenvalt in drie on derdelen.2oals zij ook op overzich telijke wijze in drie zalen is onder gebracht. Het begint met het ver leden van de Nederlandse scheep vaart; vervolgt met het heden in de Schiedamse scheepsbouw, en besluit met een expositie van talrijke zaken die by de scheepvaart zijn betrok ken. Het verleden dan komt naar voren door een groot aantal modellen van oude zeilschepen. Over het algemeen zeer fraai handwerk dat dan ook voorzichtig in vitrines is opgeborgen. Het pronkstuk van de verzameling is wel het eeuwenoude model (af komstig uit het gem. museum van Zierikzee en! met veel moeite losge kregen) van een „pinas", een drie mast oorlogsschip met 28 kanonnen. Het draagt de inscriptie ..Anno 1627" en verder de leus „Vive Zierikzee en Ooraenie". Trots prijkt er het wa pen van Zierikzee op met in de hoek het wapen van Duïveland. Een knsp voorbeeld van eeuwenoud handwerk. In de zelfde vitrine een wat mo derner fregat uit de 17e eeuw. Ook oorlogstuig met 40 kanonnen. Het voert het wapen van Zeeland. Voorts zijn er nog-vele andere modellen te bewonderen van oude zeilschepen, meest oorlogsfregatten, zoals de „Willem V". Heel fraai is ook het model van een „hoeker"' een vissersschip uit het begin var. de 19e eeuw en bestemd voor de kabeljauwvangst. De naam is dan ontleend aan het eigenaar dige hoek-want. kenmerkend voor deze scheepjes, die goede zeilers waren en heel zeewaardig maar die toch het veld hebben moeten rui men voor de sloepen en de loggers. De laatste hoeker ging in 1836 ter visvangst. Deze oude scheepsmodellen zijn waardig geflankeerd door voorwer pen die bU de oude zeilvaart in ge bruik waren. Zoals bijv. een Jacobs- staf, de voorloper van de moderne sextant (de tussenvorm, een grote houten octant is ook aanwezig), waarbij door het op en neer bewe gen van dwarslatten de zonhoogte wordt gemeten en zo de plaats be paald van het schip. Mot dergelijke primitieve middelen zijn de oude Nederlandse zeevaarders toch maar de hele wereld rond geweest. Aar dig is ook de lange drie-delige zee kijker uit de 17e eeuw. die gemaakt is van perkament. Daarnaast staat dan weer een aardglobe van G. L. Valk uit 1730. waarop nog ral 'bol van delen van de aardbol wit zijn aangegeven. Hebben deze modellen maar zij delings betrekking op Schiedam, m een zijkamer zijn weer modellen getoond van in Schiedam vervaar digde schepen. Zo de eerste Neder- r landse clipper (de snelste zenersdie ooit over de wereldzeeën voeren) „Kosmopoliet I" door C. Gips op de Schiedamse werf „De Nijverheid gebouwd. Verder de ..Stad Schie dam" «»n de. „Oranie-Nassau" e/cn- eens bij de Nijverheid gebouwd voor rekening van de Schiedamse rederij De Groot. Roelants Co, hcitifiimliot «réamelVnV'itïni! i'nVh economisch Wlen niet miders dan b" dl "oSdvo'.a terecht i» liel He- de stabiliserende invloed van de „Wij kunnen thans nog niet met zekerheid zeggen, of de werkelijk om vangrijke nieuwbouw aan schepen, die thans voor Nederlandse rekening onder handen is, uiteindelijk zal blijken te leiden tot uitbreiding van de tonnage onder Nederlandse vlag en dientengevolge tot uitbreiding van het aandeel van onze Nederlandse koopvaardij in. de wereldscheepvaart. In dit opzicht zal het verloop van de bestellingen voor aflevering na 1960 onze meer dan gewone belangstelling moeten hebben". Zo verklaarde gister avond de heer W. L. de Vries, directeur-generaal van. Scheepvaart in een overzicht over de rol van de Nederlandse koopvaardij in. de internationale scheepvaart, uitgesproken ter gelegenheid van de officiële opening van dc tentoonstelling „Schip en Werf" in het Stedelijk Museum te Schiedam. Wei is er een toenemend ver- trouwen van de Nederlandse reders in de toekomst te bemerken het geen tot uitdrukking komt in de stijging van de inbesteliïng gegeven toflnage. In januari 1952 was in aanbouw of bestelling 508,000 brt., in januari 1953 674.000 brt, in 1954 750-000 brt., in 1955 852.000 brt* en voor 1956 1.272.000 brt. Maar dit vertrouwen blijkt toch zijn grenzen, te hebben, meende de heer De Vries. In het cijfer voor 1956 is slechts een zeer gering percentage begrepen voor oplevering na i960. Pit is« daarom zo opmerkelijk omdat blijkens een onderzoek dat door een commissie onder leiding van de heer De Vries is ingesteld, naar de vermoedelijke omvang van de meuwvonw ter vervanging van verouderde tonnage, is vasgesteld, dat in de periode van 1960 tot 1963 ongeveer 832.000 d.w.t. voor ver vanging in aanmerking zou moeten komen. .Uiteraard 'komt ook in de periode 1956—1960 een zeker ton nage voor. vervanging in aanmer king, maar deze hoeveelheid wordt nog door nieuwbouw overtroffen. In I960 b.v. met 350-000 d.w.t. Naar de mening van de heer De Vries nu zijn de omstandigheden nu gunstig voor ee» krachtige uit breiding van de Nederlandse koop vaardijvloot. Want de groei van de zeegaande wereldhandel, die van. 1938 tot 1955 toenam met 62%, n.l, van 470 miljoen ton tot 763 miljoen, ton, vindt bij lange na niet zijn complement in de groei van de Nederlandse koopvaardij tonnage, die slechts met 34 toenam n.L. va» 2.461.352 brt. In 1938 tot 3.531.992 in 1955. De verklaring hiervoor is dat de expansie van de wereldhandel bijna uitsluitend voor rekening komt. van het vervoer van olie-produkten en. juist hier is Nederland achterge-, bleven. Breidde tussen 1639 en. 1955 de wereld-tankertonnage zich uit met 15 miljoen brt„ het Nederland se aandeel daarin was slechts 35Q.QOO brt- De winnaars in deze expansie waren Noorwegen met 2,1 miljoen, ton, Ver. Koninkrijk 2,3 miijoen ton, de V.S. 1,5 miljoen ton, Liberia 2,6 miljoen ton. en panama 1,7. miijoen ton. Haar voor de Ver. Staten de toe neming van het olle-verbrutk op ruim .wordt geschat en recente rapporten aanger f i dat dit cijfer voor Europa op '- komt, was de heer De Vries t certulgd dat de aardolie-industrie een der meest stabiele en welvarende sectoren van de wereldeconomie zal bJtfven„ Zeer transport speelt in deze industrie een grote rol en daarom achtte hij het opmerkelijk daie«n zeevarend land als Nederland, zijn belang Jn deze sector van de aardolie-industrie niet meer Heeft ontwikkeld. Juist Mnder houtveen Mein land als Nederland zo Kiuu' open en kwetsbaar voor .alle P""- zeer interessante oud- sten en imgunsten der tijden kan, aar do He-Industrie Ondergaan. Hij achtte het dan ook van groot belang van Nederland om de positie in de olie-vervoeren te versterken en deed daarbij een beroep op de leidende Nederlandse figuren In de aardolie-industrie zich bewust te worden van- de kostelijke bijdrage die zij kunnen leveren tot verster king van de nationale economie. Was zijn oordeel over het Neder landse aandeel in de tankervaart wat in mineur gesteld, vol lof was de heer De Vries echter over de groei van het vervoer van droge fading- onder Nederlandse vlag. Kon de wereldhandel op dit punt in 1938, na de economische erisis niet hoger komen dan 342 miljoen ton, In 1948 Was het maar 280 miljoen ton en pas in 1955 werd bet peil van 1929 n-l. 400 miljoen ton weer bereikt. Een toename van 5%. In diezelfde pe riode nam het vervoer van dry car go onder Nederlandse vlag toe met 15 Een mooi resultaat. De heer De Vries had daarom respect voor de bekwaamheid van de Nederlandse reders en zeelui, die dit resultaat hebben weten te be reiken. Verder vestigde spreker nog de aandacht, naar aanleiding van een rapport van de Maritieme Transport Committee, op de sterke stijging van het zeevervoer van ertsen In verband met de steeds hoger stij gende staalproduktie. Ook hiervoor vroeg hij de aandacht van de Ne derlandse zeevaarders. Weinig belangstelling Met enige bezorgdheid sprak de heer De Vries over de moeilijke personeelsvoorziening* voor de koop vaardij. Dit achtte hij een. probleem dat met kracht zaldienen te wor den uitgewerkt en waarbij een af wachtende houding niet gepast - is. Hij was ér van overtuigd dat de moeilijkheden op dit gebied .binnen afzienbare tijd niet zouden afoe- men. integendeel zelfs, de situatie zou wel öens moeilijker kunnen worden. De verlenging van dei leerplicht en ook het verhoogde 'welvaartspeil, waarbij meer jonge- j ren voor langere tijd onderwijs volgen is daarop van invloed. Maar in detoekomst zal de verkorting van de arbeidsduur, die o.a. door België in de K.S-G. aan de orde j heeft gesteld hier een. beslissende j rol kunnen spelen. j De aansprakken die de Neder- I landse koopvaardij maakt op. de totale arbeidsmarkt zijn uiterst ge ring. In 1955'werkte slechts 0.63 van de beroepsbevolking op de vloot, Maar gezien dc W erf kracht van de industrie, was dé tijd voor bij dat Nederland in. dit opzicht zou kunnen „free-vheèlen" öp een oude maritieme traditie. Meer be langstelling voor de scheepvaart moet onder dc b walking gekweekt word én, zo gaf hij als zijn mening, i En daaróm a^'rite. hij tehtoonstel- j liiigon. als „Schip en -.Werf", van groot belang vóór dé* scheepvaart. GEBOREN: Sylvia G. M., d. v. G. A. van Gennip en M. C. A. Verbeek; Alexius J„ z. v. A. J. M. Melief en A. Tinbergen; Arnoldus G. J„ z. v, T C. Post en H.W. Bockkorn. OVERLEDEN: R. v. d. Zee. 8 we- t; C. Malipaard, 85. j., wed. van - Swjjgers; A. J, M. Vink, 3 mud."' GEHUWD: G. v. d. Most. 24 j. en T. A. Koens. 21 j.; J. F, van-Drunen, j 31 j. en P. H. E. Buijtenhek, 30 j.; K. van Gelder, 22 j. en W. Kouwenho- ven, 21 j.; F, A. van Diest, 25 j. en M. R. S. van Dam, 21 j.: C. F. Wansleeben. 25 j. en A.' J. Ringel- berg. 20 j. ONDERTROUWD: P. ,A. Baart- mans. 26 j. en J. Anema, 26 j.; G. M. Clarijs, 29 j. en P. E. M. van Koetsveld, 27 j.; F. van Dijk, 24 j. en J. H. Esbach, 21 j.; L. van Kat wijk, 24 j, .en H. Hesselberth, 13 j.; C. de Kroes, 79 j. en J. Notenboom, 47 j.; W. van Krogten. 45 j. en S. M. Berkhout. 38 j.; j. E. de Jong, 22 j. en C. D. van Dalsen, 17 j.; J. Mast, 23 j. en A. van Mourik, 23 j.; C. Oli vier, 25 j. en C. A. Verkade, 20 j.; N. L. van .Overdam, 23 j. en C, M. L. Mineur, 21 j.; E- M. Schoffel, 23 j. en J. van Vliet, 20 j,; T. C. Schil der. 25 j. en J. P. L. van Dijk, 23 j.; B. Straver, 25 j. en G. W. Zuidgeest, 25 j.; M- Vijfvinkel, 20 j. en J. Meul- stee, 19 j.; H. G. Mims. 24 j. en C. G. v. d. Steen, 23 j.; E. Zuidgeest, 30 j. en J. Offerman. 21 j. In deze zogenaamd zomerse tijd nu vele Schiedammers va-, kantiegeneugten buiten hun eigen stad trachten te. beleven, vraagt men zich licht af hoe groot de intocht is, die de vreem delingen tegenover deze massale uittocht van plaatsgenoten stellen. Zo u het nog niet wist: er komen weinig toeristen in onze stad; Schiedam is geen toeristenstad. Met deze aanteke ning over het toeristische verkeer in onze stad zouden we kun nen volstaan, als niet de nieuwsgierigheid ons binnen de wan den van hot kleine gebouwtje in de Plantage gedreven had, van waaruit het plaatselijke V.V.V. (een sectie van de Schie damse Gemeenschap) het sight-seeing onder meer. stimuleert door het verspreiden van een. kleurig folder over Schiedams bezienswaardigheden, onder het motto: „Kom over deze brugen ontdek Schiedam". Want daar leert men, dat „het" toch wel goed gaat, dat de kleine, actieve directeur van dit bureautje, de heer H. v. Lohuizen, en zijn assistente een vér strekkende service verlenen, waarvan.vooral de Schie dammers profiteren. EN ZÓ KOMT men dan den kend aart het vreemdelingenver keer in onze goede stad "toch in de eerste plaats aan het schrijven over de Schiedammers zelf, die naar verhouding veel meer inlich tingen bij het V.V.V.-kantoor in winnen dan de vreemdelingen, of in de geest van deze zomerse tijd gesproken: de toetsten. „Weet u ook een pension voor mij in Gelderland? Kunt u. me ook een adres voor reiswiegen ge ven'.Hoe laat vertrekt de trein naar MaastrichtKan ik hier bespreken voor de vakantieschool in Oosterhout? Weet u ook een ongemeubileerde1 kamer voor mij te huur?'' Dat zijn typisch vragen van Schiedamse herkomst, waar mee men op het V.V.V.-kantoor wel raad weet. De Schiedammers hebben hier .een goed inlichtin genbureau gevonden, waarvan, zij dankbaar gebruik maken, - zoals blijkt uit het steeds stggendè aan- tal aanvragen. Waar naar toe Momenteel zijn het uiteraard vooral de vragen over vakantie adressen elders in het land. die de aandacht eisen. Wilt. u graag weten waar uw stadgenoten met vakan tie naar toegaan? Een groot deel (althans blijkens deze aanvragen bij het VVV) zoekt verblijf aan het strand in de naaste omgeving: Hoek van Holland. Rockanje. of Oost- voome. Verder is er een aanzien lijke vraag naar pension op de Ve- luwe en in Zuid-Limburg. Het ver langen naar „anders dan gewoon" doet zich hier gelden. De aanvragen van üiet-Schle- dammers eft speciaal van buiten landers (en daar zijn we dan bij ons uitgangspunt' terug) zijn veel geringer In'.: aantal.' Van de 2782 aanvragen, die ia '1955 door het Schiedamse Y.V.V,behandeld wer den, kwamen slechts ongeveer 300 van buitenlanders, dn '56 zijn het tofc nu toe 250 geweest),. DEj.BUITENLANDSE -bezoekers zün overwegend ^Engels-spreken den, die, zo hun geringe aantal dat nog niet duidelijk genoeg aantoont, met hun vragen van' weinig be langstelling voor Schiedams be zienswaardigheden getuigen. Met vragen over bezienswaardigheden in Holland, de Zuiderzeewerken en in de geest van. „Wat is er van avond te doen in'Rotterdam?""wordt Schiedam toeristische aantrekkings kracht ontzegd.! Deze geringe aantrekkingskracht, die onze stad met zovele andere steden deelt, is een voldongen feit, waarbij men zich in grote lijnen maar heeft neer te leggen. Schie dam is geen toeristenstad en zal het (heel waarschijnlijk) ook nooit worden. Daarme.e is nog niet gezegd, dat er geen veranderingen ten goede mogelijk zijn. De heèr Van Lohui zen, die rijk aan ideeën is (door hem zelf nog fantasieën genoemd), ziet nog wel perspectief in het toe ristische verkeer fn Schiedam. Be halve de bekende bezienswaardig heden staan er nog enkele plannen op stapel (Nationaal Gedistilleerd Museum, café-restaurant aan de Maasboulevard, sportstadion, nieu we stadspark 'KetheD, dié' Schie dam attractiever zullen maken voor de bezoeker. Vooral de Maasboulevard met in de toekomst nieuwe café-restaurant neemt in de gedachtsngang van de heer Van Lohuizen een belangrijke plaats in bij het aantrekken'van toe risten. ,De toekomst van het-toe risme in Schiedam: ligt aan de Maas'', aldus de directeur'- van het Schie damse V.V.V.die er ter.echt op wijst dat de knik in de Maas ter hoogte van de Maasboulevard één van de mooiste gezichtspunten oplevert van de hele Waterweg. EEN CAFE-RESTAURANT met een breed terras op deze plaats, dat aan alle eisen beantwoordt en dat gemakkelijk dé bereiken is langs goede verbindingswegen en meteen, busverbinding vanaf het station, moet bepaald mensen trekken. Bo vendien zou het als hotelbedrijf ze ker zijn plaats vinden in Schiedam, dat slechts 40 tot 50 bedden telt. De heer Van Lohuizen heeft nog ver dere ideeën in deze richting, die misschien wel zeer aanvechtbaar zijn. Het zij zo: het VW heeft in hem een. toegewijde kracht, die met jeugdig vuur te werk gaat, ondanks zijn leeftijd. En dat het goed.raat.'demonstre ren de cijfers duidelijk. Aantal aanvragen van jan. *55 tot augustus '55: 2782; aantal aanvragen in de zelfde periode van '56: 3801. Was het hoogste aantal aanvragen in één maand (augr.) In '55: 728, In de afgelopen maand werd het. record aantal 824 genoteerd. De cijfer* tonen het aan: het gaat goed, hoe wel het hier wel zeer speciaal tn- formafcies van Schiedammers be treft. Moge het in de toekomst nog beter gaan en wel speciaal met de toeristen- Aan de heer "pn Lebui- zen zal het niet Uggei.. (Advertentie LM.) gin WllmoMour m*i kaar „poraoenlljka »<naak~ fciaat «odarna *r«yw W!' A. - Talafoow67649 ^SSSSSSSM VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bU ongeval: G.G. en G.D., Tuiniaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, gesloten K.K. Leeszaal én Bibliotheek, Dam; Geopend iedere dag. (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avor.d (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. Tentoonstelling „Schip en' Werf'. Julianapark, 7.30 tot 12 uur: Flora- lia 1956. - BIOSCOPEN Passage. 2 en 8A5 uur:"*,De Duivels toejager". Monopole. 2, 7 en 9 uur: „Tot de laat- ste kogel". Voor het Middenstandsdiploma „Alge. ene Handelskennis" slaagden: de da mes M. Bassant, S. Dijk. J. v. Dijk. I, du Chaienier. J. Kerkhof, J. v. d. Knoop, J. Krabbendam, M, Krommenhoek. J. v, Noomvijk. w. C. Poot, A. Van Rij. M. flost. J. Rost. M. Ruigrok M. Schippers, N. Verbeon. C. Tilborg. J. Willerose, B. Willemse, M. "Wilïemse en G,-Zonneveld, alsmede de 'heren H. van Albada, T. Bastian. P. Blemans, G, Bótivrmaii. ,t. Bosman. A. Carree, B. ColIcc. A. DaUïui- sen. C. Duivenvoorden. P. Dries, J. v. Eek C>. Goudappel, W, d. Graaf. J.HetTwbroek C. Hersbach, J. v. d. Boek. A. Hosman. P, Kegel. A. Koppenjan. D. K&uwenho- ven, H. Krowmkel. W. Lammer». F- Lo- bry, A Moerman,J. van der Most, L. van" der Moat, W. de Nte... J, van Ncwrdt, A. Nuis. A. Oster- holt, Jï. van Pelt. J\ prein. J. Reurich, J. Roest. W. Schaap. J, Schriek.'J. Slob be, J. Staat. A. Strookman, P. Tom- brink. L. Vertinde, F. Vis, C. v. d. Vries, J, Uyl en J. Zalm.' - - Voor het Associatie-diploma Engelse Handelscorrespondentie slaagden de he ren A G. van. Noortwljk F.: van Noortwijk, Th. van der Pas, P. Peek, F. Schools en mejuffrouw C. Poot. Da heer H. Meyers te Schiedam leidde de ze cursisten op. .Gisteren nam de beer W. van Soest, baas by het Gem. Energiebe drijf. afscheid van de dienst wegens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. Welkom geheten door de heer D. van Donk, werd hij vervolgens toe gesproken door de heren ir. D. Dooremans namens de directie en F. A. v. d. Roer namens chefs en personeel, die hun grote waardering uitspraken voor het. plichtsgetrouw vervullen van zijn taak, gedurende de -37 jaren van zijn dienstverband. Als aandenken werd hem namen* het personeel een cadeau aangebo den. Daarna namen nog verschillen de sprekers met een persoonlijk wóórd afscheid van de heer. Van Soest. Tandarts AFWEZIG TOT 27 AUGUSTUS Gevraagd voor slytery Brieven met uitvoerige in lichtingen. o.a. huidige werk kring, samenstelling gezin enz. onder no. S 503 aan het Uur. van dit blad. Lessen 10. Rijlessen a ƒ47.50. Ha len en brengen gratis. Erk. B.EA. Autorijschool „Zuid", Nwe. Maasstraat 46 a, telef. 55195 (Abelskamp), Schie dam. Permanent Wave Dames! Bij ons stevige houd bare permanent f 4.— met Indola-toestellen. Geen kroes Maison „Sykina", Broersveld 99, telefoon 66938. Diversen Onthoudt één ding. Voor uw pantalons ,.De Êroekenko- ning". Hoogstraat 86. Te koop aangeb. Slaapkamers opruiming, zie onze toonzaal 3-hoog. Komt binnen bij Plate, t.o. Stad huis, Schiedam. Maar br«r dan DE COMBINATIE kon zij ze heus niet maken. Vanille- of chocoladevla van DE COMBINATIE is nu eenmaal iet» heel bijzonders. Rn weet U wat tl ook moet nemen Romigvloeiende yoghurt. Heel anders dan gewond Vcrkrijgbur bij cfe z«//ic*rtrf(fe melkslijtcrs aingesktcn bij DE COMBINATIE Grote sortering HAARDEN EN KACHELS zowel voor kolen, gas als olie, in diverse uitvoeringen', ORANJESTRAAT 13 TEL. 63673 't IS ZO WINTER Kom eens bij ©na praten, wij geven gaarne alle gewenste inlichtingen .1 Ook berekenen wjj by U aan huis de benodigde capaciteit en gaan na welke haard of kachel voor U het meest ge- schikt 3a.' EEN VERTROUWD ADRES. BROERSVELD 137-139 TEL, 67736

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1