r««g -mm msïss» Bloedarm G. T. B. krijgt plotseling een kolossale transfusie ADAM FISTER STAAT 40 JAAR OP DE MARKT Districtekampiocnschap 5e klasse libre begonnen „Mooier vak is er niet" Bejaardenrit uit naar Efteling en Kaatsheuvel «£S!S«'™5~ NIEUWE KOERS BEGINT IN NIEUW SPORTTENUE Flip van Kan, Cobi Dries en vele anderen versterken de verzaakte voetbalgelederen WF speelde in Actieftoernooi BILJARTEN AGENDA Spreekuur van cle wethouder onderwijs „De Postduif" „Heizwaard der Saracenen Uitslagen van haaii- kampioenschappen Burgerlijke Stand Entreebiljetten kermis gestolen %s ffsmi Is«ft Enkel en alleen met kunstbloemen 'Sararss?'Rsais Eerste prijs voor Euphonia 40 JAA r7FdIF.NET, BIJ OXYGENIUM, 5.S S I is Wie heeft iets f verloren? Gevarieerd program in Detroit-week Nieuwe voordrachten Willem v. d. Loos en Riek Sprong „De volle waarheid" première van Engels detective-stuk - Veertig jaar bij Abr. van Stolk 2 Dinsdag 4 september 1956 FUp van Kan cn Cobi Dries spelen zaterdag in hét eerste elftal van GTB. Deze weliswaar kleine explosie heeft dc gemoederen van de jeugdige, doch dikwijls zo conservatieve sportgemeenschap in beweging gebracht. Twee voetballers van SVV. die voor duizenden een begrip zijn geworden, in het vyf-en-twintigjarige GTB, dat het In de eerste klas van dc onderafdeling niet moer kon bolwerken eo nn het nieuwe seizoen (ver sterkt!) met nieuwe moed de' tweede klas zal ingaan. Flip van Kan. de veteraan, zo als sommigen bem ten onrechte noemen, is 35 jaar. Jaren is hü in voor- en tegenspoed de steunpilaar van het eerste elftal van de roodgroenen geweest. Altijd goed voor een wedstrijd, misschien geen bijzonder technische speler, maar een vasthouder, een struikelblok, dat iedere tegenstander op zjjn weg naar het doel driemaal ontmoette. Flip van Kan heeft de roemruchte, periode van de SVV-kampioenschap- pen meegemaakt. Enige malen werd Van Kan naar de reserves verwezen, of speelde hij in het tweede elftal, maar even zovele keren moest, er weer een beroep op hem worden ge daan.' Nu zal F.' van Kan zeker een geduchte versterking voor GTB be tekenen. Met Cobi. Dries is het een ander geval. Met veel hoop is deze kundige speler enigo jaren geleden van Excelsior *20 naar SW gegaan. Hij kwam niet spoedig in aanmerking, voor het eerste elftal cn lang heeft hij er niet in gespeeld. Ook deze voetballer gaat het nu bij GTB pro beren. Nog nooit gebeurd Eet is niet zo bijzonder als vop- spelers, of vooral gewezen eerste- elftalspelexs, van één der grote clubs overschrijving vragen naar een lage re geklasseerde club. Wij denken b.v. aan de oud-internationaals Fr. Steen bergen en J. Schrumf. beiden van SW. die nu in HBSS en Martinit spelen. Dat spelers van klasse naar de laagst geklasseerde vereniging van onze stad gaan, is echter nog niet gebeurd. Ongotwijfe! zal dit voor het bloed- arme GTB een enorme versterking betekenen. Vooral omdat GTB het bjj deze enkele aanwinsten niet beeft gelaten. Ruim twintig nieuwe krach ten hebben zich voor het lidmaat-1 schap van de zaterdagmiddagclub aangemeld. De gehele vereniging verkrjjgt daardoor een nieuw aan zien. Er staat een nieuwe doelver- dediger tussen de palen, meerdere prominenten staan op de nominatie en ambitieuze spelers zijn lid gewor den. Met de twee genoemde ex-SVV'ers zullen ook de gebroeders Meydam in het eerste elftal worden opgesteld. Joop speelt zaterdag «1 mee tegen de Goudswaardse Boys uit en de overschrijving vnn Rikus zal spoedig in orde zijn. Een speciale hulde is hier wel'op zijn plaats aan het spor tieve bestuur van SW, dat zo grif dc medewerking voor deze overschrij vingen heeft verleend. Alsof het nog niet mooi genoeg is (de vereniging is door het energieke werk van bet bestuur in enkele maanden in ledenaantal verdubbeld en vermoedelijk aanzienlijk In kracht toegenomen), komen alle voetballers binnenkort (misschien zaterdag) in een fonkelnieuw sporttenue op het veld. De mannen hebben dc oude shirts mot dc gele on zwarte banen geruild voor shirts met blokken geel en zwsrt in de V-vorm. ting van de andere plaatsen is nog geen vast besluit genomen. De links buiten van. Martinit, Van Leeuwen, behoort ook al tot de aanwinsten, I>e tegenspoed van vorig, jaar lijkt volledig overwonnen, niet meV: de traditionele drie. maar met vier, waarschijnlijk vijf elftallen zal aan de komende, competitie worden deel genomen.: Donderdagavond komen de voet ballers..bijeen in. de kantine van de Technische Bedrijven om op de jaar vergadering belangrijke zaken te bespreken. De degradatie vorig seizoen heeft Voorzitter A. Noordwijlc: „GTB, de weg terug de vereniging aan de rand van de ondergang gebracht, C'S was niet meer in tel. De weg ,erug is lang, maar met volle kracht wordt ge tracht uit de tweede klas van de onderafdeling van de zaterdag middag te komen. Voorlopig kijken de voorzichtige stuurlui naar een mogelijk kampioenschap, maar met deze opzienbarende uitbreiding be hoort een opmars naar de KNVB .wellicht tot de mogelijkheden. Jderkamp 50 45 40 6 112 Bij de Confiance aan de Markt "te Vlaai-dingen werden de wedstrijden voor afdeiing UI gespeeld. Hier zijn de wedstrijden Verbucz— Molendijk en Verburg—v. d. Vaart niet doorgegaan: doordat Verburg niet aan wezig was. v De uitslagen, van de gespeelde, wed strijden zijn als volgt: Vijf elftallen ..Terrier Flip van Kan" zal bij GTB stopperspil gaan spelen, terwijl Dries dc midden voorplaats voor zijn rekening zal nemer». Over.de bezet- Dc hand balafdeling van Wilton- Fyenoord heeft zondag met zeven elftallen deelgenomen aan het Ac- x>ef-toerno©i, dat gehouden Is op de terreinen van Laafr-Zcstienhoven te Rotterdam. Het eerste hcrenclftal van WF speelde dc eerste wedstrijd tegen de Meeuwen gelijk (33). De tweede wedstrijd tegen de hoofdklasser DES uil Eindhoven werd op eervol le wijze me*, de kleinst mogelijke nederlaag verloren (3—2). De rood- witten hebben nog als leeuwen ge vochten voor de gelijkmaker, maar de prima doelman van DES stond oen doorboring in de weg. Het eerste dameselftal verloor in de allerlaatste seconde met 0—1 van Actief. De tweede wedstrijd legen RODA werd echter gewonnen me? 1—0. Maar in de laatste wedstrijd tegen DES werden de WF-dames met een 13 nederlaag uitgeschakeld. Heren 2 van Wilton speelde twee keer gelijk: tegen Dynamo 3 met 2—2 cn tegen RODA 33. Daar ook Dynamo 3 en RODA gelijk speelden, moesten straf worpen beslissen. RO DA werd winnaar. Dames 2 verloor met 3—0 van Snelwiek cn speelde 0—0 gelijk tegen Minerva uit Dor drecht. De jeugd hield de eer hoog met een eerste prijs voor de meisjes, aspiranten. die achtereenvolgens wonnen met 4—1. 70 en 6—1. Dames-junioren verloren en won nen een wedstrijd, terwijl heren-ju nioren beide wedstrijden verloren. Zaterdag hebben nog enkele leden van WF deelgenomen aan dc aUe- tiekdag voor handballers, georgani seerd door Dynamo. L. Boer wist zich als derde te plaatsen op de 1500 meter en N. Vons werd derde bij het speerwerpen. Lezing Lode v. Gent over Berbers, en Arabieren Dc afdeling Schiedam van de Ne derlandse Bond van Ond-Strüders en Dragers van het Mobilisatie- kruis organiseert opwoensdag 19 september in samenwerking rr.et de koninklijke vereniging „Oost en West" een lezing met kleurenprc- jectie in het gebouw voor Chr.. Soc. Belangen. Deze lezing over het onderwerp „Door het land van - De voorwedstrijden voor het districtskampioenschap biljarten oe klasse libre, van het district Schiedam, zijn gisteravond begonnen. De 24 deelnemers spelen in 3 afdelingen: groep 1 in het speellokaal van O.B.K. aan de Hoogstraat te Vlaardingen, afd. 2 bij de Kleine Confiance te Schiedam en afd. 3 bij de Confiance aan de Markt te Vlaardingen. Het beste 'resultaat op de eerste speelavond werd behaald door J. Schaar van Sunlight, die zijn eerste partij van 50caramboles in slechts 17 beurten uitmaakte en bierdoor een moyenne behaalde van 2.94. -In zijn tweede partij had hij evenwel 35 beurten nodig om zijn partij te winnen met een gemiddelde van 1.42. In deze afdeling 1 zijn behoor lijke moyennesgemaakt. Slechts vier spelers bleven met hun gemid delde. ernder 1.00. Ook in afdeling 2 hebben- de meeste -spelers heter goed 'afgebracht. Slechts in één wed strijd bleef een speler onder het ge middelde van 1.00. Speler .Maas van- En tre Nous, maakte zi; i 50 vol in. 24 beurten êri*noteerde .een gemiddelde van 2.08;: De oudste deelnemer-hier, de 72-jsirige' neer J. Prieri:van/de Kleine Confiance/; boekteeen keu rige overwinding'met een 'gemJddel- dr van- T-08.. op zijn..concurrent Kér- seroeijér - -van ;Entre .Nous. J' Hei'minst goéd- heeft afdeling 3 het er afgebracht; Tn de 6 gespeelde wedstrijden, (speler Verburg had zich teruggetrokken) kwamen slechts twee? spelers boven een gemiddelde van >1.00 en dit was nog maar ter nauwernood - met 1.04 en -1.06. Bij Kleine Confiance Maas- had, nadat Krabbendam met .2 caramboles bad geopend, nogal moeite om in •het spel te komen,, doch na en kele malen poedelen gelukte net hem in de-5e beurt met 7 caramboles dicht bij zijn tegenstander te komen, ale in middels voor 9 caramboles had ge zorgd., Ook deze speler miste yijtrnaai achtereen waarvoor Maas niet wilde onderdoen en" 6 poedels lfet noteren. De stand was toen 11-—8. Hierna liep Krabbendam regelmatiguit/ !o 39 S I In 28 beurten, met slechts 1 poedels heeft Bezemer de wedstrijd van van Duikeren gewonnen. Eezemcr 50 *->. Van Duikeren50 39 28 7 1.04 In het begin wilde het met Bezemer tegen Maas niet -vlotten. In de 8ste beurt had hij slechts 3 caramboles tet. wlil Maas het met series van 4. 15 en 3 in de 6 e, 7e 'en 8ste beurt het tot 2o bad gebracht. i Bezemer. 50 26 24 j> Maas 50 50 .24 15 In de partij Schewe-—Jonk zijn de kansen voor beide spelers nogal eens gewisseld Schewe had lange md de leiding maar met een zorgvuldig opge bouwde serie van 10 caramboles won Jonk tenslotte., uit een achterstand de Schewé 50 46 42 *7 1.09 T<m?£ 50 50 41 10 1,18 Bet tag ar in de partij Jonk-Prein niet naar uit, dat Jonk zpn tweede partij ook zou gaan winnen, hoewel hii tenslotte 6 beurten minder nodig zou blijken te hebben dan In de voor gaande partij om zij" concurrent te Jonk3331 50 50 40 9 1.25 Prem .50 46 40^9 1.15 Aanvankelijk speelde van gelijk op tegen Krabbendam r_if„ i„ act», boort een ve VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst. Geopend zijn apotheek Nieuw- iana, Dr. Wibeutplein 17 eu apo-, tneek C. J. Jansen, Swammerdam- stngel 41. die ook' gedurende dc volgende week.de nachtdienst waar nemen. Beller bij oogevai; G.G en G.D. Tumiaao 80 teJe/oon ö92yQ Polltie-alarmnummcr: 64666. Gem". Openbare Leeszaal'en Blbllo theek Lange Haven geopend iedere werkdag- tbebajve maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur er> iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondag» gesloten K.K.. Leeszaal en Btbtiolbeeh. Dam; Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) vao 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Picnic". Monopole, 2. 7 en 9 uur: „Het zwaard der Saracencn". VOORSTELLINGEN Floralia, Julianapark en feestver lichting van 7.30 uur tot 12 uur 's avonds (tot donderdag). Nieuwe Haven, 9 uur: Brandweer- demonstratie. GEMEENTE SCHIEDAM rOFFICIEEL NIEl/WS Het wekelijks spreekuur van de Wethouder van Onderwijs zal deze sveek niet. zoals gebruikelijk" op woensdag, doch op donderdag van. 2.30—4.30 uur worden gehouden. De S.C.V. „De Postduif" organiseerde een wedvlucht vanuit Gorinchem. waar aan 410 duiven 'deelnamen. Aankomst eerst duif Ö.23.00 en laatste duif ,9.30.00. De uitslag was: 1 20 23 23 J. Westwholt; 2 24 93 mevr. Bakker: 3 22 A, V. d. Tuljn; 4 18 101 L. Verhagen: 5 37 80 97- A. v. Wag- tendonk; 6 12 21 12 H. van Kant; 7.10 14 15 64 63-73 81 33 95 99; J. DÓe- Jaaren; 8 89 L. Borrani ea Co.,; 9 33' 98 C. de Tuinder; 11 31 4? J. Verhaal; 13 27 36 Joh, Christen; 16 57 62 75 O. Kiela; 17 A. Vis; 19 54 70 74 96 H. Crama; 25 34 50 67 C, Verlinden; 26 30 38 Th.v. Weelie: 32 78 100 J. Bips; 35 46 A. v, d. Grijp; 30 41 85 J. Koogje; 40 79 91 A. Delmotte; 42 H. Blondé 43 65 C. de Graaf; 44 49 J. van Harmeien en Co.; 45 55 71 N, in 't Hol; 48 F. Brulnsel; 51 Th. Jansen; 53 Ver boom; 36 77 A. Moog; 58 76 92 J. Ka- zenbrood; 59 W. Foswn; 60 82 J. de Waard 61.63 90. M. Mourik: 65 P. Gou- weleeuw: 69 83 J. Etjkenbroek; 84 J. In.Monopole: Als eenvoudige .smidszoon begint Ricardo Móntelban zijn hoofdrol in „HET ZWAARD DER SARACE NEN". Als'eenvoudig man-rijdt hij tenslotte 'een zonnige toekomst te gemoet,. Tussen .deze beide momen ten liggen vijf kwartier filmavon- turen, die met geen pen volledig te beschrijven "zijn. Vriend Ricardois achtereenvol gens slaaf, vrij man, gevangene, weer vxü man, ridder en baron; om. tenslotte opnieuw beroofd, van al zijn titels, op de. middeleeuwse kei en te staan. Hij he.eft dan echter aan zijn zijde de vrouw, voor wie hij als geen ander heeft gevochten en voor wie hij de ergste kwellin gen heeft doorstaan. En dat maakt wel enig. verschil! „The Saracen blade" is opgenomen in kleuren: dat maakt het allemaal nog imposanter; Jammer alleen dat we de aangekondigde Oosterse ha remfeesten moesten missen. Er .is enkele malen', vrij hinderlijk: in de filmgeknipt: De uitslagen van .de. baankam- pioenschappen 1956 van Tennispark „Spieringshoek" van maandag zijn: Afd, I DE: mevr. Sigterman sl. mej. Lokkerbol 6—0 60; -mevr, De Kreeksi; mevr. Weyer 46 61 62; mevr. Voorwinde si mej. De Vries 6—1 6—1. Afd. II: mevr. de Jong-Boers sl. mevr. Ter Veer 6—2 61. Afd.-1 HE: H. Parent si Lokker- bol 6—2 6—2; H. Sigterman sl. C. Valk 6—3 6—2. DD: mevr. Beukers en mevr. v. Woerkom slaan mevr. Went-mevr. Timmer 6—3 6—4. HD: W. Blaisse en F- Reens sl. H. Meyer, en R, v. Zeyl 6—2 8—6. Geboren: Maria J. L., d.v. J. v.. d. Plas enP. tt Jacobs; Lambertus "W,, z.v. W. Gerrits en H. Marskamp; Johannes B. J., "z.v. J. B. J. Ver schuren en J. Kapoen; Neeltje E- M., 'd.v'. H. J. Simons en M. J. van Driel; Theodora, d.v. W. Bouwhuis en A. Noordzij; Maria A.P„ d.v. J. J. Roeïing en J. G. 'C. Sinnige. Overleden: J. J. Prein 76 jr. KWART EEUW BIJ DE CARTONNAGEFABRIÉK 25 jaar. waarvan dc drie laatste jaren als ploegbaas, is de heer W. Meijers werkzaam bij de Schiedam- Dutkeren ise CartonnageJabriek. In verband ...IJK OP m» en tam,"»* «t feit is de jubilariszaterdag Krabbendam .„-nnendo wedstriid 5cer'' huldigend toe en overhandigde f !««-«<> dWu ohd|r «uwrt. Hot- Sr S de overwinning geleerd hoewel i zelfde deed de heer. A. Schroder, die it in de laatste beuri beide spelers namens het personeel enkele woor- >n kans hiervoor hadden. den. tot de jubilaris en zijn familie- Kersemeijer was in het leden richtte. De heer Buschmann beter op dreef; had in de «e^Deurt a ygn de.jy[jj yooi. Handel en Nijver- Cdeze8 speler tot ig* teheid overhandigde de heer Meijers uUgetopen terwijl Kersemeljer het bekende knoopsgat-insigne .met dp 9e beurt stond deze_ speler met 16 nog slechts 3 punten lager dan ryu concurrent. Hierna ging de strijd vrij wel gelijk op. Na elke beurt werd om do voorsprong gevochten, zodat het kon gebeuren dat in de 38® beurt .beide spelers op 48 Ftonden. Schewe poedelde oo deze stand. Kersemeijer kreeg de «oortelde eveneens. getuigschrift. Haringvangst berichten Vangstberichtenuit zee van lieden: VL 70, 10 kantjes; VL 79. 10 uit 'n hatve vleet; VL 172, 10; VL 203. 5t uit 'n hal%'e vleet: VL 206, 10O uit k'ans dochpoedelde eveneens. vleet; VL 207.. 5; VL 208. 12 uit Schewe'kreeg opnieuw de kans, welke halve v) hij greep. Kerseméycr 50-48 39 5 1-23. In de slot/a se van Kerscmeyer—- was laatstgenoemde iets Kersemeijer 50 46 47 c.03 Prein 50 5C ,4i 6 11(8 In Vlaardingen: In het clublokaal van ÖBK .aan de Koogstraat te Vlaardihaen ^jn de %ved. striiden gehouden voor afdetmg.I. Enl- g%zle?ngen waren gekomen, doordat Fraterman rdet k n uitkomen. Hiervoor in dc plaats heeft Elderkamn gespeeld. _Bt Hier Is in de eerste wedstrya wel een bijzondere prestatie geleverd -door --Pe- Ier v. d. Schaar, die ziln 50 carsruh°Ict; in slechts 17 beurten had verzameld cn hierdoor het schitterende moyenne var. 2.94 heeft behaald. De uitslag van deze wedstrijd «?AKiar" 50 50 17 10 3.J4 Hees - 50 15 17 4 (L3H leet; VL 216. 34; VL 97. 40; VL i I". 2 (nog 35 nelten); VL 137. 50; VL 50 50 39 11 1.28 g3. 5Q; (30). VL 14. 50 (35); VL «6, S3 w:" 5 1''' uit 'n halve vleet; VL 132, 30 (20; -VL IT is iets voor u juf- 1 frouw". Aclam Fister 5 5steekt uitnodigend een boeket kunstbloemen r.aar de dn me, die het dichtst bij zijn fleurige kraam staat. „Kijk, deze bloemen gaan nooit dood, en al die knopjes komen echt nog uit. Wat zegt u, komt er zo gauw stof op? E Nou, dat is dan uw eigen schuld;..dan moet u hier maar niet lopen te wan delen; dan moet u; naar- huis gaan en die bloemen-'gaan af wassen. Want begrijpt u goed: DIE.BLOEMEN KUN JE AF WASSEN Echl; afwassen, zo maar in een emmer water dou wen. Zeg jongeman,neemzo'n boeketje mee. Als je meisje je d'r vanavond mee laat staan, kun je het morgen nog eens overdoen. Ze verleppen niet." GRAPJASSERIJ n E zo onverwacht aangesproken L' dame heeft zich icot verlegen terug getrokken en de bewuste jon- geman loopt'grinnikend verder. Maar mor kt koopman Adam. Fister heeft zijn d.oei reeds, ten dele be reikt: de mensen komen .nieuwsgie rig naar zijn kraam gelopen. En vlot gaat hij verder met zijn listige grap jasserij, cie hem eigen is geworden gedurende 40 jaar. marktpraktijk. De heer Fisier gedenkt dezer da gen het feit. dat h\j veertie jaar cp de markt heeft gestaan en daarom zijn wc hem eens gaan op zoeken. Nlct dat hü er iets aan ,,doet" (Ooooh nee meneer"), maar hij is er zo iemand, die van zjjn vak zegt: „mooier kim je het niét hebben", en die ér- lang (dagen lang) ,cn smeuig over vertellen kan, vooral als de; oude" markt- broeders er by zijn; om de herin neringen op te halen. Op dertien-jarige leeftijd stond Adam ai op de markt, wat geen wonder was, want ook zijn vader in Rotterdam was marktkoopman en fabriceerde en verhandelde kunst bloemen. Al. spoedig kreeg, hij een abonnement op de trein en bezecht olie markten in Nederland: van Breda töt GroningerUenwan Middel burg tot Leeuwarden. En" spoedig ook (op 21-jarige leeftijd) stond hij geheel op eigen benen en oefende het vak van marktkoopman uit. Met kunstbloemen, enkel cn alleen met kunstbloemen (afgezien dan van de slappe tijden,die* ook wel eens aanleiding gaven tot ongeregelde handel). Die kunstblocmcnrvoorkeur van zijn vader is dé?'zoon tot van daag de dag trouw;- gebleven. Hy handelt er in, detail én en gros van uit zijn bedrijf aan de Hoofdstraat. KOPIE IN WAS E kunt de bloemsoorten zo Jgek nietbedenken of het natuurlijke exemplaar heeft zijn getrouwe kopie in was wel iri de' opslagruimte van de heer Fister. Dozen met anjérF,; lanemonen; ro zen, en noem maar op, rijzen tot aan de zolder en boven op. de zolder, tot aan het dak. En ook zijn .er blader a in allerlei soorten, nauwkeurig na gebootst De vraag naar kunstbloe men is na dé oorlog, veel groter ge worden. vergeleken bij vroeger ja ren. toen de vormgeving van de bloemen nog niet zo volkomen was. De heer Fister importeert de bloe men voor een groot deel uit Duits land: zelf. maken, gebeurt maar heel weinig meer. De tulpen, de straks de Kersttafels moeten sieren, zijn al in flinke hoe veelheden opgeslagen en reeds is het verzenden, naar galanteriezaken be gonnen. .V:-- BRUIDSBOEKET Het aparte van deze handel heeft ons - gesprek geheel- van de aardige koopmanservaringen 'afgeleid, toaar. voor. we toch eigenlijk gekomen wa ren, Eén opmerking daarover is ech ter voldoende om Adam Fis ter op zijn praatstoel té setten, terwijl zijn ogen listig lachen.. Met genoegen vertelt hij van die stoere boeren dochters van buiten, die aan zijn kraam on het Broersueld, of aan de Spanjaardstraat komen; om hun bruidsboeket te kopen. Adam Fts- tcr weet de witte anjers of thee rozen met vaardige hand r.te schik ken en de aanstaande bruidjes gaan dolgelukkig met hun aanwinst ver- der, op zoek. naar enkele éllen pas- uitgeschreven door het r.rk. zang- [send lint om het geheel te compte- koor ;;Oi£terwijk"te Oisterwijk. - 'teren.--.;- De kermisexploitant J. J. B. W. heelt bij de politie aangifte gedaan, van de diefstal van vier rollen door de belasting afgestempelde entree biljetten, waarvoor hjj.f 250 had be taald. Dé biljetten zijn yah zondag stond. Het gemengde zangkoor Euphonia, dirigent de heer C. p. Vredebregt. heeft zondag in de tweede afdelSr.g gemengde koren een eerste prijs be haald op het zangconcours dat werd DE SCHAAR ERIN! EN vroeger!? Ja vroeger, daar kan de kleine markt koopman 'pas goed óver; vertellen. Over die goede oude tijd, toen het markten nog veel leuker en gezelliger was én de grappenmakerij hoogtij vierde bij de marktkooplieden, - die allerlei streken uithaalden om de (stille) tijd te. doden. Dat-was ook' de tijd van de wel bespraakte Jaap Hollander, die met veel originaliteit de burgerij van de eksterogen afhielp. Dat was de tijd. waarin men nog wel eens onopval lend de schaar zette in de das van een mede-marktkoopman, zodat hij (zonder het 2elf te. bemerken) een beetje voor schut •stond met alleen maar. de knoop van een das voor. Het was- niet kwaad bedoeld en het slachtoffer kreeg altijd, een nieuwe, das.,: -■ Veel. plerier hebben de markt kooplieden vroeger ook beleefd aan enkele 'incidenten op de marktin Middelburg. Eigenlijk* was het niet netjes en echt vervelend voor be- paaide .mensen, maar .het was een kniesoor, .die. het ,niet op de lach spieren werkte» Een onbekend ge bleven iemand (de politie tastte vol komen in het duister) ^schoof daar enkele malen onder de. tafel van een marktkoopman .en bevestigde de •wijde rokken van twee Zeeuwse vrouwen stevig aan elkaar met een z.g. vrijgezellehknoop. De conster natie, die ontstond als dc beido vrouwen zich van de kraam wilden verwijderen, was bijzonder lievig. Een beetje schandalig was het wel, maar de toeziende mensen moesleo lachen, of ze wilden of niet. Adam Fistey.. 6Chudt bet hoofd b(J al'die dwaze voorvallen uit vroeger jaren. Er is heel wat veranderd. >I»ar van zijn vak biyit hij zeggen: mooier kun 3® h«t *"ct h«bben Adam Fister in actie En bij gevolg zal de 5S-jarige nog weTIanpe tjjd op de markt te zien ztfn,. Met zijn wasechte kunstbioe-; 4..VA/-';.v y- Uitvöéring en uitstapje vaii t.h. bejaarden Leden van de R.K. Bond v. Be- jaerden en Gepensioneerden, .dia in aanmerking wensen te. komen vóór een kaart- vóór de uitvoe ring van aanstaande - zaterdag kunnen deze nog afhalen bij de heer- Jac. de Winter, Ouddorpschestraat 2 en' aan hetgebouw Don-Bosco Lan- gehaven 92, tussen: 2 en .5 uur. Voor de middagreis van woensdag 5 sept. a.s- moeten de deelnemers -staan op de hieronder vermelde plaatsen,- om half twee. V De Gorzen, Rozenburgplein; het Oosten, Koolas en Lorenzplein; het "Westen, R,K. Bijkerk, Liduina- straat; liet Centrum, Koolas. Het Liduinahuis moeten-wachten tot de bussen komen. Voor Kethel komt half twee een bus naar Kethel toe,. Vanavond recepieert de heer B. de Raay in,Majsón westhuis'in verband met h?t feit. dat hij 40 jaar in dienst is geweest bij de zuurstof-, water-*- stof- en apparatenfabriek---*n.v. Mij.. Oxygenium-aan de Buitenhavenweg. Vandaag heeft de directie de jubila ris reeds te zijnen huize aan, de Rem brand tlaan gecomplimenteerd met ditj heugelijk feit. Van het-gezamenlijke kantoorpersoneel heeft de heer De Raay een electrische: klok cadeau gekregen. Op 4 september 1916 deed de heer: De-Raay,. zijn. intrede in:-het-,bedrijf als volontair.' Daarna "heeft hy op - verschillende posten gezeten, binds 1945 is;h.ij "chef-boekhouder bij de n.v, ROTTEKDAM Ongeveer 1100 ouden van dagen uit noord stapten gisteravond om streeks half negen, enigszins ver moeid, maar geheel tevreden uit de 2touringcars en de personenauto s, waarmee ze die dag door het Bra bantse land waren getrokken. Kaatsheuvel washet einddoel ge weest van de tocht, waarin ook Bre da en Tilburg waren opgenomen. De reis was georganiseerd door het' Comité Ouden, van Dagen Rotter dam-Noord en zelfs in de laatste nacht was er nog- hard gewerkt om alles- vlot- te doen verlopen.- 'Om streeks acht uur kón men uit het Zwaanshals vertrekken onder ge leide van de Rotterdamse motorpoli tie-en voorzien van ongeveer 1250 lunchpakketten, waarvoor de heer Van der Sande zijn zaak en perso neel ter beschikking, had gesteld. De heer Eikenhout maakte met een EBOH-ploeg van vijftien man de reis 7. 30. Binnen.*. VL 19Q. W. Schaar met ,40. last; VL 89, M_ v. d. Snoek 41 last; VL I 112 A. Bot 39 last; VL 196 F. Ver-; schoor 34 last; VL 29 D. v. Haren 35; last; VL 61 L- A. Verbaan 36 last; Markmotering; Trawlharing groen 55.4063.—; klein 27.40—/ 31.40; groot j 31.40—-/ 32.—; ijle haring 24.30. Vleetharing..klein 27.30-/ 31.50 groot 30,10—'32.10; .Ijle haring 23.40; sieiirharing doorgedraaid. Vangstberichten uit zee vac. heden: VL 70. 10 kantjes, VL ,79. 17 uit een halve vleet, VL 172.; =17. VL. 205,' 5, VL 206 20, (35), VL 207, 7. VL 208. 3 VL 216 8, VL 97. 51.' VL 114, 40 (25). VL 142 30. VL 194, 51, VL 199. 40,-VL 71. 25, VL 83, 40, VL-1<' 70. uit een halve vleet VL 56. 17. (40), VL 132, 70 <43>.,„ Vertrokken: VL 166, M. Letsch, VL 203, J. Coedknegt.-VL 84. A. Visser.;VL 115, L Muls. Te bevragen aan he; Hoofdbureau van Politie te Schiedain tassen 9—12.30 uur en 2—6 uur: Breekijzer; militaire koppel; 'dames regenjas; portefeuille met inhoud- 1 doos met roUeri closetpapier', kettinkje met medaille/ oorbel met hanger. Te bevragen bij de vinders: Insigne K. W. mars? G, Krebers, Brüg- manstrflat 36a; portefeuille met Inhoud, G.- Brandt,- Marlastraat 29b; klnderpor- témonnaie met dphoud; .Hendriks, 3an Vermeerstraat. 38; kindertasje, Groene- veld. Fr. Mauritsstraat 28b; bruine ak tetas/ B. v.- Eisden, Singel'176; heren* portemonnaie Slavenburg, Boerhave- laah 46; portêmonnaie met inhoud, "VV. Groneteld, Mar last raat 111b;. _atui JM' Inhoud, M. Dirks, Rotterdamsedijk 445a;. blauw gevlamde vulpen, v, d, Lei schot. straat -23b: riem met sleutels. J. de Krui ff, Boyleslraat 25b; .aansteker, R. Lamcns. R'damsedijk 225d; sleuteltje. de Held, Westpolderstr. 11; zakmea, M. Log. S, K. Laan '245b: herenschoen. W. de Groot, Anth; Muij3Str. 31; wollen sjaal. B. J,Jarkestein. R'datnsedijk 339b: padvlndersricmmet portemonnaie, Overwater, Pröi. Aalherselaan35;, jon- gvnstTUi P. Hain. Noordeinde 17; bruine brnekném. Landsbergen, Harreweg 13; colbert jasje,' Leemans,: B. K. Laan lD9a; grijs-kin der jasje, Tanis. Hogen- banweg 17b; rokje. Veldhuizen. Singel 228; .1 paar handschoenen, v'. Woerkom, Graaf Flortsstraat 77; >vitte blouse. Jan- se P. J. Troclstralaan 155; dames- pantalon. "Huitinga, Schie. schip „.Zie op u zelve": wit gebreide dameshandschoen G.- Meijer; Voormalig Hofje- van Belois 27; wit babyschoentla, Feelders. Scha perlaan 72; donkerblauw jasje, H. Ve ringmeier, v. Ruijsdaellaan 44a; zadel dek. F. van Vliet, Rozenburgstraat 42a; wieldop van auto,- H. Pranger, Geer- vlietslr. 32b!' duimstok. "D. van Woer kom, Overschlestraat 50a: rijwielpomp- je Krabbendam. B, K, Laan .288; pop- ;eutje. Wijzenbroek, Pieter de Concerten, expositie, scrapbobks" Detroit-week - te Rotterdam wordt 14 september ingezet met de opening van een expositie in het Bouwcen trum; deze tentoonstelling draagt een overwegend architectonisch en stedebouwkundig -karakter. Donderdag 20 september is; tie voornaamste dag. Onder, auspiciën van "de Nederlandse vertegenwoor digingen van de grote automobiel industrieën: Ford, General _Motors en: Chrysler, ,/De drie van Detroit wordt 's middags In de Ahoy' hal een concours d'elegance gehouden. Het R. Ph. O, geeft 's avonds m de Rotterdamse Schouwburg een concert voor genodigden. Voorts zijn er'19 september 's avonds een ac- cordëonconcert in het Paviljoen Rot terdam en zaterdag 22 september een carillonbespeling op de stad- huistoren door Ferd. Timmermans. -. Ook is; het de bedoeling dat d.e Rotterdamse' schooljeugd in de De- troit-week plakboeken .over Rotter dam maakt, die als dank voor de „serapbóoks"van de schoolkinderen van. Detroit aan^ de scholen in'die stad zullen worden aangeboden. De voordrachtkunstenaars Willem van der Loos enRiek Sprong heb-, ben voor het komende seizoen- een nieuwe programma" .samengesteld. van de motorclub Schiedam de taak van de Rotterdamse.; motorpolitie over Uit de verklaringen bleek gis teravond. dat de oudjes, waaronder drie bruidsparen en -enkele jarigen, zich uitstekend hebben vermaakt, ondanks de regen die hen m het be gin vergezelde. Lekkernijen en siga- ren. ter beschikking gesteld door de winkelièrsin noord, hebben, hier ongetwijfeld veel tne bijgedragen. Omstreeks 11 uur in de ochtend kwam men op de Efteling, .waar een belangrijk deel van de dag is door gebracht,. Rotterdams Toneel Het Ehgelse detectivestuk „Dé volle waarheid" (The whole truth), van Philip Mackie, waarmee Rotter dams Toneel vrijdagavond en de Rot terdamse Schouwburg zün seizoen opent, speeltin de tegenwoordige tijcl in Londen ten' huize van de filmproducer Lewis Faulton, ,Pim Dikkers, speelt deze rol,. Dia Doraha,. die van Paultons vrouw. Twee 'bezoekers verstoren dé- rust van een avond-thuis. Eric van In- gen. eerst, Riny van Slingelandt la ter. Leo. de Hartdgh moet als in specteur dan trachten, de vele ver* wikkelingen te ontwarren.- Bob de Lange regisseert; de voor stelling, waaraan verder medewer ken Ria' Vroemen, John Lantinga en John 'Leddy. Het modern inte rieur :is ontworpen door Joost-van der Grinten, de vertaling is- van Alfred Pleiter. De voorstelling wordt herhaald op zaterdag 8, zondag en woensdag 12 september. ^Rotter damse Schouwburg)'^ De heer A. Kreuger' was maan dag :50- jaar in dienst bn; de -Kon. Houthandel Abr. van Stolk en Zn, Sinds "vele jaren heefjThii.de functie., van bandzager en sly per. De jubi laris met zün echtgenote, zyn per auto van huls gehaald eri daarna door de directie ontvangen en toe-, gesproken, waarna overhandiging volgde van dè gebruikelijke enve loppe, In de kantine voerde de- heer G. de Heus namens de personeels-, kern het woord,Hij .bood eveneens een 'geschenk in enveloppe aan, Er waren, natuurlijk bloemen en' een prachtige taart. De directeur.: heeft;- aan de ..heer Kreuger - namens de burgemeester de. bronzen meuaillo in de orde van'Oranjé^Nassau, over-.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1