D: D D KRACHTPROEF H! STEEDS MEER TANKERS BRENGEN GRAAN DE HAVEN BINNEN... H Zó druk was het nimmer tevoren ROTTERDAMSE HAVEN verwerkt - dank zij enorme krachtsinspanning - KOLOSSALE AANVOER ...en ook problemen die hoofdbrekens kosten rn^m IllfSlili Hl Genoeg water in de Rijn o O— f In tie Maashaven, Europa's groot- 1 ste korenveld, heerst op het ogen- blik een ongekend grote drukte. i Vorige week kwam op écn dag j 1 niet minder dan 120.000 ton J schcepsruimte met graan binnen. Ais onverzadigbare vraatzuchti- i gén hebben de elevators, bijge- staan door de Iosinstallatie van de silo, zich op deze korenstroom geworpen. .In anderhalve dag, j hooguit soms twee dagen, werden de graanschepen gelost en waren de Rïjnschïppers met hun kost bare vracht op weg naar Duits land, dat door verlies van zijn oostzone bij zün graanyoorzlening I nu vrijwel geheel is aangewezen op import ARBEIDERS et wel en wee van de Rot terdamse haven zal in de komende jaren ongetwijfeld In veel sterker mate van het aantal beschikbare men sen dan van de technische uitrusting afban) Bü (Van één onzer redacteuren) E stroom van goéderen door de Rotterdamse ha- -y y ven blijft groeien. Wat velen aan liet eind van het I I vorige jaar voor- onmogelijk hielden is in de nu bijna afgelopen eerste acht maanden van dit jaar bewe- afbangen J C l. 7 J Bij 'n dergelijke massale omzet zen: nog meer schepen, nos meer goederen dan m 1955van goederen, waarbij men terecht - p 1 D c uit weloverwogen nationaal belang Vooral sinds enkele weken heerst er weer een schier adem- ook nog 'n stijging van de stukgoe- benemende drukte; alle havenbekkens liggen vof met schepen deren zou wensen, is 'n groot aantal en nog is de spankracht van de Rotterdamse havens niet ge- |esewSds~—^onmisbaa^Dezom?" broken. Sneller en beter gaat het dan waar ook ter wereld, al maanden met hun welverdiende va- j_inmnnninncv. kantles en de laatste maanden van het jaar vormen de moeilijkste pe rioden voor hen, die zich met de ar beidsvoorziening in de haven belast weten. In de laatste maanden van het jaar zijn, tot dusver de Schevening- se en de Katwijkse vissers, die dan niet ter vangst uitvaren, een on schatbare reserve gebleken, maar in de zomermaanden, wanneer het seizoenwerk overal aan de gang is, vertoont het tekort aan werkkrach ten zich wel in zijn scherpste vorm. Temeer als daar - zoals nu het geval is een scherpe stijging van de kolen-, .erts- en graanaan- voer mee gepaard gaat- zijn daartoe soms bovenmenselijke inspanningen nodig. E zeer snelle stijging van dc industriële bedrijvigheid in West-Europa, waarbij die van West-Duitsland in het bijzonder, vindt men weer spiegeld in de activiteit in de Rot terdamse haven. Europa vraagt staal en kolen en van alle kanten stroomt het erts door de Rotterdamse haven naar de smidse in het Ruhrgebïed, Kolen zijn er nodig om dat erts tot staal te verwerken en om te voorzien in de steeds stijgende be hoefte aan energie,-zowel voor huis houdelijk als voor industrieel ge bruik. Duitsland, vroeger één van de grootste koienexporteurs voert nu bij massa's de kolen in uit de Ver enigde Staten en inplaats van stroomafwaarts varen nu de sche pen met zwarte energie stróom- opwaarts. Wel. gaat de olie lang-: zamerhand een deel van de taak van de kolen overnemen, maar op de totale vraag naar kolen zal dat weinig uitmaken omdat ook de vraag naar energie blijft stij gen. Zolang de kernenergie nog niet tot voldoende ontwikkeling is ge komen. blijft West-Europa aangewe zen op kolen en olie. En geen ha ven ligt gunstiger tussen winplaats en verbruiker dan Rotterdam, de graadmeter van de economische be drijvigheid in West-Europa. ENORME TAKEN ENORME taken liggen hier voor de havenstad aan de Maas, die New York wat goe- derenonizet betreft naar de kroon steekt van eerste we- rei^haven. J lijpiflïï |i j!' iPliP ";ï;i!!! Andere Westeuropese havens zul len de ontwikkeling van Rotter dam op kleinere of op grotere af stand volgen. In Antwerpen. Am sterdam, Bremen en Hamburg breekt men. zich op het ogenblik op dezelfde wijze als in Rotterdam het hoofd over de vraag hoe men die enorme stroom van goederen, die Europa in- en uitvloeit, op de bes te wijze kan opvangen en onwille keurig kijken daarbij alle andere naar Rotterdam, de grootste, de snelste en de beste. De nieuwste kraanmodellen kan men in de Rotterdamse haven vinden, Nauwelijks is een ont- j werp gemaakt voor een kraan, J die nog sneller werkt of de be- j stellingen komen uit Rotterdam. Bij C. Swarttouw aan de Menve- haven zijn sinds kort deze nieuwe modellen in gebruik. e haven, onze nationale wel- vaartbron, heeft mensen nodig en die mensen zijn er. Een groot deel van hen bijna 3000 komt dagelijks per bus uit Brabant, van Goeree en Overflakkee, kortom van heinde en ver, maar datgene wat ze naast werk in Rotterdam zoeken, nl. een huis, ts niet te vinden- Naast Arnhem was Rotterdam de zwaarst door de oorlog getroffen, stad. In sommige plaateen is de wo ningnood nu vrijwel tot nul geredu ceerd, maar ih Rotterdam is van ver lichting geen sprake. De Scheep vaart Vereniging Zuid. die zich als overkoepelende organisatie met dit probleem bezig houdt, heeft wsl overwogen de arbeiders, die van ver buiten Rotterdam werden aange trokken, onder te brengen in een kamp op het eiland Van Brienen- Het is een bekend verschiinsei, oord. Men heett hier.nn aiacrien dat kolen uit de V.S. en graan in omdat het sociaal niet aantrekkelijk Uit alle hoeken, en gaten moeten de havenarbeiders het graan uit. de tanks van de tankschepen vegen. Het is een schier onbe- WONINGEN gonnen wérk. Maar het graan is een kostbaar goed en Rotter dam wenst ook ten aanzien van deze oneconomische ladingen zijn naam van goede en snelle haven hoog te houden. N 1955 is liet lot ver in liet najaar de vraag geweest of Rotterdam „de 20.000 zou halen". Het werden 20.318 schepen die in dit recordjaar do Rotterdamse haven binnenkwamen. Toen wij in dat najaar de toenmalige wethouder J. van Tilburg vroegen naar zijn verwachting ten aanzien van de goedcrenomzet zei hij„We zouden erg blij zijn met een omzet van 55 mil joen ton." De omzet bedroeg in 1955, zoals bekend, meer dan 66 miljoen ton. Waarmee wij willen zeggen dat zelfs voor de ingewijden de ontwikkeling van het haven verkeer nóg stormachtiger verloopt dan op grond van ervaring en inzicht mag worden verwacht. En 1936 biedt hetzelfde beeld: het zoveel- duizendste «chip komt telkens weer een paar dagen eerder binnen dan het zelfde in het jaar tevoren en de belangstelling voor de Rotterdamse haven groeit nog steeds in overrompelend tempo. Is het nog bij te houden? Dat is op het ogenblik de grote vraag. Kan de haven het nog aan? Is er ligplaats genoeg en is de havenoutillage toereikend? Er wordt hard gewerkt aan uitbreidingen: nieuwe havens, nieuwe pieren, nieuwe, kaden; nóg moderner wordt het kranenpark, nóg meer wordt de havenarbeid gemechaniseerd. Maar werken als deze zijn voorbereid in een tijd toen niemand de fantastische ontwikkeling van de laatste jaren kon voorzien. Wanneer zal de grens bereikt zijn? DAT is in de eerste plaats een vraag voor dc particuliere ondernemers in de Rotterdamse haven. Zij hebben, met bun medewerkers en hun personeel, de krachtproef Ie doorstasn. waarvoor de huidige hoogcon junctuur Rotterdam thans plaatst. Wie zijn licht in de haven opsteekt zal ervaren dat de boog wel heel strak is gespannen. Zeker in deze vakantie maand wordt van ietier het uiterste gevergd. Zijn we dus aan „het uiterste" toe? Het is een kwestie van materiaal: kranen, elevators, hulpwerktuigen bij tientallen. Hierin onderscheidt Rotterdam zich gum-lig van concurrerende havens. Dat He Rotterdamse haven zich na de deplorabele oorlogsjaren zo snel tot tweede wereldhaven kon ontwikkelen, is o.m. hieraan te danken. Voor wat dit betreft wordt de krachtproef dan ook glansrijk doorstaan. Het is ook een kwestie van mensen. Daar schuilt het grootste probleem. Kosten noch moeite worden gespaard om in het schrijnend tekort aan mensen te voorzien. Dit kan raen lang volhouden, maar liier dreigt de grens inderdaad beangstigend dichtbij te komen. Er is maar één afdoende oplossing: woningen, véél woningen bouwen. Maar dat hebben de particuliere ondernemers niet in de hand. ET is. in de tweede plaats, een vraag voor de gemeente Rotterdam. Rotterdam dankt zijn groei en zijn welvaart vooral aan de haven. Het is moeilijk, vast te stellen, welk percentage vr.n de Rotterdamse be volking, direct of indirect, bij de haven is betrokken maar men kan veilig aannemen dat dit zeer, zeer groot is, De dynamische groei van de haven bedrijvigheid komt de gehele stad ten goede. Zal aan die groei, binnenkort misschien, een einde moeten komen? De gemeente moet de havenarbeid mogelijk maken. Zij heeft de zorg voor de aanleg van havens, voor de bouw van pieren en kaden. En die zijn in Rot terdam uitstekend. Nieuwe.plannen zijn in uitvoering (Eemhaven, Derde Pe troleumhaven, Waalhaven) of in voorbereiding (Botlek, Vierde Petroleum haven). Rotterdam zou best in hoger tempo willen uitbreiden, maar is, o.m., van het.rijk afhankelijk. De gemeente moet ook.woongelegenheid scheppen, en dit is een zaak, die de gemeente slechts ten dele in de hand heeft. Zij stuit hierbij op beperkende regelingen, die voor het gehele land gelden. En al blijft het opmerkelijk dat sommige kleinere gemeenten in de omgeving naar \*erhouding meer bouw volume weten te bemachtigen, men kan het niet de gemeente verwijten, dat "Rotterdam geen havenarbeiders kan aantrekken doordat er geen woningen zijn. HET is. tenslotte een vraag voor liet rijk. Niet alleen omdat Rotterdam voor de uitbouw van zijn mogelijkheden zo van het rijk afhankelijk is maar ook omdat de Rotterdamse haven een nationale bron van wel vaart is. Wanneer de zaken in Rotterdam goed blijven gaan, is dat van het hoogste belang voor het gehele land. De Nederlandse koopvaardij, om maar één voorbeeld te noemen, is een van de zeer belangrijke deviezen- bronnen. Daarom dient bij het overleg tussen rijk en gemeente Rotterdam over de havenuitbrcidingen en He verbetering van de Rotterdamse Waterweg de grootst mogelijke spoed t° worden betracht. Het rijk zal de Rotterdamse wen sen met veel begrip in overweging moeten nemen in het besef dat de nationale welvaart met die van Rotterdam ten nauwste samenhangt. Daarom ook verdient Rotterdam bij de toewijzing van bouwvolume met andere maatstaven te worden gewaardeerd. En het verlies aan woningen ten gevolge van de oorlog, én de noodzaak voor haven (en industrie) arbeiders aan te trekken, dienen in versterkte mate in aanmerking te worden genomen. Indien het rijk meewerkt, is de vraag, of de grens spoedig zal worden bereikt, geen vraag meer. Want aan Rotterdam zelf zal het waarlijk niet liggen. lllüiiTi! iliillli In Engeland heeft men zich reeds lang moeten verzoenen met het beeld van schepen, die eerst naar Rotterdam varen met goede- Ten, die gedeeltelijk voor kleinere Engelse havens bestemd zijn. Voor die havens is de Maasstad soms de centrale verdeelpost geworden. graan de. Rotterdamse haven worden over geslagen in kleinere schepen, die 't dan weer naar Engeland brengen, 'n Schijnbaar tijdverlies, maar in werkelijkheid een enorme tijdsbe sparing voor de grote schepen, die in de Engelse havens soms zéér lang zouden moeten wachten voor ze gelostwerden. SNELLER bleek. Op het ogenblik is een. actie (Van een onzer redacteuren) De Rotterdamse haven wordt op het ogenblik overstroomd met graan. Vorige weck kwam op één dag 520.000 ton goed ter verwerking de haven binnen, waarvan niet minder dan 120.000 ton graan. Een van de oorzaken van deze grote aanvoer Is de gaande om voor deze werkers kost- minder gunstige oogst van vorig jaar. die een extra huizen te vinden, terwijl als een g, 9 j i i--i i zeer kleine druppel op een gloeiende aanvoer naar Europa noodzakelijk maakte, plaat 200 woningen gebouwd worden in Fendrecht. Een andere oorzaak is de oogst- Men vraagt zich af bij het zien Bij een tanker lost men In 8M uur OCT? "X7T TT?l'"*rTTTFf verwachting van dit jaar, die gezien van deze werkzaamheden of de maximaal 600 ton graan {wanneer op r Kit V LiILjLt JL U JlLt de weersomstandigheden niet erg overbekende praktische zin van de de bodem gewerkt moet worden is dat hoogstens 200 ton) en bij een normale graanboot ïn dezelfde t(jd 1000 tot 1500 ton, maar ook wel eens 2000. erg overbekende praktische zin van de oezeer evenwel de nood ee- ll00S gesteld is- Europa en vooral Amerikanen hen In dit geval in de ste«n ifbrnkt wel uit het ook West-Duitsland hebben graan steek heeft gelaten, San» stmradoorsbcArtJf om dat hrt ««<*- arbeiders op de Zuidhol- landsc eilanden, die bereid waren om in de Rotterdamse haven te wer ken, naar de Maasstad te brengen. Alleen het ontbreken van ^oede startbanen op die eilanden heeft er maal zo snel in de Rijnhavens is ats dat uit Bremen en Hamburg verla- H'ÏU ie wet- - - ji,r_vlitprtuie van hun eiland eleva.urbedrijven die deze ongekend grote hoeveelhe den nu plotseling te verwerken ROTTERDAM trekt op het ogenblik de tcereldscheep- uaart naar zich roe zoals de lamp de nachtvlinders aan trekt. Het gaat vlag in Rot terdam, plugger dan. elders, en daar- starwianeii op aie euanuen aeeit er r-t? u-, v~ om wordt de naam van de Afaosstad toe geleid, dat het plan voorlopig krijgen, levert.het ..mannen van de op de vele vrachten-markten en dik- B - -»»* wijls genoteerd. In Rotterdam zelf vraagt men zich evenals in 1955 echter af hoe lang dit allemaal nog kan duren. „Wanneer zal de top bereikt zijn, wanneer zal er een andere haven zijn, die meer service kan bieden dan de Rotterdamse?" Het is uit organisatorisch en tech nisch oogpunt ontzaglijk veel een voudiger om in één jaar duizend schepen méér naar een haven te hoogste peil ZOU stijgen niet sturen dan die haven in één jaar zal terugschrikken voor maat- ONWERKBAAR Tot welk een tijdverlies graanlos- sing uit tankers leidt blijkt wel uit den de Duitsers dus maar het liefst lostijden van ce>, normale graan- Ïti Dnffn.nom i boot en een tanker. houding met vorig jaar toch nog toegenomen. Vorig jaar kwamen er in totaal 29 van deze schepen in de Rotterdamse haven: op het ogen blik heeft men er al 39 binnen. Er bestaat echter een kleine kans op verbetering omdat de vrachtprijzen voor olie sinds de naasting van het Ondanks deze ontzettende moei- Suezkanaal gestegen zijn. wellicht zullen de tankers zich hierdoor weer bij hun olie gaan houden. lijkheden en vertragingen is de aan voer per tanker in dit jaar in ver- nog werd opgeborgen. Anderzijds blijkt hieruit, dat men in Rotterdamse haven kringen geenszins geneigd is het hoofd te buigen voor het tekort aan arbeidskrachten. Het ontstaan van dit plan wijst erop, dat men wanneer de nood werkelijk tot het aller- zaak wel enige problemen op. Dit jaar bijvoorbeeld zal (wanneer de aanvoer in het derde trimester op hetzelfde peil blijft) er ongeveer 20 tot 25 procent meer omgezet wor den dan vorig jaar. Deze stijging, die ongeveer neer komt op een hoeveelheid gelijk aan de behoefte aan buitenlands brood graan voor heel Nederland gedu rende een jaar, is echter niet het grootste probleem, waarvoor de ele vator bedrijven zich geplaatst zien. GRAANTANKERS aan die duizend schepen aan te pas sen. Toch heeft Rotterdam in de af gelopen jaren niets anders gedaan dan zijn haven steeds weer open stellen voor de duizenden schepen, die er telkens meer kwamen. Ha vens, kaden, boelen, laadbruggen en kranen, elevators en drijvende over slaginstallaties lagen in die jaren gereed om de wassende stroom op te vangen. De bedrijven in het Rotterdamse havengebied hebben er voor gezorgd dat zij uitgerust wmvn met de mo dernste technische middelen, die er te krijgen waren. Nauwelijks was het ontwerp voor een kraan, waar mee sneller gewerkt kon worden, gereed gekomen of de bestelling kwam uit Rotterdam. Bij de vele nieuwe modellen, die mei» op dit ogenblik langs de Rot terdamse kaden kan zien, zal straks nog weer een nieuwe stuk goed - kraan komen, die zijn last niet rondzwaait, maar haar in een rechte lijn var. losplaats naar laadplaats brengt. Onder die kraan zullen de nieuwste modellen vorkhofwagrns rijden, want tot in de kleinste on derdelen grijpt de mechanisatie om ztch heen nu de schaarste op de arbeidsmarkt steeds knellender wordt. regelen, die in Nederland hun weerga niet vinden. Ook in 1956 zal Rotterdam weer het bewijs leveren sneller en beter te zijn. Voordeel natte zomer: De enigen die waarschijnlijk niet klagen over het barre weer ran deze zomer zijn de Rijnschippers en de verzenders van goederen i over de Rijn, Sn tegenstelling tot j vorig jaar. toen de uiaterstanden j zo laag maren dat de schepen t slechts gedeeltelijk geladen kon- den worden, is er nu dank zij de grote regenval water genoeg in 4 de i?ün. En de schepen kunnen i lot hun merk geladen worden. Voor de RoRerdfim.se Jiauen be tekent dtt een buitenkans, trant ook al weer in tegenstelling tot i vorig jaar nu kunnen de goe- 1 deren, direct doorgezonden wor- 1 den. Bovendien kan de scheep.»- i ruimte in de Rijnvaart nu in syn volle omvang worden benut. By de verscheping van graan is men de laatste tijd meer en meer tankschepen gaan gebruiken. De vrachtprijs voor die schepen lag wat beneden de vrachtprys met normale graanschepen, maar hoger dan de vrachtprijs voor olie. Nadat een scherpzinnige Ameri kaan erin geslaagd was de olielucht uit de tankers te verdrijven vorm den deze schepen op het eerste ge zicht dus een ideale vervoersmoge- lijkheid, ware het niet dat men bij het lossen voor de grootste moeilijk heden komt te staan. De zuigpijpen van de elevators moeten door nauwe mangaten in de tanks van het schip worden gewormd. wanneer een verleng stuk nodig is omdat men op gro ter diepte moet zuigen, moet eerst de zuigpÜP "it het mangat worden gebaald, terwijl de arbeiders in de tanks als mijnwerkers hun taak moeten verrichten. Daarbij komt, dat de mangaten meestal boven een platform in de tank zijn aangebracht, waardoor men de zt'igPÜP In allerlei bochten, moet gaan wringen. De talrijke ver warmingsbuizen, die door de tanks lopen, en de verwarmingsspiralen, - - die op de niet afgedekte bodem tot de specifieke graanschepen, waar men te maken heeft met liggen, noodzaken de arbeiders het open ruimten van acht bij twaalf mHer, breken de arbeiders graan met stoffer en blik uit allerlei v u" u j hoeken en. gaten te vegen want aan boord van deze schepen bijna hun nek over de buizen, graan is een kostbaar goed en de Enorm veel tijdverlies levert het lossen van zo'n graantanker ruimen moeten dus goed lecgge- - - - maakt worden. Door smalle mangaten moeten de zuigpijpen van de elevators in de tanks van de schepen. Wóï'dén gewurmd. In tegenstelling op. Een normaal schip wordt drie tot vier maal sneller gelost. NIET ALLEEN HIER Ook in andere Westeuropese ha vensteden beeft men met dit pro bleem te kampen, maar omdat Rot terdam een uitzonderlijk grote plaats inneemt bij de graa no verslag, doen de moeilijkheden zich hier in groter omvang gelden. Om echter het normale vervoer niet te schaden heeft men reeds enige tyd geleden de beslissing ge nomen de moeilijk hanteerbare graantankers zo goed mogelijk te bedienen zonder de gewone graan schepen daarvan de nadelen te doen ondervinden. Ook bij de graanoverslag doet zich het tekort aan personeel gelden. Het gebeurt wel eens dat een of meer elevatoren niet kunnen wer ken en stil liggen, omdat er niet voldoende mensen zijn. Ondanks dat hebben de elevatorbedrijven toch kans gezien de moeilijkheden van de laatste weken het hoofd te bie den. Naar men ons mededeelde is men de grootste problemen al weer te boven mede dank zij de perfecte technische outillage. Dc elevatoren zijn voorzien van de laatste technische snufjes, één elevator, die nog in Liver pool in gebruik was, is terugge haald en twee van deze machi nes zijn in aanbouw om de vloot te versterken en uit te breiden om zelfs onvoorziene grote aanvoeren met goede ser vice te verwerken. B(j de elevatorbedrijven heeft men naar men ons meeueelde - de mobilofoon, een zeer veel ge bruikt apparaat in de haven, ver vangen door walkie-talkies met een groot zendbereik. Van een centraal punt uit kan men nu vele ele vators dank zjj deze kleine zen der» bereiken en omgekeerd. (B(j de mobilofoon deed zich nog wel eens de moeilijkheid voor dat de golf lengte druk bezet was). Hierdoor bestaat een uitstekend contact tus- oen het te lossen schip en de be drijfsleiding.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2