Wielrennend Schiedam wacht nog op een wielerbaan UlMjijS OF» Zeegod Neptunus zelf zal vrolijk het Vakantiefeest 1956 openen Zijn de plannen naar de prullebak verhuisd? Wederom een uitgebreid programma vastgesteld Koeriersters Recreatiegebied bood n mogelijkheid Wie heeft iets verloren Vrachtgoederen kantoor in gebruik Laatste loodjes „Kom over de brug voor de blinden" Stremming verkeer over Oudedijk Knaapje steekt hooiberg in brand Floralia haalt de 10.000ste bezoeker feestelijk binnen Burgerlijke Stand Bromfiets gestolen V.S.-kapitaal in de K.L.M.? Protest tegen naam „Nieuw Guinea". Amerikaanse pers protesteert bij regering Afrikaanse vrouwen demonstreren tegen identi teitskaarten °er» «e is ve**ukkel,jt| *7f .vrijaag iv augustus rm Q CHIEDAM is vvieler-minded. Dat bewijst steeds weer de grote belangstelling bij wielerevenementen in onze stad, niet slechts incidenteel bij de doortocht van grootheden in de Sonde van Nederland, maar juist hij wedstrijden, die georgani seerd worden door de Rennersclub Schiedam, Schiedam heeft wat goed te maken aan de rennersclub, die haar naam draagt. Niet alleen omdat deze vereniging steeds klaar staat om door middel van haar activiteiten een goede, sociale zaak te dienen. Wij denken hierbij aan de recente wedstrijden ten bate van het Zonnehuis en aan de wedstrijden vroeger ten gunste van het bureau voor de medische sportkeuring, waardoor deze nood zakelijke instelling voor onze stad kon worden behouden. Ook niet omdat Schiedam door de wielersport in de geschied schrijving van deze nu zo bekende sport een belangrijke plaats inneemt. TJet was namelijk Pim Kiderlen, die bijna een eeuw geleden op de Rotterdamsedijk door zijn fiets- prestatie- de Europese wereld in ver. bazmg zou brengen en daardoor te vens de hondenkarren en de dili gence naar de musea verwees. De „velo" moest nog aan de groeistuip- jes ontgroeien toen Pim hiderlen al op zulk een gevaarte durfde klim men en op de modderige dyk van Delfshaven naar Schiedam op sen sationele wijze bewees de stoomtram te kunnen bijhouden. Later zou deze Pim als één. van de eerste renners internationale vermaardheid krij gen; hij slaagde er zelfs in kampioen van Engeland op de driewieler te worden. Schiedam heeft wat goed te maken aan de rennersclub Schiedam, die haar sport zo moeilijk kan beoefenen. De traïnlngsrïtten 's zondags kunnen nog wel door de stad en het West- land worden gehouden, In café Li berty worden de winteravonden ge kort met de training en wedstrijden op de home-trainer. Een ander as- strijd tussen amateurs en nieu welingen voldoende animo en belangstelling. Ma de bevrijding hebben de be stuursleden van Schiedam heel wat gesprekken met de autoriteiten ge voerd en ze zijn dankbaar voor de vele medewerking, die ze hebben gekregen. Vooral bij de "wegwed strijden op een parcours m het cen trum van de stad werd Ondanks veelal moeilijke omstandigheden de meeste medewerking verleend. Ook de besprekingen, die werden meer krijgen, gevoerd over de bouw van een nieu we baan, die het verlies van de oude zou doen vergeten, verliepen niet al te lastig. kracht op beoefenaren en kijkers, maar sommige organisaties kunnen het denkbeeld dat die eenzijdige voorkeur ook bij gemeentelijke autoriteiten overheerst niet van zich af zetten. De bouw van een wieler baan zou deze mogelijke vooroor delen weg kunnen nemen. De be tonnen ring is voor de renners slechts belangrijk, het onderhoud js vrijwel nihil m vergelijking met de kostbare sportvelden, Bmnen deze nng zou korfbal, volleybal, ja zelfs honkbal beoefend kunnen worden. Een groot aantal „stiefkinderen" zou dus met de bouw van deïe baan ge lukkig kunnen worden gemaakt. De korfballers en volleyballers voelen zich dan niet meer verloren op de grote complexen, de wedstrijden zullen enorm winnen door deze ver groting van de sfeer. De wielren ners behoeven zich niet meer uit sluitend eenzijdig toe te leggen op wegwedstrijden en zij zullen in onze dynamische stad minder debet zijrt aan. verkeerstechnische compli caties. GOEDE KANS Ï-I IER komt nog by dat de r.e. Schiedam overtuigd is dat deze baan zichzelf door middel van de entreegelden zal bekostigen. Er zijn heel wat wielerbanen verdwenen na de veertiger jarenvoor Schiedam is er dus nu de kans ook door de wie lersport bekendheid te krijgen. In Zuid-Holland zijn de mogelijkheden voor de baanrenner wel zeer gering. Het Schiedamse recreatieoord zou door de aanwinst van een wieler baan dus ook voor bezoekers van buiten de stad een trekpleister te VOOB HEDEN: Apotheker» nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, Bellen by ongeval; G.G. en GJX Tuinlaan SO. telefoon 68290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. K-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling „Schip en Werf", geopend dagelijks van 1 tot 6 en van 7 tot 10.30 uur; 's zondags van 1.10 tot 5 uur. juiïanapark, 7.30 tot 12 uur: Flora lia 1956. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.16 uur; „Het verlo ren continent". Monopole, 2, 7 en 9 uur; „De drie piraten". Sect geven de wedstrijden Le zien. loede trajecten zijn er niet in Schiedam, het beste parcours is nog rond de Plantage, maarde auto riteiten zien de wedstrijden niet graag daar in verband met de ver- keersstagnatïe en de wegomiegging. Meestal wordt het dan rijden op de klinkers van de Willemskade e* Nieuwe Haven, ER WAS EENS... In de crisisjaren voor de tweede wereldoorlog liet de overheid „uit economisch, sociaal en moreel be lang jeugdige werklozen voor het behoud van, Werklust, energie en lichamelijke geschiktheid" enkele projecten uitvoeren. In Schiedam kwam hier zodoende uiteraard zeer goedkoop een wielerbaan aan het eind van de Parallelweg, Op 8 juli 1939 wapperden, de vlaggen ier ge legenheid van de feestelijke ope ning, maar de vreugde zou niet lang duren want in 1942 werd de Spaanse Polder opgespoten. DKIE jaar is de r.c. Schiedam in het rijke bezH geweest van dit gezellige baantje. Altüd was er veel publiek, een uitverkochte baan {3500 bezoekers)was geen zeldzaamheid, In het jaar 1941 waren er zelfs meer dan 15.000 betalende ky'kers. Deze baan was 265 meter, zo volgens de reglementen van de Nederlandse Wielren Unie een C-baan. Er klinkt weemoed in e stem men van de mannen van. de ren nersclub, speciaal van ere-voor zitter Van der Ent. als ze het hebben over hun baan. Altijd was er volop publiek, dikwijls moest het bordje uitverkocht worden gebruikt en hoewel er profs op de Schiedamse baan („dure", zegt Van der Ent) hun kunnen hebben getoond, was er voor de meer in het teken van de riva liteit staande en dus fellere WEL EEN PLAN In het nieuwe recreatiegebied werd een mooi wielerbaantje geprojec teerd. Wel waren er wat bezwaren, want net als bij het nieuwe zwem bad zullen er voor deze Baan ook heel wat palen de slappe grond In moeten. JMaar by het becijferen ble ken de onkosten toendertïjd nog wel mee te vallen, zadat de kosten geen onoverkomelijk bezwaar voor de gemeente leken. Maanden zijn er voorbijgegaan, nu vraagt men zich In Een A-baan heeft het niet te wor den. Doordat op zo'n baan wedstrij den «uhter motoren mogen worden i gereden, zijn de eisen voor de funde ring en daardoor de onkosten te hoog. Maar een B-baan, vaniets meer dan driehonderd meter, waar op alle soorten wedstrijden kunnen worden verreden, behoort toch wel tot de mogelijkheden. Met de exploi tatie zal het wel lukken en wat be langrijker is, de sectoren korfbal en wielersport zijn dan uit de ixnpaBse van het gebrek aan ruimte. Nu de kwestie: wielerbaan (met slechts de angst van de wlelermln- nende Schiedamse gemeenschap dat het project In de prullebak ver- - "VV 1^1 UJVV» *11 Ut Jll UUC1M1V *CÏ- LP°,rw:irje" V. Ï5™" "tJ" JS: nog steeds in een labiel sta- Te bevragen, aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12-30 uur en 25* uur; kindertasje, met inhoud; roze- krans: wieldop; schroevedraaier; Post Kethel onderdeel naaimachine. Te bevragen bij de vinders: Au to vlaggetje, A. Zijleman, Lange Singelstraat schuim rubber auto kussen, C. v, d. Klooster, Vlaardin- gerdïjk 305 b; grys. en blauw jack, N. v. Rijthoven. Perenlaan 8; wind jack. H. v. 't Hof, Havendijk 178 a; grijze pet, M. Heijnemans, BK. Laan 201 a; kinderschoentje <L), 3- Krei- scher, Vlaardingerdijk 141; bruin kinderschoentje, C. v. d. Mark, Ha vendijk 224; baddoek, J, Schippers, VA Brouwersstraat 13 b; herenhand schoen. (L> v* Uggelen, Am. van Solmsstraat 31; wit onderbroekje, v. Katwijk. Lange Singelstr. 39; groe ne capuchon, M. v. Tol, Nieuwe Maasstraat 34; beige regenjas, J. W. Otterloo, Nassaulaan 14; 4 kleuren- potlood, P. Kok, Broersvest 93; kin- derbril, v. Goch, Zwartewaalsestraat 35; kinder bril, Engelage Oosterstraat 111; groene zwemvlies, N. v. Beers, v. 't Hoffplem 17 a; groene autostep, Holster, Groen van Pnnstererlaan 11; bedrag aan geld, J. v. d. Zalm, Bing- leystraat 64 b; bedrag aan. geld, C. Admiraal, Aleidastraat 96 a; dames polshorloge, J. Droog, Beierlandsche- straat 26: schakelarmband, v. d. Pluijm, Korte Achterweg 14; man chetknoop, L. Oudekerk. Boylestraat 26 schakelarmband,, A. v. d. Kuil, Oude Kerkhof 10—13; kinderporte- monnaie, met inhoud. A. Nolet, Vlaardingerdijk 305 a; étui, met in houd, Wed- Tuinman Laan 10; zij tas, met inhoud. A. v. d, Wout, Dr. Noletstichtmg; kindertasje. Groene- veid, Pr. Mauritsstraat 28 b; kinder- tas. J. Winterswijk, Puttershoekse- straat 42; kindertasje, met inhoud, portemonnaie. met inhoud, v. Houdt, v. d. Leede, Broersvest 10; heren- Oost-Zeedijk 302 Rotterdam; porte- monnaie, met inhoud, J. E, Hen driks. Maasdijk 122; tas, met inhoud, G. Sheker, Jan v. A vennesstraat 61; herenportemonnaie. met inhoud, Ho. des, Spoorbaanstraat 26. Kethel; bruin met wit hondje reu. en riem M. de Jonge, Singel 52e; bastaard Bouvier, met halsband en riem. Gem. Reiniging- makkelijk grote bedragen beschik baar kunnen worden gesteld voor een tijdelijk trainingsveld van Her mes D.V.S. en eenzelfde bedrag bij voorbeeld niet kan worden besteed voor de aanleg van de wielerbaan. Dikwijls wordt er gewezen op de eenzijdige voorkeur van het publiek. Het voetbal heeft een grote zuig- dium is, is een beroep op de voor uitstrevendheid en het sociaal ge voel van onze vroede vaderen zeker op z(jn plaats. Bij een gunstig besluit zou Schie dam dit keer eens „met een straat lengte" kunnen winnen van andere steden; Schiedam kan er slechts wel by varen. Het nieuw gebouwde goederen- emplacement van het station Schie dam van de N.S. is de voltocding ge naderd. Zo zal maandag a.s. het nieuwe vrachtgoederen-kantoor, dat te bereiken is via de Parallelweg in gebruik genomen worden. Vanaf acht uur s morgens zal dit kantoor voor het publiek opengesteld syn. Hier kunnen verzendingen naar het buitenland en ook zendingen per wa gon-lading afgehandeld worden. Honkbal Bij het honkballen, met het einde van de competitTe in richt, bestaat nog grote spanning. Blue Lions uit Tilburg staat er niet zo bijster goed voor en zal dus in de thuiswedstrijd tegen S.V.V. een harde dobber hebben. Het kampioens-negental Schiedam gaat op bezoek bij De Hazenkamp en zal, gezien de behaalde resultaten vorige week tegen U.S.C. wel weder om een overwinning kunnen boeken. In 3 a gaat Schiedam 2 op bezoek bij Neptunus 2, Het vakantiefeest 1956 zal vreugdig worden geopend met een glorieuze intocht van Neptunus, de god der zee en beschermer van alle zeevarenden. Insmers, als grondmotief voor de feesten is de scheepvaart gekozen en dan kan Neptunus echt niet ontbreken bij de opening. Om 7 uur 's avonds komt hO op donderdag 23 augustus op bet Hoofd aan en zal zich daarna „inschepen" in zijn traditionele vaartuig, een. grote schelp, getrokken door zeepaardjes. Begeleid door zyn eigen gevolg, aangevuld door twee muziek korpsen en met vlaggen en spandoeken gewapende vertegenwoordigers van Schiedamse jeugd vertegenwoordigers, trekt de godheid dan door de stad naar het stadhuis, waar h{j wordt ontvangen door het gemeente bestuur. By deze gelegenheid zal burgemeester nr. J. W, Feek het vakan tiefeest officieel openen. Daarop gaat Neptunus naar de Plantage cn zijnen twege kan daarop alle feestvreugde in de vakantieweek losbarsten. A Ia het niet barst, dan Is het be paald niet de schuld van het vakan- tiecomité dat een programma heeft vastgestelddat weer barst van de festiviteiten. Alle hens aan dek voor de feestenroept het comité alle Schiedammers toe in het voorwoord van het programmaboekje dat van af morgenochtend verkrijgbaar zal zijn, o.airx het kantoor van de Schiedamse Gemeenschap aan de Plantage. Iedere Schiedammer die van plan is om zich in het vakantie-feestge- woel te storten kunnen we beslist aanraden dit programma aan te schaffen, anders verdwaalt men allrcht tussen al die feestelijkheden- Of men zou er wat van missen, het geen wel jammer zou zijn. In hst kort (uitvoerig is ondoenlijk) willen we hieronder vermelden wat er te beleven is tijdens deze feestweek. ZEEKADETTEN Iets nieuws ia de vakantieweek is het optreden van het Zeekadetten- korps „Jacob van Heemskerk". Dit korps bestaat nu vijf jaar en bij dit jubileum zal het wachtschip^.Spica", gemeerd in de Voorhaven, ingericht worden tot een tentoonstelling, waar men zich een idee kan vormen van het werk m het korps. Tevens is er een afdeling aan toegevoegd over het werk van de Nederlandse Vereniging tot Adoptie van Schepen. Maar de kadetten komen zelf ook actief m de weer want twee dagen geven zij 's middags in de Nieuwe Haven roeideroonstraties, terwyl ook tweemaal deze demonstraties herhaald worden in de avonduren by fakkellicht hetgeen in de Nieuwe Haven, wei een goed effect zal ge ven. MODESHOW Nieuw is ook het idee om by de feesten iets feestelijks te brengen voor de vrouw, n.l. een modeshow. Deze heeft dan zaterdagmiddag 25 augustus plaats in de Plantage. De organisatie berust bij de eMKa, die zal tonen (dat is de opzet) dat ook dt vrouw met de besfchciden beurs smaakvol, correct en met een per soonlijk accent gekleed kan gaan Het zal een praktische show wor den, met modellen voor de grote maat en de oudere vrouw en met een uiteenzetting hoe men de japon nen 7elf kan vervaardigen Jets aparts is ook de demonstratie j die leden van de vereniging voor j Radiobesturing, de Muiderkriug en i KNVVL geven met zelfgebouwde, radiografisch bestuurde miniatuur- bootjes. Dit zal dan plaats hebben in de Poldervaart achter de alg. be graafplaats. De bedoeling is om be langstelling te wekken voor het knutselen, de modelbouw en de ra dio liefhebberij. Bij deze gelegenheid zal de Schiedamse Réddings-brigade (in 't anders verboden zwemwater) een water toernooi houden, waarbij een steekspel te water en een tonnen- speL Natuurlijk ook een demonstra tie gekleed zwemmen en kabxne- duiken. VOORDE JEUD Als gebruikelijk daar is het dan ook een Vakantiefeest voor is in het programma een ruime plaats gewijd aan de ontspanning van de jeugd. Voor hen is er een reeks voorstellingen ingelast, die be slist niet tot de slechtste program ma-punten behoren, integendeel zelfs. Elke dag (met uitzondering van de twee laatste dagen) vier jeugd voorstellingen in het Passage-thea ter of in Arcade. Acht voorstellin gen van het Poppentheater van Henk Zoutendijk, die het vrolijke verhaal brengt van „Jan Huigen en de zee rover". Weet U wel de Jan die in de ton woont die in duigen valt. Dan vier voorstellingen van Cruys Voorbergh's „Nieuw Jeugdtoneel" met het bekende en toch altijd nieuwe sprookje ,De Gelaarsde Kat*. Altijd een succes, die opvoeringen van het Jeugdtoneel Ook het Scapino Ballet brengt vier jeugd-voorstellingen. Het is een ju bileum-voorstelling met prachtige decors en kostuums. De hoofdschotel is het verhaal „De list van Li Foe", een grappig Chinees verhaal- Dan vier variété-voorsteJUngcn met goo chelaar Crochet, jongleurs en clowns. Tenslotte nog vier film-voorstellin gen. met kinderfilms. Verder rijn er voor de jeugd nog de rolschaatswedstryden im prijzen, in de Nassaulaan, tebwyl ze nog lekker met water kunnen knoeien bij de twee jeugd-brandweerwed- strijden, die in de van Ruysdaellaan en de Boerhavelaan worden gehou den Het was een succes-nummer in 1954, vandaar dat het herhaald wordt. Temeer daar dit jaar de Schiedamse Brandweer een halve eeuw bostaa+ Dertig jongens van 11 en 12 jaar kunnen deelnemen aan elke wedstrijd. Tenslotte kan de jeugd nog een kans wagen om een visje te ver schalken in de Schiedamse Schie, bij de jeugd-hengel wedstrfjd. VARIATIE Maar ook de grotere Schiedam mers komen wel aan hun plezier toe in de Vakantie-week. Voor hen zijn immers de avond-voorstellingen in de Plantage (waarvan we giste ren reeds een programma overzicht hebben gegeven) en de revue „Alle hens aan dek" in de Passage. Verder kunnen zij zich amuseren geduren de twee avonden op de grote vakan tie-bridge drive om het Parenkam pioenschap van Schiedam; met een argel-concert in de Grote kerk door organist Jacq. p. Bekkers met so listische medewerking van Gijs de Graaf, hobo. Voor volwassenen is ook op za terdagmiddag 25 augustus een hen- gelwedstrya in de Delfshavense Schie en de Wielerronde van Schie dam die ditmaal weer op het oude parcours Tuinlaan—Lange Nieuw- straat wordt gehouden. Bekende renners, zowel amateurs als nieuwe lingen hebben ingeschreven voor deze wielerwedstrijd, die zaterdag middag 1 september wordt gehou den. De Oranje Garde, organiseert voor de derde maal een puzzeltoertocht voor fietsers en bromfietsers over afstanden van 30, 60 en 9o km. Hoe wel het hier niet gaat om de snel heid, is er toch voor een wedstrijd- el ->ment gezorgd. Zaterdagmiddag 25 augustus wordt om 3 uur ge start hij het Beursgebouw. FOTO-WEDSTRIJD Belangstellenden, kunnen ook dit jaar weer de toren van de Grote Kerk beklimmen om vandaaruit van het uitricht te genieten, terwijl bei aardier Cor Don het oude klokken spel bespeelt. Of men kan eens een kijkje nemen op de wervetf van Wilton-Fyenoord. en Gusto. Natuurlijk zijn op die dagen ook geopend de Floralia in het Juliana- park en de tentoonstelling „Schip en Werf" in het gemeentelijk mu seum. Deze laatste krijgt dan als rubriek te bekorten. Anonieme etnkken taan In de prnllemjuul). Aan de bewoners van Schiedam. Dames en heren, op zaterdag 18 augustus a.s. hoopt de Centenvereeni- ging voor Blinden S.O.S. van 1869 u allen bekend, een collectedag te hou den. 's Morgens zal een praalwagen door de stad Schiedam rijden. Laat dit dan het teken zijn voor het slagen van deze dag, om het licht te brengen aan hen die het zo jammerlijk moeten missen. Wy doen dan ook een drin gend beroep op u. geeft u op als collectant (trice), als is het maar slechts enkele uren, aan onderstaande adressen en wij zijn u daarvoor har telijk dankbaar. Zaterdags de gehele dag Volksge bouw Tuinlaan 50 te Schiedam. C. J. van Eijk, Strïjensestraat 5. Schiedam; J. G. Snelleman, St Li- duinestraat 75. Schiedam; E. J. van Amefjde, Mathenesserstraat 23, Rot terdam. Kantoor Slotlaan 31. Rotterdam. Telefoon 28121. Bestuur S.O.S. 6EMEEHTE WSgSCBIEPfi» fOTFiCiEEL NIEUWS Jj In de periode van 13 augustus tot ongeveer half oktober zal het rij- verkeer over de Oude Dijk zijn ge stremd, i.v.m. werkzaamheden, ter plaatse van de overweg, in de lijn Schiedam-Delft. In incidentele gevallen kan onthef fing worden verleend. Daartoe dient dan eerst contact te worden opgeno men met de wegopzichter van Schie dam van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen. Een negen-jarig jongetje uit Am sterdam stichtte gistermiddag brand in een hooiberg van de veehouder A. P. Vollering aan de Groeneweg 15 te Kethel. De hooiberg brandde geheel uit. De gezamenlijke brand weer van Kethel en Schiedam slaag de erin de brand tot de hooiberg te beperken. De verzekering dekt de schade. Het knaapje uit Amsterdam dat bij de veehouder Vollering logeerde stak de hooiberg met lucifers in brand. Toen de vlammen uit de hooiberg sloegen, werd in allerijl de Kethelse brandweer gewaarschuwd die spoedig ter plaatse was. Reeds had ook bet dak van een veeschuur vlam gevat, maar de Kethelse brand weer wist het gevaor te bezweren onder leiding van de brandmeester A. van Wijk en A. Poot. De Schie damse brandweer onder leiding van ir. S. Moesker kwam assistentie ver lenen maar behoefde geen materiaal meer in te zetten. Gezamenlijk slaag den 'de brandweerlieden erin het vuur te bedwingen, dat grote op schudding in Kethel verwekte. Tot 6 uur 'S avonds duurde het nablus- sïngswerk.. Gisteravond ts de tienduizendste bezoeker feestetyJc in Floralia inge haald. Wie het nu precies is geweest valt moeilijk te zeggen, maar ir ieder geval is het een lid van het ge zin P. t>„ d. Hoeven uit de Fahren- heitstraat Ha te Schiedam. „Laten we nu eens naar de licht jes gaan kijken", hadden de vier kinderen van papa en mama Van der Hoeven gevraagd en zo was het voltallige gezin ^/steravond dan naar het Juiïanapark getogen om daar de verrassende mededeling te ontvan gen, dat de 10.000ste bezoeker zich onder hgn bevond. Namens het be stuur van de Schiedamse Gemeen schap bood de brce-voorzitter, de heer K. J. Heijboer, een taart aan. Hij sprak daarbij enkele toepasse- hjke woorden. De directeur van de S. G., de heer P. Groenendaal, be lastte zich daarna met de rondleiding van het gezin Van der Hoeven door het verlichte park. Hoewel er nogal wat wind stond, was het weer gisteravond toch van die aard, dat de vele bezoekers ge noeglijk in het park konden rond dwalen. Ondertrouwd:H. C. Aartse, 22 1 en R. Knaapen, 21 j.; J. J. M, Bakker. 26 j. en E. C. Verschuren, 23 j.; L; Die naar. 23 j. en G. T. Streunding, 22 j.; A. den Hartog, 21 j. en C. J. Rosman, 20 j.; E. C. Heijna, 26 j. en J. Meeder 28 j.; M. v. d. Mark 20 j. en C M. Hoorman, 22 j.; A. M. Neerhout» 27 j. en C. C. G. van Lingen, 27 j.; L. J. Rila, 23 j. en J. J. M. v. d. Linden, 19 li 9- Yr d. stelt. 29 j. en T. J. Harlaar 26 j.; G. H. G. van Viersen, 28 j. en J. Rosman, 27 j.; J. C. Vogt, 27 j. en C. H. Achenbach, 21 j.; F. A. Westhuis. 23 J. en C, J. A. van den Enden, 22 j. M- Zyimans, '37 j. erf J» de Jong, 19 j. Geboren: Johannfes, z. van M. J. de Gruijter en A. Bijl; Lïdia S„ d. van H. A. Meijer on M. C. Nlel; Leonar- dus H. z. van. H. J. v. d. Water en J. w. van Rutten; Adrianus W., z. van P. J.Middendorp en M; S. L. van Kampen; Robert C.. z. van W. M. Groenendijk en M. Entrop; Lamber- tus G., z. varfD. Vermulm en E. v. d. Lubben. Overleden: 3 Zcelenberg, 50 j. vr. van H. J. Hag A. J.t.Janssen, 75 j. Gehuwd; E. P. a uijtinck, 26 j. en M. T. Wuisman, 27 j.; W.-C, v. d. Broek. 26 j. en M. A. Rijsdijk, 19 j.; C. de Roo, 24 j, en F. Wilkens, 18 i.; M. Klinge. 23 j. en P. Pors, 18 j.; J. v. d. Does, 24 j. en N. de Jong, 23 j.; C. W. v. d. Berg, 24 j. en J. C. Zonne veld, 18 j.; J. van Sliedregt, 26 j. en M. Boxhoorn, 21 j.; C. van Rooijen, 28 j. en G. de Jong, 21 j.; F. J. Gabriëlse, 25 j. en N, Zuijdgeest, 24 j. (Advertentie l.M.} De bakker J. F. P. uit Schiedam heeft bij de politie aangifte gedaan van de diefstal van zijn bromfiets uit een afgesloten rij wre Is tailing. het ware een verlengstuk in de ex positie in het Toonkunst-gebouw van de werkstukken ingeleverd door de amateurs bij de foto-wedstrijd van de S.G. Hier immers waren ook als onderwerp voor de foto's vast gesteld scheepvaart en scheepsbouw. Wij kunnen dit artikel niet be sluiten zonder er nog even op te wijzen dat de kermis, rfet grote cen trum van de feestvreugde in de Vakantie-week, gevestigd zal zijn op de Nieuwe Haven (vanaf de School straat) en de Westerkade. De Vakantie-week wordt als ge bruikelijk Weer besloten met een groot vnurwerk. Dit zal echter dit maal gegeven worden op de grens LONDEN. Volgens de «.Times" heeft de kapitaals reorganisatie van de K.L.M., die een vermindering van het belang van de Nederlandse staat in deze maatschappy .inhoudt» ten doel de mogelijkheid van Ameri kaanse deelneming in bet kapitaal der onderneming te scheppen. In een uitvoerig hoofdartikel, dat het blad naar aanleiding van.de ka-" pitaal5reorganisatie aan de K.LH. wijdt, wordt beweerd dat Ameri kaans financieel belang in de -KLM. er toe kan bijdragen het verzet te overwinnen, dat Nederland de laat ste tijd ondervindt bij het onderhan delen over vliegrechten voor be paalde internationale routes. Het schijnt, aldus de „Times", dat er hoop bestaat, dat een gedeelte van de aandelen, welke door de vermin dering van het belang van de staat vrijkomen, door Amerikaanse flnan. ciers zullen worden gekocht. Zaterdagmorgen om 9 uur beginnen wij met de meest ongewone verkoop Japonstof- fen, die wij ooit hielden. Een enorme partij dames- japonstoffen, 140 cm breed (dus extra breed). Fantasie stof, niet alleen voor de koele zomeravonden, maar ook honderden stukken van de nieuwste najaarsstoffem Prachtige soepele kwaliteiten van <5.25 per meter, in mo derne dessins, voor nog geen rijksdaalder per meter» Stoffen, die over enkele maanden als de grootste modecreaties worden gepre senteerd, kunt U nu kopen voor minder dan de halve prijs, omdat wij een fabrieks- partij voor directe aflevering In één zending afnamen. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de Verkoop van deze ongewone partij stoffen, 140 cm breed, in verschil lende pastelkleuren, o.a» bleu. oudrose, reseda, beige, ge schikt voor modieuse japon nen, rokken, deux-pièces e.d. WINKFICFHTPIIK binufnWFB.T*»! ?oisn In Genève: GENEVE In de vergadering, waarmee de zomerzitting van de Economische en Sociale Raad der Verenigde Naties donderdag werd besloten heeft Indonesië geprotes teerd tegen de aanduiding Neder lands Nieuw Guinea in het rapport van het comité voor technische hulpverlening. De Indonesische afgevaardigde, dr. A. R. Asmaun, verklaarde, dat het bewuste gebied onder de naam „West-Irian" een integrerend deel van de Republiek Indonesië uit maakt. Hij protesteerde, omdat het comité dit „betwiste gebied" onder „een foutieve naam" in het rapport had vermeld. „Wij allen weten, dat Indonesië aanspraak maakt op Nederlands Nieuw-Guinea", antwoordde de Ne derlandse afgevaardigde, mr» C. W. A. Schurmann, „maar het is alle leden van dé2e raad ook bekend, dat Nederlands Nieuw-Guinea een integrerend deel van het Koninkrijk der Nederlanden uitmaakt". •WASHINGTON. In de Ameri- kaanse perswereld is een storm van protest opgestoken naar aanleiding van de weigering van de regering toestemmming te verlenen voor een bezoek van Amerikaanse journalis ten aan communistisch China, dat hiertoe uitnodigingen heeft gedaan. Er wordt geprotesteerd door de „New York Times", de „Christian Science Monitor", twee persbureaus en twee radioomroepen. De regering heeft -.w-»- -o-.verklaard, dat geen Amerikanen van de stad, namelijk aan de Dam- China moeten bezoeken zolang daar man, by de kruising met de Oude- j nog Amerikaanse burgers worden °yk. 1 vastgehouden. JOHANNESBURG Twintigdui zend Afrikaanse vrouwen zijn giste ren In Pretoria bijeengekomen, om te protesteren tegen de voorschrif ten. dat zij identiteitskaarten bjj zich moeten dragen. 's Middags hielden zij een half uur een stille demonstratie op het zonnige amphitheater buiten de ge bouwen van de Unie, waarbij zy een duim omhoog staken, het teken van de Afrikaanse nationalistische bewe ging. De leidsters van de demonstra tie probeerden een protest te over handigen aan premier Strydom, maar toen vijf van hen werden toe gelaten werd hun meegedeeld, dat de premier niet .aanwezig was. SCHIEDAM Lessen 10 Rijlessen a ƒ47.50. Ha len en brengen gratis. Erk. B.E.A. Autorijschool „Zuid", Nwe. Maasstraat 46 a, telef. 55195 (Abelskamp), Schie dam. Permanent Wave Dames: Bij ons stevige houd bare permanent 4,met Indola-toestelien. Geen kroes Maison „Sykina", Broersveld 99. telefoon 66938, Diversen een ding. Voor uw pantalons „De Broekenko ning". Hoogstraat 86. Personeel gevr. Nette werkster gevr» voor 4 ochtenden'per week. N.Y. Kleedingmagaz. v/h Gebrs, Eervoets, Schiedam. Dat zult V ook 2eggen,aïs Udc chocolade-ofvanïilcvla var» DE COMBINATIE hebt geproefd. En even enthousiast zult U zijn over dc pap en niet te vergeten, de romigvloeiende yoghurt van DE COMBINATIE, Iets heel bijzonders. 4 Verkrijgbaar bij d* telfslondige melkslijters aangestoten Bij OE COMBINATIE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1