C J Deken R. J. Reijnen viert zijn priester-jubileum m „Stilteman5 bestrijdt te veel lawaai Opgegeven" aap kon niet scheiden van katertje Schippers rouwden met Marcinelle EER BRIL Nette kosthuizen gezocht Huldiging door kath. Schiedam Roeiwedstrijden NIEUWE ROMANS Het teken van de Gorilla Propaganda-films bij NVV Jubileum'spel Duivensport PRIMEUR OP „FIRATO": Elektronische |-:f?^P^sS2B^ss£ Celstraffen voor .kopercomplot' op coaster Bij het oversteken op rijweg gevallen Bromfietser bij val gewond schildpad zal zich tonen DUITSE KERKDAG iNuschke toch op slotbijeenkomst Mislukte inbraak Twee aanrijdingen Niet parkeren op brandkrarien Wie heeft iets verloren Jongen (10) maakte val van drie meter Vrachtauto sleurde slippende motor twee meter mee 'Krat flessen met bessen gestolen Gouden echtpaar Tsjecho-Slowakije laat Duitsers naar land terugkeren Sjigemitsoe terug naar Tokio na overleg in Londen? SCHIEDAM Kolen? Gas? of Olie? KOERIERSTERS Dinsdag 14 augustus 1956 Morgen herdenkt deken K. J. ReUnen, pastoor fan de St Liduinaparochte «n deken van het dekenaat Schiedam het feit dat h(j v0or veertje jaar *ot. ?r'ester werd *ewüd- Een Jubileum dat door het katholieke deel van Schiedam gedurende dcre week gevierd ral worden. R. J. Reijnen werd op 17 maart 1S93 in Rotterdam geboren en ont ving gjjn opleiding aan het St. Do- mmtcus-college en de klein- sn groot-seminaries te HageveJden Warmond. Na op 15 augustus 1S16 tot priester gewijd te zijn werd hij eerst kapelaan te Zoetermeer en Noordwijk om daarop Ieraar te worden aan het seminarie te Hage- veld. Vervolgens werd deken Reij nen kapelaan van St. Lambertus in Rotterdam, rector van het St. Elt sabeth-ziekenhuis te Leiden pastoor te Schcveningen. Op april 1944 werd hij tenslotte pastoor van de St. Liduina-pérochie en de ken van Schiedam. In de twaalf jaar" dat hij hier heeft mogen werken, heeft nij zich een grote plaats weten te verwer ven m Schiedam, onder de katho lieken in de eerste plaats natuur lijk. maar ook daarbuiten. Een bc scheiden figuur, die zich waar schijnlijk beter op zijn plaats voelt in zijn studeerkamer dan in de feestelijke ontmoetingen van het openbare leven. Als voorzitter van de St. Willi- brordus Stichting heeft hij veel ge daan voor de opvoeding van de ka tholieke jeugd en het was dan ook de jeugd die begonnen is hem te huldigen voor zijn priester-jubi leum, hetgeen geschiedt is tijdens een reeks van bijeenkomsten vorige maand. Huldiging Deze week staat echter bij de katholieke gemeenschap in het te ken van het jubileum. Vanavond zal de jubilaris ingehaald worden aan de grens van zijn parochie, n.l. in de Burg. van Haarcnlaan bij de Schaepmansingen. Hij wordt ver welkomd door geestelijkheid, fami lie en kerkbestuur. In een stoet wordt daarop door een deel van Schiedam gereden naar de St. Liduinakerk waar de huldiging zal plaats hebben. In deze stoet lopen mede muzikanten, Geen watertoernooi maar: Door bijzondere omstandigheden zullen bij het watertoernooi op za terdag 25 augustus in de Polder vaart. de demonstraties van de red dingsbrigade nfet doorgaan. Daar voor in de plaats komen roeiwed- strijden. Hieraan kan elke Schie dammer deelnemen, terwijl er geen kosten aan verbonden zijn/ Men heeft kans op één der aardige prijs jes, welke hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Er zal fn drie groepen worden geroeid: le. Jongens van 14 tot 18 jaar; 2e. Personen van 18 jaar en ouder; 3e. Paren (man en vrouw), waar van de man roeit, terwijl de vrouw, zittend op de achterbank, moet aan moedigen. Daar de datum, waarop deze wed strijden gehouden zullen worden, snel nadert, zal het op prijs gesteld worden als men zich zo spoedig mo gelijk opgeeft bij één van de onder staande adressen, met vermelding met welke groep men wil deelne men: M. van Dijk. Galileistraat 74a; W. Nieuwstraten, Maasdijk 108A; P. F. v. d. Ploeg. Prof. Aalberselaan 68; kantoor der Schiedamse Ge meenschap. De inschrijving sluit op 20 augus tus 1956. De deelname is beperkt. De demonstratie radiografisch be stuurde bootjes zal normaal door gang vinden. Esperanto-agendo Jaudon.'Ia 16an de augusto. Klub- vespero. Parolkaskado ce gek. Van Gink, Ploegstraat 19. Venu al Esperimtujo por paroU vian karan iingvon. In de Gemeente-Bibliotheek vim Schiedam zijn de volgende nieuwe aan winsten te verkrijgen: A. W. Abspoe): ..Van binnen- en bui tenhof". In boekvorm uitgegeven srü- kelen van de parlementaire redacteur van het Algemeen Handelsblad, die op luchtige wijze de hoogtepunten van de parlementaire geschiedenis beschrijven en de leek willen doordringen van het feit dat Kamerleden mensen zijn en de politiek „mensenwerk". J. Eroersen: „De drie Dekkers". Js'a de dood van hun vader wordt de ver houding tussen twee boerenzoons steeds meer gespannen, wat aanleiding geeit tot ernstige conflicten. M. Dickens: „Oma's tweede jeugd". Een wat oudere vrouw die na de dood van haar man door diens onverstandige levenswijze financieel afhankelijk wordt van haar dochters en haar vriendin, ontmoet bij toeval een man. wiens lief de zijn r.a vee) wederwaardigheden wint en van wie zij ip een tweede huwelijk die liefde en vriendschap ontvangt, die zij voordien moest ontberen. K. Hoeker: „Die Mauern standen noch". In deze familieroman vorder, de moeilijkheden beschreven, waarmee de Duitsers de eerste jaren na de tweede wereldoorlog te kampen hebben. M. ter Kuilc-Scholten: ..Ach... Afri ka". Verhalen over Congo en Mada gascar. W. MankowJtz; „Het jeitje". In zijn grote fantasie dacht een klein jongetje in plaats van een geitje een jonge een hoorn gekocht te hebben, die door de toverkracht in zijn hoorn wensen kan vervullen, hetgeen toevallig Inderdaad ook gebeurde. H. Martin. .Het aanbeeld". Door zijn ennrrii doorzettingsvermogen weet de zoon van een eenvoudige dorpssmid zich op te werken tot eigenaar van een grootse onderneming. F. Pauwels: „Rechter Thomas". Hoe moeilijk het is als rechter ook mense lijk te zijn tegenover een beklaagde wordt in de beschrijving van een epi sode uit de loopbaan van een rechter in deze roman beschreven. ..poppenhuizen". Illustraties van de in 't Rijksmuseum aanwezige poppenhuizen die 'n nabootsing vorrr.en var. 't Hol landse binnenhuis uit de 17e en 18e eeuw en een inzicht geven in het leven van onze voorouders. A Surink-Groen? „Kamer 4", Een uit beelding van het ziekcnhuisleven, waar in tevens blijkt van hoe groot belang een goede verhouding tussen verpleeg sters en patiënten is voor de genezing of verbetering van gezondheid der laatst en. J j. Thorwald: .He stuwdam". Tijdens «i« bouw van het enorme krachtatahon in het onherbergzame Crossgioknermas- •ief tn Oostenrijk brengt de komst van een vrouw in de typische mannenwereld van technici en arbeider* niet alleen groteopschuuding teweeg, doch leidt tevens tot opheldering van een hier, in de onzekere na-eorlogse tijd. g^pleeg-, de misdrijf. verkenners, leden van TOP en gymnasten van Excelsior. "Woensdagmorgen zal Deken Reij nen om half tien. in de hoofdkerk een plechtige hoogmis opgedragen. Op zondag 19 augustus draagt hy voorts een mis van dankbaarheid op. Woensdagmiddag ig er om twaalt uur een officiële receptie waarbij he_t jubileumgeschenk, van de paro-: chie. de Liduina-glazen in dé kerk,- Vervaardigd door de gebr. Hende- nckx,, aangeboden zal worden. Van half een tot 2 bestaat' er voor de parochianen gelegenheid de Deken de gelukwensen aan te bieden. In Mono pole: In deze wildernis-film kan men weer de oude Johnny Weismuller xn actie zien. Maar dan niet in zijn glansrol van Tarzan, (waar hij zo langzamerhand °°k te oud voor is geworden) maar als de woudloper .„Jungle Jim". Dit neemt echter niet weg dat men toch het volle pond krijgt van de Afrikaanse wil dernis, want in „Het teken van de Gorilla" krioelt het van de apen, leeuwen en slangen, die op de be kende wijze de entourage vormen van. jim's acties tegen een grote groep gemene dieven van een gou den-schat. Deze boze mensen kruipen zo nu en dan. in de vellen van gorilla's om de rechtmatige eigenaren van de goudschat, aangevoerd door een charmant prinsesje van een onbe kende Afrikaanse stam,angst aan te jagen en natuurlijk ook het publiek, in de zaal- Het is ongecompliceerd ver haal, maar niet onvermakelijk, met vele spannende en dok "griezelige momenten. 'De aardige meisjes doen het best die omgeving van. wilde dieren, boze mannen en stoere woudlopers. Alles komt natuurlijk goed terecht; wat men al lang van te voren kap zien aankomen. Als propaganda voor de opvoe ring. van het jubileum-spel van het gouden N.V.V. organiseert de Be- stuurdersbon<J Schiedam op 15 en 16 augustus film-voorstellingen op een groot aantal Plaatsen .-in. alle wijken van de stad. Onder voorbe houd dat er kleine wijzigingen, aan gebracht kunnen worden, zulks,- in, verband met het verkeer is hët> schema voor deze voorstellingen met een Arfi-fiimwagén, als volgt: 15 augustus:- 9 uur vm. Kethd- Tuintiorp Fereniaan. 10 uur Dr. Wibautpiein. u uur Frans Hals- piein. ,12 uur Fabriplein. 2 uur nrru Stationsstraat. 3 uur Edisonplein. 4 uur van 't Hoffpleini 5 uur New- tonplein. 7 uur Eendrachtstraat. 8 uur Wilhelminapleih- 9 uur Rozen burgerplein. 16 augustus: 9 uur vm. Dirk v. Wassenaarstraat.10 uur Plein" Alet- dastraat/Vlaardingerdijk. 11 uur Broersvest, Koolas. 12 uur- Nieuwe Waterwegstraat (Swarttouw),2 uur nm. Pendreehtsestraat. 3 uur Maas boulevard of Lekstraat. 4 uur Us- selmondestraat. 5 uur Maasdijk (Werf Gusto). 7 uur Kethel-Blïj- dorp. a uur van Ostadelaan. 9 uur Pr. Fr. Hendrikstraat. De Schiedamse postduivenvereni ging „De Blauwe Doffer" hield eers wedvlucht vanuit St. Quentin, een afstand van 242 km. De eerste duif kwam binnen om 10.36,36 uur binnen en de laatste om 10.57.44 uur. De uitslag is als volgt:. 1 7 32 J. v. d, Kant; 2 42 Wijntjes; 3 31 41 43 V. Wijk:. 4 12 36 J. Kazen- broot: 5 16 v. d. Sloot; 6 44 Deurssen Co.; 8 9 17 27 39 46 47 vj Gogh; 10 Mevr. Domenïe; .11 Duivénbode; 13 Gebr, Lems; 3.4 33 Hopstein: 15 35 Kazenbroot; IB Meerendon-k;.20 45 v. d. Steen; 21 22 A. Broeders; 23 C. A. Hersbach: 24 25 De Rouw: 26 49 Se- brechts: 28 40 Rokers: 29 Vermeulen: 30 38 Hersbach; 33 Kouwenberg; 37 Dick; 48 Brokling: Apl. v. Leeuwen. Burgerlijke Stand GEBOREN: Anna S. M„ d. v. M. v. d. Wel en M. A. Klein; Carolus J. M., z. v. J, H. M. Hollink en L. M. T. v- d.Pas; Ronald. 2/v. M. Schut en A. Cl- Zwang; jReinier M. z. v. M. E. L. Dreier Gligoor en E. M. Pronk; Sylvia A„ d. v. J. Kwekel en M. Man in" 't Veld; Franciscus A., z. v. S. van Vliet en M. M. Claes; Ma ria J. L./d. v: H. J. Staal en. M., C. Overzier; Henk J., z. v. C. Verkade en H. T. Schildt; Govert J<, z. v. P. Beekenkamp en A. v. a: Vlugt; Ro salia C. M.. d. v. E. B. Kustner en 7.J. C, M- Roovers; Paulus P. M„ v. J. H, B. Vredebregt en' H, A. M, v Adrichem; Renatus P. E„ z. v. A. P. v. d. Beek en A. L. Meeder; Ka- rel W„ z. v, K. w, Verwaal en H. H. de Jong. OVERLEDEN: D. de Jong, 74 jaar; P. A. C. Lijten, 42 jaar. m. l~:-w (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De „Firato" de grote internationale elektröniwhe tentoonstelling, welke dit jaar van 8—15 oktpher in het RAl-gebouw wordt gehouden krijgt een „stilteman". Het zal zijn taak zijn nodeloos en hin derlijk lawaai te helpen bestrijden. Gewapend met een walkie-talkie zal hü zich over het terrein bewegen. Signaleert hij, dat men bij een bepaalde stand best een toontje lager zou kunnen zingen, dan geeft hjj dit via zijn draagbare zendertje door aan de centrale post die daarop de betreffende standhouder om medewerking verzoekt. Men rekent erop, dat die mede werking verleend zal worden. Een elektronische expositie (met zijn radio's televisietoestellen, bandrecorders enz.) kan zo min als een hondententoon- stelling geruisloos verlopen. Maar men wil geen onnodige heksenketel- dat is zowel in het belang van de.bezoekers als van de standhouders zelf* n I. 7 I tfsXteorteo blijven. De stichtins. mmg aan "dit streven vast - Evenals vorig jaar krijgt elke dui zendste bezoeker naar. keuze een radiotoestel, bandrecorder, grammo foon of platenwisselaar. Tot de spek- takulaire „grapjes" die .men wil la- Onder lood-grijze regen luchten ligt het water dat de doukere wolken weer kaatst. Daarop de bootjes en de jachten in de ;Suï- haven. Wachtend tót ein delijk de zon komt en het zeil-weer wordt. Maar wanneer in deze sombere zomer.'van i956? f VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst; fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bjj ongeval:G.G. er G/D„ Tulnlaan S0. telefoon 69290/ Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag" (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten, BJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam; Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling1 „Schip en Werf", geopend dagelijks van 1 tot; 6 en van 7 tot 10.30 uur; 's zondags van 1.10 tot 5 uur. Juiümapark, 7.30 tot 12 uur: Flora- Ua 1956; BIOSCOPEN Passage, 2 én. 8-15'uur:. „Het verlo ren continent". Ménopole, 2. 5.' 7. en 9 'uur: .^et teken Van dé Gorilla" De verdachten in hét kopercomplot op de coaster Johanna Kreumer, wer den hedenmorgen door de Rotter^ damse rechtbank veroordeeld. We gens diefstal kregen, de 36-jarige Schiedamse machinist O. V. en dé 20- jarige matroos M. van de B. uit Zevenhuizen acht maanden gevan genisstraf met aftrek waarvan drie maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De matroos J. K, uit Delfzijl werd wegens dief stal veroordeeld tot zes maanden met aftrek,: waarvan drie voorwaardelijk, de 37-jarige Rotterdamse caféhouder M. S. werd /wegens heling, veroor deeld tot achtmaanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaai'de- lijk. Wegens, diefstal kreegde 24- jarige W. L. de G. uit Leeuwarden, stuurman op een kustvaarder: zeven maanden metaftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijdvan drie jaar. Tot een maand voorwaardelijk en een boete van 50.— of 20 dagen hechtenis wérd de-50-jarige Rotterdamse chauffeur J. C.-H. wegens heling ver oordeeld. De 33-jarige matroos E. B. moet wegens diefstal zes maanden zitten, .waarvan drie maanden voor waardelijk metr' aftrek van voorar rest De 20-jarige fabrieksarbeider C. Visser uit de Schieiandstraat is van nacht. toen 'hij op de hoek van De Bacxstraat en de Pannevisstraat hard lopend ..voor een naderende auto moest oversteken, gevallen. Vermoe delijk liep hij hierbij een gebroken rechterbeen op. De man werd naar het. Bergwegziekenhuis vervoerd. Doordat hij met het voorwiel te gen de trottoirband reed. is gister avond de 24-jarige steward M, Leen- stra uit dé Chris Ben nek erslaan op het rijwielpad van de Statenweg met zijn bromfiets ten.val gekomen. Met een. hoofdwond werd hij naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. Dit jaar voor heteerst; za! trou wens een aparte zaal van het RAl- gebouw worden ingericht voor fir ma's die geen geluid produceren op hun stands. Het wordt de zaal. voor de technische fijnproevers. De nieu we „Firato" zal die van het vorig jaar toen men voor het eerst het RAI-gebouw koos in oppervlakte nog aanzienlijk 'overtreffen. ZY) zal behalve de grote zaal ook de zijzaal en twee paviljoens in beslag nemen. Daarmee is hier de grens van de uit breiding bereikt. Met medewerking van de NRU wordt een FM-zehder opgesteld, die een platen programma geeft dat op verschillende stands kan worden opgevangen. Op die ma nier kan. het publiek kennis maken met de kwaliteit van FM. Evenals vorig jaar verleent de Ne derlandse. Televisie-Stichting haar medewerking in de vorm van film programma's, die. dit jaar een gro tere variatie zullen vertonen. Hoewel de groei van de „Firato" de grote bedrijven ertoe gebracht heeft ook hun stands,.aanmerkelijk uit te breiden (Philips gaat nu een paviljoen bezetten, dat bijna twee maal zo groot is als de totale opper vlakte van de eerste „Firato" in 1950 in „Bellevue") blijft men toch het beginsel trouw dat ook de kleinere zaken, die bewezen hebben hun plaats op het gebied van de 'elektro nica waard te zijn, vertegenwoor- ten .jzien, behoort de elektronische schildpad. Het beest krijgt een „eigen verstand", dat hem in staat stelt uit eigen beweging iedere stoel poot. die in de weg staat, te ont wijken. FRANKFORT. De Oostduitse vice-premier Otto Nuschke heeft on danks een eerder gedane mededét ling, dat hij niet zóu komen toch dt sluiting, van de Evangelische Kerk dag bijgewoond. Hij onthield^zich echter van het doen van politiek# uitspraken., De voorzitter van de -Evangelische Kerk in Hesseri, dr. Niemöller, sprak in een preek zijn spijt uit óver "de „wanklanken" op de conferentie.-De voorzitter van de Duitse Kerkdag, dr. von-Thadden-Trieglaff, verklaar de, datde conferentie heeft aange toond, - hoezeer:- Duitsland onder dé deling lijdt. v/ In een woning aan dé Louisé öe Colignylaan is een poging tot in braak gedaan. De dader of daders verschaften zich toegang door een klein raam langs het toilet, maar zij kwamen niet ver, omdat* de bewoner de deur van cle w.c, pp 'slot had gedaan. Een zeer verstandige maat regel dus. Geen voorrang verleend Op de Schiedamseweg in Kethel heeft .gisteren een aanrijding plaats gehad tussen een vrachtauto en een bromfietser. Dit kwam órodat de chauffeur, de 26-jarige expediteur- bediende G„ uit Schiedam geen voorrang verleende aan-de bromfiet ser, de 54-jarige heer W. Th. M. uit Rotterdam. De laatste, wérd "aan rechterschouder, -arm en -hand ver wond en is door de GG én GD naar de Dr. Noletstichting gebracht. Zo wel de auto als de bromfiets werden licht beschadigd. Doordat de bromfietser de heer J. W/de N. uit Schiedam op de hoek van de B.K.-Iaan en de Nieuwe Ha ven geen voorrang verleende aan een auto, bestuurd door de expedi teur B. C, K-.kwam hij in botsing met deze auto. Zijn echtgenote, die op de duo zat. werd gekwetst aan haar rechterbeen en is door een pas serend geneesheer naar het gemeen teziekenhuis gebracht. Maar zii kon na behandeling weer naar huis te rug. BOTTERDAM Ingevolgede nieuwe brandbevei ligingsverordening -van de gemeente Rotterdam is- het verboden voor werpen of stoffen, op zodanige wij ze te plaatsen 'of te hebben, dat de brandweerin het onmiddellijk ge bruik van brandkranen en brand putten in, de openbare weg belem merd wordt. Het publiek dient hiermederekening te houden. Zo. is dus blvy het parkeren van voer tuigen voor .brandkranen vérbo den, Dit'- deelt de "leiding van de Rotterdamse' brandweer mee. 'a bevragen aan het Hoofdburea .„1 Politic le'Schiedam tussen 9—12/ uur en 2—S uur: droogstempel; nuir merplaat; armband; «iaaltje; overhemd. Te bevragen b(j de vinders: aktentas met inhoud, J- Boogcrd. Voomesestraat 17a; klndert*5je. van Lint Harreweg 7; lortemonnale met inhoud, A- Smits, jeijerlandsestraat 30; boodschappentas, Cuhen Veen'antstra3t lBb. aktenas met inhoud, Droppert Oude Maasstraat 16b; oude aktentas met inhoud, J. Groten- boer, WilJem Barendzstraat 19, Vlaar- dingen; aktentas met inhoud, Huisen, Parallelweg 236e; zadeltas met inhoud, H. Handstede/Lekstraat, lb; Windjack, P. Veldhoen, Vlaardingerdijk 193a;. ba byschoentje (L), j. v, Tricht. Buiten havenweg 176/14: jongensjasje P. Speel- meijer. fabristraat' 52a; ketelpak en werkbroek, G. Kees, Burg. Roosstr.. 30. Rotterdam (N>j zwart fluwelen band. D. Slot, Buitenhavenweg 176/14; kinder- sehoentje A. v. Deijk, Mesdaglaan 11: 1 paar dameshandschoenen, J. Werk man, Dr. Wibautplein 60; 1 meisjessok, S„ Frederiks, Bomstraat 6, Rotterdam; jongenstrui T. Seijkens v. Ostadelaan 29b: damesvest. P, TctteSaar. .Anth. MuijsBtraat 25b: zonnebril, M. Hersbach, Ampérestrast 37s: sleutel van Volkswa gen, W. Niemandsverdriet Nieuwe Ha ven 75b. plamuurincs. c. Hobberecht. Vlaardtngerstr, 35e; (rouwring. Voor- wald, Vriendschapstr. .4a; kinderring, v. Bijnen P.K.O. Laan 139a; broche, L. Bakker. Lange Niemvstraat 121b; da mesbroche. mevr.Flappé', Edisonstraat 2=b; Hoede-speid, H. Klijts, Nieuwsticht 32; brillekoker. P, Prins, R'damsedijk 189a; een slot. W. Wijnolts. Snelliussin- gel 52a- rode-autostep J. Bleke, Talma- iaan 3i; kleine- autostep, Zoetmulder, Westfrankelandsestraat 88b: rode auto- step, v, d. Vlies. Kiosk. B.K. Laan; rode bal, d. Hollander. Geert Riendersstraat 4b; gummibal L. Lotman,. Geert Rein- dersstraat 30a: zwarte poes. m®t jongen, V, Keulen, Cr, Kuijperlaan 81. Gistermiddag is de 10-jarige Paul Zimveld uit de Oleanderstraat, die ophet dak van een hijgebouwtje van de school aan de Marentak- straat--Putseboch.t was geklommen, op straat'gévallèh. Dé' jóngen maak te een val van ongeveer 3 meter en moest roet een hersenschudding en wonden aan het gelaat naar het Zuiderziekenhuis wordfen veifvoerd. Op de Waalhaven bij de Sluisjes- dijk is gisteravond de 30-jarige be tonwerker 'C. van der Merwe uit Oud-Alblas met zijn motorfiets ge slipt. Zowel hij als zijn op de duo zittende echtgenote mevrouw N. A wan' der MerweStam vielen op straat. Een achter hen rijdende be stuurder van een vrachtauto kon ondanks krachtig remmen niet ver hinderen, dat de motor en beide passagiers ongeveer 2 meter door de'wagen werden meegesleurd. De 'man: had kwetsuren aan dé linker knie opgelopen en de vrouw, klaag de over pijn in de rug en de rech ter arm. Beiden werden naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. De rederij v. d. S,, y..d. B. «n S. van. Glashaven deed aangifte van diefstal van 6 kratflessen met zwar te bessen. De diefstal is waarschijn- 2 aan de Glashaven, De flessen we- lijk vrijdag j.U gepleegd op pier gen 255 kg. per stuk. Een schade post voor de rederij van f 1000. Voor de heer en mevrouw Van Klaveren uit de Verbraakstraat 26 is het morgen een grote dag. ZU herdenken dan het feit. dat zij 50 jaar geleden in. het huwelijksboot je stapten. „Kees" de aap is terug in het Plaswijckpark. Zonder staart,, nog wat slapjes, overigens kerngezond en met een vriendje, een Zuid.- Afrikaans katertje. Zijn. kameraden kennen Kees, die OP een maandag in mei meer dood-dan levend door de Schiedamse dierenhandelaar F- C. Rouwit werd meegenomen,: niet meer terug. Bij het afscheid hadden zij destijds, tranen weggepinkt, Kees zou wel; nooit meer terugkeren. De doktoren hadden hem reeds opge geven want tegen infectie aan de gewrichten bestond immers geen remedie. De heer Rouwit' dacht daar an ders over, „Kees" had geen infec tie aan de gewrichten zegt hij nu. Zijn ziekte is bijna geheel aan het voedsel te wijten.: In de woning, aan de Nieuwstraat 27 in Schiedam at hij wat de pot •schafte. Een. paar-aardappelen, wat groenten 'en' een beetje jus. Kees kikkerde er geheel van op. Aan vankelijk ruppeldehij maar wat rond. maar al :spoedig sprong hij op de schoorsteen. Hij kreeg echt weer pleizier in het leven en. hij sloot vriendschap met een Zuid- Afrikaans katertje, dat ook wel op wat gezelschap gesteld was. De vriendschap werd bijzonder Op lalryUe binnenschepen in de Rotterdamse hauens fcinp .gisteren- de vlag.o/ het nu een Neder landse een Belgischemos halfstok. De schipperij, reeds door zijn functie in; «auiu contact met de mijnwerkers, leefde mee met de nabestaanden van de slacht offers van de mijnramp te Marei- 'helie. „Kees" de aap en het Zuid-Afri kaans katertje kunnen. Het in het Plaswijckpark thans bijzonder goed met elkaar vinden. hecht en toen Kees beter was en na Plaswijk moest terugkeren scheen het afscheid bijzonder zwaar te worden. De heer Rouwit. die niet alleen dierenhandelaar maar ook dierenvriend is, kreeg echter medelijden met het, tweetal en zocht naar een oplossing. Hij vond die. Kees kon zijn vriendje naar Plaswijck meenemen en daar kunnen die' twee het thans bijzon der goed.met elkaar vinden. BONN. Alle personen van Duit se afkomst in Tsjecho-Slowakije zul len toestemming krijgen om naar West-Duitsland te emigreren. Dit heeft de directeur van het Westduit- se Rode Kruis maandag in Bonn be kend gemaakt.-/. Veertig-tot vijftig Tsjechoslowaak- se kinderen, die inWest-Duitsland wonen, zullen naar hun ouders ge zonden worden, als zij daarom- vra gen. Ook zullen dertig Tsjechen, di« op het ogenblik in Duitse gevange nissen vertoeven, naar hun land ge zonden worden- In Tsjech'o-Slowa- kije wonen nog 160.000 Duitsers vaö wie 50.000 reeds vroeger 'om - repa triëring hebben.gevraagd. Men weet nog niet, hoeveel van hen nu nog naar Duitsland „zullen- willen terug keren. DrJP. Barinier voorzitter Van) VNtcommissie DEN HAAG. Dr. J. P. Bannier, directeur van het Nederlands Bu reau voor Internationale Technischs Hulp te 's-Gravenhage, is door ds V.N.-Comroissïe voor technische bij stand (T.A.C.) - met algemene stem men gekozen tot haar voorzitter voor het jaar 1956-J957. TOKIO.' Het is mogelijk, dat de Japanse minister van Buiten landse Zaken, Sjigemitsoe, na de Londense conferentie rechtstreeks naar Tokio zal terug keren, zonder Moskou weer aan te doen. De Russisch-Japanse vredeson- derhandelingen zullen te Londen door Sjepilow en Sjigemitsoe wor den voortgezet, en daarna te Mos* kou door de Japanse ambassadeur Matsoemoto, die dan in de Britse hoofdstad besprekingen zal hebben gevoerd met de Japanse regerings delegatie. DAN NAAR RIJSCHOOL TELE D. DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 6S431 Schiedam of omgeving. Br. no. S 508 bur. v. d. blad. Het is een kwestie van goede voorlichting, welke brand stof voor u .het. meest ge schikt is. Vraag advies. VAN WOERKOM Oranjestraat 13, telef. 65673 Broersveïd 137-139, tel. 61736 Auto's - Motoren Rijwielen j Pivenea Wie echt kiezen wil, heeft geen keus; Die moet naar „Solingen". Scharen, messen Gero Specialist. Broersvesl 57» Telefoon 55193. Moffelen van rijwielen, gede monteerd, gemonteerd met rijleverïng van nieuwe ket- tingkast. spaken, spatborden en jasbéschermer 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240. telefoon 68948. Alles op het gebied van glae In lood, ,Aa-Ve' Glas-in-lood- bedrijf, .West Frankelandse- straat 10, telefoon 66280. Lessen Erk. BJE.A. Autorijschool „Centrum",. 10 rijlessen a i 47.50, per les 5.'—. Halen en brengen gratis. Gebouw „Sur sum Córda", Niéuw- straat 12. Tel. 64356. Uw mes of schaar bot? »So- lingen" slijpt en knapt ze op. Slijperij', enStaalwaren- handel „Solingen''. Broers- vest 57, Telefoon 55103.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1