Eën van elke 8 Sehiedamse gezinnen geen eigen woning Groeiend Nieuwland heeft eigen centrum gekregen in Wxjkgebouw -ouverture op Wagen ingse berg Brandweer-jubileum Origineel van opzet en modem van uitvoering Alle héns aan dek Directrice zr. Groene velt nam afscheid Er bestaat een tekort van liefst 2392 huizen De roiscïaa t s wed s I rij d en IN PASSAGE: „Picnic": doorsnede van Amerikaanse samenleving De laatste feestavond HOUTMAN Wie heeft iets verloren IN HET GEMEENTE-ZIEKENHUIS Vele huldigende woorden WONINGTELLING 1956 TOONT AAN: Postzegels in Vlaardingen Kerkdiensten Floralia verlengd Schoolmelk .De piraten van Tripolis" PIANO'S - ORGELS Burgerlijke stand Oudjes trokken aan noodrejn Kapitein m.s. Altair 2 maanden geschorst Vanmiddag heeft burgemeester mr. J. W. Peek het kortgeleden gereed gekomen wijkgebouw in Nieuwland officieel geopend. Geplaatst aan het u utplTi^ cr het waro cen afsluiting van vormend, ligt dit wykgeb°uw thans nog m het centrum van de zich gestadig uitbreidende wijk. Dit kan men symbolisch opvatten, want dit Wijkgebouw beoogt ook het centrum van het maatschappelijke, sociale en culturele leven van Nieuwland te worden. Zo verklaarde ons de beheerder van het Wijk gebouw de heer J. Weergang, voormalig lid van de gemeenteraad. Immers, hierin zijn ondergebracht twee instellingen van algemeen sociaal nut, t.w. cen consultatie-bureau voor zuigelingen en kleuters en een filiaal van de gemeentelijke openbare bibliotheek met een kleine „ïees-hoek" en verder vijf zaaltjes waar het amusements- en culturele leven van Nieuw land zich kan afspelen. Dit Wijkgebouw is een schepping van architect F. L. Groosman. Een heel originele en wonderlijke schep ping moge we wel zeggen. Het ge bouw kruipt immers als het ware gedeeltelijk weg onder het stoere blok van 16 maisonettes (in vier woonlagen), dat er „op stelten" overheen is gebouwd. Ecu voordeel van deze constructie is zeker dat het verband tussen Wijkgebouw cn hovengelegen woningen verbroken is, waardoor men wederzijds geen last heeft van lawaai. Maar het be zwaar is wel dat nu overal in het wijkgebouw, soms bepaald hinder lijk, de .stelten" oprijzen. Ook een andere tegenstelling is opvallend. Van buiten maakt het gebouw, opgetrokken Us het is uit licht-gele steen met veel glas ramen en openingen een frisse, luchtige indruk; maar inwendig is het gebouw bepaald duister.- En de.lichte, contrasterend gekleurde .wanden kunnen niet voorkomen, dat -er overdag een kilte hangt in de/vertrekken. T<s bevragen aan het hoofdburaeu van Politie te Schiedam tussen 12.30 uur en 2—6 uur: Tas met Inhoud; wit kindertasje: si- garenetui: kinderportemottnaie: P»d- vindersriem; dekzeil; vulpen zonder dop; autoped. Te bevragen bU de vinders; Autoped. BijJ. Mariastraat 88 autoped. A ui der Heide. Swammerdarr.slngel 37; rammelaar. J. v. Linnenburg. Jan Ver-meerstraat ïftd; vulpen, p. Gor dijn. Zuldlands«rsiraai 10; huissleutel, H. Gunnewegh. BotterdamsedijJc 305b; sleutel. Withagen. Prof. Aalberselaan 19b; ring met sleutels. J. v. d. Steen. Boterstraat "4; meisjesbrll. Postkantoor Tuinlaan: bos sleutels. W. Schfrnmer, Hulkstraat 32a. Rotterdam VN.)ring met sleutels, H. v. Put, Jacobastraa*. 24: ring met sleutels. C. Kroon. WH- helminastraat 12; ring met sleutels. M. Nefkens. Fr. Havcrschmidtlaan 52; ro zenkrans In etui. A. Schaap, Fabrlstr. 51a; vulpotlood. G. Smit. Aleidsstraat 91b; wit katje m. rode vlekken. Schenk. Zwartewaalsestraat 40a; damesarmband horloge. H. Ham. J. v. Avennesstraat 5?b; schutrnrubber matje. Krowlnkel, Dieselstraat 9h; ketting van - geleide hond, H. van Brandwijk. Mesdaglaan 25a; zakagenda. Janse. Edisonpleln 12b; aantal vakantiebonnen. Vessel. Pr. Fr. Hendrikstraat 21b; autobinnenband. Brandt. Morsestraat 24a; nikkelen arm van ruitenwisser. P. Krabbendam. J. A. Alb. Thymstraat 68a: zadeldek je. Otten, Morsestraat 22a; blauwe dames mantel en rood met groene sjaal. Sla venburg. Spoorstraat 10; groen wantje (L), A. Pastoor Goeman Borgesluslaan 48; 2 damessportbroekjes. en een shirt; S. N. Wetter. Prof. Kamerlingh Onnes- laan 92a; witte dameshandschoen. v. d. Gaag. D. A. de Jonghstraat 2; l paar zwarte dameshandschoenen. E. P. Ve- ringmeijer. Schaperlaan 71; wit ge haakte damechandsehocn (R). Otten. Morsestraat 22a; fietstas 'met inhoud, A. Rademakers. Groenelaan 19; porte- rnonnaie met inhoud. H. Scbolte. Prins Bemhardlaan 44: portemonnaie met In houd. Byioo. Groenelaan 125a. 3? Vakantie-week 1956 Floralia. Julianapark in feest verlichting van 7.30 tot 12 uur 's avonds. Schip en Werf. Tentoonstel ling in Stedelijk Museum. Open van 1 tot 5 uur en van 7 tot 10.30 uur. 's Zondags van 1 tof 5 uur. Rondlei dingen van 7.30 tot 9 uur!. Attractie-centrum. Op Nwe Haven en Westerkade. Van 2 uur 's middags tot 12 uur 's nachts. Fototentoonstelling;, In ge bouw Toonkunst van 2.30 uur tot 7 uur. Wielerronde van Schiedam. Op het parcours Lange Nieuwstraat—Tuinlaan. Om 2.30 uur start de ronde voor de nieuwelingen; om 4.15 uur komen dé ama teurs los. Groot vuurwerk aan de Vlaardingerdijk,waarmee, om 9 uur de feesten van de Vakantieweek worden besloten." MODERN De hoofdtoegang tot het gebouw ligt aan het dr. Wibautplein, maar zowel het consultatiebureau als de feestzalen aan de achterkant hebben een eigen ingang. In de grote hal vindt men (behalve enkele „stel ten") ook de garderobe, de keuken en serveer-lokaal en de toiletten. Aan de overkant ligt dan de bi bliotheek, op prettige moderne wijze ingericht en gemeubileerd .naar het ontwerp van de binnenhuisarchitect W. J. van der Piuym (die overigens ook de inrichting van het hele ge bouw voor zijn rekening heeft ge nomen). Het consultatiebureau bevat een grote wachtkamer met een heel ori ginele wijze van verlichting door kleine vierkante openingen in de buitenwand, de behandelkamer, een vertrek voor de arts en ook een afdeling voor kinderen met besmet telijke ziekten. Met ingang van de volgende week zal de vereniging voor de bescherming van zuigelin gen-hier tweemaal in de week en een afdeling van het Wit-Gele Kruis eenmaal in de week zitting hebben.. FEESTZALEN Aan de achterkant van het ge bouw heelt men de feestzalen, ge lijkvloers vier zalen voor. 60, 40 of dertig personen, terwijl daarboven de grote toneelzaal is, plaats bie dend aan 150 bezoekers. Hier is een eenvoudig podium aangebracht met twee kleine kleedkamers, zodat men f hier toneelvoorstellingen van niet te grote omvang kan geven. Deze zaaltjes zjjn heel plezierig j ingericht met overdag een overvloed van licht door de grote ramen, ter wijl gordijnen er voor zorgen dat er ook filmvoorstellingen gegeven kun nen worden. Deze zaaltjes zullen wel spoedig in trek Ztfiv.of beter, er bestaat nu al èen grote belangstelling voor. Tal van verenigingen hebben, reeds ge ïnformeerd naar de mogelijkheden die hier geboden, worden. Beheerder Weergang is van mening dat hierbij de gemeente als verhuurder een. grote taak heeft te vervullen, voor al wat betreft het leggen van con tacten tussen de bewoners van. Nieuwland onderling en hij is voornemens hier een stimulerende rol in-te spelen. Nog zijn er teveel buren in de huizenblokken die el kaar niet of nauwelijks kennen. Nieutolandse verenigingen krijgen dan ook de voorkeur bij de verhuur van zalen, maar verder kan er na tuurlijk- een ieder gebruik van ma kenOpzettelijk is de huur erg laag gehouden, nM f 6,— voor de kleinste zaal tot $20,— voor de grote toneel zaal, hetgeen beslist onder de gang bare prijs is. VERLIES... Het is nooit de bedoeling geweest van het gemeentebestuur om met dit wijkgebouw winst te maken. Da-t zou ook niet kunnen. Er fs dan ook op gerekend dat de exploitatie in het eerste jaar een verlies oplevert van zo'n dertigduizend gulden. "Wan neer de zelen wat meer in trek ko men In de daarop volgende jaren, zal dit verlies afnemen, maar op *n dikke twintigduizend per jaar mag wel blijven worden gerekend, zo vertelde de heer Weergang. In overweging _is ook om 't Wijk gebouw te versieren met 'schilde rijen of andere kunstprodukten v.an Schiedamse kunstenaars, die hier dus hun werk kunnen etaleren. De heer Weergang zal echter aan deze kunst zijn goedkeuring willen hech ten, dit om aanstoot gevende pro- dukten te 'kunnen weren. By de exploitatie van het Wijk-, gebouw is een volledige drankver- gunning verkregen. Het pikante is.nu dat de heer Weergang als 'l\ raadslid steeds een vurig voor- ;-\\veehter is geweest van de geheel- - 'onthouding. Burgemeester mr. J. W. Peek schudt zr. M. F, Croeneveld, de scheidende directrice van het gemeenteziekenhuis, tot afscheid de hand. In het gezellige zusterhuis van het gemeenteziekenhuis hebben gistermiddag verpleegsters, patiën ten, staf, oud-patiënten, leden van de ziekenhuiscommissie en vele genodigden afscheid genomen van de adjunct-directrice, mejuffrouw M. F. Groenevelt, die met invali diteitspensioen zal gaan. Als eerste spreker kreeg burgemeester mr. J. W. Peek het woord, die in zijn functie als voorzitter van de ziekenhuiscommissie waarderende woorden aan hét adres van de di rectrice richtte. Op 15 september is mej. Groene velt in dienst getreden vaa het Gemeentelijke Ziekenhuis, daarvoor was zij directrice te Kóevorden, en het zijn niet de gemakkelijkste jaren geweest, die zij in Schiedam heeft doorgebracht. Na de uiter mate moeilijke oorlogsjaren kwam de periode van de noodzakelijke opbouw van het ziekenhuis, waar bij steeds als remmende factor, de personeelsbezetting een woordje heeft meegesproken. De heer Feek was zich er van bewust dat er nog heel wat moeilijkheden moesten worden opgelost. Hij hoopte dat mej. Groenevelt haar vrije tijd prettig zou weten, te vullen en als Van elke acht Schiedamse gezinnen heeft er één geen woning! Deie ontmoedigende conclusie kan worden getrokken uit de uitslagen van de Algemene Woningtelling 1956, die in het begin van dit jaar zijn gehouden. Schiedam hlijkt 18.865 woningen te bezitten, alles maar dan ook alles in begrepen, terwijl er behoefte bestaat aan 21.257 woningen. Een tekort dus van 2.392 huizen. Of wel 12,7 pet. Uit deze cjjfers.blijkt wel het ontstellende van de woningnood, zoals die ook In onze stad heerst. Uit de-vergeleken cijfers hljjkt ook dat er 2188 gezinnen (huishoudens van twee of meer personen) zijn, die b{j anderen Inwonen, Dit is dan 12,8 pet. Daarby zijn er dan nog 73 ge zinnen, die ln „andere ruimten" zün ondergebracht, wat dat precies voor rnimten' zijn is niet omschreven. Daartegenover staat, dat terwijl men zouverwachten dat van de 2.130 „alleenstaanden1'het grootste .deel inwonend zou zijn, dit geheel anders uitpakt. Slechts 493 alleen staanden zijn bij anderen ingekropen terwijl het overgrote deel, 1.635 al leenstaanden óf een eigen woning VLAAHDINGEN. Ter gelegen heid van de voorzittersvergadering van de Nederlandse Bond van Ver enigingen van Postzegelverzame laars, de 44ste Nederlandse filatelis tendag en het ?e congres van de „Fédération Internationale de Tim bres Postes Constructives" (FIPCO) is in degrote sporthal van het B.P.M.-sportpatk „De vijf sluizen" te Pernis een nationals filatelistische tentoonstelling „Shellpost" ingericht., welke vrijdag officieel is geopend door -ir. -J. w. Ernste, directeur van de Shell-instaUaties en -fabrieken te Pernis, De tentoonstelling zal geopend zijn van 31 augustus t/m 6 september en is gratie toegankelijk. De grote sport hal bevat een enorme collectie post zegels, die een waarde van ongeveer 2 miljoen gulden vertegen woo Waar blijft de iüd zou men kun nen zeggen wanneer onze aandacht weer wordt gevraagd voor koning voetbal die zondag op vele fronten zijn scepter weer gaat zwaaien. Het Hjkt alles nog zo kort geleden toen S.V.V. vorig Jaar de competitie met goede moed begon en hierin een voortreffelijke start mocht hebben met 7 punten uit 4 gespeelde wed strijden. Dat de eerste klappen daal ders waard kunnen zjjn, hebben de Rood-Groenen belaas niet waar ge maakt en het sombere resultaat aan het einde van het seizoen, is voor Iedere SW-er toen een bittere pil geworden. Nu begint dus weer een nieuwe competitie en ook nu weer starten de Rood-Groenen met de beste voor nemens. Voor zover er nog een goe de kant aan het verleden zit, kan het dit zyn, dat de SW-ers geleerd moeten hebben, dat er héél hard ge werkt moet worden om tot een goed resultaat te komen. Wanneer zondag tegen Wageningen de strijd wordt aangebonden, betekent dit het begin van. een lange strijd. Het zal een pe riode worden waarin het gehele S.V.V.-kamp de verrichtingen van hun favorieten met nog meer be langstelling zal volgen en met morele steun bij zal staan. Van Jan van Schijndel c.s. zal veel wor den gevraagd en gezien de eminente voorbereidingontfer leiding van coach v. d. Enden, mag aangenomen worden, dat zij hun uiterste best zul len doen. Over terugkeren in de hoogste regionen van de K.N.VB. zul len we niet spreken, al blijft dit na tuurlijk een innerlijke wens. Voor lopig zorgen hij de bovenste plaat sen te. komen; er kan later altijd weer verder worden gezien. Aan de SW-ers om te zorgen dat het optimisme niet misplaatst is en voorlopig met een overwinning uit Wageningen tarug te keren. hebben óf als hoofdbewoner optre den. Te hopen is maar dat die alleen wonende alleenstaanden geen te grote huizen hébben betrokken. Verder kan opgemerkt, dat er .78 woningen onbewoond zijn gebleven, zeker krotten of dergelijken. Er zijn 267 „bijzondere wooneenheden" en 75 niet nader omschreven „andere woonruimten" dan woningen. Eén verheugend feit is er wel. Schiedam telt geen noodwoningen of nqod- boarderijen, die men b.v. in Rotter dam bij duizenden aantreft. WESTEN 'T ERGST Bekijkt men de situatie in de ver schillende wijken waarin Schiedam verdeeld is geweest bij de woning telling, dan ziet men dat de woning nood het grootst is in het Wester kwartier, met een tekort van 875 woningen of 16,1 pet. Het gebied tussen de havens en grachten is het tweede slechte gebied met 14.4 pet. Nieuwland komt er nog het best af, maar dat is ook niet anders te verwachten. Toch is ook hier een tekort van 74 woningen. Gezien de zorgvuldige wijze waarop de wo ningtoewijzing hier heeft plaats gehad, zou men het niet verwach ten. maar ook in Nieuwland wa nen or nog'48 gezinnen bij anderen in. Dit zelfde ziet men, zij het in mindere mate, ook in Tuindorp Kethei, met 9 inwonende gezin nen. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. A Hoffman (H. Doop) en 5 uur ds W, Anker (CharJois). Nieuwe Kerk; 10 uur ds. D-A.Cazemier (Zwar- temeer) en 5 uur ds. J. T. Wiersma (Wassenaar). Westerkerk: 9 en 10.30 uur ds. j D. Smlds en' 5 uur dr. L. J. Cazsmier. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur. ds. J. Gras en-7 uur ds. D. A, Cazre- mter. Kettiel; 10 uur ds. F. J.'de Bruijn en. 7 Uur ds. Jongeboer (Lisse). Zickendienst gem. ziekenhuis; 7 uur ds. G. Brinkman. Ncd. Hcrv. Geref, Evang, Gebouw Irene: H0 en Tuut ,-ds. J. J. Timmer (Woerden). Ned. prot. bond. Westvëst 92: 10.30 ds. T. B. Schouwink. Evang. Luth. kerk: 10 uur 4*. P 'B. Muller (Keerde). Oud-Kath. kerk. Dam 28: 10 uur Hoogmis. Chr Gerei. kerk. Kerkgebouw Wa rande B-K.-Jaan: 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Chr. Geref. gemeente Volksgebouw Tuinlaan: 10 en 4; uur ds. M. J. Mid delkoop. Oud-geref, kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97; 10 en 5 uur -ds, F. Luytjes. Baptdsten-gemeente Kerkzaal Lange Haven 59: 10 en 7 uur ds. J. Segaar. Leger des Hells. Lange Haven 27: lö uur heiligingssamenkomst en 7,30 uur verlossingssamenkomst Gerrit Ver- boonstraat: 6.30 uur openluchtsamen komst oj.v. majoor en mevrouw J. H, Drentje, Geref. Kerk. Oosterkcrk: 10 uur ds. W A. Krijger en 5 uur ds. G. Brink man Flantagekerk; 0.50 uur ds. J, Na- wijn'en 4.30 uur ds. W. A Krijger. Ju- lianakerk: 10 uur dj. G Brinkman en 5 uur ds. J. Nawijn. Kéthelr 9.30 uur da D. A. E. SiUevis Smit (Rotterdam) en 2.30 uur da. J. Nawljn, SLECHTGEMIDDELDE Vergelijken.'we de woningnood in Schiedam mét andere steden dan blijkt het dat Schiedam er vrij slecht afkomt met z'n 12,7 pet, te kort Vlaarclmgen b.v.heeft maar een tekort van 5,4 pet. en Amster dam 9.3 pet. Daarentegen is de nood in Rotterdam (13,2 pet.), Utrecht <14 pet); Den Haag (14,8 pet.) en Delft (15,2 pet.) nog veel hoger. Schiedam loopt echter achter op het gemiddelde van. Zuid-Holland met 12 pet. en ver achter bij het Neder landse gemiddelde van 10 pet." Harin gvan gstberi ch ten Vangstberic'nten uit zee: VL 70 34 k., VL 207 15, VL 203 4S (35). VL 29 34-{70 VL 36 "thv., VL 97 35, VL 114 25 Uit halve vleet, VL 142 30. VL 190 thv, VL 195 30 uit halve!vleet, VL 197 30, VL 53 thv, VL 54 thv., VL 69 50 (50), VL 312 thv, VL 132 120 (60). trawlharing groen geschenk .van de commissie bracht hij een gasstel mee. Ook zr. Van Zanten, als. oudste verpleegster in - dienstjarenj kwam, evenals de meeste van de overige sprekers, met huishoudelijke ge schenken. In een humoristisch speechje meende zij, dat het niet zo aanlokkelijk was om hier ln de omgeving met pensioen te gaan. Zij vroeg zich namelijk af waar haar chef nu zou gaan wonen en zij hoopte dat zfj mej. Groenevelt nog veer en in goede gezondheid in het Schiedamse ziekenhuis zou ontmoeten. Een stofzuiger vertolkte de dank van het personeel. Dr. Hoekstra kwam daarna aan het woord, hij roemde de uitste kende samenwerking en. namens de. specialisten schonk hij een strijk plank met verdere benodigdheden. "Dr. Van der Berg' merkte geestig op dat hij als huisarts graag het begeerde huis had geschonken, maar hij kon slechts.naméns zijn colle ga's, een broodplank met mes aan biedend Directrice zr. Voorthuysen voerde hetwoord als afgevaardig de van de Bond van Directrices en 'Adjunct-directrices. Een apart geluid verkondigde zr- De Veer, nu directrice te Dordrecht, die vroeger werkzaam was te Vlaar dingen. Zij vertelde dat het in Twente de gewoonte was als goede buren lief en leed te blijven de len. Als „oude buur" deed het haar nu genoegen om baar gelukwensen te komen brengen.- STILLE WERKER Tientallen banden mocht mej. Groenevelt-. daarna nog, schudden. In haar dankwoord vroeg dé schei dende directrice speciale aandacht voor de leden van het Rode Kruis, voor de talrijke helpsters en voor die groep onbekende Schiedam mers,. die soms midden in de nacht een. telefoontje kregen en d an direct bereid waren om een berichtje af té geven of een ahejer verzoek op te volgen. Zij had deze afscheidsdag steeds,als een ver-- schrikking gezien, .zij zag er erger tegenop dan tegen 'n operatie, maar zij was biy dat het zulk een on vergetelijke dag vopr haar gewor- den ss.-Zij hoopte dat er steeds jonge meisjes, zullen worden ge vonden. om het mooie..-werk voort te zetten en dan de schaarse per- soneeisbeztting spoedig tot het ver- léden zal behoren. De scheldende directrice heeft ln Schiedam vooral naam gemaakt in de jaren 1944-"45; Het ziekenhuis was gebombardeerd, een gedeelte lijke evacuatie naar de school, aan d©. Lange Singelstraat slaagde on der haar leiding en by de omvang rijke verzorging van de honger- oedeempatïënten door de co lonnes en ln het noodhospitaal Lange Singelstraatheeft zij zich ais een bekwaam hoofd van het ziekenhuis doen kennen. liefde en zelfopoffering waren haar aange boren, de grote dank van talrijke stadgenoten, vondin de ruime be langstelling op de afscheidsrecep tie vrijdagmiddag een vertolking. De heren Van Dijk en Van der Ploeg,twee ./wel zeer actieve functio narissen, in deze vakantieweek, beb- •ben., vrijdagmiddag gezorgd dat alles ih de Nassaulaan „op rolletjes" ging. Er waren 59 jeugdige hardrijders, die onder prachtige weersomstandig heden, verwoed gestreden hebben om in het bezit te komen van de eerste prijs; een prachtig stel rolschaatsen. Veel familieleden en vrienden heb ben gekeken hoe op het mooie par cours bij het ziekenhuis de trio's in serieselkaar bekamplen. Gemeente werken en politie hadden gezorgd voor een prettige afzetting, zodat al leen de deelnemers het traject kon den betreden. Ook de E.H.B.O, verleende weer de dankbaar aanvaarde assistentie, er waren wat kleine valpartijtjes. Opmerkelijk was het dat de kinde xen, die gewoonlijk meedoen aan de rolschaats wedstrijden, in de stad ook nü weer tot de kanshebbers behoor den. Tegen vier uur hebben de orga nisatoren een keur van prijzen uit-, gereikt. Er was. voor ieder wat bruikbaars: ballpoints, zakagenda's enz. De uitslagen zijn: Meisjes 8—10 jaar (30 deelnemers): 1. Ellen. Waard, 2. Marijke van der Voorden, 3. Caria den Boer, 4. Maar- tje van der Pol, 5. Greta Dal, 6. Ine- De picnic in deze Amerikaanse Technicolor en ClnemaScope film is wel het hoogtepunt van dit aanvan kelijk nogal luchtige en goedaardige verhaal, dat onder regie van Joshua Logan werd verfilmd. Het geeft als het ware een door snee van de Amerikaanse samenle ving, maar dan ook een doorsnee, die vaak met een ironische blik is beke ken. D aar wordendan de burgers van een klein-stadje in Kansas be trapt bij het vieren- van Labor Day. In. het grote park beoefenen-zij met veel animo "hun spelletjes, zien- wij hen taart happen en zaklopen,horen wij hen tijdens een-romantische"zons ondergang gemeenschappelijk zingen en worden wy vergast op de presta ties van hun artiesten.. Tégen deze achtergrond speelt zich het vrij- simpele verhaal af. van Hal Carter (William Holden), die bij zijn vroegere studievriend Alan. Benson een baanje hoopt-te vinden en bij zijn entree in het stadje terecht komt in het gezin van de Owens, waarvan de dochter Madge (Kim Novak) is verloofd met Benson. Alle omstan digheden werken er natuurlijk braaf aan mee om Carter en Madge op elkaar verliefd te doen worden, maar alsof dit allemaal nog niet genoeg is, staat er ook nog een romance op stapel tussen een. inwonende on getrouwde schooljuffrouw en een winkelier.- Na een danspartij op de picnic be- Om aan veler verlangen'te vol doen, heeft het bestuur van de Schiedamse Gemeenschap besloten Floralia nog enkele avonden na de sluiting van het Vakantiefeest open te houden en wel op zondag, maan dag, dinsdag en woensdag. De en tree is voor deze avonden verlaagd tot f 0.25 per persoon, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Ook de tentoonstelling Schip en Werf zal nog na de sluiting van het Vakantiefeest geopend zyn en wel op zondagmiddag van 13 tot 17 uur. gint de ontknoping vasté vorm te krijgen. Het komt allemaal- 'n beetje abrupt na alle gemoedelijkheid én vreugde en voor hetzelfde geld had men er ook twee films van kunnen 'maken. Ten slotte kiest Madge na een dramatische climax voor. Carter en komt het ook met de schooljuf frouw in orde. Er zün, naast hèt spel van William Holden en ;Kïm Novak, goede rollen van f Rosalind Russell, Cliff Robertson ,en Susan Strasberg. :Op de' laatste viel al eer der de aandacht door. haar spél dn de toneelversie van „Het Achterhuis" van Anne Frank ia New York. VOORHEDEN Geopend' zijn apotheek Nieuw land, Dr,. Wibautplein 17 en apo theek C. J. Jansen, Swammerdam- singel 41, die ook* gedurende de volgende week de nachtdienst waar nemen., Bellen bö ongeval: G.G. en GJDé Tuinlaan 80. telefoon B92£' Pontje-alarmnummer: 64666» Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. K-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur; „Pic- - nic". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: The Pi rates of Tripoli". VOORSTELLINGEN Mnsis Sacmm, 8 uur: Mannenkoor Orpheus, Jubileum-avond. Arcade, 8 uur; SVDP W-cabaret avond. Het nieuwe schooljaar begint a.s. maandag. Dus ook het melkdrinken op school. 10 Jaren regelmatig melk drinken op school hebben wij nu achter de rug. Ruim 2% miljoen liter melk hebben de Schiedamse kinde ren op school gedronken. Met grote vreugde nemen zij*;Otn half elf het flesje mét rietje in ontvangst. De kosten aan de schoolmeïkverstrek- -kirig besteed,-zijn nietgering, maar rijk" en gemeente brengen dit offer gaarne, wetende, dat er grote belan gen op het spel staan, n.l. de ge zondheid van de jeugd. Dus maan dag a.s. kunnen de kinderen 30 cen ten meebrengen en ontvangen dan op maandag 40 september het eerste flesje melk. ke Weiland, 7. Tineke, van Drïeï 8 Fransje Ingelse, 9, Joke-Kist, IQ.An neke Dijkstra. r'i",.) Meisjes 11—13 jaar (14 deelne mers): 1. Annie Kerklaan, 2. Cobi Govaert, 3. Emmy van der Kolk. Meisjes 14 jaar en ouder <6 deel nemers): 1. Yvonne van 't Hof, 2. Ti neke Spaan. Jongens 8—10 jaar (9 deelnemers)- 1. Chns Jacobse, Z. Frank Witkampf troostprijs Evert van der Brand, Rens val, Dorth-revue: Rens van Dorth heeft met ziin radiogezelschap dp de laatste avond van de vakantiefeestweek ongeveer vijftienhonderd bezoekers geamu seerd met zijn revue „De (V)iach in top". Over deze revue schreven wü reeds eerder uitvoerig. 'Opvallend is dat te veel steun wordt gezocht in de aankleding van de show. Soms moest er een vorm van strip-tease aan te pas komen om het geheel Êev?n' Fraaie doet het altyd wel, maar verwacht mae worden, dat het accent valt Dp hu mor. en muzikaal genot, Demuziek werd ook dit keer goed verzorgd door Cas Oosthoek Ted Valerio en The Music Makers! namen die in Schiedam niet onbe kend zijn. Het tempo was inde schetsjes evenwel wat traag en dik. wijls waren de grapjes -zouteloos Het optreden van het Dicola Dans Trio in de Dans-Cavalcade was niet best. Leuke momenten had Reos in zijn vrije improvisatie en als school jongen in de speelgoedwinkel. Na het overweldigende succes van Cees de Lange, die er wei in slaagde met eenvoudige middelen en in een over weldigend, tempo goed cabaret te bieden, valt deze „(V)laeh in top" wat tegen. De dikwyls enthousias te opkomst van het ensemble, voor al bij de start in „Alle Hens aan Dek", kon hier niet veel aan goed maken. Het publiek heeft wel geno ten, maar van klasse kunnen wé deze slotavond niet noemen. Artsen op zondag .In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad- plegen: W. T. P. Nijenhuis. Burg, Knappertlaan 30. tel. 69880; A L. J Kunze. Nieuwe Haven 115. tel. 67760; W. H. F. Meijer Swammer- damsingel 43, tel. 69696 en. J. van der Veer, Ruys de Beerenbrouck- laan 16, teL 69873. ROTTERDAM ln Monopole: Deze film speelt in de achttiende eeuw, wat een mooie aanleidine is ora spannende zeegevechten te ensce neren met oude zeilschepen, wat al tijd heel anders is dan zo maar zee gevechten. En als er dan nog schone prinsesjes en boze Arabische hoof den aan te pas komen dan is de mo gelijkheid geschapen voor een exo tische omlijsting. Het gaat om een lieftallige vorstin van cen klem Afrikaans rijkje, dat veroverd wordtdoor de oorlogs zuchtige fcey van Tunis. De prinses gaat. dan manmoedig hulp vragen aan de drieste piraten-hoofdman, die, hoofdzakelijk om haar privé een ge noegen te doen, zich bereid ver klaard de strijd aan te binden. met een overmachtige vijand. Het loopt hem aanvankelijk ook niet mee, maar piraten staan voor niets en uiteindelijk slaagt hij er toch in om de bey. te verslaan, het prin sesje op baar troon'te helpen... en zich haar eeuwige gunst te verwer ven. Een spannende film in een exoti sche zetting. (Advertentie LM.) Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres De Schiedamse brandweer bestaat, zoals geméld, deze maand -vyftig jaar. Althans In dehuidige vorm, want te voren was er natuurlijk ook een soort brandweer in Schiedam, zij het wat primitiever. Voor de vie ring van dit jubileum is een groot programma opgesteld. ,Een deel daarvan is- reeds achter de rug: dit zijn dan de jeugdbrand- weerwedstrijden die tydens de Va- kahtleweekviering onder zeer grote belangstelling zijn gehouden. Voor. het publiek is verder aantrekkelijk de grote brandweerdemonstratie die dinsdagavond om 9 uur wordt gege ven aan de Nieuwe Haven op het ge deelte tussen de Burg. Knapperttaan en de St. Liduinastra&t. Ook de jeugdbrandweer komt hier by in.ac- it e, Donderdagmorgen is er een recep tie in de aula van het Stedelijk Mu seum en wel van 11 tot 12.30 uur. In verband met het jubileum zal de jaarvergadering van de Ned. Ver eniging van Brandweercommandan ten in Schiedam worden gehouden en wel in Musis Sacrum. De deel nemers worden door het gemeente bestuur die. dag ontvangen in de aula, om 11.45 uur. Ook de landelijke brandweerwed- strijden wórden door het jubilerende korps georganiseerd. Hieraan nemen 44 groepen deel en wél in de klassen l en IA, 2 en 2A. De plaats van de wedstrijden, wordt nog geheim ge houden, opdat de deelnemende korpsen niet van te voren zich op de hoogte zullen kunnen stellen van de plaatselijke omstandigheden. 's Avonds om zes uur is er een gezamenlijke feestmaaltijd in de kantine-oost van Wilton Fijenoord (Vlaardingerdijk!, terwijl na de maaltijd een cabaret-dansant zal vól gen, waaraan.'een aantal bekende artiesten medewerking verlenen. GEBOREN: Johannes D„ z. v. W. Seip en A. H. Meijvogel; Elisabeth M., d. v. A. T. Arends en T. E. Gou- ka; Anna J. Rï., d. v. L. F. A. Scheef hals en L. Verspoor; Margaretha H. L., d. v. C. H. Lansbergen en W. C. J. M. Borsboom; Robert, z. v. M. den Uijl en T. v. d. Berg; Rudolf W., z. v. B. aan de Wiel en H. W. Beer. OVERLEDEN: J. J. Hultiy, 75 j.; J. C. Oostrum, 67 j„ vr. van L. de Jong; C, W. M. Singel*, 65 j. Bezoek aan familie in Jen vreemde 52 "deelnemers aan de groepsreis naar Canada, die was georganiseerd door de Ned. Christ Reisvereniging en de Ned. Christ. Radio Vereniging keerden vanmorgen met de Maasdain in-het vaderland terug. Op. 18 juni/ waren zij met 98 anderen naar de* nieuwe wereld vertrokken om een bezoek te brengen, aan familieleden, die daarheen na de oorlog waren ge- cmigreerd. Velen van de bezoekers, die. een gemiddelde leeftijd-van 60 jaar hebben en afkomstig zijn- uit kleine dorpen, keken hun ogen" uit in Amerika en Canada. Er -waren er bij, die nog nooitin ;éen trein hadden gezeten. Dit veroorzaakte grappige incidenten onderweg. Tot tweemaal toe werd. de express.To ronto-Windsor tot stilstand gebracht, omdat aan de noodrem werd getrok ken. Bij onderzoek, bleek dat twee bejaarden die naar het toilet wilden de noodrem voor dé deurknop had den aangezien. Na een paar weken was men echter aan het reizen ge wend. Het gros van de deelnemers bevalt het zo goed in Canada, dabzy pas teg enhet eind' van het jaar rugkwamen, hadden niet anders dan terugkeren. Zij die vanmorgen, te- lof over de organisatie van de -Ne derlandse Cristeüjke Reisvereniging. die hun ook" in staat had gesteld enige reisjes in de omgeving van New York en Toronto te maken. AMSTERDAM De Raad voor'de Scheepvaart heeft beslist de 59-jarige kapitein P.ÏC. uit Vlaardingen de be voegdheid cm als kapitein te varen te ontnemen voor de tijd van twee maanden. De kapitein was op 15 april van dit jaar met het m.s. Altair op weg van Rïo de Janeiro naar -Vic toria. Op de rede van laatstgenoem de haven is het schip op een klip ge stoten, waarna het zonk en moest worden verlaten; Naar het oordeel van de raad is de standing het. ge volg geweest van een onjuist besluit van de kapitein om zya schip, m een gebied te brengen, waartegen ae kaart waarschuwt. Straatvoetbal. Buffels traatwint wisselbeker Met 'een vriendschappelijke toe spraak heeft drs.W; G. Schrijver, de voorzitter van de wijkraad Kralin- gen gisteravond in-, de AF-Kanüne de wisselbeker uitgereikt' aan het voetbalteam uit de buffelstraat, dat de eerste prijs heeft gewonnen in de straat voetbalcompetitie in' Kralin- gen. Drs. Schrijver,, zei, .dat de leden van de.wijkraad mét plezier de ver richtingen van de jongelui hadden gevolgd en dat de mogelijkheid zeer groot is. dat ook volgend jaar weer een. soortgelijk toernooi op het ter rein aan de Vredenhoflaan zal wor den gehouden. Voorts bracht spr. dank aan de politie en het bestuur van „Excelsior", die. er mede toe hebben bijgedragen dat dit straat voetbaltoernooi, zo perfect is verlo pen. nadat de prijzen resp. aan de aan voerders van: 1, Buffeïstraat; 2. Ber- kel/Fuikstraat; 3. Adamshofstraat ea 4. Lambertusstraat waren uitgereikt, sprak de heer H. Zon, de voorzitter- van „Excelsior" een opwekkend woord tot de jongelui om te over wegen georganiseerd te gaan voet ballen en zich derhalve bij een club aan tè sluiten. Truus van Ameydc, sopraan Laureus van Wingerden, orgel criGljs de Graaf. hobo. verzorgen in nieu we Oosterkerk een kerkconcert op za terdag 8 september. Zij 5Pel®n van Purcell, LoejUet. ®ac»h-,TSf"dpl' Franck, Van den SJgterhorst Mc«er er Helmut Walcha. Aanvang 8 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1