m mmtn Er was véél geluid, maar géén JAZZ ÏÏMMWM Hermes ontvangt Vitesse HVO krijgt een derde laadbrug „A lie hens aan dek SVV slaat goed figuur op Engelse toer Praktijken van instituut Evipan" niet geoorloofd Koeriersters GEEN GREINTJE ORIGINALITEIT Teleurstellend optreden van een grote Belgische band Concert in Kethel Goede start van nieuwe seizoen Orpheus 90 jaar Vakantie-week 1956 ELKE DAG: HEDEN: ZATERDAG 1 SEPT. Wedstrijden en sightseeing Voetbalprogram Crochet tovert met de jeugd HANDBAL Activiteiten van Wilton De wielerronde van Schiedam 25 jaar bij S.C.F. mmEB35B33MgiSSn3Z3M Moderne stoelen in openb. leeszaal Burgerlijke Stancl Ernstig gewond bij aanrijding Raadslid K. Bosch afgetreden September TEL. 69599 Vrijdag 31 augustus 1956 Het geluid heeft donderdagavond een bnute aanslag gepleegd op het vermogen van de contractie van de Coca Colafabriek. Dat deze constructie bestendig is gebleken tegen de geluidslawine van de Belgische band o.l.v. Paul Francy is niet te wijten aan deze bandleider, want deze heeft met zijn veertien teamgenoten flink zyn best gedaan. Ook het merendeel van ruim achthonderd bezoekers hebben getracht het maximum van het geluidsvolume te overschreden. Het fluiten, klappen, gillen e.d. Jioort" nu eenmaal bjj een uitvoerig van een jazzorkest, maar het onpróttiae vas dat.deze big band noch jazz noch dansmuziek heeft gspectd. Het is van het begin tot het ge- moesten komen. Nederland heeft lukkn; spoedige einde een poging tot goede jazz-orkesten. Nederland heeft nabootsen van Stan Kenton, van Duk-goede dansorkesten. Deze muziek- Jte Ellington, van Glenn Miller ge- groep spelde slechts op de kracht VUUR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Lidxunastraa: 58a. Beller oy ongeval: G,ö. en G.ü„ TujoJaan 80 telefoon 69290 Politie-alarmnummer: 64666. Gem. Openbare Leestaal en Biblio theek. Lange Haven geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. K..K Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behaJve maandag) van 2 tot 4 uur Iede re a vont* (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur: des zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Picnic". Mono po le, 2, 7 en 9 uur: The Pi rates of Tripoli". weest, maar verder dan het monoto ne, harde spelen van populaire wysjes kwam het „grote" orkest niet. De aan kondigingen over de coiffeurs van de deelnemers behoorden tot het be langwekkendste van deze avond. Ook hierin werd uiteraard het grote rijk over de oceaan nauwkeurig na gevolgd. Het valt te betreuren dat in de aankondiging van het programma boekje van deze feestweek is gerept over het regeren van Koning Jazz. "Want, ach arme Jazz, wat wordt er veel en erbarmelijk plagiaat onder uw vleugels geschoven. Deze musici, •-'aaraan soms nog was te horen, dat zy eens goede solisten zyn geweest, zijn vervormd tot technici in het hard blazen. Improviseren, één van de fundamenten van de real jazz, was er niet bij. Ook de symfonische jazz, de cool, met een poging tot pla giaat a la Stan Kenton en Lennie Tristano, kwam allermiserabelst aan haar trekken. Soms waren er flarden melodi sche muziek, maar dan werd er een populair mopje geblazen. Van cool tot hot, bop. dixieland en swing stond er in het programma en mets kwam er uit, dan spora disch een melodisch lyntje ervoor het overige de op volle sterkte bla zende falsetten van de kopersec tie. Jammer voor de gitarist, die prettig speelde en goed zong; jam mer voor de drummer, jammer voor zangeres en zanger, die het verloren van het elftal blaasin strumenten. Wij vragen ons af waarom dat de ze dure buitenlanders naar Schiedam van het overdonderend ef feci bejag. Elk gebaar was berekend op het overbluffen van het pubhek. van de theatrale opkomst af tot het gym nastische gehuppel van de dirigent toe. De heer Francy wekte constant de indruk of hy hoogstandjes op het podium (van de Grote Kerk) ging maken, maar het kwam niet verder dan een kakofonie van nabootsingen van wat uit Zuid- en Noord-Amerika wel eens hier heen waait. Originali teit is zelfs niet te zoeken bij dit gezelschap. De funstionarissen van de Schie damse Gemeenschap hebben 't op treden van de Belgische band wat vroeger moeten beëindigen omdat aan het slot de gemoederen in de zaal ietwat verhit raakten. Jonge- De r.k. harmonie St. Radboud geeft o.ï.v. dirigent C. L van Beur den zaterdag 1 september een con cert in Tuindorp Kethel, dat om halfacht begint. Het programma luidt als volgt: 1. Dem. 12e Regiment, mars, Th. Furter. 2. Prins van Oranje, ouver- ture,.Latann. 3. Des Saltimbanques, L. Ganne- 4- Les quatre ages d'homme, E. N. Méhul. 5. Marltana, fantasie, arr, Kessels. 6- Op mars, potpourri, W. Ciere. 7. Finale. - 1 Schiedam krijgt als aandeel Havenbedrijf Vlaardingen Oost N.V. heeft bij Penn en Bauduni N.V. te Dordrecht een derde laad brug besteld, die dezelfde afmetïn- w. gen krjjgt als de twee, die vorig I l_ies van Burger poogt goed te ma- lui klommen ter beoefening van ritmische gymnastiek op het po dium en wat stoeten vlogen door de lucht. Ogenblikkelijk kwam het verzoek aan de Schiedammers om naar huis te gaan. De schade bleef beperkt tot vier kapotte stoelen. Fioralia. Juliana park in feest verlichting van 7.30 tot 12 j uur 's avonds. Schip en Werf. Tentoonstel ling in Stedelijk Museum. Open van 1 tot 5 uur en van 7 tot 10.30 uur. 's Zondags van 1 tot 5 uur. Rondlei dingen van 7.30 tot 9 uur. Attractie-centrum. Op Nwe Haven en Westerkade. Van 2 uur 's middags tot 12 uur 's nachts. Torenklimmen. Van de Grote Kerk, ingang Nieuwstraat, van 2 tot 4 uur 's middags. Cor Don bespeelt het klok kenspel. Tentoonstel!. Zeekadetten- korps. Op het wachtschip „Spica" in de Voorhaven. Van 2 tot 5 u. te bezichtigen. De zee- kadetten geven bovendien een roeide monstra tie. In de Nieuwe Haven van 3 tot 4 uur en bovendien een zelfde demonstratie met fakkel licht van 9 tot 10 uur. Fototentoonstelling. In het Toonkunstgebouw. Lange haven 103, van 7.30 uur tot 10.30 uur. Onderwerp: Scheepvaart en Scheeps bouw. „De (V)Lach in top". Revue van Rens van Dorth in de noodzaal in de Coca Cola- fabriek, van Kleef straat. Eens brengt tal van beken de artiesten mee. Filmvoorstelling. Voor ouden van dagen cn C-A.B.-pupil- len. Aanvang 10 uur. Fototentoonstelling. In ge bouw Toonkunst van 2.30 uur tot 7 uur. Wielerronde van Schiedam. Op het parcours Lange Nieuwstraat—Tumlaan. Om 2 30 uur start de ronde voor de nieuwelingen; om 4.15 uur komen de ama teurs los. Ercnrsie. Om 10 uur naar Wilton Fijenoord met be zichtiging van het nieuwe dok. Groot vuurwerk aan de Vlaardingertüjk, waarmee om 9 uur de feesten van de Vakantieweek worden besloten. De atleten van SW, die deze week een bezoek brengen aan de Engelse zustervereniging Hermes Athletic Club te Londen, hebben een uitstekend figuur geslagen by de atletiekwedstrijden die een onderdeel waren van deze buitenlandse „sporttoer". Zo vernemen wfl uit Londen van de toerleider de heer D. Scheepmaker. Bij de atletiekwedstrijden die zondag zijn ge houden op de Tootingbaan, is de SVV-pIoeg als tweede geëindigd na de gastheren Hermes AC en voor de Engelse vereniging „Croydon". Bertus Veldhoven heeft weer prima gelopen op de 880 yards en na een felle strijd met zyn concurrenten ein digde hy als eerste in de tijd van 1 min, 582. Ook W. Schram kon een eerste prys weghalen door 1.70 meter hoog te springen. Andere prijswinnaars zijn W. v. d. Meer die op de 100 yards tweede werd in de tijd van 10.6 sec. Fr. Ru seier sleepte twee derde prijzen in de wacht. n.l. bij' discus-werpen en kogelstoten met resp. 32.16 meter en 9.70 meter. Tenslotte liep tf, Smit de 3 mile in 10 min. 33.8 sec. en plaatste zich zo derde. Zes prijzen) voor een ploeg van dertien atleten? is zeker geen slecht resultaat. Wat de tocht zelf betreft kan nog geroeid dt de overtocht een storm achtig verloop had, zodat de SVV-ers zich allesbehalve prettig hebben ge voeld. Maar het hartelijke welkom dat hun op het Liverpool-station in Londen te beurt viel van de zijde van de leden van Hermes AC heeft veel vergoed. Na de zondag met atletiekwed strijden is de week verder gevuld met uitstapje en sight-seeing." Zo is dinsdag een bezoek gebracht aan het beroemde „House of Parliament", waar het parlement dus bijeenkomt, terwijl er 's middags een toer door West-Minster volgde. Woensdag heb ben de Schiedammers de brouwe rijen van Guinness bekeken, een tegenhanger dus van onze distilleer derijen. Gisteren is het prachtig gelegen Windsor Castle een van. de buiten verblijven van het Britse Konink lijke gezin bezocht, terwijl er *s avonds in Dorting wedstrijden wa ren tegen een studenten-team. Maar Als laatste oefenwedstrijd voor de competitie welke voor HBSS op 8 september begint met een thuiswed strijd tegen Die Haghe, speelt het eerste elftal morgen een wedstrijd tegen „Ursus", terrein Spiermgs- noek, aanvang 16.30 uur. Hiervoor speelt het 3e elftal van HBSS een vriendschappelijke wed strijd tegen ZWSH 3, aanvang I5.0Q uur. Ook GTB speelt a*s voorberei ding van dc competitie nog een oe fenwedstrijd en wel tegen de vierde klasser "Unicum uit Rotterdam. Het kan een aardige wedstrijd worden, daar zowel GTB als de gasten ver moedelijk met het ,.competitie"-elf- tal uitkomen. Gespeeld wordt aan de Havendijk. aanvang 4.3Q uur. Als voorwedstryd, om 3 uur, speelt GTB 2, waarin verschillende nieu we spelers zijn opgenomen, tegen Unicum 2. DHS daarentegen maakt bekend dat, geheel volgens het advies van de KNVB, de juniorwedstryden van deze vereniging niet door zullen gaan. Het betreft de wedstrijd DHS Excelsior '20. morgen volgt de grootste attractie van de tocht: de atletiek-ontmoetmg Engeland—Rusland in het White City Stadion. Gezien dit programma is het geen wonder dat de heer Scheepmaker kan schrijven „De SW-ers amuseren zich uitstekend." 55" De praktijken van het Rotterdams Tandheelkundig Instituut, dat onder de naam „Evipan" op de Claes de Vrieselaan op twee verschillende nummers gevestigd is, zyn in strijd met de wet, zo concludeerde giste- v ren de kantonrechter, die de mond- aria J. A. B, T. veroordeelde tot een boete van ƒ750,— of een maand, drie boetes van ƒ250,— of drie maanden en nogmaals een boete van ƒ750,of een maand. Het vonnis tegen de tandtechnicus J. van W. luidde twee maal een boete van ƒ750 of een maand. Belde verdachten zijn heel nauw betrokken in de werkzaamheden van het instituut, dat aan de lopende band klanten, die met bussen vol worden aangevoerd van nieuwe tan- den en kiezen voorziet. De Officier van Justitie had hun ten laste gelegd, dat zij: le. medewerken aan een instel ling, waarvoor reclame wordt ge maakt; er worden nl. folders in Ne derland en België verspreid; 2e. gebruik maken van diensten van onbevoegden; 3e. deze tandheelkundige praktij ken niet aan de inspectie van volks gezondheid opgegeven hebben. De mondarts T, is veroordeeld op grond van al deze feiten; Van W". op grond van het eerste en derde feit. Mej*. R„ die werkzaam is op de re paratieafdeling van het instituut was gedagvaard wegens het uitlokken van het eerste en derde feit. De kan tonrechter achtte dit bewezen en veroordeelde haar tot twee maal een boete van ƒ500,— of twintig dagen hechtenis. Aardig variété-program „Ik kom even in de zaal, blijf maar rustig zitten dan kan ik twee goede knechts uitzoeken'' zei de befaamde goochelaar Crochet donderdag in. het Passage Theater, maar hij had net zo goed een brandende lont in een kruitvat kunnen gooien, want wip blijft er nu zitten als hij of zij een kans heeft om medewerker van een echte goochelaar te worden? En uit de negenhonderd gegadigden haalde Crochet zyn assistenten. Piet en Gerard kregen koks-mutsen op en zowaar, ze slaagden er in om met de geheimzinnige in veel paars werken de illusionist lekkernijen uit het niets te bakken. De kinderen waren vol bewonde ring en hun belangstelling voor de fantastische trucs wisselde van in tense aandacht tot verbaasd com mentaar en gul applaus. Ook de grappige clowns „Les Bollinies" kre gen hiervan hun deel. Verder traden nog op Miss Jane en de handige jongleur Dave. De kinderen kwamen niet uitsluitend om te kijken maar 7& mochten met zang en het bezwe rende „hokus pokus pas" ook allen actief aan het leuke variétéprogram ma deelnemen. Ook dit onderdeel van het vakantiefeestweekprogram- ma is weer bijzonder geslaagd. Steeds was er gister een vol Passage Theater. Terwijl binnen m de nogal warme zaal de jeugdigen zich amu seerden stelden buiten in de Passage hun leeftijdsgenoten zich heel trouw op achter de bordjes 78 jaar, 910 en 1112 jaar. Ordelijk, hoewel na tuurlijk niet altijd muisstil vanwege de gespannen verwachtingen werden ze daarna dan door de hulpvaardige dames van het comité naar „maat" naar binnengeloodst. De handbal-afdeling van Wilton Fijenoord neemt zaterdag ook deel aan de jaarlijkse atletiekdag, die door de Rotterdamse vereniging Dynamo op Varkensoord wordt ge organiseerd voor de afd. Rotterdam van het Ned. Handbal Verbond Tien W.F.'ers hebben ingeschreven; ze komen uit op de 100 meter, de 400 meter, de 1500 meter, hoog springen, verspringen en kogelsto ten. Zondag daarop gaan zes elftal len van Wilton naar het lustrum- toernooi van Actief, te houden op de terreinen in Laag Zestienhoven. Hieraan wordt door 12 verenigingen deelgenomen, waaronder Berchem H.C. uit Antwerpen. DES uit Eind hoven Fortse Marathon uit Bergen ap Zoom, Hollandiaan Vlaardingen, Minerva Dordrecht, Dynamo, de Meeuwen, ONA. RODA, Snelwiek en Wilton Fyenoord. In totaal zullen er 84 wed strijden worden gespeeld, die ver deeld zijn over 20 poules- De Schiedamse Arbeiders Toneel vereniging „Kunst Na Arbeid" opent het toneel-seizoen met het blyspel „Blijf zitten waar je zit", te geven op zaterdag 15 september in het Volksgebouw. Regisseut P. Kreeft heeft weer de leiding. Er komt dit maal maar één opvoering. Op het programma staan verder opvoeringen op 15 december en 11 mei in het Volksgebomv en op 21 maart in Passage. jaar daar door dezelfde firma wer den geplaatst. Deze laadbruggen zyn de grootste van Europa. De laadbrug heeft een lengte van 145 meter. Ongeveer 44 meter draait over het water, de lengte van poot tot poot bediaagt 68 roeter en de hefcapacneit is 16 ton. De kat in dc bruggen draait geheel rond. Over de 12e "Wielerronde van Schiedam, die morgenmiddag wordt verreden op het parcours Lange Nieuwstraat—Tuinlaan kunnen we nog de volgende bijzonderheden mel- den: Aan de start verschijnen 56 nieu welingen over een afstand van 60 km (52 ronden). In de klasse ama teurs komen 78 renners aan de start en rijden 80 km (70 ronden). De wedstrijd telt mede voor het Parooï- H.D.-criterium. Onder de deelnemers bevinden zich o.a.: Dik Verdoorn: nationaal kampioen sprint op de weg 1956; Th. Sijthoof: winnaar Ronde van Schiedam 1955 bij de nieuwelingen, winnaar Schiedams Avondtoemooi 1956; H. Kuxtwaard uit Velsen: win naar Ronde van Schiedam 1956 bij de amateurs; P. Muilwijk. D. de Ruiter, T. v. d. Knaap. F. van Velt- hoven Wallet. C. v. Gooi. Verder vindt men bij de deelne mers de renners: G. Kreukniet, W. Bravenboer (beiden Rotterdam), Cu- velier uit Nv. Vennep, G. v. Dienst uit Oud-Beyeriand, Rabe uit Am sterdam. G, van Straten uit Schie dam. Allen renners die hun manne tje staan. Aan de ronde neemt ook deel de in Stockholm woonachtige Neder landse renner R. Buker. Deze jon geman is op doorreis naar Italië en wil in Holland aan diverse ronden deelnemen. Niet parkeren In verband met deze wielerronde verzoekt het bestuur van de Schie damse Gemeenschap de autobezit ters om na één uur geen auto's meer te parkeren in, de Lange Niéuw- straat en de Tuinlaan. Na half twee worden deze straten voor alle ver keer afgesloten. Morgen herdenkt de heer W. Meijers, ploegbaas bij de Schiedam se Cartonnagefabriek, het heuglijke feit, dat hij vijf en twintig jaar in dienst is van het bedrijf. In de kan tine zal hij morgenmiddag gehuldigd worden. (Advertentie IM.) UnmlmU jo'n vlol brilmontuur, dat precies past bi) bun jeugdige gttlchijii. Daarvoor naar Telefoon 67649 Harïngvangstberichteii VL 70 80 kantjes halve vleet; VL. 72 10 k uit halve vleet; VL 203, thuis varend; VL 206 17 VL.208 12 (35); VL 29, 60 (60); VL 86 50 (35); VL 97. SO; VL 114, n uit vleet; VL 105 t.h.v, VL 190, 120 (70); VL 196 40 uit vleet; VL 197. 25;VL S3. 70 (70); VL 61, 120 (60); VL 71. 6- VL 166, 60 thuis v.; VL 84 60 uit vleet; VL 89, 30 (50); VL 112, 120 (65). Vertrokken: VL 207. Joh. Schenkel; VL 7, P. Keus; VL 132, H. Plugge; VL 199. A. v. Roon de eerste dag van de nieuwe voet- dal-competitie met een wedstnjd van Hermes-DVS tegen Vitesse uit I Arnhem. Dit wordt al direct een. interessant treffen, omdat hierin I zal worden uitgemaakt, hoe de I verhouding tussen de vroegere hoofdklassers en de le klassers zal komen te liggen. Vitesse, dat in het laatst van de vorige competitie afzakte, heeft door de aankoop van de rechtsbuiten van VW, n.l. Schateljee de ge lederen versterkt en de uitslag van dc laatste oefenwedstrijd tegen VVV bewijst, dat het ernst is om hoge ogen te gaan gooien. Maar Hermes-DVS, dat het ver ken met de DHC-speler Mommers, heeft ook in Cock van. der Tuyn, die momenteel in prima vorm is, en o.a. Broeders en van Diest, heel sterke troeven in handen en het zal willen bewijzen, dat het voor de sterkste concurrent niet wil onderdoen. Ogenschijnlijk zyn de behaalde resultaten in de oefenwed strijden niet zo daverend geweest, maar mogelijk dat, nu het menens gaat worden, de geest van het kampioenselftaJ van vorig jaar weer over het elftal vaardig zal worden. Er zal echter fel en snel gespeeld moeten worden en als dit gebeurt, dan zijn er goede kansen op een interessante wedstrijd. Ter voldoening aan veler wensen zullen de thuiswedstrijden van Hermes-DVS voor dit jaar begin nen om half drie. In verband met het feit, dat HDVS in deze omgeving het nik alleen heeft (SW, Sparta en -Feye- noord spelen uit) is zondag aan de Damlaan een grote belangstelling te verwachten. De tijdschriftenafdeling van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek en Leeszaal heeft gedeeltelijk een frappante vernieuwing ondergaan Vierentwintig moderne stoelen heb- sterk verouderde bureau- stoeltjes vervangen. De op zyn. ge- P13*5 gestelde lezer kan zich nu heerlijk zetten in stalen stoeltjes met fraaie blauwe zittingen en rug leuningen van schuïmplastic. Er zijn twee modellen, met en zonder arm leuningen. Op hun smalle stalen pootjes zijn deze meubelen van een sierlijke eenvoud en zeker een aan winst voor onze bibliotheek. Het is de verwerkelijking van de moderne plaatjes in „Goed Wonen" en het gunstige teken dat de mode ook in vloed uit gaat oefenen op het ge woonlijk nogal conservatieve kleed van onze stedelijke bibliotheek. GEBOREN: Janeta, d. van L. J. T Boender en R. J. M. Houtzager; Pe trus L. H., z. van J. M. v. d. Staaii en C. C. M. van Mierlo; Leonardus z. van. H. Verbeek en P. M. w' Oranje. ONDERTROUWD: B. Boender 31 j. en J. S. A. Deurloo 26 j.; J. Cats- hoek 29 J. en M. T. P. de Veld 27 j J. van Diermen 23 j. en Z. J. Boddé 20 jH. v. d. Ent 25 j. en M. P. T. ae Vette 21 j.; J. C, Groene weg 23 en H. M. A, van Deurzen 22 j J. B. Heijster 31 j. en J. Brókling 23 j.; C. v. d. Hoek 22 j. en E. de Heij 22 j.; J. J. den Hollander 26 j. en L. C. Brinkman 25 j.; H. Noijons 26 j. en E. M. van Dort 31 j P Poot 24 j. en D. S. Mets 21 j.; h! Pronk 35 j. en C. M. v. d, Boogaart 24 K T. Ruiten 31 j. en G. Onder- dehndert 28 j,; A. J. van Veelen 25 j. en D. C. van Apeldoorn 24 j.- J. E. v. d. Windt 29 j. en M. J. van Breukelen 20 j.; T. B. de Wolf 25 en L. M. Hengst 24 j.; T. Wijland 28 j. en L. Swiderski 21 j.; A. J Gorter 26 j. en R. J, Winkler 25 j.,: L. P. van Schagen 23 j. en J. M. Lemson 18 j. GEHUWD: J, .van Otterloo 28 j. en M. J. van "der Kleij 25 j.; J. Osinga 30 j. en M. de Jong 24 j.- A. J. Pontier 22 j. en C. W. Sau ting 23 j.; J. A. van Renswoude 25 j. en F. Sjoerdsma 20 j.; H. v. d, Jagt 49 j. en W. H. Rodenberg 49 j.; H. C. Aartse 22 j. en R. Knaapen 21 j,; J. Roos 22 j. en G. L. Vorsten- bos 21 j,; A- M. E. v, d. Burg 24 j. en M. E. de Kwaadsteniet 23 j.; K. A_ van Weeren 22 j. en E. D. van Otterloo 23 j.; J. J. M. Bakker 26 jaar en E. C. Verschuren 23 j.; H. J. M. van Soest 26 j, en H. C. M. Kreuger 28 j.; J. B. Kroep 27 j. en A. A, J. Simons 27 j.; H. Krol 32 j. en E. Kuiper 24 j.; C. J. Boekweit 33 j. en C. M. J. Daalmeijer 19 j.; L. van Katwijk 25 j. en H. Hesset- berth 18 j.; L. Bergman 29 j. en E. Wijzenbroek 19 j.; A. W. M. de Groot 30 j. en A. Meijers 22 j. Doordat zij zonder op het verkeer te letten overstak, werd gisteravond de bijna 3-jarige Elisa Nabuisen op de Wolphaertsbocht, waar zij woont, aangereden door een bromfietser. Het meisje werd tegen de straat gesmakt en moest met een gebroken linkerbeen naar het Zuiderzieken huis worden vervoerd. De Koninklijke Zangveremging Schiedams Mannenkoor „Orpheus" bestaat deze dagen 90 jaar en dit jubileum 2aï gevierd worden met een feestavond in Musis Sacrum" op zaterdag 1 september. Een uitstekend m programma wordt verzorgd door An- dré Carrell, Marianne v. d. Bergh, Nicky Noble, Tonny Schiffer stein, de Deux Pico's en Crochet. In de afgelopen negentig jaar heeft ..Orpheus'' zich. een reputatie weten te verwerven op het gebied van de mannenkoor-zang „Bezieling en elan voor de mannenzang hebben gedurende bijna een eeuw aan hon derden enthousiasten een heilig vuur van nooit verflauwende geestdrift en liefde voor de zang gegeven en daar door het bestaan van Orpheus ver zekerd, geschraagd en verankerd", zo staat het in het voorwoord van het programma. In de La Reijstraat bij de Paul Krugerstraat is gisteravond de 56- jarige grondwerker J. Dijkman uit de Paul Krugerstraat aangereden door een motorrijder^ doordat hij weifelend overstak. De man sloeg met het hoofd tegen de straat en liep vermoedelijk een schedelbasis- fractuur op. Hij werd naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. (Advertentie I.M.J De heer K. Bosch, voorzitter van de WD-fractie in de Schiedamse Gemeenteraad, heeft wegens drukke werkzaamheden deze functie moeten neerleggen. De heer Bosch is in 1945, vlak na de bevrijding, ais lid van het driemanschap waarnemend burgemeester van Schiedam ge weest De opengevallen plaats zal wor den vervuld door mevrouw A. Z. Moll-Lips. Ter secretarie (algemene zaken) ligt voor een ieder ter in zage het besluit van de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad van Schiedam ter be noeming van mevrouw Moll. Ook de jeugdbrandweerwedstrij den, die gistermiddag in de. Boer- havelaan zijn gehouden, hebb'en een goed verloop gehad. Met evenveel enthousiasme als tevoren in de Van Ruysdaellaan hebben de jongens gisteren de brandspuit gehanteerd. De volgende koppels gingen ten slotte met de prijzen strijken, 1. M. Witsel en J. van Bokkem; 2. P. S. Eyken en Th. van Maagdenburg; 3. A. Butter en J. Willems; 4, Th. Schipper en W. Dobbelaar, In de nacht van woensdag op don derdag heeft men ingebroken in het café-restaurant van de 52-jarige ca féhouder J. van N. aan de West- zeedijk. In de keuken maakten de daders ongeveer 30 flessen wijn, wat rookartikelen, enige grammofoon platen en snoepgoed buit. Een scha depost van f 500 k f 600. Zij, 'die al eerder tijdens een speciale aanbieding overhem den bij ons kochten, weten uit ondervinding, dat een prijsver schil van 30 tot 40% niet tot de zeldzaamheden behoort. Ook nu kunnen wij al onze klanten weerzo'n overhemd aanbieden, omdat wij de laat ste 10OQ stuks van een serie van 7.25 konden kopen ver beneden de normale prijs. Overhemden van sterke „Percal" in modernestreep- dessins, de boord volgens het nieuwste model gesneden, koopt U nu voor bijna de halve prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze overhemden, met enkele manchetten, in de kleuren grijs, beige en bleu en in de maten 36 t/m 42, niet voor maar voor WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 29180 Aanvang nieuwe clubs SECRETARESSE Corresp -Stenotypist(e) Talen-Stenotyplst(e) 3 september Typen blind en 3 sept. ritm, 4 sept. Ned. en 3 sept. er. talen 4 sept. beginners 3 sept, gevord, 4 sept Neder). corr- bes- 4 sePt- itcweu. corr gev% g sept. beginners 3 sept. corresp. 4 sept. beginners 3 sept. corresp. 5 sept. begmnera 3 en 5 sept. corresp. 3 cn 4 sept. Steno Boekh. Frans Duits Engels 7 september Inschrijving dagelijks Mahonie slaapkamer 42S,-. Pracht slaapkamer en 't nieuwste'bed 130 breed,, al leen bij Plate t.o. stadhuis, Schiedam. Alles voor de school. School agenda's, cahiers, passers, passerdozen, driehoeken, kleurpotloden (diverse mer- ket» by Kantoorboekhandel Modern, Boerhaavelaan 124. tel. 68415. Personeel gevr. SINGEL 72 TEL. 68847 SCHIEDAM Te koop aongeb. Merlin schoolvulpennen reeds voor 3.95, met gouden pen en 1 jaar garantie. Ook diverse andere merken, o.a. Parker, Osmta, Luxor enz. Balpennen vanaf 0.50 bij Kantoorboekhandel Modern, Boerhaavelaan 124, tel. 68425 Bij W. Hasekamp Co., dis- stilleerderij, kunnen enige flinke krachten geplaatst worden. Ook jongens. Aanm. Willemskade 23, Schiedam. Permanent Wave Dames! Bij ons stevige houd bare permanent 4.— met Indola-toestellen. Geen kroes Maison „Sykina", Broersveld 99, telefoon 66938. Lessen 10 Rijlessen k ƒ47.50. Ha len en brengen gratis. Erk. B.E.A. Autorijschool „Zuid", Nwe. Maasstraat 46 a, telef. 55195 (Abelskamp), Schie dam. Diversen Onthoudt één ding. Voor uw pantalons, „De Ëroekenko- ning". Hoogstraat 86. Een uitgebreide bibliotheek steeds voorzien van de nieu we uitgaven, waaronder de veelgevraagde oorlogsromans bij Leesbibliotheek - Kan toorboekhandel Modern Boerhaavelaan 124, tel, 68415. De nieuwe \ffjm\O Super de wasmachine die U werkelijk rust geeft. Aan deze technisch volmaakte wasmachine kunt U zonder enig bezwaar Uw fijnste wasgoed toe vertrouwen. Ook bij langdurig wassen heeft U geen enkele slijtage doordat de krachtige heen en weer gaande beweging van de wasvin Uw goed veiliger, dan welke andere methode ook, heider schoonwast. Dit is dus de wasmachine waar U altijd naar verlangd heeft. De uitvoe ring is zó solide dat U bij aankoop zult zeggen: ,,0it is de wasmachine voor mijn iovon Alleen daarom al is zij veel goedkoper dan welke andere.ook. Bexoek onzo matterne showroom Zonder enige verplichting Uwerzijds stel len wij U gaarne in de gelegenheid de Vela Super wasmachine in Uw eigen huis acht dagen te gebruiken, om kennis te maken met de wonderlijk goede eigenschappen die deze wasmachine beeft. De Velo Super leveren wij ook voorzien van gasverwarming. Het grote gemak dat dit U schenkt, maakt de Velo Super tot de volmaaktste wasmachine ter wereld. VELO WASCHMACHiNE MIJ. N.V. A Deze wasvin spaart (Jw fijnste goed FILIALEN DOOR GEHEEL NEDERLAND l.hrl.W t. 3.rW'.e>» Uitsluitend verkrijgbaar; HOOGSTRAAT 97 SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1