V.S. EN INDIA LEGGEN HUN SUEZ-PLANNEN OP TAFEL Dl fi. Twee kansen TT9 D" HE Geen hoogtepunten bij Republikeinen Ledigheid Ook Pakistan bereidt resolutie voor EENDRACHT MAAKT MACHT Belgisch Hof beslist over uitlevering Zak vergif voor zak met meel aangezien Doden van busongeluk ter aarde besteld RANDSTAD HOLLAND DREIGT EEN CHAOS TE WORDEN &cd\ I HE tEfi LUNS spreekt met Dulles over Indonesië WlyiA. Nixons kansen stijgen ZAAK ANNEKE BEEKMAN Echtgenoot van gearresteerde weer naar België verdwenen VLEESVERGIFTIGING IN KROMMENIE Weer demonstraties van AMBONEZEN Geen W estelijke waarnemers naar Poznan Worosjilow brengt bezoek aan Helsinki Belangstelling enorm groot ACHTERSTAND MOGELIJKHEDEN INDUSTRIE dinsdag 21 augustus xvuu jWEE goede kansen krijgt de wereld deze week om de storm, die boven de Middel landse Zee en grote delen van bet Midden-Oosten woedt, te be zweren. De ene ligt op het eiland Cyprus, waar de E.O.K.A. (de strijd organisatie der Griekse onafhankelijk heidsbeweging) heeft beloofd, haar anti-Britse terreur voorlopig te zullen staken. Sir. John Harding, de gouver- neur van de Engelse kroonkolonie, heeft toegegeven, dat dit een keer punt in de geschiedenis van het eiland kan zijn. Maar het kan dit slechts zijn, indien de Britten zich be reid verklaren, de onderhandelingen, die bij het uitbreken van de terreur werden afgebroken, te. hervatten. En wanneer zij opnieuw gaan praten, zul len zij dit moeten doen met de door hen verbannen aartsbisschop Maka- rios. Elke andere benadering van de kwestie zou getuigen van gebrek aan werkelijkheidszin, omdat de grieks- sprekende Cyprioten, die tachtig pro cent van de bevolking x-ari het eiland vormen, in de aartsbisschop hun be langrijkste leidsman zien. (Van onze correspondent) LONDEN, De Suezkanaalconferentie heeft thans twee voorstellen voor zich: de resolutie van Dulles, die exploitatie, onderhoud en ontwikkeling van het kanaal onder de verant woordelijkheid van een „Suezkanaal-raad" van internationale samenstelling zou brengen en voorstellen van India, die niet verder gaan, dan de herziening van de conventie van 1888 en de oprichting van een „advieslichaani van gebruikersbelangen", dat met de nieuwe Egyptische kanaalmaatschappij geassocieerd zal zijn. k E tweede goede kans ligt in Egypte. Het is op. de Lon- dense conferentie over het Suezkanaal duidelijk gewor den, dat de opxvinding, die hetnaas- ting'sbesluit van Nasser oorspronke lijk had gewekt, in verheugende mate tot bedaien is gekomen. Het wapengekletter, dat nog een week geleden in Engeland, Frankrijk Egypte te horen was,- xvordt nu over stemd door argumenten, die aan koe ler breinen zijn ontsproten. Zeker, het is. nog niet zo, dat het standpunt van Egypte, gesteund door de Soxv* jet-linie en de Aziatische staten, en dat van de Westelijke landen elkaar dicht genoeg., zijn genaderd, om op een gemakkelijke oplossing van het geschil om het kanaal te mogen hopen. De verklaring echter, die aan het einde van de conferentie waar schijnlijk door een grote meerder heid der deelnemende landen zal wordenaangenomen, biedt in ied> geval een uitgangspunt voor vree zame onderhandelingen met dc Egyptische regering. Van deze verklaring zal slechts een punt op het verzet van Nasser stuiten: dat over het internationale beheer. Maar het Westen, dat zich bereid heeft ^getoond, de toch provo- catievc daad van de naasting te aan vaarden en bovendien van zins is Egypte grote mede-zegpenschap het. beheer over en een flink aandeel in de opbrengsten van het kanaal te geven, kan op dit punt niet toegeef lijk zijn. De vrije doorvaart door het kanaal inoet onder alle omstandighe den gewaarborgd zijn - dat is niet slechts een levensbelang van het Westen, maar van de gehele wereld, Egypte niet uitgezonderd. Hier moet de inschikkelijkheid óaaiom van Egypte komen. rET Westen beschikt ongetwij- feld over de mogelijkheden om, ook zonder militair ver toon, Nasser er van te ox'er- tuigen,.. dat het yoor zijn land en hemzelf goed is, een minnelijke schikking te accepteren. De honge rige miljoenen, wier voortvarende kampioen Nasser is, zullen zich niet lange tijd nationalistische leuzen voor brood laten vérkopen. Niemand beter dan Nasser zelf weet, hoe dicht zijn land aan de rand van het bankroet staat. En hij weet ook, hoehet Móssadeq in Perzië onder bijna ge lijke omstandigheden: is vergaan. Inmiddels moeten de Westelijke staatslieden er-zich voor hoeden, dat de goede kansen, die hun op dit ogenblik worden geboden, hun niet uit handen worden geslagen. Eén gevaar in het bijzonder dreigt. Het schijnt, dat de directie van de Suezkanaal-maatschappij haar So'od- sen, die met vakantie zijn, geadvi seerd heeft niet naar Egypte terug te kerèn. Wordt dit advies opgevolgd, dan zal Nasser het kanaal niet open kunnen houden, zelfs niet, indien bij dit zou wensen. En aan een daaruit voortvloeiende verscherping van de toestand zou niet Nasser, maar de maatschappij schuldig zijn. Het is daarom aan de regeringen van En geland en Frankrijk om de directie te bexx*egen tot het aannemen van een minder gevaarlijke houding. L. v. H. Het is de Westerse diplomatie niet mogen gelukken, om India vati het indienen van aparte voorstellen af te brengen. De door het Westen ge wenste zeer snelle afloop van de conferentie komt thans enigszins m het gedrang. De betrekkelijk duide lijke door Amerika. Engeland en Frankrijk nagestreefde situatie van slechts één voorstel op de conferen tietafel, waarmee men al of niet kon instemmen, is door Krisjna Menons optreden doorkruist. Thans zullen vermoedelijk meer suggesties aan de hand worden gedaan: Spanje wil een oplossing van internationale vertegenwoordiging (cn bij voor keur niet alleen van de grote mo gendheden) in hef nieuwe, Egyp tische bestuurslichaam en van de zijde van Pakistan wordt een poging- verwacht om op de een of andere manier iets van Krisjna Menons voorstellen met de resolutie van Dul. les te combineren, wat niet zo'n een voudige taak lijkt te zullen zijn. Amerika.. Engeland en Frankrijk zijn stellig van plan. aan het wezen van de Dulles' resolutie vast te blij ven houden. Aan de andere kant kan er geen twijfel aan bestaan dat, zoals de kaarten momenteel liggen. Egypte India's voorstellen zal ac cepteren en de Westerse formulering zal willen verwerpen. Het .vrijwel continue contact tussen Krisjna. Me- non en Nassers vertrouweling Ali Sabri wijst -onmiskenbaar in die richting. In de ochtenduren de conferen tie zit alleen 's middags ontwik kelde zich gisteren intense bedrij vigheid. Van Amerikaanse zijde was, als woordvoerder van het Westen, gedurende het weekeinde getracht een zo groot mogelijke steun voor Dulles' resolutie te mobiliseren, maar men stuitte daarbij op onxvil- ligheïd van het merendeel der Azia tische delegaties, die gisterochtend in verschillende variaties o.l.v. van Pakistan zelf de koppen bij elkaar staken. Ook de Scandinaviërs vonden dat Dulles' oorspronkelijke formulering vóór de Egyptenaren niet aantrek kelijk genoeg was gemaakt. Op grond hiervan besloten de drie lei dende Westerse delegaties enige kleine wijzigingen in de formulering aan te brengen. Er wordt thans niet meer gesproken van een „interna tionale" raad, maar eenvoudigweg van een „Suez-kanaalraad". In wezen verandert dit niet veel. want uit de volgende alinea blijkt duidelijk, dat de samenstelling van de raad wèl internationaal zal zijn. Ook werd aan de oorspronkelijke formulering nog toegevoegd, dat Egypte's 'inkomsten uit het kanaal zullen toenemen, wanneer de capa citeit van "het kanaal vergroot wordt en het gebruik er van toeneemt. Om hun uiteindelijke goedkeuring aan deze wijziging te hechten, hadden de ministers Dulles, Selwyn Lloyd en Pineau.'s middags na de lunch nog een extra bijeenkomst en werd de zitting van de conferentie drie kwar tier uitgesteld. (Van onze correspondent) LONDEN. Minister Luns heeft in het begin van de middag op de Amerikaanse ambassade een onder houd met minister Dulles gehad. Hü bracht daarin ook dc kxveslie van de Indonesische schulden ter sprake. Op het belang daarvan heeft hij. i.vjn. de Suezkanaalcrisis, naast de duidelijke zinspeling in zijn confe rentierede van zaterdag, vorige week ook reeds in aparte gesprekken met zijn Engelse en Franse collega's de aandacht gevestigd. Of deze stappen de negatieve houding van de grote mogendheden in deze veel zullen vermogen te wijzigen, valt alsnog te bezien. Voor zover men kan nagaan, vond er tot dusver geen enkel con tact tussen de Nederlandse en In donesische delegatie plaats en werd van Nederlandse zijde een dergelijk contact ook niet gezocht. mm IIOU HET BIJ DICK (Van onze New Yorkse correspondent) SAN FRANCISCO. De leiding van de republikeinse conventie, die gisteren in San Francisco is begon nen, is niet helemaal gerust. Mis schien wel wat betreft de kandida- sM CVan één onzer verslaggevers) LUIK. De uitlevering van mevr. G. Langedijk—Van Moorst, de ex- pleegmoeder van Anneke Beekman, zal waarschijnlijk nog wel enige tjjfl op zich laten wachten. Pas volgende week zal het Hof van Beroep het uitleveringsverzoek behandelen regering destjjds gedaan heeft. Dit hof zal vervolgens da. Belgi sche regering adviseren over de vraag of aan dit uitleveringsverzoek al dan niet gevolg moet worden ge geven. Mevr. Lange dijk heeft zich inmiddels verzekerd van de mede werking van de Luikse advocaten mr. L. Loutberg en rar. H. Gerar- din. Haar Nederlandse advocaat mr. M. M. G. Th, de Kort uit Bussum is vandaag aangekomen om zijn con frères van de zaak op de hoogte te stellen. Kringen in Maastricht, die regel matig met de familie Langedijk contact hebben, zeggen thans dat mevrouw Langedijk zich in het ge heel niet verborgen zou hebben ge houden, maar dat zij openlijk' rond liep en zich ook openlijk met haar echtgenoot in de Ardennen vertoon de. In tegenstelling hiPrtoe staat ech ter het feit, dat zij in België onder valse naam leefde en verbleef. Het dagblad „De Nieuwe Lim burger" in Maastricht, dat regelma tig betrekkingen met de familie dat onze regering aan de Belgische Langedijk onderhoudt, de auto van de heer Langedijk is regelma tig voor de redactiebureaus te vin denverklaart thans, dat mevr. Langedijk bepaald niet was ge schrokken van deze arrestatie. In tegendeel, zij zou er op voorbereid geweest zijn en de aanhouding zou een soort van vriendelijke hoffelij ke samenwerking tussen de rijks wachtmannen en de familie Lange dijk geweest zijn. De heer Langedijk is gisteren na rijn vrijlating naar Maastricht ge gaan om zich met advocaten en fa milie in verbinding te stellen. Hij heeft 2ich vervolgens een onderde len-pakket voor zijn auto aange- ZAANDAM Enige wehen ge leden hebben zich te Krommenie gevallen van vleesvergiftlgln^ voor gedaan, xvaarvan één met dode lijke afloop. Na een langdurig on derzoek heeft men thans de oor zaak hiervan gevonden. Gebleken as, dat een te Gronin gen gevestigd meelbedrijf aan een Zaanse grossier per spoor een la ding meel. had gezonden. Tijdens Het lossen der balen meel is een haal barium carbonaat, een voor mensen vergiftige stof, dié gebruikt wordt in de ceramische industrie, per abuis verwisseld en als ccn baal mrel bij de grossier terecht gekomen. Een bediende van deze grossier vulde uit de goede zakken meel. kleinere zakjes, die bestemd waren voor stagers en andere af nemers. Zonder het te weten heeft hij ;een dér zakjes aangevuld met barium carbonaat, denkende dat ook deze baal mèel bevatte. Een kleine hoeveelheid - hiervan beland de tenslotte bij slager A. in .Krom menie. U kent toch tccl dat leuke versje van die tien kleine negertje.";, waar. van er steeds een minder over bleef, Om te voorkomen, dot het htm met precies zo vergaat heb ben deze kindertjes een ketting gemaakt om netjes op het zebra pad over te steken. Zij schijnen al heel goed te weten dot een dracht macht maakt. schaft en is over de Belgische grens verdwenen. Men heeft daaruit ge concludeerd dat de mogelijkheid be staat, dat Anne Beekman en haar verzorgster, mej. E. v. Moorst, op nieuw aan het verhuizen zijn en door de Ardennen zwerven. MIDDELBURG. Opnieuw heb ben maandagmiddag Ambonese vrou wen geprobeerd levensmiddelen te kopen zonder te betalen -De winke liers xvaren door de politie echter al gewaarschuxvd, zodat de pogingen op niets uitliepen. Voordat de vrouxven naar het kamp terugkeerden, probeerden ze nog het stadhuis binnen, te dringen om daar geld te vragen. Ook deze pogin gen mislukten. Ambonese kinderen vernielden ruiten, van de vroegere centrale keuken in het woonoord, een Nederlands jongetje, dat toevallig in het kamp was, maakte zich uit de voeten .toen. hij zich door een troep je Ambonese mannen bedreigd voel- ,de. tuur van Eisenhower tegenover die van Stevenson, maar niet over de vraag, of de party in staat zal zijn Eisenhower met een republikeinse Senaat en Huis van Afgevaardigden terzijde te staan, een vraag waar op de dag van de verkiezing (begin november) tevens een antwoord zal worden gegeven. Overigens trof Ik hier in San Francisco dezelfde zelf verzekerde sfeer aan als in 1048 in Philadelphia, toen de toenmalige conventie er ten stelligste van over tuigd xvas, dat Dewey Truman zou verslaan. In het Cow Palace zit ergens te midden van de 1323 gedelegeerden van deze conventie de delegatie van Ohio, 56 man sterk. Er moet dezer dagen iets in hen omgaan, xvant voor de eerste maal sinds 20 jaar kwam zij zonder een eigen kandidaat naar deze conventie. „Mister Republi can", zoals zij hun geliefde Senator Taft noemde, as immers inmiddels overleden. Op deze conventie is niets meer dat herinnert aan het drama van 1952, dat voor goed een einde maak te aan de droom van deze Senator om in de voetstappen van zijn vader te kunnen treden en er is ook niets op deze hele conventie, dat de be lofte voor een dramatisch hoogte punt inhoudt. President Eisenhower is vroeger aangekomen dan verwacht werd. Het plaii "is, "onT>oveel mogelijk gedele geerden enplaatselijke leiders, die nooit de gelegenheid krijgen om hem persoonlijk te ontmoeten, aan de president voor te stellen, met het doel hen te' activeren. 'Dit is een streep door de rekening van Stas- sen, die de vervroegde komst van Eisenhoxver in verband bracht met dè mogelijkheid, dat de president namen zou noemen van andere kan didaten, die hjj naast Nixon aan vaardbaar zou achten voor het ambt van vice-president. Deze hoop schijnt echter ijdel, want de actie ten gunste van Nixon groeit-met het uur. Stassen werd zelfs, toen hij de vergaderzaal bin nentrad, door sommigen uitgejouwd. Met grote ijver worden pamfletten uitgedeeld met het opschrift „Stop Oto de fcemdidafimr ven het vice-presi- dentschap van de Verenigde Staten wordt op het ogenblik fel gestreden op de Republikeinse conventie in San Francisco. Richard Nixon, die hier met zijn vrouw op het congres arriveert, hooptte toorden herko zen. Zijn aanhangers ontvingen hem met confetti en spandoeken met het opschrift „Stick with Dick" fHou het bij Dick), Zijn grootste concur rent is gouverneur Herter, die wordt gepousseerd door Haróld Stassen. PARIJS Twee Franse juristen zullen geen Pools visum krygeft om namens de Internationale Juristen commissie de berechting van de sta kers van Poznan bü te wonen. Er werd geen-officiële reden voor de weigering gegeven, maar de Poolse ambassade in Parijs deelde de juristen mee dat het proces in Poznan een „binnenlandse Poolse aangelegenheid" is. In Oost-Duitsland zijn vier Duit sers, onder xvie een vrouw, van vijf tot vijftien jaar gevangenisstraf ver oordeeld wegens spionages voor de Verenigde Staten. (Van onze correspondent) KOPENHAGEN. Voor de eerste maal sinds de dood van Stalln komt de Russische staatspresident maar schalk Worosjilow vandaag voor een officieel bezoek aan de westelijke kant van het IJzeren Gordijn, nL aan de Finse hoofdstad. Zijn verblijf zal vijf dagen duren en is te beschouwen als een tegen bezoek van het bezoek, dat president Paasikivi vorige jaar herfst aan Mos kou bracht, waar hy de teruggave van Porkkala aan Finland wist te bewerkstelligen. Reeds sinds lange tijd gingen er in Finland geruchten Stassen". Daarin xvordt o.m. gezegd, i dat Worosjilow de gelegenheid voor üPn nioiutr rhafmn-ftffonetof nu Ka- dat hij de linkervleugel en de ver zoeners in.de kaart speelt. Terxvijl de democraten als opposi tiepartij het voordeel hadden in de aanval te kunnen zijn, komt de toon van de voornaamste redevoeringen, die xvevden uitgesproken door Sena tor Knoxvland en de „key.note"-spre- ker Langlie, de gouverneur van Washington, overeen met het pro gramma, namelijk de verdediging van het beleid oer regering-Eisen- hower. Daarbij wordt de nadruk ge legd op de omstandigheid, dat onder het bewind van txx'ee democratische presidenten er twee wereldoorlogen woedden en dat tevens fn Korea de strijd xverd aangebonden, terxvijl on der het bewind van een oud-gene raal, de vrede in Korea terugkeerde, dat er rust heerst in Korea, Viet nam zelfstandig werd. Oostenrijk niet langer bezet is en de kxvestie Triest tot het verleden behoort. Zo veel mogelijk xvordt echter gezwegen over de situatie in het Midden-Oos ten. zoals men ook zwijgt over de werkloosheid in de auto-industrie. En het spook van de inflatie heeft men verre gehouden uit de otnge- xdng van het Coxv Palace. Het is een grote, uiterlijk gelukkige, en tevre den familie die hier bijeen is geko men. een nieuw charme-offensief zou be nutten om de teruggave van delen der provincie Karetië aan te kondi gen, welke in 1944 aan de Sowjet- Unie moesten xvorden afgestaan. Het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende al deze geruchten echter hardnekkig. Niettemin heerst thans in Helsinki grote spanning en een verrassing acht men niet uitge sloten. /N zo'n zonnig Italiaans dorpje aan zee ga ik altijd dromen ran een leven waarin ik de vakantie luiheid tot in het oneindige zou kunnen voorzetten, want door aan genaam weder begunstigd niets doen, beschouw ik al veertig jaar als de enige .levensvulling, die nooit ver veelt. Op het eerste gezicht lijkt het, of alle vaste bewoners van de plaats dit hoge ideaal hebben be reikt, want zij vullen hun dagen met praten, op het terras van een cafeetje, waar je ook kunt gaan zit ten zonder iets te drinken. Huncon- versatie vloeit eindeloos voort er schijnt «ooit eens gebrek te zijn aan stofOm beurten lezen ze, tijdens het gesprek, een beetje in „l'Unita", maar hun voorkeur voor dit com munistisch dagblad verhindert hen niet de pastoor eerbiedig te. groeten, geregeld naar de mis te lopen en een haastig routine-kruis te slaan, eer ze in zee duiken. De even ostentatieve als aantrek kelijke ledigheid van al deze man nen, blijkt echter al spoedig slechts schijn te zijn; zij werken namelijk op tijdstippen, als ik nog of reeds slaap, 's Nachts gaan ze- in kleine bootjes de rimpelloze zee op om te rissen. Het is voor 't onbekommerde zwemmen maar beter, niet te zien toat se ophalen. Een grijsaard, met een fraaie, - witte sergeant-majoors knevel kneusde tenminste mijn toe- rotengeluk terdege, door met de trots van Hemingway's „Old man" zijn vangst op een wagentje ten toon te stellen. Een zowat anderhal ve meter lange, aan de haai ver wante kanjer lag vervaarlijk naast een, met vlijmscherpe, tanden toege ruste, pa-nter-achtig gevlekte glui perddie mij zelfs postuum nog zo vals en bloeddorstig .aankeek, dat ik de zee een volle aag heb gemeden. Ook inktvissen zijn geentot aaien uitnodigende dieren. Een der jonge re vissers droeg, op een ochtend, een zwaar exemplaar uit zee. Toen ik. het bekeek trok hy een mes, sneed het gedrocht door midden en gaf mij hoffelijk de helftl zodat ik met een hand vol wekeuit één star oog kijkende lellen in; mijn hotel terugkeerde. Op tafel gebracht, ble ken zy te smaken als gekookte /ietsbanden, maar omdat iedereen ons duidelijk maakte, dat wij bezig waren een uitgezochte delicatesse te verorberen, zetten wij moedig door en hielden onze mimiek goed in be dwang. AUe vissers hebben, als ze toat ouder zijn, in hun jeugd deel geno men aan de grote vaart. Langs de hele kust worden wij overal begroet met de stralend uitgesproken ver wachting dat we Duitsers zijn, maar zodra We dat hebben rechtgezet blijkt Holland voor een ieder gelijk te staan met Rotterdam. Van Af ofcum hebben ze zelfs nog .nooit gehóórd, moet ik tot mijn spijt bekennen. Een oud kereltje uit de dagelijkse praterskring zei: „Ah Glanda! Rot terdam, Antwerpen, Hamburg". -Ik gaf hem twee van dè- drie steden weerom'Ook hij bleek overigens Ondanks het hoog getal zijner jaren, de ledigheid niet veroverd te heb ben. Toen ik een keer 's ochtends om zes.uur uit het raam keek, zag ik hem bezig met fijn specialisten werk, dat een beetje aanleunde te gen de journalistiek. Telkens als hy in het op straat uitgespreide net een maas vond, scheurde hij namelijk een reepje vati een onder de arm gedragen courant af en maakte daar mee een strikje naast het lek, om de achter hem komende boeters de weg te- wijzen. Neen, iedereen ..werkt op één man na. Hij ïs een geheel ih het blauw geklede vijftiger met een misplaats te admiraalspet op en hij wandelt de gehele dag, met geïmproviseerde tred, enigszins toezichthoudend rond, omdat zijn vrouw een' goed lopend modezaakje drijft. Het is er tenmin ste altijd vol. Soms drentelt hij even binnen en begint, .met een char- meursglimlach, tegen haar te pra ten. Zij laat dan onmiddellijk de hele clientèle stikken, is een en al oor, hangt aan rijn lippen. Dat duurt wel eens vijf minuten. De dorps vrouwen aan deze kant van de toonbank, teachten geduldig tot hy weer opdondert, want er is maar één modewinkel in het dorp. Als het gesprek hem verveelt, gaat hy weer slenteren, werpt eens een smalende blik op het strand, drinkt aandach tig een glas; met een fijn lachje af zijdig, een witte raaf, die tocet hoe withij is. ,JAIs pj hier nou eens een winkel tje oprichtte", zei ik tegen mijn urouuj, maar ze begon al van neen te schudden, eer ik de zin had vol tooid. KRONKEL. DORDRECHT De belangstelling voor de teraardebestelling van de slachtoffers van het vorige week dinsdagavond In Voehringen (Zuid- De drieënuy tig jarige nteoromo G. M, Lanpendtjfc-wan Moorst, de ex -pleegmoeder van het Joodse meisje Anneke Beekman, over wier uiHeuering het Luikse Hof van beroep de Belgische regering zal adviseren.. Verrolt van pas;. 1 Maar ook voor de gebieden buiten de Randstad Holland betekent de sterke groei van de bevolking in het Westen een gevaar. Zij krijgen een achterstand in agrarische en indus triële ontwikkeling, in de volkshuis vesting' en openbare voorzieningen, in culturele mogelijkheden. Voortgaande concentratie om het i zwaartepunt in het Westen vergroot de bestaande verschillen, zeggen het i Centraal Planbureau en de Rijks dienst voor het Nationale Plan. In plaats daarvan is juist het omge keerde nodig: aantrekken van nieu- xve bestaansbronnen én opvoering x'an het xvelvaartspeil in overig Ne derland. Dit is mogelijk. De ontxvikke- ling in de laatste halve eeuw heeft bewezen dat de gebieden buiten het Vesten .dank zij de moderne technische mogelijkhe den meer bestaansbronnen kun nen aantrekken. Noord-Brabant en Zuid-Limburg zijn er voor beelden van. De taakstelling zou kunnen zijn aldus de samenstellers van het rap port „Het Westen en overig Neder land"buiten het Westen bestaans mogelijkheid te scheppen voor xend een half miljoen méér mensen, xvaar- door de balans vati vestiging en x?er- trek tussen het Westen en de overi ge provincies ongeveer in evenwicht zou komen. Men zou dit resultaat bij voorkeur moeten proberen te bereiken door positieve maatregelen: eerder stimu lering van activiteiten in gebieden buiten het Wwhm dan beperkende maatregelen voor de Randstad Hol land. Slechts ais deze positieve maat regelen. onverhoopt geen succes mochten hebben zou men op den duur xvellicht genoodzaakt kttnnen zijn de toepassing x'an scherpere mid delen als stok achter de deur tè overwegen. De oplossing, aldus het rapport, is in de eerste plaats afhankelijk van de industrie. De te voeren politiek zou zich moeten richten op een be tere spreiding van nleuxve indus triële activiteiten. De Rijksdienst voor het Na tionale Plan en het Centraal Planbureau begrijpen echter wel dat hierbij op sterke weer standen moet worden gere kend. Niettemin bevelen ze de regering een beleid aan, dat is Duitsland) gebeurde busongeval, xvaarblj een touringcar van bet reis bureau C. Stok in Zxvyndrecht door de aanhangwagen van een trailer xverd opengereten, was In Dordrecht en Dubbeldam buitengewoon groot. Op de rooms-katholieke begraaf plaats van Dordrecht werden maan dagmorgen de stoffelijke overschot ten van de heer en mevrouxv E, L. J. Megens-Van der Ven uit Dordrecht, aan de schoot der aarde toever trouwd. In de parochiekerk van St. Bonifacius waren tevoren de plech tige uitvaartdiensten gehouden^ Het stoffelijk overschot van mej. W. A. van der Heiden uit Dubbel dam werd gistermiddag om 2.30 uur op de algemene begraafplaats aldaar ter aarde besteld. Deze plechtigheid trok, evenals de begrafenis van mej. T. van Valen uit Dordrecht en de heer P. L. in 't Veld uit Dubbeldam, die in verband met het feit, dat zij verloofd zijn. gexveest, in dezelfde groeve ter ruste werden, gelegd, een énorme toeloop. Bij beide begrafenissen sprak de burgemeester van Dubbeldam, de heer J. P. M. Esslaerts van Emmic-v hoven, een troostwoord tot.de ver wanten. „Het is moeilijk., zó zei hij onder meer. om xvóórden van ver troosting te vinden. Als er iets is, dat enige troost brengt, dan is het 'mis schien de grote liefde, xvaarmee men ip Duitsland de slachtoffers van de vreselijke ramp heeft omringd". Een vertegenwoordiger van de gericht op industrialisatie vanfederatie van Personenvervoer be- mroriff 'MWIe.rtar.éi tuigde e\-eneens zyn meeleven met overig jNeaerlana. de X'erwanten. De heer P. van Klomp uit Dordrecht deed dit namens de buspassagiers, die het ongeluk héb ben o\rer leef d, De kisten, xvaren bedekt met een groot aantal bloemstukken. De. di recteur van hot reisbureau, de, heer C. Stok uit.Zwijndrecht,Was bij de droeve 'plechtigheid aanwezig. Verschillende beleidsmaatregelen: zullen in onderling verband daarop moeten worden afgestemd: een com plex van onderling met elkaar ver- xveven maatregelen op economisch, sociaal, cultureel en ruimtelijk, ge bied. xvaarbij tal xran ministeries be trokken zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2