voor bouw vakarbe ider s Royalistische Romme veranderde twintig jaar tot re m em EERSTE AARDS A T Gesprek Dulles-Luns niet onbevredigend Elektricien slaat oude man neer - blijkens verklaring aan Koningin - Raacl voor Woningbouw doet aanbevelingen Eenheid onder Italiaanse socialisten? „Hongaarse leiders erger dan de. Habsburgers" Knecht van werf bij losmaken van tros verdronken Jongetje verdronken 1 in de haven van IJmuiden Brand aan Rivièra woedt voort Motorhandelaar J in zijn huis vermoord Twee branden door blikseminslag Familie Hollman behouden in Maastricht Laos belooft China neutraal te blijven - over Indonesische kwestie - Sowjets hervatten atoomproeven ROOFOVERVAL IN AMSTERDAM Slachtoffer in ziekenhuis ~ien en Taptoe droog blijven RADIO EHT.V. Maandajr 27 augustus 1956 DEN HAAG. De Raad voor de Woningbouw heeft de lies voorkomen. Gelijkvormigheid in de werkmethoden zou bovendien heilzaam kuruien werken. Wat de unificatie van de bouw voorschriften betreft beveelt de raad een algemene maatregel van bestuur aan, die bepaalde technische proce- dures zou moeten coördineren. Er zou een instelling moeten komen, die bij deze coördinatie leiding zou - ut -> t T, - i moeten geven. minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting vier aanbe-in de aanbeveling over hot in velingen gedaan, die een snellere oplossing van het woning-1 dtfread onder b°uwrU-pf vraagstuk in de hand zouden kunnen werken. - leen regeling'bestudeerd z> 1. uitbetaling van prestatieionen voor bouwvakarbeiders; 2. vroegtijdige samenwerking tussen architect, uitvoerder en opdrachtgever; 3. unificatie van bouwvoorschriften en ,4. het in voorraad hebben van bouwrijpe grond door de j zou de verkorte procedure moeten «prnpfntpn worden toegepast, waartoe de We- 1 deroDbouwwet de mogelijkheid meer. dat regeling! bestudeerd zou moeten worden, die door stads* of dorpsuit breiding gedupeerde grondbewerkers op een andere plaats nieuwe be staansmogelijkheden zou moeten verschaffen. Voor onteigeningen in verband met uitbreidingsplannen «HOT deropbouwwet biedt. De Raad voor de Woningbouw; I die vorig jaar werd ingesteld om de i t minister gevraagd of ongevraagd van. j advies te dienen, is van mening, j dat het uitbetalen van een presta- i j tiebeloning op grotere schaal zou j kunnen worden doorgevoerd dan nu het geval is. De beloning zou moe- j 1 ten worden uitgekeerd aan i arbeï- ders, die prestaties leveren, die bo- j ROME.-— Naar van betrouwbareven een uniform vast te leggen i WENEN". Het in Boedapest ver- Tijfle in Kome is vernomen heeft de norm uitgaan. schijnende weekblad „Irodatay links-socialistische partij van Italië,! die onder leiding van Pietro NenniVroegtijdige samenwerking tussen i Ujsag schrijft, dat de Hongaarse staat, zich tot de politiek van hetopdrachtgever, architect en uitvoer* I communistische leiders „aristocrat;* Westen bekeerd. j der zou. volgens de raad, een be- j Hab=burgers". De ommekeer begon na do publi-1 tere uitvoer-naarheid van ae plan- j s™" 2Vn katie van het rapport over Stalin op den waarborgen en vooral tijdver-f .Zelfs aartshertog Jozefs kinderen «a-Lie van uet rapport uver oidiin up; •*-" - •-«j- j. het jongste partijcongres in Moskou. 1 i De party van Nenni,die over .75 ze- 1 wonp «t»*t*«hnn1. ma tels in de Kamer beschikt, heeft lange tijd met de communisten sa- mengewerfct. Nenni had zaterdag in de Franse j plaats Pralognen een langdurig ge- sprek met de leider van de Italiaan-; se democratische socialisten, Sara- gat. Volgens Saragat is het gesprek zeer hartelijk geweest. Het ziet arj naar uit, dat de eenheid onder de Italiaanse socialisten thans voor de deur staat. V DELFZIJL. De 29-jarige G.' Bos Helling, knecht by de N. V. Scheepsbouw en Reparatie-bedrijf Gebr. Sander is zaterdag in het zgn. hellinggat bij de werf verdronken. B.. die niet konzwemmen, raakte te water toen hij in een roeibootje bezig was de tros van een schap los te maken. Vermoedelijk is hy uitge- gleden. Ongeveer twee uur heeft men tevergeefs kunstmatige adem- j haling toegepast. Het slachtoffer was gehuwd doch had geen kinde- I ren. Leslie Caron is boos. Ze moet voor haar filmmaatschappij naar Hollywood vaor 'n nieu we film, Maar Leslie self u>il in Londen blijven waar ze in het toneelstuk .,Gigi" speelt De filmmaatschappij heeft haar nu gedreigd met ontslag. „Maar ik ga toch niet," zei ze obstinaat in de kleedkamer van het theater - w - een ge- wone staatsschool, maar de klnde- ren. der communistische leiders krij- gen particulier onderwijs, aldus het blad. Hun inkopen worden niet gedaan in gewone winkels, maar er zijn speciale goed-voorziene winkels I voor hen gereserveerd. In hun va- kan tie baden zij in 't Balaton-meer. De arbeiders worden van die plaats i weggehouden door politie, en prifc- S keidraad. JJMOTDEN Zondagavond om haLf acht is het zesjarig zoontje van de familie De B.. die met een beurt- schip in de cementhaven te IJmui- den lag. te water geraakt en ver- dronken. Zijn broertje zag oen slof- i ie drijven en heeft toen onmidöcl- lijk 2ijn ouders gewaarschuwd. Na een kwartier dreggen werd het stof felijk overschot van het knaapje op gehaald. GRASSE. De bosbrand in de nabijheid van Grasse aan de Franse Rivièra, die men zaterdagochtend bedwongen meende te hebben, is in de middag op verscheidene plaatsen 1 weer opgelaaid. Talrijke brandweerploegen heb- t ben opnieuw de strijd tegen het vuur aangebonden. Vrijdag zijn bij het blussingswerk drie brandweer lieden Om het leven gekomen. Vervolg van pasj. I de toezegging hadden gekregen van i een bedrag van. f 20.000 als zij Mohnen uit de weg wilden ruimen. Die zaterdagavond hadden ze van I de knecht dc huissleutel en de re-j volver gekregen. Zowel Nicolas als de vrouw van de vermoorde ontkennen iets van de overval té hebben geweten. De j vrouw zei haar huissleutel die: avond te hebben verloren. De da- i ders hebben tegeiïover de justitie j nog verklaard, dat zij op weg naar de woning van Mohnen hadden af- gesproken hun slachtoffer in leven te laten als zij f 15090 in zijn wc- i ning konden buitmaken, üït niets j is echter gebleken, dat de indrin gers in de woning naar geld heb ben gezocht. Een derdaders, S. had bij zijn arrestatie cc" verse wondaan de hand, afkomstig vari een misschot, dat op Mohnen was gericht. Het wapen, waarmee de aanslag werd gepleegd, was door de daders Ir. drie stukken verdeeld en verstopt in een riool waar het échter op hun aanwijzing werd gevonden. De gummiknuppel was in de Maas ge gooid en is nog niet opgespoord. De knecht, die blijkbaar de heie overval op touw heeft gezet, is vol gens de officier van justitie een zeer cynische jongen. Hy heeft een ongunstig verleden en is al eerdér met de justitie in aanraking ge weest. ZWOLLE. Tijdens een hevig onweer is zondag de bliksem inge slagen in de boerderij van de heer Oltland in Barsbeek ia de gemeen te Vollenhove. De schuur van de boerderij ging geheel door. brand verloren, waardoor de gehele hooi oogst verloren ging, evenals een au to en verscheidene landbouwma- chines. In Hattemerbroek sloeg zondag de bliksem in de hooiberg bij de boer derij W. van Duinen. Een grote hoeveelheid hooi en rogge, in totaal ter waarde van 12.000, ging ver loren. MAASTRICHT. Be familie Hollman-Grossimlinghaus is zater dagavond behouden van haar va kantiereis naar Noord-Italië in de Limburgse hoofdstad teruggekeerd, i nadat de familie dagenlang omtrent haar lot in grote ongerustheid had verkeerd. Het is gebleken, dat her haalde autopech, zowel het vertrek uit Lecco aan het Como-meer als de thuisreis aanzienlijk hebben ver traagd. Een telegram,dat de heer Hollman onderweg met een passerende auto mobilist had meegegeven, is blijk baar niet verzonden. 7 3T|pe?S5 (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Het onderhoud, dat minister Luns vlak voor zijn ver trek uit Londen met de Amerikaanse minister Foster Dulles op diens verzoek heeft gehad over de Indonesische verdragsschennis „was be langrijk prettiger dan het eerste gesprek". Dit verklaarde de Nederlandse mi- j mi. nister van BupitenlancLse Zaken, die zaterdagavond in ons land terug keerde van de Suez-conf eren tie. Hij bevestigde hiermee berichten uit In donesische bron, waaruit bleek, dat Dulles in eerste, aanleg nogal koel zou hebben gereageerd op de pogitl-r gen van Luns Dulles de ernst van het Indonesische optreden van de laatste maanden duidelijk te maken. De vraag of Nederland van plan is de eenzijdige opzegging van de RTC-akkoorden en de opzegging vari de schuldenregeling aanhangig te maken bij de Algemene Vergade ring van de Verenigde Naties wilde de minister noch ontkennen noch bevestigen. „De regering overweegt alle mogelijkheden, die er zijn., maar het demissionaire kabinet wil zijn opvolger niet binden", zei minister Luns, die toegaf, dat het theore tisch mogelijk.is, dat de Commis sie voor Indonesië uit de VN door Nederland zou worden ingeschakeld. De bewindsman wees tenslotte op de moeilijkheden, die kunnen ont staan als verdragen, die bevorderd zijn door de VN, geschonden kun nen worden zonder dat de wereld organisatie een bruikbare procedure heeft om tegen deze schenningen op te treden. Hij voegde daaraan toe, dat andere landen voor het probleem DEN HAAG Koningin. Juliana zal dinsdag 4 september in de och- tenbijeenkomst van de internatio nale conferentie inzake menselij ke verhoudingen in Nijmegen een toespraak houden. De ochtend- en de middagzitting Deze simpele bol is het eerste mo del van de cardsateïliet die tussen juli 1957 en december 1958 omhoog zal worden geschoten en dan net. als de maan orri de aarde sal blij ven. draaien. De bol zo licht dat een kind hem gemakkelijk kan op tillen. De „sprieten" zijn de anten nes. Naast de bol dr, John. P, Hagen die de leiding van het on derzoek heeft. CYPRES SPOINT. Volgen» een zondag op verzoek van president Eisenhower gepubliceerd rapport van de voorzitter van de Amerikaan se commissie voor atoomenergie, Le wis Strauss, heeft de Sowjetunle op 24 augustus haar proeven mrt kern wapens in Siberië hervat. In het rapport wordt de Sowjet Unie gekritiseerd om de geheimhou ding. waarmee zy haar program. HONGKONG. In een gezamen lijk ChineesLaotische verklaring, die zaterdag in Peking werd bekend gemaakt, beeft de regering van Laos beloofd „geen militair verbondschap "eer begrip blijken te hebben dar, bet land met wordt bedreigd de Verenigde Staten. Ook heeft Laos beloofd, niet toe j te zullen staan, dat vreemde militaire NEW DELHI. In de maand bases in het land worden gebouwd, j juli zijn in de vier staten van behalve die, waarin is voorzien in i Noord- en Centraal-India 1200 men- het verdrag van Genève. 1 sen aan de cholera bezweken. op de openingsdag zullen worden heeft omgeven en het niet yerstrek- gepresideerd door Prins Bernhard, i ken van enigerlei veiligheidswaar- evenals de zittingen op de beide borg met betrekking tot de wijze iaajste dagen der conferentie op 13 waarop zij een proefneming met en 14 september. kernwapens verricht (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Met de bedoe ling hem van zyn geld te beroven heeft de 21-jarige elektricien. Henk M. zaterdagavond om zeven uur een OF de uitzending van de volledige j Delf (se Tavtoe niet iets te veel Delftse Taptoe niet iets te veel watt het goede teas willen wij het „over smaak valt niet te twisten" in- dachtig in het midden laten. Voor j de kwaliteit van i de reportagedie de kijkers in staal stelde het zeker H (Van onze parlementaire redacteur) lijk terrein als in de protestantse gaderingen van de mijisterraad zou- ET bejaarde Binnenhof staat versteld! In dezelfde drukke week, wereld is de naam van „Gaaitje", den gaan duren, ais prof. Woltjer waarin de geruchten rond het koninklijk paar naar Korfoe gejaagd zoals zijn beminnelijke bijnaam in daarin, zitting kreegl werden, verklaarde plotseling een purperen professor Carl Paul Maria de Sociaal Economische Raad luidt, Rnmmc van Bloemendaal zich royaal tot.republikein! gevestigd als die van een knap en L' moet over deze bettering vooral tjmWfinM—origineel man, die bovendien wat indTiikuVrkhende nici Ztrin« denken. Het was een sen- IlSfulaandurft. Wie hem in zyn gezellige satle op een sensatie. Om de by zon- Haagse woning aan de knus. klem 7nmtaire schouw- dere betekenis hiervan te doorgron- pleintje in. Marlot bezoekt, weet dra, dat die reputatie volkomen verdiend is. dige loopbaan aan de Katholieke Hij is de oudste zoon van de nu Economische Hogeschool in l!v*6 te KiéiMbB Bit H f IwjiliOH faiina 72-jarige mr. Bastiaan de Tilburg begon met een retorische Gaay Fortman, een vooraanstaand rede over het „Erfelyk nationaal ko- i hhhmw man uit de Radiowereld en het ningsehap". Daarin toonde hij rich nog bij wijze van spreken „plus medisch tuchtrecht. Maar bovenal rovaliste que le rol"! een roemrijk rechter. In Amsterdam was hij vjce-president van de Ar- Tf LT'sil. rioor het parlement bepaald recht, rondissementereebtbank en voordien tiepUDuen; De koning heeft, in dien gedachten- maakte hij vele jaren deel uit van gang. zijn gezag aan te wenden tot het Hof van Curasao, waarvan zijn een doel, dat door een macht buiten zoon een warme belangstelling voor wordt vastgesteld. De soeve- de Overzeese Rijksdelen in de West mne waardigheid des konïngs wordt UU overgehouden heeft, daardoor niet slechts in de uitoefe ning gebonden, maar in haar wezen aangetast. De monarchie zo kloeg hy wordt leen. gekroonde re publiek". dfkachel1 tVvol' dc"- dlen' D ïich liaasUE ie herinne- pen past ons respect. Dat er niet' V' d:.'1 "'!e pmfWBor" z..in.kortsloii. meer technische storingen waren is, hel noodweer boven de oude Prin- senstad i« acmmerlcinp genomen, al leen maar verwonderlijk. Verslaggever Guus WeiteeL geest driftig en ad rem. slaagde er niet steeds in zich van de (geluids) radio- toon los te maken. Hij had gerust xets meer aan het opmerkingsvermo gen en de fantasie van de kijkers over mogen laten, Opmerkingen als: ..nu ziet u de ruggen van d« muzi kanten" waren echt overbodig Het op Parijs geïnspireerde caba- retprog-amma, waarmee de KRO de zaterdagavonduitzending begon, was uua presentatie niet bijster gelukkig, fi^bv- nam veel te veel tya in beslag en deed nogal gewild i-- aan. Jammer voor enkele voortreffe- vcna.l vast te stellen, dat de DE GAAY FORTMAN VERMOEDELIJK ter latere le ring van de recalcitrante redac tie van de (r.-k.) Volkskrant noem de hij toen ,4n strijd met ons stelsel van constitutionele monarchie: de gedachte, dat bij conflict 's-Vorsten- wil voor den Volkswil nimmer mag standhouden doch moet wijken". Kritiek HET contact van het geslacht ae Gaay Fortman met de Vrije Universiteit, waar de nieuwe infor mateur thans arbeidsrecht en pri vaatrecht doceert, ligt nog verder in het verleden. Namelijk bij zijn grootvader, ds. Nicolaas Adriaan de Gaay Forman en die van zijn vrouw, dr. Jan Woltjes, die elk nauw ver- actieve antirevolutionnair, die in het bonden, zyn geweest aan deze urn- eerste gelid op zijn departement versitett in de eerste periode van werkzaam was. Hy verscheen dan. haar bestaan. bjj ^e inaugurele rede, welke Onlangs heeft prof. de Gaay Fort- de jonge professor in 1947 uitsprak, man een belangwekkend boekje j>eze handelde over de herziening doen verschijnen, met fragmenten van. het Echtscheidingsrecht, Op uit de .sociaal-politieke geschrifteu nieuw verraste de gereformeerde ge- van dr. Abraham Kuyper (H. J. leerde zijn gehoor, door in deze om- 7rjN schoonvader was de oude kaarsrechte, frisse antirevolution- naire senator prof. Robert Hendrik Woltjer, die vorig jaar bij het over- Voor hem ging het er destijds bo- Als men nu hiernaast legt de vrij- v5n ko- moedige verklwing. WMrL luj zün Was|enaar op zo tragische w,Jr- richten op het algemeen belang, zo als, zy, de koningin dat ziet. Hij sprak natuurlijk niet over koningin unarm w«q vasigesieia, pat ny j--- lan_„ st:;„e mari «.„t" ?>lri wilhelmina als zodanig. Het was 'n in strijd met het koninklijk inzicht „.SILf?" lijke nummers, zoals het optreden i ningint haar doen en laten heeft te weigering aan koningin Juliana om van „Les chanteurs de Paris" nn Wl 9l»m»an h*lan<r m- non Irahinst ie vnrmfln mntiu«arHa De reportages van de wielêrkam- en^)Uit ^enemarl<eri had- Sve:r. kunnen zijn, hoe- we! hier billijkheidshalve aan toe gevoegd moet worden, dat een wee-- wedstryd voor de T.v. géén makke lijk object is. In ieder geval was de beeldkwaliteit goed. De wieler-en- thousiasten zijn zeker aan hun trek ken gekomen. Voor woensdagavond staat wéér 'n reportage op het programma, zater dag zullen de finales achter grote motoren worden uitgezonden. .ze ora junana om het teven kwam. Er zal waarschijn- Ben-kabinet te vormen, motiveerde lieer OndelïKïS - blijkt de bekering voitooid. Want f™™1 steten'smlreal ïereSiSn daarin werd vastgesteld..dat_h« - tsetSe Ll sneeuwwitte, ouderwets eeuwige KAN'S cabaret brengt donderdag avond het eerste gedeelte van bet programma „De kat van'huis" waarin het koningschap onder de guur achtte om thans een rechts k-d h«'zich vè'rlustigen in' de theoretische inep werd genomen, kabinet samen te stellen en gaf hij. fljoe finesses van de derde volzin De jonge hoogleraar sprak keurig fractieleider, zelf aan. dat „het veel va_ 2 van art. ïoveel c Hii over de „koning" van de Nederland- meer in de Itfn ener juiste ontwik- haalde er dan ook van alles uit se grondwet in een nogal gewrort- keling lag om een kabinetsformateur wat er jn 2Bt„ zijn medeleden wis- gen ingewikkelde stijl, maar voor de te kiezen uit de protestants-chris- ten het tevoren als de Onderwijs- «iet in de eerste plaaYs in hét mi- goede verstaander toch even duide- telyke kring begroting behandeld moest worden; nisterschap lagen en dat zyn op- Paris, Amsterdam t 4.5Ö> de stichter van deze instelling waarin van uit het Evangelis ^Ar chitectonische critiek'" op de maat schappelijke orde wordt geleverd. Het gaat m.a.w. in het sociale vraagstuk niet om enkele gebreken van het maatschappelijk gebouw, die door incidenteel ingrijpen ver holpen kunnen worden, neen, de maatschappelijke ordening als zo danig is in het geding. Maar ter wijl in de geschriften enerzijds wordt gesteld, dat Kuyper met zijn maatschappelijke opvattingen kerk en christendom van de negentiende eeuw. ja zelfs helaas voor een goed deel ook die van de 20e eeuw voor uit was wordt anderzijds rond uit erkend, dat Kuyper's gaver» leerde zijn gehoor, door in deze om geving „onheelbare tweespalt tussen de echtgenoten" als vijfde grond tot echtscheiding in het Burgerlijk Wet boek te willen opnemen. 7*i £-d ore he Gay de informateur op dezelfde grond tot het uiteengaan van PvdA en KVP moeten, concluderen' Er is groot optimisme voor nodig om weer een verzoening te willen ondernemen. Maar „Nederlands Pa triciaat" leert, dat zijn stamvader was de Fransman Jacques le Gay uit Douai. dje zich omstreeks 1830 als zeemleerbereider te Leiden vestig de. Deze naam had althans iets blij moedigs, hoe gauw deze dart ook tot het meer Nederlands klinkende „Do Gaay'1 vervormd werd. Zó noemde zich ook de I<eidse I j - vLAiUkllfg 111WCS, ,*UI UvU, *n6- --4* f"., .Jff Ujk als zyn tegenwoordige journa- Pomme. royalist, m twintig jaar dan hield prof Woltjer zijn ..feest- treden in de spoorwegstaking van timmerman. Jacobus de Gaay die ;.n 1 ni-\l Ï4 ialro al. 11 i H c at>]r rrtrtnr? f r\* nr1t rtrtr -1 V701 7 reugde". Vermoedelyk heeft die uitmuntende maar tevens uitputten- iistiek-aatitrekkelijker „politieke al- tijds gekroond tot radicaal republi- lerhande", „Wanneer men de koning kein! Wie had dat ooit gedacht? tot taak geeft", zo sprak hy beslist, Cstrtifia de uitvoeringen hem het minister* „te bevorderen, het algemeen belang aaitje gekost< In 1929 was hij door volgens anderer inzicht-ten onzent OOR zyn tactisch toedoen fietst jhr, Ruys de Beerenbrouck aange- naar het inzicht van het volk, zoals J—thans niet Wilhelm Friedrich zocht voor Onderwijs, Kunsten en voor de cameras. De grote Wim dit door de houding van het parle- de Gaay Fortman over de Veluwe Wetenschappen, Maar terwijl de alf +T-OÖH4 ,r 111 al Irt „M 3— - mA„. i I l ra,2- J zelf treedt er niet ïn op. Hij is nog steeds aan het uildokteren, op welke wijze hij het T.V.-publiek het best kan benaderen en boeien. In ieder geval zal by in de loop van het komende seizoen in een V.A.R.A.- uitrending op het beeldscherm ver- -ChHtWKL. ment blijkt, onttrekt men aan 's- doch tobt deze in het Torentje.. Op professor breedvoerig de bedongen KoningÊ eigen oordeel de vraag, wat politiek terrein is hij ogenschijnlijk bedenktijd benutte, vroeg Ruys een het algemeen belang vordert. Dat een nieuwe figuur, deze gebrilde, andere antirevolutionnair, wijlen mr. betekent, dat het gezagsrecht van de al wat dunharige. doch nog jeug- Terpstra, die direct „ja" zei. Er zijn koning, het recht om de gemeen- dig aandoende 45-jarige hoogleraar nog boze tongen in pen Haag, die schap te richten op haar doel, wordt. Toch is htj zowel in 1951 als in 1952 beweren, dat de kabinejs-formateur "hl tot een van het parlement reeds als kandidaat-minister gepous- van menig was veranoerd. nadat ^,5, afgeleid recht, dan tóch tot een seerd. Want zowel op maatschappe- hem voorspeld was hoe lang de ver- voor de betekenis van deze jonge gen links ten strijde trektl 1905 teleurstellend was. Dat ty peert prof. de Gaay Fortman. Hij bouwt voort, kritisch óók ten op zichte van zyn eigen vereerde leer meesters. Was prof. Gerbrandy in zijn link se dagen zyn promotor, dèt heeft zijn leerling niet weerhouden, in het Indonesisch conflict een stand punt in te nemen, dat destijds mis schien de P.v.d.A. nog voorbij streefde in progressiviteit. 1781 al op 36-jarige leeftijd, zijn vrouw. Neeltje Kllnkspaan, als we duwe achterliet. Zij hertrouwde twee jaar later Pieter Jaeobszn. Fortman. Deze nu, bezat "n helmteken, dat de positie van de informateur enigszins symboliseert. Dit teken bevat een man. die met de linkerhand een zwaard vast houdt, dat tegen zijn schouder rust, terwijl hy in d& rech terhand een weegschaal houdt Zó wil prof. Romme het althans. Als minister van Sociale Zaken Dat de informateurs slechts dï bê^ heeft dr. prees een r»*<en oog gehad langen van rechts wegen Iaat en-te- 72-Jarlge. alleenwonende krantenbe zorger, En z(jn woning in de Czaar Fcterstraat te Amsterdam met een hamer op zün hoofd geslagen. De dader is daarna zonder iet* weg te nemen, gevlucht. Buren snelden het schreeuwende slachtoffer de heer "Willem Eykes. te hulp. Zondagoch tend tegen vyf uur is de elektricien in zijn woning gearresteerd. Aanvankelijk ontket.de hij, maar nadat hy drie kwartier was ver hoord, legde hij een volledige be kentenis'af. Hoewel het slachtoffer zeer ernstig is gewond en zaterdag nacht moest worden geopereerd, be staat er een kans op herstek Het is voor een groot deekaan de tegenwoordigheid van geest van de heer Eijkes te danken, dat de recher che de elektricien zo kort na dé overval kon arresteren. Enkele seconden voor hij zijn bewustzijn, verloor (hij lag hevig bloedend in de gang van zijn woning) noemde hy de naam van de dader, die hy kende. De buurman deed hiervan uiter aard mededeling aan de politie en hoewel de naam toen niet volkomen juist overkwam, was dit toch het uitgangspunt voor het succes van de rechercheurs. Bij zijn arrestatie lag de elektricien rustig te slapen. Na zijn bekentenis heeft M. ver klaard met een vooropgezet plan naar de woning van de krantenbe zorger te zijn gegaan, de hamer ia zijn zak. De heer Eijkes woonde nog niet lang in de Czaar Peterstraat en de elektricien diende zich aan met het praatje de woning te komen, bezich tigen, De oude man, die M. verschei dene jaren niet meer had ontmoet, liet hem graag binnen omdat hij erg trots is op zijn. nieuwe huis. Op een gegeven moment heeft M. toen de hamer uit zijn zak gehaald en de heer Eijkes een. harde klap achter op het hoofd gegeven. De krantenbezorger begon hard „moord" te schreeuwen, kreeg nog een klap, liep de vluchtende dader achterna maar zakte in de gang bij de buiten deur ineen, M. verliet het huis door de voordeur en zei tegen een buur vrouw die hem zag verdwijnen: „Hij is niet goed. Ik ga even hulp halen." Een buurman had de heer Eijkes horen roepen en was bliksemsnel zijn tuin ingerend, over een schutting ge klommen de woning binnengegaan. ,Heuk Mis het enige dat hij zijn bnurman hoorde zeggen. De oude man was er bij aankomst in. het O. L. V. Gasthuis zo slecht aan toe, dat hij niet geopereerd kon worden. Pas uren later durfde een chirurg de schedeloperatie aan, In het hoofdbureau van politie waren rechercheurs intussen druk bezig in het politie-kaartsysteem de naam te zoeken. Hun werk had ech ter geen resultaat De recherche ging daarom naar een zoon van het slachtoffer. Men wist van de vrouw, die de overvaller het huis had zien verlaten, dat hij rood haar heeft. De zoon herinnerde zich Henk M. van lang geleden. Na veel moeite wist hij zelfs de straat waar hij moest wonen. Het huisnummer kon hij echter niet opgeven. Do,-.;- het nakijken van alle naambordje m die straat werd de woning echter toch gevonden. Uit zijn verhaal blijkt, dat hy we gens ïiekte geruime tijd werkloos was en geld wilde hebben. Zaterdag opperde hij het plan de oude heer Eijkes neer te slaarv omdat hij ver onderstelde dat deze wat geld in huis zou hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2