r i mm De Coca Coladial blijkt een prima nood-,.concertzaal" T Heden inschrijving BEDIENDE loodsboot zeemansvak kennen rn^Mm Zeekadetkorps gebruikt Spica voor expositie Alle hens aan dek Utrechts Byzantijns Koor zong succesvol Fleurig Scapino Ballet voor Schiedamse jeugd DE „BLAUWE WIMPEL" IN TOP! Vijftig jongens leren op n oude Bejaarde man aangereden i(XM)\ Veteranen Legioen propageert "iet Indisch eten Kunstkring opent het seizoen Schiedams Toneel: „In Pyama" De Schiedammers klommen hoog in de mast Poes in boom Op kermis verloren en gevonden Burgerlijke stand WAL00-RIJSCH00L Agent de Vette nat. kampioèn. Opera in de kerstvakantie Bedrijfsleider knoeide met nota's Koeriersters DANSSCHOOL SITT0N 9 Woensdag 29 augustus 1959 HET Schiedamse Zeekadetkorps „Jacob van Heemskerck" bestond vorige week vyf jaar, en dit, gevoegd by het feit dat de Vakantie-week in het teken van de scheepvaart staat, was een mooie gelegenheid om het korps nu eens flink in het zonnetje te zetten en het werk, dat overi gens ai roime belangstelling geniet, nog eens extra te propageren. Daar voor is het wachtschip «Spica" van de ligplaats in de Gusto-haven gister middag verhaald naar de Voorhaven (waarby een van de bezoekende Ma rine-schepen plaats moest maken) en ter bezichtiging opengesteld voor het puhlïek, in de avonduren feestelijk geïllumineerd. En in top wappert fier de „blauwe wimpel", het teken dat het Schiedamse korps het beste van de acht Nederlandse zcekadetkorpscn is, zoals vorige week bewezen is op het zomerkamp voor de zeekadetten in Loosdrecht gebonden. OP hun wachtschip zijn alle zee kadetten erg trots, van de com mandant, zeekadet-offleïer ie klas C. D. dc Jong jr., af tot de jongste „scheepsjongen" toe. Het is overi gens een oud beestje, deze voorma lige haring-trawler, die verbouwd ïs tot loodsboot en als zodanig jaren lang heeft dienstgedaan in Delfzijl, tot hy vijf jaar geleden door de dienst voor het Loodswezen aan het aeekadettenkorps in bruikleen ïs af gestaan. Lit de periode als loodsboot dateert nog de naam „Sptoa", dit is de tweede ster In grootte van het sterrenbeeld Maagd, daar alle loods boten sterrennamen voeen. Met deze Spica wordt door het korps niet gevaren, daar dit bedon gen was by het in bruikleen geven. Het zou overigens wel kunnen want de sterke motor wordt keurig in orde gehouden door de kadetten die «en „technische knobbel" hebben en zich in het korps hebben ontwikkeld tot machinisten. In deze dagen lopen zy dan ook de wacht in de enge machinekamer annex stookruimte. KRUISING... Wat of het zeekadetkorps eigen lijk is? De commandant stelt het al dus: een kruising tussen de zeever kenners bij de padvinderij en een zeevaartschool. Of roet andere woor den een zeer nuttige vrye tijdsbeste ding waarbij de jongens die ambitie hebben om later naar zee te trek ken, een hoop kunnen leren. En de praktijk beeft bewezen dat inder daad ruim zestig procent van de oad-kadett«n hun bestaan vinden in de scheepvaart; meest hij de koop vaardij, veel ook bij de Kon. Marine terwijl van de rest nog een deel te recht komt op scheepvaartkantoren of werven- waarby de opgestoken kennis echt niet verloren gaat. HET korps „Jacob van Heems kerck" telt thans vijftig jongens van 14 tot 18 jaar, dat is vrijwel het maximum, daar er op 't wachtschip geen ruimte is voor meer kadetten. Een deel van de kadetten komt uit Botterdam, xvant deze tweede haven Vakantie-week 1956 ELKE DAG: Floralla- Juüanapark in feest verlichting van. 7.30 tot 12 •uur 's avonds. Schip en Werf. Tentoonstel ling in Stedelijk Museum. Open van 1 tot 5 uur en van 7 tot 10JO uur. 's Zondags van 1 tot uur. Rondlei dingen van 7.30 tot 9 uur. Attractie-centrum. Op Nwe Haven en Westerkade. Van 2 uur 's middags tot 12 uur 's nachts. Torenkllmmen. Van de Grote Kerk, ingang Nïeuwstraat, van 2 tot 4 uur 's middags. Cor Don bespeelt het- klok kenspel. HEDEN: Tentoonstelling Zeekadetkorps Op het wachtschip „Spica" in de "Voorhaven, van 2 tot 3 uur en van 7 tot 10 uur. Rocidemotistratle. Door leden van het Zeekadetkorps „Ja cob van Heemskerck" in de Nieuwe Haven van 3 tot 4 uur. Fototentoonstelling. In het Toonkunstgebouw-, Lange Haven 103. Opening om 7.30 uur en geopend tot 10.30 uur. Onderwerp is ook Scheep vaart en Scheepsbouw, Orgelconcert. Om 8 uur in de Grote Kerk, Jacq, F. Bek kers man-v, Gijs de Graaf, hobo. Alle hens aan dek. Amateur revue in het Passage-thea ter; om S uur. „Zo, zohallo'.". Zegt Cees de Lange in de Plantage. Aanvang om 8 uur, m.m.v„ vele bekende artiesten. Lampion-optocht, Aanvang 3 uur op de hoek Warande B.K-laan. Georganiseerd door de Wandel /Tienden. Donderdag 30 aug. Jeugdvoorstellingen. In het Passage-theater om 9, 11, 2 en 4 uur. Tot slot een varié té met goochelaar Crochet, de clowns Bollinies en jong leur Dave Parker. Jeugd-brandweerwedstrijd. Ditmaal in de Boerhaave- laan om 2 uur. Wederom 30 jongens in actie. Tentoonstelling Zeekadetten- korps. Van 2 tot 4 uur en 7 tot 10 uur o? het wacht schip „Spica" in de Voor haven. Bovendien nog een Roeidemonstratle bij fakkel licht om 9 uur in de Nieuwe Haven door leden van dit korps. Foto-tentoonstelling. In het gebouw Toonkunst. Lange Haven 103 van 7.30 tot 10.30 uur, Alle hens aan dek. In het Pas sage-theater om 8 uur. De laatste kans om deze ama teur-revue te zien. Koning Jazz regeert. Van 8 u, af in de Coca-Colaïabriek ingang Van Kleefstraat 28. Een 18-mans show-band. van Paul Francv uit België speelt van ..cool" tot hot". Excursie. Om 4 uur naar de Werf Gusto met bezichtiging van het m.«. „Straat Torres". ter wereld bezit geen zeekadetkorps, zoals we tot onze verrassing verna men. Wanneer de jongens bij het korps komen beginnen zy met een proef tijd van drie maanden als „scheeps jongen". Doorstaat hij die tijd, dan wordt hij bevorderd tot lichtmatroos en zeekadet 2e en ie klas om als kwartiermeester z"n mannetje te staan. H|j krijgt dan leidinggevende functies, blijkt hy hiervoor geschikt, dan wordt hij opgenomen in het ka der en begint als bootsman. Ten slotte, als de jongen te oud is ge worden voor kadet en hij toch in het korps wil blijven werken, dan staan tenslotte nog de officiersrangen open, maar daarvoor is .wel een grote ambitie en deskundigheid op enkele gebieden vereist. OPLEIDING Men ziet, de rangen zijn ontleend aan de Kon, Marine, zoals ook veel andere benamingen daaraan zijn ontleend, maar veel verder gaat de verwantschap met. Zo is de disci pline niet streng en de geest meer kameraadschappelijk. Het idee van het zeekadetkorps is na de oorlog overgekomen uit Engeland, waar al eeuwenlang de Sea Cadet Corps be staat, waar de jongens in hun vrye tijd een degelijke nautische oplei ding krijgen Aangepast aan de Ne derlandse mentaliteit (o.a. is de wa penhandel weggelaten) is toen in Gouda het eerste korps opgericht, waarna zeven andere Nederlandse steden volgden, waaronder Schie dam. OOK hier krijgen de jongens een goede opleiding in hun vrije tijd, nl. zaterdagmiddag van 4 tot 6 uur. Het korps kent eigenlijk drie richtingen: de dekdienst, de maehi- nekamerdienst en de verbindings dienst, maar in Schiedam wordt de nadruk gelegd op de dekdienst. Op de tentoonstelling, die nu in een tijdelijk opgeslagen hut op het dek van de Spica is te beivonderen, wordt het werken aardig in beeld gebracht. Een maquette toont wat de jon gens wordt bijgebracht op het ge bied van. de bctonning, bebakenmg en de kust verlichting. Dan een stuk je theorie over scheepsbouw in het algemeen en de navigatiemiddelen waar de kadetten mee leren om gaan, zoals kompas, sextant, enz. Eï is 'n verbmdings-afdeling met sem- toestellen maar ook met seinvlaggen. Dit is dan allemaal theoretische ken nis, maar ook met de praktijk van het zeemansleven worden zy op de hoogte gebracht, zoals een uitgebrei de collectie „schiemanswerk" (wij zouden zeggen: het werken met touw!) aangeeft, Voorts hebben ka detten modellen vervaardigd van de zeilsloep „Jonge Flip", een van de drie boten waar de kadetten het water mee opgaan. Het model dient dan als middel voor de instructie. Tenslotte het „huishoudelijke ■werk": hiermee te verstaan het onderhoud van wachtschip en sloe pen En aan zo'n oud scheepje ais de Spica is, ts wel het een en an der te onderhouden, misschien zelfs wel te veel. Er worden in de uwiter-vakcinties zelfs iperkkam- pen aan boord gehoudenom het onderhoudswerk eens grondig te kunnen doen. VAREN Maar de grote attractie in het korps is natuurlyk het gebruik van de twee zeilsloepen en de motorboot, waarmee de kadetten geregeld het water op gaan. Ook de zomerkam pen worden via het water opgezocht. Speciaal vermeld kan het „ontbe ringskamp" dat elk jaar in de pin- sterdagen wordt gehouden in Oost- voome, Ontbering is allicht 'n groot woord hiervoor, maar het geeft aan dat het beslist geen luxe-kampen zijn. Maar juist op dit kamp zijn de jongens erg gebrand en het brengt hen ook nader tot elkaar. Een vleugje van dit praktische bo- tenwerk heeft men vanmiddag (en morgenmiddag weer) kunnen zien. toen de kadetten, in hun keurige ma. trozenuniformen een roei-demon- stratie gaven in de Nieuwe Haven. Ook het „admiraals-roeien" is er aan te pas gekomen. Al met al is het Zeekadetkorps „Jacob van Heemskerck" in deze op de scheepvaart gebaseerde Vakantie week goed voor de dag gekomen. Jammer alleen dat de Spica ntet wat meer in het centrum van de stad in een van de havens kon komen lig gen. Maar met een diepgang van 3 50 meter kan het schip niet over de drempel in de grote spuisluis. Een zeekadet-officïer wijst een jongen (aanstaand kadet?) op een ïiatuurjjetroutc model non een B2- sloep, zoals er ook een in gebruik is bij het Schiedamse Zeekadet korps Jacob van Heemskerck", IJ ET Utrechts Byzantijns Koor, ui ■IJL de vyf jaren van zijn bestaan uitgegroeid tot een hecht ensemble met een zeer speciale bevoegdheid, namelijk tot het brengen van het Oekraiuse lied in al zijn schakerin gen, heeft het uitgebreide audito rium longer dan een uur achtereen geboeid met koorzang die op één lijn te stelen valt met die van de bekende Russische koren. De liederenschat van de Oekraïne lijkt melanchoHscher dan die van andere Russische gebiedsdelen, ook al trachtte de explicatie de toehoor ders van het tegendeel te overtui gen. Zelfs in de schalkse liedjes bleef een min of meer ernstige mu zikale uitdrukkingswijze behouden, niet het minst door de typische ver mengingen van mineur en de rnixo- lydiscbe kerktoonaard. De monde linge uitleg, die sprak van geïmpro viseerde meerstemmigheid en maan de tot het waarnemen van kwin tenparallellen heeft natuurlijk ge doeld op het koorzanggebruik in ae Oekraine zelf. De liederen, die gis teren weerklonken, waren allicht van harmonieën voorzien, en riJ maakten van genoemde parallelten slechts éénmaal, en dan nog zeer vluchtig, gebruik. De koorzang van dit utrechtse ensemble o.l.v. dr. Miroslaw Anto- nowytch heeft een respectabel Gistermorgen is een 78-jange bc* woner van het St, Liduina-gestieht, de heer G. J. C. L. op de B. K.; laan, tussen Warande en Thomas a Kempisstraat, toen hy onvoorzich tig de straat overstak aangereden door de motorrijder M. W. de G'. een 18-jarige kantoorbediende uil de B.K.-laan. De motorrijder sloeg over de kop. Belde personen liepen een ernstige hersenschudding en schaafwonden op en zijn naar de dr, Nolet-stichting vervoerd. Dii ongeluk had nog een staartje, want de motorfiets reed na de bot sing nog op eigen kracht door en ramde een passerend auto bestuurd door de 26-jarige kantoorbediend? W. M. uit Rotterdam. De auto werd hebt en de motorfiets zwaar be schadigd. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Lidumastraat 58a. Beller bö ongeval; G.G. en GJ). Tulnlaan 80. telefoon 69290. Politic-alarmnummer: 64666, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 430 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. BIOSCOPEN rassage, Alleen 2 uur: „Alarm in de Pacific". Monopole, 2, 7 en 9 uur; „Carson City". Deze algemene feest week is door de afd. Schiedam van het Veteranen Legioen Nederland aangegrepen om wat propaganda te maken voor het Legioen en voor dat doel is er op 'iet pleintje bij de Koemarktbrug een grote leger-tetit neergezet, waar in naast brochures over het Legioen ook een smakelijke „Indische nap" is te verkrijgen. Want het merendeel van de .on geveer 200 leden van het Legioen in Schiedam heeft het legionair schap verworven in Indonesië en de herinneringen aan dat land zijn nog steeds vrij vers- In die tent hangen dan ook de wapen-tekenen van de divisies die m Indonesië strijd hebben geleverd en de bekende leuzen over de vrijheid van Ambon. In de afdeling bestaat een goede sfeer, zo vernamen we. en de sa menwerking is best; hetgeen oyk wel tot uiting komt in. deze restau ratie-tent waar de in keurig tro pen-uniform gestoken legionaires als restaurateur en kelner optreden. Overigens is de leus ook wel „ouwe jongens helpen ouwe jongens", waarby de oude legerrangen niet meer in aanmerking worden ge nomen. Kortgeleden is er nog _ee3 eigen wandelgroep opgericht, die al twintig leden telt. De belangstelling voor dit „Indi sche restaurant" is redelijk goed, hoewel niet zo als in de voorgaande jaren. Ook de officier voor de so ciale dienst van het Legioen, over ate A. M. van Siereveldt is een kijkje komen nemen. De Schiedamse Kunstkring opent het seizoen op donderdag 6 septemij ber in het Passage-theater met een voorstelling van de Nederlandse Co- medie. Hiervoor is uitgekozen het blijspel „De ware Davis" (The reluc tant debutante)- van William-Douglas Home. Onder regie van Joan Rem- melts spelen hierin mee Ko Axnolöu Mieir Duymaep van Twist, Kitty Jan. sen, Elly Weller, Rita Maréchal, Al- lard van der Beheer, Guus Qster en Adelheid van der Most De jaarvergadering van de Kunst kring volgt op donderdag 27 septem ber, te houden in Amstelbron, Op de agenda staat o.m. do bestuursverkie zing, waarbij voorzitter K. J, Hey- boor zal aftreden. Besprokenwordt ook een opera-voorstelling in het volgende seizoen. Het Schiedams Toneel brengt op woensdag 5 september het eerste stuk van het seizoen op de planken m Musis Sacrum. Het is de klucht „In pyama" van Franz Arnold en Ernst Bach. De regie berust by de heer L. Janse. Na afloop is er een gezellig samenzijn mun.v. de Wima- cris. „Het is geen gewoonte dat ik het woord voer op avonden in de vakantieweek", zei de heer M. Holl, (voorzitiér van de S.G.) gisteravond op het podium (uit de Grote Kerk) dat in de hal van de Coca-Colafabriek was geplaatst. „Doch toen wij op ons eerste verzoek om te mogen beschikken over deze hal een positief antwoord kregen is er een grote zorg van_ onze schouders genomen. Wij hadden minder hoofdbrekens, iedere dag het weer te moeten bestuderen zonder dat het beter wordt en dan overwegen door laten gaan of niet is beslist niet prettig. Het gebaar van de directie van de Coca-Colafabrieken getuigt van een waar gemeenschapsgevoel. Namens u allen zeg ik de directeur, de heer Bijks en zijn staf van medewerkers, die van daag de gehele dag hebben gebruikt om dit noodtheater voor ons in orde te maken hartelijke dank". Na dit openingswoord betrad het Byzantijns koor het geïmproviseerde podium en het orkestrale gezang vond veel waardering bij de ruim twaalf honderd aanwezigen. In een afzonderlijk verslag bespreken wij het optreden van dit koor. Personeel van het bedrijf en assis tenten van de SG waren de gehele dag in het grote gebouw aan de Van Kleefstraat aan het werk geweest om het mogelijk te maken dat de honderden Schiedammers een ge noeglijke avond konden beleven. Het is een bijzonder geslaagd debuut ge. weest van de2e bedrijfshal als con- I De in kleurig gebloemde rokken en certzaal. De akoestiek was goed, de ggie bloesjes gestoken dames den de drukkers dus de extra vlees waren. VRIJ EN BLIJ In de pauïe toonde de De ven ter straat, anders de rust in optima for ma, het ongewone gelaat van passa gierende stadgenoten. Tot slot van deze geslaagde avond kwam het en- semle „Vrij en Blij" op het podium. bereikt In het forte is enig gevaar voor opdrijven van de toon niet denkbeeldig, vooral niet bij de so listen, die, zoals dat ook by Russi sche liederen gebruikelijk is. een enkele melodische frase uit het ge heel lichten, die dan uiterst pianis simo door de koorleden wordt be geleid. Als geheel is de zangtrant van het Utrechts Byzantijns Koor bijzonder sfeervol, zowel in de reli gieuze liederen, waarvan 'n vijftal werd gepresenteerd als in de pro fane volkswijzen. Akoestisch is bet koor er door de verplaatsing van het concert van Plantage naar Coca Cola-fabrieken 2eker met op achter uit gegaan. De geïmproviseerde con certzaal vormde een goed klank bord en alles droeg er dus toe bij, het mannenkoor en zijn dirigent een groot succes te verzekeren. Met een aardige Dorpsidylle heeft het koor voor het langdurigs applaus be dankt, ELLY SALOMé. Haringvangst berichten Vangstberlchten uit zee: VL 79 20 kantjes VL 203, 45. VL 205, 10, VL 208, 8 (33) VL 29, 51 (25). VL, BS 5. VL 114. 13 (35), VL 115, 14, VL 142. 35, VL 190 34 VL 1B6 15, VL 197, 34. VL 53. 25, VÏ, 61. 10, VXj 89, 50 (50>, VL 112. 50, Binnen: VL 7, P. Keus 25 last. Vertrokken: VL 71, A. v. d. Toorn, VL 70, L, v. d. Harst, VL 85 T. v. d. Plas. Marktnoteringen: Trawlhsrïng groen f 60.10 klein f 30.30—f 44 30. groot f 33 30—-33- steurharmg f 27—28,10; zou» te vis f 103f 126 per 100 kg; vleetha ring; klein f 29.60-30 80, groot t 31- 32.29; steurhannf f 18.30—20.20, verlichting uitstekend en er is ruim te in overvloed. Na de gewaardeerde zang van de Utrechtse gasten betrad Johan Bo degraven het podium. Voor de Ne derlandse vlag installeerde hij de Schiedamse jury, bestaande uit mevr. Holl en de heren Heyboer. Van Praag, Rijpma en de heer Schouten uit Rotterdam. De heer de Voogt (archief) en zijn partner Van Meerendonck (Sted. Museum) on dergingen het eerst de intellectuele vuurdoop. Zij bleken best thuis te zijn in de geschiedenis en bijna fout loos bereikten zij de finish, de z.g. hamvraag. Daarna brachten zij het quintet in verlegenheid, want de „lik-op-stukvraag" aan de jury was niet zo gemakkelijk. De heer Hey boer groef evenwel in zijn kennis van het oude Schiedam en hij kon zich herinneren dat een speeling- schouw tien meter lang was. De rnensen van Lintas, de heren van Oosterbaan en de Winter kwa men vlot door hun examen Alge mene Ontwikkeling heen en nadat 2ij dus in het bezit van de begeerde ham kwamen, slaagden zij er even eens in het comité critici in beroe ring te brengen. Commissaris Rijpma klom voor de microfoon en vertelde dat een eenmansduikboot de Tirpitz had getorpedeerd. Het koppel van Zomeren en Zand kwam door hun kennis uan sport en spel in het bezit van een flinke ham. Bijna kregen ze er nog een worst bij, maar weer wist nestor Heyboer raad. Metaal dat In huis, tuin en keuken het meest doorzichtig was, was een aspergeschep. Het laatste paar, de vertegenwoor digers van de drukkerij Roelants zouden in het bezit van ham en ■worst komen, hoewel zij op wel bij zonder gelukkige en toegeeflijke wijze door de gestelde vragen kwa men. Reeds bij de eerste strikvraag struikelden zij. zij kleurden de niet oogstten vooral veel succes. Na de vele zang wist Henk Dor el nog vele harten te veroveren met zijn uitge breide repertoire van Hollandse lied jes. De heer Wessel Dekker zorgde met zijn kundige leiding dat de serie liedjes, waaronder heel vat kamp- en trekkersliedjes, met vaart werden uitgevoerd. Na Russische weemoedigheid cn een tikkeltje blij moedigheid veel Nederlandse élan In zijn dankrede aan de directie van de Coca-Colafabrlek zei de heer^Holl dat hij hoopte dat het vol gend jaar geen gebruik behoefde te worden gemaakt van de prettige ruimte en het sympathieke gebaar van dat bedrijf. Als namelük alle Schiedammers hetzelfde gemeen schapsgevoel toonden, was et bin nen een jaar de zo jeer verlangde en nodige .„sporthal". Gistermiddag is een poes op de Lore n tri a an in een boom geklom men, maar toen het domme dier zes meter hoog zat. durfde het niet meer naar beneden te komen. Een medevoelende dame waarschuwde de politie, die pok zo hoog niet kon rijken, zodat ten slotte de brand weer met een ladderwagen uitkomst moest brengen. Gistermiddag is mevrouw P. M. „v op het kermisterrein een zwart le- aanwezige bomen-'v'an de onbewaak- deren portemonnaie met wat geld te overweg rood en wit. Later wist j geraakt; gestolen of verloren. niemand in de zaal, noch jury noch de heren de Boer of Paree, die zelf de vraag hadden gesteld, wanneer de winterspelen bij de Olympische Spelen waren ingedeeld. Men hield het op 1932 en fortuinlijk verover- Kaarten halen Voor de filmvoorstelling die zater dagmorgen om 10 uur in het Passa ge-theater aangeboden wordt aan. de ouden van dagen en de pupillen van het C.A-B., kunnen de leden van de A.B.v.O.v.D. de kaarten morgenoch tend. afhalen in het Blauwe Huis, GEBOREN: Feike. z.v. S. v. d; Zee en G. Sijtsma; Paulina M, d.v, J. H. C. Bezemer en T. Broekhuizen; Theodora W., d.v. C. T. Blommestyn I c.a V/. Zaal; Maria J., d.v. L. C. van de Wijgaart en D. Bockkom. En op do Warande is in de stal ling van «en fiets een koplamp ver dwenen. Daartegenover staat, dat bij de po litie een grote hoeveelheid voorwer pen ligt, die op de kermis zijn ver loren: sleutelbossen, sleutels, bóekjes en dergelijke kleine voorwerpen, die men in de draaimolen makkelijk kan verliezen. 69915 Politiezwemwedstrijden Bij de gisteren In het natuurbad Soestduin te Soest gehouden natio nale politiezwemkampioenschapWed- strijden van de Nederlandse Politie Sportbond heeft de Schiedamse agent van politie A. G. de Vette het nationale kampioenschap op de 50 m schoolslag behaald in de tijd van 42.2 seconden. Een verheugend re sultaat. Het Schiedamse korps had een ploeg van vijf zwemmers gestuurd onder leiding van de veteraan adj. E. Zytveld, die in 1947 een nationale titel heeft behaald. Ook dit Ü9ar weerde de adjudant zich kranig, want hoewel hij veruit de oudste deelnemer was, eindigde hij bij de veteranen nog als vierde, zowel op de schoolslag als de vrije slag. Ver der bestond de ploeg nog uit de heren P. Plooy en C. Mater op de schoolslag en A. Luiten op de vrge- slag. Op deze wedstrijden, waaraan -is deelgenomen door ploegeh uit veel steden, heeft Schiedam beslist geen gek figuur geslagen. Een teken, dat de wekelijkse zwemlessen die in t Sportfondsenbad aan alle leden van het politiekorps worden gegeven, goede resultaten afwerpen. ROTTERDAM Het hgt in de bedoeling in de komende kerstvakantie de rijpere schooljeugd m de gelegenheid .te stellen tot het bijwonen van -een opera. Door uitbreiding van het aantal leerlingen zullen nu vier voorstellingen nodig zijn, tegen voorheen drie. De Trosten wordifi geraamd op f 186ÖG, B. en w. van Rotterdam verzoeken de gemeente raad nu zijn goedkeuring aan dit voorstel te geven, opdat verdere voorzieningen getroffen kunnen worden. Anderhalf jaar Jang;.knoeide de 50-jarige bedrij'fsleïdér A", B. bij een Rotterdamse handelmaatschappij met -nota's en onkostenrekeningen. Toen het misdrijf ontdekt werd, was' hy er 1700 gulden rijker op geworden. Hij maakte er een ge woonte van onkostennota's en kwi tanties van leveranties "te vervalsen, en het geld hiervan in zijn zak te steken. Vanmorgen stondhij voor de Rotterdamse rechtbank terecht en de officier van justitie eiste zeven maanden met aftrek, waarvan twee "maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar- De raadsman van verdachte meen de, dat Z'J" client deze extra-m- komsten zag als een compensatie voor de vele overuren, die hij maakte en die hij niet uitbetaald kreeg. De uitspraak volgt over veertien dagen. Met ingang van 1 december a s zullen de vrachten .naar alle havens in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de Zwarte Zee met circa vfj£ pro cent worden verhoogd. SCHIEDAM Het z|jn wel in da eerste plaats de prachtige decors en kostuums, die het in verband met het tienjarig bestaan extra verzorgde program- In de plaats van „De Gelaarsde Katheeft de Schiedamse jeugd gister morgen en vanmorgen genoten van het verhaal van ..pc f/?*;?"1.* hJi Beer" da: docr het Hieuw Jeugdtoneel van Criyj hfj Passiice-Jheflter is opgeveerd. Maar om wehc verhaal het ook. gaat, ae iioorsteüinaen van dit Jeugdtoneel j^it alt yd uitstekend verzorgd tn«t feu heel goede aankleding. En dan kan het de kinderen tuut voor verhaal er op de proppen komt. Aandachïxg ts er gelusterd en er is met volle tevgen genoten en daar goat net maar om ma van het Scapino Ballet luister en fleur verlenen. Honderden kinde ren hebben gistermiddag en vanmid dag in het Passage-theater kunnen genieten van de voorstellingen van deze balletgroep. Over enkele slor digheden in de uit te voeren dansen stapte het jonge publiek gemakkelijk heen, geboeid ais het werd door de gratie van het „ongewone" spel. Het Scapino Ballet is in den lande voldoende bekend om zijn artistieke en verantwoorde jeugdvoorstellin gen. Ook nu weer viel er genoeg te waarderen en werden de Schiedam se jongens en meisjes op aantrekke lijke wijze „be2ïg gehouden" met eenvoudige en aansprekende dans jes. Jammer dat de korte toelich tingen nag al eens aan de aandacht van het rumoerige publiekje ont snapten- Al reizend werden de jongens en meisjes meegenomen naar Oosten rijk, Polen, Rusland en andere lan den. waar de wereld via de dans bij zonder fleurig en vrolijk benaderd werd. Toen kwamen de langere „ver haaltjes"; van de dichter, die in ar tistiek milieu zijn stof zoekt en niet kan vinden (bijzonder mooie kos tuums) en van de kat op muizen jacht (solo, suggestief uitgebeeld). Tot zijn beste kunne» fctrmn net gezelschap in het „lanQe" slotnum mer ,£>e list van Li Foe, of de aan houder toint", dat de toeioyding kreeg die het verdiende. Het aar dige verhaal ran de arnte Chinese tuinman, die zijn hart verliest aan de dochter van een rijke mandarijn, werd met verve uitgedanst en kreeg alles mee van de uiterst verzorgde entourage. Uit een exploit op heden uitgebracht blijkt, dat ten verzoeke van Johanna Mar- gar etha Bleyie, wonende te Vlaardlngen, zyn opgeroe pen JOHANNA ADRlANA VAN DER LUGT, wonende ie Vlaardmgen en REINIER JULIUS BLEYIE, zonder bekende woonplaats, om te. verschijnen op dinsdag 4 sept. 1956 des voorm. 10 uur voor het kantongerecht te Schiedam in het gebouw aan de Lange Haven 65 ten ein de te worden gehoord op een verzoekschrift tot tus senkomst voor het aangaan van een huwelijk met Simon Arie Joh wonende te Maas sluis. 28 aüg. 1956. G. L. Sprenkelixik, Deurwaarder. Fotografie Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K. v. Vuu- ren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106, tele foon 66720 In spoedgeval des gewenst m 1 uur klaar. Te Koop oosgeb, Bankstel 595.—. O Ma, kük eens wat een prima bank stel. Aparte kleur kussen en. met massief noten afgezet. Vader zegt dat is prima; die is Timmerman, dus weet het. Ja kind, je hebt gelyk. Plate Meubelstoffeerder!) t.o. Stadhuis. Personeel geer. Voor een zeer net meisje, een zelfstandige en gezellige werkkring aangeboden. Da gelijks van 8 tot 5 uur. Goe de belooing en vakantiere geling, prima sociale voor zieningen. Aanbiedingen bij mevr. Levens, Rotterdamse- dijk 279, Schiedam. Nummerbrleven die naar ons oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden. LANGE HAVEN 121 - SCHIEDAM - TEL. 66262 DISTILLATEURSKANTOOR met export-afdeling vraagt per 1 oktober a.s, Mu^j-opleiding gewenst, doch niet noodzakelijk Brieven onder nummer S 513 aan het bur. van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1