Druipnat „publiek57geniet eveneens van het water Orgelbespeling Grote Kerk n Prima lach-revue van Cees de Lange De scheepvaart in foto's vastgelegd De jeugd had meer succes bij het hengelen Katholieke Kring brengt weer een goed programma Een week voor vechtende huismoeder uit Schiedam Alle hens aan dek Oude cracks in actie: jeugdig Excelsior wint JONGENS-DROOM IN VERVULLING Brandweer-in miniatuur hanteert met veel bravour de brandspuit RESULTATEN VAN DE WEDSTRIJD Onderwerp bleek een beperking VAKANTIEWEEK Goed. visweer langs de Schie Bridge-kampioenen Ballet in plaats van opera Met veel flair gebracht Zeekac! ettenkorps demonstreert Burgerlijke Stand Van muur gevallen Rotterdammer verdronken Bakkenzuiger overgedragen Donderdag 30 augustus 1956 Voor een zestig-tal jeugdige Schiedammer!jes is gisteren en vandaag een hartewens in vervulling gegaan: om ook eens met een échte brandspuit te mogen snuiten! Deze kans is hen ge boden bij de Jeugd-Brandweerwedstrijden die in het kader van de Vakantieweek zijn gehouden, gisteren in de Van Ruysdael- Jaanen vanmiddag in de Boerhavelaan. En de Schiedamse '(vrijwillige) Brandweer, die volgende maand in de huidige vorm een halve eeuw bestaat, is bij de jeugd populairder dan ooit. Het was een pracht van een water feest, gasteren in de Van Rnysdael- laan! Met veel enthousiasme en fantasie hebben de bran d w e er li eden - in-de-dop ae spuiten gehanteerd, maar ook met wat nervositeit en on handigheid, zodat het publiek rijke lijk mee heeft mogen deien in het bluswater. Dat was niet zo erg, want dit zeer talrijke pabi'~k bestond in hoofdzaak uit kinderen en dïe von den zo"n onverwachte kunstwegen wel plezierig-, al werd er dan quasi hard bij gegild. Er waren natuurlijk ook jongens, die, jaloers op de wed- strijd-deelnemere échter de spuit, feü voorkeur voor de spuit gingen staan, of althans daar waar de straal, die het doel miste, moest neergutsen. Na afloop van de wedstrijd wemelde het in de Van Ruysdaellaan dan ook van kinderen die zó uit een bad ge komen schenen en nodig naar een ander bad moesten. NIET EENVOUDIG Het is de miniatuur-brandweer mannetjes bij de wedstrijd ook echt niet gemakkelijk gemaakt. De strijd ■werd in koppels gestreden en wel twee koppels gelijk een. mondstuk oppakken en de ander een opgerolde brandslang, daarmee over een even- vrichtsbalk lopen, door een ton krui pen, waarna ze op het terrein van de brand stonden.-De een moest het mondstuk aanschroeven aan een slang terwijl z'n partner die slang weer aan een kraan-moest bevestr gen en deze kraan opendraaien. En dan spuiten maar! Door de openstaande bek van een biggetje, dat de jongens hartelijk uitlachte. Was 20 een emmertje gevuld, dan had er een verwisseling van bi-and slang plaats, liefst nè dat de kraan was dichtgedraaid. Dit werd trouw vergeten, hetgeen het publiek dan weer merkte aan het op hen neer komende water. Met de tweede slang moest een molentje in beweging ge zet worden, dat een bus liet zakken, waarin een briefje dat aan de con trole ingeleverd moest. Het molentje had de hebbelijkheid net zo hard naar de ene als naar de ander kant te willen draaien, zodat er wat vindingrijk bij moest komen om het goede resultaat te boeken. PRACHT WEDSTRIJD Uitgerust met enorme brandweer helmen. die by het ingespannen spui ten mei eens in de ogen zakte (wat het publiek dan weer moest ontgel den) hebben de kleine spuitgasten zich kranig van hun taak gekwe- ten. In de eerste ronde haperde er wel eens wat, sprong er éen ver binding los of kwamen er andere natte ongeregeldheden voor, maar later ging het een stuk kwieker, de jongens werden zelfbewuster en speels ging de straal dan recht streeks op het publiek in. En gela chen dit ze hebben! Het was een pracht wedstrijd, von den jjowel de miniatuur-spuitgasten als het dankbare, natte publiek. En de command, t van de brandweer, ir, S. Moesker, die na afloop hij de uitreiking van de prijzen, de hoop uitsprak, dat de jeugd door deze wedstrijd wat meer hart voor de Schiedanwe brandweer zou hebben, kan daar wel gerust op zijn. Wed den dat de deelnemers en vooral dc bekroonden, thuis hebben geïnfor meerd hoe ze zo snel mogelÖk echt bij de brandweer kunnen koznen? De beste spuiters bleken te zijn K_ Oosthoek en R. Knotsenberg, die een prachtige leren schooltas ontvin gen, mèt een embleem er op. Met de tweede prijs, portemonnaies. gingen strijken W. Smit en H. Ooms en de derde prijs, ballen, was voor R. Gon- lag en G. Verdam. Deren gordelrie men tenslotte gingen als vierde prijs naar M. de Vries en R. Louis. Een soortgelijke jeugd-brandweer' wedstrijd is vanmiddag herhaald in de Boerhavelaan. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H, Backer, St. Liduinastraat 58a. Beller t>U ongeval; G-G. en GD„ Tuiniaan 80 telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 64666, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag tbehalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten, BIOSCOPEN rassage, Alleen 2 uur: „Alarm in de Pacific". Monopolc, 2, 7 cn 9 uur: „Carscn City". Haringvangstberichten Vangstbenchten uit zee: VL 70 geen vangst, VL 78 g.v. VL 79 10 kantjes: VL 172 10 (35) VL 203 12, VL 206 10, VL 208 10 (35) VL 29 25 (35) VL 86 48 35; VL 97 g.v., VL U4 25 (50); VL 14Z g.v,. VL 190 10 (50), VL 115 g.v, VL 197 3. VL 01 10; VL-71 9; VL 166 g.v. VL 84 g.v. VL 89 17; VL 112 6 vleet MarkenoteringenIrawlhantig, groen 40—31; id. klein 35—36.50; id. groot f S'^O—f 34.50; IJleharmg f 26: vleetharing klein 30—j 30,20; id groot 30—/ 33 60; IJteharing 22— 22.20; steurhanng 17—/ 22 80 {^.ISTERAVOND heeft de heer VJ jvr. Holl, voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, in het Xoonkunstgeboouw aan de Lange Haven de tentoonstelling geopend, die gehouden is van de inzendingen ingekomen op de foto-wedstrijd voor amateurs, georganiseerd by de Vakantieweek. Als voorwaarde voor inzending was gesteld dat het on derwerp van de foto betrekking moest hebben op de scheepvaart of de scheepsbouw. Dit is blijkbaar een te sterke beperking geweest (niet iedereen beweegt zich mak kelijk op dit terrein), want het aantal ir.zendingen is met honderd wei wat ver achtergebleven bij het aantal van vorig jaar, 150 stuka. Maar toen kon ook „Schiedam werkt" worden uitgebeeld. Daartegenover staat dat scheepvaart en scheepsbouw overal beoefend wordt, zodat er vrjj veel inzendin gen van buiten de stad waren. Hiertoe heeft ook bijgedragen dat deze tentoonstelling is aangekon digd in de vakbladen. De heer Holl was echter van mening dat het aantal niet over wegend hoeft te zijn, de kwaliteit van het Ingezonden werk staat be slist niet achter bij vorig jaar. Daar vooral de gevorderden achter zijn gebleven bij de inzending, slechts 25 foto's, is echter wel het aantal prijzen voor deze groep 'te ruggebracht tot drie. WINNAARS De prijswinnas.s bij de gevor derden zyn; I. A. Meulstee uit Schiedam, 2- G. H. 'Wagenaar uit Rotterdam en 3 H. J. Schraa uit Wormerveer. Bij de beginners*. 1A. van Alphen uit Amsterdam, 2 D. de Bruin uit Schiedam, 3, W. J. Teboekhorst uit Schiedam, 4. R, van Eyk uit Katwijk aan Zee en 5 A. C. Oudenaarde uit Rotterdam. In een zaaltje dat zich daar eigenlijk niet zo best vco. leent zijn de foto's langs de wand uit gesteld. In grootte variërend van de kleine amateurfoto van 6 bij 9 tot de kunstafdruk van 30 bi) 40. De kwaliteit van het werk varieert van „aardig" tot „prima", vooral bi) de gevorderden zjjn ware kunststukken ingebracht. De jury bestaande uit de heer M. Holl van de S.G., de fotografen P. Niestadt en J. A, Simons en de heren H. van Rossum en T. van Lcenen, be stuursleden van de organiserende Alg. Fotokring Schiedam, hadden ook geen makkelijke taak de beste produkten uit te kiezen. Opvallend Is ook dat het on derwerp „scheepvaart en scheeps bouw" nog zo veel variatie toe laat In compositie, in uitdrukking en in sfeer. De tentoonstelling blijft tot Het koppel Reijnders-Finke heeft uiteindelijk de tweede ronde in de grote Vakantie-bridge-drive gewon nen met 74 pt. en is zo Paren-kam pioen van Schiedam gewordem Dit koppel werd overigens op de hielen gevolgd door de heren Vester—Van Gelderen met 73 pnt. De overige uitslagen zijn: 3, de heren PluymFranken 70 pnt; 4. echtpaar De Groot 65 pnt; 5. de he ren Hermans—De Ruyter 63 pnt; 6, de heren BisschopMoeren 59 pnt; 7. de heren Maas—Bek 54 pnt; en 8, echtpaar De Vos—Burghart 46 pnt. JVfET Preludium en Fuga. in D d van de beroemde Duitse orgel meester Dietrich Buxtehude opende Jacq. P. Bekkers gisteravond het or gelconcert in de Grote Kerk, één van de weinige zeer ernstige evene menten van de Schiedamse vakan tieweek. De registratie hiervan was weliswaar iets te dik, maar als to taal werd toch onmiddellijk de sfeer geschapen, die van ernst en wijding getuigt en waaraan blijkens het gro te aantal bezoekers, naast alle vro lijkheid ook wel degelijk behoefte bestaat. In Baehs prachtige Toccata, Adagio en Fuga heeft bij het middendeel een iets te scherpe mixtuur een Langs de drukke, feestelijk versierde Nieuwe Haven trok gisteravond een lange, eveneens feestelijk verlichte stoet. Het was de lampiovoptocht die .door de wandelsportvereniging Wandelvriendenwas georganiseerd in het kader pan de Vaakntïe-week. En de muziekkorpsen van Wilton Ftjenaard en van de Harmonie, voorop en achteraanmengden hun schone klanken met het kabaal dat uit de op volle gang zijnde kermis opsteeg. Aan feestgedruis was er op dat moment dan ook beslist geen gebrek, daar aan de Nieuwe Haven. Een jh«k aantal kinderen, voorzien van, meeste eenvoudige, lampions, hep in de optocht mee, maar een zeker nog groter aantal toeschouwers had zich langs de Nieuwe Haven ^geschaard, noewel dat beslist niet het beste punt was om de optocht gade te slaan, dit vanwege de sterke feestverlichting langs de straat. Verderop •in het parcours, dat voor een goed deel door Schiedam-zuid trok, was het effect een stuk beter. Overigens wel een beslaagd idee om in de Vakan tie-week met een lampion-optocht te komen, te meer daar het weer zich goed hield. ogenblik gestoord. ,In de Fuga wa ren enkele tempovertragingen, die 't stuk zijn natuurlijke loop ontna men. Het derde koraal van Franck echter liet vrijwel niets te wensen en hierin heeft men zich geheel kunnen overgeven aan de bijzondere geest, die de werken van de Franse meester ademen. Zeer gelukkig zelfs was de organist met zijn improvi satie over „Merck toch hoe sterek", waarin de uitstekende opbouw en een goed geslaagde canon in de kwint opvielen. De hoboïst Gijs de Graaf heeft met zeer mooie toonvorming en een juist begrip voor de oude stijl werKen van Corelli (een concert, dat met evenveel recht sonate of suite zou kunnen heten) en Handel (sonate in e) ten gehore gebracht. Een betere voorbereiding met zijn begeleider zou geen overdaan zijn geweest. Met name de snelle delen ■waren qua ensemblespel lang niet vlekkeloos. De adagio's uit genoem de werken en Pièce van César Franck klonken buitengewoon mooi en vulden de sfeervolle ruimte met de klanken, waaraan het zeer aan dachtige publiek behoefte zal heb ben gehad. ELLY SALOMé. Wat de hengelwedstrijden betreft die in het kader van de Vakantie-week zjjn gehouden, heeft de jeugd de oudere vissers wel erg de loef afge stoken. Wilden de vissen afgelopen zaterdag aan de Delfshavense Schie maar slecht of helemaal niet bijten, de jeugd heeft gisteren heel was vis C11 gehaald uit de Schiedamse Schie, even voorbij de brug naar het industrie- met zaterdag open. voor belangstel- terrein. En dat terwijl deze plek toch beslist geen ideale hengelplaats Is. j lenden- De gehele middag denderde het zware verkeer over de Översehiese weg vlak langs het uitgekozen vis water en het lawaai verstoort de rust van de vissen. De politie is aan dit bezwaar tegemoet gekomen door over een lengte van 400 meter waar schuwingsborden te plaatsen en de weggebruikers tot kalm. rijden te manen. Mogelijk heeft dit wel ge holpen en. de vangst bevorderd. Met de muziek van het tamboer en püperkorps voorop zijn de j'eug- <h'ge, soms zéér jeugdige, hengelaars j.n de Grote Markt naar de vis- plaats vertrokken, waar van half drie tot half vijf de hengels uit gin gen. En menigmaaLjs de dobber ook onder water getrokken. Er waren 48 jongens en ook één meisje; dat was de dappere Marleentje van Veelen jit de Ouddorpsestraat, acht jaar oud, die de smaak van het vissen te pakken heeft en ook ditmaal niet zonder vangst bleef. ONDERMAATS... We zagen voorts dat Peter van der Haag heel wat malen zijn hengeltje ophaalde, maar helaas was het veer tien maat een ondermaats vis je. Dan Ntco Knooks uit de Van Marum- straat; een jeugdige expert die erg veel vis en nog kortgeleden uit de Poldervaart „zulke kanjers" heeft opgehaaldMaar ditmaal had hij pech. Met een wat zielig gezicht keek hij naar de drie hele klein-e visjes die zijn enige vangst uit maakten. En laat daar vlak naast nu een jongen staan die liefst 16 vissen ophaalde! Het weer hield zich bést, echt „visbaar weer", en de organisatie was bij de heren A. M. Degeling, J. Hoornweg en D. Voets in deskun dige handen. Voor de wedstrijd zijn heel wat prijzen ter beschikking gesteld, zo veel, dat bijna elke jeugdige henge laar een prijs kon krijgen. Maar de mooiste gaan naar; 1 Jan Verhoeven, die 325 gram ophaalde; 2 H Voets, 255 gr: 3 H. Degeling, 130 gr; 4 D. van. Diejen, 100 gr; 5 F, de Jong. 95 gr; 6 G. de Koster, 95 gr; 7 D, Holle man, 80 gr; F. de Ronde, 80 gr; KL v. cL Hoek, 75 gr; R. Zandstra. 70 gr. Het actieve bestuur van de Katholieke Kring in Schiedam heeft ook voor het aanstaande seizoen weer een. zeer aantrekkelijk programma sa mengesteld, Het wordt steeds moeilijker om steeds iets nieuws voor de leden te brengen, zo vertelde de voorzitter, de heer N. J, van Baarle ons, maar dit zal voor een deel ook wel te wijten zijn aan het feit dat de Kath. Kring in de afgelopen tien seizoenen, zoveel variatie in het programma heeft geboden, dat er weinig kansen- blijven op iets nieuws. Cees de Lange heeft gisteravond enkele records in deze Vakantie-week geslagen. De grote hal van de Coca Colafabriekeit heeft namelijk bet grote aantal belangstellenden nauwelijks kunnen bergen (er moesten veel be zoekers blijven staan) en van acht uur tot over elven heeft de enorme li- monadeloods gedaverd van het lachen. „Zo, zo... Hallo" is een cabaret revue met vaart, waarin bekende radioartiesten op sublieme wijze samen werken, Twee dwazen openden het kolderprogramma, Cees en zijn „tweede man", en deze artiesten zouden orkanen van lachsalvo's uit de geïmpro viseerde zaal halen. Vooral Cees de Lange speelde met een verbazende flair op brt publiek. Toen Iemand uit de zaal opstond onderbrak hjj zijn komisch betoog, keek verbaasd en zei prompt ad rem: „O, ik dacht dat het overstekend wild was." - - Roland Wagter jr. is een koste lijke komiek, ■•«op .-overrompelende wijze imiteerde<.hy de gedragingen van buitenlandse-types. De Annabel- la's oogstten uiteraard veel succes, evenals de Chico's en samen met Wagter en De Lange slaagde het ge zelschap dames en heren er in de aanwezigen constant van de ene lachbui in de andere, te brengen. Vooral de parocue kwam aan bod. Leuk was de scherts over het pe dagogische werk"- van de radioman „Barend Bluf". Cees de Lange achter de piano kwam'met zjjn voltallige (dwaas ouderwets aangeklede vol wassen) kinderkoor en een serie van „opvoedende" liedjes, als: „Hang nooit met je knevel in je klaartje" galmde op de bekende wijze van het podmm. Als re vol verheid voerde cowboy De Lange het grootste woord in de schets „In "the Saloon" totdat hij door het blonde meisje van de Chico's tegen de grond werd „ge knald", Echt wild west. De jaren 1920 werden op humoristische wijze „Weet u wel, dat buren hebben verklaard, dat u meer op een beest dan op een mens leek? T) roste er op los, en tierde uit razernij," zo zei de politierechter, mr. Ter Haar Kom en y gisteren tegen dr 47-jarige Schie damse huisvrouw Jf. v. W„ die In het 'Verdachtenbankje zat. Zij lag al lan ge tijd. met een buurvrouw overhoop en op een kwade dag kon zy zich niet bedwingen en vloog haar aan, toen de buurvrouw langs het huis Uep. De vrouw werd in het gezicht ge stompt en op de grond gesmakt en 'de*gevolgen waren zo ernstig, dat het slachtoffer zestien dagen in het ziekenhuis moest liggen om bij te komen. Ook haar verstandelijke ver mogens schenen, gestoord te zijn ge- weest Mevrouw Van W. verklaarde, dat haar zenuwen haar op die dag de baas waren ze had net te voren bericht gekregen, dat haar emigra tieplannen niet door konden gaan, waardoor ze ook al uit haar even wicht was. „Ik woon er al achttien laar, edel- chtbare en nog nooit heb ik wat gehad met mijn buren" zo zei ze. De offi cier was van mening dat_ ze de „sfnade" van deze achttien jaar in deze ene keer wel ingehaald nad en hij vond dat de celstraf eigenlijk evenredig moest zijn met het aantal dagen dat het slachtoffer in het zie kenhuis had gelegen. Doch hij hield rekening met het feit. dat verdachte een huisgezin met kinderen had te verzorgen en hij eis te een week onvoorwaardelijk, wel ke straf de politierechter in zyn vonnis bevestigde. Van de moeilijkheden die men vorig jaar heeft gehad wegens de „toneelspreiding'', waardoor de „grote" beroeps-gezelschappen niet naar de „provincie" wilden komen, heeft men dit jaar minder last ge had. Zo komt de Nederlandse Co medie weer een opvoering geven (als sluitstuk van het seizoen), terwijl het „Nederlands Toneelge zelschap'*, een veelbelovende fusie van Nieuwe Comedia en de Toneel vereniging, met een tableau van spelers dat er zijn mag, zelfs drie maal komt optreden. Dit seizoen geen opera. De kansen om zo'n gezelschap te engageren waren te gering, zodat men maar besloten heeft, om ifiet op het laatste ogenblik gedupeerd te wor den. geen opera-op voering te ge ven. Daarvoor m de plaats komt het Ballet der Lage Landen naar Schiedam; dit wordt ook een hoog tepunt van het seizoen. Ook aan de zg. „kleine avon den", in Musis Sacrum te geven, is weer veel aandacht besteed. Mr. Hustinx houdt weer een populaire lezing. Georgette Hagedoorn ver zorgt een vóordrachtsavond. Iets bijzonders wordt ook het optreden van het bekende Gr aalkoor tijdens de vasten. Variatie Meer gespecificeerd ziet het pro gramma er als volgt uit: 13 sep tember de opening van het sei zoen met „Schrompelkop3es" (Les petites têtes) door het Nederlands Toneelgezelschap. Een vermakelijke geschiedenis van de terugkeer van een .doodgewaande erhtgenoot. Dit gezelschap treedt ook 25 oktober op met een nog niet vastgesteld stuk. Maar 4 oktober spreekt mr. A. Hustinx over „Onder de zon van Ceylon", zulks aan de hand van een zelf opgenomen kleurenfilm. Het marionetten-theater van Bert Brugman treedt op 12 november op in Musis. Het is geen onbe kende voor Schiedam, maar het stuk „Parelvissers" van Bizet is nieuw. Het Zuidelijk Toneel, de nieuwe en veel belovende groep van Louis Saalborn komt op 29 november in Passage met een nog niet vastgesteld stuk. Ook hier tal van bekende toneelspelers. Kort voor Kerstmis op 20 de cember is het Rotterdams To neel aan de beurt met „Zo oud als de wereld'' en op tweede kerst dag, 26 december, is er een kinder feest in Musis met het optreden van het kindercircus Tijl Uylen— spiegel, terwijl op Nieuwjaarsdag de traditionele soirée volgt met medewerking van de band van de Marinierskapel. Het nieuwe jaar begint goed met de Hoofdstad-operette,die op 10 januari „Die Lustige Witwe" brengt. Dit valt altijd zeer in de smaak. Op 23 januari volgt dan in Musis de voovdrachtsavond van Georgette Hagedoorn, met volks- Gistermiddag omstreeks drie uur is de Oranjebrug plechtig opgehaald om een bijzondere gast door te Ja- ten: een grote sloep van het Zee- kadettenkorps .Jacob v. Heemskerek', waarmee een roeidemonstratie gege ven is in de Nieuwe Haven, tussen de Oranje-brug en het Kippebrug- getje. Het was hoog water en de ~mte B2 sloep van Marine-model iron nèt niet onder de brug door. Na deze wat onverwachte inlei ding hebben tien zeekadetten onder leiding van zeekadet-kwartiermees- ter A. Haas eens laten zien hoe men bij het korps roeit. In rustig tempo en onder strikte commando's van de sloepkommandant trokken de riemen door 't water, om zo nu en dan op het commando „riemen,., öp!" rechtstandig de hoogte in te gaan. Een ongewoon gezicht in Schiedam dit plechtstatig stylroeien, door de in matrozenuni£orm gesto ken zeekadetten. Geboren: Jacobus M„ z.v. 3. M. Machielsen en G. J. Winterswijk; Franciscus M. J.. z.v. F. M. J. Schaap en M. A. Spelbos; Ingrid C. P., d.v. J. L. F. Kloos en J. M. Kloppers; Catharina M„ d.v. A. van Breda en M. S. Wink. Overleden: T. Tiesma, 80 jr. onder de loep genomen en verder waren er een aantal korte «schetsen en moppen waardoor het geheel tot een vermakelijke en aantrekkelijke revue aan elkaar werd gesmeed. De meer dan tweeduizend aanwezigen hebben genoten en zij toonden dit door een langdurig en dankbaar ap plaus. De regen werd soms tot drup in de gastvrije fabrieksloods, maar het ge heel gevulde gebouw (kistjes cola en vrolijke Schiedammers) trok zich daar niets van aan. Vrij vroeg ston den reeds lange rijen, opgesteld, ruaar de organisatie is nu zo perfect dat het vroege komen overbodig is. Iedereen kon tijdig een plaatsje krij gen tot dat (misschien slechts gis teravond?) er geen stoeien meer over waren. De belangstelling was terecht zeer groot. en cabaretliedjes in een sterk per soonlijke trant. De vasten zet op 22 februari in met het vasten-svond feest, mis schien wordt dit een gekostumeerd bal. Tijdens de vasten komt dan op 22 maart het optreden van het Graalkoor, de dilettanten-groep, die onder leiding van Martha v. d. Putte internationaal erkenning geniet. Op 25 april het optreden van het Ballet der Lage Landen. De be langstelling ui Schiedam is mo menteel zeer groot zodat dit een byzonder e avond zal worden. Na het Oranje-bal op 30 april met medewerking van de Mariniers-ka pel, komt dan als klap op de vuur pijl de Nederlandse Comedie, met een nog onbekend stuk. Het be stuur van de K.K. heeft nog ge tracht de groep Theater of de Haagse Comedie te krijgen, maar dat is niet gelukt Mogelyk vol gend seizoen. Bij het spelen op het muurtje bij de Koemarktbrug achter de fietsen stalling is de zesjarige Tineke K. uit de Fabristraat van het muurtje gevallen. De G.G. en G.D. heeft het kind naar het gemeenteziekenhuis gebracht, waar het onder vermoeden van hersenschudding ter observatie is opgenomen. De rolschaatswedstrijd De deelnemers aan de rolschaats wedstrijd. op vrijdag 31 augustus in de Nasaulaan. dienen uiterlijk om 14.15 aanwezig te zijn, zo vraagt de S.G. Deze week ontvangen zij een wedstrijdkaart thuis, welke zij zicht baar moeten dragen. Degenen, welke d«. i kaart niet thuis ontvangen hebben, kunnen vrij dag bij de start deze kaart in ont vangst nemen. VUSSINGEN Op de werf van de N.V Koninklijke Maatschappij De Schelde zal zaterdag 8 september het dieseleleetriseh. vrachtschip „In- dïgirka" te-water gelaten. Het schip is een van de serie vrachtschepen die in aanbouw is voor de V.O. Sudoïmport te Moskou. Vakantie-week 1956 25 ELKE DAG: Floralia. Juiianapark ja feest verlichting van 7.30 tot 12 uur 's avonds. Schi:. en Werf. Tentoonstel ling in Stedelijk Museum, Open van I tot 5 uur en van 7 tot 10.30 uur. 's Zondags van 1 tot 5 uur. Rondlei dingen van 7-30 tot 9 uur. Attracti e-centrmn. Op Nwe Haven en Westerkade. Van 2 uur 's middags tot 12 uur 's nachts. Torenklüxunen. Van de Grote Kerk, ingang Nieuwstraat, van 2 tot 4 uur 's middags. Cor Don bespeelt het klok ken speL HEDEN: Tentoonstelling Zeekadetten- korps. Van 2 tot 4 uur en 7 tot 10 uur op het wacht- schip „Spica" in de Voor haven. Bovendien nog een Rofiidemonrtratie bij fakkel licht om 9 uur in de Nieuwe Haven door leden van dit korps. Foto-tentoonstelling. Ia hst gebouw Toonkunst, Lange Haven 1Ö3 van 7.30 tot 10.30 uur. Alle hens aan dek, In het Pas sage-theater om 8 uur. De laatste kans om deze ama teur-revue te zien. Koning Jazz regeert. Van 8 u. af in de Coca-C Jlafabriek ingang Van Kleefstraat 28. Een 18-mans show-band van Paul Francy uit België speelt van „cool" tot ..hot". Excursie. Om 4 uur naar de Werf Gusto met bezichtiging van het m.s. „Straat Torres". VRIJDAG 31 AUG. Tentoonstel!. Zeekaltenkorps. Op het wachtschip „Spica" in de Voorhaven. Van 2 tot 5 uur te bezichtigen. De zeekadetten geven bovendien een roeidemonstratie. In de Nieuwe Haven van 3 tot 4 uur en bovendien een zelfde demonstratie met fakkel licht van 9 tot 16uur. Rolschaatswedstrijd. In de Nassaulaan om 2.30 uur. Joongens en meisjes kampen om aardige prijzen. Fototentoonstelling. In het Toonkunstgebouw. Lange haven 103, van 7,30 uur tot 10.30 uur. Onderwerp: Scheepvaart en Scheeps bouw. „De (V)Lach in top". Revue van Rens van Dorth in de noodzaal in de Coca Cola- fabriek, van Kleefstraat. Hens brengt tal van heken- de artiesten mee. Excursie, Om 4 uur naar Werf Gusto met bezichtiging van het m.s, „Straat Torres". Ongeluk in Krimpen Bij werkzaamheden op een schip te Krimpen a. <L Ussel is de 33-ja- rige ijzerwerker A. Neufeglise uit Rotterdam op een lager gelegen scheepje gevallen. De man geraakte te water. Onmiddellijk werd fay na gesprongen, doch zonder resultaat. Ook het dreggen door de rijkspo litie heeft geen succes gehad. Het slachtoffer, dat woonde Nijenburg 15, laat een vrouw en een kind achter. Op de scheepswerf en machinefa briek Holland' te Hardinxveld is de bakkenzuiger .Zeeland II' overge dragen. Hij is door deze werf ge bouwd in opdracht van Th. Smeu- lers' Baggermaatschappij n.v. te Utrecht De zuiger, welke een. buis- diameter heeft van 40 cm. wordt ge dreven door een 7 cilinder MA-N. dieselmotor van 440 pk. De water pomp wordt gedreven door een VI.AJT. miter van 175 pk. Een ,Per- kins'-aggregaat zorgt voor de beno digde s&oom voor de centrale lier, verlichting, aandrijving van pompen e,d. De hoofdafmetïngen van het vaartuig zijn: lengte 29 meter, breed te 6.43 meter en holte 2,50 meter. Brandweervereniging van bluskring 222 De vrogere bluseenheden 22 en 23 van de brandweer zijn by de laat ste reorganisatie samengevoegd tot bluskring 222. Beide verenigingen hadden van oudsher een eigen vereniging, resp, „Onderlinge Vriendschap" en „Het Noorden". Thans is een nieuwe ver eniging opgericht. Uit heide namen is één nieuwe gevormd en wel: „On derlinge Vriendschap Het Noorden". Het voorlopig bestuur bestaat uit de heren: G. Versteeg, voorzitter, A. Oosthoek, secr.-penningmeester, en H. Houtman, commissaris. „Faas Wilkes speelt op het veld van Excelsior", zo klonk het gister avond, maar helaas was Faas niet naar Schiedam gekomen, hoewel dat wel in de bedoeling had gelegen. Nu heeft hij zijn broer Leen, die het „Barcelona-broekje" droeg, naar de Oudedijk gestuurd om het vete- ranenelftal van Daaf Drok's vrien den te completeren. Oud-internationaal Daaf Drok, le gendarisch figuur uit een beroemde periode van ons nationale elftal, et telijke interlands, nu aanvoerder en middenvoor van een ploegje vrien den, die ook allen „prominenten" zijn geweest Drok is zijn beweeg lijkheid kwijt geraakt hij is niet snel meer, maar als hij de bal kreeg, kwamen, de jonge knapen uit het eerste team van Excelsior, waar tegen gisteravond is gespeeld, er n:et makkelijk: aan te pas. In het elftal Blauw-Zwart zagen we ook enkele Schiedammers: op de back plaats excelleerde als vanouds de SW-er en oud-internationaal Frans Steenbergen. Andries Aandewiel (van HDVS) blies een behoorlijk partijtje mee, en zijn clubgenoot Van der Tuin (uit een voetbalfami lie van naam) bewoog zich als een niet te passeren tijger in het doel. De prominenten hadden.' minder tempo dan hun jeugdige gastheren. Toch slaagden zij er in na keurig samenspel het eerste doelpunt te scoren. De gehele voorhoede dreef de bal zover, dat ook J. Heesbeen tenslotte geeii redding kon brengen. Gevaarlijk werd het daarna niet meer voor deze doelman, want ge woonlijk had zijn collega het zwa re werk. Geheel volgens de verhou dingen maakte Excelsior dan ook tien minuten voor rust gelijk (I1>. Technisch waren de vrienden van Daaf niet te overtroeven, maar de ademhalingsorganen verdroegen rushes en felle sprinten niet meer. Na de rust woog dit nog zwaarder en de jeugd van Excelsior won nv*4 2—1.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1