REMBRANDÏ-EXPOSITIE: GROOT SEIZOENBEDRIJF ■i m c Martinit besloot 'n heel gunstig jaar WALDO-TAXI -j. NET MEISJE En gaat vol goede moed aan de nieuwe competitie beginnen Lampionoptocht Van Wandelvrienden Duivensport Vakantie-kamp van Arma-jeugd HONKBAL Schiedam slaat tot slot de Hazenkamp met 4-17 Dick Molenaar gehuldigd wegens z'n 100e competitiewedstrijd Burgerlijke Stand Orgelbespeling S.V.V. oefent tegen Amsterdam Vergadering K.V.K. Loodsboot redde Duitser (17} uit zee Auto tegenmuur R'damse gewond in Frankrijk Chemische industrie Poiyplastic naar Spaanse polder Plotselinge dood Zeelui op de bloemenjacht Hond aangereden Gestolen brommer achterhaald Halve eeuw getrouwd Drie gewonden Met bromfiets gevallen SCHIEDAM hulp in de huishouding Maandag 13 augustus 1956 Martinit heeft zaterdagavond als daverend besluit van ecu bijzonder geslaagd seizoen het 28ste jaarfeest gevierd in gebouw TivoH. Het werd tevens omdat deze bijeenkomst nog al „laat" in het seizoen was de bezinningsbijeenkomst vóór dat over enkele weken het vuurwerk op de velden ontbrandt.' Voorzitter t. H. X. van Dijk gewaagde hiervan in zijn welkomstwoord. Hij was bijzonder verheugd over de goede resultaten van het jaar 1955: De eerste drie elftallen kampioen, het eerst en het tweede i gepromoveerd: naar de KNVB en grote ledenwinst. .Martinit overweegt om jnet zes elftallen aan de nieuwe V competitie deel te hemen. De heer. van Dijk herinnerde aan het glorieuze verle iden en hij drukte zijn sportmakkers op -het hart de verloren positie in. de tweede klas te gaan heroveren. De stemming is goed in het wit-rode kamp en heel overmoedig gaan de .gedachten al uit naar de ereplaats. De voorbereidingen zijn gedegen, ge weest, er zijn voldoende krachten vooral veel overschrijvingen die in de KNVB een béhoorlijk figuur zullen slaan en de afspraak is om de komende competitie goedte be ëindigen met als bekroning een' reis je naar Duitsland. 7;. De ongelukkigeindeling is' voor Martinit minder prettig. Het is bÜ de ploegen van de eilanden name lijk geen traditie dat zë het spel in de eerste plaats technisch zullen uit voeren.: Bovendien is' Martinit veel reisgeld kwijt, bijnazevenhonderd gulden,.heel wat!meer dan één. van ae vier zustérverenigingen in de an dere afdelingen zal kwijtraken. Het echtpaarHoogmoed, trouwe supporters van de club uit het Volks park,, .werd voordat uit Den Haag de sterren gingen stralen door de héér Van Dijk op bet podium in. het zonnetje .gezet. De heer Hoogmoed, een kwart eeuw lid, kreeg een, in signe van verdienste en mevrouw Hoogmoed sedert vijf en twintig jaar donatrice werd verrast met een gro te, ruiker fn' de:' clubkleuren. Daarna kwam 't cabaretgezelschap „Florida" aan de béurt,' een keur van radio-artiesten1 bezorgde in de re vue „Sterren stralen uit den Haag" de feestende meute eenonvergete- lijke avond van plezier. John Meyer bracht' niet zijn imitaties een heel verkeerspark, motor, auto. vliegtuig, diligence in'.Tïyoü. De kunstfluiter Coi- Bieler oogstte, veel', succes. De Bollinies v/aren 'grappige clowns, de Rëylies en de Jellies sproeiden se- De Schiedamse .wandelsportver eniging. „Wandelvrjenden" denkt op -woensdag. 29" augustus wederom een grote lam-pionoptocht door de stad te organiseren. In .1954. heeft deze vereniging een dergelijke optocht georganiseerd, die toen geslaagd is1 verlopen; ruim 500 kinderen liepen toen mee. Dé..wandélvrienden hopen ditmaaleen nóg "grotere optocht te kunnen formeren'en aan jeugd organisaties is - om .medewerking ge vraagd. Ieder kind dat op een of andere manier aan een lampion kan komen is welkom in de optocht. De drumband van Wilton-Fijer.oord heeft reeds toegezegd de cptocht muzikaal te willen or.derstrcpen. Daar echter meerdere bands in <je optocht het effect zou verbeteren doen de Wan'delvriënden een beroep op meerdere bands voor medewer king. - J Belangstellenden kunnen zich hi verbinding stellen met 'bestuursle den van Wandelvrienden, n.L de. he ren, J. F. Boender, Maasdamsestrsat 38;'. J. van Zei!en. Rozenburgerstraat 30 of J. Zwep Sommelsdïjksest. 15. De optocht zelf zal op woensdag avond 29 augustus geformeerd wor den op de hoek van de Warande en de B.K.-laan. Vandaar wordt afge marcheerd. DeSCV „De Postduif" organi seerde voor jonge duiven een wed vlucht vanuit St. Quentin, een af stand van 240 km. De uitslag was als volgt: J. Christen 1. 27; H...v. 6. Kant 2. 39, 112, 117; L Borrani 3, 47, 48, 60. 66, 81, 97; W. Peters 4. 56. 61; G- Fossen. 5; Th. Jansen 6, 8, 96; a. Vis 7; P. Hinten 9, 70; C. Verlinde 10, 65. 86, 108; J. Frey 11, 12. 57. 119; J. Doéjaaren 13, 25, 72, 78, 116; F. Eijkenbroek 14, 20, 41, 74; A. v,.d, Tuyn 15. 29. 40, 69, 103; J. Hazen brood 16, 21. 54; G. Kiela 17, 18,- 50, 76; J. de Waard' 19, 55. 77,. 110; F. Koppenhagen 22, 87, 101; G. de Graaf 16, 32- A Heeren 28, 37, 85; P. v, Os 30; Th, Weelïe 31, 35, 63, 99; J. de Koster 33, S3, 118, 124; L. v. d: Meij_34, 45, 111; J. Koogje 36. 92; D. Bakker 38; Gebf. v. Harmeien en Co. 39, 95, 1Ö5; A. v, Wagtendonk. 42, 102; J. Erand 43. 64, 82; K. Muil-: wijk 44, 51. 104; H. Hagen 46, 113; C, •de Tuinder 49, 73, 125; J. Njeumeijer 52; J." Verbaal 53; J". v.'d. Wind 58, 68, 75, 106; J. Westerholt 59; L. Verheugen 62, 122; J. Ram- 67; C. Duchartenier 71; H. Crama 79. 91, 326; J. Lips 80; H. Eijkenbroek 83; J. v. d,Beek 84, 100; C. v. Trieht 88. 114; N, in 't Hot 90, 94; J. Bats 98, 121; N. v. Ark 109; P.. Gouwe- leeuw 115; A. Delmotté 123, 127. ries van populaire mondaccordeon nummers de zaal in. Cor de Graaf had de conference en het geheel was door Kees Nouëns tot een vlot en. een gevarieerd geheel saamgësmeed, Te vroeg naar de mening van voet ballers én hun dames gingen de stoe- len aan.de kant, maar daarna zorg de Florida's dancing-band dat de talrijke aanwezigen op het .familie-' bal nog. heel wat voetenwerk kon den verrichten. De sportvrienden uit Rotterdam en Schiedam, die op eni gerlei wijze hadden deelgenomen aan de Nederiaagserie, waren op dit jaarfeest ook vertegenwoordigd. Te gen twaalf uur kwamen onder aan voering van ir. Kips nog wat Neptu- nianen en dat gaf nieuwe energie aan dit sportfeest dat tot de vroege zon dag duurde. Op het nieuw-geboiiwde goederen-emplacement van'het Station Schie dam is vanmorgen het bovenafgebeelde vrachtgoedrenkantoor in gebruik genom&n. Erg imponerend van opzet of van grootte is het gebouw niet, maar met de ingebrtiik'name er van is een fase bereikt in de verwezen lijking van de groté Schiedamse spoorwegplannen. (Advertentie LM.) 67570—69915 »>iOOOOOOOOOO«XXOC"aOCK»)ritTy-VXX»C,ai&->^ VOORHEDEN: Apothekers nachtdienst; fa. Gouka, Hoogstraat 29. BeJign b|j ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag tbehalve maan dag) van 9.30 tbt 4.30 uur en 'iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 3.30 uur. Zondags gesloten. R.R, Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling „Schip en Werf", geopend dagelijks .van 1 tot 6 en van 7 tot 10,30 uur; 's zondags van 1.10 tot S uur. Julianapark, 7.30 tot 12 uur: Flora- lia 1956. BIOSCOPEN V Passage. 2 en 8-15 uur: „Het verlo ren centinent". Monopole, 2, 5. 7 en 9 uur; „De drie piraten". De Schiedamse Arbeiders Gym nastiek vereniging Arma organi seert dit' jaar weer een vakantie kamp, en wel van 18 tot 25 augus tus- v Een groep van: 70 .kinderen, vergezeld van zeven leiders "en leid sters gaan dan een weekje van de gezonde buitenlucht genieten^ Het bivak wordt ditmaal opgeslagen in Beekbergen in het kamp vande Stichting Vakantie-verblijven La- gereschool-jeugd„De Waterval". Het kamp is prachtig gelegen te-, midden van de bossen en de hoofd leider „ome Koos" Verhoef heeft maar vast een mooi programma uit; gedacht van speur- en wandeltoch ten; Maar ook in de avonduren zullen de kinderen 'bezig gehouden •worden, cp de laatste avond zelfs met een „bonte avond" door hen zelf te verzorgen. De wijkverpleeg ster mej. B. Donker gaat mee voor de medische verzorging, m2ar ge hoopt wordt dat zij weinig te doen zal hebben. Zaterdagmiddag 18 aug.' wordt om twee uur van het postkantoor vertrokken en een week Jater. za terdag 25 aug. worden zij terug verwacht tussen twaalf en een uur. In Nijmegen heeft Schiedam de laatste competitiewedstrijd honkbal van De Hazenkamp met 4—17 ge wonnen. De Nijmegenaren kwamen wegens de vakanties met enkele invallers in het veld, terwijl ook Schiedam invallers had voor Kooij en J, v. d. Touw. De zwart-ivitten hebben geen moeilijke wedstrijd gehad, aange zien het veldwerk van De Hazen kamp wel wat te wensen over liet, zodat reeds in de eerste; inning door Schiedam een 4—0 voorsprong werd verkregen. De Hazenkamp- spelers gaven hierop geen antwoord. De tweede inning bracht geen ver andering in deze stand, doch in de derde'inning werd de score door Schiedam opgevoerd tot 9—d. Eerst adat in de 4e inning eèn. 10e punt was gescoord, kwam de eerste lo per van. De Hazenkamp. binnen, 1—10. Het werd in de verdere innings een eenzijdige wedstrijd in. het voordeel van Schiedam, dat met de regelmaat van de klok de score op. voerde tot 17. Pas in de 7e, 8e en 9e kwamen nog drie lopers van de thuisclub binnen, waardoor de stand 4—17 werd. Voor de wedstrijd werden door de aanvoerder van De Hazenkamp aan Schiedam bloemen aangeboden voor het behaalde a£- delingskampioenschap. (Advertentie LiW.J "GEBOREN: Wim N,; z. v. J. H. Staal en A. Maartense; Paulus R„ z-v.: M- J. Witberg en-C. M. van Eijk;' Leonards M. J-. d. v. P. Ver hagen. en L, Vermeü; Johannes T. W.,2.. v. A. Dingenouts en A. M. A. van Gogh; Margaretha P., d. v. J. O. van Laer en P- E. v. d. Lubben; Harnaen, z- v. H. van Dam. en. C. M: Coolen. OVERLEDEN: M. Vroegh, 72 jaar; J. Moret, 52 jaar. Woensdagavond 15 augustus wordt in de Grote Kerk wederom een orgel-concert gegeven, door organist Jacq. P. Bekkers met medewerking van Gerda van de Schaaf, sopraan- Het programma venneldt: 1. „AUein Gott in der Höh' sei Ehr", Georg Böhm. 2Praeludium en Fuga in f, J. S- Bach. 3. Dir, dir Jehova will ïch Singen (sopraan en órgel), J. S. Bach. 4. Concert in d. a. Adagio, b. Allegro. c. Alle gro. G- F. Handel- 5. ..If God is be fore us, who can be aginst us", uit The Messiah (sopraan en orgel) G. F. Handel. 6. Sonate VI (Gebed des Heren). F. Mendelssohn-Bar- tholdy. a. Choral. Andante Soste- nuto. Allegro Molto, b Fuga, c. An- dant: 7. Höré Israël, uit: .Elias (so praan eb orgel) F- Mendelssohn- Barthoidy- 8. Passacagiia. Koraal en Fuga over: Wie maar den Goeden God laat zorgen- C. de Wolf. Voor de eerste oefenpartij ter voorbereiding van het komende sei zoen heeft SW een tegenstander van formaat uitgekozen. Voor dins dagavond kwart voor zeven zijn „De Zwarte Schapen" (Amsterdam) be- stéld; die zullen komen demonstre ren hoe groot het verschil wel is tussen de ere-divisie en de eerste klasse. Of dit voornemen wei zo punctueel ten uitvoer zal kunnen worden ge bracht, valt zeer te betwijfelen,-want Jan van Schijndel en zijn. mannen hebben-zich onder de voortreffelijke leiding van coach Van den Ende béter dan ooit voorbereid. Hoe dan ook, het zal zeker zeer interessant zijn de nieuwe aanwin sten van beide ploegen aan het werk te zien en men mag. dan ook gerust aannemen, dat de liefhebbers van goed voetbal dinsdagavond aan de bosrand volledig aan hun trek zullen komen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas komt op donderdag 16 dezer ia zaal Harmonie te Vlaaromgen by- een. ïn aansluiting op de (korte) periodieke bijeenkomst spreekt ar. ir.- F; p, Mesu, adviseur in grond- gebruiksaangelegenheden van. het Landbouwschap, over het onder werp ^.Stormstuw in de Nieuwe .Waterweg", En heett U ze genad deze ongekende koopjes? Heeft U niet bijzonder lage prijzen betaald, juist voor de bekende merkartikelen, waaraan U toch wel eisen kunt stellen 1 En nu de klap op de vuur pijl... Jabo loper 70 cm breed. De originele onverwoestbare jabo loper, juist in de meest gevraagde breedte 70 cm. De meest solide loper voor trap en gang in frisse mo derne dessins. Het hele jaar door worden erduizenden meters verkocht voor "de vastgestelde prijs, 1.50 per meter. Maar nu op de laatste dag van deze Opruiming koopt U |abo loper 70 cm breed bijna dertig procent onder de prijs. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van origi nele Jabo loper van -Wn)- per me- ter, 70 cm breed, nu voor Ir- WIKKEtCEHTHUI! BINNENWEG, Til. 23180 Hierna' werd Dick Molenaar van Schiedam nog even naar voren ge roepen en de. heer H. M. Zonne veld bracht in herinnering dat hij zijn 100ste- competitiewedstrijd- zou spelen- Namens de vereniging dank te hy Molenaar voor: zijn bijzonder, goed honkbal-werk, waardoor hij veel heeft bijgedragen tot het be halen van het afdelingskampioen schap. Spreker' hoopte dat Molenaar nog heellang het honkbal-negental van Schiedam trouw zou blijven, en hoopte voorts:bij'de toekomstige 150ste wedstrijd.- ook nog. eens' te kunnen danken- Als" aandenken aan gespeelde 100 wedstrijden, bood de heer Zonneveld hem een stan daard met legpenning aan. De wedstrijd Blue Lios—SVV is door de bond uitgesteld, terwijl de wedstrijd USC-—DOS wegens de slechte weersomstandigheden j.l. saterdag, is'afgelast. Door onbekende oorzaak is een vrachtwagen op de startbaan van de Luchthaven Rotterdam tegen een schaftwagentjegereden. De beide inzittenden moesten zich in het Bergwegziekenhuis laten, behandelen. Bijna drieduizend bezoekers, voor het merendeel buitenlan ders, hebben zich zondag in de zalen van Museum Boymans verdrongen om dé. schilderijen en etsen van Rembrandt: te zien. Dit is het voorlopige record in een reeks van steeds stij gende bezoekcijfers van de eerste expositie da gen té Rotterdam. Sedert de openstelling, woensdagochtend, werden elfeneenhalf- duizend bezoekers geregistreerd. Zaterdag kwamen 2300 men- sen kijken. er reeds tweeduizend personen" de kassa gepasseerd.Ook de verkoop catalogi,gaat Nog nooit'in de. bijna honderdja rigehistorievan het museum heeft een tentoonstelling zo'n massale be langstelling getrokken. En geen van de museum-officials, die alles doen om de mensenstroom zo vlot moge lijk door het gebouw te leiden, heeft enig idee ïwelke toppunten nog te wachten staan. Zondagochtend om half.negen stond er reeds een behoorlijke queue voor de gesloten ingang. Binnen anJ derhalf uur na de opening waren van catalogi gaat engros, zondag: al- leert ar werden. er 500 exemplaren verkocht: Om de mensenstroom niet te stagneren, heeft men de rondlei dingen moeten-staken.,Opvallend is het grote aantal buitenlanders, die niet in groepsverband-maar, voor.het merendeel individueel1 arriveren.'En. een domper op ons chauvinisme zet het feit, dat van de bezoekers de Rotterdammers tot nu toe slechts een zeer gering percentage uitmaken. Gaarne had men bok gezien, dat meer gebruik gemaakt werd van de twee avonden (woensdag en vrij dag) waarop de expositie ook te be zichtigen is. De belangstelling daar voor blijkt bescheiden te zijn. Toch. overweegt de directie óm bij toene mende, drukte het museum op meer avonden open te stellen. Het is nu 13 augustus. De Rem brand t-expositie duurt tot 21 okto ber. Als dit zo doorgaat, worden de Amsterdamse cijfers wellicht over troffen. Men kan /gerust zeggen, dat Boymans voor deze maanden een „seizoenbedrijf" Is geworden: soms is het er drukker dan in Scheve- ningen of UddeJ. Zaterdagmorgen heeft personeel van do loodsboot Proeijon ongeveer 3 mülen buiten de kust van Boek van Holland de 17-Jarlge Hans O. Müller nit de Wallstrasse te Mett- man (Did.) die zich met zün rubber bootje in zinkende toestand bevond, opgevist en aan boord genomen. De jongeman, die met z«h bootje uit Duitsland was komen, varen en woensdag ji zijn tentje in het kam peerterrein aan de Hoek had opge slagen, wilde zaterdagmorgen huis waarts-keren. Hij was daartoe met zijn -bootje vlak voor het kamp in zee gegaan met dé bedoeling zo de Waterwég pp- te varen. Hij geraakte échterspoedig iri' moeilijkheden.. Zijn bootje liep vol water - en hij dreef steeds verder af. Gelukkig voor hem hoorde men op de loodsboot zijn hulpgeroep. Twee passerende sche pen hadden hem opgemerkt Hij werd overgegeven aan de Vreemde lingendienst. G'.' {Van een ónzer verslaggevers) - Op enige afstand van Helms Is zondagmorgen, een auto uit Rotter dam tegen een muur gebotst, om zyn as gevlogen en gekanteld. Een Rotterdamse dame werd - daarbij ernstig gewond. De dame, mevrouw 'Borgers -uit de Bergselaan, liep vermoedelijk 'ri schedelbasisfractuur op. ^Gisteravond kwam zij bij kenriis-ih'-een'.'plaatse- li ik ziekenhuis. Haar man en de be- jtuurder van dc wagen liepen schrammen op. De vrouw was bij 't ongeluk tussen de op z'n kant lig gende auto en het wegdek terecht gekomen. Het ongeluk, gebeurde door een plotseling defect aan de auto. ROTTERDAM f, De firma Chemische Industrie Po- Jyplastïc, die tot dusver in de Cool- sedwarsstraat was gevestigd, zal een nieuw bedr|jf vestigen in de Spaanse polder aan de Strlckledewegv Het bedrijf heeft daar de beschik king gekregen ovèr een terrein van 750 ca. Op het ogenblik wordt reeds gewerkt aain een gebouw met een grondoppervlak van 300 vierkante meter. Binnen het jaar hoopt men echter het gehele terrein volge bouwd te hebben. In de Bergselaan is zondagmorgen de 81-jarige weduwe C. Rooaerkerk- Buitenhuis uit de .Rodenrijselaan plotseling onwel geworden en in el kaar gezakt. Bij aankomst in net Bergwegziekenhuis bleek zij te zyn overleden. Zaterdagnacht heeft een gloednieu we mobilofooninstallatie van de po litie haar waarde bewezen. Om half twaalf kwam er een telefoontje op het hoofdbureau binnen, dat er twee mannen op de Beeklaan flaneerden met een grote bos bloemen. Met de mcbilofoonmstallatie werd de pa trouillewagen opgeroepen en een paar minuten later konden, de man nen worden gearresteerd. Het bleken twee Duitse zeelui te zijn, afkomstig van, een schip in de Merwedehaven, die het plantsoen voor het Sint-Jacobsgasthuis hadden geplunderd. Zij verkeerden onder in vloed van sterke drank, en werden, op het politiebureau ingesloten. Een uur later werd nog een Duitse zeeman. H. P. uit Friedrichshafen, bij het hoofdbureau binnengebracht, eveneens 'niet sober. Hij was in de Buitenhaven gevallen en droop van het water. Hij heeft de nacht in het gemeenteziekenhuis doorgebracht, maar toen daar bleek dat hij geen kwade gevolgen van het bad had op gelopen, kon hy zondag weer naar zyn schip- terug. Zondag is in de Prof. Kamerlingh Onneslaan een hondje aangereden door een bus van de RET. Het beest werd licht gewond en de. bierenbe scherming heeft er over ont fermd. Het is i.«artharige bastaardspamel met lange oren; een reu. De eigenaar kan het dier op halen bij de gemeentelijke reinigings dienst aan de- Buitenhavenweg. Door de Schiedamse' politie is eèn 18-jarige Schiedammer aangehouden, die bekend heeft in de afgelopen weken twee bromfietsen te hebben gestolen. Deze bromfietsen 2xjn reeds achterhaald kunnen worden. Het on derzoek in. deze zaak wordt nog voortgezet, Op 15 augustus zal het echtpaar A- de Weder en A. Klop zijn 50- jarige echtvereniging vieren. Het zal het bruidspaar, dat thans woont Van Beuningenstraat 14c, zeker niet aan belangstelling ontbreken. Want de familie heefttal van kennissen die ongetwijfeld met déze grote gebeur tenis van harte zullen meeleven. De heer De Weger heeft 48 jaar in .dienstverband gewerkt bij Tim mermans kantoorboekhandel, laatst als magazijnmeester. Verder heeft hij ongeveer dertig jaar deel uitge maakt van het bestuur van de Ver eniging ter behartiging van de be langen van t.b.c.-pauënten in Neder land, afd. Rotterdam, laatst als se cretaris, terwijl hij in kanariefok- kerskrïngen ook bekendheid genoot. Het echtpaar verheugt zich nog in een goede gezondheid. De drie kin deren en vijf achterkleinkinderen zullen met het echtpaar op 15 augus tus om 20 uur Tecipiêren. in de zaal Korte Brandstraat 8. Vrachtauto ramt A bri Op het Weena bij het Hofplein heeft zaterdagavond een vrachtauto een abri van de R.E.T. vernield. Hierbij werden 2 mannen en een vrouw, die eronder op een tram stonden te wachten .gewond. De 27-jarige juffrouw T. Kerkhoven uit de Lindestraat liep een hoofdwond en schaafwonden aan de benen en linkerhand op_. De 36-jarige bouw kundig ingenieur D. Verbaan hit de Bergse DorpsstraaLen de 5l-jarige propagandist A. Z, Luitwieler uit de Raephorststraat kregen xesp. ver wondingen aan beide benen en een hoofdwond. Allen werden, naar het Coolsingelziekenhuïs vervoerd. De vrachtauto was bij het remmen op het natte wegdek geslipt. Zaterdagmiddag kwam de 42- jarige assistent-bedrijfsleider F. M. van der Laan, vande Bergselaan op de straatweg met zijn bromfiets ten val, doordat hij in aanraking kwam met de trottoirband. Met een gebroken linkerbovenbeen en vermoedelijk een hersenschudding werd het slachtoffer in bewusteloze toestaind naar het Coolsingelzieken huïs vervoerd. Woensdagavond: Beiaardconcert met speciale composities Voor het torénconcert van woens dagavond 15 augustus heeft Ferdi nand Timmermans een programma samengesteld met., uitsluitend wer ken voor beiaard geschreven. G.a. een toccata van Rien Ritter, de Kleine Suite van Leen 'tHart, een tango van Gerard Boedijn en een sonate van Jef van Hoof. Timmer mans begint met het Praeludium no. 1 van Cor Don en besluit met, het Fostludium in. Bes van J^ Denijn. «.EDIN6HUIS Y REMBRANDTUAN fiï\ L TEL6#877« SCH16UAM J PenBtmwt J Dameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleer 6.— Broersvest 115. teL 67237. Moderne coiffures, K. v d - GEVRAAGD - Aanm. tussen 8 eiii 7uur: Dr. Hoogendijk Tuinlaan74 - Schiedam per, Singel 105 (nabij Sta rion)tel 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent f 8.- en 10-- OUepermanent 11 (stroom loos). Lessen Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take. Jan Sonjéstraat 4, Rotterdam telefoon 36777. Gevraagd nette van 8 tot 5 uur. Gezin zonder kinderen. Zaterdagmiddag en zondag vrij. Mevr. Forehead, Rotterd.dijk 439, tel. 67790 1 Diversen Passplegela 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 ƒ14.75. 8(1 rond 17,—, 'geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr 39. Schiedam, telefoon 68945 Van Loenen voor verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, te lefoon 66192.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1