Humni h o 11 a n d i a Hoe de KNVB denkt over de voetbalsport in Schiedam NIEUW Haventje gaat verdwijnen BEKWAME NAAISTERS Start SUCCES! JAARVERSLAG AFD. ROTTERDAM 7 Beleid in sportzaken is aan de zuinige kant Dit jaar n yOLLEDIGE kermis Deken Reijnen off. O.O.N. ceeübes» EEN BRIL ARBEIDSKRACHTEN weer een taptemelk-yoghurt met suiker kant en klaar in de fles Op stations komen toch namen Afsluiting van de Koemark tbru g Motorfiets schuift onder oplegger door Vierjarige jongen speelt met lucifers Gedecoreerd tijdens de receptie Jeugd haalt zeegod Neptunus in Tegen rand gereden en gevallen Dure rijles Aanrijding Noodlottig ongeval in zwembad Al 23.000 mensen in één week bij Rembrandt Meisjes gewond bij oversteken Veel belangstelling bij 65-jarig huwelijk Rotterdams Toneel speelt elf dagen „Krik Krak" L. ELSBACH ««•HilHiHHSa ongeschoolde arbeiders £cn machine doei nu hei wekk een compleet gerecht Donderdag 16 augustus 1956 In het jaarverslag van de Rotterdamse afdeling van de KNVB is ook weer de nodige aandacht aan de Schiedanise sportbeoefenaren besteed. Opmerkelijk. is daarbij dat de op gaande lijn van het zondagsvoetbal en de neergaande van het zaterdagvoetbal in verband met kwalitatieve prestaties zich heeft voortgezet. De laatste jaren hebben een lange reeks van promoverende clubs te zien gegeven, die zich in de ryen der KNVB hebben geschaard: Excelsior '20, DHS, DRZ, Schiedam en SVDPW en nu weer Martinit. Ook de lagere elftallen pro- "fileerden van de spelpeilverbetcrmg, want het korps reserve elftallen in de KNVB werd eveneens 'ten voordele van Schie dam uitgebreid. Ander? ligt het in de sector ra- terdagrmiddaKVoetbal. Na vette jaren van HB5S, nop niet zo lalt* geleden, is nn de magere periode aangebroken. De onvermijdelijke de gradatie werd «en feit, doch dit vermoedelijk geen algehele Inzin king ten gevolge hebben. De oranje- hemden, beschikken over te veel kaliber om niet de weg naar her stel te kannen vinden. GTB. dat ook al de degradatie dans beoefende, probeert het in september in de tweede klas van do onderafdeling. Hetis opmerkelijk dat de lagere elftallen in het zaterdagvoetbal me de de dupe zUn, want kampioenen zijn er dit keer niet in de Schïe- damse gelederen, wel kwamen PP SC3; GTB 3; HBSS 5 en GSS 3 op de onderste plaats terecht. DE TERREINEN Veel waardering ondervindt Schie dam niet van het afdelingsbestuur van de KNVB als het onderwerp „terreinen" ter sprake komt. Naast wat optimistische geluiden over in gebruikname van nieuwe velden in Rotterdam en VI aar dingen» lezen wy; „In Schiedam gaat het echter niet naar wens. Het is dtt seizoen al enkele malen voorgekomen dat men des zaterdags en zondags leukweg door één of andere ter- reinknecht naar huts wordt ge zonden me# de mededeling; „jelui komen er niet op". Daarbij komt dan nog, dat zulk een terrein- knecht tnel eens de voorliefde voor een of andere -vereniging heeft. Trouwens de gehele beslis sing van afkeuring in Schiedam ligt op een zwak vlak Hopelijk, kan een onderhoud met Schiedams sportieve wethouder in deze zaak klaarheid brengen. Zo wordt in het jaarverslag gezegd, dat verder gaat met; „In Schiedam waar men nogal met personeelste kort te kampen had komen binnen kort vijf terreinen ten westen van de Poldervaart gereed. Er komen daar in totaal 18 terreinen» terwijl al weer een plan gereed is voor de aanleg van 12 velden. Ook hier, al is er dus door bovengenoemd personeelstekort enige stagnatie ontstaan, dus zeer goede vooruit zichten". Tot zover de opmerkingen over Schiedam. Het is natuurlijk al te dwaas dat door de autocratische houding van een terreinknecht de toegang tot gemeentevelden wordt geweigerd. Vooral waar het hier gaat om toegang te verlenen aan de bandsconsuls, die ter bescherming van de velden de keuring verrich ten gedurende de gehele competitie, iedere zaterdag of zondag. Het gemeentelijk personeelsbeleid, daarbjj Inbegrepen de aanleg van terreinen door goedkope tijdelijke krachten, is al meer een kwade factor genoemd voor de ontwikke» Ungsmogelijkheden van ons recrea tiecentrum. insiders kunnen zich daarbij niet aan de indruk ont worstelen dat dit beleid voor de sport in vergelijking met de be groting van andere steden, op rijn zachtst gezegd ..zuinig" is. EVENREDIGHEID Van de 509 deelnemende senior- elftallen waren 51 teams uit Schie dam en bij de junioren was Schie dam op evenredige wijze vertegen woordigd met 55 van de 520 elf tallen. Kampioen werden SW fi, SW 9, Martinit 1, Martinit 2, Mar tinit 3, Schiedam 4 en. SFC 5. Op de onderste plaats kwamen HDVS 7. SVV 12, DHS 6. Excel sior '20 7, Excelsior '20 B, DHS 8 en Schiedam 5. Uit de competitie werden geno men HDVS 9, Martinit 5 en SFC 6. pioen SVV A l (zelfs van de eer- Bij de junioren werden kam- ste poule), SW A 4, DHS AL Ex- Mlsior '20 b 1, SVV c 8. HDVS b4, Ursus C. Teruggetrokken werden SFC 8, DRZ a en Ursus A. Bij het zaterdagmiddagvoetbal namen tien Schledamse elftallen deel, van de 178 ingeschrevenen en hiervan moesten HBSS 5, PPSC 3 en GTB 3 degraderen, terwijl ook GSS 3 op de onderste plaats be landde- Slechts GSS 2 redde de eer door het behalen van het kam pioenschap. Ongeveer tien procent van het afdelmgsvoetbal wordt gevormd door Schledamse teams, ook het aantal teruggetrokken elftallen zes van de 62 is ongeveer tien procent. Dit laatste lijkt niet veel, toch mag het een aanwijzing zijn voor de verenigingsbesturen om niet te lichtvaardig elftallen in te schrijven. Onze zaterdagmiddag clubs toonden een wijs beleid, hier kwamen geen Schledamse .adminis tratieve" elftallen voor. BOTTERDAM De directie van de N.8. Is voor redelijke argumenten gezwicht. Op de nieuwe Rotterdamse stations zullen grote neonletters aangeven met welk station men te doen heeft: Rotterdam Centraal station en sta tion Hofplein, Aanvankelijk zou op de gebou wen „Nederlandse Spoorwegen" ko men te staan. Van vele zijden is daartegen echter geprotesteerd speciaal vreemdelingen zouden met die opschriften weinig zijn gebaat Op het Hofpleinstation staat al „Nederlandse Spoorwegen", daar aan zal de naam van het station nu nog worden toegevoegd. Bij Vakantie-week Met het opbouwen van het attrac tie-centrum, dat een van de be langrijkste centra zal worden van de feestvreugde tijdens de Vakan tieweek 1956 Is een begin gemaakt. Op de Westerkade zijn de grote trai lers verschenen m*t het materiaal waaruit de verschillende stands van de kermis opgebouwd worden. Het wordt dit jaar, ro vernemen wy, een volledige kermis, veel gro ter van opzet dan dat in de vorige jaren het geval was op de Broers- vest. Er komen zo'n vijftig stands en vermakelijkheden, waaronder ook Srote gevaarten als rutschbanen en ergelijke dingen die nn eenmaal bij een echte kennis horen. Wat er ook komt l« een poffertjes-kraam, een kermis-attribuut dat in de afgelopen jaren maar node is^gemist. Deze grotere opzet van het attrac tie-centrum is mogelijk geworden doordat men meer plaats h-eft ge kregen. De Broersvest, hoe ideaal ook gelegen in het centrum van de stad bood maar weinig plaats. Op de nieuwe standplaats van de kermis, op de Westerkade en het zuidelijkste deel van de Nieuwe Haven, is er meer ruimte. Weliswaar zal er van de straat een baan van vier meter vrijgehouden ïnoeten worden voor het verkeer, maar er blijft voldoen de ruimte over. Dit is dus een winst op vorige jaren. Het feit dat het attractie-centrum niet in het centrum van de stad wordt gehouden is natuurlijk wat vervelend, omdat de nieuwe plaats moeilijker te bereiken is. Maar de grotere opzet compenseert weer veel. Een onberekenbare factor is en blijft het weer. Daar staat en valt een kermis mee- De vooruitzichten zijn. tot dus ver met hoopvol, maar het kan beteren. Hopen maar. VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst: fa. Gcuka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: G.G. en GJD„ Tuïnlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (.behalve maan dag) van 9.30 tot 430 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJ£» Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten- Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling „Schip en Werf', geopend dagelijks van 1 tot 6 en van 7 tot 10.30 uur; 's zondags van 1.10 tot 5 uur. Jnlianapark, 730 tot 12 uur: Flora- lia 1956. BIOSCOPEN Passage, 2 en 815 uur: „Het verlo ren continent''. Monopole, 2, 7 en 9 uur: ,,Het teken van de Gorilla", GEMEENTE (SCHIEDAM (OFFICIEEL NIEUWS 1 In verband met de uitvoering van verbetermgswerkzaamheden aan de Koemarfrthrug. zal deze in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 18 au gustus e.k. van O.30t uur tot 5 30 uur voor alle verkeer zijn afgesloten. Gistermiddag omstreeks vier uur heeft er op de B.K.-Laan een merk waardig ongeluk plaats gehad, waar bij een motorrijder onder een grote oplegger door is geschoven. Deze trekker met oplegger kwam van de Ary Prinslaan af en reed de B.K.- Laan op om halverwege te stoppen voor het verkeer dat van de Nieu we Haven afkwam. Van de richting Vlaardmgen kwam een. bestelauto, die wel voor de versperrende opleg ger stopte, maar de motorrijder H. B.. een 27-jarige stukadoor uit Rot terdam. merkte om een of andere reden het obstakel te laat op. Hij remde nog krachtig, maar schoof toen onder de oplegger door. Hij kwam er met een wond a^n het ge laat en een grote buil nos goed af. Zijn motorfiets werd licht bescha digd. Toen rijn vader weg was en zijn moeder in de keuken bezig, kreeg het vierjarig zoontje van de fam, J. van A. in de Boerbavelaan de kans om in de huiskamer met lucifers te spelen. Het gevolg was dat de over gordijnen vlam vatten en «r een brandje ontstond. Een kordate buur man, de heer A, Hogendam. bluste met een paar emmers water het vuur. De gealarmeerde brandweer hoefde geen dienst te doen. Er was nog al wat schade aan gordynen, brandgaten in de vloer, terwijl ook een grote ruit sprang. Het heeft H.M. de Koningin be haagd cm Deken R. J. Reijnen ter gelegenheid van zijn veertig-jarig priester-jubileum te benoemen tot Officier In de Orde van Oranjc- Nassaü. De versierselen behorende by deze hoge onderscheiding wer den de Deken vanmorgen opgespeld door de loco-burgemeestcr wethou der H- Sabel tijdens de zeer drok bezochte receptie die bij het jubi leum is gehouden in de rijkelijk met bloemen versierde pastorie van d» parochie van St Liduina! In zijn rede bood wethouder Sa bel de gelukwensen namens het ge meentebestuur aan. Hij stelde het 2eer op prijs deze onderscheiding te mogen uitreiken, omdat Deken Reij nen door zyn bescheidenheid en in nemendheid aller sympathie heelt verworven en ook buiten de eigen kring zich vele vrienden, heeft ge- maakt. Onder de vele gelukwensers be vonden zich verder ook de wethou der mr. P. van Bochoven en TX J. L. van den Berg. Ook monseigneur M- Jansen, bisschop van Rotterdam, die op het seminarium een leerling is geweest van de Deken, was, in een eerste bezoek aan Schiedam aan. j wezig om rijn oude leermeester te huldigen.. Zyn eigen parochianen hebben zich natuurlyk ook niet onbetuigd gelaten en zijn in grote getale op gekomen Zij hebben bij deze ge legenheid de Deken een televisie- 1 apparaat en een cadeau onder cou vert aangeboden Het vakantiefeest van de Schie- damse Gemeenschap zal zoals -be kend donderdag 23 augustus as. worden geopend met de intocht van Neptunus. Deze zal worden binnen gehaald door de Schledamse jeugd, Irt verband hiermede verzoekt hef bestuur van de Schledamse Gemeen schap alle jongens cn meisjes van 912 jaar van de gymnastiekver enigingen Hygiea, Juliana, OD.Q. en T.H-OH. evenals die van alle pad vindersorganisaties en van de AJC, m hun turnkostuur.i of uniform deel *e nemen aan deze optocht. Ze moeten hiervoor donderdag om half zeven *s avonds op het Hoofd zijn, waar Neptunus zal landen. Alle jeugdige deelnemers en deelneem sters worden verzocht veremgmgs- vlaggen, vaandels en ook andere viaggen mee te dragen om het ge heel een zo feestelijk mogelijk ka rakter te geven. Vannacht om half twee reed de 55-jarige bromfietser R, D. J, H. uit Rotterdam op het rywielpad van de BK-laan even voor het Rubensplein tegen de hard stenen rand van het pad en kwam te vallen. Hij kreeg een hersenschudding en verwondin gen. san het gelaat. Door de GG en GD is hij naar het gemeentezieken huis in Rotterdam gebracht. MeJ, S. de R-, die pas leert auto rijden, heeft gistermiddag om half éen „brokken" gemaakt. In een les auto gezeten met de rij-instructeur, nam zij de bocht van de School straat naar de Nassaulaan te kort, raakte op het voetpad en reed tegen een lantaarnpaal op. Deze werd ge heel verbogen. De lesauto werd aan de rechtervoorrijde ernstig bescha digd. Gistermiddag omstreeks zes uur zijn op de hoek van de Swammer- damsingel en de Halleystraat een scooter bestuurd door de 31-jarige bankwerker R. P. P. uit Schiedam en de negenjarige fietser H. K. met elkaar in botsing gekomen, toen de jongen plotseling van rechts kwam aanrijden. Krachtig remmen hielp niet voldoende. De jongen klaagde over pijn in het hoofd en werd door zijn vader naar huis gebracht, ter wijl de scooterbestuurder, die aan de borst gekneusd was, door da GG en GD naar huis is gebracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. In Bet Kolpt- bad is gistermiddag een negenjarig meisje, Jeannette C. van Speijk, dat de zwemkunst nog niet machtig was, door nog niet geheel opgehelderde oorzaak in het diepe bassin gevallen. Hoewel het meisje heel spoedig weer op de kant was gebracht, bleken de levensgeesten reeds te zijn geweken. Medisch onderzoek heeft uitgewe zen, dat het kind waarschijnlijk niet ten gevolge van verdrinking is ge storven, maar door een hartverlam ming De tentoonstelling van Rembrandts schilderijen en etsen in het Muse um Boy mans te Rotterdam heeft gedurende d eeerste week. dat zij open was (van 8 tot 15 augustus) reeds 23.000 bezoekers getrokken. Op het Weena by de Conrad- straat zijn gistermiddag twee meis jes bij het oversteken aangereden door een personenauto. Het waren de 9-jarige Mario Greben van de ZwaanhaJs en de 8-jarige Hendriks Cullens. die in de Coolsestraat woont. Beid-n werden naar het Coolsingelziekenhuis gebracht. Mar. lo, die wat schaafwonden had op gelopen, kon na behandeling huis waarts keren, doch Hendriks moest vermoedelijk met een hersenschud ding ter verpleging worden opge nomen, Het was woensdag 15 augustus on gewoon druk in de kleine stoep- woning B 84 te Skedxecht, waar Klaas en Adriana Mynster de zeld zame gebeurtenis vierden van hun 05-jarig huwelijk. Ze zaten -s mor gens al vroeg, met hun beste kle ren aan, in de kamer te wachten op wat er zou gaan gebeuren. Het is een bijzondere dag geworden voor AAN de afwerking van het project Maas- /I boulevard en omgeving ivordt gewerkt zo schreven we vorige weekEen (belangrijk) onderdeel daarvan is het dempen van het Balkengat en het naast gelegen haventje van Hasekamp33. Binnenkort, misschien nog deze maand zal dit groots aangepakt worden, maar er is thans reeds een begin mee gemaakt. Namelijk in het haventje van Hasekamp. TJIER is een dam van puin dwars in het J. x water gelegd en een baggerspuit ligt moedig de specie te spuiten in het eind van de kom, zoals op bovenstaande foto te zien is. De blubber is overigens niet afkomstig uit de Wilhelminahaven maar uit de Voorhaven, waar een gemeentelijke kleinebaggermo len de haven weer op diepte brengt, natueïyk 4,5 meter A.Pin de haven en 5 meter A.P. aan de mond. Wanneer het baggeren in de W.H. op toeren komt zal het dempen van het Balkengat wel sneller gaan. het echtpaar Mynster. 's Morgens kwamen loco-burgemeester Netten en loco-secretaris Stabij de oudjes namens het gemeentebestuur geluk wensen- Dit voorbeeld werd door zeer velen gevolgd en naarmate de dag vorderde, kon men vele atten ties in velerlei vorm aantreffen, die de oudjes natuurlyk bijzonder had den verrast. Het was voor Klaas en Adriana een vreugdevolle dag. die zij temidden van vrienden, ver wanten en kennissen mochten be leven. De bruidegom is 90 jaar, de bruid 88. Terwijl de repetities voor „De volle waarheid" reeds geruime tijd op gang zajn, hervat het Rotterdams Toneel op zaterdag 18 augustus de voorstellingen met het blijspel „Krik Krak" van Edouard Bourdet in de Rotterdamse Schouwburg. Tot en met dmsdag 28 augustus spelen in dit stuk over de Parijse onderwereld mee; Lïa Dorana, Jan Teulings, wim van den Brink, The- ra Verheugen. Hans Croiset, Jan Le- maire Sr., Adolf Rijkens, Steye van Brandenburg, Peter Holland, Ab Abspoel, "Wim Grelinger, Willy Ruys Marianne van Waveren, Eugenie van Nievelt, Marianne Rector, Ben Huls. man, Erik Plooyer en Manfred de Graaf. Regie: Ton Lutz. Decors: Metten Koornstra. Vertaling: Alfred Pleiter. Dubbele circulatie betekent dubbele warmte Alle Permanent Duplex- baarden hebben dubbele hetelucht circulatie. Model D D Een haardkachel van grote voornaamheid Flink model ut zeer fijne uitvoering, geheel gietijzer. Capac. 12 (KM Kcal/h t MS,— met glasdeur f289, Aanvraag coupon Zend mij, zonder verplich ting, de uitgebreide folder van Permanent haarden en haardkachel». X«am: Adreti Woonplaats; Orthopedisch chirurg PRAKTIJK HERVAT DAN NAAR D. DE BRUÏN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 •S^D^fo Aa&be&featfoa&fc Ontwikkelen van rolfllms, des morgens gebracht, des avonds klaar K. v. Vuuren, Hoogstraat 106. Schiedam. Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twee jaar garantie. G. van Loenen, Dam 41—43. telefoon 66192. Showroom: Vlaardingerstr. 6. Gelieve geen'geld of goede ren af te geven aan mijn vrouw M. van Dijk—Pors, daar door mij niets wordt betaald. W. G. vati Dyk, Pa ral! elyrog 198. Bij de TEGELFABRIEK SCHIEDAM N.V. kuimen te werk gesteld worden. In aanmerking komen zowel JONGENS als MANNEN. Aanmeldingen aan het kantoor Noordvestsingel 141, Schiedam. JAPONNENHUIS STEINAS Hoogstraat 88, vraagt op klein atelier, prettige werkkring. Géén lopende-band werk» ER WAS EENS e«n tijd nog niet zó tang geleden dat stotter en blik het enige „gereedschap" was om de tapijten schoon te houden. Toen kwam de aanvankelijk dure stofzulgsri Dagbladreclame en nog eens dagblad reclame maakte de stofzuiger zo populair, dat massafabricage mogelijk werd tegen lagere prijs. Nu zijn deze practisch onder ieders bereik. Bedenk, waf dagbladredamevermag! Verschijnt Iedere Maandag onze uitstekend verzorgde sportbijlage Gezond/ Voedzaam! Verrukkelijk! Bovendien belangrijk lager In prijs Wat een gemak voor de hulsvrouw: zomaar uit de fles In het bord te schenken. En het hele gezin Is er do! op! Vraag uw leverancier naar Hollandla taptemelk-yoghurt met suiker. j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1