Revue „Alle hens aan dek" feest van kleur jool C 3 Dansschool A. SCHILPEROORD - hoogtepunt in de vakantie-week - Bijzondere prestatie van de Schiedamse amateurs ?ers in actie voor 't Paren-kampioensi Toertocht met De jeugd danste in de oude Koopmansbeurs A lle hens aan start t programma voor winter-seizoen Dansschool B. Schilperoord EEN BRIL Koeriersters Carson City In plaats van in de Plantage De vis wilde niet bijten H Plantage-avonden voortaan bij Coca Cola-fabriek Gevaarlijk terrein bij opspuitingen 5000 bezoekers bij Schip en Werf Granaat gevonden Burgerlijke Stand Leny Jan son eerste bij ond. wedstrijden Heden inschrijving nieuwe danslessen <$pk& VAN WOERKOffi September SECRETARESSE Horloge gestolen Ongeluk op kermis Duits ^SSSriSE; AANVING DER LESSEN SEPTEMBER Dinsdag 28 augustus 1956 Een deel van de slotscène van de revue trAUe hens aan dek"; waar- bij de romantische kostuums een feest waren voor het oog. vlotte of wat sentimentele "liedjes, een paar komische een-acters en een mondharmonika trio. Schiedam is ook even op de korrel-, genomen rcrripo A-rrriis.Tr* j 1 1-n enkele liedjes en een voordracht ibihKAvOJND dan zijn in het Passage-theater eindelijk i van Wietje Kwetter. ;'alle. hras aan dek" gekomen! En het mag gezegd worden ai mn al is het een repke geaior. den, waar onze Schiedavise ama teurs met trots op mogen terug zien; Het publiek, dat op deze eerste avond de zaal bijna geheel vulde, toonde zich uiterst tevreden en dank te dan oofcanet'n heel .hartelijk ap plaus. dat deze dcor Schiedamse amateurs opgevoerde revue een. succes is geworden. Hierbij is wel gebleken, dat warmee men een groot en zeer heterogeen gezelschap van amateurs oijeen wil groeperen voor een opvoering» dat dan een revue de beste kansen van slagen heeft. Aan de regisseur en algemeen leider, de heer P. Rhuis.komt de eer toe dat hij zijn. spelers-materiaal goed heeft-aangevoeld: hij heeft er uit gehaald wat er in zat. zonder zich te vergrijpen. Daardoor heeEt hij een mooi afgerond geheel verkregen, waarbij ieder naar verinogen een aandeel heeft geleverd. Geen uitzonderlijke artistieke uitschieters en .ook geen zwakke plekken. En hij is ook beslist niet bang igeweest er vele decors cn nog meer kostuums voor in te zetten! DE aankleding- van deze show j was in één ivoord „af": Veie décors zijn er/nodig geweest om e •nummers in de goede zetting te •krijgen en al?e'"waren even netjes verzorgd. Of het nu een haven-; kroeg betreft of .het dek van een groot "*schip. een koraaltuin op tie •bodem van de zee. een villa in Nice of het cabaret Maxhn. steeds was cr voor eer» -goede achtergrond gezorgd; En de kostuums sloten zich bierbij prachtig aan. Een bonte verscheidenheid van kleding, die een lust waren voor het oog. Deze j aankleding heeft dan ook in be langrijke mate hijgedragen voor het 'succes van de^uitvoering. .Ook de teksten, door de. heer Rbms zelf geschreven, deden het best. Een flinke' verscheidenheid van grote en kleine scèr.es. die el kaar prettig afwisselden cn aanvul- kelder en het grootse slotstuk in Cabaret Maxim, wederom met fleu rige kostuums van omstreeks 1890: Heel geslaagde entre-actes waren •ook de vrijgezel, die niet aan een sTomv kóh komen en-de „toffe jon gens uit Madrid",'de zes sinterkla zen die op een geestige tekst zon gen' en het zingende schilderij. Daar tussen door dan eert overvloed van Hari n gvan gstberïchten Vangstberichten uit zee VL 172 2 kantjes, VL 206 3, VL 208 2. VL 29 2. VL 86 2. Vh 114 2. VL 196 8 VI* 53 2. VL 61 10, VL 71 1. VL 83 1, VL 84 30. VL 112 10. Vertrokken; VL B5, T. v.* d. Plas (trawD, 30 last. 4 ton zoutevis; VL 197. L. Kuiper. Binnen: VL 20", J. Schenkel. 27 last; VL 14. Jac. Hog 35; VL 132; H. Plugge 34: VL 199, A. van Hoon 38. 100 kst. verse haring, 20 vis: VL 83, L. Rog 29 ton zoute vis: VL 205 A. Wisser 32; VL 216. H, van Hoon 36!' VL 56 W. Dijkhuizen 40. Marktnoteringen: Maatjesharing f 30,40 f 32.—Volle maatjes f 31.03—f'33.50-, IJIeharins f 23:50; Steur haring f 21,40 21.90. paren ingeschreven, hetgeen hog iets meer is dan vorig jaar. De belangstelling voor dit onderdeel van het programma van de Vakantie-week schijnt dus wel te groeien. -• Gespeeld -is .volgens het Howel- systeem en wel in acht groepen van acht paren, waarbij elk paar in zijn I die groep tegen alle zeven andere paren uitkwamen. Met drie giften per tafel/ zijn. er dus door elk der deelnemers 21 spellen gespeeld. Bij de heren J. Aarnoudse (van „Wilton") en Jac. van der Graaf (van „Schiedam-West") was de or ganisatie in goede handen en de drive verliep ook vlot. Om half acht begonnen, was de strijd om elf be- BESTE BEENTJE VOOR Tot slot- komen - we -dan bij de grote groep van amateur-revUear- Jiesterr. die de. ruggegraat zijn - ge weest; bij .deze revue. Zij hebben 'hun beste beentje voorgezet zowel -, - -- de solisten als de grote" groep, die i slecht, waarna nog eens stevig „na- zich meer op de achtergrond hield. gekaartis geworden en alle ce- Onder de goede'regie hebben zij nMste kansen nog eens gerecapitu- iets van deze revue weten, té maken, i V,erI?' 1 «3 Een bezwaar ..was echter wel dat i afKeslqten. verkeerd gesneaen. of het «sproken woofd niet- «lt«g f d niet «ff zeggen "dat" de 160 'deeï auidehjk. doorkwam, waardoor de j rm .«aU uha?JL wc,.a öenem»K «Sswe De tweede prijzen gingen naar: de dames Drijver/Malcorps; hr. De Lange/Snel, hr, Veldberg/Jorritsma, mevr. v, DuyX/hr. Heykoop. hr. Nijs- sen sr. en jr.. echtpaar Boon, echt paar van Loon en- hr. Steens/v. d. Knaap. De zaal van Musis Sacrum i?c°re haalden: 92 punten of 73 <S!); .KBar^jHWïM *4.Wj5ge1uen.cn.aaijvut- irrlcfPrnvnnH v^ranrJerH in hr- Hermans/de Ruyter,. hr. Bis- den.. waarbu d« .regisseur cr.ter- was gisteravond veranaera m iChop/Moeren, echtpaar de Groot en dege voor. gezojgd-heeft dat alles 1 een strijdtoneel. Een strijd, die hr.'Vester/v. Gelderen. in_vlot. tempo-, verijep. in grote stilte paarsgewijs met Speciaal mag ook wel vermeld \Z„a ie m* worden de ballet-groep, die .aan'; maarten in de hand is ge- vele nummers de m-dewerking voerd. Daar is -namelijk de heeft verleend Kn "hoé! Dit'ballê: - pprcfp rnru4- vfln fip ffrntp gaf telkens weer- een - bijzonder .,le fonae van, ae &rote plqizieryze tint aan de nummers.en Bndge-drive om het paren- terecht hebben deze jon gé dames i kampioenschap verspeeld ge- meermalen een „opendoekje ge-*t- - m kregen voor hun. op tred em - Goed Worden. Hiervoor hadden. 63 gedrild door Phyllis LighigtO'ie wa- ren^zij een muzikale noot in net ge- Als we. yan de muziek spreken da n mag het orkest ook wel .een pluimpje hebbènl Onacr leiding van P- J. Dorrenboom, die ook de arrangementen-verzorgde, werd ge zorgd .voor eenprettige muzikale omlijsting. Hét! tempo was web niet direct bruisend- maar dat zal voor de medewerkers wél. prettig geweest. VOOR 3EDEN; Apothekers nachtdienst: Apotheek F. K. Backer, St. Liduinastraat 58a. Beller bU ongeval: G.G. en GJ3„ TuinJaao 80 telefoon 69290. Politie-alarmnuminer: 64666, Gein, Openbare Leeszaal en BlbUo- - theek. Lange Haven, geopend -iedere werkdag, (behalve maan- ■dag> van 0.30 'tot 4.30 uur en - iedere .avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uür. Zondags gesloten. Kü» Leeszaal/ en BibltuUieek, Dam: Geopend iedere ,dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. leas- reLavond (behalve, donderdags en zaterdags) van 1 tot ,8.30 uur; des „zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, Alleen- 2 uur: „Alarm - in- de Pacific". Monopole, 2, 7 en 9 uur: Carson City", /re Monopole: Het kostte veel kapotte vuisten, aan flarden geslagen gezichten en voorts, nog enige lijken om de spoor lijn naar CARSON CITY", een rustiek stadje in het "Wilde Westen, aan te' leggen/ Maar als Randolph Scott de ingenieur-avonturier is, die het werk leidt, dan loopt het bést af. Scott en zijn. arbeiders worden van vele zijden belaagd, zo erg zelfs dat zij tengevolge van een opzette lijk veroorzaakte lawine in een tun nel opgesloten raken. Maar ook dat is in-het geheel geen belemmering voor ruige Randolph, die kans ziet (in de -traditionele „saloon"-entou rage), een. van de mooiste film-ge vechten te leveren.'dit wij ooit aan schouwden; Lucille No-man is de lieftallige jeugdvric 1, die ge doemd is levensgezellin te worden. Raymond Massey (als de onverlaat met gouddorst) is dan reeds lang middels een revolverschot uit het g'èzichts- en schootsveld verdwenen. Eén en""ander, speelt zich af in Wax- hér-Color. Grote belangstelling De toertocht Voor fietsers en bromfietsrijders, die zaterdag door het vendel Schiedam van de Oran jegardé 'in het kader van de va kantieweek is gehouden, heeft, on danks de regen, toch nog een pret tig verloop gehad. Bij het beursge bouw gaf voorzitter M. Holl om 3. uur hej .startteken, dat de 123 deel nemers konden vertrekken. Dit wa ren dan 26 jeugdige fietsers voor 't dertig kilometer parcours; 32.. ou deren die 60 kilometer moesten rij den en 65 bromfietsers die negentig kilometer „voor het stuur" hadden. Tot- Schiebroek reden de drie groepen, hetzelfde parcours, maar daar ging de juniorgroep via Over- schie weer huistoe. De tweede groep ging^ over-Zevenhuizen naar Gouda, Daar moest op een blinde kaart worden, gereden.. Bovendien., hebben de "deelnemersinpg.' een. vrij inge wikkelde. puzzel iriet. historische .vra gen moeten oplossen,wat vrij véél tijd "vergde/ ':1. Met het negentig"-kilometer par cours zijn. de bromfietsers langs de Reeuwijkse Plas gekomen. Langs de- hele route waren controleurs, leden van de Oranjegarde, opgesteld om er op te letten, dat er niet te hard en langs de juiste weg werd gere den. Ook „vermomde" controleurs waren er bij, zoals een. onschuldi ge visser langs de waterkant of. een bewakèr van een opgebroken weg. Deze t controleposten maakten na tuurlijk veel slachtoffers. Om tien uur waren de deelne mers ïn Schiedam, terug 'en-kon hopman ph. vah. Oördt van de Oranjegarde de prijzèn uitreiken. De prijswinnaars waren: Junior- groep: 1. Koös Heynemanx- Piet de Kruijf én 3. Guus S:-r üor- groep: 1. Jan Sandbers: A. J. H. van Tienen eri 3. A. -broek.: Bromfietsers: 1. J. Moerer; 2. G. A. Jongman en 3. mevr. J; A. Brouwer. Hengelconcours van S.G De vangst gedurende de hengel- wedstrijd in 'het kader van de Va kanjieweek, zaterdagmiddag in de Delftshavense Schie gehouden, was erg teleurstellend. Hetgeen UUIUW^ «-xaoor J*e I i-püpV, j"Ipmaauf ""Tn piu proeD van nemers teleurgesteld werden, want zin «d, Wd punt.ee tekslgea,a*tjn el«nVeS i J3e' concours „lwss best aartü.B. voor velen verloren Is aa™ Sn het gaat immers niet om de ;emaakttjjgc epP Jp vier kans had. De vis die m de zak verdwynt, maar er -is ook geen gebruik van een versterker-installatie. groeps-winnaars komen vanavond:0111 de sPorL ft wnnremmn vt i nogmaals bij elkaar, voor de eind- j In een lange stoet trokken' de zïdat hl? oSfn1 fif- irU„m W striJd-- Dit zijn dan de koppels; heer hengelaars zaterdag, meest, op de zo nat net onaoe«iufc-w orn.net ;^ja?S'Beck. hr. PJ uymer/Mui Istee; brommer, naar hun viswater en echtpaar de Vos-Burghard; hi*. Reijn- daar is ook om drie uur de ben ders./Finke (die tevéns de hoogste gel ingelegd. Maar toen mevr. j VerharenRoozen precies vijf uur nummer afzonderlijk te bespreken. Er waren grote-^ scènes, waarbij de hele troèp opkwam, zoals het vlotte proloog „Reiz/m en trekken", de charmante -Lentèsymfonie met. een o verddad tan fleurige JSe eeuw se kostuums, jolige carnaval in Hire, j ryke bijdrage hebben ge het artistiek tafereel-in"'de Apache-1 Het slagen pan ae De S.G.-girlsdie een belang- pelewerd aan revue. de hoorn blies, ten teken dat bet was afgelopen en de - hengels weer uit het water moesten, had den de meeste vissers maar twee» drie visjes gevangen. Daar het om het totaal gewicht gaat, heeft de man met een extra-dikke vis, de meeste kans op een prijs. Het weer was niet zo bést maar daar tegen kan een dikke jas. die nen, maar het door de wind, sterk opgezweepte water was niet te verhelpen. Nee, best visweer was het niet- De uitslagen van het hengel-con- cour# waren: - 1 J. v. d. Heiden 883 gram2 H. Lup- ker 652 gr,; 3 W. Somnter 505 gr.. 4 P. Oosterman sr. 487 gr-, 5 J. Lupkér 335 gr.; S A. v d. Stelt 348 gr - 7 M. Sla venburg 330 gr.; 8 B. J. Pil'318 gr.; W, VerHaeren 310 gr.: 10'B.'Oosterman I 310 gr.: U L. Tintel 308 gr.; 12 C v. d. Velde 272 gr.; 13 M. Zonneveld 289-gr.; J. Schwagerman 262 gr.; 15 L. Ster ren berg 260 gr,; 16 B. Builenbek 250 gr, •17 F Slavenburg 243 gr.-. 18. K. Zwier* 235 gr.: 19 C. Hagen 225 gr.;. 20 W. V. Dijk 206 gr.; 21 E. v. Leeuwen. 205 gr.; 22 J. V. d Velde 196 gr,: 23 A. Heyatek 192 gr.: 24 p. Oosterman Jr. 191 gr.; 23 H. Heyatér 183 g: „Wat heb jij mooie blauwe ogen", speelde het sextet van." Jóhnny Holshuyzen gisteravond in de Ko renbeurs en de 500 dansende bezoe kers vonden dit een- goed nummer om, zoals, voorgenomen,- de beentjes van.de vloerde heffen. De regen die zaterdag-als! spelbreker is opge treden, heeft.het bestuur van -de S.G. een ontdekking aan de hand gedaan. Want de dansavond, ge pland voor de Plantage is ver plaatst naar het Beursgebouw en hier heeft hetdan ook urenlang gedaverd van." het rumoer. Om acht uur begon het radio- orkest met een- stroom van lichte melodiën en na een wat aarzelend begin, heeft de jeugd de kans om te dansen dankbaar aangegrepen. Een heel repertoire vloeide door de oude Koopmansbeurs; van het be kende „echtpaar, de Wit" tót ,,By. the light of the silvery moon" toe Een grote massa dansers kwam op de vloer en weldra heerste er een temperatuur als van stoombad. Dat hinderde niet en met volledige in stemming, speelde het orkest „C'est si boft"; 53> 5? Vakantie-week 1956 ELKE DAG: Floralia.1 Julianapark in feest verlichting van 7.30 tot 12 uur 's-avónds. Schip en Werf. Tentoonstel ling an Stedelijk Museum. Open van 1 tot 5 uur en van 7 tóf ~10.30 uur. 's Zondags van 1 tot 5 uur. Rondlei dingen van 7.30 tot 9 uur. Attractie-centrum. Op Nwe Haven en Westerkade. Van 2 uur -V.middags tot J2 uur 's nachts. Torenklimmen. Van de Grote Kerk, ingang Nieuwstraat, van 2 tot 4 uur - 's middags. Cor Don bespeelt het klok-, kenspel. Marine-vaartuigen. In de- Voorhaven gelegen en bij avond geïllumineerd, Be zichtiging van 10 tot 12 uur en van 2 tot 4 liur. Zondag - van 2 tot .4 uur..- HEDEN: Jeugdvoorstellingen. In het Passage-theater- Om 8 en 11 uur het -Nieuw Jeugdtoneel van Cruys Voorbergh met „De gelaarsde Kat", oud sprookje, altijd aardig. Om 2 en 4 uur het Scapinoballet met „De list van Li Foe". Tentoonstelling Zeekadetten- korps. Op het wachtschip .„Spica" ;jn. de Voorhaven; van .2 tot 5 uur en van 7 tot 10 uür. Het vijf-jaar ou de korps .toont het werk; tevens expositie van de Ne- vas. Thee schenkerij. Vakantie-bridge-drive. Om 7.39 uurin Musis Sacrum, De eindstrijd om het paren kampioenschap van' Schie dam. Alle hens aan dek. Dezé ama teur-revue in het Passage theater draait om 8 uur. "Muzikaal menu. In de Plan tage om uur het optreden van het Utrechts Byzantijns koor o.l.v, dr. Miroslaw An_ tonowytch en het orkest „Vrij en Blij" o.l.v. Wessel Dekker:/.Als speciale trak tatie' roastklimmen met Jo- •han Bodegraven. Excursies. Om 10 uur naar Wilton Fijenoord met be zichtiging van het nieuwe dok. Om 4 uur naar Werf Gusto met bezichtiging van het m.s. „Straat Torres". Woensdag 29 aug. Jeugdvoorstellingen. In het Passagé:lhéater. Om 9 en 11 uur tonêëlüifvoering van 't Nieuw //Jeugdtoneel van /.Cruys Voorbergh met „De Gelaarsde Kat". Om 2 en 4 uur het/Scapino-ballet, al léén voorkinderen. Jeugd-brandweerwedstrijd. Om 2 uur in de Van Ruys- daellaan. Dertig jongens van 11 en 12 jaar in de eer ste ronde. Tentoonstelling Zeekadetkorps Op het wachtschip „Spica'v in de Vobfhaycn- van 2 tot 5 uur en van 7, tot 10 uur. Rorldemónstratie. Door leden van het -Zeekadetkorps Ja cob wan HeemskerckT in, de Nieuwe Haven van/ 3 tot- 4' uur. Fototentoonstelling. In het Toonkunstgebouw. Lange Haven 103. Opening óm 7.30 uur en geopend tót 10.30 uur.' Onderwerp is ook' Scheep vaart en Scheepsbouw. Orgelconcert. Om 8 uur in de Grote Kerk. Jacq. P. Bek kers m.m.v. Gijs.de Graaf, hobo. Alle hens aan dek. Amateur- revue in' het .Passage-thea ter; om 8 uur. „Zo, zo... hallo!". Zégt Cees de Lange in de Plantage. Aanvang om 8 uur. m.m.v. vele bekende artiesten. Jeugd-hengel-concours. 'Zij gaan de volwassenen verbe teren in de Schiedame Schie (by de Overschieseweg). Van 2.30 tot 5 uur. Lampion-óptoeht. Aanvang 8 uur op dé hoek Warande— B.K.-laanr - Georganiseerd door de Wandelvrienden. Excursies. Om 10 uur naar Wilton Fijenoord met be zichtiging van het nieuwe dok. Om 4 uur naar Werf Gusto met bezichtiging van het m.s. „Straat Torres". Nu het winterseizoen weer voor- de deur staat komt ook het Instituut voor Arbeiders-ontwikkeling met het programma voor het aanstaande seizoen. Doordat het leden-aar. tal is gestegen, is ook het programma beter kunnen worden, zo verklaart het bestuur in het voorwoord, hoewel de kos ten ook zijn geslegen. Het Lv.A.O.-werk wordt thans gesteund door rond vijfhonderd leden. en april weer de voorlichting over net buitenlands toerisme, met het licht op Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. - Daarnaast, zullen;bij voldoende deelname, cursussen wórden ge geven 'in engels. dints, handenar beid en volksdansen. Bovendien een Rusland-cursus van 10 avon- .den. Eea. historische tocht door dat wijde land onder de veelzeggende naam „Van Djeoghis-Khan tot Chroesjtjew". In verband niet het aanhou dende slechte weer, heeft het bestuur van de Schiedamse Gemeenschap moeten besluiten om alle avondvoorstellingen, die in. de Plantage, gehouden zouden worden, voortaan te la ten plaats hebben in de ruime garage van de Coca Cola fa briek in de Van Deventerstraat 28, die hiervoor geschikt gé- maakt wordt. Dit gaat van avond alin. Er is ook weer veel aandacht be steed aan „landen en volken", Zo wordt het programma geopend door een lezing van dr. .J. M. Lodewijks over „Merkwaardige dieren en men sen in Australië", een drie-tal.films overdit land, zoals het, is zonder' Ingrijpen, van de blanke. Daarna komt op II oktober Jef Last met „China": een overzicht.van de oude. kuituur met een behandeling van de' politieke ontwikkeling .Op 19 fe- bruari spreekt W. Louwaars over „Noorwegen", het land van. de fjor den. toegelicht roet kleurenfilms.- l Als intermezzo'het optreden-op 20 novembër van een Russisch-Oe- krainisch gezelschap o.l.v. Maria Pe- trowa metvolksdans,balalaika- soli en zang; contact met de Russi sche folklore. Verder vermeldt: het programma een voordracht óver „Peer Gynt" van Ibsen door de. kun stenaar Gor Breed, die zijn causerie muzikaal zal omlijsten. Dit op. 18 december. De „Psychologie" wordt door. W. Verschoor, behandeld op 22 januari; een employé van de Staatsmijnen komt over „Het leven en. werken der mijnwerks". praten en de heer-P. N. Windmeyer besluit de serie avon den, die in het Volksgebouw worden gegeven, met "een verhaal over de belevenissen bij het fotograferen en filmen onder water in het-Middel- landsezee-gebied en de koraaltuinen bij de ,.DmZend"-eilanden. Volgend jaar. wanneer de zomer zich weer aankondigt komt in maart Truusje Koopmans'en Dick Doorn verzorgden weer. het vocalegedeelte by dé muziek van „de Windmo lens". Ttni Woord ('met de ervaring van de amateur-avond als steun), j, schuut. verwierf de eerste prijs, een plaat van de Windmolens, met haar goe de vertolking van ./Morgen konun ich wieder"'. Van JJick Doorn kreag -ij als extra nog een zoen. Boven dien mocht zij net liedje bij het dansen nogmaals zingen. Het wi Binnenkort "wordt begonnen met het uitbaggeren van de mond van de Wühefmina-haven en de daarbij vrijkomende baggerspecie zal, zoals bekend, worden gebruikt voor het ophogen van het industrieterrein ten westen van de Schie en het dempen van het Balkengat by de Maasboulevard. Hiér schuilt échter een gevaar in. De opgespoten" specie immers bezit geen vastheid'én kinderen, die daar op terecht komen, zakken er in weg. Zélfs wanneer de bovenste laag al enigszins hard is geworden, blijft dit gevaar bestaan; is mis schien zelfs groter geworden. De misleidende harde bovenlaag breekt makkelijk en daarónder is de grond nog slap. Van gemeentewege wordt een be roep gedaan op de ouders óie daar in de buurt wonen om hun kinde ren attent te maken op hef gevaar. De terreinen zullen worden afge rasterd en et zullen waarschuwings borden worden geplaatst, maar het is wel wenselijk dat de kinderen snappen, dat er gevaar in de bodem Zondagmiddag is een record ge vestigd voor het aantal bezoekers aan de tentoonstelling „Schip eh Werf" in het Stedelijk Museum, Vooral na drie uur was het uiter mate druk in de vief grote zalen en -soms moesten- de-bezoekers eni ge tijd wachten wilden ze een schil derij of scheepsmodel nauwkeurig bekijken. In het begin van de mid dag werd de vijfduizendste bezoeker geboekt Het was deheer, H,J.' Heesemans, Hcenvlietsestraat 35, /die de tentoonstelling met zijnbeide zoontjes bezocht Hem werd .namens de Schiedamse Gemeenschap /- een. herinneringsgeschenk aangeboden:- In verband met de- grote- belang stelling voor' de.' tentoonstelling wordt overwogen deze ook nogna de sluiting van bet Zomervakantie- feest open te- houden op zondag 2 september. Brand in schakelkast In een schakelkast van de neon- erlichting van het agentschap van het Rotterdams Niewsblad aan de Broersvest is door kortsluiting brand ontstaan, waarbij de transformato- vernield werd. De brandweer hoef de geen dienst te doen. Bij graafwerkzaamheden op het terrein aan .de Oude.dijk achter het woonwagenkamp, is een granaat voor afweergeschut te voorschijn gekomen, afkomstig uit de laatste oorlog. Het voorwerp is door de po litie naar het hoofdbureau overge bracht. GEBOREN: Martina, d. van- J.- v. d. Eijk en C. Paul; Mietje, d. van J. v. d. Eijk en C. Paul (tweeling); Hans R., z. van A. Gendeke en N, van Voorst;Willem C.. z. van T. van Abkoude en C, Luiten; An- tonius. z. van A. Baas en M. C. van Pinxtcren; Johanna C. M., d. van C.. W. v. d. Knaap en A. M. M. v. d. Burg. OVERLEDEN: A. T. J. Heggei- man, 84 jaar. Bij de jaarlijkse onderlinge zwem wedstrijden-.van. de zwem- en polo club „Chariois" werd Leny :Janson in het algemeen klassement eerste. Zij veroverde daarmee de Van der Mast-wisselbeker. Henny de Jong werd tweede, en'niet, zoals wij gis teren meldden, eerste SCHIEDAM Walvisstraat 4, "hk._ Vismarkt Schiedam. Telef. 66265 D. DE BREIN Oranjestraat 9 SCHIEDAM TEL. G8431 E.IV1. Jaarsma, Beckers, Brandaris, Perm ment en vele andere roerken haarden en kachels Ook voor moderne interieurs Oranjestraat 13 - Telef. 65673 Rroersveld 137-139. fel/67736 Aanvang: nieuwe clubs De negentienjarige ijzerwerker C. d J. d. is in hét Sportfondsenbad zijn r-i.' aau rvillöicj.Lldm ju jjet uiauwniuc ugS b.alaV dw'nflVL rü i t°"k( h?% op te halen, op de corpsprljs een zuil j L. Stouthandel heeft voor stemjiu&ë door d« S.G» ter beschikking gesteld. 1 pianomuziek zorg gedragen. een geslaagd bal, dat tot elf uur polshorloge lor waarde van ƒ46.50 duurde, kwijt ger. 1 a hij, in de binnen- zak van .-Ibertje gestoken, in het kleedhokje had achtergelaten, In de bovenzaal van Beyersbergen heeft.de cricketafdeling van Hermes DVS zondagavond de sluiting van het cricketseizoen gevierd.' Evenals vorig jaar werd het dit keer weer een grandioos en gezellig wijnfeest. De heer H. Stolk nam de honneurs waar nadat het vijftigtal bezoekers nog al 'nat vanwege het bezoek Amsterdam in het blauwwitte In het Lunapark op de kermis heeft de negenjarige Henk S. uit de Beijerlandsestraat een ongeluk gehad. Bij een val op de trans* nortband van de cake-walk kneusde nij de pols eri ontvelde een paar vingers, De EHBO heeft hem ver bonden. blind en 3 sept. ritm. 4-sept. Ned. en 3-sept. talen 4 sept. 3 september Typen Steno Rn elf h beginners 3.sept. Doexn. gevord 4,-sept Nederl corr- heg,.4.sept, iveaen. corr gev g sept Prnnc beginners 3 sept. corresp- 4 sept. Engels MIDDENSTANDS CURSUS 7 september Inschrijving dagelijks voor BETER onderwijs SINGEL "2 TEL. SCHIEDAM Te koop oemgeb. Kadio-kastjes 66.—. In. blaijk, ook geschikt voor theemeubel, Komt eens kij ken bij Plate t.o. Stadhuis, Schiedam. Te huur gevraagd Net echtpaar zonder" kinde ren zoekt inwoning, ook ge negen oude heer of dame te 'verzorgen. Man veel afwezig. Tel. 66150. Personeel gevr. Gevraagd meisje voor een voudige administratie in de expeditie-afdeling. Aanmel den woensdag vanaf 9 uur: Stomerij Roe lof f. Mathcnes- serdjjk 414 (bij Schiedamse- eg>. Auto's Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, gede monteerd, gemonteerd met bijlevering van nieuwe ket- ungkast, spaken, spatborden en jasbeschermer 37.50. FransWaltman, Rotterdam- sedijk 240. telefoon 68948, Diversen Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet naar „Solingeo". Scharen, messen, Gero Specialist. Broersvest 57, Telefoon 55193. öw mes of schaar bot? „So- Ilngen" slijpt en knapt ze op. Slijperij en Staalwaren- handel „Solingen". Broers- üest 57. Telefoon 55193. Alles Op het gebied van glas In lood. .Aa-Ve* Glas-in-lood- bedrijf, West Frankelandse- straat 16. telefoon 66280. TEL. 67338 KEMBKANDTLAAN 105 a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1