mmmm Loonregeling in Drankindustrie verbetering, maar niet ideaal Ahoy'-hal was vannacht een geurende bloementuin TOUR DE FRANCE FILM 1956 Zakenpand Gebrek aan kracht door onvoldoende organisatie HOUTMAN m ;e Formby op zn best 't Zit in de lucht" Toertocht Make-up van een corso is specialistenwerk ONZE SCHIEDAMSE LEZERS LEERLING STRAATMAKERS Uiteenzetting door A.B.C.-bestuiirder PIANO'S - ORGELS IN PASSAGE-THEATER DWS-handballers naar Amersfoort KERKDIENSTEN „Stad in boeien" Scliip en werf Gestolen bromfiets achtergelaten Vijf en dertig jaar bij de brandweer VAKANTIE- programma Burgerlijke Stand Excelsior '20 tegen Hermes-reserves OP WOENSDAG 22 AUGUSTUS Wereldkampioenschap voetbal ENTREE f 1.- OVERTREKKEN VAN STOELEN, CLUBS, BANKSTELLEN PLATE MEUBELSTOFFEERDERIJ aiCI.IU.rin.a Algemene ontheffing winkelsluiting Zaterdag 18 augustus 1956 ..Zu IS niet ideaal cn zeker voor verbetering vatbaar, maar zij Is het beste wat we hebben kunnen hereiken", zo omschreef de heer L. van Hat- tem. hoofdbestuurder van de Aïg. Bedrijfsgroepen Centrale (van bet N.VV.) de nieuwe loonregeling voor de Drankindustrfe die kortgeleden na lang durig en mneüyk onderhandelen door het college van rijksbemiddelaars Is goedgekeurd, tydens de gisteravond gehouden hueenkomst in het Volks gebouw voor leden van de A.B.C. en belangstellenden. Een regeling die nog niet van kracht is omdat publlkatie In het Staatsblad nog niet heeft plaats gehad; wanneer dit echter wel het geval zal zijn, zal de regeling gelden met terugwerkende kracht vanaf 2 april j.l. De uiteenzetting die de heer Van Hattem gaf over deze nieuwe rege ling was gebaseerd, (omdat het be sluit nog niet afgekondigd is) op eigen verzamelde gegevens; officieu ze cijfers dus, die echter hoogstens in onbelangrijke onderdelen zullen verschillen met de officiële. HU gaf hierbij een kort overzicht over de moeizame besprekingen, die gevoerd zijn om'tot dit resultaat te komen. Hoe er aanvankelijk overeen stemming was bereikt tussen werk gevers en de erkende vakbonden, maar hoe het centraal sociaal werk geversverbond, toen. de algemene loonsverhoging van 6%af kwam, plotseling de besprekingen hebben afgekapt met de mededeling „6% en geen cent meer", maar ook hoe de werkgevers weer even plotseling zijn bijgedraaid, zodat uiteindelijk toch een overeenstemming bereikt kon worden. De A.B.C. heeft niet geheel verkre gen wat zy gewenst heeft, zij heeft met minder genoegen moeten nemen, maar wat bereikt is, Is het beste wat verkregen kon worden. En in alle opzichten Is een duidelijke verbete ring gekomen. De wijzigingen De regeling zoals die door het col lege van rijksbemiddelaars is goed gekeurd, wijkt enigszins af van wat destijds met de werkgevers was over eengekomen (en zoals indertijd door ons uitvoerig is gepubliceerd). - Wat de löonswijziging betreft zyn de meisjes en vrouwen het meest vooruit gegaan, voor de verschillen de klassen variërend van 18 tot 45,6%. Maar deze' groep is dan ook in betaling steeds het meest achter- febleven. Bij de jeugd-salarissen is et voordeel de meer geleidelijke overgang naar de volwassenen-sala rissen. Bij de mannen is de invoering van een nieuwe klasse van geoefen- den met 3 jaar practijk van belang; de loonsverhoging varieert naar de klassen van 4,5 tot 10,3%. Wat de arbeids-voonvaarden be treft, hiér is de vakantie gebracht van 12 op 15 dagen, terwijl een: rege ling is opgenomen voor een vakan tie-toeslag van 2% en een verplichte extra-uit keuring van 2%. In de rege ling is een minimum-aanvullmgsre- geling bij ziekte en ongeval opge nomen (van belang voor de kleinste- bedrijven, want bij de meeste bedrij ven bestaat deze al) waarbij maar een wachtdag geldt. De kortverzulm- re^eling^is^verbeterd, evenals de ré- j de drie-ploegendienst. De bovenomschreven verbetering geldt voor de Drank-industrie, Voor de bedryjsproep voor de Bierhondei en de nttnercniuïater-industrie is in. nop belangrijker mate een uooruit- panp verkrepen, door de overgang van de vroegere voorwaarden op de. se nieuwe regeling voor de Drank industrie. De heer Van Hattem legde er voorts de nadruk op dat als deze algemene landelijke regeling van kracht zal zijn geworden, de A.B.C. de taak krijgt om per onderneming na te gaan, hoe de verbeteringen ingevoerd of aangepast zullen moeten worden. Ook voor de oververdienste zal nog een regeling getroffen moeten wor den, waarvoor de toestemming van het college van rijksbemiddelaars vereist.is. Voorts wees de heer Van Hattem en na hem ook een andere hoofdbe stuurder dé heer Van Staveren er op, dat de onderhandelingen zo moeilijk waren verlopen, omdat de erkende vakbonden zo weinip steun hadden pekreperi van de arbeiders in de Drankindustrie. Deze zijn name lijk nog slecht georganiseerd. Beide heren deden dan ook een dringend beroep op de zeer talryk aanwezige leden en belangstellenden om zich hecht aaneen te sluiten en toetre ding tot de vakbond te propageren. (Advertentie ''LM.) Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Om ons in deze kille nare zomerdagen te amuseren is George Formby weer eens voor een keer „in de lucht" gekomen met een van z'n eerste rol prenten, die tevens een van-zyn best-geslaagde films ij. Zijn banjo viert hierin nog triomfen en dit instrument is een van zijn sterkste zijden om het publiek te amuséren. Deze aardige film zal het dan ook wel doen schat ten wij. Voor fietsen en brommers Zaterdag 25 augustus organiseert het Vendel Schiedam van de Oranje Garde in het kader der Schiedamse Vakantiefecsten voor de derde maal toertochten voor fietsers en brom mers. De te- rijden afstanden bedragen voor jongens en mensjes beneden de zestien jaar 30 km. Voor oudere fiet sers is de afstand van het parcours 60 km terwijl de brommers een 90 km lang traject 'te rijden krijgen! De tocht zal langs de mooiste plek jes van Oostelijk Zuid-Holland voe ren. Tijdens de tocht dienen bekende, en geheime controles te worden, aan gedaan alsook verschillende opdracht- ten .uitgevoerd.. Niet de snelheid zal dus doorslaggevend zijn, doch wel de juistheid waarmede het parcours uit gereden wordt y: Iedere deelnemer zal na het beëin digen van de tocht een fraaie herin- nerïngsmedaiHe ontvangen terwijl voor iedere tocht extra prijzen be schikbaar zijn'1 gesteld. Het geheel be looft weer een zeer aantrekkelijke en sportieve vakantiebesteding te wor den, Aanmeldingen voor de tochten kunnen plaatsvinden op het V/V.V. bureau, in de Plantage te Schiedam. Ook aan de start welke plaats 2al vinden in het Beursgebouw aan de Lange Haven op zaterdag 25 augustus bestaat gelegenheid tot inschrijven. De starttijd is te 15.00 uur precies. De startbureai» zijn. tot een half uur na de.starttijd geopend. De Schiedamse handbalvereniging DAV-S. zal, nu het seizoen weer ge opend is morgen deelnemen aan het handbaïtoeraooi, dat door -de hand balvereniging- Amersfoort' is' uitge schreven. Twee dames- en, twee he ren-elftallen maken hiervoor de tocht naar Amersfoort. Verder is D.W.S. van plan om met een dames- en een herenteam deel te nemen aan het junioren-toernooi dat op 2 september door de vereniging Eindhoven is uitgeschreven en waar aan ook Duitse clubs zullen deelne men. Ned Herv. jtm. Grote kerk: 10 uur, dr. 'R. Franken» "Leiden» en 17 uur. dï. C: W. Kwant 's-Gravenhage)Nieuwe kerk: 10 uur ds. L. van. Harüngsveld (Maassluis) en 17 uur. ds. J. v. d. Sar (Pernis). Westerkerk: 9 en 10.30 uur. ds. H. W. Hemmes. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur, ds. O. S. Cazemler (Dalfsen) en 19 •uur ds-.G. W. Kwant ('s-Gravenzandel. Kethei: 10 en 19 uur, ds. P. J. de Bruija. v- Geref. kerk. Oosterkerkj. 10 uur, ds. G. J. Brinkman en 17 uur, ds. J- 3. Eltsema (Rjjsoord). Plantagekerk: 0.30 uur. ds. J, j. Hltsema en 16.30 uur. ds; G. Brinkman. Julianakerk: 10 uur, ds. W. Wiersinga (Bleiswijk) en 17 uur, ds. W. A. Krijger. Kethelr 9-30 uur. ds. W. A, Krüger en H-30 uur» .ds;. W. Wiersin ga. v -• Zieken dienst Bemeente-slekenliTilsj f dir. ds. W. A, Krijger. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur. ds. B, Eüsinga (Barrje- veld). Westerkerk: 1T uur. ds.~\ A. J. Kret (Krimpen a.di'IJsel). Ned, Prot. Bond. Westvest. 92: 10,30 uur, mevr. dr. A. MankesZernike (Rotterdam).-- 4 v"j l Bvaug. Luth. kerki 10 uur, ds. W. F. Jense (Apeldoorn), - Oud-kath. kerk. Dam 28: g uur Hoog- .- Chr-Geref. kerk. Kerkgebouw W«- Tande/BJC-laani 10 en 17 uur, da; a. Zwiep. -Chr. Geref. gemeente/V^ïS|«boUw delkocp- Tuinlaan: 10 en 16 uur, ds. M. Mid- Oud-geref. kerk. Jeugdhuis Lange Ha ven. .87lO «v.17, uur, d«; P.-Luytjes. Baptlaten-gemeente. Kapel LAnga Ha- ven 59: 10-en 19 uur. ds. J. "Segaar. Leger des Ueils. Lange Haven 27: be- vordering en: uitzending heer: Goossetl van den Hoek: 10 uur, hriligingsiamem komst en. 19.30 uur,: verloesingssa.men- komst. Gerrlt Verboonatraat: 6.30 uur,: openluehtbljeenkomst olv. majoor en mevrouw j. H. DrentJe. George's grootste ambitie is om bij 5 luchtmacht te komen. Bob, de verloofde van zijn zuster, is ordon nans bij dit onderdeel. Wanneer deze met verlof thuis komt, heeft hij maar één wens; zo vlugmogelijk zijn militaire kleding voor zijn burger pakje te verwisselen. Als Bob weg is trekt George zijn uniform aan cm te zien hoe het hem staat.. In een van de zakken vindt hij een brief, die Bob had moeten bezorgen. Om Bob geen moeilijkheden te bezorgen, besluit George de brief zelf weg te brengen. Luchtvaartautoriteiten bespreken de test van een nieuwe machine met de commandant van het Glenbridge- vliegveld. George is wel wat over rompeld door de avonturen waarin hij verwikkeld raakt, doch ondanks dat, toch-ook wel trots over de eer die hem te beurt valt de comman dant, wiens auto defect is, nasr Glea- bridge te brehgen. Daar ontmoet hij Peggy, de doch ter van de sergeant-majoor, die in de kantine werkzaam is. Hij vértelt haar dat hij de ordonnans is doch Peggy is niet erg onder de indruk. Avonds in de kantine zingt In Monopolie: Deze film „Man with the gun" of „Stad in boeien" is een onvervalste western, die: gespeend is van de meer moderne entourage van deze cowboy-films, n.l. de zingende of musicerende held. Het is de geschiedenis van een „town tamer", een man -dus, die er een. levensonderhoud van maakt om steden in het malse -westen, waar de wet niet meer geldt, met harde hand terug te brengen" tot de orde. En Robert Mitchum doet het inderdaad met een 'behoorlijk harde hand.'En een losse revolver. De gemene man nen sneuvelen dan ook bij bosjes in deze rolprent, terwijl. Robert er geen been in aet om de „saloon" waar zijn. ex-vrouw het verkeerde pad bewandeld, in de brand te steken. Hetgeen dan weer aanleiding is tot het laatste gevecht met de hoofd boef. Er komen natuurlijk ook een aantal niet overdadig geklede jonge dames in voor, maar dat blijft wel bijzaak in de vechtfilm. Voor liefhebbers van de eenvou dige heldenromantiek van het Wes ten, dus wel'een film waar ze het hart aan kunnen ophalen.- Speciale vermelding verdient overigens wel de achtergrondmuziek van Alex North. Voor de tentoonstelling Schip én Werf in het Stedelijk Museum be staat grote belangstelling, de drïedui- zendste bezoeker is reeds geboekt. Vooral onder de jongeren is veel in teresse voor het nieuwe gedeelte;roet de vele toestellen en apparaten die in werking te zien zijn. Thans is op het Marine-gedeelte zowel Js middags als 's avonds een on derofficier der Koninklijke Marine aanwezig om volledige uitleg te ga ven over. alles wat hier is geëxpo seerd. De film van de N.V, Stoomvaart Maatschappij Nederland over een reis met de Johan van Qldenbarnevelt naar. Australië zal op woensdagavond 29 augustus om 20.30 uur nog. eens worden vertoond. George een van z'n liedjes en dat maakt wel indruk op haar. De sol daten vinden bet prachtig en vragen om meer. En dan zingt George het anti sergeant-majoor lied. Men be schuldigt hem van insubordinatie en hij wordt gedsvongen de nacht op het vliegveld door. te brengen. Als George de volgende morgen, wil vertrekken houdt de sergeant majoor hem tegen; hij moet aan de training deelnemen. Luchtvaartautoriteiten komen het vliegveld bezoeken om de test van de nieuwe machine bij te wonen. Tijdens de parade weert George zich dapper. Doch dan komt hij van aan gezicht tot aangezicht te staan met Bob. Deze is razend over de poets die George hem gebakken heeft. George tracht te ontvluchten, doch krijgt bevel in de cockpit van de nieuwe machine plaats te nemen om. de motor aan te slaan. .Een verkeer de handgreep en George gaat, voor dat hij er erg in heeft, de lucht in. En dan verschijnt de echte piloot ten tonele. In allerijl geeft men George via de radio instructies en hij weet de machine veilig aan de grond te zetten. Hij wordt omhelsd (door Peggy) gearresteerd, vrijgelaten en gefelici teerd en mag ten slotte tot zijn grote vreugde toetreden tot de R-A.F. Mej. H. "W. uit de Aleidastraat had opgemerkt, dat er sinds 1 augustus voor haar deur een groene Solex bromfiets stond, waar niemand meer naar omkeek. Zij waarschuwde de politie die het rijwiel weghaalde. Na' onderzoek is gebleken, dat de Solex in Vlaardingen is gestolen. De eige naar heeft zijn bromfiets weer onbe schadigd teruggekregen. Alleen zat er. geen benzine meer in de tank. Junior-klassekeuring Op' dinsdag 4 september zullen de heren M. van. Dijk en K. Beyer in. het schoolgebouw Singel 5 de junior- klassekeuringen- verrichten voor de. KNVB. Adspirant-voetballers dienen dan om zeven uur'met hun documen- tenbewijs van goedkeuring van het medisch sportkeuringsbureau en ook een identiteitsbewijs, waarvoor het trouwboekje van de ouders kan gel den, onder de hoede van een jumor- leider van'hun nieuwe club aanwe zig te zijtu Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: W. H. F. Meijer, Swamroerdamstngel 43, tel. 69690; A. Q. C. Klomp, Juliana van Stolbergstraat 3, tel. 69952 en. Ormel jr. Schoolstraat 5,'tel: 64244. Geopend1 is apotheek van Westen dorp, Singel 81; die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst: van Wes- tendorp. Singel 81. Beller by ongeval; G.G. en G.D., Tmaiaan 80. telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur- Zondags gesloten, Ü.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (beha)ve donderdaggen zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten, iiadeluk Museum; Expositie eigen werk. Tentoonstelling „Schip en Werf", geopend dagelijks van 1 tot 5 en van 7 tot 10.30 uur; 'S.zondags van 1 tot 5 uur. Juüanapark, 7.30 tot 12 uur: Flora- tia 1956. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur; 't Zit in de lucht". Monopole, 3,. 5, 7 en 9 uur: „Stad in boeien". RUTTEKIJAIVI M. Ch. Maliepaard: Maandag zal de heer M. Ch. Ma liepaar tj uit ds Meubelstraat 25b, het feit vieren dat hij 35 jaar ge leden bij de brandweer kwam. In 1932 werd hij spuitmeester van dg vroegere bluseenheid tien; later kwam hij bij bluskring 18. Tegen woordig is hij onderbrandmeester van. bluseenheid 132. Maandagavond zal er een huldiging plaats vinden in de bewaarplaats van de vroegere bluseenheid aa 18 aan de Goudse Rijweg. 2 Maandag 20 augustus Maandag.20 augustus 9 en 11 uur: Luxor. Kruiskade 30: Film „Drie jongens en een hond". 10 uur: speeltuin „St. Willibrordus", Jagthuisstraat; A'dams Jeugdto neel „Loran". 10 uur: jeugdgebouw „De Magneet", IJsselmon.de: jeugdcabaret "Wil liams, 10 uur: speeltuin Hillegersberg/Ter- bregge. Molenlaan: poppenkast Wil Batavier. 2 uur; Patronaatsgebouw, Hammer- straat: jeugdcabaret Willams. 2 uur: speeltuin: „Ons Buiten", Van N.ellu^eg: jeugdtoneel Loran. 2 uur:speeltuin „Tuinstad Schie- broek",. Lindesingel: poppenkast Wil Batavier. (Van een onzer verslaggevers) Een hartgrondige wens vervulde vannacht enkele honderden mensen in de Ahoy-hal. „Laat het morgenmiddag toch alstje. blieft behoorlijk weer zijn!" dachten ze, terwijl hun ervaren handen ontelbare bloemen afbraken, in mos prikten en schik ten. De nachtelijke -Ahoy'-bedrijvigheid gold de laatste voor bereiding voor het grote bloemencorso. En bij dat festijn kan het weer.of alles bederven, óf alles goedmaken. Wie in de loop van de nacht grote hal binnenkwam, haalde eens diep adem, en zei: „Mmmmm! Wat ruikt het hier- lekker!" Hoe kon het anders; in die uitgestrekte tijde lijke kas geurden op dat moment tienduizenden bloemen. „Hoeveel zouden 't er bij elkaar zijn?" vroegen we aan een van de arrangeurs. Zijn vluchtige reken sommetje kwam uit. op tachtigdui zend stuks. Dertigduizend op de personenauto's en vijftigduizend op de praalwagens. Maar 't kunnen er ook tienduizend meer zijn. geweest De „make-üp" van een corso wagen is niet ieders werk, Spe cialisten trekken tegenwoordig van stad naar stad, óm overal de prachtigste rijdende boeketten samen te stellen. Maanden tevoren zetten ontwerpers pp papier hoe het moet worden. Andere specia listen, de binders, toveren dan „Hinde?*" H. pijksma mü Aals meer heeft Vannacht Honderden bloemen aan ijzerdraadjes geprikt om ze daarna op hun plaats te kunnen steken. Volgende week gaat hij naar 't corso r?v Mechelen. Geboren: Martina J., d. v. M. Schwagermann en D. J. de Jager; Henriëtte C„ d. v. P. de Keysér en E. J. Meijer; Gijsberta, d. v. W. Graafland en C. Verknde; Robert, z. v. J. C. L. Bedeaux en N; M. Blelk- sloot. Overleden; A, Roza, 52 jr. naar de boeiende Maandagavond om kwart voor zeven speelt op het terrein aan de Oude Dijk het eerste elftal van Ex celsior *20 een oefenwedstrijd tegen Hermes-DVS. 2. Ter hoogte van „De -VijfsTui- zen" geraakte een met paard be spannen wagen van de Schiedamse- dijk. De vrouw van de bestuurder, de 71-jarige M. R.-R; uit Schiedam, viel van de bok en. moe&t met rug klachten naar de Noletstiehting worden overgebracht. De wagen liep geen schade op- GEMEENTE SCHIEDAM 's avonds 8 uur, gebouw IRENE, Nieuwe Haven, Schiedam. Een prachtige film van het gigantisch wieier-. gebeuren „de Tour de France 1956". Vooraf de zeer interessante film GEEN SPORTLIEFHEBBER MAG DEZE 2 GROOTSE SPORTFILMS MISSEN!!: Slechts één voorstelling (810.30 uur) Kaarten verkrijgbaar-van heden af: „De Schiedammer" (Parool), Lange. Haven 103; Sigarenmagazijn Allard, Broersveld.' Zie Wagtmans en Voorting in. de Gele Trui! e Hoe het wielerleger monsieur Goddet voor de grootste verras singen stelde Voor Pellenaars-als ploegleider de'laatste Tour Enorme wilskracht van de'reuzen op de weg, de triomfators in de Alpen Beleef opnieuw de meest aangrijpende momenten Prachtige natuuropnamen tenslotte het resultaat te voor schijn. Toveren, inderdaad! Met verba zing hebben we vannacht staan kijken naar de verbluffende vaar digheid, waarmee deze mensen de losse bloemen tot een geheel weten te schikken. Mos, in grote pakken aangevoerd uit afgelegen gebieden van ons land, speelt bij de „aan.- kleding" van het corso een grote rol. De overdadige bloemenpracht kan namelijk maar' niet zonder meer op de auto's worden gebon- den. Berst schuimrubber om de lak met te beschadigen, daarna een dot vochtig mos en dan pas de bloe men. En alles zó vakkundig uitge balanceerd dat 'het vanavond om zeven uur nog net 20 mooi zit als vannacht in de AhoyMial. Beste vant beste Het overgrote deel van het kleu rige versieringsmateriaalbestond uit anjers .en gladiolen. Maar ook andere bloemen: dahlia's, lelies, ro zen, werden verwerkt. Denk 'niet dat voor zo'n corso tweede-klas waar zou worden gebruikt. Integen deel: het beste van het beste is vaak nauwelijks goed genoeg. Maar dan blijven de bloemen ook goed; zo goed dat er vandaag bij zijn die vorige week ook al werden ge bruikt voor het Haagse :'oorso. Bij de .„officials", die vannacht temidden van de bloemisten, in de Ahoy'-hal waren, was ook.'de heer C. Baksteen. Nalüürlijk was hij er. We kunnen ons geen Rot terdams corso indenken zonder deze onvermoeibare organisator. ,,'t Is de acht en twintigste keer", vertelde hij ons vannacht. „En wat een verschil met dat eerste bloe mencorso, in 1921! kaar -zat: auto's, motorfietsen, fiet sen; alles reed mee. Een jaar of .wat .later, toen Rot terdam al enige corso-ervaring had gekregen, is' er eens een optocht van 18B wagens geweest. Maar die droegen allemaal tezamen nog niet zoveel bloemen als nu ééri. van de njuitgedoste praalwagens. Praalwagens komen er overigens steeds meer. Dat drukt hét tempo waarin de stoet kan rijden,, maar hun aanwezigheid maakt de colon ne steeds luisterrijker. Een van de praalwagens maakt dit jaar op bescheiden wijze pro paganda voor het Sanatorium „Da- vos". Het bijzondere ervan is dat de wagen ter beschikking werd ge steld door de Coöperatieve West- landse SnUbloemenveiling. Een idea dat navolging verdient: Toen feestrit Toen noemden we t een feestrit; een corso had tot die bewuste Ko ninginnedag nog nooit iemand in Nederland gezien". De heer Bak steen moest glimlachen toen hij vertelde hos die eerste stoet in el- Organisator CBaksteen in de bloemetjes. nieuwste stalen, prijsopgaaf vooruit Heden 1 week :of tien dagen. GROTE MARKT 19—21 SCHIEDAM Fabriek: SCHIE 15—17 TEL. 67762 By de dienst van Gemeentewerken te Schiedam bestaat de gelegenheid tot plaatsing van;- in de leeftijd van. 14—16 jaar. De straatmakersopleiding geschiedt bij de dienst volgens het leerling-stelsel van de stichting bevordering wegen-' bouw. - Loon: 14 jaar 12,—15 jaar: 14.88 en 16 jaar: f 19.20 p.w. Na het behalen van het diploma vakbekwaam straat maker bedraagt het loon 22 jaar: 58,08 en 23 jaar: 68,64 per week tot 'f 74.88 op 27-jarige leeftijd. Bovendien tariefloon tot maximaal 30%, Persoonlijke aanmelding óp de. straatmakerswerf aan-da Hoofdstraat, elke werkdag van 1112 uur. TE HUUR of TE KOOP GEVRAAGD MET WONING IN CENTRUM Brieven onder no. 5510 aan bureau van dit blad eA ("OFFICIEEL NIEUWS-] Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare ken nis, dat zij voor de werkdagen van de van 23 augustus tot en met 1 sep tember 1956 te houden Vakantieweek 1955 een algemeen geldende onthef fing hebben verleend van de bepa lingen'betreffende de winkelsluiting, in dier voege, dat de winkels op die dagen tot middernacht geopend mo gen zijn, met bepaling, dat door het personeel geen overwerk mag wor den verricht. Gistermiddag is de „laatste handgelegd aan de verbetertng van de Koemarktbmg. Want de twee slagbomen zijn aangebracht, aan de zuid zijde van de brug, die het verkeer zullen tegenhouden wanneer de brug omhoog wordt gehaald. In vergelijk met de hekken dte vroeger gebruikt werden, betekenen ze een belangrijke verbeteringMet een grote kraan- traflen werden de tuiee in Krimpen a/d-IJsel vervaardigde stalen stweken,. waarin later nog de eigenlijke bomen geplaatst worden, aangevoerd. Het verkeer werd daarvoor tijdelijk omgelegd. Te koop aangek. Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen. Hoogstraat 62, te lefoon 65783. Reparaties on der garantie. Betaling in overleg- Te huur aangeb. Voor uw feesten geen stoelen lenen bij de buren maar bij ons kunt u ze huren. H. J. Stentler, stoffeerderij, meu belmakerij annex reparation, IV. Frankeiandsestraat 79, te- lefoon 69974. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, gede monteerd, gemonteerd met bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbe schermer 37.50. Frans Waltman, Rotterdam» sedjjk 240. telefoon 68948. Fotografie Voor pasfoto's naar K* van Vuuren, Hoogstraat 109. tele foon 68720. In spoedgeval des gewenst in 1 uur klaar. Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K. y.Vuu ren. Hoogstraat 106. Permanent Ware Hélène Permanent met toe stel, het beste wat er is, com pleet 5.—; stroomloos 7.50. Op vertoon van deze adver tentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène' Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Lessen Voor acooterles naar Autorij school H. P. Take. Jan Soniéstraat 4, Rotterdam, telefoon 36777. Erk, B.E.A, Autorijschool „Centrum", 10 rijlessen a 47.50, per les f 5— Les met Ford Taunus. Halen en.bren- gen gratis. Gebouw „Sursunt Corda", Nieuwstraat 12. Tel. 64356. ;s: Diversen Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twe» jaar garantie. O. van Loenen, Dam 4143, telefoon 66102. Showroom: Vlaardingerstr. 8. - op in lood. „Aa-Ve"_ Glas-Jn- loodbedrljf, "West Franke iandsestraat 16, tel. 66280. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap-of kantelbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoopste adres DUK, Groenendal la (Broers*. veldpad), telefoon 67028 (na 6 uur telefoon 66739). Ledi kanten, matrassen, opklap- bedden, hutledikanten, kam- peerbedden enz. Kom eens praten. Van loenea voor Verf. De zaak met de vakkundig voorlichting. Dam 41 telefoon 661M.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1