DE FRANCE 1 In memoriam mej. Bok Aantal tb.c.-gevallen sterk en Moet U eens horen! 3 ONZE SCHIEDAMSE LEZERS Twee kapelaans gaan heen De Terrein-knechts Supertanker voor Wilton EEN BRIL Actief in het behartigen van de en van anderen /(V MOmPOLE: ..Het commando des doods" cmtimwMM schiedam OFFICIEEL MIËÜWS^ Miniatuur trein Hengel-coneours Jaarverslag t.b.c.-vereniging ïIDYS 2Excelsior werd 31 Internationale belangstelling voor „Schip en Werf' OP WOENSDAG 22 AUGUSTUS Wereldkampioenschap voetbal ENTREE f 1- Drie jonge Duitsers per fiets naar Olympische Spelen Voor lighallen geen emplooi.. Duivensport Wie heeft iets verloren Bromfietser botste op motorrijder Automobilist reed fietser aan V.L.N. zorgt weer voor nasi-goreng Burgerlijke Stand Amerikanen met gestolen auto over de kop Dr. Stutterheim hoogleraar të Leiden Deense zeeman liep onder invloed tegen locomotief op Bomen Binnenwèg worden gerooid Brand door vonken in kaneelmolen SCHIEDAM DANSLESSEN DANSSCHOOL SITTON BEKWAME TIMMERLIEDEN MACHINALE HOUTBEWERKER (Zager) Scptetstb&r SECRETARESSE MIDDENSTANDS CURSUS KOERIERSTERS Dinsdag 21 augustus 1956 MEJ S. C. Bok, de eerste directrice van de Openbare Leeszaal en tsionothcek aer gemeente Schiedam is een markante persoonlijkheid ut once start heengegaan. Niet alleen een voortreffelijk ambtenares die gedurende 32 jaar onafgebroken en met grote bekwaamheid deze gemeente- ly^e instelling heeft geleidmaar ook een vrouw met een groot hart wier oeiangstelUng en actieve dadendreng naar vele onderwerpen van het maatschappelijke leven werd getrokken. In 1885 te Bussum geboren werd zij opgeleid voor het onderwijs op de kweekschoolin Arnhem. Liter studeerde zij voor haar acte Frans om in 1911 in Groningen haar mid delbare acte in die taal te halen. Maar haar hart trok in ander rich ting dan het onderwijs- Daarom werd zij assinstente aan de openbare leeszaal te Delft, om op 1 juni 2919 de benoeming te aanvaarden als di rectrice van de gemeentelijke lees zaal en bibliotheek, die toen ge opend moest worden in het voorma lige Volkshuis. Maar de liefde voor het kind. die al tot uiting kwam bij haar keus om bij het onderwijs te komen, is haar ook later, in de andere werkkring, bijgebleven. Het feit, dat zij een ac tief bestuurslid was van de vereni ging voor Volks-cnderwijs in Schie dam getuigt hiervan. En in misschien nog sterkere mate haar onvermoei de werken voor de Zwakzinnigen zorg. waarvan zij tot zeventig-jarige leeftijd nog de actieve secretaresse was. Actief, want het aanvaarden van een functie zonder de gehele persoonlijkheid daarbij in te zetten, was niets voor haar. De pupillen van de twee instellin gen voor zwakzinnige kinderen in onze stad konden altijd op haar medeleven rekenen, zij kende ze dan ook allen bij naam en toenaam zoals de kinderen haar zo goed ken den en waardeerden. Ook in haar eigenlijke werk in de bibliotheek en leeszaal had zij steeds een open oog voor de belangen van de jeugd. Zij heeft er naar ge streefd om de kinderen een eigen leesgeleeenheid met boeken te geven. Dit lukte al in het bibliotheekge bouw aan dc Lange Haven en het Een aftands oorlogsscheepje van Amerikaanse herkomst en een paar reserve-officieren van de Britse ma rine vervullen de hoofdrollen in „Het commando des doods", een al £e pa thetische naam voor een sympathie ke film. op leeftijd. Het verhaal speelt zich af in 1940, toen de Ver enigde Staten de vloot van het op z'n eentje dóórvechtende Brittannië een aantal oude roartutpen schonk, die inderhaast werden bemand met kerels die misschien nooit de zee on der hun voeten hadden voelen dei nen. Maar in. de harde realiteit van het convooi-varen leren ..het gegeven paard" en zijn bemanning onder be- vel van de eerst wat schutterige .doch onverzettelijke kapitein, spoe dig hun bijdrage te leveren in dc strijd op zee. Sympathiek is de film omdat regisseur Compton Bennett elke schijn van quasi-heldendom heeft vermeden: typisch Engelse zelfspot veroorzaakt juist een tegen overgesteld effect waardoor de do cumentaire gedeelten soms zelfs even een episch karakter kregen. De vol voering van do laatste opdracht door de mannen van „het gegeven paard", een raid op de Franse kust. is mis schien wat naïef weergegeven, maar zelfs de beste filmers aan de wal konden in 1940 ook nog niet weten hoe cr in onze laatste oorlog eigen lijk wel zou worden gevochten. Tre vor Howard geeft een van begin af aan overtuigende vertolking van de rol van de kapitein; Joan Rice speelt een van de schaarse vrouwenfiguren op de achtergrond van deze niet erg opwït.dende. maar wel zeer mense lijke geschiedenis. moet haar een grote genoegdoening zijn geweest dat deze jeugd-afdoling zo voorspoedig groeide dat later naar een eigen- woning in de Westmolen straat -verhuisd moest worden. Deze verhuizing had plaats na 'haar pen sionering. maar mej. Bok bleef ook daarna, tot in januari van dit jaar, toen zij ziekelijk werd, de kinder leeszaal bezoeken en de kinderen helpen bij het uitzoeken van het goede boek voor .hen. Daarnaast mag gememoreerd wor den. het werk van mej- Bok voor de Volksbond tegen Drankmisbruik en in het Algemeen Nederlands Verbond voor 't versterken van de culturele bandentussen de Nederlands spre kende volken. Wat haar eigenlijke functie als bibliothecaresse en directrice betreft, kan gezegd dat mei. Bok de grondvestster'is geweest van de hui dige leeszaal en bibliotheek. Toen zij in 1919 in het Volkshuis kwam. was er niet veel te vinden. Bijgestaan al leen door een boekbinder is zij ener giek aan het werk gegaan en in 1920 v/as er al een aardige boekerij, waar een assistente en drie volon tairs volop werk konden, vinden. Bij haar pensionering op 1 januari 1951 was de staf uitgebreid tot 17 le den: een teken dat de leeszaal en bibliotheek wel -. de belangstelling heeft weten te'verwerven van de burgerij.- Honderden, jeugdige volontairs, in het bibliotheekwezen heeft zij ge holpen op het niet zo makkelijke pad naar het bibliothecaresseschap, zij heeft met vreugde gewerkt aan de opleiding van deze jonge men sen en de leden van het huidige per soneel, die haar hebben gekend, den ken met dankbaarheid aan de vele goede raad die "zij van mej. Bok moohten ontvangen. Met haai- heengaan is dan ook een grote leemte ontstaan in de har ten van de vele vrienden en., ken nissen die zij had. VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst: van Wes tendorp, Singel 81. Beller PO ongeval: G.G en G.D.. Tumlaan 80 telefoon 89290 Folitie-alarnmummer: 64666. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven geopend L iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond- (behalve woens dags en zaterdags) 'van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesJotem K.K.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. [ede- re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Tentoonstelling „Schip'en Werf", geopend dagelijks van 1 tot. 5 en van 7 tot 20.30 uur; 's zondags van-1 tot 5 uur.' Juilanapark, 7.30 tot 12 uur: Flora- lia 1956. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: ,,'t Zit in de lucht". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Het com mando des Doods". Het echtpaar B. Westerholt— Henderiks zal op woensdag 22 au gustus het heugelijke feit herden ken dat het vijftig jaar geleden in het huwelijk trad. Het gouden bruidspaar woontaan de Philips v. Bourgondiëstraat 30B. Dif is_ het toekomstige zusters huis bü de dr. Nol et-stichting, ge legen aan de Juliana van Siol- berglaan, dat de voltooiing nadert. Men is thans bezig met de interne afwerking en te verwachten is dat het zusterhuis, in december in ge bruik genomen kan worden. Burgemeester en Wethouders van Schiedam bréngen ter openbare ken nis. dat bij hun beschikking van 16 augustus 1956 aan de Schiedamse Gemeenschap tb.v, het. doen rijden van een mimatuurtrein vergunning ingevolge art. -39 der Wet Autover voer. Personen is verleend, waarbij toepassing is gegeven aan-, art 39 bis dier Wet,- door tebepalen, dat deze vergunning met ingang van, 23 augustus in werking zal treden. De Schiedamse hengelaars-ver eniging „Swarttouw's Vrienden" hield zondag het jaarlijkse, con cours. Hoewel het weer niet best was, bestond er grote aiiimo. De uitslagen zijn: 1ste prijs N. "W. ..- v, d. Vlies ,1270 gram; 2 D. Kouwen- hoven, 1120'; gram; 3 P. G. Backer, 1085 gram; 4 R. Wyzenbroek, 1035 gram; 5 J. Brouwer jr., 1010 gram; 6 Q- M. Bonefaas, 990 gram; 7 J. Brouwer sr., 845 gram; 8 J. Bok- kem, 820 gram; 9 P. Klein, 490 gram; 10 J. Klomp, 290 gram. Voor een extra prijs voor de grootste baars en voorn kwamen in aanmerking de heren D, Kouwen- hoven cn J. Brouwer jr. Harinpvangstberichlen Vangstberichten uit zee van gisteren: VL "0 12 kantjes: VL 203 17 (nog 10 netten): VL 2flS 9: VL 207 30: VL 216 85 (40); VL 86 6: VL 114 25; VL 115 34; VL 190 23; VL 196 70 701VL 197 34. VL 199 60, VL 7J 17; VL 83 40: VL 166 34; VL 14 10; VL 56 8; VL 84 60; VL 112 40: VL 132 2. Binnen: trawl VL 97. G. van Roon, 35 last, VL 250 kisten verse harin* en 30 kisten verse vts; drijfnet VL 208. P. v. d. Zwan. 2t last; VL 172 C. Poot 35 Jast; VL 206 Jas. Haasnoot, 29; VL 29. D. van Haren 32. Vertrokken: VL 61. L. A. Verbaan. Marktnoterins van heden: Trawma rine groen f 75.1076.80; vleet haring i -ft—fS. In genoegelijke stemming Op het zuidelijkste terrein van Excelsior '20 kwam maandagavond een zomerse vakantiestemming met volle teugen aan haar trekken. Op de in perfecte conditie verkerende grasmat gaven Hermes-DVS 2 en Excelsior '2G elkaar niet veel toe. Het ontbreken van enig krachtsver schil was evenwel in hoofdzaak tc wijten aan het feit dat het. accent in deze oefenwedstrijd meer viel op ontspanning dan inspanning. Dat 't eindresultaat 31 voor de biauw- wrïtten werd en dat de HDVS-ers alle doelpunten scoorden, met een eerlijke verdeling twee vóór en twee na de rust, was voor de genoeglijke belevenis minder belangrijk. Ook het publiek trouwe HDVS- aanhang, grote groep Excelsior-sup porters en veel „neutralen", die in deze voetbaiioze periode met goed weer een aardig partijtje voetbal wilden zien bekeek deze ontmoe ting op die manier. De bewoners van de demissionaire Damlaan maakten al vroeg twee zeker houd bare doelpunten, na de rust ver grootten zij hun voorsprong tot 3—0 en aan het slot gaven ze een tegert- pimt cadeau omdat een eveneens houdbare terugspeelbal verkeerd werd beoordeeld. (3—1). De tentoonstelling „Schip cn Werf" die door de Schiedamse Ge meenschap thans in het Stedelijk Museum., wordt gehouden.' trekt, niet alleen vele bezoekers en bezoek sters uit eigen stad, maar ook uit Rotterdam en andere plaatsen* Bui tenlanders, weten eveneens de weg naar deze tentoonstelling te vinden. Tot heden werden onder de 4000 bezoekers o.a. opgemerkt: Amerika nen Engelsen, Fransen, Italianen, Spanjaarden, Zweden, Denen en Duitsers. Hun opinie over deze expositie is unaniem zeer lovend: Een Ame rikaanse bezoeker.verklaardezijn komst met: „Een landgenoot in'mijn hotel vertelde me er- over en zei, dat ik er beslist heen moest gaan". Zijn opinie over de tentoonstel ling was „Wonderfull and very in teresting", waarmee hij aansloot bij de mening van een Italiaan, die zei: „Zo iets kennen we bij ons niet. 't is heel mooi". De Zweedse marconist van een schip,, dat in de Waalhaven lag, was enthousiast over de toestellen in de radio-hut op de tentoonstelling die volgens déze vakman de mooiste en nieuw ste zijn die er bestaan. „Schip en Werf" is daardoor reeds een succes en het laat .zich dan ook aanzien, dat vele duizen den in de twee weken, welke de tentoonstelling nog open is. haar zullen bezoeken. naar do boeiende 's avonds 8 uur,.. Y:-"'. gebouw IRENE, Nieuwe Haven, Schiedam. Een prachtige film van het gigantisch wieier- gebeuren'„de Tour de France 1956" Vooraf de zèer interessante film ';..j GEEN SPORTLIEFHEBBER MAG DEZE 2 GROOTSE SPORTFILMS MISSEN Slechts één voorstelling (8—10.30 uur) Kaarten verkrijgbaar van heden af: „De Schiedammer" (Parool), Lange Haven 103; Sigarenmagazijn AHard. Broersveld. en woensdagavond van zeven uur af aan de zaal. Uit het kortgeleden gepubliceerde jaarverslag over 1955 van de Ver eniging tot Bestrijding der Tuberculose te Schiedam blijkt, dat.In het jaar 1955 het aantal onder toezicht van bedoelde vereniging staande Schiedamse gezinnen is gedaald van 415 -zinnen met 502 patiënten tot 237 gezinnen met 289 patiënten. Een zeer listige vooruitgang dus in de bestrijding van de t.b.c. Door bemiddeling van de vereniging werden tn dat jaar 15 mannen, 12 vrouwen en 1 kind opgenomen in sanatoria, terwijl een kind naar het zeehospita ging. Bjj de controle werden 2.832 huisbezoeken afgelegd. Het. belangrijkste feit uit het jaar verslag is het besluit tot verkoop van de lighallen aan dc Julianalaan, waarvoor thans gelukkig geen em plooi meer is. Hiermee is. een be langrijk hoofdstuk in de geschiede nis van de vereniging afgesloten. De lighallen, die op het voetstuk draaibaar zijn, werden aan particu liere gegadigden verkocht, terwijl de vaste gebouwen door de gemeente Schiedam worden overgenomen. Hierin is thans het clubhuis van de A.J.C. gevestigd. Hoewel het tegenwoordig inzicht met betrekking tot de tuberculose deze lighallen overbodig acht, heb ben toch, zo wordt in het jaarver slag opgemerkt/ vele stadgenoten iri de loop van tientallen jaren in deze lighallen zoal geen algehele gene zing gevonden, nochtans hebben zy daar van het vroege voorjaar tot het late najaar de vaak bedompte woonsteden kunnen ontvluchten. Zij hebben er ruimer kunnen ademha len, hetgeen ben lichamelijk als leestelijk ten goede is gekomen, ichiedam is vrijwel de laatste ge- De Schiedamse postduivenvereni ging „De Blauwe Doffer" hield een wedvlucht vanuit Creil (Frankrijk), een afstand van 340 km. Gelost werd om 6.50 uur; de eerste duif kwam aan om 10.05.21 uur en de laatste om 10.28.57 uur. De uitslag was: 1 en dpi. W. v. d. Kant, 2 gebr. Hersbach, 3 7 A. J. Kazenbroot, 4 29 Sebrecbts. 5 14 25 37 45 A. P. de Rouw, 6 31 v. Gogh en Co., 8 23 36 54 F. van Wijk, 9 19 32 46 Hopstein en Co., 10 20 24 35 Limborgh, 11 13 28 41 gebr. Lems, 12 58 Kerkhof. 15 39 W. v. d. Hoeven. 16 30 Wijnties en zn., 17 47 49 J. Flïpse, 18 H. v. d. Steen. 21 61 G. Breur, 22 25 Kou wen berg, 27 A. Broeders. 33 44 50 51 Opijnen, 34 52 56 Van Leeuwen en Co., 38 V. d. Sloot, 40 48 60 Dik. 42 57 Van Deursen en Co., 43 C. A. Hers bach, 53 A. van Gogh, 55 Duiven- bode. Binnenkort zullen twee bekende katholieke geestelijken Schiedam verlaten. Kapelaan G. J. B. de Wit van de H- Hartkerk (Schiedam- zuid) is. benoemd tot kapelaan in Den Haag- Hij heeft een grote rol gespeeld in het verenigingsleven in onze stad en was geestelijk ad viseur.. van de R.K. Middenstands bond en de R-K. Werknemende middenstandsbond, van het Wit- Gele Kruis,van de verkenners^ St. Christofarus en van de gymnastiek vereniging Excelsior. Kapelaan de Wit neemt donder dag a-s.afscheid van z'n parochia nen in de ruim te „onder z'n kerk". Hij zal worden opgevolgd door ka pelaan J.:A. L. Cramer, thans nog werkzaam in 's-Gravenhage. De andere scheidende geestelijke is kapelaan J. van Dijk van de Frankenlandse parochie. Ook hij vertrekt naar den Haag. Kapelaan Van Dijk heeft zïch. ha de oorlog vooral bezig gehouden met het ka tholieke jeugdwerk in onze stad, vooral het werk bij de Kajotters, dat hij geheel heeft gereorgani seerd. Verder heeft hij ook geijverd voor het verkrijgen - van de tien prachtige „St Lidulna-ramen" in de Wesi-Frankenlandsekerk, welke ramen door de gebr. Kend.erkkx vervaardigd, kortgeleden zijn ge plaatst Zijn werk heeft kapelaan Van Dijk zelf voltooid mogen zien. Zij plaats in de parochie wordt ingenomen door kapelaan J> M. de Koning, laatstelijk werkzaam in De Zilk. meente in Nederland, waar deze lig hallen zijn gesloten. Toch moet men groed voor ogen houden, zo wordt in het «erslag ge- ioaarscfuiuid, dat hoezeer de tuber culose als volksvijand no. I is te ruggedrongen, mentoch uiterst waakzaam dient te blijven. Bij het teruglopen van de conjunctuur, - met als direct gevolg het slechter wor den wan de voedingstoestand voor een goed deel van de bewolking, kan deze ziekte weer de kop opsteken. Dat. is in de oorlogsjaren gebleken. Te bevragen aan het Hoofdbureau te Schiedam tussen 9-12.30 uur en 2-6 uur: SigarenétuL Te bevragen bij de vinders: Wieldop van auto. Scholl, Lorentzplein 8b, ring met sleutels, M. Oosterholt, Buqs Bal lotsingel 3b; sleutel, j. Kapel, Fabri- pleln lb; Groen vulpen, E, Bezemer. Vondellaan 32 a; vulpen. G, Vorle, Pa rallelweg 156; damesarmbandhorloge, Groesbeek, Dr. Wibautpleln 8: bedelket- tinkje, de Wit, Prinsensteeg 17; broche met steen. Hamerslag, Broersvest 59a; broche met steentjes B. Noord Ijk. -Alb. Thymstraat 21; kinderbroche en ringe tje. J, Verdam. Visserstraat 22: dolkje In étui. J .Bicemheuvel, Rotterdamse- dijk 243c: nylon dameshandschoen, (L) H. v. d. Vlies, Nieuw Mathenesserstraat 76; 1 paar witte kinderschoentjes. J. Ostende. Lange Nieuwstraat 107b; ga bardine regenjas J. L. van Gerven, Pervdrechtsestraat 22a <2x bellen); plas tic regenjas, v, d. Heiden, Pendrechtse straat 4: plastic bal, W. van Dijk. den Bommelsestr. 4; blauwe autoped, Van leperen, Prof. Aalberselaan 76; rode da- mesportemonnaie met inhoud Buchen- horn. Parallelweg 198b; kindertasje met inhoud C. Maagdenberg, Buijs Ballot singel 83b. SINGAPORE, Drie jonge Duit sers uit Stuttgart, die per fiets op uiauilL „IM 71flar de Olympische Spelen I g aanvankelijk "sectont Geen wedstrijd orn door middel I had, is 'later doorgereden- Hem wordt verzocht zich: te. melden aan Gisteravond is' de 52-jarige sein- wachter W. H. Lindt'van de Öost- maaslaan op de Oostzeedijk bij de Voorschoterlaan met zijn bromfiets in botsing gekomen'met een motor rijder- Met een bloedende hoofd wond werd hij naar het Coolsin- gelziekenhuis vervoerd. Op de Westersingel is gistermid dag de 65-jarige portier R. "W. Brouwer uit de Coolsestraat aange reden door een personenauto. -Ver moedelijk met gebroken enkel en kwetsuren aan de rug werd hij naar hetCoolsingelziekenhuis ge bracht. De bestuurder van de per- van een epos "in de annalen m I Sbmfrt onze topclubs te vereeuwigen, wel laahffokomen. Zij zijn hun fietstocht een gemoedelijk, oefenpartijtje, dat ^feden begonnen met gekendmerkt werd door de vriend- 60,— op zak. -k Op jJïiun lange reis'.zijn zij gasten geweest van vorsten; presidenten en Pismiers, In Singapore moesten zij echter hun tent in net centrum van de stad opslaan, daar zij niemand kermen en met hun drieën slechts dertig; mark hebben/- ■?.- Inmiddels is een 21-jarige Belg vertrokken voor een fietstochtje naar New-Delhi, de hoofdstad .vanIndia. Hy heeft zestig dollar bij zich voor Ain uitgaven onderweg cn is van plan onderweg werk te zoeken, wan neer zijn zakgeld tot twintig dollar zal zijn'geslonken. gekendmerkt werd door de vriend schappelijke/gezellige sfeer in :en rond het YeId. waar op de bankjes de aanwezigen zich niet druk maak ten om het ontbreken van krijgs gewoel. De jeugdige voorhoede van Ex celsior stond voor de zwaarste taak deze avond, omdat dè „oude" ach terhoede van HDVS 2, waarin de on verwoestbare Lex Janse als rechts back was opgenomen; een onoverko melijke barrière vormde. Ook dit jaar zal de afdeling Schie dam van het Veteranen'Legioen Ne derland tijdens de'feestweek-van 23 augustus 'tot 1 september weer een tent inrichten, waar de bezoekers van het feestterrein in de gelegen heid worden gesteld nasi-goreng te gebruiken. De in Indonesië en China veel gevraagde rijst, zal in deze tent zelf worden klaargemaakt De op brengst komt ten goede aan de Schiedamse afdeling van het V.L.N.. een organisatie, die tal van oud militairen omvat Vorige jaren is gebleken dat dë verkoop van nasi-goreng door velen zeer op prijs wei'd gesteld; GEBOREN: Cornells, z* v. J. Speijer en S. M. Barvoets; Smarag- da P. I., d; v. j. H. J. de Koning en M. F. Peters: Anna G. M., d. v. C. M. Melief en A: van 1 Oor; Margaretha M. M„ d. v. J. van Kan en. M. J. Groothoff; Jacoba C*. d. v, IV. M. van Bommel en M, P, J. Loch; Marehel, z* vG. van Don gen en C„ Lamroers: Leen A., .z. v. G. Kluit en C. M. van der Waal; Nicolaas R.. z. v. N. Bosman en G. J. den Ouden; Rudolf T., z. v, J- van Beek en. A. v.- Wageningen; Carla, d. v, R, Meinen en E. Ver haar. OVERLEDEN: A. M. J. Schaap. 85 jaar; H. J. van Dijke, 88- jaar, wed. van M. G. Heijster; D. Schol- ten. 46 jaar; K. P. M. van Gimst, 26 jaar. Onder de kop „Hoe de K.N.V.B. i kleedlokaal schoon te maken; dit denkt over de voetbalsport in Schie- kan 's zaterdags niet geschieden by dam" wordt in een artikel in „De een ólie-lampje. Schiedammer" een opmerking ge- voorts nog de naam: ben ik „ter- maakt over het eigengereide optre- i rein-knecht" of „sportiiefhebber'r. den var een terrein-knecht. Gaarne Wgrit voor het gereedmaken van het zou Jk nu het volgende onder de terrein, het kalken, het ophangen aandacht willen brengen. Ik ben al 32 jaar lid van Demos en ook .terreinknecht (als men het zo wil noemen), maar wij hebben niets te zeggen over goed of afkeuringen van het speelveld. Dit heeft alieen de consul of de scheidsrechter. Wel is het mij al een paar keer overko men, dat ik zondagsmorgens het speelveld had klaargemaakt, maar dat ik rustig kon blijven wachten en er geen spelers opkwamen. Het bleek dan dat de "consul had opgebeld dat het terrein was afgekeurd. "Wij kunnen immers niet wachten op een bericht van afkeuring dat om 9 uur komt, als er om 9.30 Uur gespeeld moet worden. Dan moeten wij el om 8 uur beginnen om het speelveld klaar te maken en het van de netten, het schoonhouden van het kleedlokaal enz., krijg ik zegge en schrijve één gulden per week! En daar moeten dan nog de diverse onkosten af, aanschaf van' kalk. van werkborstel en bezem. En dan de beschadiging van m'n kleren.. Ik zal het hierbij maar laten. Ik hoop alleen, dat men een beetje meer respect zal hebben voor de Terreinknecht. A. Tettero. (Geachte inzender is kennelijk nietde „terreinknecht" wiens optre den' in het K.N.V.B.-rapport gelaakt tnordt. Er zyn 7iatuurlyk vele goede, toegewijde terreinknechtsof sportliefhebbers. Redactie.) BTTNNIK. Twee Amerikaanse soldaten zijn gisteren na een wilde achtervolging met een gestolen, auto over de kop geslagen en gearresteerd. Flessen drank, die achter in de auto gevonden werden waren eveneens afkomstig van diefstal .en de siga retten. die -bij hen gevonden wer den hadden zij uit een automaat in Amsterdam geroofd. Dat zij gesnapt werden, is te dan ken aan de snelle reactie van de eigenaar van de garage in Odijk, waarzij benzine wilden tanken. Hij zette direct, toen de twee militairen weigerden te betalen, de achtervol ging in en wist hen aan de. kant van de weg' in 'een greppel te drijven, waar de auto over de kop sloeg. De inzittenden vluchtten weg, maar hun vrijheid was van korte duur. De po litie te Werkhoven arresteerde hen kort daarop. Zij zijn op transport gesteld naar Amsterdam. ROTTERDAM Dr. C. F. V. Stutterheim, leraar Nederlands en geschiedenis aan hei gymnasium Erasmiamim te Rotter dam, heeft een benoeming ontvan gen tot gewoon hoogleraar in de faculteit der Letteren en Wijsbe geerte aan de rijksuniversiteit te Leiden, om onderwijs te geven In de Nederlandse taalkunde. Cornelis Ferdinand Petrus Stutter heim (geb. 21 mei 1903), die aan de gemeentelijke universiteit te Am sterdam Nederlandse taal en letteren studeerde, promoveerde in 1942 cum laude op het proefschrift „Het be grip metafoor'-'. Van 1930 tot. 1946 was hij-Ieraar aan de h.b.s. in Tiel. Van zijn pu- blikgtiesover literatuur en taalwe tenschap noemen we „Stijlleer", "Theorie der schone letteren", „In- leidihg tot de taalphilosophie". Twee jaar geleden moest het Eras- imiaans gymnasium een ander lid van zijn staf aan het hoger onderwijs afstaan: de rector van de school, dr. G. H, Blanken, die een benoe ming aanvaardde tot hoogleraar in de..Griekse taai- en letterkunde, de Byzantinologie en de Nieuw-Griek- se taal- en letterkunde aan de ge meentelijke universiteit,,4e Amster dam. Op de Brede Hilledijk is gister middag de 26-jarige Deense zeeman Bürg. opvarende van bet Noorse s.s. Mimona in de Waalhaven, onder invloed vansterke drank, tegen een rijdende locomotief gelopen. Met twee hoofdwonden, schaafwonden en vermoedelijk een hersenschud ding werd hij in het Havenzieken huis opgenomen. het hoofdbureau van politie tot het verstrekken van inlichtingen. De ongeveer 8<) bomen/ die op de Nieuwe Binnenweg staan, zullen worden gerooid, daar zü door de op hoging en asfal tering weinig kans maken In leven te blijven. Het ligt In de bedoeling deze winter nledwe jonge bomen ter plaatse te planten. Vonken uit een maalmolen stichten gistermiddag een: brand je in dé ka neelmolen aan de Bergse Rechter Rottekade 11. Een baal- specerijen werd beschadigd, voorts was er wat waterschade, Het juiste bedrag is niet te schatten. Met een straal ne vel en met een koolzuursneeuwap- paraat werd de brand geblust door personeel van de K3 (Volkswagen- spuitje), biuskring 215 en gereed-, schapswagen 2. Brandmeester L, Koetsier had de leiding. Ook was er nog een brandje in een woning .aan de 'Woelwijkstraat waar een wasketel droogkookte. Er was daar ƒ25 schade. Wilton Fyenoord heeft naar wij vernemen van de Société Franchise de Trans ports Petroliers të Parijs de opdracht gekregen Voor de bouw van een tanker van 32000 ton draagvermogen. jpgiwnrf—ih—an^—iwbwmmtmmm Heden inschrijving v èerst begtnnenden en gevorderden L. Haven 121, Schiedam, tel. 66262 GEVRAAGD: voor werkplaats Kethelstr,, alsmede Fa. KUYFERS, Prof, K, Schiedam, telefoon. £9780. Onneslaan 193; AR D. DE BRÜIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 66431 Aarv*ns nieuwe clubs 3 september Typen Steno Boekh. Nederl. Frans Duits Engels blind.en 3 sept. ritm. 4 sept. Ned. en 3 sept. vr. talen 4 sept. beginners 3 sept, gevord, 4 sept eorr. beg. 4 sept. eorr. gev. 6 sept. beginners 3 sept. corre&p. 4 sept. beginners 3 sept. corresp. 5 sept. beginners 3, en 5 zept, corresp, .3 en 4 sept. 7 september Inschrijving dagelijks vocaBETERoxMXMS SINGEL 72 TEL. 68847 8CHJEDAM Wonlngml! Wie ruilt een vrU bovenhuif in de - Lekstraat.voor: een klein huis,, liefst benedéru Br. onder no. S 511 bur. van dit blad. Verloren Verloren door wisselloper te Schiedam op maandagavond ca. 7 uur: bruine portemon- naie. Inhoudende ca. 100.-— aan papieren geld, gaande van Broersvest naar Lange Haven 103. Verliezer zeer gedupeerd. Tegen beloning terug bezorgen „De Schie dammer", Lange Haven. 103, Tel. 67279 of 25430. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, sede- monteerd, gemonteerd mat bijlevering van nieuwe ket» tïngkast, spaken, spatborden en jasbeschenner 37.50. Frans Wattman Rotterdam- sedijk 240, telefoon 68948. Divonen Alles op het gebied van gla5 in lood. ,Aa-Ve' Glas-in-lood- bedrijf. West Frankelandse- str a a 116, telef o on 66280. Uw mes of schaar bot? »f?o- Ungen" slijpt en knapt z« op. Slijperij en Staalwaren- hand el „Solingen". Broers vest 57, Telefoon 55193. Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet naar „Solingen". Scharen, messen, Gero Specialist Broersvest 57. Telefoon 55193.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1