Zeegod NEPTUNUS luistert opening Vakantie-week op Eerste voorstelling in de Plantage Door jeugd en gemeente - bestuur blij ingehaald Men kan zich weer best amuseren op de kermis Alle hens aan dek Harmonie-orkest en Koren musiceerden in Plantage - met zegetocht op een schelp - OUDE VRIEND BURGERZIN AHOY Vrolijke sfeer op Westerkade Nu tegen D.F.C. SVV gaat weer experimenteren WILTON-MUSICI OPENEN Wilton was Gusto de baas bij oplossen van moeilijke vragen Twee marineboten in voorhaven ELKE DAG: HEDEN: ZATERDAG 24 AUG. fSÉÉ Wie heeft iets verloren HANDBAL WF-ploegen komen in het véld Eerste paal voor Hogenbaneomplex 1 OFFICIÊETnIËUWSI Officiële opening van bet wijkgebouw in Nieuwland Hond gevonden Omlegging lijn 14 Burgerlijke Stand Vrijdag 24 augustus 195< DE illustere zeegod Neptunus, die al zovele eeuwen goede maatjes is met de oude stad Schiedam, een feit dat gisteravond na drukkelijk is vastgesteld door burgemeester rnr. J. "VV. peek, heeft door zijn komst luister bijgezet bij de opening gisteravond van de Vakantieweek 1956. „Gij leeft in het element waaraan wij allen wonen en dat stroomt door de slagaderen van ons bestaan", zo consta teerde burgemeester Peek verder, en bij zul ke opmerkingen moet het wel duidelijk zijn dat de zeegod Neptunus eenvoudig niet kon ontbreken by de opening van de feestelijk heden die in het teken staan van de zee en de scheepvaart. De godheid heeft zijn taak goed begrepen en heeft daarom zijn intocht in Schiedam gemaakt, een intocht die gezien de grote belangstelling langs de weg wel een zegetocht mag worden genoemd. EVEN na zevenen is Neptunus aan te beschermen tegen dc luimen van het Hoofd opgedoken. Wel niet 'meneer Neptunus en dat komt de uit hel ü-ater van de Mass, maar goed, tóch opgedoken. Omhangen met slierten groen zeewier en een lange baard stond h(j trots overeind op rfjn zeeschelp, die weer getrok ken werd door twee zeepaardjes (en ook twee stevige land-paarden) Aan zijn voeten lagen twee aanmin nige zeemeerminnen gevlijd, terwijl de godheid In de rug gesteund werd door vier snaakse, niet direct te de finiëren lagere godheden In groene zee-kleding. met flarden net om het hoofd gewoeld en gewapend met stukken stevig toow. Dit geheel werd dan omstpwd door een hele schare van fleurige matroosjes, die parman tig en heel gewichtig de scheepvaart gesymboliseerd zullen hebben, hoe wel ie vroeg-ult eerst over een jaar of zeven-acht aan het stadium van ïieht-matroos toe kannen zijn. Dit gezelschap dan verscheen plot seling aan het hoofd waar duizend of meer Schiedammers de heerser van het zo nabij gelegen water heb ben opgewacht. Onder hen was de j jeugd rijkelijk vertegenwoordigd. temeer daar de jeugd-verenigingen i de ere-wacht zouden vormen bij de j intocht van. de stad. In aanmerking genomen dat het ontzettend moeilijk is om ia deze vakantie-tijd de jeugd in vereni gingsverband op te roepen, viel bet aantal in de stoet meelopende jeugd verenigingen nog best mee. Er was de groterijk-bevlagde groep meisjes van de gymnastiek- vereniging ODO. tenoyt ook de gymnastiekvereniging Excelsior goed voor de dag kwant, vooral icat de dapper voortstappende jongste ju nior-led en betreft. Er waren renners van de Renners-club Schiedam en de keurig-geuniformeerde wandel groepen van Wandelurieuden de Tippelaars. Dan een grote gecombi neerde groep van padvinders, AJC, DOK-atleetjes en de CJMV—CJVF. Speciaal mag wel vermeld de groep van de jeugd-brandweer. in kloeke helmen, keurige uniformen met het brandweer-embleem voor zien en ift. rubberlaarzen gestoken. ZU sleepten onder grote hilariteit een miniatuur brandspuit met 2ich mee. Onder deze begeleiding is zee god Neptunus door de stad getrok ken naar het Raadhuis, waar hij ontvangen is door burgemeester mr. Peek en het bestuur van de Schie- damse Gemeenschap, terwijl verder bij de ontvangst aanwezig warep. wethouders, leden van de gemeen teraad en vele andere autoriteiten en functionarissen in de S.G. „Ik ben erg bïtt dat gij op het Stadhuis hebt willen komen." zo heette de burgemeester Neptunus welkom. Gü rijt in de afgelopen eeuwen onze stad wel zeer vriende lijk gestemd geweest en doör deze prettige houding heeft Schiedam, aan het water gelegen zich kunnen ontwikkelen tot de stad die het nu is. AAN de andere kant kwam er het lichte verwijt van de bur gemeester dat zeegod Neptunus zich kort geleden niet zo best heeft gedragen bij de grote icater- rarnp van 3953. Schiedam ondervindt van deze kwade bui nop steeds de gevolgen. Plannen zijn opgesteld moeten worden om het land beter gemeente op 20 miljoen gulden te staan. Kom eens kijken wat we doen aan de zeeweringen en hoe we een dijkleger staande moeten houden. Kunnen toe het niet op een akkoordje gooieninformeerde mr. Peefc belangstellend. Zeker, zeker, knikte de gebaarde zeegod, maar hij vond deze kwestie kennelijk meer een aangelegenheic van zijn minis ter van landzaken. Weet hij veel van die ingewikkelde bedijkings kwesties. De burgemeester meende verder dat in deze tijd, nu op net schip van de stad" „alle hens aan dek" komen, de ware burgerzin te voor- i schijn komt. Vele ingezetenen heb ben hun tijd en hun werklust ge offerd om de medeburgers een pret- j tige feestweek te oezorgen, iets, wat naar hij hoopte, de mensen nader imma zijn zeven jaar, i$ er een progra; uit de bus gekomen, dat er mag. Met de wens dat deze vakan tie-week wederom een succes, mocht worden, vooral begunstigd door goed weer, opende burgemeester mr. Peek de Vakantie-week 1956 door aan een mast op het bordes van het stadhuis de vlag van Schiedam te h»'sen. Met deze laatste wensen 2ullen alle Schiedammers wel willen in stemmen, vooral wat het weer be treft. Laten we hopen dat het gun stige weer van gisteren gedurende de rest van de maand augustus blijft aanhouden. Neptunus, daarna aan het woord kom cud, achtte het een' groot ge noegen aanwezig te mogen zijn en zo ontvangen te worden door de mensen die hij wellicht eens, op de evenaar gedoopt heeft. Hij wenste Schiedam een mooie lijd toe, maar vond toen kennelijk dat er al teveel was gezegd, want hij barstte heet onverwacht uit in een driewerf ttAhoy!" Daarop farmeerde de stoet rich weer om Neptunus naar de planta ge te brengen. En in de beschutten de bescherming van deze zeegod liep 't gemeentebestuur met burgemees- Advertentie i-M.J Dit aardige tafereeltje kan men zien op dc kermis, die gisteren in Schiedam is geopend. In deze „kiddy rideof „veilig-verkeers"-rit kunnen de kinderen ook eens trots achter het stuur van een bijna- echte auto zitten. tot elkaar zou brengen. i ter Peek aan het hoofd en "de rest Steunend op een ervaring van van de aanwezigen mee. Zeegoed Neptunvts, vriend van Schiedam", hield voor de opening van de Vakantieweek een zegetockt door de stad. De kermis is weer in de stad! Daarmee is in de omge ving van de Westerkade die typische sfeer gekomen die al tijd van een dergelijk attractie centrum uitgaat. De dreunen de muziek, het gelach en de angst-gilletjes, het opgewon den gedrang en alles wat er zo bij hoort. De kermis is een tra ditioneel en altijd gewaardeerd onderdeel van het programma van de Vakantie-week, waar velen vol verwachting naar uit hebben gezien. Wel, dit jaar kan die verwachting hoog wor den gesteld, want de kermis is dit jaar bijzonder attractief. Doordat men op de nieuwe plaats, de Westerkade en een deel van de Nieuwe Haven, meer ruimte heeft gekregen dan de vorige jaren op de Broersvest, is deze kermis ook gro ter opgezet kunnen worden, meer attracties in de eerste plaats en bo vendien enkele, die vorige jaren ont braken. Zo is er voor het eerst na de oor log -weer een aeht-baan of rufcsch- baan, nu officieel „Sky-rocket" ge heten, verschenen. Een adembene mende en ledematen-kneuzende ver makelijkheid, die toch ook zeer ple zierig is. Verder is de „cake-walk" weer eens terug, een hoogst amu sante inrichting waar men zelf kan schudden of de medemens gezellig kan zien glijden. Ook de race-baan met kleine autootjes, niet te ver warren met de bekende „bots autootjes" (die er overigens óok weer zijn!) is een nieuwe vermake lijkheid. VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst; van Wes tendorp. Singel 81. Beller bü ongeval; G.G en GJ3„ Tuioiaan 80 telefoon 69290. PoHtie-alarmnummer: 64666. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags eDzaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere c (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: .Alarm In de Pacific". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Carson City". Daarnaast zijner natuurlijk nog tal van draai- enzweefmolens in verschillende grootte en uitvoering, waar de jeugd het hart kan ophalen. Vernuftige instrumenten ook, waar men zich op 'een plezierige wijze kan laten kneuzen enz. Er is de ge bruikelijke bokstent en de variété- show en uiteraard een groot aantal inrichtingen waar men kan „bum- pen" of gooien of schieten. Om prij zen. Totaal zfjn er vjjftig attracties, hetgeen meer is dan vorig jaar. maar niet zoveel als in 1951 toen de ker mis in de Boerhaavelaan was gehou den. Overigens ïs de huidige plaats niet ideaal voor een kermis, het ligt niet alleen niet in het centrum van de stad. maar daarnaast heeft men met vele technische moeilijkheden te kampen gehad om het terrein ge schikt te maken voor gebruik. Ook kan het verkeer niet geheel uit de geoccupeerde strarten worden ge houden, want de daar liggende be drijven moeten per slot ook kunnen werken. Een ander bezwaar is de lang-gerekte vorm van het terrein, waardoor men heel wat af te wan delen krijgt voor men alles heeft ge zien. Dit alles neemt niet weg dat men zich op deze kermis best zullen kun nen amuseren. En dat zal men in Schiedam ook wel doen, gezien hei feit al dat het_ er gistermiddag, di rect na de opening reeds stikvol was. Nu maar hopen dat het weer wil medewerken. Ook voor zondag a.a. hebben de rood-groenen weer een experimen tele oefenwedstrijd op het program ma staan, n.l. tegen het Dordtse DFC. De beide vorige oefenwedstrijden van de SW-ers hebben duidelijk aangetoond dat er nog wel enige zwakke plekjes te verbeteren zijn. Dat SVV's nieuwe oefenmeeiter- manager v. d. Ende zich hiervan ter dege bewust is, blijkt wel uit het feit dat hij elke week voor de nade rende competitie zijn mannen het veld instuurt om in de praktijk de goede samenstelling en juiste cadans te vinden voor zfjn keurploeg. De tegenstanders voor zondag, DFC, rijn daarvoor weer uitstekend sparring-partners, want ook de DFC-ers hebben enige goede aan winsten in hun geleden en be schikken momenteel over een goed elftal. De nieuwelingen bij de rood groenen doen het zeker niet onver dienstelijk en vooral de nieuwe linksbuiten en ex-Eünkwijker. in Utrecht bekend als „straaljager Hun- WWMC|icl - tink", heeft met rijrv sneue rushes i controle Mieke. heelt de heer Boots langs de lijn reeds de harten gestolen iwee teams van de scheepswerven van het Schiedamse voetbalpubliek, j Gusto en Wilton Feijenoord aan een TT—, Kilnnf) a i n Dnll<lln/1 1 1i__.l 1.1 Geheel volgens de ontwikkelde traditie is de serie voorstellingen in de Plantage in het kader van de Vakantieweek 1956 geopend met een concert. Maar ditmaal is aan Schiedamse muziekgezelschappen de eer te beurt gevallen om het podium „warm" te maken voor de volgende avonden. De harmonie van Wilton-F (jenoord, onder leiding van dirigent Joh. F. Pala en het mannen- en dameskoor, eveneens van W. F„ onder directie van Jan Lucas, hebben xich ernstig van hun taak gekweten. Tussen dit optreden door en eigenlijk wel in een vreemd contrast daarmee, is dan de „hersengymnastiek" beoefend en heeft men „aan de bel" getrokken. Ruim duizend btzoekets hebben VfcH vrij kille weer (en later de regen) getrot seerd en zijn van deze openingsavond getuige geweest. Even na half negen sprak omroe per W. O- Duys het openingswoord, waarna de muzikale groepen van WUton Fijenoord aan bod kwamen. Voor een bespreking van hun pres taties verwijzen wij naar een afzon derlijk artikel. Als intermezzo kwam vlak voor de pauze radioman Jon Boots met het bekende gezelschapsspel „Hersen gymnastiek". Geassisteerd door zijn collega Lex Braamhorst en voor de t._, rtVatr Het belooft zondag aan de Bosrand in leder geval weer een interessante oefenwedstrijd te worden. Haringvangst berichten test voor hun algemene ontwikke ling onderworpen. Het elftal heren en de ene dame, die voor >V. F. was afgevaardigd, hebben vragen op elk gebied moeten, beantwoorden. De afdeling Gusto noteerde de eer ste nul door te menen dat het Qui rinaal de verblijfplaats van een Spaanse koning is geweest Ook een „schieman". de man die aan boord VsnfStheriehten uit x#e: VL 70 thuis varend; VL 7B is kantje*; VL. 79 3; VL |ïïn5:v.ntt;®vL3MVJ; VL ui vï hVriouwwérk Vnorgt. voor de 115 33: VL US 2«: VL 1M 5: VL 1M 2; I mensen van de scheepswerven een VL 109 SB; VL 53 5; VL «1 A; VL 71 ar onbekend begrip. Daarna moesten thuisvarend: VL M n; VL 114 24: VL 5o j zij ondervinden dat kapper» de eni* VL 84 10; vl 89 5: VL 112 vaklui zijn. die per „kop" knip- VL^Z^c^PÓot?"vi.h ZRoan' j D* overige vragen werden vrij Binnen: (trawl) VL 197, L. Kuiper, regelmatig goed beantwoord, hoewel 24 laat. l "iaat makreel, i het opmerkelijk: was dat elk zestal voorzien was van specialisten In het beantwoorden van deze vragen. Re kenkundige en muzikale moeilijkhe den werden vlot door deze uitblin kers opgelost De groep van Wilton won deze amusante en leerzame in telligentietest. Aan het slot kon Mie ke het sextet verblijden met de uit komst 16 pnt.—11% in hun voordeel. Jan Boots schonk bonbons en siga retten en het verliezende gezelschap kreeg als tweede prijs eveneens een doosje rokertjes. Het eerste nummer na de pauze was het spectaculaire radiospel „Trek aan de bel". Een grote bel werd midden in het podium opge hangen. twee stoelen kwamen aan de kant en de strijd tussen de paren begon Het bleek alras dat de da mes het beste thuis waren op het gebied van de muriekteaten. Mevr. Vos versloeg de heer Van Dijk met 3—0. Zelfs hetb ekende karretje, dat p de zandweg reed, dat door Ge rard van Krevelen uit de piano werd gehaald kon niet op naam van de vertegenwoordiger van de manne lijke sekse worden geschreven, hoe ten Woïde. Tussen mevr. Hendriks en de heer Faase ontstond een spannende strijd, maar ook hier was de eindsprint voor het vrouwelijk geslacht De heer Vis zou door een snelle beantwoording van deze mu zikale vragen de eer van de heren ophouden. Het lukte daarna echter niet meer om meer mannen aan de wedloop naar de bel te. laten mee doen. Het laatste paar, de dames Brouwer en Hoek, beëindigde de strijd met een gedecideerde 3—0 voor mej. Brouwer. Voor het pu bliek was deze snelheidswedstrijd zeer aantrekkelijk en gezien de ani mo voor deelname beleefden ook de paren veel plezier. De SW-reserves komen zaterdag middag in actie om hun krachten aan de praktijk te toetsen. Als tegenstan ders fungeert het sterke reserve- team van Sparta, hetwelk groten deels uit semi-profvoetballers be staat. Voor beide reserve-elftallen dus een uitstekende oefenwedstrijd, welke aanvangt om 4,30 uur. De twee patrouillevaartuigen van de Koninklijke .Marine, de „Freya" en de „Hedda?,.;. die het -'.marine- element zullen vertegenwoordigen in de Schiedamse vakantieweek, zijn vanmorgen, aangekomen. De beide scheepjes hebben ligplaats gekozen in de voorhaven bij de brug. Het had in de bedoeling gelegen, dat deze marineboten. in de nieuwe haven zouden, aanleggen, maar hier tegen is bezwaar gemaakt» in ver band met de geringe diepte van de haven. Ze liggen nu wel wat ver buiten het centrum van de stad. De vaartuigen zullen geïllumi neerd worden. Het is nog niet be kend, of het publiek voor bezich tiging aan boord wordt toegelaten. Natuurlijk is het bekend, dat de zomerprl/zen van ga- stikte dekens lager zijn dan fn het najaar, maar dat het mogelijk zou zijn.de mooiste gewatteerde dekens, die nor maal voor 29.80 verkocht worden, nu aan te bieden voor nog geen twintig gul den, hadden wij nooit kun nen denken. 500 gewatteerde dekens van extra grote 2-persoons maat 180x215, overtrokken met effen zware glanzende satin en een wat- terlng uit één dikke dubbele 'aag gezuiverde wollen wat«: ten. Een prachtdeken een deken uit één stuk. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de Verkoop van deze gewatteerde zijden dekens, 180x215 (grote twee persoons) WINKELCENTRUM BIHHFNWEB. Til. 291Bn Vakantie-week 1956 Flpralia.'Julianapark .in feest verlichting van 7.30 tot 12 uur 's avonds. Schip en Werf. Tentoonstel ling in.. Stedelijk Museum. Open van 1 tot 5 uur en van 7 tot 10.30 Uur, "s Zondags van 1 tot 5 uur. Rondlei dingen van' 7.30 tot 9 uur. Attractie-centrum. Op Nwe Haven en Westerkade. Torenkilmmon. Van de Grote Kerk, ingang Nieuwstraat, van - 2 tofc 4 uur 's middags. Cor Don bespeelt het klok kenspel. Jeugdvoorstellingen. Poppen theater Henk Zoutendijk in Arcade. Om 9, U, 2 en 4 u. Het verhaalgaat over „Jan Huigen'en de zeerover",. Amateur-avond. lp de Plan tage om 8 uur, Artistieke stadgenoten komen aan bod. Jeugdvoorstellingen. Poppen theater Henk Zoutendijk in Arcade. Om 9, 11, 14 en 16 uur. Het verhaal gaat over Jan Huigen en de zeerover". Toertocht. Voor fietsers en bromfietsers, Start orn 3 uur bij het Beursgebouw. Prach tige parcoursenvan 30, 80 en 90 km. Hengel-concours. Om 3 uur in de Delfshavense Schie voor volwassenen. Modeshow. In de Plantage van 3 tot 5 uur. Gebracht door de eNKa. Hier kan men zien hoe men met een bescheiden beurs toch smaakvol en cor rect gekleed kan zijn. Roeiwedstrijden en demon straties met radiografisch bestuurde bootjes. Om 4 uur- in de Poldervaart. Iets ge heel nieuws voor Schiedam. Muzikale Variété-Show. In de Plantage om 8 uur- Met een keur van artiesten: Peter Piekos, The Topliners, Joe Andy. enz. Excursies. Om 11 uur naar Werf Gusto met bezichti ging van de „Straat Gusto". Om 14.39 naar Wïlton-Fijen- oord met bezichtiging van het nieuwe dok. GEMEENTE SCHIEDAM Bundeltje wasgoed.; colbertjasje. Te bevragen bij de vinders.*.r.g. bandzeis. P. v. d. Stelt, Nieuwe Haven 285b; beugel van kinderzitje, W, v Druneo, Anth. Mudsstraat 11; zonnebril, C. v. Walsum. Duifstraat 19; rozenkrans. Blok, Anth. Muljsstraat 17; herenpols- hor Joge, Dr. Beukers. B K. Laan 78; bedrag aan geld. Bos Lekstraat 67a; damespolshorloge, v. Ltnden. P.K. O Laan 90a. 2 .x bellen na 18 uur; damesring, W. v. Ravens. Slachthuis- laan 25a; broche, B. y HC"?.dalen, Gr. Florisstraat SS; porteroonn». met in houd. Mevr. Fontijn, Grensflat 91; kinderportemonnaie met Inhoud, I. Foncke, VTaardingerdijk 21b; dames para plule v. d. Linden, Groenelaan 125b; portemonnaie met inhoud; G v. Reenen, Simon Stevinstraat 20b; por temonnaie met inhuod. S. Rietkerk, Jacob van Lennepstraat 30b; strand bal. T. de Pater, Fr. Haverschmldt- laan 39; stepje, v. Houten. IJssalon Favoriet, Broersveld 30; groene step, Streng, Geervlietsestraat naast "water stoker; 1 paar stelten, A. Log. B K. Laan 245b; poppewagen G Brufjnt- je, Hobbemastraat 5; grijs geruit Jon gensjasje, Mevr. de Bruyn» Gr. van Prinstererlaan 43; kinderjasje. Noor- dijk. Lange Kerkstraat 32; bundeltje -wasgoed, M, de Jonge, v. 's Grave- zandestrast; groene ceintuur, H. v. d. Touw Marconistraat 49b: regenbroek, L. Houtsma. B. K. Laan 234a; ge haakte handschoen L. J. Winters, van Dijckrtraat 22a. Zondag a.s. zal de handbalver. Wil ton Fijenoord een ..trialmeeting" houden met de Rotterdamse Meeu wen. Op het terrein aan de Vlaar- dingerdijk zuilen zes wedstrijden worden gespeeld. De technische en de jeugdcommissie zuilen zoveel mo gelijk die elftallen in het veld bren gen, die over 14 dagen de competitie Spelen. De eerste wedstrijd, om 10 uur. brengt de meisjes junioren van beide verenigingen tegen elkaar, daarachter komen de jongens junio ren. Dit team zal met nieuwe krach ten uitkomen, daar er een vijftal jongens zijn overgegaan naar de senioren. Dames 2 blijft ongeveer in de zelfde opstelling spelen, dames 1 heeft enkele kleine wijzigingen on dergaan. Om 14.30 uur komt het le heren team op, het is sterk samengesteld, dus op een prettige wedstrijd tegen de oude rivaal de Meeuwen kan worden gerekend. Heren 2 speelt ais laatste, dit team zal in de Competi tie sterker moeten uitkomen dan vorig seizoen, daar en in de districts reserve 2e klasse teams zijn inge deeld waarvan op felle tegenstand kan worden gerekend. HET programma, dat de harmonie „Wiltart Feijenoord'' onder lei ding van Joh. F. Pala en bet man nen- en. dameskoor „Wilton Feijen oord, waarover Jan Lucas de scep ter zwaait, gisteravond in de Plan tage ten gehore brachten, was ui teraard samengesteld uit gemakke lijk aansprekende werken. Want ook de twee fragmenten uit „Die ZauberHflte" van Mozart en het be roemde Slavenkoor van Verdi, die zo ongeveer het „klassieke" gedeelte vormden, stellen geen bijzondere in spanning en eisen aan de toehoor der. De koren hebben zïch afzonder lijk, en in laatstgenoemd stuk ge zamenlijk doen horen. Dat de 2ang niet op zijn voordeligst kon klinken ligt wel voor de hand, want de zan- wel hij er verwoede pogingen voor I geressen en zangers werden gecon- deed. op dezelfde soepele wi|2é ver- fronteerd met een sóórt akoestiek sloeg mevr. Van Gerven de heer die wel volkomen vreemd voor hen Van Rijn moet zijn, omdat het slechts ge- Mevr. Zwanenburg won van Henk I deeltelijk afgeschermd podium, au fond nog grotere akoestische pro blemen stelt, dan het zingen in de openlucht. Dit in aanmerking geno men, kon men toch wel dit optreden waarderen, want er werd zuiver en goed genuanceerd gezongen, en de voordracht was daarbij beschaafd, al miste men in Verdi's koor. waar bij het harmonie-orke3t in een zeer bedenkelijke transcriptie de begelei ding speelde, de nodige gloed en klankwarmte. In een mars van Safronl ea in „Wiener extra Blatter" was het or kest alleen aan het woord. Het bleek een zuivere toon te kunnen produ ceren, die tevens veelal beheerst klonk. De dynamische schakeringen werden daarbij goed in acht geno men, zodat men een beschaafd mu siceren te horen kreeg, wsarin min- der geslaagde klanken tot een mi nimum beperkt bleven. Het programma vermeldde na de pauze nog een aantal populaire werkje», o.a. van Léhar, Lincke en Zeiler. Zonder veel ophef is vanmorgen de eerste paal voor het complex van 114 flatwoningen op de hoek van de Hogenbanweg en de Rotterdamse Dijk geslagen. Het betreft hier een eerste blok van het complex dat ge legen is tussen Hogenbanweg en 's- Gravezandestraat. Het complex wordt gebouwd door een aannemers combinatie, waarin onder meer zit ten de firma D. Moerman. Slappen- del. Het ontwerp is van het Schie damse architectenbureau van Kluy- ven en Van der Boogert. Wanneer dit woningcomplex gereed zal zijn, is de „lege hoek" op de grens van Schiedam en Rotterdam opgevuld. Het wijkgebouw in Nieuwland. dat al geruime tyd geleden gereed it gekomen, zal zaterdag 1. september officieel in gebruik worden genomen. Zoals reeds eèrder gemeld; is het in het wijkgebouw ondergebrachte filiaal van de gemeentelijke leeszaal en bibliotheek reeds enige tijd ge leden. voor het publiek opengesteld geworden en. vele bewoners van Nieuwland maken er dan ook reeds gebruik van. Ook het consultatiebureau zal nu, na de officiële opening op. 4 septem ber in gebruik worden.-genomen. Het betreft dan het consultatie bureau 'voor zuigelingen van de Schiedamse Vereniging tot Bescher ming van Zuigelingen, die van het Frans. Hals Plein naar Nieuwland wordt overgebracht terwijl er ook een consultatiebureau voor kleuters komt. Beide afdelingen komen onder leiding van mej. dr. J, A. van Haaf- ten. Het consultatiebureau a^n het Frans Hals Plein komt met die da tum te vervallen. In de Newtonstraat is woensdag een gele chow ehow, een teef. aan getroffen. Het dier had een bruine halsband om met een riem. De eige naar kan zijn hond terugkrijgen hij de gemeentelijke reinigingsdienst aan de Buitenhavenweg. "Wegens werkzaamheden aan het wegdek van de Nieuwe Binnenweg zal het trajectgedeelte van tramlijn 14 tussen de Claes de Vrieseiaan en het Heemraadsplein v.v. van maan dag 27 augustus 1956 af gedurende ongeveer 6 weken niet kunnen wor den bereden. Het eind- en beginpunt Heem raadsplein van lijn 14 zal dan tijde- lnk worden verplaatst near de Nieuwe Binnenweg bij de Claes de Vrieseiaan. In verband hiermede zal lijn Ï4 in de richting Nieuwe Binnenweg tijdelijk rijden via dienstfoute— Nieuwe Binnenweg—Mathenesser- laan. Claes de Vrieseiaan naar de tijdelijke eindhalte in de Claes de Vrieseiaan bij de Nieuwe Binnenweg. Ben. tijdelijke begjnhalte voor d« richting Molenlaan wordt geplaatst op de Nieuwe Binnenweg bij de Claes de Vrieseiaan, Vandaar wordt vla de normale dienstroute gereden. 1 GEBOREN: Wilhelmus M-, z. van A. J. Oosterhalt en M. E. M. de Kievith; Lenie, d. van L. Hamer slag en M. v. d. Zwan; Yvonne E., d. van W. van Drunen en G. F. Gerosa; Margaretha M., ,d. van C. Kusters en F. W. Velt; Saskia, d. van J. van Vliet en. G. J. - den Har- tog; Cornells F., z. van C. F. Ja cobs en L. B» Liebrechts. ONDERTROUWD: F. H. Schou ten 28 j. en A. ten Have 24 j,; J. Dinkelaar 28 j. en M. de Smits 29j.; J. Dontje 27 j. en H. Kooijman 26 i.; W. D. A. Janse 24 j. en .G. A. J. van Zeiil 27 j.; P. J. A Kamp 35 j. en C- P- M. Hengst 31 H. Koe vermans 23 j. en W. Beuman 22 j.; P. P. van Leeuwen 22 j. en F. H. van der Kley 20 j.; W. C. Overdijk 26 j. en T. G. M. van Zeijl 24 j.; A. S- van der Plaat 26 j. en M. H. van "Wijk 23 j.; K. Rietdijk 22 j, en A. M- Zagwfjn 21 T. Roos 26 j, en G. J. van Put 32 j.; L. Santing 24 j, en C. Schouten 22 j.; E. H. Simons 25 j. en M. Mudde 27 J.; F. P. de Smits 24 j, en E A. van Kal 23 j.; J. den Uijt 25 J. en C. van Dijk 24 j.; H. Veenstra 23 j. en G. Goudzwaard 25 j.; W. F. J. v. d. Vlies 22 j. en J. C. Hendriks 25 j.; P. van Waardenburg 21 j. en E. J. Stam 21 j.; C- D. van IJsselmuide 24 j. en B. Burger 19 j.; C. H. Rich ter 35 j. en A. J. Kruines 29 j. GEHUWD: E. C. Heijna 26 j. en J. Meeder 28 j, M. Mersch 33 j- en E. M. Middendorp 27 j, M. Zijlmans 37 j. en J. de Jong 19 L. Die naar 23 j. en G. T- Streiinding 22 j. L, J. Rila 23 j. en J. J. M. v. d- Linden 19 j. G. H. G- van Viersen 28 j. en J. Rosman 27 j. A. dert Hartog 21 j. en C. J. Rosman 20 j. J. F. Kor pel 22 p- cn A. M. dc Kreij 20 j. C. de Kroes 79 j. en J. Noten boom 47 j. G. J. Kots 2? j. en J. A. Maas 26 j. W. T. J. de Haan 27 j. en G, Houtkamp 24 j. B. H. Roe.<: 27 j- en A. J. Feelders 24 j. J. C. Vogt 27 j. en C. H. Achenbach 21 j. C, van Buren 26 j. en H. P. Brouns 20 j. G. v. d. Stelt 29 j. en T. J- Harlaar 26 j, J. Mast 23 j. en A. van Mourik 23 J. F. A. Westhuis 23 j. en C. J. A. v. d- Enden 22 j. A. M, Neerhout 27 j. en C. C. G. van Dingen 27 j. F. W. van Bergen 30 j. en W Valk 24 JH. J. Maas» 30 j. en M. M. GroenhuIJzen 23 j. M. A, de Krom 26 j. en E. van Hengel 24 j. M. van der Mark 20 j. en C. ML Hoorman 22 j. A. van Diest 28 j, en F. Molenaar 21'j. OVERLEDEN; W. Rietdijk, 49 j.: H» J, Bastiaan5e, 76 j.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1