Pi C D NIEUW h o 11 a n d i a ,,Alle hens aan dek klaar voor aan dek de Francefilm 1956 in Schiedam Volgend jaar kookt ook de Schiedamse huisvrouw op raffinaderij-gas Het „buizen-leggen'5 bijna gereed Behoudt het Kamerorkest Alle hens aan dek EEN BRIL ds Süumt weer een SUCCES! taptemelk-yoghurt met suiker - onze amateur-revue - een enkele repetitie... Noff een enkele SSSzelf aan h°' In Niemvland komt r.k.-school gereed Torn Kruising B.K.-laan Nieuwe Haven is verbeterd ss-s - ou». NIEUWE BOEKEN De voetbal rolt Burgerlijke Stand De Arma-jeugd amuseert zich 1 Taart voor 20.000-ste Bij het oversteken aangereden Request aan B. en TF,: Auto botste tegen lichtmast Wiclrijdëtcr door auto geschept Tenen afgeklemd bij ongeluk in de haven Minder polio in Rotterdam Slachtoffers van spel op straat KOERIERSTERS «S/P HAARDEN EN KACHELS VAN W0ERK0K kunt u niet missen geen dag! een compleet gerecht kant en klaar in de fles Donderdag 23 augustus 1956 O CHXV.dC Een belangrijke en heel charmante bijdrage wordt geleverd door de baliet-groep, waarvan de meisjes on der leiding van Phyllis Lightstone kennelijk hard hebben gestudeerd op vr de nummers, want ze bleken gister- Nu de festiviteiten van dei avond verrassend maatvast en gra- Vakaxitie-week 1956 op het Ct-Q» 1 Nog en iele repetities, waaronder punt staan te beginnen Zijn morgennacht de grote „Ucht-repeti- voor de opvoering van de re- *ie" m het Passage-theater, en dan vup A1!p henv aan Hek" nok zal de revi,e "A1'e hens aan dek vue „ruie nens aan aek ook ïnderdaad gereed zyn om aan dek inderdaad alle hens aan dek j ie komen gekomen. Waarmee we maar willen zeggen dat de ruim honderd Schiedamse amateurs die meedoen aan de opvoering x*an deze grote revue, nu hun. allerbeste beentje gaan voor zetten om zo iets te maken van dit gemeenschaps-optreden Gisteravond had in Arcade voor het eerst het gezamenlijk thans bezig optreden plaats van de revue artiesten, de ballet-groep en het orkest en wat we daar ge zien en gehoord hebben geeft wel de indruk dat „het iets kan worden" met deze ama teur-revue. De bouw var de nieuwe katholieke school voor lager onderwys ai Nieuw, land, aan de dr Scha roman - singel op de hoek met de Buig van Haarenlaan vordert flink Men is met het leggen van de laatste hand aan deze school, die september betrokken zal moeten j worden j In september vorig jaar is de eer- ttrv.1 a~ int*. ste Paal gelagen voor deze acht- Wel de indruk dat „net iets klassige hal-schooi die opgetrokken werd naar het ontwerp van het ar- 1 chitectenbureau Taen en Nix in Rot- De heer P. Rhuis uit Rotterdam die als regisseur de leiding heelt en de algehele verantwoording draagt voor de opvoering, toonde zich gis teravond wel enthousiast over de medewerking die hij heeft gekregen en over het ..materiaal" dat hem ter beschikking is gesteld. „Alle hens aan dek" is zoveel mo gelijk m de show-sfeer gehouden, met spectaculaire grote scènes, afge wisseld door entreactes Een. prettige wisselwerking die goede kansen geeft voor een vlotte afwerking van het programma De heer Rhuis als „oud rot" in de „show-busmess staat er borg voor dat het inderdaad ook vlot zal lopen. De nadruk is hierby gelegd op het gezamenlyk brengen van de revue en aan persoonlijke prestaties is weinig ruimte geboden. Dus geen rariteiten als van de man die muziek maakt op een sigarenkistje, o£ iets dergelijks De shows moeten het doen. En het ziet er wel naar uit dat de heer Rhuis met zyn vele mede werkers wel zal slagen in dit voor nemen. Voor kleurrijke decors en. mooie kostuums (dat hoort bij een show') in geestige, romantische of exotische stijl is gezorgd. De muzikale omlijsting is in han den gelegd van de heer P. J Dorren - boom met een orkest van tien (be roeps) musici. Dat zij muziek uit de instrumenten (overwegend koper) kunnen haien hebben we gister avond gemerkt Arcade daverde er van. zodat het gezang in de ver drukking leek te komen Maar een versterker-installatie zal dit e\en- tuele bezwaar goeddeels wegwerken Alle arrangementen zyn van de heer Dorrenboom zelf, die daarvoor gedeeltelijk heeft teruggegrepen op bekende melodietjes maar ook voor terdam Dr ir T Nix heeft facade een fraai, gekleurd mozaïek werk m geglazuurde en gekleurde steen ontwoipen, met voorstellingen van spelende kinderen Het is een nieuw procédé, dat ongetwijfeld w i_-i meer toepassing zal vinden. Het ma teriaal werd geleverd door een der beste steenfabrieken, te Echt ra Lim burg gevestigd. De Schiedamse Vakantieweek 1956 begint vandaag. De Koemarkt is er speciaal voor aangekleed. Voor ..De Schicdammer"-!ezers De Schiedammers die vorige maand met spanning het verloop van de Tour de France 1956 hebben, gevolgd aan de hana %an de verslagen ra ons biad of daarvoor aan de radio gekluisterd hebben gezeten, hebben gister avond het grootste wielercircus van het jaar, Goddets onvolprezen ronde, voor een keer eens kunnen zien Wel hebben zy Woutje Wagtmans met in levende lijve 2ijn heldhaftige pogingen zien. doen (geassisteeid door de opofferende Nolten) om zijn leidende positie te verdedigen tegen de uit eindelijke winnaar Walkowiak. maar ui de voorstelling van de Tour de Franee-ülm, door .De Schiedammer'Het Rotterdamsch Parool aan de lezers aangeboden hebben ze de stryd toch van naby kunne- eemaken. De Schiedamse bengelaarsvereni- ging t Baarsje" organiseert cp zondag 9 september v.eer ern vis wedstrijd met als inzet de Gouden Parool-medaille Deze wedstrijd heeft plaats m de Delftse Schie en begint stipt om 7 uur *s morgens Gehengeld zal worden tweemaal an derhalf uur met 'n pauze er tussen van een half uur De deelname aan dit concours is voor een ieder opengesteld Er is nip I, gezorgd voor eén controleur op 10 Het kruispunt van de Nieuwe Ha ven met de Burg. Rnappertlaan on dergaat momenteel een verbetering Dit betreft dan voornamelijk het ry- wielpad en bet trottoir en m mindere mate ook de rijweg. Tot voor kort hield het trottoir hier plotseling op en was het rijwielpad maar vaag af gebakend. met het gevolg dat de fietsers de bocht meest flink afsneden In deze film vervaardigd door een groep Nederlandse camera mensen en voorzien van een uitste kend commentaar van Tonny Bok, zijn vooral de hoogte punten in de weken lange strijd tegen de weg en de bergen, goed naar voren ge komen Om gouden Parool- medaille Hengelconcours van ~t Baarsje slaan. Ec:» vrij duister punt, hoewel met gevaarlijk Thans is er echter een nieuw stuk rijwielpad aangelegd, dat in een wijde boog loopt en haaks op de weg van de Nieuwe Haven eindigt pre cies ra het verlengde van het pad langs de BJL-Laan Het autoverkeer krijgt hierdoor een ruimere baan. Ook het trottoir ts men thans nog bezig te verlengen en zal doorlopen langs de walkant Hi°r is ook het nieuwe nompstation. van Garage Unique gereed gekomen. Het kruispunt ts door deze aange brachte verbeteringen een stuk opge knapt nl een pnjs op dne deelnemers De loting om de nummers heeft plaats op 3t augustus ra het cafe van B. Seholte aan de Hagastraat Oefenvlucht De Postduif De SCV De postduif organi seert op zondag 26 augustus een traimngsvlucht vanuit Nieuwerkerk. Inkorven. van 8 tou 9 uur op zon dagmorgen a 10 cent per duif Aan deze vlucht kan een ieder deelne men, die aangesloten is by een er kende bond. In de afgelopen maanden beeft men aan de hand van de opgebroken stra ten ln Schiedam de loop kunnen volgen van de bulsleldlng die gelegd wornt om bet raffinaderij ga* af te voeren van de raffinaderijen van de B.PAL tn Persia naar de Rotterdamse gasfabriek aan de Keilebaven. Het gas, dat een zeer welkome aanvulling ui gaan vormen op de produkten van de gas fabrieken. die moeite hebben aan de steeds stygende aanvraag te voldoen. Deze buislelding loopt in Pemis langs de Vondelingen weg en gaat met een grote zinker onder de Nieu we Maas door naar Vlaardingen. Daar komt een splitsing ra het net; een leiding gaat naar Den Haag toe en Be ander loopt door Vlaardingen, dwars door Schiedam naar Rotter dam In Perms is men nog bezig met het leggen van de buis, evenals in Vlaerdmgen en de zinker onder het .welk werk wordt uitgevierd door brede water moet ook nog komen. Gem. Energie-bedryf van Rotterdam, maar m Schiedam is het ewrk bijna i Veel geschreeuw en weinig wol, zou eereed men haast zeggen als men de buis Nog kan men aan oneffenheden m zelf ziet Want het is eigenlijk maar het wegdek het spoor volgen door de een klein buisje, niet meerman 2Qcm gas ter beschikking. Ook onder de Westerhaven door komt nog een zfn- ker om de buis verder naar Rotter dam te leiden. Het leggen van de zmkers zal geschieden in combinatie met leidingen van de gemeente Schie dam zelf. Er is dus nogal wat werk verbon den aan het leggen van deze buis, Men ziet de •wielrenners als kleine diertjes opklimmen tegen berg- mas«ieven van de pyreneeen en de Alpen, het strijdgewoel in de eer ste etappes, toen Darrxgsdes, Des met en Walkowiak de gele trui ver overden De hopeloze strijd van de onervaren van der Pluym tegen ae geroutineerde HassenCorder tn de etappe naar Bordeaux, de geslaagde greep van Toorticg naar de leiders trui. Men ziet ook favoriet Gaul in zijn element komen en tenslotte Walkowiak ais winnaar het Pare des Princes binnenrijden. Een film als een interessante nabeschouwing van de Tour. "Verder is het tweede deel van de film over de wereldkampioenschap pen voetbal 1954 gedraaid, zodat ook de voetballiefhebbers nog heb ben kunnen genieten. De heer A van Heusden heeft met een vlot speech je de twee films ingeleid bij het publiek waaronder zich ook bevonden leden van de gemeentelijke sportcommissie. de raadsleden A. J van Lith. J. C van Geene. W de Vries en A Sonne- veld en de ambtenaar voor sport zaken. de heer J C Bronnernan De politie toonde belangstelling door de aanwezigheid van commis saris K Rijproa en de inspecteurs H Willems van Beveren en C. van der Haagen JïermesDVS was vertegenwoordigd door een deputa tie. evenals Fortuna uit Vlaardin gen Ook de heer M Goumare van de Vlaardingse BLO. was aanwe zig. Schiedamse straten: Wester kade, Wa rande, Van Beverenstraat Lid ulna- straat, Jan van Avennesstrnat de Graaf flori astraat, en de Jan Steen straat. Aan het einde daarvan, bij de nieuwe Burg van de Haarenlaan Is men nog bezig op de pup om het complex van het slachthuis, lang" de volkstuintjes naar Vlaardingen te brengen. Bu de Wester kade is het wachten nog op dc zinker die de buis onder de Westerharen zal brengen saar dc gasfabriek Want ook Schiedam krijgt immers' een doel van cit raffmadeiy- in doorsnede. Naadloze stalen pijpen, die aan elkaar gelast worden- Maar hier doorheen wordt het gas onder flinke druk gevoerd. Het Iltg ln de bedoeling dat het gehele buizensysieem gereed komt nog voor het einde van dit jaar, *o- dat volgend Jaar ook de Schiedamse hulsvrouwen op raffinaderij ga i zul len kunnen koken. Zonder dat ze er veel van merken overigens, want het gas komt uit precies hetzelfde kraan tje iis. au Set jeiil i» Ma»? \wf «1« gassoorzlening l» deze aaniullfng uit Pemis erg welkom. In de Gemeen Bibliotheek zyn de volgende nieuwe aanwinsten *<e verkrij gen K Aabye. „Brand in het Magasm du monde Rond het centrale moment het uitbreken van een brand m een groot warenhuis, groepeert schr da hoofdstukken van J-iar roman, waann Tij tot op het noodlottige einde de laatste levensdag en daarmee bet gehele verleden van telkens weer een ander slachtoffer oproept. T. Caldwell, „Tender vietorv". Een Amerikaans ex-veldp.'ediker brengt vijf ogenschijnlijk hopeloos neurotische vluchtelingenkinderen van verschillen de nationaliteit en godsdienst mee naar het kleine stadje waar htf zijn nieuwe standplaats heef», en slaagt er na grote moeilijkheden m hen op de weg te brengen naar bet normale leven. W. Corsari. „Schip zonder haven". Deze roman die zich afspeelt in Vlaan deren ten tijde tan de eerste Wereld oorlog. laat zien waarom Simorte van haar vader vervreemdt en hoe de lief de tussen haar en een matroos als een „schip zonder haven" 1S- H. Trojat grive". Beschrijving van de innerlijke ontwikkeling van een jong. gevoelig meisje, dat haar*. Jeugd doorbrengt Sn de bijzondere sfeer van e«n Parnse blaïro en later op kost school haar weg moet vinden in een totaal andere wereld P Verhoog, .Langs havens en strand Korte, zakelijke uiteenzetting over zeer verschillende onderwerpen, die alle betrekking hebben op de zeekuat en die zowel technisch ala biologisch ter rein bestrijken, E. Wiechert, .Die kleine Passion**. In dit verhaal over de strijd van de klei ne Johannes en zijn moeder legen het k-waad. brengt schrijver het gevoel \an eenzaamheid en oerangst in het men senleven tot uitdrukking A Wildon. Anglo-Saxon attitudes - Middelpunt van dit verhaal, dat een beeld geeft tan het leven der Engelse InteDec weien van onze tijd, is een zes tigjarige historicus die. ondank* zyn verworven roem m de wetenschappe lijke wereld, diep ongelukkig is door de mlalukte poging zin te geven aan zijn bestaart. Haringvangstberichten Vangs'.berichten uit z*<- VL TO 60 kan ties. VL 19 4. VL 203 VL SOS 5. VL 216 23 mo-g 30 ne-en), VX> 8* VL 114 2 VL U5 23 VL 172 20 VL 90 S3 VL 17. VL 199 68. VL 53 120 mv VT t\ M VL tftb U VL tn 5 nut e<-h halst titel). VL II 34, VL S5 40 «uit een hah* vleet), VL 84 85 iuit ttn halve vleet", VL 12 1, VL 33 60 VOOB HEDEN: Apothekers nachtdienst: van Wes tendorp, Singel 81. BeLier bö ongeval; G.G. en GJ>„ Tmniaan 80 telefoon 69230. Politie-alan&Daxnmer: 64668. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur. Zondags gesloten. RJi, Leeszaal en Bibliotheek, Dam; Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Tede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 unn des zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 815 uur. ,,'t Zit in de lucht". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Het com mando des Doods". Ter voorbereiding voor de jls. competitie die- op 8 september be gint speelt bet eerste elftal van HBSS zaterdag een oefemvedstrijd tegen ZWSH uit Rotterdam. Aan vang 4 uur n xnterrein Spiermgs- hoek Tevens speelt een combina- van HBSS tegen GSS op het terrein van GSS, Spoorbaanstraat Kethel, aanvang 4 uur n m Zondag as. gaat de SSV Demos met haar elftallen naar Dordrecht om daar de Merwe Boys te be kampen. De reis gaat per autobus, vertrek om 11 uur van het post kantoor at Zij die mee willen kun nen zich opgeven btj G van t Geloof. Gardo ristra at 50 of W. Groen- horst, Beierlandsestraat 59a AJ.C.-deelname Alle Zwaluwen en Trekvogels van de AJC. verzamelen met hun lei ding hedenavond in uniform om half 7 by het Julianapark om deel te ne men aan de officiële ontvangst van „Ncptunus' ra verband met de ope ning van de feestweek. Geboren Cornelia, d v. P J. Ste- houwer en E. Bolk; Anja. d v. J. L van der Touw en J. M Borram; Theodoras A z. v. P. J. J. v. d. Burg en J. G T. Sozef Overdeden. \V. R. Guldenaar, 79 j.; D. Ooms, 79 j. ln 't vakantie-kamp De jeugd van de Schiedamse ar beiders gymnastiekvereniging Arma is zaterdag naar het vakantiekamp ra het kamphuls JOe Waterval" bu Beekbergen getrokken. De start viel wat tegen, want er was wat vertra ging bij het vertrek en het regende nu en dan pypestelen. Maar de stra lende gezichten van de 70 kinderen spraken van een hoopvolle ver wachting. Reeds zondag is de troep er op rat getiokken naar bos en hei en ae enkele buieu die vielen heeft de pret niet of nauwelijks mogen druk ken. Zo schrijft ons „Oom Koos" Verhoef, de leider van de troep Er zijn al mooie wandelingen ge maakt naar de Waterval en de Ka bouter en ook het Troelstra-oord ts bezocht De kinderen worden behoorlijk beziggehouden met „speurtochten" e dtenvyl de middagen gevuld worden met balspelen als voetbal, handbal, cricket, enz. De gaatjes worden dan gevuld met het beoefe nen tan gezelschapsspelen Om de spanning er in te houden is er een wedstrijd uitgeschreven tussen de ra ploegen ingedeelde kin deren, waarbij het gaat om het vol voeren van twaalf opdrachten ge durende de hele week. De uitslag wordt bekend gemaakt (en ook be loond) op de laatste dag, vrijdag avond, wanneer er een „bonte avond" is door de kinderen zelf te verzorgen. Men ziet, de kinderen krijgen ge woon geen kans om zich te verve len, van de vroege ochtend, nun- neer met gymnastiek en het hysen van de vlag wordt begonnen, tot het tijdstip van naar bed gaan toe Het 20.000ste toegangskaartje voor de Floralia is gisteravond gekocht door de heer K. C van Dyk uit de Prins Mauritsstraat 8b, die met echtgenote en twee kinderen het verlichte plantsoen een bezoek kwam brengen Deze jubileumbe- zoeker kreeg van de Schiedamse Gemeenschap een taart, die door voorzitter M. Hooi met een toepas selijk speechje is overhandigd. Mevrouw J. S rat de Spoorbaan straat stal: gisteravond om half ne gen met haar bromfiets aan de hand, by de ingang van de Flora lia de BH -laan. over Ey deed dit zo weifelend dat de automobilist J. van t H,, ondanks krachtig rem men. een aanrijding met meer kon voorkomen. Mevrouw S. werd tegen het wegdek gesmakt en kreeg ver moedelijk een hersenschudding. Ter observatie is zij naar de Dr. No lets tich tuig gebracht. Di7effonf ging uit De kinderen van leden en dona teurs van de „De Dilettant" zijn er gisteren met een totirmg-car op uit getrokkert Efjst ging het naar Hoek van Hol land en daarna naar Drie- viiet Gelukkig scheen de zon ook eens een keèr„ zodat de kinderen ge noten hebben en moe maar gelukkig om 7 uur huiswaarts keerden. Film óver „Goddelijke Comedie" van Dante NEW YORK De Itiüiaanse re- gisseur de Laurentiis heeft gisteren bekend gemaakt van plan te zyn een film ra speciale kleuren te maxen van de goddelyke Comedie" van Dante, die naar hij zei ,de duurste film zou worden die ooit gemaakt werd Het zal vier jaar kosten om de plannen op te stellen en de film te maken De Laurentiis zei. dat de Goddelij ke Comedie gefilmd moet worden op een ttyze. dat alle dne de be langrijkste delen de hel het va gevuur en het paradijs er ra op genomen zijn en een weerspiegeling zullen vormen „van de gecombineer de talenten van Amerika en ftalie". MILAAN. Giacoramo (Giaco- mo Cirem), een der populairste clowns van dc wereld, is op 72-ja- rxge leeftijd m een ziekenhuis te Milaan overleden Hij fungeerde ook als dubbelganger van Charley Chaplin m een van diens films. Naar wij vernemen werd heden uit naam van een groot aantal vooraanstaande Rotter dammers aan b. en w. een request aangeboden, waarin ernstige bezorgdheid ten aan zien van het voortbestaan van het Rotterdams Kamerorkest tot uitdrukking wordt ge bracht. Men wijst daarin onder meer op de speciale taak die het RKQ in het Rotterdamse muziekleven vervult en verzoekt derhalve B en W. alle maatregelen te nemen die het mo gelijk maken dit orkest voor onze stad te behouden Uit de aanbieding van dit ver zoekschrift blyki opnieuw dat het RKO zich in de laatste zeven jaren een eigen plaats heeft weten te ver- I overen in de harten van de Rot- I terdamse muziekliefhebbers i Het request spreekt de hoop uit. dat het gemeentebestuur aan het RKO spoedig een toereikende subsi die zal toekennen, opdat het komen de wmtorprogramma zonder ver traging tot uitvoering kan worden gebracht. Doordat hy plotseling remde is vanmorsen vroeg de 43-jarige taxi chauffeur G. Wagenaar uit de Van Vlooswykstraat ra de Bnelselaan by de Wolphaertsboeht met zyn auto te gen een lichtmast gebotst Vermoe delijk met een hersenschudding en enkele gebroken ribben werd de man naar het Bergwegziekenhuis ver voerd. De taxi werd aan de voor zijde geheel vermeld Ook de licht mast werd beschadigd. In de Wolphaertsboeht is gister middag de 15-jarige modmette Ge- rardina Spanjersberg. die daar woont, met haar fiets aangereden door een personenauto Zij werd door de auto geschept en moest met hoofdwondjes en kwetsuren aan het bekken naar het Zuiderziekenhms worden vervoerd 5? .Vakantie-week 1956 ELKE DAG: Floralia. Julianapark m feest- vei lichting van 7 30 tot 12 uur 's avonds. Schip en Werf. Tentoonstel ling in Stedelijk Museum. Open van 1 tot 5 uur en van 7 tot 10 30 uur. s Zondags van l tot 5 uur Rondlei dingen van 730 tot 9 uur Attractie-centrum. Op Nwe Haven en Westerkade. HEDEN: Intocht van Neptunus Om 7 uur aan het Hoofd Tocht door de stad en ontvangst op het Raadhuis. Opening van de Vakantie-week Openingsconcert In de Plan tage om 8 u Optreden van Harmonie Wilton Fyenootd mmv Mannen en Dames koor van Wilton Fijenoord. Als gezellig intermezzo Her sengymnastiek (tussen ploe gen van W F en Gusto) cn Trek-aan-de-bel. VRIJDAG 24 AUG. Jeugdvoorstellingen Poppen theater Henk Zoutendijk: m Arcade Om 9, 11, 2 en 4 u. Het verhaal gaat over „Jan Huigen en de zeerover". Torenklimmen Van de Grote Kerk, ingang Nieuwstraat, van 2 tot 4 uur 's middags. Cor Don bespeelt het klok kenspel Amateur-avond Xn de Plan tage om 8 uur Artistieke stadgenoten komen aan bod Bij het verrichten van werkzaam heden m een loods van de RDM heeft gistermiddag de 30-janse con structiewerker M Roks uit 5t "Wil- lebrord een ijzeren bint op de rech tervoet gekregen Met 4 afgeklemde tenen werd het slachtoffer naar het ziekenhuis in Roosendaal vervoetd De geneeskundige dienst beeft de indruk dat de kinder\erlammfng fn Rotterdam aan het afnemen is De afgelopen week zyn slechts drie nieuwe gevallen gemeld. In totaal zyn in Rotterdam zeventien geval len van kinderverlamming gemeld. Twee hiervan waren van ernstiger aard. Dodelijke gevallen hebben zich niet voorgedaan Gistermiddag is de 8-jange Diana J Wachter uit de Atjehstraat ra de Veerlaan van een hek gevallen Met een gebroken rechtet onderarm werd zy naar het ziekenhuis vervoerd. Naar hetzelfde ziekenhuis werd gis teravond de 5-jange Hans van der j Halm uit de Jan Vrijlandstraat ge- 1 bracht Bij het spelen op straat was t hy gevallen en had hy een gebroken 'arm opgelopen SCHIEDAM DAN NAAR Fotografie J Ontwikkelen van rol films, des morgens gebracht, des avonds klaar K. v,'Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. D. DE BRUIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. 6S431 j Diversen •- Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen, scherpe pryzen en toch twee jaar garantie G. van Loenen, Dam 41—43, telefoon 66192. Showroom: Vlaardragerstr. S. Nieuwe modellen MET GLASDEUREN Groot zichtbaar vuur Oranjestraat 13 - Te»»L 65673 Broeraveld 137-139, tei 67736 Te koop aangeb. Gotisch Dressoir 155,—. Mooie keus ra dressoirs komt eens binnen by Plate t o. Stadhuis Schiedam. 1 lassen Erk. BEA. antoryschooï Centrum". 10 rijlessen a 47 50 Lest met Ford Tau- nus Halen en brengen gra tis Gebouw „Sursum Corda" Nieuwstraat 12, tcL" 64356. Gezond l Voedzaam l Verrukkelijk Bovendien belangrijk lager in prijs Wat een gemak voor de huisvrouw: zomaar uit de fles in het bord te schenken. En het hele gezin Is er dol op! Vraag uw leverancier naar Hollandia taptemelk-yoghurt met suiker.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1