I Suezloodsen werken onder spanning enorme I Gevaarlijke toestand door overbelasting Vierhonderd meisjes in sit-down-staking Enthousiast MOSKOU ontvangt Soekarno Socialisten in Italië verzoenen zich DRIJVENDE BRANCARD VOOR „DE HOOP" JOEGOSLA VEN KENNEN GEEN VERKEERSPROBLEMEN Typistes en auto's zijn schaars A i li 3 Overlast van water in Overijsel Arrestaties in zaak-Riesel OP TWENTSE CONFECTIEFABRIEK Conflict over zes procent Kidnapper Lamarca voert „tijdelijke krankzinnig heid" aan Explosie in Montreal eist vier doden SiSESSSS.-WffiSK t Si "SSeine,UfiAeU2.e" Trailer iiit bocht; bestuurder ernstig Ernstig ongeluk op rijksweg V enlo-Nijmegen Nenni bekeerd tot politiek van Westen? Over salaris van hogere ambtenaar nog geen akkoord Vakverbond in V.S. steunt Democraten Demonstratie in Zandvoort af Zee Begrotingsoverschot van VS geschat op 700 miljoen dollar gewond Koninklijke familie terug op Soestdijk Duizenden doden op Atjeh door opstand van Daroel Islam Nederlander gedood bij ongeval in Duitsland Amerikanen drijven Mexicanen als vee op schip bijeen 4^1 1 M II i§ tl W I l M Woensdag 29 augustus 1956 üi.jiiiiit'fi; iiiiiliüiiii.m iluiii.iiuiut: NEW YORK. Opnieuw *i|n vier personen gearresteerd in. de t zaak-Riesel, de journalist, die zout- j zuur in het gezicht krees gevor- 1 pen en hierdoor blind Is geworden. Tot de gearresteerden behoren de 42-jarige John Dloguardi en zijn 40- jarige broer Thomas. De procureur-generaal Williams heeft beloofd de zaak deze week nog op te helderen. De identiteit van de grote mannen op de achter grond is volgens Williams bekend sinds twee getuigen hebben doorge slagen. Maandag kamde de politie het New Yorkse „Eastside"' uit, op zoek naar een wouw die ook bsj de aan slag betrokken zou zijn. Grote hui zenblokken werden afgezet door po litiemannen, die voorzien waren van walkie-talkies- gering heeft bepaald, dat slechts over dat loon de 6 pet kan worden toegepast. De N.V, heeft een plafond- doorbreking aangevraagd, maar zelfs wanneer deze wordt toegestaan, dient de beloning van 55.— nog ge. deeltelijk als zwart te worden be- (Van onze correspondent) scilouwd ENSCHEDE Gisteren hebben 406 Jn ^drijf werken ongeveer 60 meajes van de naai; -n slrute^ ailsomjüg uit het ge- van de confectie fabriek P. J. Blom b|<;d van Leer „ntyangen i». Ile€rKC1^; OuBov 2t|n ven hun !oo„ j 20.— per week 'tost- 60 Duitse meisjes, die uit sympathie gejdvergoeding. welk bedrag succes- In staking «ingen- De meisjes zijn |evelijk wordt verminderd tot 10-, I wel op het bedrijf vemebenen, doch Dit iaaiste bedrag behouden zij een- werkten n«et Het betreft dus een Dit geldt uiteraard ook voor de sit-down staking. Ruim honderd man t meisw.s do noordelijke pro- personeel, o a. op de expeditie en de viöcies werken. Gistermiddag is (Advertentie ÏM-) Perieern Theetmiltj«6 Handig heerlijk en Voordelig! Er gaan gemakkelijk 3 geurige kopjes Van NeIVs Tied ait één builtje. Per doos van tien 50 ct. Per doos van twintig 98 ct_ (Van onze correspondent) fVan een onzer redacteuren) De buitenlandse loodsen in het Suezkanaal werken al maanden lang: onder hoogspanning. Van hun zenuwen en uithoudingsvermogen wordt het uiterste gevergd ïn een gespannen atmosfeer, waarin het thans ieder j n„riPr7n-ht «temde erin toe dat ZWOLLE. Het dit jaar reed» ogenblik tot een uitbarsting kan komen. Vele loodsen zyn aan het einde —Ir, u«m nni> verder onriorjopirt ïo zwaar door het water getroffen van hun krachten door overbelasting, veroorzaakt door een permanent men nera nofi veruer ouuvrzoexx. noordoostelijk deel van Overijssel gebrek aan ervaren loodsen. Maanden van gemiddeld 306 werkuren be- heeft er de afgelopen dagen nog een hoorden de laatste tyd niet tot de uitzonderingen, aanzienlijke portie regen te verwrr- Jten by gekregen. In het bijzonder f Deze toestand ts veroorzaakt door De loodsen hebben. na de natio- de omgeving van Hardenberg en een voortdurend touwtrekken tussen j nalisatie van het kanaal, een ver- Gramsbergen kreeg het zwaar te de Egyptische regering en de (oude) klaring ondertekend, waarin zij MINEOLA. De advocaat van Lamarca, die vermoedelijk zal wor den beschuldigd van. moord op de baby Weinberger, zal aanvoeren dat rijn cliënt onschuldig is. omdat hij tijdelijk krankzinnig is geweest „Mijn cliënt" aldus advocaat Mar- kowitz, ,.is enige tijd met in staat geweest, het verschil te ^zien tussen past. De meisjes kunnen 55 ver dienen als er een volledige prestatie wordt verricht. Dit loon is echter met het rechtens geldende loon doen er zit ..een zwarte kop" op. Slechts enkele meisjes verdienen het rechtens geldende loon. De re- snijzaal, werken wet maar de produktie is stopgezet. De voornaamste oorzaak van deze wilde staking raoet worden gezocht in de toepassing van de 6 pet. loons verhoging, welke met ingang va» 1 juli zou ingaan. Tussen de werkne mersorganisaties en de directie is echter geen overeenstemming be reikt. De onderhandelingen duren nog voort. Het bedrijf stelt zich op het stand punt. dat. wanneer de werknemers organisaties kunnen aantonen, dat de meisjes een prestatie behalen, welke volgens het bedrijfsecono misch bureau kan worden bereikt de loonsverhoging zal worden toege- vmcies hier werken. Gistermiddag in het bedrijf een vergadering ge houden, waar de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties aan- J wezig waren. Dezen hebben de sta kende meisjes aangeraden het werk j t« hervatten. t j Ïh NttU's Thw kwaliteit t goed en kwaad. "Wij geloven daar om dat hij tijdelijk krankzinnig is geweest." Lamarca is reeds psychiatrisch verduren, Suezkanaalmaatschappij. De Egypte- Uitsesterkte gebieden kwamen naren hebben herhaaldelijk visa ge- blank te staan, waardoor weer f weigerd voor ervaren zeelieden, die grote schade aan de oogst isdoor de maatschappij ais loodsen aangericht, vooral aan de aardappe- werden aangesteld en van hun kant de maatschappij gedwongen onbe kwame Egyptenaren in dienst te nemen. Doktoren van de kanaalmaatschap pij hebben de laatste tyd vaak ern stig gewezen op het geval van de len en bieten. Verder werd de te velde staande haver, waarvan de korrel, in tegenstelling tot de sten gel, vaak overrijp is, zwaar door de hagel getroffen. De sloten en afvoerleidingen ïn toe buurt hebber, weer degrootste iv^vèmoSSa «tï'- moei.e bet overtollige water:af te -n vek !oolta,n verkeren. EM1 Ne_ voeren. Ook de Vecht tan het vele ^erlandse loods is reeds geheel over- regen water. nog vermeerderd met span„en teruggekeerd en wordt op hoeveelheden uit Duitsland, slechts h t ogenb)Ili ter verpleegd, moeizaam verwerken. In sommige afvoerkanalen steeg het peil in en-Na de nationalisatie van het ka- kele dagen meer dan een meter. De P®3* door president Nasser is het aangrenzende landerijen zyn veelal tekort aan loodsen nog groter ge- herschapen m drabbige moerassen, worden. De Europese kanaalmaat- waardoor het voorlopig onmogelijk schappij beeft haar loodsen, die op z£i zijn hier te oogsten. MONTREAL. Een zware ont- dat ogenblik met buitenlands verlof waren, verboden naar Egypte terug te keren. Hierdoor is een uiterst explosieve situatie ontstaan en een nieuw potentieel crisispunt in de kanaalkwestie. Als de vaart door het Suezkanaal, door welke oorzaak ook, zou spaak lopen, zou dat een aanleiding kun- - nen zijn voor Engeland en Frank- plofftug heeft dinsdag een Wok van rijk daadwerkelijk in te grijpen, zestien woningen in een buiten wijk Sovjet-minister Sjepilow heeft daar van Montreal vernield Vim- men- tijdens de conferentie in Londen ■ma*Jn gedc>od en er »«n drie ver- nadrukkelijk voor gewaarschuwd en mHtcxi. Achttien personen hepen de Europese directie van de kanaal- verwondingen op. i maatschappij beschuldigd van onder- De ontploffing is vermoedelijkmijnende activiteiten, waarbij hij ontstaan door gas, dat ontsnaptede maatschappij ervan beschuldigde uit een hoofdleiding, die arbeiders j de loodsen en het andere technische bij ongeluk hadden beschadigd. t personeel tegen Egypte op te zetten. f~r 7 vorderen. De president prees verder JhrG-doctorflflt öe grote energ*Gke rol van Indone- JL/f O UUt sië m het verenigen van de Azïati- sche en Afrikaanse landen in hun s**o/-ij w/jji I strijd tegen het kolonialisme en voor L'Ultf Lft KzolCltZf IV 1 de onafhankelijkheid- Hij wees daar- by op het belang van de Bandoeng- MOSKOU. -President Soekarno j conferentie en merkte tenslotte nog van Indonesië, enkele maanden ge- i op dat Indonesië en. de Sowjet-Ume Jeden toegejuicht door duizenden aanhoudend werken voor de wereld- Amerikanen, veroverde dinsdag even vrede, zo veel Russische harten, door na zijn aankomst in de Sowjet-Lnie het erecordon van hoge autoriteiten te doorbreken om vlaggende arbeiders «n schoolkinderen, de handen te schudden. Op het vliegveld van Moskou, waar hij. na een verblijf van enige uren hi Bakoe, arriveerde, waren premier Boelganin, partijsecretaris Chroesj' Op de algemene zitting van de economische, filosofische en juridi sche faculteit van de Academie van "Wetenschappen der USSR werd dins dag besloten president Soekarno het ere-doctoraat in de rechtsweten schappen te verlenen. Soekarno, wiens in het Russisch vertaalde wer ken van het grootste belang werden se kerkgenootschap en duizenden1 ZMoskovieten. Langs de route, die de president door de stad naar het Kremlin zou volgen, stonden 20.000 militairen en hingen tientallen por tretten van de Indonesische gast. versierd met de Indonesische en Russische vlaggen. President Worosjilow, die ook op het vliegveld aanwezig was, noemde het Indonesische bezoek een bijzon dere gebeurtenis, die de ontwikke ling van de vriendschappelijke be trekkingen tussen beide landen zou versterken, en die bovendien de we reldvrede en de vreedzame samen werking tussen alle landen zou be- Gelooft u niet, dat het moge lijk is met uier man boven elknar op één enkele Tnofc'* te rijden of het tdel van een motor-zijspa#-combinatie tij dens het rijden, te demonte- ren? Dan bent u vast en zeker met in het Berlijnse olympi sche stadion geweest, want daar hebben leden van het niestduitse politiekorps tijdens een grootse demonstratie be- ureren, dat dat allemaal beslist wel mogelijk is. trouw beloven aan de oude directie. De nieuwe Egyptische directie, die zich op het ogenblik tot het uiterste inspant om in het buitenland lood sen te x erven tot nu toe zonder veel succes heeft de buitenlandse loodsen die op het ogenblik nog i" Egypte zyn, een contract voor twaalf jaar aangeboden plus de Egyptische nationaliteit als ze last met hun regeringen of de oude kanaalmaatschappij mochten krijgen. Voor zover bekend heeft geen enkele buitenlandse loods dit aanbod aan vaard. De Suezloodsen verdienen i een basissalaris van gemiddeld 25.000 gulden per jaar. vermeerderd met i een aandeel in de vrij aanzienlijke winst van de maatschappij. Daar staat* tegenover, dat zy inspannend en langdurig moeten werken en over een grote nautische kennis moeten beschikken om de schepen die langzamerhand met meer berekend zijn op het kanaal door de vaar- geul te loodsen. De geringste ver- gissing in de beoordeling van de i situatie kan een langdurige opstop- t ping langs de gehele route van het 160 kilometer lange kanaal ver oorzaken. Daar de Egyptenaren geen handels vloot van enige betekenis bezitten, kan het lang duren, voor een geheel Egyptisch loodsenkorps kan worden gevormd. De meeste buitenlandse loodsen zijn er op voorbereid, on middellijk Egypte te verlaten als dat van hen wordt verlangd. Hun vrouwen zyn reeds naax Europa teruggekeerd en de vele loodsen, en technici brengen op het ogenblik hun waardevolste bezittingen op de ambassades van. hun land m veilig heid. Twee kleine voorbeelden illu streren deze onzekere situatie tref fend. Een Nederlandse loods in Is- mailia. die in zyn schaarse vrije tijd kalkoenen fokt, is op het ogenblik bezig deze dieren te slachten en in de pot te stoppen. En een andere loods, die trots was op een collectie zeldzame kippen, volgt dit voor beeld. Hun „vleespotten van Egypte" wijzen echter niet op een komende periode van voorspoed en wel vaart HOME. - Saragat, de leider van de Italiaanse sociaal-democratische party, die tot voor kort tegenstan der was van een samengaan tussen ryn party en de llnks-sccialïsten onder Nenni. omdat hij dit zag als de uitvoering van een communis- tisch plan tot vorming van een volksfront in Italië, heeft na zyn ontmoeting met Nenni verklaard, dat laatstgenoemde erin had toe gestemd: 1. Dat Italië, wat betreft zijn bui tenlandse politiek zich zal blijven scharen achter de Westerse mo- 1 gendheden; 2. Dat de herenigde socialistische party in Italië nooit een regering met de communisten zal vormen. Nenni bleek zeer verrast te zyn door deze verklaring. Hij wilde niet i bevestigen, dat rijn partij tot het Westerse kamp was toegetreden. Over een voortgezette samenwer king met de communisten zei Nen- nh „Zoals de zaken bi ïtaliè staan, heeft da vorming van een. volksfront geen zin." Deze verklaring werd in. politieke kringen beschouwd als een slag m het gezicht van de machtige Ita liaanse communistische party. Deze heeft dan ook een waarschuwing laten horen, dat elke poging om 'n herenigde socialistische partij, op basis van anti-communisme, 1» het leven te roepen, gedoemd is t« mis lukken. Politieke waarnemers in Rome zijn van mening, dat de twee so cialistische partijen wel eens over een kunnen, komen, om in de herfst een regeringscrisis uit te lokken en met alle middelen aan te sturen op nieuwe verkiezingen, waarbij zij dan een gemeenschappelijke kandi datenlijst zullen indienen. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Op de gisteren la de loop van d& dag voortgezette vergadering van de centrale com missie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken, rijn de par tijen het nog niet eens geworden over de extra-verhoging van de sa larissen van hogere ambtenaren. Een voorstel daartoe stamt nog uit de tijd dat prof. Beel als mi- minister van Binnenlandse Zaken optrad. Het beoogt salarisverhogin gen. variërend van "tien. tot vijftien procent. Vier van de vijf organisaties, die in het georganiseerd overleg rijn ^vertegenwoordigd hebben ernstige 9?Iï?ïes5 Organisations bezwaren tegen onderdelen van dit D. CAO.) heeft dinsdag be- plan. Hierover is gisteren uitvoerig sloten, de leden aan te bevelen Adlai j Van gedachten gewisseld. De rege- Stevenson en Estes Kefauver, de ringsdriegatie en de ambtenaren- democratische kandidaten voor resp. j organisaties zullen zich daarover nu FOREST PARK. Het dagelyks bestuur van het Amerikaanse vak verbond „Federation of Lahonr and j waarop patiënten van vissersschepen j werden vastgebonden en vervolgens per rubberboot naar bet kerkschip werden overgebracht. Bij ruw weer bleek dit werk vry gevaarlijk, om- i dat een brancard gemakkeiyk van i een deinende rubberboot kan afslaan en een patiënt - hulpeloos vastge- Machte- bonden in zo*n geval veel kans Venlo en Nijmegen een ernstig on- loos gebonden op een brancard loopt te verdrinken, geluk, tengevolge waarvan de scoo- plonsde gistermiddag ïn het vrij j Vissers opperden dan ook grote terrijder A. Fransen uit Oosterbeek koude water van het openluchtbad f bezwaren tegen het overbrengen op en rijn duopassagiere de achten- aan de boulevard in Zandvoort de een brancard in volle zee Zelfs als het volgende jaar vm 700" miljoen veertigjarige mejuffrouw J. Rediker j uoomtter van de tjererusmg „Hos- nog maar nauwelijks by be- dollar. zeer ernstig werden gewond. pïtaalkerksdup De Hoop", de peer wustzyn waren verzetten zy zich j Dit geraamde overschot is 280 roil- De vijftigjarige heer F. verkeer- M. C. van Hall. En er klonk gejuich uit alle macht en als gevolg daar- j0en dollar groter dan het herziene de in levensgevaar, toen hy naar van omstanders, toert hij als een van zocht dokter Ouwerkerk van cijfer van januari. Volgens een rege- (Van onze correspondent) VENLO. Een plotseling de voorrangsweg oprijdende auto ver oorzaakte dinsdagmiddag tussen (Van een onzer verslaggevers) ZANDVOORT <u ZEE - het presidentachap en het vice-pre- sidentechap by de In november te honden verkiezingen, te stetmen. Het besluit van het bestuur, dat met veertig tegen acht stemmen werd genomen, betreft een aanbe veling. die zal worden gedaan aan de vertegenwoordigers van de 140 bonden van de organisatie, die op twaalf september te Chicago bijeen komen. De voorzitter van het vakverbond. George Meany. verklaarde er niet aan te twijfelen, dat het congres de aanbeveling zal aanvaarden. WASHINGTON. De regerlng- Elsenhower heeft dinsdag haar raming van regerings-nltgaven en -Inkomsten voor het Lopende begro tingsjaar herzien. Zij verwacht thans een begrotingsoverschot in jnni van het ziekenhuis werd gebracht, zyn reusachtige dobber drijven bleef: net hospitaal-kerkschip al sinds reisgenote zal waarschijnlijk een j met een lachend gezicht een halve lang naar een mogelijkheid om de been moeten missen. Beiden kwa- j meter boven waterDaarmee was brancard drijvende te houden. Hij men terug van vakantie. j een proef geslaagd met een niéuwe experimenteerde zelfs met zwem- De bestuurder van de auto, die drijvende brancarddie op verzoek vesten, maar resultaat bleef uit. plotseling de voorrangsweg opreed, ran de vereniging door de heer A. Toen verzocht het bestuur van de Verhoef utt Aalsmeer was ontwar- vereniging een nieuw model bran- pen ten behoeve van het werken op card te ontwerpen. Het werd een licht© constructie van aluminium trachtte de politie op een dwaal spoor te brengen door te vertellen, dat degene, die het ongeluk had veroorzaakt, was doorgereden. Bloedsporen op zijn wagen bewe zen» echter maar al te duidelijk, dat hijzelf de schuldige was. Tot nog toe werd aan boord van „De Hoop" gebruik gemaakt van het normale, zware brancard-type, (Van onze correspondent) HENGELO. Een zware vracht auto met aanhangwagen, geladen met stalen platen van de trans portonderneming Schumann uit Aken. is vannacht om een uur in i Delden ter hoogte van de jeugd herberg ..'t Iemenschoer" uit de i bocht gevlogen. De eerste wagen kantelde, waarna het gehele gevaarte in een sloot terecht kwam. Er werd" een geweldige ra vage aangericht. De 32-jarige be stuurder G. Ganser uit Aken, die alleen in de cabine zat, is met vrij ernstige verwondingen in het r.-k. ziekenhuis in Delden opgenomen. DEN HAAG. Dinsdagavond om zes uur is de Dakota, die het_ko- ninklijk paar en de prinsessen Bea trix en Irene van Korfoe naar Ne derland heeft gebracht, op het vliegveld Soesterberg geland. Omstreeks tien minuten voor half teven is het koninklijk paar in het palei* Soestdijk aangekomen. 1 en zeildoek waarbij het drijfvenno- gen werd verkregen door de beves tiging van zakjes gevuld met schuim- i plastic, die zodanig werden aange bracht, dat de brancard met de pa- tient als een dobber m hei water blijven staan, Na afloop van de geslaagde de- i monstratie werd het proefmodel gis teren aan de heer Van Hall aange- boden door de heer J. Verhoef, broer van de ontwerper. Het ligt in de bedoeling, dat „De Hoop" op i zyn eerstvolgende reis met de nieu- we brancard zal worden uitgerust Onder de aanwezigen die de demon- stratie bijwoonden, bevond zich de inspecteur-generaal voor de scheep- vaart, de heer C, Moolenburgh. rmgsambtenaar is het slechts „een zeer kleine marge", welke een be lastingverlaging in de naaste toe komst niet rechtvaardigt. DJAKARTA. De opstand in nog intern beraden. Het overleg zal over twee a drie weken worden voortgezet- SIEBURG. De 46-jarige heer J. Bol uit Ridderkerk is gisteren om het leve» gekomen, toen hij, by een poging een botsing met een zware vrachtauto te vermijden, op de aftakking van de autobaan Keu lenFrankfort naar Lohmar (Ze vengebergte) tegen een boom vloog en vervolgens «l een greppel be landde. De oorzaak van het ongeluk was, dat de heer Bol geen voorrang ver leende. Door de kracht van de botsing knapte de boom af- De heer Bol was op slag dood. De 58-jarige mevr. Leuche Kaiser en de 59-ja- rige mevr. C. Bob die zich even eens in de auto bevonden, werden ernstig gewond. De auto is geheel vernield. STAD MEXICO. De Amerikaan se regering heeft ongeveer 500 Mexi caanse landarbeiders, die zonder ver gunning de V.S. waren binnengeko men om werk te roeken op een schip laten brengen, dat normaal ruet meer dan 100 personen kan vervoe- Atjeh van de Daroet Islam 20u ren, en naar Mexico teruggezonden, volgens een communiqué van het Op de rede van Tamptco, waar het leger tot nu toe aan 12 500 mensen schip korte tijd ankerde, sprongen het leven hebben gekost Dertigdui- ongeveer 40 arbeiders overboord na zend personen zouden tengevolge j dat zjj de kapitein toestemming had van de in 1953 begonnen opstand Iden gevraagd het schip te verlaten, zyn gewond. j welke geweigerd was. Vijf van hen In West-Java zouden opstandelin- 1 verdronken. In Mexico wordt als gen bij een aanval op twee ge- j gevolg van het gebeurde scherpe kri- huchten in de omgeving van Ban- j tiek op de Amerikaanse autoriteiten doeng elf dorpelingen hebben neer- i uitgeoefend, die de Mexicanen onder geschoten. Er zouden vierenzestig onmenselijke omstandigheden heb- huizen ztfu vernield- ben laten reizen. BELGRADO. Joego-Slavie ts I een gelukkig land. Het kent parkeer- noch verkeersproblemen. Om de doodeenvoudige reden dat er nautee- Itjks verkeer ts. Waardoor dat ko-mt is een vreemde zaak. Een auto is in dat land namelijk zo'n luxe-artikel, dat byna niemand in het bezit van zo'n voor velen in het Westen on misbaar vervoermiddel is. En het brvit met alleen bij auto's, Ecu Volkswagen, die in het aan- grenzende Italië voor ongeveer 7500 schrijfmachine van het standaard- gulden te koop is. kost m Belgrado type kost in Belgrado 2830 gulden niet minder dan 47,500 gulden. Een tegen 722 in Italië, in Joego-SIavië geassembleerde Fiat Hierbij moet men dan bovendien 600 kost „slechts" 32.300 gulden te- nog bedenken, dat deze prijxen be- gen 3600 in Italië. Een Italiaanse rekend zyn op de basis van 400 di- SEiysjni^Li^'finraiiiEmHDiinniixd^.'iSUiirtdïitifSS'ai nar per dollar een notering, wel ke alleen buitenlandse toeristen krij gen. De binnenlandse koers is onge veer 30 procent voordeliger. Het ge volg van een en ander is. dat alleen buitenlandse en staatsbedrijven zich automobielen of nieuwe schrijfma chines kunnen veroorloven. Er bestaat geen enkele officie!* verklaring voor de geweldige hogë prijzen. Iedereen zegt echter, dat de regering de prijzen torenhoog houdt om de aankopen zoveel mogelijk te drukken en de schaarse vreemde valuta zoveel mogelijk 1« sparen. Hoe het zy, het aantal verkeerson gevallen is in Joego-SIavië gering cn het aantal typistes ook. !®l •(iïpi ;!5|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2