Landbouwschap wenst in Waterweg een stormstuw ZES EEUWEN TERUG WERD SCHIEDAMVRIJE VESTE"'- TOUR DE FRANCE FILM 1956 In de toekomst denkt men aan sluizen Agenda leverde geen moei Parkeer- misère P0NTSAC HORLOGES Een eeuw eerder werden Voetbalkennis beproefd SW en DHS waren aan elkaar gewaagd 3-3 ONZE SCHIEDAMSE LEZERS Delta-plan in K. v.K. voor Beneden-Maas Stormstüiv Schade JU®! IT VP .VBÜ 5N FEIT DAT NIET HERDACHT WORDT T.Wo™ 67649 VfcflreT'MilU'jg K. v. K. voor Beneden-Maas vanaf 49.50 H. TH. v. d. VLERK V,i "W' 1 Voor de beker: SVV-Unitas - Uitzending van een Heilsofficier Laatste testavond bij Martinit AARDIGE OEFENWEDSTRIJD Zaterdagmiddag- yoetbalprogram Burgerlijke Stand OP WOENSDAG 22 AUGUSTUS l Wereldkampioenschap voetbal ENTREE f 1.- 40 jaar bij invoerrechten Wie heeft iets verloren? Dertig schepen uit motballen- vloot verkocht Tewaierlating in Heusden Vrijdag 17 augustus 1956 '.Bijna, alle aanwezige leden van de Kamer voor Koophandel en Fabrieken voor-de Beneden-Maas, wared bet gisteren, tydens dc vergadering in dc societeKszaal van de Harmonie In Vlaardingcn eens met het standpunt va» het Landbouwschap over het ontwerp-Deltawet, dat de aanleg van een stormstuw in de Nieuwe Waterweg- verre de voorkeur geniet boven de verhoging en verbreding van de bestaande dijken. Men beseft niettemin, dat de stormstuw. die bij stormvloeden als eerste waterkering dienst moet doen, terwijl dc versterkte dijken de tweede waterkering kunnen vormen, niet de ideale oplossing is. Daar het betere een zestal sluizen tn sommige kringen echter nog altijd de vijand van het goede een storm stuw blijkt te zijn, zou men al heel tevreden zijn, ais die stormstuw inderdaad werd aangelegd. Onlangs heeft de commissie voor het Deltaplan uit de K. v. K. een be spreking gehad met enige afgevaar digden van het Landbouwschap, dat ernstige bezwaren heeft tegen een voorstel van het Hoogheemraad schap Delfland, dat een stelsel van binnendijken in de provincie Zuid- Holland beoogt. Eer. van die afgevaardigden, dr. ir. F. p. Mesu, adviseur in grondge bruiksaangelegenheden van het Landbouwschap, tevens lid van de ..grote" Delta-commissie heeft het standpunt van het Landbouwschap in de K. v. K. op duidelijke wtj2e toegelicht. Indien de aanleg van een storm stuw in de mond van dc Waterweg tót de technische mogelijkheden zou blijken te behoren, zouden volgens het instituut ook de industrieën langs de Waterweg veilig worden gesteld. De gemeente Rotterdam zou vol gens dc heer Mesu geporteerd zijn voor een stormstuw, mits deze ge opend en gesloten kan worden zon der te veel tijdverlies. Het verlies van de open verbin ding zou men zich niet te zeer aan trekken, want reeds in 1932 had men op enkele nadelen van deze verbin ding gewezen, aldus de spreker. Bij slecht weer bijv. zou het ge vaar voor ongevallen in de Water weg vrijwel gelijk blijven. Een schip, dat in de Waterweg voor anker gaat bij het kenteren van het getij.: gaat rondzwaaien en dit betekent volgens de spreker, dat een schip al leen kan ankeren als het tegen de stroom vaart en dat het zolang kan blijven liggen, als de stroom in de zelfde richting blijft gaan. Ook het laden en lossen ondervond hinder van de wisselende waterstan den. De hoogte der kaden en maga zijnen moet berekend 2ijn op de hoogste te venvachten stormvloed- stand. De directe schade van de ramp in 1953 bedroeg 20 i 25 miljoen. De Indirecte schade van de vele fabrie ken was eveneens zeer groot. Bij de stórm van 24 december 1954 leek het er op als of de fabrieken wederom veel schade zouden oplopen. Door verhoging en verbreding van de bestaande waterkeringen zal men volgens de spreker niet uit de moei- Advertentie 1M.Ï' Het ïs vanzelfsprekend dat in karpetten de gewond huis- ka mermaat hét meestver kocht wordt, want het ts en blijft altijd een behoorlijke uitgave. Maar wil dat zeggen. dat hie* mand een groter karpet wi! hebben dan hij gewend fs? Dat weten U en Wij wel beter* De beduidend hogere-prijs voor de grote maten was al tijd het bezwaar. Maar nu kunt grote kar petten kopen. Wilton kar petten van doorgeverfde Wiltongarens, voor een prijs Bog beduidend lager dan die van de normale huiskamer- maat, voor nog géén negen tig gulden- Zaterdagmorgen om ,9;uur< begint dé verkoop van grote Wilton karpetten 220x31 Oem, in warme meerkleurige Per zische dessins Jk jt JCyj op terra fond OHJr voor WINKEICESTRUM BINNENWEG, Tel. 29180 lijkheden komen. Vele werven'en fa brieken liggen builenwijks en. blij ven dit ook na de geprojecteerde verhoging. Zij blijven aan stromin gen- blootgesteld. Bij een stand van 5 ra N.A.P. waartegen ons land volgens de Delta-commissie beveiligd dient te worden, zullen de buitendijks gelegen inrichtingen langs de Water weg een halve meter dieper ia het water komen te liggen dan in 1953. Bovendien komt het centrale deel van Holland te. liggen achter een enkele waterkering, terwijl de Delta commissie als een der belangrijkste voordelen van het afsluiten der zee gaten (Haringvliet, Brouwershaven, se Gat en de Oosterschelde) de dub bele waterkering heeft genoemd. Het Landbouwschap geeft' derhalve de voorkeur aan een stormstuw bo ven de slaperdijken/ Reeds geruime tyd geleden gaf de minister van Waterstaat toestem ming tot het verdiepen en verbre den van de Waterweg om deze voor de grootste tankers toegankelijk te maken. Tevens hechtte hij zijn goed keuring aan het graven van een 4e Petroleumhaven te» oosten v. d- Beer in open verbinding met de Water weg, Bezwaren Om diverse redenen zoetwater- huishouding, slibgevaar, vermenging van binnen- en buitenvaart over de gehele Waterweg acht het Land bouwschap het bedenkelijk de toe gang. voor het zeewater nog groter je maken dan hij reeds is. Volgens de heer Mesu zou het een uitstekende oplossing zyn om een dam In zee bij Oostvoome te bou wen en die naar het noorden te la ten ombuigen.' Men krijgt dan" de beschikking over een haven, waarin degrootste - tankers kunnen binnen komen. Het parkeerverbod op de Scfriedamsctccp geldt cpfcnoor de leden van de Ka/tier van Koophandel «oor de Beneden- Maas, die sinds enige tijd in de Harmonie vergaderen.Een verzoek om ontheffing van dit verbod tijdens de' verga-- deringen werd door b. en w. afgewezen. De leden van de K.v.K. dis 'n auto bezitten me nen dit niet te moeten accep teren. Zij zullen b. en w. nu verzoeken bun auto's te_ mo gen parkeren op het trottoir tegenover de Harmonie o.a.. voor de het gebouw van de Spaarbank en voor de wo ning van de.... burgemeester. Door de buitenhaven bil "de Beer, met een sluis, in" verbinding te bren-. gen toet de Brielse Maas zal de Briets Maas brak worden. Ernstige verzil- ting zal echter door -spuien kunnen voorkomen. Dg eilanden Voorne en Putten (landbouw) zullen na de af sluiting van het Haringvliet van zoet water kunnen worden voorzien. Het eiland Rozenburg zal zijn landbouw echter moeten opgeven. De middelzware en zware industrie krij gen dan ruimschoots de gelegenheid om zich te vestigen. Plaatsen als Oostvoome, Zwartewaal, Niemve- sluls, Geervliet zullen zich, omdat zij door de zuidwestenwind geen last hebhen van fabrieksrook of gas sen als woonkernen kunnen ontwik kelen. In het kort gezegd streeft het Landbouwschap-:dus le naar het bouwen van een stormstuw in de Waterweg, 2e naar het aanleggen van een „buitenhaven" bij de Beer, bui tengaats, die. in verbradirig dient te worden gebracht inet de Briélse Maas. Overigens gaf de heer Mesu als zijn mening, dat afsluiting van de Waterweg door middel van een dijk-in de toekomst on- vêrmijdeïijk zal zijn. (Aducrtentie IM j PerïODnlyldiedan men aan-hun bril; Voer een ..persoontlike" bril naar gUtrt-f.Y ejaa&y rBffil De acht agendapunten hebben de leden van de K.v.K. voor de Bene den-Maas gisteren op de vergade ring ia de Sociëteitszaal van de Har monie In Viaardingen geen moeilijk heden opgeleverd. Jn precies een uur had men alle punten doorge werkt. De kamer zal een subsidie van ƒ1000,— verlenen ten behoeve van de ijsbestryding over het seizoen 1955/'56. De totale kósten van de ijsbestry ding bedragen 104.582,60, waarvan de Rotterdamse Kamer 10% voor rekening nam in de hoop, dat de ka mers in Viaardingen en Dordrecht daarin zouden willen bijdragen. De Vlaardingse bijdrage van ƒ1000,— komt dus overeen, met 1/11 gedeelte van de totale som. De K.v.K. heeft de mogelijkheid onderzocht om de postbussen' in Viaardingen later te laten lichten. Dit bleek niet mogelijk, daar de er varing heeft geleerd, dat het aantal poststukken na 20.00 uur zo gering is. dat het de moeite niet loont om een extra-posttrein te laten rijden. De K.v.K. zal adviseren om geen koopavond in Brielle te houden. Op het verzoek van de vereniging voor Handel en Nijverheid kon men gun stig antwoord geven, omdat bij een enquête is geb" helft van de koopavond was. Aan de bedrijven zal men verzoe ken de archieven niet te vernieti gen, maar ter inzage te geven aan de gemeente-aróhivaris van Viaar dingen of aan het Ned. Economisch Archief. - Aan de Stichting Edandengemeen- schap. die een streekonderzoek op Voorns en Putten wil houden, zal men een subsidie van ƒ2500,— ver lenen. Het gemeentebestuur van Vlaar- gevraagd over een nieuw-'ontwerp inzake winkelsluitingsverordening. Aan het begin van de- vergade ring heeft de voorzitter van de ka mer, de heer C. H. Buschmann de heer J. Broek geïnstalleerd. (Advertentie IM.) winkeliers vóór de 2 jaar all-risk verzekerd over de gehele wereld Rotterdamsedjjk 268 VOOR BEDEN: Apothekers nachtdienst: fa. Gouka, Hoogstraat 29. Beller - by ongeval: G.G. en TuJniaan 80. telefoon 69290. Gem, Openbare Leestaal en Biblio theek.. Lange, Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere- avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot S.30uur. Zondags gesloten. R.fi. Leeszaal en Bibliotheek, Darm Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. lede- re avond (behalve donderdaggen zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelyk Museum: Expositie eigen werk, Tentoonstelling „Schip en Werf geopend dagelijks van 1 tot 6 en van - 7 tot 10.30 uur; 's zondags van 2.10 tot 5 uur. Julianapark, 7.30 tot 12 uun Flora- lia 1956. bioscopen Passage, 2 en. 8.15 uur: 't. Zit in de lucht". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Stad in boeien". BIJEENKOMSTEN Volkscebomv 8 uur Bijeenkomst A.B.C. ;.r' tv ET in geen feit van grote historische betekenis, vandaar tl dat het dan ook ongemerkt voorbij wordt gegaan. Maar cUt jaar is bet juist zeshonderd jaar geleden dat de inwoners van Schiedamof beter de „poorters van Sciedamme zich i „vrije poorters" mochten noemen. Dit omdat de stad toen -_zich' veilig 'verschanst had achter de wallende grachten en de<pgór~ ten. Bovendien is het dit jaar ongeveer zevenhonderd .jaar.: geleden dat de grondslagen werden gelegd voor de vestiging van orize stad. De kampioensploeg Unitas;; uit Gorinchem, die dit jaar is gepro moveerd naar de le klasse ama teurs, heeft zich in de volgende bekerronde geplaatst voor de wed strijd tegen S.V.V.., zodat men a s. Zondag aan de bosrand oude be kende rivalen uit de vroegere twee de' klasperiödeop bezoek krijgt. De Gorkiimérs zullen 'ongfetwij- feld tegen deze oude bekende hun béste beentje voorzetten,' zódatde rood-groenen -hun tegenstanders ze ker niet behoeven ie onderschat ten. Deze bekerwedstrijd is een goede gelegenheid'-voor de S.V:V.'- ers om zich. verder vaor. te berei den op de naderende competitie- strijd. Het belooft in iéder geval een aantrekkelijke en pittige wed strijd te worden tegen deze ama teurs. Dé wedstrijd vangt aan. om 2.30 uur. De samenkomsten welke zondag a-s. door het Leger des Heils ge houden worden, zullen een bijzon der 'karakter hebben in verband met" de uitzending van de heer Goossen van den Hoek naar de kweêkschool van het Leger des Heils te Amstelveen. De heer van den Hoek zal daar in opleiding, ko men voor officier in actieve dienst van het Leger des Heils. In'verband met déze bijzonder heid ztillen de samenkomsten ge- -leid worden door senior kapitein en mevrouw H. J. Hofman; beiden voeren de directie over het jongens huis van het Leger des Heils te Amersfoort. 10 uur vjn. Heiligingsdierist, in deze dienst wordt de heer v. d. Hóek bevordert tot kadet-officier. 7.30, uur h.m. Verlossings-sameu- komst, hiérbij vindt de uitzending plaats. Toegang tot de diensten is voor ieder vrij. dingen heeft aan de K.v.K. Een geanimeerde stemming hing donderdagavond in de kantine op het Volksparkcomplex, waar de scheidsrechters van de SSV de siot- avond. van de spelregeltestwedstrij- den. voor Martinit hielden;" De strijd advies 1 was dit keer weer bijzonder hevig, het hoofdterreinvan SW. Het be- I voerde aanval over links,kreeg Van stuur van SW had heel sportief ge- der Windt m het doelgebied een ge zorgd dat voor deze vriendschappe- makkelijke scoringskans en de ach- lijke ontmoeting een elftal, van for-.; terstand werd daardoor verkleind. maat als tegenstander ..van de geel omdat moest worden vastgesteld welke voetballer van Martinit de béste theoreticus ls. In de intieme kantine bielden ern stige sportbeoefenaren zich. bezig met allerlei problemen over inval lers, die wel of niet door een scheids rechter mochten worden toegelaten en wat nu eigenlijk obstructie was. Deze en nog veel meer.nuttige.vra gen werden behandeld. Na afloop was. een drietal gelijkelijk aande kop geëindigd, waarvan na herkan sing zich ten slotte Dè Jong als eer ste, J. Schrumf als tweede en Van Pelt als derde prijswinnaar plaatste. De heren Th. van Dijk; voorzitter van Martinit en L. van SylL voor zitter van dc SSV, bespraken daarna het belang van een gezonde sport beoefening. De heer Van Dijk dankte de scheidsrechters voor hun welwil lende voorlichting en bij deed de verrassende mededeling dat öe voet ballers.zoveel waardering hadden voor de bereidheid .van de docenten dat zij hun prijzen spontaan be schikbaar hadden gesteld voor het werk van de scheidsrechtérsvereni- TOT 1200 bood het landschap hier een eentonige aanblik. Hon derden jaren is Schieland een, ondoordringbaar oerwoud geweest en hoewel de Scyé alseen.joüg kreekje dan hier. dan daar; een wég naar de machtige watervlakte,"1 die de- Maas toen was, zocht, kwamen er geen vestigingen voor ómdat de 'regelma tige overstromingen dit beletten. Wel hadden de Romeinen iets weste lijker al een droge plek grond ge vonden en hier stichtten zij hun plaats Tilenium. Voor tijdverdrijf groeven zij ook nog in opdracht van Corbulo, veldheer van keizer Nero, een kanaal in het Wostland. De uit gegraven grond zou later dienen voor een-basis van het huidige Viaar dingen. Hier bleef het water al ge lang de luimen, van tij en weder over de velden stromen, totdat wat adelïj- ke geslachten hun kastelen hier bouwden. Boven het huidige grensgebied leefden Wat vissers én landbouwers rond een kapelletje van de H. Ni co laas in het gehucht' Seye. Later zou dit „Ouderscyé" worden. In de rivier bouwde omstreeks 1190 een Jacob van Leiden een burcht. Uiteraesse genaamd;,Men' dient,te bedenken .dat de Maas,of Merwe toen vijf maal bre. der was,'dan nü. Viaardingen was toen de hoofdstad van het grafelijk Holland .'en in 1239 liet Graaf Willem II 'een. heerlijkheid naast de Scye bouwen .teMade-nés (weide; schier eiland). De restanten van dit. lust oord staan'nu nog by-de brandweer kazerne, HET BEGIN Deze graaf, de stichter van de burcht van' Schiedam is in 1256 ge sneuveld afs rooms koning en „ver meerderaar des Rijks". In 1255 werd echter al een zeédyk gelegd van kas teel Honingen naar de Scyedelta en de bedyking van de heerlijkheid het Huis te Riviere, later de burcht van Mathenessé: Op dat moment werd Schiedam geboren en door het over lijden op 24 december 1257 yan graaf Jan van Ayennes zou het jonge ge hucht sneV groeien. ECHTGENOTE vrouwe Aleld van Henegouwen, zuster van graaf Willem IX; 'zou zich als' weduwe met haaf "beschermeling en neef, de latere Florls de vijfde op het grafe lijk lustslot ,,'t Thuys te Riviere" ves tigen en door haar activiteiten, voor een snelle' bloei'van Schiedam zorg dragen. Grote stukken land liet zij bedijken. Zij laat een kade aanleg gen (Hoogstraat,, Boterstraat, Over- schiesestraat-en Oyerschieseweg). Zy 'zwarten werd "geformeerd en daarom, is hét voor de honderden ..toeschou wers een aantrekkelijke wedstrijd geworden. Vóór de rust,had SVV. dat was samengesteld, uit gerouti neerde krachten en ambitieuze jon geren, een licht overwicht/Hierdoor kon Bisschop twee doelpunten b)j de uitstekende doelverdedlger Sander §prong scoren. Na de rust wer<3 het tempo heel hoog en hoewel de SVWers beter combineerden wonnen de DHSers door hun volhardend spel. Vooral Bram van der Windt wist verrassing in dc achterhoede van de roodgroe nen te brengen en menigmaal kon André Corvelein naar de voorbij- van Dyk een vrije trap keihard en ging. De heer Van Sijll was ont- zuiver in (2—2). Dat was de SWers te gortig 'en een iel duel van twee capabele ploegen ontstond. Na een solorush over rechts maakte Jan Offerman de sectie Schiedam-Zuid weer blij, maar het zou niet -voor lang zün, want weerzette Van der 'Windt zijn linkervleugel aan het werk enhij slaagde er in de geiyk- maker te maken zo als hy het eerste ■doelpunt fabriceerde. (3—3). Met de .witte bal -werden- de laatste minuten- verspeeld in een heftig offensief voor DE«V bijzonder' aantrekkelijke wed-" strijd met goed spel van beide, kan-, ten. Vooral de voorhoede van Diib' is doortastend en van kaliber. -•oerd over deze sympathieke geste en hij beloofde het. onder dank aan vaarde geschenk te zullen, besteden voor de juniortestwedstrydehvan het komende seizoen. Speciale dank bracht hij aan de woordvoerder van dé scheidsrech- tersvierschaar tijdens .de wedstrijden, de heer L. Ravens, dié-ook zo kun dig en instructief het demonstratie bord heeft gehanteerd. Na afloop van deze' spannende en sfeervolle fmale bleef men nog lang gezellig bijeen', waarbij de kansen van de komende competitie mcer^- malen onder dc loep. werden -ge nomen. De sectie zateröagmiddagvoetbal van de KNVB heeft de .eerste, helft van haar programma al bekend ge maakt, dé" 'wedstrijden starten eer der dan in de sector van het zon- dagvoetbal, nl. op 8 september. Zonder tegenslag kunnen de., re- tumwedstrijden dan al in novem ber worden gehouden. - - - 8 september HBSS—DIe Haghe; Duinoord—RPSC; Die Haghe 2 15 september*. PPSC—RAS; Sem per Altius--HBSS; HBSS 2— 22 september: HBSS—-HVO; DEVJO—PPSC; Monster 2-7HBSSL 29 september: PPSC—Spirit; SV '35—HBSS; HBSS 2—CSVD, 6 oktober: PPSC—SV '35; Duin oord—HBSS; HBSS 2—Zwaluwen V. 2. 13 oktober; HBSS—RAS; Die Haghe—PPSC; Ornas 2—HBSS 2. 20 oktober: PPSC—Semper Altius; DEVJO—HBSS; HBSS 2— 's-Gra- venzandsé Sportver. 2. 27 oktober: HBSS—-Spirit. 27 oktober: HVO—PPSC; Quick Boys 2—HBSS 2. 3 november: PPSCHBSS; HBSS 2—Zwart Wit '28 2. Zoals wij reeds eerder schreven zyn HBSS en PPSC beiden inge deeld in de vierde klas 'B en het reserve-elftal van HBSS verblijft in de reserve derde klas B van de zaterdagmiddagafdeling van de KNVB.' Dalsen 17 i' C. J. H 18 jaar; J. M.-P. Jonas 63 jaar M. A. C- Üoovers 64 jaar; P. W. Vlas veld 25 jaar en C. van TJdcn 21 jaar; K. van Ti)borg 23 jaar en H. Koning 22 jaar; N. I». van OvertJam 23 jaar en C. M. L. Mineur 21 Jaar; B. Straver 25 jaar en G. Wi Zuldgeest 25 jaar; E. Kuïdgeest 30 jaar en J. Otferman 21 jaar; F, van-Dijk 24 jaar en J. H. Es- bach 21 jaarM- Vijfwinkel 20 jaar en -J. Meulstce 19 jaar;E. B. G. v.. d. Voort 31 jaar en M. :L..P. .v. d Ënde 30 jaar GEBOREN: Geertruida M.. d. v. P. A, S. v. d, Berg en M. Dijkshoorn*. Abraham; z. v. W. B. Risteruw en G. L.' van Hattem: Peter J. z. v. P. J. Weijers en J S. Levering; Simon z. v. A. Moritz en F.- Lucas; Johannes M„ z. v. M..Cóster éh P. 3. A. W. Bakker. OVERLEDEN: A Tieleman, wed. van J. v. d. Gevel,-91 jaar'. ONOERTROUWDA.-C: Schcrpenisse 22 jaar en E, suttorp iö jaar: J. Ral 31 jaar en E. Jansson 23 jaar; L. Bergman 29 jaar en E. Wjjzenbroek. lS.jaar; C. J Boekweit 33 Jaar.en C. ML. L Daal- meijer 13 jaar- C.' F. A.' Broxks '22 jaar en- A. M. Brökling 19 Jaar: D. Hamer slag 29 jaar en G. E. Linschoten 21 Jaar; "R. Hettinga 40 jaar en A. Mast 27 jaar; G. Huigen. 22 jaar en A. T.-S. van Buuren 19 jaar;- H. v, d. Jagt 48 Jaar en W.'HL Rodenberg 49 jaar: H. Krol 32 jaar en E. Kuiper 24 jaar; J. van Otterloo 28 Jaar en M, J. van der Kleij 25 jaar; A. J, Pontier 22 jaar en C. W; Santing 23 jaar: J. A. van Renswoude 25 jaar en- F. Sjoerdsma 20 Jaar- H. J. M. van .Soest 26 jaar en HL C. M. Kreuger 28 ;jaar; K. A. van Weeren 22 jaar en E. D- van Otterloo L 23 jaar. laat de Scye afdammen (dë 'Dam) en van een sluis voorzien. Zeer snel gaat de ontwikkeling nu, in 1269 ontstaat het gildewezen en de inwoners Worden reeds vrije poor ters genoemd. In 1271 schenkt:.vrpu- we Aléid het handvest voor vrije jaarmarkt en weekmarkt en'in 1271 ivordt met de bouw van eeti kerk begonnen. In 1271 vermeerdert de gravin-weduwe haar grondgebied door van de heer van Kethel, graaf Dirk van. Wassenaar landerijen te ko pen. In 1274 geeft vrouwe Aleid haar plaats wetten en keuren én 1 dan zal ze in 1275 haar triomf vieren. Op 18 maart geeft graaf Floris V op. haar aandrang Scie damme stadsrecht. Het zeven honderdjarig bestaan van de stad is dus wel ingegaan, maar vo'or de officiële viering zullen we nog negentien jaar moeten wach ten. f, VERDEELD Een zwarte vlek in onze stadsge schiedenis is het'gebaar, van graaf Willem IV. In 1339 schonk hij het huis te Riviere met singels en lande, rijen- aahvDiederik ;van Mathehessc. De schepping yah vrouwe Aleid werd >iri ^tweeëngescheurd, er ont stond rechtsonzekerheid. ScyeSsm- me zat opgesloten tussen de gegraven grachten en de Scye. Ir. 1353 kreeg Schiedam nog de vergunning van graaf Willem V de stadsvrijheid uit te strekken "tót dat wat zjj gegraven en. bevest. hadden.' Dit werd gedaan, ook de Broers- vest kwam er dat jaar van Schie tot Rotterdamsedijk. De wallen en poor ten werden gebouwd en in 1356 had den Ldë Schiedammers' het recht, om zich uvrije poorters", te noemen, maar tevens Varen zy opgesloten: binnen eigen grenzen cn het zou vbf eeuwen duren voor dat zy weervoldoende mogelijkheden kregen tot expansie. Aan een snel. „groeiende stad wa» door een vriendelijke geste van een graaf de mogelijkheden tot uitbrei ding ontnomen. SCHIEDAM had zich in 1356 be schut tegen de vijand, die slechts door Ouwerschiése-, ylaardihgse», Kethel- en Vrouwenpoort' kon 'pro beren binnen te korrien. Doch buiten het enge stadje waren voorSchie dammers op dat-moment geen moge lijkheden. omdat al het grondgebied aan buursteden en beren behoorde. In 1581, dus 375 jaar geleden kreeg men genoeg van de dreigende over stromingen --en ook het water; werd toeh"bedwangen. Van de Korte Ka- ven naar de Westvest werd een ver binding gegraven. voor de afwatering. Rond 1356 hebben Hoeksen en Ka- beljauwsen heel watheerlijkheden in de nabije ■omtrek tegen dc grond gehaald, het is te danken aan. de ver- sterkingen dat Schiedam kon blijven, bestaan. Op 14 september 1866 zagen de Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland de fout van graaf Willem I? in, Schiedam werd verlost uit zjjn enge begrenzing en door dit besluit bijna verdubbeld. naar de boeiende s 's avonds 8 uur, gebouw IRENE, Nieuwe Haven, Schiedam. Een prachtige film van het gigantisch, wieier- gebeuren „de Tour de-Eranee-1956". Vooraf de zeer interessante film GEEN SPORTLIEFHEBBER MAG DÉZE 2 GROOTSE SPORTFILMS MISSEN!!! Slechts één voorstelling (810.30 uur) Kaarten verkrijgbaar van heden af: „De Schiedammer" (Parool). Lange Haven 103; Sigarenmagazijn Allard, Broersveld. Zie Wagtmans en Voortlng in de Gele Trui! Hoe het wielerieger monsieur Goddet voor de grootste verras singen stelde Voor Pellenaars als ploegleider de laatste Tour Enorme wilskracht van de reuzen op de weg, de tnomtaiors in de Alpen Beleef opnieuw dé meest aangrijpende momenten Prachtige natuuropnamen. Wassenaarstraat 19a; l: paar regen pijpen. Harinck, Hogenbanweg 86b, Rotterdam; spaaltje, Knape, W. Frankelandsestraat 139;- 1. paar aa- mesh andschoenen, J. v.. Veren, Broersveld 13b; kindercelntuur,-M. Heiinemans, BJK.-Laan 291a; een duif, met ring, B. Hemers,. Tuinlaaa: 30a. SW-junioren naar Delft Op 28 augustus zullen vier junio- Op 23 augustus zullen vier .junior- elftallèn van SW een dagje naar Delft'gaan om daar deel te nemen aan een jeugdtoemooi van. dül. ROTTERDAM D. Harsma: Vandaag viert de heer D. Harsma het heuglijke feit dat hij veertig jaar werkzaam is bij de administratieve dienst van de Invoerrechten en Ac cijnzen. Daarvan heeft hij de laatste twintig jaar in Schiedam doorge bracht en wel ais assistent le klas op het Algemeen Handels Entrepot De jubilaris is vanmiddag om 12 uur gehuldigd op het kantoor van de Invoerrechten en Accijnzen aan de Grote Markt, waarbij hij waar derend werd toegesproken door de hoofdinspecteur van de dienst uit Rotterdam. - j Hem werd bij die gelegenheid van wege de dienst'het gebruikelyke ca deau onder couvert aangeboden;- Zijn, Schiedamse collega's nebben zich echter ook niet onbetuigd ge laten en.zijn met een mooi geschenk, «en lectuurbak, uit de bus gekomen. ïn de kring van familie en ken nissen is het jubileumfeest later ook nog opgewekt gevierd in de woning van de heer Harsma aan de Oost maasstraat 181 in Rotterdam. Te bevragen aan. het Hoofdbureau van Politiete Schiedam tussen 9- 12.30 uur en 2-6 uur; .rozenkrans, honkbalstick. Te bevragen toij.de vinders: akten, tas, J. Röling. Lekstraat, 80; licht, groene: autoped, M. Futselaar, Poor- tugaalsestraat 7to;poppen wagentje, A. v. d. Pas, Geert Reindersstraat 30 zadeldek, v. Heest, Maasdijk 116'a; kapjes voor een. kroonlamp, Hamer slag, Mussenbroelcstraat Ha; spaar bankboekje, L. A. Snikkers, v. Leeu- wenhoekstraat 32; fotostatief, met étui, Engering, Rembrandtiaan 76; zilveren leeuwtje. A. Noordijk, J. A. Alberdingh Thijmstraat 21a; zilveren ■broche, v, 't Hof, Lange Kerkstraat BSiju 2 koffer sleutels. Kronenberg, Parallelweg 192b; lipssleutel» m'et kettinkje, A. Noordijk, J. A. Alber-, dingb 'Thijmstraat 21a;lipssleutel. met kettinkje, G, Ducherine, Singel 132/8; 2 jongensjasjes, Bazuin, Hoog- sche regering gebouwd wordt, te wa- straat 13; regenkapje, de Regt, D. y. 1 ter worden gelaten. De maritieme" commissie van de Amerikaanse Senaat heeft^dMer üa- zen haar goedkeuring gehecht aan !fverko.p v»n der^ lib.rty-Kte- pen uit de „Mottenballenvloot De schepen zullen door de rege ring worden verkocht aan .de ?n* langs opgerichte America.i Shipping Inc.. die, zoals wij rgeds eerder be- richtten, belangen, vertegenwoordigd van Amerikaanse - mynondememerSt mijnwerkers-organisaties en -een paar spoorweg ondernemingen. Deze drie groepen: kwamen tot du im«a' tief omdat naar-hun meningbet- transport van kolen over de Atianu- sche Oceaan veel te duur was. Met de-dertig Liberty-schepen, die ue Anrerikaanse regering nu ter Be schikking heeft gesteld, zullen zij nu zelf kolen gaan vervoeren naar Europa. Op de schéepswérf van De. Haan en .Oeriemans teHeusden zal op woensdag 29, augustus het vracht-, en .passagiersschip „Brantas", .dat. daar in opdracht van de Indonesi-L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1