Miniatuur-bootjes kampten tegen erg woelig baren C Regen dreef publiek uit de Plantage - bij demonstratie in Poldervaart - Voor roeiwedstrijden was niet erg veel animo ZeekadetkorpsJacob van Heemskerck weert zich Van fietsenstalling tot BB wijkcentrum Oefenmatch DHC-HDVS1-1 in Delft Leidend Schiedam gaat in laatste inning onder HEDW buit inzinking uit: 1-2 WALDO-TAXI Feestelijke show in een zonnige Plantage Alle hens aan dek J Koeriersters Knap werk van noodivaehters Lang gekoesterde Experimenten De Variété-show vond echter een onderdak in Arcade DHS verloor op de eindstreep SVV 2-Sparta 2 2-5 VOOR DE HONKBAL-COMPETITIE Duivensport Jubileum-toernooi Damclub Schiedam Orgelconcert De marineschepen blijven langer 400,verloren wens in vervulling Geslipt op nieuw rijwielpad Burgerlijke Stand MartinitRDM SCHIEDAM VICTORIA EN MAIC05HOW GEBR. LEYTE De Poldervaart .vas zaterdagmiddag het trefpunt van hon derden. Toch heb >en de roeiwedstnjdon en de demonstraties met mimatuurbej'jes om verschillende redenen schipbreuk goleden. Er waren niet veel deelnemers voor de roeiwed- strijden (21), maar bovendien ging de belangstelling van het pubhek meer uit naar de kleine, sierlijke schuitjes, die door hun eigenaren bij voortduring met knallend geweld in ge reedheid voor de tewaterlating werden gebracht. Hieruit blijkt al dat roeiwedstrijden en dit soort demonstraties elkaar slecht verdragen. Hier kwam nog bij dat strijdende Schiedam mers, op de terugtocht zijnde deelnemers en naar hun schip breuk lijdende modelboot roeiende gasten broederlijk door el kaar dobberden. Het was voor de talloze kijkers dus aantrek kelijker naar de snelle schuitjes van de leden van de vereni ging voor Radiobesturing Muiderkring en KNVVL te kijken. Het experiment van de demonstra tie verdient zeker herhaling, doch hopelijk zoeken de organisatoren dan geschikter vaarwater, tevens kijkge- ïegenheid. Het ongehinderde kijken werd door de drassige grond en het hoge riet niet bevorderd, wel kwa men er meer beslikte ber.eti dan nodig was. Het woelige water was ongeschikt voor dit soort demon stratie. De hevige wind en het spuien van de Poldervaart veroorzaakten dit ongerief. De kostbare eigendom men van de gasten (Amsterdam. Rotterdam. Vlaardingen. Benncbroek en 't Gooi: hadden zich beslist beter thuis gevoeld in een vijver (b.v. Nieuwtand). Toch hebben de tallozen nog wel genoten. Onder leiding van de heer E. Kreulen lieten de modelbouwers een tiental van hun produkten te water. Het waren meest landingsbootjes met op het dek een vliegtuigmotor tje bevestigd (van 1 cc>. Overslaan de golven remden de propellers, er was geen compressie en dan moesten de eigenaars in de roeiboten om de vaartuigjes van 20—40 cm weer cp te halen. Voor de radiografische bestu ring waren vijf natuurgetrouwe mo dellen (70120 cm). Er was een elektrotechnisch pronkstuk en ove rigen werden gedreven op een die selmotor (14 cc) met als brandstof een mengsel van ether en petroleum. Ruime ingebouwde luthfeservoirs beletten de scheepjes het zinken. Uit het dak steekt een kleine an tenne. die aangesloten is op een in gebouwde ontvanger. De impulsen, die het relais krijgt regelen het wen den van elk dieselschip. Het schip met de elektromotor, de sleper Rode Zee, biedt vanwege het gemakkelij ke schakelen meer mogelijkheden. Dit type kan op een afstand tot stil stand worden gebracht, achteruit de knutselaars aan de kant. Ai deze mensen hebben een zendvergunning, zij gebruiken het gebied voor de Zeer korte golven. De actieradius is gewoonlijk tot lVa km. Gedurende twee uren hebben de technici zich bezig gehouden met het starten van hun schepen en het zuiver afstellen van de zenders op hun ontvangers onder het uiten van veel vaktermen. Het materiaal was uitstekend, dat lieten de kleine motortjes die met snelheden tot 20.0QO toeren rond draaiden zeer duidelijk horen. Slechts de Poldervaart was een on willige gast vrouwe. ALS LOHENGRINS Op het ingekorte traject hebben de roeiers als Lohengrins ridderlijk hun moeizame strijd achter de witte zwanen gestreden. De kamp was laatst onzeker. Tegen zes uur heeft de heer M. van Dijk onder dankzeg ging aan SRB en politie voor de assistentie de prijzen uitgereikt - in het, botenhuis van de heer Koens. De uitslagen, zijn: Jongens 14—18 jaar (elf deelne mers):. 1. J. Kruit, 2. A. Jansen, 3: H, Freehng. 18 -jaar en ouder (3 deelnemers): 1. J. Ups, 2. D. El derkamp. Paren (4 stuks): 1. T. Mastenbroek en mej. Hoppe, 2. echtpaar P. Tètte- Jaar, 3. en 4. echtpaar J, Tettelaar en de heer D. Elderkamp en. mej. Tet telaar. In. de week van 18 _tot 25 augus- het korps met de beste algemene lus vertoefde het" Zeekadetkorps indruk: geest van de troep, net- Jacob van Heemskerck té heid en discipline .Met groot eri- Loosarecnt, ais deelnemer van het thousiasme en doorzetihigsvermo- zomerkamp zeekadetten 1956. Dit gen is voor" deze Blauwe Wimpel zomerkamp, waar alle korpsen aan deelnemen, wordt jaarlijks aange boden door de Koninklijke Marine. DDe kadetten zijn dan gelegerd in het Marine Opleadings.. Kamp. De Schiedamse Kadetten hebben dar geer. gek figuur geslagen, want zy veroverden de twee prijzen welke aan deze kampen verbonden zijn. Bij de slotavond kon de Kapitein ter Zee b.d. S. Dobbenga, voor zitter van het Zeekadettenkorps Nederland, bij het „alle hens voor de boeg" aan het korps van Schiedam allereerst uitreiken de wisselbeker voor de beste prestaties met het zeilen en roeien in model- sloepen B2. Deze beker is be schikbaar gesteld door het Engelse zwaar en hierdoor kwamen de deel- Sea Cadets Corps .Vervolgens ging nemers met groot verschil langs de ook de meest aantrekkelijke prijs finish. Slechts de strijd tussen ce ge- naar Schiedam: de Blauwe Wim- broeders Tettelaar bleef tot het pek Deze prijs is bestemd voor gestreden. De jongens hadden na melijk afgesproken, dat zij de Blau we Wimpel naar Schiedam moesten brengen om deze de commandant aan te kunnen bieden bij het Een „actie"-foto tijdens de de-' monstratie met miniatuurbootjes. De heet Poorter uit Vlaardingen start de echte die3el-moior van zijn miniatuur-bootje de Wave- master. eerste lustrum van het korps. Hun wens is in vervulling gegaan en thans zal fay het lustrum en het gehele jaar verder de Blauwe Wimpel wapperen van het wacht schip „Spica". Aan deze prijs is bovendien nog een bijzondere at tractie verbonden: een twintigtal Schiedamse kadetten maken nu aanspraak volgend jaar uitgezon den te worden naar het kamp voor Sea Cadets in Engeland. als middenvoor met van. Meerwijk in de halflinie hielden er de vaart j nog in voor Schiedam in deze.nut- tige, maar niet overtuigende wed- strijd. De onweersbui van zaterdagavond heeft wreed ingegrepen in de voor stelling in de Plantage, waar Peter Piekos zb'n muzikale Variété-show zon brengen. Door het neerpiensenda water was het natnurtQk ondoenlijk om op het sliknatte terrein te Wijven zitten. Maar de Schiedamse Gemeenschap is niet zo makkeiyk af te schrikken en de opgekomen Schiedammers evenmin. Op liet laatste ogenblik heeft men nog de zaal van Arcade kunnen afhoren en de toeschouwers, die ondanks het nat, ztfn blijven wachten, trokken na achten overhaast naar het droge en wanne Arcade. In Delft heeft HermesDVS zon- dag een matige generale repetitie beleefd. Voor rust was DHC met wind mee overwegend sterker. Voor al opbouwend was het werk van de gastheren voortreffelijk, maar voor Schiedam was het een geluk dat de DRC-ers in het doelgebied vrij ongevaarlijk waren. Het bleef daar- - •- om voor hen bij het ene doelpunt varen. Weerstanden, omschakelaars, batterijen voor de stroomsterkte van enkele tienden amperes, vormen de verdere inventa'ris van' dit kostelijke en kostbare vaartuig. De rondvaart-, boot van meer dan een meter lang en met een plastic bovenkap was eveneens een fraai model. Met bun zender in de hand stonden Twee elftallen van DHS zijp gis teren met trofeeën naar Schiedam teruggekeerd. Het sterk verjongde eerste elftal besloot de finale van ce Gordelwegserie met een neder- laag-op-het-laatste-moment tegen Transvaba. Door dit resultaat kwa de stadgenoten: niet in het bezit van de Zilveren Gordelweg. maar zij verwierven de tweede prijs- In de laatste "minuut werd het noodlottige doelpunt gemaakt. Tnl dat ogenblik was de strijd gelijk opgegaan. DHS had keeper en backs van vorig jaar opgesteld, de overigen waren alle debutanten. De goede wedstrijd -tegen Trans- valie, die slechts met 10 verloren werd -en de overwinningenreeks in deze serie wettigen de hooggespan nen verwachtingen voor de ko mende competitie. Ook het tweede elftal behoorde tot de prijswinnaars. Na een beslissende eindstrijd te gen SMV 2 veroverde DHS 2 in de HlON-serie de derde plaats. gin uit een schermutseling ontstond. HDVS probeerde nog verschillende opstellingen en ïn de loop van de wedstrijd kwamen telkens andere blauwwitjen op de spllplaats. De nieuwe kracht Mormners. die op de middenvoorplaats geen openbaring was, heeft ook gedurende een korte periode het centrum voor zijn rekening genomen. In de achterhoe de wera het een spelletje stuivertje wisselen voor Rijke-Westdijk en v. der Sloot. De vleugels waren, op links voor van der Gevel en rechts voor Fr. van der Burg. De laatste zou met een hard schot oen kwartier voor het einde het te- genpunt scoren (1—1). Es is hevig geëxperimenteerd in deze laatste oefenwedstrijd, maar zo overtuigend als. in de bekerwedstrijd tegen Flakkee hebben onze stadgenoten niet gespeeld. Veel stadgenoten hebben zondag middag vergeefs een tocht naar de Bosrand gemaakt, omdat de vriend schappelijke ontmoeting SW-DFC wegens afkeuren van. het terrein geen doorgang vond. Het tweede elftal van SW heeft zaterdagmiddag aan de Bosrand van het geroutineerde reserve-elftal van Sparta met 5-2 klop gehad. Bij de R'dammers waren heel veel oud- elftalspelers als Boot, Daniëls e.a. opgesteld. Het rood-groene team. dat meer was samengesteld uit jongere krachten, kon hier uiteraard niet goed tegen opbieden. Ber Janse als rechtsbuiten en Frans Slavenburg Schiedam heeft zondag tegen HEDW uit Amsterdam de eerste van de zes wedstrijd en In de promotie honkbal-competitie van de tweede naar de overgangskla» verloren. En dat nog wel na gedurende anderhalf uur een 1—voorsprong, In de derde inning verkregen, te hebben gehad. In de achtste Inning haalden de Amsterdammer» plotseling op. zonder dat Schiedam hier direct antwoord op kon geven en In de laatste Inning, btJ e«n Inzinking van de thuisploeg, kwam Springer binnen met de overwin ning voor HEDW. Werper van Dijk van de Amster damse ploeg zorgde in de eerste in ning ervoor, dat Reinierse en W. v. d. Touw met 3 slag aan de kant wer den gezet, nadat J. v. d. Touw was uitgevangen. Ook werper Reinierse had voor Schiedam eenzelfde resultaat: terwijl in de volgende inning eenzelfde spel- beeld volgde ais gevolg van het z.g. „verkennen" van de spelers. In de 3e inning kwam er plotseling spanning, toen de Schiedamse aan voerder J, Molenaar na 4-wijd op het ie honk kwam. Spronk -en Zonneveld gingen met 3 slag aan de kant, doch J- v. d. Touw kwam na een stootslag op het le honk en Molenaar op het tweede. lend op de thuisplaat werd uitgetikt. Het bleef zo 10. In de volgende timings gebeurde er niet veel schokkends: wel werden door beide partijen om beurten en kele honken bezet, doch door uit- De postduivenhoudersvereniging „De Snelvliegers" besloot het pro gramma voor de jonge duiven met 'n wedvlucht vanuit Noyon (Frank rijk) een afstand van 279 km. Met de west-zuid-westen wind mee be reikten de duiven een snelheid van 86 km per uur. De uitslag is: 12 T A.' Faas. 3 14 22 J." C- Ko nings, ;4 5 15 M/' Broekhuizen, 6 10 G„ van Wingerden, 8 19 J. StoU., 11 18 20 21 P. J, van Eijk,-12A. Bezemer, 13 16 H. Groeneweg, 17 Chr. Zweistra, 23 J. y. d. Meij, Ter gelegenheid van liet ,25-jarij. bestaan hoopt de damclub„Schie dam'' een 3-daags Jubileum toernooi te organiseren op 24, .25 en -.27 sep tember a.s. in de ..Amstelbron". Het toernooi zal worden verspeeld in 3 klassen, nl- le en 2e klasse en een speciale groep voor thulsdam- mers. De Damclub Schiedam heeft zeer aantrekkelijkeprijzen beschik baar gesteld. De deelname aan dit toernooi is geheel gratis, men verplicht zich echter wel tot het uitspelen van cie; 3 te spelen partijen. Inschrijvingen, met vermelding ln welke klasse men wenst deel le nemen, kunnen tot en met 10 sep tember aj. worden gericht tot de secretaris van de damclub „Schie dam". de heer "W. M. Pranger, Geervlletsestraat 32b, Woensdagavond 29 augustus heeft er om 8 uur in de Grote Kerk een orgelconcert plaats van organist Jaq. P. Bekkers met medewerking van Güa de Graaf, hobo.. Het pro gramma is als volgt: 1. Praeludlum en Fuga in D, D, Buxtehude; 1. Concert: a. Preludio, b. Allemanda. q, Sarabanda, d. Ga- vota, e. Giga (Hobo en orgel); 3. Toccata, Adagio en Fuga ia J. S. Bach; 4. Sonate I In g. a. Adagio, b. Allegro, c. Adagio! d. Allegro (Hobo en Orgel) G. F. Handel; 5. Choral 1H, C. Frandc; 6. Pièce (Ho bo en orgel) C. Franck; 7. Impro visatie over „Merck toch hoe sterek"). De beide marineschepen Hr, Ms. Freyr en Hadda die thans in de Voorhaven liggen, zullen enkele da gen langer blijven dan oorspronke lijk in de bedoeling lag. Het is daardoor mogelijk de schepen ook gedurende de eerste dagen van deze week te bezoeken en wet 's mor gens van 10—12 en 1416 uur. Een bezoek aan de beide patrouillevaar tuigen kan uitstekend worden ge combineerd met een bezoek aan de tentoonstelling Schip en Werf, waar ook een belangrijk deel aan de Ko ninklijke Marine is gewijd en waar Peter Piekos heeft zelf nog even de beheerder van Arcade hulde ge bracht, want de heer J. de Veth heeft een bezoek in de stéék gelaten om de verregende bezoekers te hel pen door zijn zaal toch nog open te stellen. Efen ander feit is dat Arcade deze plotselinge stroom maar nauwe lijks heeft kunnen opvangen. De zaal was dan ook letterlijk tot de laatste plaats gevuld en velen hebben de show staande moeten aanzien. Want was het bezoek voor de Plantage uiteraard niet zo groot- (Wat 'geen wonder is met tie-regen), voor Arca de was het een overvloed. Het voordeel was echter dat men nu lekker droog en uit de.vitinig- koude wind zat en. zo het. amusante programma op-volle waarde'kunnen genieten al waren hier .ook enkele wijzigingen noodzakelijk. De 50-jarïge bouwvakarbeider A. T. deed aangifte bij de politie, dat hij een portemonnaie me', 400, is kwijtgeraakt. Hij had tot slui tingstijd in een café gezeten en was. samen met een onbekend persoon met een taxi naar huis gegaan. Daar aangekomen, merkte hij dé vermis sing van zijn beurs. Over Peter Piekos, de conferencier van de avond, hoeven we eigenlijk maar weinig te zeggen, die is maar al te. bekend door de radio. Hij heeft z'n reputatie hoog gehouden, o.a. door enkele uitspraken, .van die van mij, die zeiden...". The Movers, slangenmensen van formaat, hebben- het publiek in verbazing gebracht met hun lenigheid, terwijl ook Joe. Andy het zelfde bereikte met ^zyt jongleursbehendigheid. De Wam' de bekende dwarzen, hadden nat. lijk de' lachers op hun hand en de Hadory's waren als springfcokken'op. 't strak gespannen zeiL The Topliners o.l.v. Con de Vries en met zang van Rita Spencer bleken weer een show- orkest van fv.-maat, die met bun vlotte mélodieën de zaal tot meezin gen konden krijgen. Een goede variété-show, die. wan-., neer de regen niet als spelbreker was gekomen, ongetwijfeld ee.a zeer groot publiek naar de Plantage getrokken zouden hebben. Burgemeester, mr. G. E, van Walsum uitte zaterdag j.L zijn bewondering voor dé wijze waarop een vijftiental nood- wachters van de wijken Noor dereiland en Feyenoord van de BB van een verwaarloosde fietsenstalling aan de Van der Takstraat 14 a een eigen wijk centrum hadden gemaakt. En ook de andere sprekers* o,w, de directeur van de Stichting Be scherming Bevolking, mr. L. Teli- nius Kruithof en het hoofd BB van de A-kring Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, de heer A. L. Nqu- wens, die na hem het woord voer den, hadden niets anders dan lof voor de mensen van de BB, die onder leiding van de heer G. Bruyns blokhoofd cn de heer A P. van Don gen, plv, blokhoofd, respectievelijk van de wijken Noordereiland en Feyenoord een knap stuk werk had den verricht. Het bleef niet alleen bij woorden. De burgemeester reikten aan allen, dié hun vrüe uren aan het inrichten van dit centrum hadden gegeven oen aandenken uit. Ook de dames wer den niet vergeten, Mr, van Walsum prees de vrouwen, die-hun mannen de afgelopen maanden tal vap uren hadden moeten missen, hetgeen wel blijkt uit het feit, dat de. heren Bruyns en "Van Dongen ÖD avonden vnor het inrichten van het centrum in de weer zijn geweest. Voordat de burgemeester de sleu tels van het BB-wij kcentrum over handigde aan de beide wijkhoofden. de heren A. Delfos en C. de Jong meende hij in een korté toespraak nogmaals de aandacht te moéten vestigen op het belang van BB voor Nederland. Hij sprak er. zijn teleu retell ins over uit, dat men in "West-Europa over het algemeen weinig: aandacht aan de bescherming van dé bevol king-. besteedt, in tegenstelling mei Rusland;.-waar men ècn goed geor ganiseerde ..BB heeft. Hét officiële gedeeltevan dé mid dag werd besloten met de onthul ling van een in lijst gevatte plattegrond aan de wand van het Noordëreiland, die door de hcér G. Bruyns namens de noodwachters aan hét wljkhccfd, de iheer A. Delfos Werd aangeboden. r In 'het smaalkvol ingerichte wijk centrum, waar de wanden in lichte Meuren zijn, gehouden en TL-buizen voor -een juiste verlichting zorg dragen. bleven de mensen - van de BB nog lang bijeen.-Men.keurde de koffie, die geschonken werd uit de spiksplinternieuwe koffiezetmachine en haalde oude herinneringen op. De wijken Noordereiland en Feyenoord hebben thans een ge meenschappelijk centrum, waar zij elkander kunnen ontmoeten en ge- zamelijke oefeningen kunnen houden. Een lang gekoesterde wens is eindelijk in vervulling gegaan. Op het nieuw aangelegde rijwiel pad op het kruispunt van de Nieu we Haven en de B.K.-laan is gis teravond mevrouw J. p. van G.- Van der H, met haar bromfiets ge stipt en gevallen. Daarbij werd haar linkerknie gekneusd. Zij is voor be handeling naar de -Dr. 'Noletstich- ting gebracht en kon daarna naar huis. De bromfiets werd licht be schadigd. GEBOREN: Petronella, d. v. M, Verwaal en M.- P. van Dijk. Jan, z. v. M. C, Weber en M. Brand- Hester T„ d. V. W. de Kloe en W. J. Dekker, Louise M„ d. v. D. L, Schipper'en C. Silvius. Harald M v. J.. Ulven- en C. T. Hers- bach. OVERLEDEN: P. L: Bakker -82 ,j. Advertentie tM.i 67570—69Ï15 Door het goede slagwerk van Re!» en le honk, waardoor Springer naar nierse bereikte Molenaar de thuis- j het derde was doorgelopen. Toen vangen of de bekende „drie nullen" jnen door een onderoificier van dé leverde dit geen resultaten op. In de k,M. kan worden rondgeleid. 8e inning werd het 3—1. De beslissende slag viel zo in de laatste inning. Schiedam dat het eerst aan slag kwam, was spoedig met 3 nullen aan de kant, waarna de Amsterdammers alles op alles zouden gaan zetten om een overwinning te behalen. Van Dijk werd op het eerste honk vervangen door Sprin ger. Door minder goed werpen van Keinierse kwamen v. cl. Pauw en van Mook door 4 wijd resp. op het 2e plaat en,.waren v. d. Touw en Rei nierse rep. op het 3e en 2e honk gekomen. Jammer voor Schiedam, dat, na goed slagwerk van W, v. d, Touw, zijn broer J. v, d Touw, val- de Amsterdamse ovcrwinnmiL Dlsbergen aan slag kwam en de bal j Na de afvalwedstrijden van de The Rising Hope-serie is Martinit geplaatst in de achtste finale tegen RDM, volgende week te spelen. Gisteren waren de witroden vrij geloot. Esperanto-agendo Jaudon. la 30an de augusto. Klub- ver hét veld in joeg. kwam Springer, i vespero ni pritraktos la iecionon onder uitbundig gejuich van zijn i farita unu monato. clubgenoten binnen en zorgde voor Kunportu anto". la novan „progresan- VOOR HEDEN: ra nachtdienst-. Apotheek Backer, St,' Liduinastraa: Beller btf ongeval: C, G en G.D, TuinJaan 80 lelrNW tarjgo PoUtle-alarmnummer: 64666. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek Lange Haven geopend iedere werkdag 'behalve maan- - dag") van 9.30 tm 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 9.30 uur. Zondags gesloten. RAL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. des zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, Alleen 2 uur: „Alarm in de Pacific". Monopale, 2, 7 en 9 uur; „Carson City". (Van een onzer verslaggeefsters) Onder een warm(l) augustuszonnetje hadden zich zaterdagmiddag vele vrouwelijke Schiedammers in de beschutte Plantage verenigd, om. de «a- fcantie-openluchtshow bij te wanen. De groene achtergrond van de ruisen de bomen gaf het evenement een apart en romantisch effect en het geheel deed denken aan een groot tuinfeest, icearin de feestgangsters, trots op hun toiletjes, telkens even een ererondje maakten. De modellen waren afgestemd op de wat smallere beurs, doch dat dit helemaal niet tot gevolg heeft, dat de kledij ook een. goedkoop aanzien krUgt, bewees de show duidelijk. Vakantie-week 1956 92 Een zonn*ge creatie op een zonni ge mode-show, zaterdagmiddag in de Plantage. Er werden geen verbluffende nieuwigheden getoond, doch wat het publiek te zien kreeg, was allemaal smaakvol, actueel en vaak verras send in _sr.it en prijs. "De ouverture werd gevormd door een reeks grappige pyama's die te genwoordig niet alleen maar als bcd-kledij dienen. Nee mevrouw! Behalve er in te gaan slapen-kunt u er in tennissen, u kunt er in op het strand verschijnen, als u een speciale ochtend-pyama aantrekt hoeft u, omdat u nog niet aange kleed bent, de bakker en de'melk boer niet meer door een raamkier toe te roepen wat u nodig heeft en of ze het maar op de stoep zetten nee, ze mogen u bést zien. En geeft u een cocktail-party? Als gast vrouw bent u zéér; origineel wan neer u in een cocktaüpyama uw gasten ontvangt. In mocte. zijden stoffen met originele dessins zijn ze te krijgen. De pyama's werden gevolgd door mantelpakjes, deux-pieces, japon nen rokken en blouses in het spor tieve en meer gekledere genre. De meeste kledingsstukken waren produkten van Nederlands fabri kaat een enkele maaizagen we buitenlandse stoffen, die door va derlandse naaisters of breisters tot kledij waren venv.-rkt De leidster van- de mannequins, die tot het eMKa-bureau te Den Haag behoren, mevrouw Crispijn, toonde de mo dellen voor de grotere maten. De Enschedese Menko-fabriek, die spoedig haar honderd-jarig bestaan gaat vieren bewees met anderen, dat de Nederlandse fabrieken veel te bieden hebben en zeker niet voor buitenlandse hoeven onder te doen. Twee nieuwe stoffen, toonde zij, het Merita-weefsel dat een 109% spin- rayon stof is. en de z.g, Meronyl, een nieuw weefsel, gecombineerd met nylon. ELKE DAG: Floralia, Julianapark "in feest verlichting van 7.30 tot 12 uur *s avonds. Schip en Werf. Tentoonstel ling in Stedelijk Museum. Open van 1 tot 5 uur en van .7 tot 10.30 uur. 's Zondags van 1 tot 5 uur. Rondlei dingen van 7.30 tot 9 uur. Attractie-centrum. Op Nwe Haven eh Westerkade, Van 2 uur 's middags tot'12 uur, 's. nachts.. Torcnklimmen: Van. dé Grote Kerk, ingang Niéuwstraat; van 2. tot 4 uur ""s middags'. Car Don bespeelt hef klok kens pel. Marine-vaartuigen. In .de Voorhaven gelegen en bij. 'avond .geïllumineerd. Be-, zïchtïging van 10 tot 12 uur - 'en van 2 tot 4 uur. Zondag van 2 tot 4 uur. HEDEN: Jeugdvoorstellingen. ,Mn het Passagetheater worden films vertoond: „Mooi Vdrma- land'\ JVIardi en 'hét aapje" en „De Duivêlsrace". Om •11. 14 en IS uur. AUe hens aan dek. Een van de; .hoogtepunten in de Vakam tie week. De Schiedamse amateurs aan het werk in -deze revue in het Passage- theater. Aanvang 8 uur. Dansavond. Om 8 uur in de Plantage. De beentjes gaan van de vloer bij de- muziek van „De "Windmolens", pok een „grammofoorn'.aten- zangwedstrijd". Vakantie briape-drlve. Om 7.30 uur in Musis Sacrum. Om het parenkampioen» schap van Schiedam. Mooie prijzen. EarcTirries. Om 20 ,uur naar Wilton Fijenoord met be zichtiging van het nieuwe dok. Om 4 uur naar Gusto met bezichtiging - het m.s. „Straat Torres", DINSDAG 28 AUG. Jeugdvoorstellingen. Irt het Passage-theaiér. Om 9 en II uur het Nieuw Jeugdtoneel van Cruys Voorbergh met „De gelaarsde. Kat", oud sprookje, altijd aardig. Om 2 en 4 uur het Seapïnoballet met „De list van Li Foe". Tentoonstelling Zeekadetten korps. Op het wachtschip „Spica" in de Voorhaven; van 2 tot 5 uur en van 7 tot 10 uur. Het vijf-jaar ou de korps toont het werk* tevens expositie van de Ne- vas. Thee schenkerü- "Vakantie-bridge-drfve; Om. 7.30 uur in Musis Sacrum. De eindstrijd om hef paren- kampioenschap van Sehie-, dam. Alle hens aan dek, Dezt ama teur-revue in het Passage theater draait om 8 uur. Muzikaal menu. In de Plan tage om 8 uur het optreden van het Utrechts Byzantijns koor o.l.v. dr. Miroslaw An- tonowytch en., het orkest „Vrij en Blij" o.l.v. Wessel Dekker. Als speciale trak tatie mastklimmen met Jo- han Bodegraven. Excursies. Om 10 uur naar Wilton Fijenoord met be zichtiging van het nieuwe dok. Om 4 uur naar Werf Gusto met bezichtiging van het m.s. „Straat Torres". RIJSCHOOL 65547 I Te koop aongeb. I j Diversen RoUn-clubjes 34.— Mooie v-Hering in Rotan-clubjes, Gaat eens binnen kijken bij Piste t.ö. Stadhuis, Schiedam. Permem ent Wave Moderne coiffures, K. v d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), teL 6984L Uw perma nent ls bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.- O lieperman ent j 11 (stroom loos). Dameshapsalan W. N. v, Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet 6.—. Broersvest 115. teL 67237. Van Loenen voor verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, te lefoon 66192. DENKT U NOG AAN ONZE IN ZAAL MARIJKE, BROERSVELD 121? H.is de moeite waard. DR. WIBAUTPLEIN 49 SWAMMERDAMSINGEL 25 TELEFOON 55347 TELEFOON 66548 Passplegels 120x30 geplaatst 12.75. 120x36 f 14,75, 80 rond 17.—, geslepen ruiten voor suitedeuren, sch'uifglas, autoruiten enz. levert u Loo-, pik's glasindustrie, Boterstr. 39. Schiedam, telefoon 68945 Lessen Voor ecooterles naar Autorij. school H. P. Take, Jan Sonjéstraat 4, Rotterdam, telefoon 36777. Erk. B.E.A. Autorijschool „Centrum" 10 rijlessen i 47.50. 1 met Ford Tau- nus. Hs. en brengen gra tis. Gebou-.v „Strrsum Cor- Nieuwstr. 12, teL 64356.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1