sitoir tegen meer op matroos ««RB Schnabbel" voor scholieren SVV' gaf Amsterdam weinig toe1-1 A. DE HEER IIOUDT VAN VIOLEN: DAAROM BOUWT HIJ DIE ZELF! Nauwkeurig werkje clat veel toewijding vraagt Schiedams kolen werkers voor de rechtbank Radiowagen tram Milde straf geëist tegen man die meisje stak Vreemde hobby van "n krasse Schiedammer WALOO-RIJSCH09L 69915 De loonregeling in de Drankindustrie goedgekeurd Burgerlijke 'Stand - in 11 ie (-grootse wedstrijd - rocnen door penalty Wielrijder door rukwind gewond Noorse z'cinan liep hranchvonden op Hond veroorzaakt val van niötórrijder Aannemer kreeg bout op het hoofd SCHIEDAM Woensdag 15 augustus 1956 W AT is een vipól? Een vreemd gevormde houten doos met een eveneens houten.-greep eraan, waarover' snaren lo pen, zou men kunnen, zeggen. Maar met deze definitie-is. onze stadgenoot de heer A. dé Heer het beslist niét eens. Voor hem is deze "„koning „der. muziek-instrumenten" een - mysterieus, voorwerp dat "onder geoefende handenkan zingen en huilen. Een-instrument ook:'dat"ver.vaardigd- moet worden-met- een on eindig- geduld én ,èen-liefdevolle'overgave, te maken volgens eeuwen-oude voorschriften, die ook'dé mö'dérristëwettenvan de akoestiek niet hebb'en,-kunnen verbeteren .Een ingewikkeld instrument dat nauwkéürig'reageert, op. de kléinste fouten, bij de vervaardiging. Dit laatste kan de lieer .De Héér 'wéten, want hij maakt zelf:violen;Als eeh:hobby.- HET is eigen]ijk rvreemd begon nen met deze liobby. Als goed. amafeur-violist, die een .dertig-jaar-, geleden - een actieve rol', speelde in liet toenmalige Schiedanïse amateur., symfonie-orkest: „Ludwig von. -Beebr hoven" (thans reedster ziele), heeft, het hem getroffen ;dat' geen. -.twee" violen dezelfde blank hebben. A.EIk voorwerp heeft een geheel eigen ld'anb", weet hij- nu. Toen zijn elf-jarige dochter dan-- oók'Aens (dat is dan. dik vjjfentwin-.. tig jaar geléden) met éen boek uit de bibliotheek kwam aandragen, over de akoestische raadselen van. die viool, met een handleiding over de bouw van dit wondere instrument, heeft, hy zich meteen op de viool bouw geworpen. Met volledige, bver-r gave, - Hij- scharrelde het nodige hout bij-: elkaar en met de handleiding naast zich. is hij aan het bouwen gegaan'. Het. was overigens niet zo makke- lijk om aan het. veréiste hout te ko men, want dit moet we] aan enige: eisen voldoen. Uit - een oude gé-" sloopte commode-haalde hij bijvoor beeld een' plank, die: net aan de eisen voldeed. EERSTELING Met veel geduld en veel experi-: menteren ontstond zo de eerste viooi van de heer De Heer. Hij had een goéde toon maar was toch verre van volmaakt vond- de bouwer zelf .en hij-heeft het instrument later weer .vernietigd. Wat bij nadere beschou wing toch' wei jammer is,, moet hij' nu toegeven. Het begin was er; echter-en in de Volgende vijfentwintig jaar heeft deze amateur viool-bomver ruim vijftig strijk-instrumenten vervaar digd, violen, alt-Violen en cello's: Goede instrumenten, die' dan ook' wel hup weg hebben'gevonden naar vrienden-musici, naar "familie-leden (het is een muzikale -familie!) 'en ook wel 'naar. -kopers, .hoewel finan-: eicel gewin nooit-de drijfveer is; ge- veest." .v „Ach, het: is. niet .zo moeilijk. Met ïuat geduld'en wat muzikale aanleg Tcom je een hepl eind", vertelde ons deze gepensioneerd "ambtenaar 'pan. de belastingen, wie "je de bijna >74 jaar beslisi niet aanziet. Maar toen. hij onseens uitvoerig en op I; heel onderhoudende .ioijsë giiig uitleggen hóé nu precies een viool gemaakt ■wordt y,begon het- ons toch wel te duizelen. HET is beslist ..niét eenvoudig om zo'n instrument te maken, echt niet. Er komen duizenden fijne, heel; heel fijne kneepjes aan te pas.- Om te beginnen heb jé twee soorten hout nodig: ahorn (ook. wel ger naamd esdoorn), voor de hals, de. bódem en de zijkant en sparrehmit. voor' het deksel. ..Dit hout moet dail op ..kwartier" gezaagd worden, n,L in de lengte richting van de stap) en steeds dwars door de kern heen- Zo krijgt men twee segmenten, die dan 'ruggelings aan elkaar geplakt worden. "Ër ontstaat dan een plank, die midden in. dikker is dan aan de-: randen. - V haar de grote van het instrument ook :nög. In dunne'laa-gjes opbrengen, er. weer afschuren en wéér opbrengen Zó een keer of tien, Deheer. De Heer heeft .een. voor liefde'voor het rode lak én hierin' volgt hijgde Italiaanse grootmeesters Stradivarius, Guarnerius en Amanti op. die, hem een ..lichtend voorbeeld zijn "geweest in, dë, ontwikkeling van •z'n" bijzondere hobby. VY7 IJ geven het proces van -de ver- vv vaardiging van een viool wel ere kort weer, maar de. heer De Heer kan er urenlang ov^r vertellen en dan blijft hij nog maar bij de hoofd zaken. Nee., echt,het vervaardigen van een viool is beslist: niet eenvou-r dig.: j-Hoe lang doet 'tl nu over het ma ken van één instrutnént, tóilden toe toeten,' .Ach,dat kan' m eën week gebéuren, rhaar 'dart is liet resultaat niet best,Hij doet 'het lievêr wat kalmpjes 'aan, jnaar dan heeft hij ér ook tiöee ?naanden of ongeveer 1,80 -arbeidsuren vóór no dig. Weieen geduld icerfcjel Waar wé óók van opkeken - was de- prijs van het: hout, dat. onze vjool-bouwér vroeger uit Duitsland, rriaar de laatste 'tijd uit Amerika verkrijgt. Zó' èrg veelhout zit er niet aan,maar voor..,, een gewone viool komt bet al gauw op een vijftig gulden-té staan »-êh voor een cello op wel ƒ200. Wanneer men dan nog de vele arbeids-uren er bij rekent; dan is hét wel rte begrijpen dat een strijk-instrument niet goed koop is,'Althans een'/cgoede met de hand vervaardigde viool niet. Met veel ambitie en een eindeloos geduld wydt dekrasse: oudeheer zich aan zijn -hobby. .Alleen mijn ogen worden wat slechter" verzucht hij. Wat \Ve met zijn. 74. jaar. nu ook weer. niet .verwonderlijk vinden, VERTREK -Binnenkorteèhter is' 'Schiedam deze amateur-vioolbouwer, die heel wat stadgenoten aan een instru ment heeft geholpen, kwijt. In ok tober vertrekt.hu.namelük met rijn echtgenote naar. Zuid-Afrika, waar zü" dochter, (dezelfde, die hem np het pad heeft geholpen:) woont. Deze actieve grijsaard gaat daar in het nieuwe land echter "iet stil ge nieten van 'zijn oude dag. Voor zyu schoonzoon gaat, hij daar in dé ZuidatrikaaUse Tafelbergen, 'bij So merset-West een. druiven-kwekerij exploiteren. Een aardige farm In. een prachtige, omgeving gelegen. En - met:helzélfde-enthousiasme waarmee .hij violen bouwt, heeft hij zich. geworpen op de druiven-cul tuur, die hij bestudeert aan de hand van boekjes inhet Zuid-afrikaans géschreven, een taéï dje;hij al aar dig machtig is.Enige, - ervaring in hét tuinders-vak heeft hij al,-zodat hij niet zwaar opziet tegen het nieu we werk dat hem wacht. Maar violen blijft.hij.bouwen, ook. ih; Afrika,déze. Schiedammer' met een-- uitzonderlijke en kunstzinnige hobby..- - - v. --. I Advertentie iJa.) - Vioolbo?«oer A. 'de Héér in zijn werkplaats:: Hier -vèrpdary digt]hij.:zijn -violenen-*.cello's. VOORZICHTIG Hieruit komen dan de bodem en het deksel. Voorzichtig en met veel- geduld beitel, schaaf, schraap en schuur.je dan de vorm, waarbij Kek hout vier 'millimeter dik .moettcor- d ën. „Mag oo k uj e I 3% mi Ui meter, zijn, dat uarieert", zo vernamen inc. De zijkanten van de viool zijn overi gens maar l'A millimeter dik en het vormen hiervan is een uiterst- voor-1' zich tig werkwant het- svialle streep je hout breekt zo. Dit „vormen" go-'' schiedt dan met een heet ijzer. Heel eenvoudig, als.je maar weel hoe. Dan komt het plakken, ook alweer 20 n akelig precies werkje, met velé handigheidjes en het a an brengen .van de hals. Idem dito. Het slot is het lakken, waardoor men de prachtige vlammen krijgt in het hout. -Dit lak maakt onze viool-bouwer -zelf. uit een stuk of tien ingrediënten, ol.ieëri en harsen. Het varieert- bovendien VOOR-HEDEN: Apothekers nachtdienst: fa. Goüka, Hoogstraat 29. Beller bij ongeval: G.G. en G.D., Tuiniaan 80. telefoon 69290, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven. geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en-zaterdags) van 7 tol 8.30 uur. Zondags gesloten. U.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere ;dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling „Schip en Werf", geopend dagelijks van 1 -tot 6 en van 7 tot 10.30 uur; 's zondags van 1.10 tot 5 uur. Julianapark, 7.30 tot 12 uur: Flora- iia 1956. - BIOSCOPEN Passage, 2 en 8-15 tiur: „"Het. verlo- ren continent". Monopole, 2, 5, 7 en 9 uur: „Het teken van de Gorilla" 1 Na langdurige en zeer moeiiyke onderhandelingen, .is uiteindelijk de loonregeling.voor de Drankindustrie, door het college van rjjksbemidde- laars goedgekeurd, zo schrijft ons het bestuur' van de. Alg. Bedryfsgroépen Centrale. Aangezien de goedgekeur de: regeling enigszins 'afwijkt, van wat- destijds met: dé werkgevers was 'overeengekomen, zal nu. de hoofd bestuurder..van dé.,. Algemene"Be drijfsgroepen .iCeiitïalè .de' heer; L. \>an Hattem aan de leden en belang- stellenden verslag dóen over de be reikte, resultaten, :'eh.;de. onderhande- l'lingen, die in de laatste weken zijn gevoerd. Deze vergadering welke'dus' van het allergrootste belang is voor de werknemers werkzaarit ih -de distil leerderijen. wijnkoperijen en limo- nadefabrieiken, zal plaats vinden vrijdag 17; augustus, in het Volksge- bouw, Tuiniaan. 50 ..en zal aanvan gen 'om 8uür,. Het ligt-ooki in de bedoeling van 'de .Algemene Bedrijfsgroepen Cen trale "aan alle aanwezigen een loon regeling ter hand te stellen, zodat alle werknemers volledig zijn inge licht. Géboren: Klazina C. - -H. en Kor- stiaan T„ 'd, en z. van.K. T. Slot boom en L.M, Sonne veld; Ottplina W. J., d.v. M. Bakker en J. M, de Veld; Geertruida, d.v. P. Mak en C. Zuidgeest. -Overleden: J. J, Haaksman 79 jr. De Bosrand bood dinsdagavond het schouwspelvan tweeëntwintig voetbalartiesten, die -bereid waren een vlot partijtje mee te blazen in de ouverture SVVAmsterdam, Voor dat het serieuze concert van de competitie begint, maar z\j slaagden er niet In alle registers open te zetten. Na de .rust kreeg dit soms wel melodieuze, iriaar beslist niét 'harmonieuze geheel ondersteu ning van het fluhgrage publiek, dat, door de teleurstelling over het weg- blyyen van doelpunten van de rood groene favorieten, hun "..heil ging zoeken inhet uiten van gramschap óver het soms wat forse, maar toch faire .spel 'van de. „Zwarte Scha pen". De thuisclub begon yry aar- .dïg met Jan van Schündel' op de middenvoorplaats geflankeerd door Van Pelt en Köneman en op de vleugels .de nieuwe „aankopen" schoot, het leer veranderde van richting doordatéén der verdedi gers werd aangeschoten en nu zou De Kubber het eerste' opvallende werk gaan doen: hij trapte namelijk een, zeker schijnend doelpunt van de doellijn. :Weer was het. niet gelukt en het ging er nog benauwd voor de SVV- ers uitzien, want de'Amsterdammers beschikten over de meeste ausdauer, hun combinaties werden meer en meer levendiger en door hét mid den. kwamen zij meermalen gevaar lijk in het beruchte gebied. Huntlnk (ex-Elinkwljk) en:.stadge noot Ber Janse (ex-HDVS en cx- Tubantia). Al direct werden wat schoten van Huntink en Van Pelt geprobeerd en slecht uittrappen van invaller-dosl- verdediger Visser verscliafte Van Pelt een kans nadat hij heel vlot de bal. van Könéman had gekregen. Vooral Köneman was bijdit begin- offensief zeer actief. Hy dook voort durend-in: bet doelgebied-op en leg de de passieve Boskamp tot diens verbazing-daarbij soépèl in de luren. Ondanks al die activiteit bleef het succes uit, de kansen .waren er wel, maar het- haperde aan de juiste af werking. Het overwicht van de Schiedammers- zou. niet worden uit gebuit, Huntinkzond nog een ge vaarlijke .boogbaL. naar de .Amster damse veste, een goéde .combinatie tussen Vah Pelt 'en Huntink bood aan Janse^ de gelegenheidom hard in te knallen, raaar.nigts lukte. Met een blanke stand kwam de rust. Geen ere-divisie-peil Amsterdam had nog. geen enkele gedachte, aan-de eredivisie kunnen oproepen en SVV. dat wel voortdu rend over dë Helft vari de gasten marcheerde, slaagde ^êr niet -m de bal-buiten-het bereik-: van de hechte achterhoede (.onder, leiding van de stugge -Wiertz) 'naar de palen te di rigeren. Het was niet „groots wat de enkele duizenden te;* aanschouwen kregen.' en vooral Amsterdam met dé aanwinst uit Bordeaux Joop de Kybber stelde io die période teleur. Na- de korte pauze 'werd, Het snelle spel van aantrekkelijke momenten en wéinig''productief 'combineren vervolgd. Het was allemaal tot mis- goede schutters hapert lukken gedoemd. overigens nuttige krachtmeting wel De Rotterdamse rechtbank behan delde gisteren voor de tweede maal binnen veertien dagen een aantal kolendIef5talIcn die gepleegd werden door personeelsleden van een Schie- damse kolenhandel. „Het verschil met de vorige zaak is." aldus de officier van justitie, mr, Van Buuren, „dat nu verschillen de hoofddaders aangewezen kunnen worden die de leiding van de kwade praktijken hadden." De daders maakten er een ge woonte van de kolen aan de relaties te verkopen en hef geld in eigen zak te steken. De eerste verdachte was de 34-ja- rige kolenwerker E, V. uit Schiedam i tegen wie de officier negen maanden waarvan vier voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar eiste. „U behoorde samen met A. W. de R. en J. O. tot de. hoofddaders, die de'anderen meesleepten in de ellen de,"'aldus de officier. In de tijd. van tien jaar. had V. ongeveer 130 mud verhandeld. De eis tegen de 29-jarige Schiedamse kolenwerker-chauffeur A. W, de -R. luidde negen maanden met aftrek, waarvan-drie -voorwaar delijk met eenproeftijd van drie jaar. „Zijn bedreiging, zijn boze woor den en zijn gi'ote mond spoorden de beginnelingen aan om ook me© te doen," meende de officier in zijn re quisitoir. De 21-jarige kolenwerker C. L.. W. uit Schiedam behoorde tot de klei nere mannen in het complot. Tegen hem vroeg de officier een gevange nisstraf van drie maanden met af trek. waarvan twee voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar De 52-jarige Schiedammer, S. B. die de gestolen kolen kocht, terwijl het duidelijk voor hem moest zijn dat het geen zuivere koffie was, werd een. gevangenisstraf van zes maanden met aftrek waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar geëist. Zeven maanden met aftrek luidde de eis .tegen de 24-jarige incas seerder 'J. O, te Schiedam die tot een der hoofddaders behoorde. De 47-jarige kolenwerker A. v, d. S. uit Vlaardingen behoorde ook tot de leden van het complot. Te gen hem luidde de éis 3 maanden waarvan twee voorwoordelijk met proeftijd van. drie jaar. Dezelfde straf werdtegen zijn stadgenoot en collega, de 26-jarige A. L., en tegen de 29-jarige kolenwerker M. S. uit Schiedam geëist... De 38-jari? ge Schiedamse winkelier A, J. v. L. die tot een der afnemers van de kolen behoorde,, hoorde 150 .boe te of 30 dagen hechtenis en een maand voorwaardelijk- met' een proeftijd van twee jaar tegen zich, eisen. Op de Stoop weg bij het tunneltje: raakte gisteravond - de 63-jarige M. Hondertmarh van de Veenweg door een rukwind de macht over'i stuur van zijn fiets fcwyt. De man werd. tegen de tunnehvand gesmakt en- moest met een wond aan het linker been in het Bqrgwegziekenhuis wor den opgenomen. Op de kruising Mijnsherehlaan— Cillershoeksestraat is gisteravond de 75-jarige J. L. Klomp uit de Beu- kelaerstraat met. zijn fiets aangere den dobr een vrachtauto, .Het slacht offer werd tegen 'de straat gesmakt; en móest ernstig gewond'; naar Vhët Zuiderziekenhuis worden vervoerd.' Een aardige bijverdienste halen'i Rotterdamse scholieren.in deze.we ken uit de, bonenoag'st 's:van- vel- den onder'- .de-:.rook,' vari-.-Rotter- dam. De boer betcca-It fitin - f j so -per kist, Vpór- de'-scholieren een goede „schnabbel", voor de boer een uitkomst- in deze tijd uan arbeidskrachtenschaarste. 'Aanboord vanhétNobrsès s Bodo in de 2e Petroleumhaven heeft gistermiddag de Noorse motorman Audun Tangen,opvarende van dat schip, bij het aansteken van de olie- stookinrichting van de ketel,-brand- lopen. Hij werd inhet Havenzie- wondeti aan armen en-gelaat opge- •kenhuis opgenomen. Gisteravond is de 38-jarige.contro leur W. Molenaar van de Adrichem- weg., op de Spaansebrug. .met zijn motorfiets ten val gekomen, doordat hij degen-een loslopende hand aan reed. Vermoedelijk meUeën hersen schudding .en. schaafwonden aan Hn- kerhand- en linkerenkel- moest-'de man met een ziekenauto' naar huis worden'gebrachte Naër de eigenaar van de hond wordt éen onderzoek ingesteld. Bij een heistelling aan de Binnen haven kroeg vanmorgen de 44-jarïgé aannemer L, Klein van" de Luden- horst een bout die:uit een;heistel ling viel'op het hoofd. Met een hoofd. wond en vermoedelijk een lichte - hersenschudding werd hij naar het wilde de Zomerhofstraat inrijden. Zuiderziekehhms vervoerd. I Doordat het uitzicht werd bclem- Op de kruising Poortstraat—Schie- kadeZomerhofstraat heeft een aan. lijding plaats gehad tussen een tram wagen van lijn 1 en een fadiowagen van de politie. De radiowagen was op wég naar een ongeluk en reed met loeiende sirene op de Schiekade en Fluitconcert Inmiddels was ft et pub Hek rumoe rig geworden, het trio Mesman-Bos kamp—Wiertz geroutineerd eh niet gauw van hun stuk te brengen schroomde niet om hun lichaams kracht toe te passen: Gewoonlijk ten onrechte gaven onze stadgeno ten hierop hun commentaar door een massaal fluitconcert.- Even later kregen zy de gewenste genoegdoening. Langs de zijlijn had Huntink de bal goed-opgebracht en de vér opgedrongen Van Kampen zag zich plots een. scoringskans ont nomen doordat Bram Wiertz de be nen van deze middenspcler naar ho gere regionen haalde. De penalty, die een gevolg was van dit brute haken. werd. onder gejuich door Van pelt ingeschoten (1—1). De laatste minuten wérden inopkomend duis ter verspeeld. SVV en Amsterdam hebben een goede oefenmateh'achter de rug.-In het laatste kwartier toonde de can- didaat voor "hetNederlands elftal. De Kubber, klasse- eri ook Amster dam zette hiewel niet groots er vaart achter. SVV heeft er twee -goede -vléujzel- meiers biwek ree en zowel Huntink Het requisitoir, dat de officier van justitie, mr. J. Hoek,, gistermorgen (snel) als" Janse (lichaamsbeheer- te^n de negentienjarige Rotterdamse matroos A. SB.-hield, die terechtstond sirtg) vielen niet te«en. Het exneri- omdat hü zjjn verloofde met een dolkmes in de borst had gestoken, had veel Sent met Jan%an Sehyndel ah te- j weg van een pleidooi. „Wy kunnen dit geval niet op' zichzelf beschouwen, ruggetrokken -middenvoor .was geen moeten het gebeurde tegen de tragische achtergrond zien zo sprak hy succes. Db meest actieve man was en eiste een gevangenisstraf van een jaar, waarvan vier maanden voor- Koneman. Ook de o%rerigen Hekman waardelijk, met een proeftijd van drie jaar. -Van Kampen-Wink en minder - Meenvijk en Van Dijk haalden een I "De ^erh^uJng tussen de^jon- voldoende zonder meer. ge mensen leek op die van meeste- Dat het bij SVV vooralsnog aan rS?Jot *2 £1™ - - i ..De verdachte komt uit een romme lig slordig milieu. Zijn ouders zijn gescheiden. Toch was hij erg aan merd door een. vrachtauto die ge stopt had, reed de auto tegen-de tram op, die in dezelfde richting reed. De trarri; werd aan de rechter zijde beschadigd. Dé auto liep ern stige schade op aari linkervoorbum- per en vcorspatbord; de linkerkop lamp wérd vernield. heeft deze faire bewezen. Het eerste, doelpunt werd bij Jaap; Dnnderdaeavond wordt er weer '^en gehecht. Hij was ridderlijk voor tril £nr> Ap JJonaeraagavona vrorat er ^/eer n- j. twesjA Defcen R. J. Reynert. is oistérövóhd 'ter vierinfi (uqn .zijn -veertigjarig pries ter-jubileum feestelijk ingehaald door. de katholieke gemeenschap 'in Schie dam. 2lfa-::ói>?de;pflrócWeflrew|^ koetsjes-een rijtoer door de stad, vergeze^ door de: orkesten van St. -Radboud, en SJ. Attïbrósius-; En in de. parochieyeah-.StBidujna'-is hij daor'.fle 'Jcath'olieke aemeenschap hartelijk ontvangen, zools de foto laat zieit. in de kerk volgde daarop een speciale dienst. Kouwen: gemaakt. Üit écu van de uitvallen slaagden de - Amsterdam mers er in het pleit voorlopig' in hun voordeel te beslechten. Links- builen Feycn gooide de bal naar de stip en .daar maakte „middenvoor Van der Sluts met een toevalstref fer tegen de onderkant- van de lat al vallend, het eerste, doelpunt. Meer én 'meer kwamende .Am sterdammers in de aarival. het tem po was niet laag. en vooral de kleine Vdhhbf flitste overal door heen. 'Doch oo-k' de Amsterdammers had den" hét geschut' niet op" scherp ge steld.' Enige' spanning bracht het' Schie damse „kanon"Van-Pelt er .in. Tweemaal joeg" hij--onder een gela den. stilte'-een vrijé'trap ih de rich- |ting, van .hét ^muurtje,; beide keren 'was Visser op- zyn - post. Tp'ch ,zou de dóelvërdedfger :nog."moéten :vis-: sèh,'- Hit één scrimmage "kwam; de ■bal bij Van Pelt;- - diévan.ver in.- gevoetbald aan de bosrand, dan zal een sterke SW-combinatie DHS partij geven. Over da Stormstuw: Vergadering K.v.K. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas de sociëteitszaal .'.De Harmonie" te belegt op donderdag 16 augustus in Vlaardingen een vergadering, die. óm half drie aanvangt. Op de agenda staan onder meer 'de volgende puntèn: installatie van de heer J, Broek, voorstel subsidie ijsbestrijding seizoen 1955/56; voor stel benoeming commissie ex-artikel 21 der Vestigingswet Bedrijven 3954;. instelling van "n koopavond inBriel- lé en Oudé bedrijfsarchieven. Om half vier. geeft dr, ir. F. P. Mesu, adviseur in grondgebruiks zijn móéder, die voorde tweede keer getrouwd was en bij wie hij inwoonde. Zijn vader, was echter zijn ideaal. Z. wilde boven het onrustige mi- Iièu zonderenige diepgang, waar hij zich ongelukkig voelde, uitgroei en en ontmoette toen een meisje, dat hem aantrok. Zij. was oevreuse in een bioscoop en zag er schoon, netjes en bijzonder knap uit en zij werd zijn ideaal. In werkelijkheid was het meisje geraffineerd en licht zinnig". aldus mr. Hoek. Zij vond de jonge matroos wel een aardige aangelegenheden van 't Landbouw schap een toelichting op „De Storm stuw in. de Nieuwe Waterweg", zulks in aansluiting aan het op 23 juli gehouden gesprek tussen de com missie ad - hoe. inzake het Deltaplan en afgevaardigden van het Land bouwschap. 1 -■ knul" en begon een verhouding met ae onervaren Z., die een jaar jonger is.dan zij. Toen Z. na enige tijd echter be merkte, dat zij haar belangstelling niet alleen op hem had geconcen-" treerd, stortte zijn wereld ineen en zijn jaloezie leidde tot vele ruzies. Vele malen werd de verloving uit gemaakt. velemfilen volgde er een verzoening, doch toen Z. begreep dat hij haar niet aan zich kon binden, besloot hij zich van het,leven te be roven. In het ziekenhuis werd hij er weer bovenop geholpen. Hij schafte zich een dolk aan en wilde' het meisje nog eenmaal zien. Hij wachtte haar op en was getuige van het afscheid van een andere man. Hij liep op haar toe, maar het meisje wilde echter niets van hem weten en toen stak Z. toe. De officier was er van overtuigd, dat hij zichzelf met de. dolk wilde doden. In een vlaag van bewust- zynsvemauwing richtte hij. het mes echter op,zijn ontrouwe vriendin. „In een dergelijke zaak beiuige men zijn deernis met het slachtof fer doch in dit geval kan ik dit.per sé niet doen. Mijn .deernis gaat niet naar het meisje uit, doch meer naar de verdachte", zo meende de officier en concludeerde tot zijn'eis. Mr. S. Ivens. 'dé raadsman van behoefde geen enkele verdediging te voeren en sloot zich volkonien by de officier aan. Hy wees nog. even,-op het karakter van zyn cliënt, die.ny een prettige jongeman "noemde en vestigde de aandacht op- het grote contrast met het; meisje. Hij was van mening, dat yoor Z. een korte vaartijd tussen zijn ger vangenis- en diensttijd noodzakelyk is om zich weer te acclimatiseren en hij vroeg de-rechtbank hier rekening mee te houden. De uitspraak volgt-over veertien dagen. Bejaard gepensioneerd heer vraagt voor direct kosthuis Br, onder no. S-509 bur, dez. Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K. v. Vuu- ren, Hoogstra at10S. Voor pasfoto'snaar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tele foon 66720: In spoedgeval des- gewenst in 1 uur klaar. - Gevraagd net meisje. Aan* mélden tussen 6—7 uur. Dr. Hóogendijk, Tuiniaan 74, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1